maandag 31 januari 2011

Profielen in Media en Entertainment

Maandag 31 januari 2011

In het jaar 2008 publiceerde de HBO-bachelor-opleiding "Media en Entertainment Management" (MEM) van Stenden hogeschool te Leeuwarden het boek, getiteld: "Profielen in Media en Entertainment". Het boek is door eigen MEM-studenten gemaakt, onder projectleiding van Stenden-docent Nikki Hately, die ook de boekomslag ontwierp. In dit profielenboek willen de makers enerzijds laten zien wat een aantal mensen heeft bewogen om in deze bedrijfstak te gaan werken en anderzijds te tonen welk loopbaanpad deze media-werkers hebben bewandeld. Het gaat hier - zoals opleidingsdean Patrick Bemelmans in zijn Voorwoord schrijft - vooral om "mensen die durf en initiatief tonen en keuzes maken".

Dit boek beschrijft de carrières in verschillende stadia en in verschillende sectoren van de media, zoals muziek, televisie, nieuwe media, print en radio. Elk hoofdstuk behandelt een sector en uit elke sector heeft men gekozen voor één media-werker. De volgende personen komen in dit boek aan het woord:

Muziek
Marcel Duzink werkt als Music Consultant bij Music and Images.
Dit bedrijf verzorgt muziek en geluidseffecten voor televisie en radio.

Televisie
Elian Wils werkt als Creatief Directeur in zijn eigen bedrijf Big Shots.
Big Shots is dè werkplek voor jonge televisiemakers, vooral als ze passie en ambitie combineren in hun werk.

Nieuwe Media
Dick Buschman is Managing Partner in zijn eigen bedrijf Achtung!
Achtung! is een interactief reclamebureau, waarin Dick samen met twee partners alle eigen reclameconcepten zelf ontwerpt.

Print
Jitske Kingma is Directeur van haar eigen Uitgeverij Elikser.
Elikser maakt het mogelijk dat de droom van elke schrijver verwezenlijkt kan worden, namelijk het uitgeven van diens boek.

Radio
Dave Kentie is Directeur van BNN Radio.
BNN wil goede programma's maken voor een zo breed mogelijke groep jonge mensen.

De MEM-studenten van het onderwijsmoduul "Media Productie" hebben er een aantrekkelijk geheel van gemaakt, dat uitnodigt om gelezen te worden. Dergelijke uitdagende initiatieven die tot mooie mediaproducties leiden, zijn zeker voor herhaling vatbaar!

zondag 30 januari 2011

Fan in tút in tintsje bouwe

Zondag 30 januari 2011

In de loop der eeuwen is “de liefde” een veel gekozen onderwerp voor dichters, componisten en beeldende kunstenaars geweest. Het Bijbelse Hooglied is daarvan een sprekend voorbeeld. Jarenlang liep de Friese musicus-componist Hindrik van der Meer rond met het idee om ook een muziekprogramma te maken over de liefde. Daartoe had hij al negen teksten op muziek gezet. Hindrik van der Meer heeft de Friese schrijver-dichter Eppie Dam gevraagd om hierbij verbindende teksten te schrijven en om er uiteindelijk één samenhangend geheel van te maken.

Eppie Dam koos daartoe tien gedichten, die in verschillende perioden zijn gemaakt. Zo stelden Van der Meer en Dam een muzikaal programma samen met teksten van Piter Boersma, Eppie Dam, Tiny Mulder, Huub Oosterhuis, Tsjits Peanstra, Margryt Poortstra, Rixt, Douwe A. Tamminga, Abe de Vries, Ella Wassenaar, Harmen Wind en Baukje Wytsma. Behalve deze betrekkelijk recente poëzie, is ook het 17e eeuwse Midfriese erotische vers in het programma opgenomen, dat begint met de woorden: “Eren doe wij swylen, lay ick mey ien int hae”. Deze geheel Friestalige muziekproductie kreeg een citaat uit een gedicht van Eppie Dam als titel, namelijk: “Fan in tút in tintsje bouwe” met als ondertitel: “gedichten en lieten oer de leafde”.

Vanmiddag zijn Durkje en ik aanwezig bij de uitvoering van deze muziekproductie. Die is in de Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie; nagenoeg helemaal vol. Na de uitvoering wijst de voorzitter van de Groate Kerk, Eelkje Hilarides, ons nog op het feit dat het eigenlijk wel heel bijzonder is om in dit markante kerkgebouw op dit moment een concert te hebben, aangezien hier nog hard wordt gewerkt aan de verbouwing en restauratie van dit sociaal-cultureel centrum van de Stichting Groate Kerk. Hilarides wijst er ook op dat over enkele weken in het grote voorportaal van deze Groate Kerk het Pelgrimscentrum St. Jacob zal worden geopend door het Nederlands Genootschap van Sint Jacob en de Stichting Jabikspaad Fryslân.

Na een korte introductie van dirigent Hindrik van der Meer op het muziekprogramma, begint de uitvoering. We luisteren naar een programma dat is ontstaan uit gezongen en voorgedragen gedichten rond de personificatie van de liefde. Suzanne is de rode draad, “De Liefde”, die in de persoon van een vertellende vrouw letterlijk tussen de liederen door loopt, soms spannend en uitdagend, dan weer teder en vertroostend. Gezongen wordt er door Van der Meers eigen Kwartettenkoor van ongeveer vijftig stemmen. De jonge solisten zijn de alt Nynke de With als bruid en de bas Willem Oostra als bruidegom. De zangers worden begeleid op piano en door meerdere blaasinstrumenten.

Daarnaast begeleidt violist Rob du Jardin en verzorgt hij tevens een aantal muzikale solo-intermezzo’s. Met die steeds terugkerende viool-improvisaties rijgt Rob de opeenvolgende gedichten en liederen als steeds weer een nieuwe kraal aan de ketting. In elke improvisatie blikt Rob terug op het voorgaande lied en kijk hij vooruit naar het daarna volgende gedicht. Zo legt hij muzikaal de verbindingen, zoals Susanne (De Liefde) dat op haar manier doet, met de uitgesproken tussenteksten.

Het is een ware Van der Meer-Dam-productie, zoals we dat van Hindrik en Eppie gewend zijn. We genieten van deze poëtische kralenketting met fonkelende kralen van poëzie, tussenstemmen, instrumentele intermezzo’s en schilderachtige Friese woorden op de na vele jaren inmiddels herkenbare muzikale wendingen en eind-akkoorden van Hindrik van der Meer. Aan het eind van het muziekprogramma wordt ook het gedicht “Hús fan stilte” van dichteres Tsjits Peanstra (1924) gezongen op de muziek van Hindrik van der Meer. Ze (Tsjits Jonkman-Nauta) zit naast me en geniet zichtbaar van haar gedicht op Hindriks muziek, uitgevoerd door dit Fries groot-Kwartettenkoor: “Lit ús in hûs fan stilte bouwe. Mei muorren fan leafde …..”.

Ademloos luistert het publiek naar de aaneenschakeling van gesproken woord, poëzie en muziek. Maar, als bruid Nynke “har kening yn har frissels fongen hat” en bruidegom Willem en het vrienden- en vriendinnenkoor dit zingend beamen, volgt na de laatste klank een groot applaus. En na deze “Lofsang op ’e dûnsjende breid” – een bewerking van het Bijbelse Hooglied - zijn we nog maar halverwege het programma.
De liefdestaal gaat verder met onder andere:
- Dam: “ien adem genôch om op in stille jûn de wyn te wekjen”;
- Oosterhuis: “myn neisteke, wat ha ik dy, wat hasto mij oait dien”;
- Poortstra: “In krûdige wyn yn’e maitiid is leafde”;
- Wytsma: “Ik dreamde my in tún fan dy en my’;
- Mulder: “leafste hâld de siken yn”;
- Boersma: “Wy sizze net folle en altyd deselde dingen”.

En dan tot slot het “Kom by my sitten, achterhûs” van Poortstra en ook nòg eens het “Van in tút in tintsje bouwe” van Dam. Een lang applaus. En na de afscheidswoorden van Eelkje Hilarides de prachtige, expressieve toegift van de lofzang op de dansende bruid, door Eppie Dam in het Fries bewerkt, met de liefdesdansmuziek van Hindrik van der Meer. En nog eens weer een enthousiast applaus.
De kerk en al wat daarin is, laat je achter, maar het goed gevoel reist met je mee naar huis, zoals Eppie Dam het dichtte met de woorden: “genôch genôch en lit it sa bliuwe”.

zaterdag 29 januari 2011

Moordverhalen rond het Goddeloos Tolhuis bij De Valom

Zaterdag 29 januari 2011

Op 11 december 2010 verzorgden Durkje en ik bij de familie Brouwer in Stiens een verhalenvertelavond, waarin oude Friese volksverhalen rond het beruchte "Goddeloos Tolhuis" nabij De Valom/Broeksterwâld centraal stonden. Vlak daarna hoorden we dat in het Bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer bij dat Goddeloos Tolhuis vanavond een dergelijke verhalenvertelavond zou worden georganiseerd. We besloten die avond met zijn zessen bij te wonen; samen met de ouders van Durkje, die vlakbij deze vroeger zo gevreesde onheilsplek wonen. Voorbij Broeksterwâld verdwijnen we in de diepe duisternis, rijdend over de "Goddeloaze Singel", tot we door twee verkeersregelaars op de plaats waar de singel voor doorgaand autoverkeer doodloopt, een parkeerplaats krijgen toegewezen op de bevroren berm van het fietspad aan de overzijde van de Falomsterfeart. Honderdveertig vooraanmeldingen, maar er is maar plaats voor 60 mensen en wij zijn erbij, omdat we één van de eerste intekenaars waren.

Inhoudelijk wordt de avond verzorgd door twee meestervertellers. De eerste is onze gastheer van vanavond: Jacob Bijlsma, tot voor kort nog boswachter van dit mooie natuurreservaat aan beide zijden van de Goddeloaze Singel, die samen met zijn vrouw Anneke het Goddeloos Tolhuis al sinds 1979 bewoont. Tweede spreker is de Friese verteller Douwe Kootstra, uit het aan de zuidzuide van de Goddeloaze Singel gelegen Veenwouden. Om de beurt verzorgen de beide sprekers vóór en na de pauze een aantal programmablokjes van steeds zo'n 20 minuten. Douwe Kootstra vertelt verhalen en Jacob Bijlsma presenteert "praatjes bij plaatjes". Een prima combinatie, met samenhang en veel variatie.

We luisteren naar eeuwenoude Friese volksverhalen, die zich afspelen op en rondom de "Goddeloaze Brêge" en het Goddeloos Tolhuis aan de Goddeloaze Singel, tussen het voormalig "Geaster Kleaster Claercamp" in het noorden en het voorbij de "Skillige Piip" gelegen Feanwâld, bekend van de Schierstins en van de verhalen van Wilt Tjaarda, geschreven door Theun de Vries. Het licht wordt gedimd en dan volgen van Douwe Kootstra in mondelinge overlevering de al zo vaak doorvertelde volksverhalen van schatgraven, van verdrinkende paarden, van de duivelse spoken, over het visserslijk en van de zeven duivelsbanners, in het Frysk ook wel "tsjoenders" genoemd.

