woensdag 31 mei 2017

Ultreia @ Feinsum @ dag 106

Woensdag 31 mei 2017 
Ultreia @ Feinsum @ dag 106


Ultreia @ Feinsum @ dag 105

Dinsdag 30 mei 2017 
Ultreia @ Feinsum @ dag 105

Ultreia @ Feinsum @ dag 104

Maandag 29 mei 2017 
Ultreia @ Feinsum @ dag 104

Ultreia @ Feinsum @ dag 103

Zondag 28 mei 2017 
Ultreia @ Feinsum @ dag 103

Ultreia @ Feinsum @ dag 102

Zaterdag 27 mei 2017 
Ultreia @ Feinsum @ dag 102

Ultreia @ Feinsum @ dag 101

Vrijdag 26 mei 2017 
Ultreia @ Feinsum @ dag 101

Huwelijksinzegening met geloof, hoop en liefde

Vrijdag 26 mei 2017
Ringenwisseling bij de huwelijksinzegening

Houden van en trouwen met

Deze vrijdag na Hemelvaartsdag wordt een feestelijke dag. Niet zomaar en alleen omdat het de hele dag zulk prachtig zomers weer is, maar omdat het vandaag de trouwdag is van Auke Pieter en Anne Berber.
Het burgerlijk huwelijk wordt vandaag gesloten in de statige tuin van het Friese landgoed de Klinze in Aldtsjerk.
En vanmiddag komen we als familie, vrienden en kennissen bijeen in de Bonifatiuskerk van Damwoude, waar onder leiding van dominee Timmer de kerkelijke inzegening van het huwelijk plaatsvindt. De muzikale intermezzo's en de samenzangbegeleiding worden verzorgd door de band Lewis.

Zonder liefde is alles zinloos
In deze kerkelijke viering staat de nieuwtestamentische bijbeltekst van 1 Korinthe 13: 1-13 centraal, vooral handelend over de liefde.
In zijn trouwpreek benoemt dominee Timmer het bruidspaar als 'mensen van duizend dingen', van 1000 dingen voor jezelf en 1000 dingen voor anderen. Maar vandaag gaat het maar om één ding, namelijk 'het huwelijk'. Zo'n trouwdag als vandaag is ook een dag van bezinning, want waar gaat het eigenlijk om in je leven,waar ga jij voor, en waar wil jij vooral ook aan vasthouden?
De apostel Paulus brengt in deze bijbelse trouwtekst ook alles terug naar één ding, namelijk 'de liefde'. De liefde is een geschenk van God, de liefde is zacht en teer, maar in de liefde schuilt wel veel kracht.

Geloof, hoop en liefde op de preekstoel van de Bonifatiuskerk te Damwoude
Geloof, hoop en liefde
Dominee Timmer verwijst naar het houtsnijwerk op de preekstoel van deze eeuwenoude dorpskerk. Daarvan toont hij de symbolen van geloof, hoop en liefde; het kruis dat verwijst naar geloof, het anker dat de hoop symboliseert en het hart dat staat voor de liefde. De meeste van die drie is de liefde, en die liefde staat op de preekstoel dan ook te midden van geloof en hoop. De liefde is het verbindende element, niet alleen op deze preekstoel, maar ook in ons eigen leven, en vandaag wel heel prominent ook tijdens de huwelijksinzegening van dit echtpaar dat elkaar liefheeft, en dat uitspreekt en bezegelt met het wisselen van de trouwringen, die worden aangereikt door het mooiste teken van hun liefde, door Idse.

Bruiloftsfeest
En vanavond tot middernacht is het bruiloftsfeest, binnen en vanwege het prachtige week ook buiten, op het terras en in de tuin van landgoed de Klinze in Aldtsjerk. Het leven vol geloof, hoop en liefde wordt hier uitbundig gevierd, totdat vlak na middernacht het prille bruidspaar te midden van alle bruiloftsgasten iedereen bedankt voor hun bijdrage aan deze bijzondere dag van hun leven.

dinsdag 30 mei 2017

Ultreia @ Feinsum @ dag 100

Hemelvaartsdag 25 mei 2017 
Ultreia @ Feinsum @ dag 100

Ultreia @ Feinsum @ dag 99

Woensdagavond 24 mei 2017 
Ultreia @ Feinsum @ dag 99

Visitatie van Informatica bij Stenden Hogeschool in Emmen

Woensdag 24 mei 2017 
De terugkoppeling van de visitatiecommissie van InformaticaVisitatie van Informatica
Vandaag is een visitatiepanel van de Netherlands Quality Agency (NQA) bij onze beide Informatica-opleidingen op bezoek voor de periodieke kwaliteitscontrole van dit beroepsonderwijs dat we in de hogeschoolvestiging van Stenden in Emmen aanbieden.
Gedurende de hele dag gaat het externe auditpanel in gesprek met studenten en afgestudeerden, met docenten en examinatoren, met leden van de verschillende borgingsteams en met de leden van het managementteam.