Tussen de verhalen door vertoont Jacob Bijlsma hele oude en ook recente foto's van de nabije omgeving van het Goddeloos Tolhuis. Hij vertelt over de geschiedenis van de bebouwing, over de landinrichting en vertelt schilderachtig over het unieke natuurreservaat dat in kleurrijke natuurfoto's uit alle seizoenen wordt vertoond. In een andere fotopresentatie laat hij een uitgebreide selectie zien van met name oude huisjes (wâldhúskes), boerderijtjes (pleatskes) in dit door veel bomen en struiken aangeklede gebied van de Friese Wouden. Je ziet boeren (melke en harje) en arbeiders thuis en aan het werk. Het zijn foto's uit de grote verzameling van de voormalige schoolmeester Bijma van Broeksterwâld, foto's vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw tot en met heden, met hier en daar enkele nòg oudere foto's uit familiealbums en uit gepubliceerde geschiedenisboekjes betreffende deze "Fryske Wâlden". Eén van de aanwezigen roept verrast: "Dat binne myn pake en beppe!".

Douwe Kootstra gaat verder met de oude streekverhalen. Het verhaal over de vermiste Schiermonnik die de eeuwigheid zocht en vond, het verhaal over de verborgen veekoopman onder het omgekeerde bootje die ternauwernood ontkomt aan een beroving en verhalen over vissers en een omgeslagen zeilschip op "De Houtwiel".

Kortom, een lange avond puur natuur, volkscultuur, streekhistorie; boeiend van het begin tot het eind. De Bijlsma's en de Kootstra's en de andere vrijwiligers van deze avond oogsten met recht alle lof, want het was prima georganiseerd, inhoudelijk bijzonder boeiend en daarnaast was er volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te zijn over de rijkdom van onze aloude Friese volksverhalen.

Aan het eind van de avond vraagt één van de bezoekers of wij na al deze verhalen over moord en doodslag en over duivels en spoken nog wel huiswaarts durven keren over de zo aardedonkere Goddeloaze Singel.
Niemand zegt bang te zijn.
Iedereen verdwijnt na de "neisit" uit het zicht .....
in de avondstilte .....
van de zwarte nacht......

vrijdag 28 januari 2011

Bestuur Nederlands Bijbelgenootschap in Haarlem

Vrijdag 28 januari 2011

De eerste vergadering in dit kalenderjaar van het verenigingsbestuur van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) vindt vandaag plaats in het kantoor van het NBG in Haarlem.

We beginnen met een terugblik op relevante correspondentie en werkcontacten van de afgelopen maanden. Ook de ontwikkelingen met betrekking tot diverse Bijbelvertalingen passeren de revue. Daarna komt de stand van zaken aan de orde met betrekking tot een groot aantal contacten en relaties van het NBG in het brede werkveld van nationaal en internationaal bijbelwerk. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan alle Kerkgenootschappen (zoals Evangelische kerken), de Koepelorganisaties (zoals de Nederlandse Zendingsraad), Bijbelorganisaties (zoals de Katholieke Bijbel Stichting), Media (zoals Omroepen), Internationale relaties (zoals United Bible Societies) en Diverse andere organisaties (zoals Youth for Christ).

We evalueren de eerste tussenresultaten van de recente Fondsenwerving en van de stand van zaken van de in ontwikkeling zijnde nota over het Vrijwilligersbeleid van het NBG. Tenslotte komen nog enkele vacatures en aanstaande herverkiezingen aan de orde, evenals de werkzaamheden die zijn gestart met betrekking tot de ontwikkeling van onze vernieuwde Verenigingsstatuten. Na deze vergaderagenda zijn we weer gedegen op de hoogte gesteld van de voortgang op allerlei portefeuilles en zijn de werkafspraken voor de komende maanden gemaakt. Voorzichtig wordt de blik al gericht op 2014, het jaar waarin het Nederlands Bijbelgenootschap 200 jaar bestaat.

donderdag 27 januari 2011

Controle en vertrouwen in het nieuwe accreditatiestelsel

Donderdag 27 januari 2011

Het nieuwe accreditatiestelsel dat met ingang van 1 januari 2011 in werking trad, is mede gebouwd op het principe van “vertrouwen”. Beoogd is om op te schuiven van de kwaliteitscontrole naar het vertrouwen dat hogescholen en universiteiten Anno 2011 hun kwaliteitszorgstelsel op orde hebben en dat ze – zoals dat heet – “in control zijn”. Omdat dit vraagstuk van de verschuiving van controle naar vertrouwen de komende jaren centraal zal staan, organiseert het Platform HBO van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) vanmiddag in de Hogeschool Utrecht een netwerkbijeenkomst, in samenwerking met Hobéon Certificering en met de NQA, beide al jaren Visiterende en Beoordelende Instanties (VBI) in het hoger onderwijs.

NNK-voorzitter Paul Nieuwenhuis heet de ruim 20 deelnemers welkom en verzoekt de aanwezigen om alvorens de twee presentaties zullen worden verzorgd in tweetallen te formuleren wat de gewenste opbrengsten van deze middagbijeenkomst zouden moeten zijn. Die worden daarna geïnventariseerd, waarna de beide sprekers deze aandachtspunten mee kunnen nemen in hun presentatie over het onderwerp van vanmiddag.

De eerste presentatie wordt verzorgd door de heer Paul Thijssen, directeur van de Netherlands Quality Agency (NQA). Zijn thema is: “Vertrouwen versus controle”. Hij wijst erop dat het nieuwe accreditatiestelsel weliswaar op vertrouwen is gebouwd, maar dat de bodem uit dit stelsel vandaan zal vallen zodra blijkt dat er in de praktijk geen vertrouwen wordt gegeven en/of gekregen. VBI’s zijn geen fraudebestrijders, maar willen graag een opleiding beoordelen op grond van de informatie die de VBI’s door de hoger onderwijsinstellingen in vertrouwen aan hun visitatiepanels zijn voorgelegd.

Vertrouwen op een VBI is gebaseerd op bijvoorbeeld de onafhankelijkheid van het visitatiepanel, op de transparantie van het beoordelingsproces en op de insteek dat de kwaliteit van een opleiding ook terdege wordt gecontroleerd op de inhoud en de behaalde resultaten van een te beoordelen opleiding. Zorgpunt is of de verbeterfunctie van het nieuwe stelsel voldoende uit de verf kan komen, nu vlak voor de inwerkingtreding van het nieuwe stelsel bleek dat een onvoldoende op één van de drie standaarden ook direct betekent dat de opleiding moet sluiten. Dan sluipt de angst voor een onvoldoende toch direct al weer in het stelsel en is een goed analytisch beoordelingsgesprek over met name verbeteracties op dit punt al bij voorbaat uitgesloten.

Veel passeert vanmiddag de revue:
- Bewaak de negatieve kanten van peer reviews.
- Hoe streng of hoe soepel moeten beoordelaars zijn?
- Geef de verbeterfunctie ruimte.
- Panel, durf te beoordelen!
- Opleiding, wees zelfkritisch!
- Haal instituutspolitiek zoals bijvoorbeeld minimaal te behalen goede en excellente beoordelingen uit de opleidingsbeoordeling.
- Hoe onafhankelijk is de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO); nemen ze wel voldoende gepaste afstand van de politieke wind?
- Verander de spelregels van dit stelsel niet tijdens de geldigheidsduur van dit accreditatiestelsel.
- Zorg er met zijn allen voor dat het vertrouwen in dit stelsel komt en blijft.
- Hoe bewijzen we openheid?
- Het valt op dat de HBO-raad en de VSNU als koepelorganisaties opvallend stil zijn in de discussie omtrent de omgang met dit nieuwe stelsel.

Tweede spreker is vanmiddag de heer Wienke Blomen, directeur van Hobéon Certificering. Zijn thema is: “Evenwicht tussen vertrouwen en controle”. Hij begint met het benoemen van de opbrengsten van de eerste accreditatiecyclus, die dit jaar wordt afgebouwd. Geconstateerd wordt dat we er kennelijk met z’n allen niet in zijn geslaagd om bij het publiek voldoende vertrouwen te verkrijgen op grond van alle positieve accreditatieresultaten. Aan de andere kant is het wel zo dat de nu in het leven geroepen Instellingstoets mag worden beschouwd als een teken van verdiend vertrouwen in de kwaliteit van het hoger onderwijs in het algemeen.

De meeste hogescholen en universiteiten hebben inmiddels een goed werkend kwaliteitszorgstelsel. Aandachtspunt is echter nog wel dat hier en daar de kwaliteitscyclus van de Deming Cycle (Plan>Do>Check>Act) nog wel eens stopt tussen “Do” en “Check” en anders nog wel eens tussen “Check” en “Act”. Zolang over dergelijke onvolkomen situaties nog praktijkvoorbeelden in de publiciteit komen, ligt het eigenlijk ook wel voor de hand dat – zelfs daar waar alle stakeholders in het hoger onderwijs vinden dat we grotere stappen moeten maken van controle naar vertrouwen - de politiek voortdurende controle op de kwaliteit van het hoger onderwijs steeds weer hoog op de politieke agenda zet. Noem het maar “het jojo-effect van controle en vertrouwen”. Bijkans nooit hangt die jojo stil.

Na de pauze ontstaat een interessante discussie. Er wordt gepleit voor een strikte scheiding tussen enerzijds een controlerende organisatie en anderzijds een toezichthoudende organisatie die tot continue verbetering leidt. Welke rol zou in die functiescheiding dan bijvoorbeeld de onderwijsinspectie krijgen en welke rol zou de NVAO in dezen dan krijgen? Geadviseerd wordt om als opleiding vooral te proberen om je visitatiepanel als het ware mee te nemen in de normen die je als opleiding hanteert voor beoogde kwaliteit. Benoem daarbij je overwegingen en je keuzes en toon aan hoe en dat je aan die gestelde kwalitatieve en kwantitatieve normen voldoet of die binnen de geplande termijn gaat bereiken. Een presentatie voor het visitatiepanel op een visitatiedag is daartoe bijvoorbeeld een goede werkvorm.

We zijn vanmiddag met elkaar in staat om heel veel werkvragen met betrekking tot dit nieuwe stelsel op te roepen, en het is mooi om te merken dat die kwesties ons uitnodigen om als kwaliteitszorgmedewerkers daarover een goed leergesprek te voeren, waarin goede ideeën ter tafel komen, waarvan in de uitvoeringspraktijk van de komende maanden en jaren zal blijken of ze zullen leiden tot goede resultaten.

woensdag 26 januari 2011

Landelijk Comité Tsjernobyl 25 jaar later

Woensdag 26 januari 2011

Rond het avonduur komen we als "Landelijk Comité Tsjernobyl 25 jaar" later bijeen in Steenwijk. Vandaag over drie maanden is de kernramp van Tsjernobyl al weer 25 jaar geleden. Rond die datum organiseren we als Landelijk Comité hier en daar in het land publieksactiviteiten, om terug te blikken op deze vreselijke milieuramp, die voor veel inwoners van bijvoorbeeld Wit-Rusland nog generaties lang vooral nadelige gevolgen zal hebben. In Nederland zal de landelijke herdenking van deze ramp worden georganiseerd op zaterdag 23 april 2011 in de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Deze herdenking vindt dus plaats op de Stille Zaterdag van de Passieweek.

De activiteiten worden georganiseerd door het Landelijk Platform Hulp aan Tsjernobyl-kinderen, de Stichting Rusland Kinderhulp, het Nederlands Bijbelgenootschap en VUconnected. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ondersteunt deze landelijke herdenking met een Fondswervingsproject ten behoeve van de Bijbelverspreiding in het nucleair getroffen zuiden van Wit-Rusland. Daarbij werkt het NBG nauw samen met het Witrussisch Bijbelgenootschap, die in deze regio bijzonder actief is.

VUconnected heeft de landelijke herdenking in haar maatschappelijk programma van publieksactiviteiten opgenomen. Behalve de herdenkingsdag in Zwolle zal VUconnected in april van dit jaar ook publieksactiviteiten organiseren in Noord-Holland (Amsterdam) en Zeeland (Middelburg). Op de landelijke herdenkingsdag staan twee thema's centraal, te weten: "Leven in besmet gebied" (met focus op: medisch, voeding, milieu, psychologie) en "De kracht van vrijwilligerswerk". Over de grote rol die het vrijwilligerswerk in Nederland jarenlang heeft betekend bij de humanitaire kinderhulp die Nederlandse gastgezinnen boden aan heel veel Witrussische kinderen zal professor dr. Lucas Meijs als hoofdspreker optreden. Professor Meijs is in Nederland de specialist op het gebied van Vrijwilligerswerk. We willen laten zien hoe groot de betekenis in dezen is in Europees verband van het voor Nederland zo kenmerkende vrijwilligerswerk.

Na driekwart jaar voorbereiding zien we nu overal in Nederland initiatieven ontstaan van groepen die aandacht gaan vragen voor deze landelijke herdenking. In ons Landelijk Comité zetten we de grote lijnen uit, verbinden we organisaties en mensen zodat zij tot optimale samenwerking kunnen komen, bieden we zoveel mogelijk de gelegenheid aan die organisaties en betrokken mensen om aan te haken bij de twee bovengenoemde thema's van deze herdenking en denken we bovenal ook na op welke wijze we via de pers en via allerlei andere communicatiekanalen hier in Nederland bekendheid kunnen geven aan alle positieve, opbouwende initiatieven van de afgelopen jaren en aan alle mooie activiteiten die in de komende maanden worden georganiseerd om aandacht te besteden aan de negatieve, maar ook de positieve gevolgen van deze ramp van bijna 25 jaar geleden.

dinsdag 25 januari 2011

On stage; be an orange!

Dinsdag 25 januari 2011

Het thema van de Samenscholingsdag van Stenden hogeschool is vandaag "On stage". Dit thema verwijst naar de rol die je al hebt, of kunt hebben, binnen Stenden hogeschool. Vandaag denken we na over hoe onze rol aan kan sluiten bij wat Stenden hogeschool is, wil zijn en wil betekenen. Deze Samenscholingsdag is vooral ook bedoeld om je op een gezellige en ludieke manier te inspireren bij het nadenken en het maken van keuzes in hoe je deze rol als medewerker op een creatieve, eigen wijze kunt invullen. Hoe kun je je daarbij tevens onderscheiden, om niet allemaal een appel of een peer te zijn, maar "just to be an orange". Het belooft een gezellige en verrassende dag te worden.

Zo'n 460 medewerkers van alle vijf Nederlandse Stenden-vestigingen zijn hiertoe vandaag bijeen in de Leeuwarder Stadsschouwburg De Harmonie. Eerst wordt de nieuwe promofilm van Stenden hogeschool vertoont, met als titel: "I am Stenden". Flitsend gemonteerde filmbeelden met statements van studenten en medewerkers van alle Stenden university sites wereldwijd. Dan opent vice-voorzitter van het College van Bestuur, Klaas-Wybo van der Hoek, de bijeenkomst "on stage", waarin hij spreekt over ons harde werken en over het creëren van "verbinding". We zijn met zijn allen letterlijk "on stage", want met honderden zitten we op het grote theaterpodium en aan de overzijde zien we de lege schouwburgzaal. "We are on stage today!"

Na een muzisch intermezzo met fotolijst-interviews door collega Onno Sprey komt de Nederlandse acteur Peter Faber bij ons "on stage". Rond het thema "Be an orange" spreekt hij over vasthouden & loslaten, over destructieve energie die creatieve energie werd, over hoe jij je als "orange" kunt onderscheiden van al die appels en peren en hij sluit af met het welbekende "Mens, durf te leven".

Keynote speaker is vanmorgen professor Tony Buzan uit het Britse Buckinghamshire; auteur, onderwijs consultant en de bedenker van de "Mind Map". Hij spreekt over "Mind Mapping":
- Daydreaming is good for you ..... make these dreams come true;
- When you make a mistake ..... how fascinating!;
- Your creativity declines when you get older;
- University Libraries are the giant bedrooms of the earth;
- We are entering the age of Intelligence; Stenden is leading that change and is doing that very well!
Het ochtendgedeelte wordt afgesloten met meerstemmige samenzang, onder enthousiasmerende leiding van de dirigerende OLB-muziekdocent Sjoerd van der Veen en OLB-student Paul Horjus op piano: "Sing, sing, sing, sing, ......... Stenden in the Harmonie".

Na de lunch volgt een uitgebreid aanbod van workshops van één uur of twee uren. Workshops over bijvoorbeeld: Urban Legends (over verhalen vertellen), Masker, Muziek, Theatersport (met Onno Sprey), Masterclass acteren van alledaags gebruik (van Peter Faber), Body & Mind Language en Improviseren. Keus te over. Variatie in overvloed. Voor elk wat wils.

De twee uren durende workshop "Mind Mapping & Creativity" van Tony Buzan woon ik bij. Een grote groep collega's begint met het op schrift zetten van een eerste Mind Map. Het blijken prototypes te zijn van hoe Buzan zijn Mind Maps heeft bedoeld. Aan de hand van voorbeelden leidt hij ons enthousiast door zijn methodiek en visie:
- My Mind Map Software stimulates your creativity, it speeds up en slows down your thinking and brings your body in contact with your brain;
- Mind Maps combine Images and Association;
- While Mind Mapping, you are using "how the brain works";
- Play Imagination Dreams;
- Bringing content from your Short Term Memory to your Long Term Memory takes at least 5 Repetitions or Reviews;
- All information is relevant and everything connects;
- Our brains have a miraculous capacity ..... You're brilliant!;
- Worldwide we all speak the same prime language of Imagination & Association.

De tijd vliegt om. Voordat we het weten is de workshop al weer afgelopen. Geïnspireerd door de aanpak van Tony Buzan neemt iedereen zijn eigen producten en aantekeningen van deze workshop mee. In de ontvangsthal van de Harmonie gaat het middagprogramma in informele setting door. Daar worden prijzen uitgereikt, daar paraderen over de lange rode loper onze collega's die deelnamen aan de workshop "Catwalk- en attitudetraining" en daar speelt de Scala Big Band uit Hoogeveen. Een aangename afsluiting van een mooie dag.

maandag 24 januari 2011

Vergadering Regiocomité Fryslân van Vereniging VU-Windesheim

Maandag 24 januari 2011

Na onze avondmaaltijd in de Canteen van Stenden hogeschool vangt de vergadering van het Regiocomité Fryslân van de Vereniging VU-Windesheim aan in een vergaderzaal van Stenden University Hotel te Leeuwarden. Als we binnenkomen, hebben de studenten van dit leerbedrijf van de Stenden-opleiding Hoger Hotelonderwijs, de vergaderzaal al weer keurig voor ons in gereedheid gebracht.

We bespreken de resultaten van de VUconnected-bijeenkomst "Goed Voornemen: Sociaal Ondernemen" en de thematiek van de aanstaande Informatie- en Werkbijeenkomst over "Maatschappelijk programmeren met impact en de rol van het regionaal netwerk". Daarnaast leggen we ook de publicatie van één van onze regiocomitéleden, getiteld "Geuzenacademie Fryslân" naast deze twee werksessies. Deze publicatie is een gedachte over de versterking van de kennisinfrastructuur in Fryslân, die we in relatie tot de thematiek van de twee eerstgenoemde bijeenkomsten bespreken.

Dan gaan we verder met de planvorming van ons Debatcafé Fryslân, dat we zesmaal per jaar organiseren in samenwerking met VUconnected, met het Friesch Dagblad en samen met en in Tresoar te Leeuwarden. We denken daarbij aan debatten, zoals: een Statenlijsttrekkersdebat, Verschoolsing van de samenleving, Bureaucratie in de zorg, Duurzaam sociaal ondernemen, Terpen en University Campus Fryslân. Andere publieksactiviteiten die gepland staan, gaan over: Bijbels met zilverbeslag, Tsjernobyl 25 jaar later, de Sminialezing 2011 en de jaarlijkse Alumnibijeenkomst van de Vrije Universiteit.

Behalve deze publieksactiviteiten komen uiteraard ook de lopende zaken binnen onze Vereniging VU-Windesheim aan de orde en aan het eind van deze vergadering evalueren we onze activiteiten van de afgelopen maanden. Als alles is besproken en als alle werkafspraken zijn gemaakt, gaan we weer uiteen om in de komende weken en maanden op grond van de gemaakte afspraken verder vorm en inhoud te geven aan onze werkzaamheden in het kader van de Vereniging en van VUconnected. Onze successen van de afgelopen weken en maanden geven richting aan onze nieuwe plannen en activiteiten in Fryslân. Daarbij prijzen we ons gelukkig met prima samenwerkingspartners en met de hoge opkomstcijfers van de deelnemers van onze publieksactiviteiten.

zondag 23 januari 2011

Holland International Reisbureau Stiens in Stiens

Zondag 23 januari 2011

Ten westen van de Smelbrêge, aan de voet van de kerktoren van de Sint-Vituskerk van Stiens is het “Holland International Reisbureau Stiens” al ruim tien jaar gevestigd. Voorheen zat in dit pand de dames- en herenkapsalon van Feddema. Sinds 2007 is dit reisbureau een "Holland International Reisbureau" geworden. Eigenaresse Jantina van der Veen werkt in haar reisbureau samen met twee reisadviseuses. Het reisbureau ligt ten westen van de Smelbrêge, achter een iets lager geleden voetpad. Waar nu het voetpad vóór het reisbureau langs loopt, stroomde tot in de twintiger jaren van de vorige eeuw nog de Stienser Feart, die hier toen onder de overkluizing ter hoogte van de vroegere herberg van Fierstra (tegenwoordig café-restaurant Smallebrug) doorging in noordelijke richting. Vóór het pand is momenteel een kleine parkeerplaats, waar de Nissan-bedrijfsauto van dit reisbureau veelal staat geparkeerd.

Let's make people smile. Dat is de missie van “World of TUI”, de overkoepelende organisatie, waaronder wereldwijd ruim tachtig reisorganisaties meer dan tweehonderd reismerken vertegenwoordigen. Holland International (HI) Reisbureau behoort daarmee tot het grootste geïntegreerde reisbedrijf ter wereld. Dit betekent - naast een bundeling van deskundigheid en ervaring - meer mogelijkheden en ook service op maat, met als doel je in positief opzicht een onvergetelijke vakantie te bezorgen.

Het bedrijfslogo van HI draagt de zogenoemde “smile”, het wereldwijde symbool van de ultieme vakantiebeleving. Dat is het gevoel dat men je tijdens het boeken van je reis in het reisbureau te Stiens al wil meegeven. De werkelijke vakantiebeleving moet dan natuurlijk ook zorgen voor een (glim)lach op je gezicht. Van de reisadviseurs van Holland International Reisbureau mag je verwachten dat ze specialist zijn op veel en uiteenlopende reisbestemmingen en dat ze je zoveel mogelijk op grond van eigen ervaring persoonlijk kunnen vertellen over de bijzondere plekken op deze wereld. Door deel te nemen aan studiereizen vergroten de reisadviseurs hun kennis, om samen met de klant een optimale keuze voor hun dierbare vakantie te maken.

In dit Stienser reisbureau vind je een ruim aanbod van reizen en vakanties. Als bestemmingsspecialist blijft Holland International Reisbureau voortdurende op zoek naar het andere, het nieuwe, naar aparte plekken, naar bijzondere accommodaties, met bijzondere excursies en bijvoorbeeld met de mooiste stranden.
Bij eigentijdse vakanties denkt men hier in Stiens volgens de eigen website momenteel vooral aan de “jaar 2011-bestemmingen” zoals:
* Zonvakanties in bijvoorbeeld: Aruba, de Dominicaanse Republiek, Egypte, Griekenland, Mexico, Portugal, Spanje en Turkije;
* Verre reizen naar bijvoorbeeld: Aruba, Cuba, Curaçao, de Dominicaanse Republiek, Indonesië, Jamaica, Kenia en Mexico;
* Rondreizen door bijvoorbeeld: China, Cuba, Egypte, Indonesië, Kenia, Marokko, Mexico, Portugal, Spanje, Thailand, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika;
* Wintersport in bijvoorbeeld: Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Oostenrijk, Tsjechië, Zweden en Zwitserland;
* Autovakanties naar en in bijvoorbeeld: Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Kroatië, Oostenrijk, Spanje en Tsjechië;
* Stedentrips naar bijvoorbeeld: Barcelona, Berlijn, Istanbul, Londen, New York, Parijs, Rome, Praag en Antwerpen.

zaterdag 22 januari 2011

Waarmte in wurd

Sneon 22 jannewaris 2011

De Kristlik Fryske Folks Bibleteek (KFFB) publisearre yn 'e simmer fan 2010 de poëzy-bondel ”Waarmte in wurd" fan Anny de Jong. Yn dizze bondel binne 31 fersen sammele, meast koarte gedichten. In part fan dizze fersen hawwe de lêste jierren op Anny de Jong har eigen krystkaarten stien. De measte dêrfan hawwe ek te lêzen west op de jierlikse Fryske skriuwerskalinder. Dy krystfersen binne yn dizze bondel oanfolle mei har hiel persoanlike rougedichten, lykas:

“de dea is om ús hinne
mar dan treft er dy en my yn it moarch
der is gjin ferwin
loslitte is skrieme
en dochs
in rûnte fan leafde
draacht ús fertriet
en ik leau, dêr set ik alles by op
dat de deaden ús foargeane
nei de nije himel en de nije ierde”


De Fryske dichteres Anny de Jong hat de namme yn har gedichten de sombere kant it neist te wêzen. Mar se wiist der lykwols op dat har fersen altiten posityf einigje.
De waarmte wint it fan de kjeld.
It tsjuster moat belies jaan foar it ljocht.
Yn in pear wurden wit sy in gefoel hiel sterk oer te bringen.
Op it wyt-griis-swarte boek-omslach binne de namme fan de dichteres en de titel fan it boekje mei waarme reade letters oanjûn. It omslach is in ûntwerp fan Petra de Jong.

Anny de Jong oer har wurk: “Dichtsjen is dagenlang omrinne mei in idee. Wurden fine, skave
en skrasse oant it rint en op papier stiet wat ik sizze wol”.
De titel fan dizze bondel hat mei de ynhâld te krijen, mar ek mei de klank.
“In gedicht moat ritmysk en sjongsum wêze”, neffens De Jong.

Op side 17 stiet it fers “wurdboek”,
Yn dat fers lêze jo fjouwer wurden mei harren betsjutting, lykas:
Fertrouwe” is fêste grûn ûnder dreamen witte.

En dan op side 25 in moai sitaat út ien fan de 31 fersen:
“….mei lege wurden komme wy elkoar net yn 'e mjitte
dat wurden ta dieden bloeie
nei fruchten fan
fertrouwen groeie”.

As jo dizze fersen lêze en werlêze, fiele jo de waarmte yn har wurden.
Anny de Jongs “Waarmte in wurd” jout jo deistige wurden in noflike waarmte.

vrijdag 21 januari 2011

Naar een nieuw DCBO-Toetsingskader 2011

Vrijdag 21 januari 2011

Opleidingen tot Leraar Basisonderwijs (OLB) van hogescholen, die in Nederland basisschoolleerkrachten opleiden voor het protestants-christelijk basisonderwijs, bieden in het beroepsonderwijs aan hun studenten de gelegenheid om het Diploma Christelijke Basis Onderwijs (DCBO) te behalen, naast het reguliere HBO-Bachelor-diploma OLB. Afgestudeerden met dit diploma hebben bij werving & selectie van basisschoolleerkrachten bij christelijke basisscholen doorgaans een groter kans om een baan te krijgen, omdat zij een extra bekwaamheidscertificaat kunnen tonen als bewijs dat zij zich grondig hebben voorbereid om les te geven op een basisschool met een protestants-christelijke identiteit. Stenden hogeschool biedt haar OLB-studenten ook de gelegenheid om dit extra diploma te behalen.

Om de zes jaar wordt de kwaliteit van het DCBO-onderwijsprogramma van elke OLB gecontroleerd door een visitatiecommissie van de Besturenraad, de vereniging van scholen voor christelijke onderwijs. Als het onderwijsprogramma aan alle kwaliteitsvereisten voldoet, volgt officiële accreditatie en mag de opleiding aan haar afgestudeerden het erkende DCBO-diploma uitreiken. Afgestudeerde studenten van de OLB van Stenden hogeschool komen ook voor dit extra diploma in aanmerking als zij zijn geslaagd voor het DCBO-onderwijsprogramma. Voor afgestudeerden van Stenden hogeschool met een DCBO-diploma betekent dit op de arbeidsmarkt een voorsprong bij solliciteren in het basisonderwijs.

In de afgelopen jaren werden de goedgekeurde DCBO-onderwijsprogramma’s geaccrediteerd op basis van een DCBO-Toetsingskader, dat grote overeenkomsten vertoont met het accreditatiekader van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Hogescholen stellen dat doorgaans op prijs, omdat er dan bij wijze van spreken “met één maat wordt gemeten”. Met ingang van dit kalenderjaar is het nieuwe accreditatiestelsel voor het Nederlands hoger onderwijs in werking getreden, hetgeen betekent dat nu ook een nieuw accreditatiekader van de NVAO wordt gehanteerd. De Besturenraad heeft op grond daarvan besloten om dan nu ook het DCBO-accreditatiekader dienovereenkomstig aan te passen aan dit nieuwe NVAO-kader.

Door de Besturenraad ben ik uitgenodigd om deel uit te maken van de hiertoe ingestelde “Expertgroep DCBO”. Deze groep bestaat uit een medewerker van de Besturenraad, een lid van de Commissie & Visitatiecommissie DCBO, een lid van het College van Bestuur van de Marnix Academie en ik participeer met mijn expertise op het gebied van de accreditatiekaders van NVAO en DCBO. Vanmiddag komen we bijeen in de hogeschool “Marnix Academie” te Utrecht. Opdracht is om te komen tot de herziening van het “Toetsingskader DCBO 2012”.

We bespreken de drie Standaarden en de drie Onderzoeksvragen die voor de komende 6 jaren de basis vormen voor evaluatie, visitatie en accreditatie van DCBO-onderwijsprogramma’s. Aan deze standaarden en onderzoeksvragen geven we nadere invulling, opdat hogescholen en visitatiepanels weten wat de specifieke beoordelingscriteria zijn voor DCBO-onderwijsprogramma’s. Het tweede deel van ons overleg gaat over meer randvoorwaardelijke aspecten en over de agenda van het gesprek dat allerlei vertegenwoordigers van hogescholen en werkveld in februari 2011 zullen gaan voeren in een landelijke Resonansbijeenkomst. Daarna zal het Toetsingskader definitief worden gemaakt om als landelijke beoordelingskader ingevoerd te worden voor hogescholen die het DCBO-onderwijsprogramma aanbieden in hun Opleiding tot Leraar Basisonderwijs.

donderdag 20 januari 2011

Interview over Jabikspaad op Radio Middelsé

Donderdag 20 januari 2011

Radiopresentatrice Joukje Deelstra vroeg me naar de studio van Radio Middelsé in Stiens te komen als voorzitter van de Stichting Jabikspaad Fryslân. In het radioprogramma "Tsjerke yn beweging" wil ze via deze regionale omroep voor Noord-Fryslân graag aandacht besteden aan pelgrimeren, pelgrimspaden en de pelgrim in het algemeen en over het Fries-Overijsselse Jabikspaad in het bijzonder. Voor de rechtstreekse radio-uitzending ben ik voor dit interview vanavond van 18.00-18.30 uur in de studio van Radio Middelsé.

In de uitzending praten we over de geschiedenis van het Jabikspaad, over de route, de symboliek en over de doorgaande weg van Sint-Jacobiparochie, via Hasselt naar uiteindelijk het eindpunt in het Spaanse Santiago de Compostela. Wie bewandelen zoal dit pelgrimspad, waarom pelgrimeren mensen tegenwoordig nog, hoe vinden ze de weg over onbekende wegen en paden en hoe organiseer je je eigen wandeldagtocht? Vragen en antwoorden te over.

Ook de pelgrimservaringen van Durkje en mij worden door de radiopresentatrice bevraagd. En hoe lang verwachten wij nog nodig te hebben om uiteindelijk over enkele jaren Santiago de Compostela te bereiken. We bespreken hoe wij als wandelaars begonnen en op weg zijn om uiteindelijk pelgrims te worden.

En natuurlijk komt ook de aanstaande opening van het Pelgrimscentrum Sint Jacob in de Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie in dit radio-interview aan de orde. Nog enkele weken en de verbouwing van het voorportaal van deze bijzondere Groate Kerk is gereed om in het tweede weekend van april 2011 te worden geopend. We spreken over het Nederlands Dagblad, dat in de periode van 28 januari tot en met 28 mei 2011 tien dagwandeltochten organiseert op het Jabikspaad. En ik noem de Camino der Lage Landen, die in de periode van 5 tot en met 19 maart 2011 ook door Fryslân zal trekken, om in onze provincie via het Jabikspaad als jubileumpelgrimage van ons Nederlands Genootschap van Sint Jacob door Fryslân te trekken.

Binnen dit halfuur hebben we een groot aantal aspecten van het Jabikspaad en van het pelgrimeren de revue laten passeren. Aanstaande zondagochtend tussen 11.00 en 11.30 uur zal deze uitzending van Radio Middelsé via de kabel (Mhz 96.1), ether (FM105.3) en internet worden herhaald voor wie het nog eens wil beluisteren of voor wie vandaag het radio-interview heeft gemist.

woensdag 19 januari 2011

De Stripe in Stiens

Woensdag 19 januari 2011

De Stripe is een woonstraat in de wijk Aldlân van Stiens. Deze straat is aan de zuidzijde toegankelijk via de brede doorgaande weg van de Brêgeleane. Als je De Stripe in noordelijke richting volgt, kom je uit op de T-kruising met de Mienskar. De Stripe is een betrekkelijk korte straat, die - zoals meer woonstraten in de Stienser wijk Aldlân - is ingericht in twee delen. Het smalle 1/3-wegdeel aan de westzijde is met name bedoeld voor het langzame verkeer en wordt doorgaans ook gebruikt als parkeerstrook. Het brede 2/3-wegdeel aan de oostzijde wordt in principe bereden door het gemotoriseerde verkeer. De Stripe loopt parallel aan de westelijk gelegen straat De Blikken.

De Stripe is een Friestalige aanduiding voor een lang, smal perceel bouwland. De Stripe was voorheen een strook bouwland, dat haaks op de Truerderwei lag, in wat momenteel de Stienser woonwijk It Heechhôf is.

De Engelse taal gebruikt het woord "stripe" ook in de betekenis van "strook" of "streep". De naam zit zelfs in de aanduiding van de vlag van de Verenigde Staten, te weten "Stars & Stripes", ofwel "sterren en strepen". De 13 "stripes" (6 witte en 7 rode strepen) verbeelden de 13 vroegere kolonies, die zich in het jaar 1776 afscheidden van Groot-Brittannië, om in dat jaar op grond van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring de Verenigde Staten te gaan vormen.

dinsdag 18 januari 2011

Proefvisitatie van Vrijetijdsmanagement

Dinsdag 18 januari 2011

Een mooie dag voor de HBO-bacheloropleiding Vrijetijdsmanagement van Stenden hogeschool te Leeuwarden. Deze opleiding is zover dat ze zich kan laten visiteren en accrediteren, zoals dat om de zes jaar voor elke opleiding in het Nederlands hoger onderwijs te doen gebruikelijk is.

Vandaag organiseert de opleiding een zogenoemde proefvisitatie om daarmee alle betrokkenen optimaal voor te bereiden op de komende visitatie. Een intern en extern samengesteld audit team heeft het Zelfevaluatierapport van de opleiding bestudeerd en neemt kennis van de onderliggende documentatie. De hele dag gaat het audit team in gesprek met docenten, bestuur, management, studenten, afgestudeerden en met werkveldvertegenwoordigers.

Op deze wijze krijgen de vertegenwoordigers van de opleiding volop de gelegenheid om te laten zien waarom ze zo trots zijn op deze gewilde HBO-opleiding. Over enkele dagen zal het audit team aan de opleiding een rapportage aanbieden met daarin de laatste aanbevelingen ter voorbereiding op de naderende visitatie. Als iedereen en alles dan optimaal is voorbereid, is het aan de opleiding om aan het externe visitatiepanel te tonen dat ze klaar is voor de accreditatie, teneinde ook de komende zes jaar goed onderwijs te blijven aanbieden.

Schildersgroep Het Palet exposeert in De Hege Stins

Maandag 17 januari 2011

Elke woensdagmorgen komt Schildersgroep "Het Palet" bijeen in “De Kampioen” te Hijum om te schilderen. Het resultaat van deze schildersessies kunnen we tijdens de maanden januari en februari 2011 bekijken in de ontvangsthal van De Hege Stins te Stiens.Van alle leden van deze schildersgroep hangt hier momenteel een gevarieerd assortiment schilderstukken. Na Pasen zullen de leden van deze schildergroep ieder afzonderlijk uitgebreider eigen werk exposeren.Aan de expositie gedurende de eerste maanden van 2011 nemen de volgende kunstschilders deel: Elly & Jan Bruning (uit Hijum), Tineke Vlietstra (Hallum), Vera Adelaar (Hijum); Fokje van der Meulen (Stiens), Syt Hijlkema (Hallum), Elly de Vries-Walthaus (Hallum), Klasina Kloosterman (Hallum), Jet Bierma (Hallum), Sipke Jan van der Meulen (Stiens), Gerrie Wiersma (Stiens) en Janny van Lingen (Stiens).

zondag 16 januari 2011

Sing In over Gemeenschap in Stiens

Zondag 16 januari 2011

De Gemeentedienst van vanavond in De Hege Stins te Stiens wordt door de Evangelisatiecommissie georganiseerd. Deze avondkerkdienst is een Sing In, waaraan de groep "Majim" uit Koudum medewerking verleent. Sjonggroep Majim bestaat al bijna 25 jaar en deze ruim dertig leden tellende muziekgroep staat onder leiding van dirigente Jannie Kramer-Gietema. Door haar gedrevenheid en enthousiasme zetten de zanggroepsleden zich ook vanavond met veel plezier in voor het ten gehore brengen van de door hen te zingen liederen

Het thema van deze dienst is: "Gemeenschap zijn". Voorganger is dominee Jaap Overeem. Onze predikant begint de dienst met enkele vraaggesprekjes in de kerkzaal, waarin hij de aanwezige gemeenteleden vraagt wat hen ertoe heeft bewogen om hier vanavond te komen en/of wat misschien toch zelfs een drempel is geweest om er vanavond misschien niet bij te zijn. In de beantwoordingen beluister ik meer motivatoren dan belemmeringen, maar goed, dat komt natuurlijk deels ook omdat je het hier vraagt aan de mensen die wel zijn gekomen. Toch goed om de dienst zo eens te beginnen met een korte vraagstelling, want iedereen is direct aan het begin al aan het denken gezet over de eigen drijfveren.

We luisteren naar de mooie muziek van Majim, er wordt gebeden, uit de Bijbel gelezen, we luisteren naar een meditatie en we zingen regelmatig met elkaar, want het is immers een Sing In. Aan het eind van de dienst krijgen we allemaal de gelegenheid om op een briefje een persoonlijke voorbede te schrijven. Tussen het eerste en het laatste couplet van het gezongen gebed "Abba Vader" legt iedereen zijn of haar voorbede op een blauw doek in het midden van de kerkzaal. Zo worden al onze voorbeden van de hele gemeenschap in het gewikkelde doek verzameld.

Aan het eind van de kerkdienst zingen we elkaar de zegen toe. Daarna drinken we met zijn allen koffie in de ontvangsthal van het kerkgebouw, waarbij er ook volop gelegenheid is om kennis te maken met de leden van de zanggroep uit Koudum en met alle andere kerkgangers die van buiten onze gemeente vanavond ook te gast zijn.

zaterdag 15 januari 2011

Inspiratiekalender 2010

Zaterdag 15 januari 2011

Tijdens de kerstlunch van mijn werk kreeg ik in december 2009 de Inspiratiekalender 2010 kado. De oorspronkelijke uitgave is van "FranklinCovey Co". De in Nederland uitgegeven versie is de door Ypie Veenstra vertaalde versie van het werk van Stephen R. Covey.

Stephen R. Covey werd wereldberoemd met zijn bestseller book "The 7 Habits of Highly Effective People"(ofwel "De zeven eigenschappen van effectief leiderschap"). Dit boek bleek in werksituaties voor werknemers en managers een eye opener en praktisch toepasbaar. Inmiddels heeft Steven Covey's gedachtegoed ook het privéleven van veel mensen veranderd.

Deze scheurkalender bevat citaten, gedachten en tips, waar je dagelijks profijt van kunt hebben. Eén scheurkalenderblaadje daags als "food for thought". Ook in deze tijd van economische crisis en onzekerheid gaan organisaties en mensen zich bezinnen op wat echt belangrijk is in leven en werken. Welke kernwaarden en welke grondslagen zijn bijvoorbeeld van belang. Deze inspiratiekalender van Covey biedt op dit gebied enig houvast en inspiratie tot deze bezinning.

Veel "grote" thema’s komen in deze publicatie aan bod, zoals: vertrouwen, onzekerheid, omgaan met stress, discipline, lastige situaties op het werk en thuis overwinnen, problemen oplossen op een positieve manier en - last but not least - leren luisteren. Een dagelijks geschenk om letterlijk eens over na te denken.

Enkele uitspraken ter inspiratie van Covey in deze kalender:
- Ieder van ons bewaakt zijn eigen poort naar verandering;
- Jouw gedrag heeft te maken met de beslissingen die je neemt, niet met de omstandigheden;
- Schrijven destilleert, kristalliseert en verheldert gedachten, het stimuleert je om het geheel in onderdelen te zien;
- Met een vriendelijke glimlach kun je "nee" zeggen tegen alles wat onbelangrijk is;
- Het belangrijkste ingrediënt voor een relatie is niet dat wat je zegt of doet, maar wie je bent;
- Integriteit betekent de werkelijkheid met onze woorden in overeenstemming brengen;
- Het verrijkt de geest veel meer als mensen zichzelf beoordelen dan als anderen dat doen;
- Alle goedbedoelde adviezen van de wereld zijn waardeloos als ze niet over het juiste probleem gaan;
- Hoe meer begrip je hebt voor anderen, hoe meer je hen zult waarderen;
- Eén van de belangrijkste manieren om integriteit te tonen is door trouw te zijn aan mensen die er niet bij zijn;
- Een werkelijk effectief persoon heeft de bescheidenheid en de hoffelijkheid te erkennen dat zijn manier van kijken beperkt is;
- Ik ben ervan overtuigd dat vleugels geven aan jouw kinderen en aan anderen betekent dat je ze de vrijheid geeft om boven het negatieve script uit te stijgen dat aan jou is doorgegeven.

vrijdag 14 januari 2011

Afscheidsdiner in Restaurant De Vrijheid in Grou

Vrijdag 14 januari 2011

Tijdens de Regionale Ledenvergadering van het Regionaal Verband Fryslân van 19 oktober 2010 hebben twee leden van het Regionaal Comité van de Vereniging VU-Windesheim statutair afscheid genomen. De afspraak was gemaakt om geruime tijd later een diner te organiseren ter gelegenheid van dit afscheid. Dat diner, waarin we in kleiner verband afscheid nemen van deze regiocomitéleden, wordt vanavond gehouden in Restaurant De Vrijheid te Grou.

Tegen 18.00 uur worden we hartelijk welkom geheten door de restaurant-eigenaren Melle Bakker en diens dochter Marjan. Melle is voor een deel van ons regiocomité geen onbekende, want in de jaren dat hij nog bij CHN-Hotel Wyswert in Leeuwarden werkte, ontmoetten wij elkaar daar vaak tijdens onze vergaderingen en gedurende de VUpodium-publieksactiviteiten (momenteel VUconnected) die wij doorgaans in deze accommodatie (momenteel Stenden University Hotel) organiseren.

Regiocomitélid Wil Lodewijk opent het afscheidsdiner met enkele woorden van welkom en biedt ons een overzicht van het programma van deze avond, dat zij samen met regiocomité-secretaris Hans Capel samenstelde. Tussen het voorgerecht en het hoofdgerecht volgen twee speeches, waarin de afscheidnemende regiocomitéleden namens onze Vereniging VU-Windesheim in het zonnetje worden gezet. Tussen het hoofdgerecht en het nagerecht verzorg ik als voorzitter van dit regiocomité de afscheidstoespraak voor Ties Jan Eekhof - die na vier jaar - en voor Henny Sijbranda die na 12 jaar afscheid nemen van ons regionaal werkverband.

Tussen de dinergangen door wisselen we steeds de tafelschikking zodat alle 19 dinergasten voldoende gelegenheid krijgen om in de steeds wisselende settings onderhoudende tafelgesprekken te voeren met elkaar. Onze gastvrije gastheren en gastdames van Restaurant De Vrijheid zorgen ervoor dat we worden verwend met hun culinaire prestaties, waardoor het hier vanavond bijzonder aangenaam vertoeven is.

Werkbezoek met PIE bij NVAO in Den Haag

Donderdag 13 januari 2011

Als vervolg op ons werkbezoek aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 april 2010 zijn we vandaag voor overleg bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), ook te Den Haag. Samen met een medewerker van het Platform for International Education (PIE) gaan we in overleg met twee NVAO-beleidsmedewerkers met als specialismen Internationalisering en het nieuwe Accreditatiestelsel 2010, dat per 1 januari 2011 in werking is getreden.

Vandaag staat de vraag centraal op welke wijze zogenoemde “non-degree courses” met ingang van de invoering van het nieuwe accreditatiestelsel geaccrediteerd kunnen worden, teneinde de mogelijkheid open te houden voor studenten van buiten de Europese Unie om met een door de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) verstrekte verblijfsvergunning voor de reguliere studieduur een onderwijsprogramma te kunnen volgen bij een in Nederland gevestigde onderwijsaanbieder. Dit vraagstuk is momenteel relevant voor bekostigde hoger onderwijsinstellingen, voor onbekostigde rechtspersonen voor hoger onderwijs en voor alle overige onderwijsaanbieders die opereren in de Nederlandse markt voor hoger onderwijs, indien zij “international non-degree courses” aanbieden, waaraan ook “non-EU-students” deel kunnen nemen.

Met zijn vieren worden alle ons bekend zijnde oplossingsscenario’s geïnventariseerd en komen we tot de beantwoording van de werkvragen met betrekking tot de nieuwe systematiek van accrediteren in het Nederlandse hoger onderwijs. Voor de onderwijsbiedende instellingen en voor hun accreditatiewensen waarin het nieuwe accreditatiestelsel niet voorziet, zal anderszins in tweede instantie moeten worden gezocht naar alternatieve wegen. Komt tijd, komt raad, dus ook voor die vraagstukken zal in de komende maanden wellicht een oplossing volgen.

woensdag 12 januari 2011

Corrie Schrier exposeert in Stiens

Woensdag 12 januari 2011

Corrie Schrier uit Heerenveen exposeert tot eind maart 2011 schilderijen en keramiek in de Openbare Bibliotheek van Stiens. Als maatschappelijk werkster die ook werkte met Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers uit Afrika groeide haar belangstelling voor dit continent. Corrie reist inmiddels al tien jaar door Zuidelijk Afrika. Vooral taferelen uit Namibië, Botswana en Zuid-Afrika zijn voor haar een blijvende bron van inspiratie. Met warme en diepe kleuren weet zij in haar schilderijen en met keramiek een intieme sfeer te scheppen.

Ook haar thematiek is kenmerkend: veel Afrikaanse vrouwen, die met hun alledaagse dingen bezig zijn. Schrier wil bewondering uitdrukken voor deze wilskrachtige vrouwen. Zij zijn het die volgens haar de Afrikaanse cultuurdragers zijn. Corrie wil in haar schilderijen en met haar beelden Afrikaanse vrouwen de prominente plaats geven die ze volgens haar verdienen. Het gaat haar met name om de vrouwen die zich niet laten wegdrukken door de last van het leven, maar die trots en zelfverzekerd hun kracht en vrouwelijkheid uitdragen.

Corrie Schrier heeft zich in de afgelopen jaren met verschillende kunstvormen bezig gehouden. Een aantal jaren geleden begon ze zich te verdiepen in het tekenen. Toen ze begon met tekenlessen, bleek zij voldoende talent te hebben om door te gaan. Niet lang daarna is ze begonnen met schilderen. Naast het schilderen, houdt Corrie zich ook bezig met keramiek. Met de verkoop van haar beelden en schilderijen steunt ze een tweetal humanitaire projecten in Zuid-Afrika.

In de Stienser tentoonstellingszaal hangen enkele schilderijen waarin Afrika centraal staat. In een vitrine staat ook een deel van haar keramiek-werk, aangevuld met enkele Afrikaanse handgemaakte poppen en gebruiksvoorwerpen, zoals oorhangers en een knieband van een Zulu-danser. De wintertaferelen die worden geëxposeerd in het bibliotheek-gedeelte zijn van een hele andere aard: minder kleurrijk, precies zoals wij de winters in Nederland (her)kennen.

dinsdag 11 januari 2011

Bestuursvergadering Stichting Jabikspaad Fryslân

Dinsdag 11 januari 2011

De eerste bestuursvergadering in 2011 van de Stichting Jabikspaad Fryslân hebben we vanavond in de Jacobshoeve te Sint-Jacobiparochie. We blikken even terug op het afgelopen jaar, maar kijken voornamelijk vooruit naar alle activiteiten waaraan momenteel volop wordt gewerkt.

We zijn blij met het initiatief van het Nederlands Dagblad, die van januari tot en met mei van dit kalenderjaar tien dagwandelingen organiseert over het Jabikspaad. We zullen zoals elk jaar weer met een informatiestand aanwezig zijn op de Fiets- en Wandelbeurs 2011 in de Amsterdamse RAI. We zijn uitgenodigd om landelijk mee te denken over "Pelgrimeren met jongeren" en we participeren in de productie van en nieuw boek over allerlei Nederlandse Jacobswegen, dat dit jaar zal worden uitgegeven door het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, waarmee we intensief samenwerken.

De restauratie en verbouw van de Groate Kerk in Sint-Jacobiparochie zal over enkele weken klaar zijn, dus we besteden de nodige tijd aan de inrichting van ons Pelgrimscentrum Sint Jacob, dat in april 2011 zal worden geopend in het voorportaal van de Groate Kerk. Daartoe bespreken we alle activiteiten die in het openingsweekend worden georganiseerd met een groot aantal andere organisaties en andere partners.

Daarnaast passeren allerlei andere zaken vanavond de revue, zoals: de komende Nieuwsbrief, het Jabikspaad in de pers, onze website, de financiën van het oude en het nieuwe boekjaar, de aanstaande "Camino der Lage Landen", pelgrimservaringen en enkele routezaken met betrekking tot het Jabikspaad.

We beheren een bijzonder pelgrimspad. Een pad, beginnend in Sint-Jacobiparochie met een oostroute en een westroute, dat vanaf Jirnsum als één pad verder gaat naar Hasselt. Daarna volgen meer dan 3.000 prachtige kilometers door Nederland, België, Frankrijk en Spanje, tot aan Santiago de Compostela.

maandag 10 januari 2011

In Europa Scheurkalender 2009

Maandag 10 januari 2011

In het jaar 1999 trok Geert Mak een jaar door Europa. Dat werd een reis door de ruimte van het Europees continent en tegelijk een reis door de tijd van de twintigste eeuw. Mak begon in het Londen en Parijs van 1900 en eindigde in het Moskou en Sarajevo van 1999. Een hele eeuw Europa passeerde zo de revue. Elke dag bracht hij daarvan in een korte momentopname een reisverslag uit, dat werd gepubliceerd als minicolumn op de voorpagina van NRC Handelsblad. Het materiaal dat hij tijdens die tocht verzamelde, vormde gaandeweg de basis voor zijn boek “In Europa”, dat werd gepubliceerd in het jaar 2004.

Over deze reis heeft de VPRO een 35-delige televisieserie gemaakt, die werd uitgezonden in de jaren 2007 tot en met 2009. Ter gelegenheid van deze verfilming van In Europa werden de ongeveer 300 reisimpressies van Geert Mak gebundeld in de “In Europa Scheurkalender 2008”, met als ondertitel “Reizen door de twintigste eeuw”. Ongeveer 30 nieuwe columns schreef Geert Mak extra om deze kalender gevuld te krijgen.

Op verzoek is van deze jaarkalender ook een editie voor het jaar 2009 gemaakt, zodat de historische reis van Geert Mak ook in 2009 dagelijks kon worden gevolgd voor wie deze “In Europa Scheurkalender 2009” in bezit had. De 2009-heruitgave van deze scheurkalender is inhoudelijk gelijk aan die van het voorgaande jaar, maar kent wel een aangepast kalendarium voor 2009.

Geert Mak noemde zijn Europa-reis “een soort inspectietocht”, op zoek naar de laatste sporen en ooggetuigen van de 20e eeuw. Geert Mak ontmoet onderweg bijvoorbeeld:
- Marinus van der Goes van Naters, ex-fractievoorzitter van de PvdA ten tijde van Drees;
- Jacques Thorpe, die zijn vrije tijd besteedt aan de Eerste Wereldoorlog rondom zijn dorp Erquinghem-Lys in België;
- Claes Andersson, schrijver en voorheen Minister van Cultuur in Finland;
- Truusje Roegholt, die schreef over haar jeugd in nazi-Duitsland;
- Milton Wolff, als oud-Spanjestrijder de laatste commandant van het Abraham Lincolnbataljon van de Amerikanen;
- Lucienne Gaillard, presidente van de Franse Bond voor oud-verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog;
- Anna Smirnova, in de Tweede Wereldoorlog toneelstudente in Leningrad, die in 1942 zo’n honger had dat ze zich niet meer kon bewegen;
- Karel Citroen, de Nederlandse juwelier die D-day meemaakte;
- Max Kohnstamm, die door koningin Wilhelmina werd uitgekozen als privésecretaris;
- Vitor Alves, één van aanvoerders van de Portugese staatsgreep in 1974, daarna vice-premier van het “nieuwe Portugal”;
- Kazimierz Rozkwitalski, die Geert Mak rondleidt over de oude Poolse Leninwerf, waar de toen nog onbekende electriciën Lech Walesa zijn eerste toespraken hield;
- Nikolaj Dmytroek, de onderdirecteur van het Oekraïense ministerie voor Rampen, die Geert Mak rondleidt bij “de sarcofaag” van Tsjernobyl.

zondag 9 januari 2011

Zomaar een Zon-dag in de Sint-Vituskerk van Stiens

Zondag 9 januari 2011

Als we vanmorgen tegen 9.30 uur ter kerke gaan in Stiens, staat de eeuwenoude Sint-Vituskerk boven op de dorpsterp omringd door de welbekende dubbele rij bomen schitterend in het heerlijke zonlicht, afstekend tegen een mooie lichtblauwe winterlucht. Een ware Zon-dag.

Bij aanvang van de ochtendkerkdienst deelt dominee Jaap Overeem mee dat één van onze andere gemeentepredikanten - dominee Gerrit Wessels - enige dagen geleden wegens een hartinfarct is opgenomen in het ziekenhuis. Een grote schrik, vooral voor hem zelf, maar natuurlijk ook voor zijn gezin, familie en allen die hem kennen. Gelukkig gaat het naar omstandigheden momenteel goed met dominee Wessels en we hopen en bidden dat zijn herstel voorspoedig mag verlopen.

Daarna pakt dominee Overeem de draad van de dienst weer op. Er wordt gezongen, gebeden, een overleden gemeentelid herdacht, uit de Bijbel gelezen, gepreekt en aan het eind van de dienst vieren we met zijn allen het Heilig Avondmaal, zittend en staand in een grote kring in het omvangrijke koor van deze bijzondere dorpskerk. Na de ochtendkerkdienst staat de koffie voor iedereen klaar, wordt de Taizéviering van vanavond voorbereid in de kerkzaal en begint in de consistorie onderin de immense kerktoren van de Sint-Vituskerk de eerste sessie van de belijdeniscatechisanten, onder leiding van dominee Overeem. We horen dat er een betrekkelijk grote groep belangstellenden gehoor heeft gegeven aan de uitnodiging van dominee Overeem om met elkaar van start te gaan met deze serie gespreks- en voorbereidingssessies.

Later op de dag hoor ik dat een vlak boven Stiens wonende jongeman zich bij deze groep catechisanten onder in de kerktoren heeft gemeld met het verzoek om hier een pelgrimsstempel te verkrijgen van het Jabikspaad. Deze jonge pelgrim van ongeveer 20 jaar is met volle pelgrimsbepakking nog maar net op weg gegaan om het Jabikspaad als aanlooproute te gebruiken om in de komende maanden de meer dan 3.000 kilometer lange pelgrimstocht te volbrengen naar het Spaanse Santiago de Compostela.

Zomaar een Zon-dag in en rond de Sint-Vituskerk in Stiens. Na al die eeuwen heeft deze majestueuze terpkerk nog een belangrijke functie voor velen in en rond Stiens. We hopen dat dat nog lang zo mag blijven.

zaterdag 8 januari 2011

Dialoog met het penseel

Zaterdag 8 januari 2011

De Missie-ZendingsKalender (MZK) is een gezamenlijke uitgave van "Mensen met een Missie" en de "Nederlandse Zendingsraad". Met deze jaarkalender wil men laten zien hoe medechristenen in het zuidelijk halfrond van de wereld hun geloof in samenleving & cultuur ter sprake brengen. De Missie-Zendingskalender 2010 kreeg als titel "Dialoog met het penseel" en bevat schilderijen van de Indiase kunstenaar Jyoti Sahi.

Jyoti Sahi stichtte samen met zijn vrouw een hindoeïstisch-christelijk kunst-klooster, waar jonge kunstenaars zich gezamenlijk kunnen bekwamen in de vertaling van het evangelie via de kunst. Met zijn eigen kunst wil Jyoti Sahi een bijdrage leveren aan de dialoog tussen christendom en hindoeïsme en daartoe richt hij zich vooral op de rol van de kunst in de religie. Het werk van Sahi bestaat uit een mix van westerse schildertechniek en oosterse religieuze symboliek. Sahi's veelzijdige kunst bestaat uit schilderijen, houtsneden, batik, glas-in-lood-ramen, ontwerpen voor hekwerk en liturgisch meubilair.

India kent het zogenoemde kastenstelsel. Meer dan 15% van de Indiase bevolking bestaat uit "dalits", ofwel kastenlozen. Ongeveer 150 miljoen dalits worden sociaal uitgesloten, wonen veelal op het platteland, in diepe armoede. Christelijke dalits zien Jezus Christus als bevrijder, want Jezus bekommerde zich tijdens zijn leven & werken om de machteloze mensen die in Zijn tijd werden buitengesloten. In het werk van Jyoti Sahi zien we dat motief vaak terug.

Sahi schildert Jezus vaak met een mandala, een geometrisch patroon waarvan de vorm de aandacht op het midden richt. Jezus in het midden. Jezus als leraar en als bevrijder. Jezus die licht aan de wereld schenkt. Op de voorkant van de MZK 2010 staat het schilderij "The Transfigured Lord" (de gedaanteverandering). Jezus verandert hier van gedaante voor de ogen van zijn leerlingen. Jezus is zoals Jona, die uit de walvis komt. De vis heeft de vorm van een mandala (hier een waterdruppel). In die mandala heeft Jyoti Sahi ook de Levensboom geschilderd.

vrijdag 7 januari 2011

Manifest Verkeersveiligheid Fryslân 2011-2025

Vrijdag 7 januari 2011

Het is zo vroeg in de ochtend nog donker als we vanmorgen langs de Leeuwarder Rengerslaan van Stenden hogeschool via de shared space langs de NHL Hogeschool naar de Dammelaan wandelen. Naast me loopt Femke de Walle, reporter van Omrop Fryslân Radio, die me tijdens onze vroege wandeling interviewt voor een rechtstreekse uitzending in het radioprogramma “Omrop Fryslân Aktueel”.

Gisteren heeft de provincie Fryslân het “Manifest Verkeersveiligheid Fryslân 2011-2025” gepubliceerd en Omrop Fryslân wil haar luisteraars vanmorgen graag laten weten hoe daarop wordt gereageerd door wandelaars, fietsers en automobilisten. Femke de Walle interviewt daartoe de voorzitter van de Fietsersbond Fryslân, de directeur van een autoschadebedrijf en ze heeft mij gevraagd om deel te nemen vanuit het perspectief van de wandelaar, als voorzitter van de Stichting Jabikspaad Fryslân, het pelgrimspad van Sint-Jacobiparochie naar Hasselt.

De ambitie in Fryslân is om in 2025 tenminste de helft minder verkeersslachtoffers te hebben ten opzicht van 2010, om uiteindelijk in 2025 uit te komen op maximaal 14 verkeersdoden en ten hoogste 148 ernstige verkeersslachtoffers. De Provinsje Fryslân, de Friese gemeenten, Veilig Verkeer Nederland en een groot aantal andere partijen gaan hiervoor het Manifest ondertekenen. De komende vijf jaar is er bijna € 10 miljoen beschikbaar voor verkeersveiligheid.

Tijdens dit wandelend interview spreken we onder andere over de verkeersveiligheid voor wandelaars in Leeuwarden, over de wijze van signaleren van verkeersonveilige situaties en over de manier waarop de Stichting Jabikspaad Fryslân met inzet van haar routebeheerders werkt aan de veiligheid voor de wandelaars die het Jabikspaad bewandelen.

Aan het eind van het radio-interview wijs ik er nog op dat het met alle nieuwe veiligheidsmaatregelen waarschijnlijk wel zal lukken om in de eerstvolgende jaren het aantal verkeersslachtoffers te verlagen, maar dat het vooral in de laatste jaren van de vijftienjarige looptijd van dit manifest hoogstwaarschijnlijk nodig zal zijn dat alle partijen door intensieve samenwerking het onderste uit de kan moeten halen om te komen tot intelligente veiligheidsstimulerende maatregelen, om uiteindelijk het gestelde doel te bereiken dat het aantal verkeersslachtoffers in 2025 met de helft zal zijn gedaald.

Dat die daling van het aantal verkeersdoden en gewonden wenselijk is, staat niet ter discussie, want elk verkeersslachtoffer is er één teveel.

donderdag 6 januari 2011

Ypma's Bloemenhandel in Stiens

Donderdag 6 januari 2010

Reeds enkele jaren is Ypma's Bloemenhandel aan de Langebuorren in het winkelcentrum van Stiens gevestigd. Deze bloemenhandelaar heeft drie vestigingen in Noordwest-Friesland, te weten in Franeker, Oosterbierum en Stiens. In Franeker is de winkel gevestigd op een wel heel toepasselijk adres, namelijk aan de "Groenmarkt".

Het winkelpand is gevestigd aan de zuidzijde van de Langebuorren, op het gedeelte waar het bijzonder brede voetgangersgebied in noordelijke richting steeds smaller wordt. Omdat Ypma's Bloemenhandel is gevestigd op een nog vrij breed gedeelte van het voetgangersgebied, is het hier nog mogelijk om de grote Scania-bedrijfsvrachtwagen vóór het winkelpand te parkeren op de momenten dat de aangevoerde bloemen en planten moeten worden gelost. Daarmee wordt voorkomen dat het doorgaande verkeer van de Langebuorren wordt gehinderd door deze geparkeerde vrachtwagen, wat vanwege het betrekkelijk drukke doorgaande verkeer in de Langebuorren een goede zaak is.

Ten opzichte van de aan de zuidzijde grenzende kledingzaak verspringt de gevel van Ypma's Bloemenwinkel iets naar achteren, om vanaf hier de nieuwe rooilijn van de naar het noorden verder aangrenzende winkels te bepalen. Het opvallende van de voorkant van het winkelpand van Ypma's Bloemenhandel is dat de gevel tot boven in de nok geheel in metselwerk is gebouwd.

woensdag 5 januari 2011

Loesje Scheurkalender 2010

Woensdag 5 januari 2011

“Als de tijd vliegt vlieg mee”, staat op de omslag van de Loesje Scheurkalender 2010. Het leven op onze wereld beter en mooier maken, is voor Loesje geen luchtkasteel en geen activiteit die je het beste over kunt laten aan bazen, deskundigen of begeleiders. Nee, je idealen verwezenlijken, dat doe je door er dagelijks een kasteel van te metselen.

Loesje heeft een stichting en een vereniging, beide zonder winstoogmerk. Loesje wil graag onafhankelijk zijn van subsidies en van grote geldschieters, vandaar dat Loesje actief en met succes boekjes, scheurkalenders en andere producten verkoopt. Uit deze inkomsten en uit andere inkomstenbronnen als donaties en activiteiten - zoals workshops - worden de eigen activiteiten en de werknemers betaald.

De scheurkalender van het jaar 2010 was wederom zoals je die van Loesje gewend bent. Iedere dag bood deze kalender op de voorzijde een nieuwe inspirerende, aansporende of actuele tekst, zoals bijvoorbeeld:
- De meest gekke subcultuur is de lerarenkamer;
- Mijn venster op de wereld staat altijd open;
- Vrouwen weten dondersgoed wanneer mannen buitenspel staan;
- In het kader van het milieubeleid wordt iedereen verzocht de bloemetjes vaker buiten te zetten;
- Voor wie ben jij de droom die uitkomt;
- Wie gaat er mee de eenzaamheid bij de kladden grijpen.

Ook de achterkanten van de scheurkalenderbladen zijn benut. Daar lezen we bijvoorbeeld:
- Maandag kantoordag: Bureaucratie is wanneer een goed idee een dossier wordt;
- Nederland voor dummies: Een stiltecoupé drukt geen situatie uit, maar een wens;
- Versiertips: Zeg, ken jij mij niet ergens van?;
- Nieuwe veiligheidsmaatregelen: Ik heb liever meer informatie dan meer regeltjes.
- Tip van de dag: Altijd gratis mooie dingen in mensen zien.

Van 2010 naar 2011
Bekruipt je ook weleens het gevoel dat jong zijn in is en oud zijn uit? Dat snelheid meer wordt gewaardeerd dan ervaring? Dat is nergens voor nodig! Loesje hoopt met haar project “Hoe grijzer hoe eigenwijzer” dat mensen die al langer mee gaan nu in het jaar 2011 hun inzichten en hun praktische wijsheid in willen brengen in onze vermeende hyper-efficiënte samenleving. Omdat dat nodig is. Je grijze, wijze ideeën zijn welkom op de website van Loesje. De volgende staat daar al te lezen: “Jonge mensen weten alles beter; wat ze vergeten is dat wij ook jong zijn geweest, maar zij nog nooit oud”.

dinsdag 4 januari 2011

Nieuwjaarsreceptie in Stenden Emmen

Dinsdag 4 januari 2011

Omdat we vanmiddag de Nieuwjaarsreceptie in Emmen hebben, zijn mijn werkoverlegbijeenkomsten vandaag alle op deze vestiging van Stenden hogeschool gepland. Om 15.00 uur arriveren de bussen met onze collega's uit de hogeschoolvestigingen van Assen, Meppel, Leeuwarden en Groningen om hier met totaal zo'n 300 collega's en met onder andere studenten, leden van de Raad van Toezicht, oud-collega's en extern genodigden de Nieuwjaarsbijeenkomst bij te wonen.

Collega Margriet de Jonge opent deze bijeenkomst, die een feestelijk tintje krijgt, aangezien straks ook het nieuwe Studielandschap van Stenden Emmen officieel zal worden geopend. Het programma begint met een vrolijke noot van cabaretier Arno van der Heyden & pianist Bas Mulder, die een act opvoeren met cabareteske sketches, afgewisseld met enkele liedjes.

Daarna volgt de Nieuwjaarstoespraak van collega Pim Breebaart, voorzitter ad interim van het College van Bestuur van Stenden hogeschool. En dan is het moment aangebroken om het nieuwe Studielandschap te onthullen, waaraan in de afgelopen maanden tijdens een verbouwproces hard is gewerkt. Na zijn speech wordt de openingshandeling verricht door de heer Cees Bijl, burgemeester van de gemeente Emmen, tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Stenden hogeschool. Voor, tijdens en na deze openingshandeling wordt dit feestelijk moment muzikaal omlijst door drie trommelaars.

Na de onthulling komen we allen bijeen in het nieuwe Studielandschap, waar eerst enkele studenten en medewerkers presenteren waarom zij zo tevreden zijn met deze nieuwe leer-, werk- en ontmoetingsplek. Daarna toosten we op deze prachtig ingerichte ruimte, mooi centraal gelegen in dit hogeschoolgebouw. De middag wordt daarna afgesloten met een buffet, zodat alle aanwezigen gevoed en gelaafd rond 18.00 uur met bussen en auto's weer tevreden huiswaarts kunnen keren. Het nieuwe jaar is geopend en we zijn blij dat nu ook onze studenten en collega's in Emmen gebruik kunnen maken van deze moderne onderwijsleerplek.

maandag 3 januari 2011

ANWB Weekplanner 2010

Maandag 3 januari 2011

Eind 2009 is de ANWB Weekplanner 2010 verspreid onder de leden van de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond (ANWB). Deze kalender attendeerde ANWB-leden gedurende het gehele afgelopen kalenderjaar op aanbiedingen en uitstapjes, maar gaf ook tips waarmee leden bijvoorbeeld de eigen milieubelasting kunnen verkleinen.

De ANWB is één van de oudste verenigingen van Nederland. De Algemene Nederlandsche Wielrijders-Bond werd in 1883 opgericht en begon toen met 25 verenigingsleden. Intussen is dat ledental gegroeid tot bijna vier miljoen mensen, dus bijna 25% van alle inwoners van Nederland staan geregistreerd als ANWB-lid.

Met deze Weekplanner wilde de ANWB haar leden laten zien wat de vereniging voor haar leden kan betekenen. Bijna elke week bood de ANWB een aanbieding voor onder andere een dagje weg, een vakantie, een hebbeding voor op reis en/of een accessoire voor bijvoorbeeld je auto. Kortom, in totaal 43 acties en aanbiedingen ten behoeve van je mobiliteit, vrije tijd en/of vakantie. Achterin deze jaaragenda zijn daartoe alle kortingbonnen opgenomen. Alleen ANWB-leden konden met hun geldige lidmaatschapskaart hiervan gebruik maken.

De bovenzijde van de weekplanner biedt steeds een uitgewerkt thema en de onderzijde toont de daarbij behorende weekkalender.
Enkele weekthema's zijn:
- Recht zo die gaat; over reisverzekeringen;
- Van je Valentijn; om je partner ook lid te maken;
- Balletje slaan; om eens les te nemen op de ANWB-golfschool;
- Oranje Boven!; over activiteiten op Koninginnedag;
- Dag van het Park; om aandacht te vragen voor natuur dicht bij huis;
- Lieve Papa; met tips voor Vaderdag;
- Bon Voyage!; over de hulp van de ANWB om goed voorbereid op vakantie te gaan;
- Brug open? Motor uit!; een oproep om je motor uit te zetten bij meer dan 1 minuut wachttijd;
- Je bent wat je draagt; met korting op kleding van de Human Nature FairTrade-collectie;
- De paden op; met drie tips voor een herfstwandeling in de mooiste bossen van Nederland;
- Lekker lezen!; een overzicht van de acht verschillende ANWB-tijdschriften;
- Heel erg bedankt!; een bedankje aan alle vrijwilligers in Nederland, in het kader van de (inter)nationale vrijwilligersdag.

zondag 2 januari 2011

De Blikken in Stiens

Zondag 2 januari 2011

De Blikken is een woonstraat in de wijk Aldlân van Stiens. Deze straat is aan de zuidzijde toegankelijk via de brede doorgaande weg van de Brêgeleane. Als je De Blikken in noordelijke richting volgt, kom je uit op de T-kruising met de Mienskar. De Blikken is een betrekkelijk korte straat, die - zoals meer woonstraten in de Stienser wijk Aldlân - is ingericht in twee delen. Het smalle 1/3-wegdeel aan de westzijde is met name bedoeld voor het langzame verkeer en wordt doorgaans ook gebruikt als parkeerstrook. Het brede 2/3-wegdeel aan de oostzijde wordt in principe bereden door het gemotoriseerde verkeer. Aan de achterzijde van de westelijk gelegen woningen grenzen de tuinen aan het doorgetrokken wandel- en fietspad van het parallel liggende Tiltsjepaad.

In de Friese taal wordt het woord “blik” in de aanduiding “blik lân” gebruikt als bijvoeglijk naamwoord, om daarmee aan te duiden dat het gaat om vaak lager gelegen, moerassig land. Als aanduiding van hoedanigheid wordt het woord “blikken” in Fryslân ook wel aangeduid in bijvoorbeeld de combinatie van “in blikken lûd”, in de betekenis van bijvoorbeeld “een schelle stem”. En als bijvoeglijk naamwoord werd het woord “blikkene” vroeger ook wel gebruikt in de minderwaardige aanduiding van bijvoorbeeld “in blikkene dominy”, waar dan bijvoorbeeld een onbevoegde predikant of straatprediker werd bedoeld. Aangezien in dit deel van het Stienser Aldlân de straatnamen aanduidingen zijn voor landnamen, mogen we er van uit gaan dat hier “De Blikken” is bedoeld in de betekenis van drassig land.

Door de Friese gemeente Het Bildt stroomt de Blikvaart (in het Fries ook wel Blikfeart genoemd). Deze vaart is route-onderdeel van de Elfstedenschaatstocht, door schaatsers gevreesd vanwege de harde en koude wind die hier veelal in strenge ijswinters vanuit het noordoosten over de zeedijk en over de Bildtse zeeklei waait. Die wind maakt het de schaatsers niet alleen lastig als ze van Franeker in noordoostelijke richting naar Dokkum schaatsen, maar die zorgt na sneeuwval ook voor het onder stuifsneeuw geraken van de baan waar geschaatst moet worden. En bij afwezigheid van sneeuw kan diezelfde wind er ook voor zorgen dat een dun laagje zavelachtige klei vanaf de akkers over het ijs wordt geblazen, waardoor het schaatsen stroef en moeizaam verloopt. In de meeste gevallen vraagt het passeren van de Blikvaart dan ook een bovengemiddelde krachtsinspanning van schaatsers.

Een ander Bildts woord dat lijkt op het Friese “blikke”, is het woord “blaik”. Mijn grootmoeder legde vroeger de was te drogen op – zoals ze dat noemde – “de blaik” of “bleek”, zijnde het grasveld dat rondom het woonhuis van de boerderij van mijn pake en bep aan de Nieuwe Bildtdijk in de Friese Bildthoek lag. Toen mijn ouders vanuit de Bildthoek verhuisden naar Drachten en wij voor en achter ons huis ook een grasveld hadden in onze tuin in de nieuwbouwwijk, werden die grasveldjes door mijn ouders ook nog wel aangeduid als “bleek”. Wie op taalonderzoek gaat, zal hoogstwaarschijnlijk nog wel meer taalverwante woorden voor “blikke”, “blaik” en “bleek” op het spoor komen, die alle werden en/of nog steeds worden gebruikt als aanduiding voor een stuk(je) land.

zaterdag 1 januari 2011

Bijbelleesrooster 2010 van het NBG

Zaterdag 1 januari 2011

Elk jaar geeft het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een Bijbelleesrooster uit. Met ingang van dit nieuwe jaar beginnen we vandaag met het rooster van 2011. In het afgelopen jaar hebben we gelezen uit het Bijbelleesrooster 2010. Dominee Klaas Touwen, Evangelisch-Luthers predikant in Arnhem, is de samensteller van dit leesrooster. Dit Bijbelleesrooster 2010 is een gezamenlijke uitgave van het Nederlands, het Vlaams, het Surinaams en het Antilliaans Bijbelgenootschap. Dit leesrooster wordt jaarlijks als klein Bijbel-inlegboekje uitgegeven en het kan ook worden gevonden op en gratis gedownload via de website van het NBG.

Het Bijbelleesrooster biedt elke dag een korte Bijbellezing met een dagthema. De Bijbeltekstkeuze is gebaseerd op het kerkelijk jaar zoals dat in verschillende kerken in Nederland wordt gevierd. Dit Bijbelleesrooster heeft voor de dagelijkse lezingen de zondagse Bijbellezingen van het Oecumenisch Leesrooster als uitgangspunt gekozen. Zo sluiten de doordeweekse Bijbellezingen optimaal aan bij de brede variëteit aan Bijbellezingen die in verschillende kerkelijke tradities op zon- en feestdagen aan de orde komen.

Het afgelopen jaar 2010 was een zogenoemd “C-jaar”. Dat wil zeggen dat in het afgelopen kalenderjaar het Evangelie volgens Lucas centraal stond.
Vanaf februari 2010 (de zogenoemde “voorvasten”) tot en met Pinksteren lazen we voornamelijk het boek Exodus, zodat ons Paasfeest gevierd werd met het Oudtestamentische, Joodse Pesach voor ogen.
Gedurende de vier Adventsweken stond aan het eind van het jaar de profeet Micha centraal, zodat de bekende Kerstnachttekst over “Betlehem in Efrata’ uit het boek Micha gelezen werd in duidelijke samenhang met het hele profetenboek Micha.

De Nederlandse Geloofsbelijdenis (uit 1561) vermeldt de apocriefe Bijbelboeken bij name en stemt ermee in dat ze gelezen worden. Vandaar dat ze ook in de 17e eeuwse Statenvertaling (Statenbijbel) werden opgenomen. Pas in de negentiende eeuw zijn ze in het Calvinisme tijdelijk uit zicht geraakt. Met de totstandkoming van de Protestantse Kerk in Nederland is deze oorspronkelijke reformatorische waardering van de apocriefe boeken weer hersteld. Daarom zijn nu ook weer in het Oecumenisch Leesrooster en in dit Bijbelleesrooster apocriefe boeken opgenomen. In het jaarrrooster van 2010 gaat het dan om de profeet Jeremia, namelijk het apocriefe boek van zijn secretaris “Baruch” en om de “Brief van Jeremia”.

Voor wie in de maanden september, oktober en november 2010 de apocriefe boeken niet las, waren alternatieve lezingen uit de canonieke boeken toegevoegd. In plaats van uit Baruch kon men dan lezen uit de boeken: Daniël, Ezechiël, Jesaja, Job, Klaagliederen en uit Psalmen. In plaats van uit de Brief van Jeremia kon men ook alternatief lezen uit de Bijbelboeken: Jeremia, Jesaja, Habakuk, De handelingen van de apostelen en uit Psalmen.

Behalve de bovengenoemde boeken, is in het afgelopen kalenderjaar volgens het Bijbelleesrooster 2010 ook gelezen uit de Bijbelboeken: Deuteronomium, De brief aan de Efeziërs, De brief aan Filemon, Haggaï, De brief aan de Hebreeën, Het evangelie volgens Johannes, Joël, De brief aan de Kolossensen, De eerste brief aan de Korintiërs, Het evangelie volgens Lucas, Het evangelie volgens Mattheüs, Openbaring van Johannes, Spreuken, De eerste brief aan Timoteüs en uit De Brief aan Titus,