Documenten en gesprekken
De visitatiecommissie heeft een groot aantal documenten vooraf bestudeerd, neemt kennis van de extra documenten en bijlagen die in de visitatiekamer ter inzage zijn gelegd, en aan het begin van de dag verzorgen studenten, medewerkers en werkveldvertegenwoordigers een zogenoemde showcase en een rondleiding.

Van voldoende naar goed en van goed naar excellent
Aan het eind van de dag tijdens de plenaire terugkoppeling van haar auditbevindingen vertelt de commissievoorzitter van en namens het auditteam tevreden te zijn over de kwaliteit van deze uitdagende beroepsopleidingen van Stenden Hogeschool.

Tot slot komen we in kleiner comité nog bijeen in een laatste sessie met de commissieleden, om in het gebruikelijke ontwikkelgesprek nog iets verder door te praten over de wijze waarop deze twee opleidingen de kansen kunnen benutten om de opleidingen nog verder door te ontwikkelen.

Ultreia @ Feinsum @ dag 98

Dinsdagavond 23 mei 2017 
Ultreia @ Feinsum @ dag 98

Visitatie van Werktuigbouwkunde bij Stenden Hogeschool in Emmen

Dinsdag 23 mei 2017 
De terugkoppeling van de visitatiecommissie van WerktuigbouwkundeVisitatie van WTB

Vandaag is een visitatiepanel van de Netherlands Quality Agency (NQA) bij onze opleidingen Werktuigbouwkunde (WTB) op bezoek voor de periodieke kwaliteitscontrole van dit beroepsonderwijs dat we in de hogeschoolvestiging van Stenden in Emmen aanbieden.
Gedurende de hele dag gaat het externe auditpanel in gesprek met studenten en afgestudeerden, met docenten en examinatoren, met leden van de verschillende borgingsteams en met de leden van het managementteam.

Documenten en gesprekken
De visitatiecommissie heeft een groot aantal documenten vooraf bestudeerd, neemt kennis van de extra documenten en bijlagen die in de visitatiekamer ter inzage zijn gelegd, en aan het begin van de dag verzorgen studenten, medewerkers en werkveldvertegenwoordigers een zogenoemde showcase en een rondleiding.

Van voldoende naar goed en van goed naar excellent
Aan het eind van de dag tijdens de plenaire terugkoppeling van haar auditbevindingen vertelt de commissievoorzitter van en namens het auditteam tevreden te zijn over de kwaliteit van deze mooie beroepsopleidingen van Stenden Hogeschool.
Tot slot komen we in kleiner comité nog bijeen in een laatste sessie met de commissieleden, om in het gebruikelijke ontwikkelgesprek nog iets verder door te praten over de wijze waarop deze beide opleidingen de kansen kunnen benutten om de opleidingen nog verder door te ontwikkelen.

Ultreia @ Feinsum @ dag 97

Maandag 22 mei 2017 
Ultreia @ Feinsum @ dag 97

Nieuwbouw van Stenden Hogeschool in Leeuwarden krijgt vorm

Maandag 22 mei 2017 
Waar de nieuwbouw raakt aan bestaande bouw
Mooie vormgegeven nieuwbouw
Al enkele maanden wordt aan de buitenzijde van ons onderwijsgebouw van Stenden Hogeschool te Leeuwarden hard gewerkt aan de uitbreidende nieuwbouw van onze hogeschool.
Af en toe krijg je even een glimp te zien van de voortgang van deze nieuwbouw.
Vandaag krijg ik vanuit een onderwijsruimte een prachtig uitzicht op een lange zijde van het interieur van de mooi vormgegeven nieuwbouw.
De planning is dat de (ver)nieuwbouw komende zomer gereed zal zijn.

Ultreia @ Feinsum @ dag 96

Zondag 21 mei 2017 
Ultreia @ Feinsum @ dag 96

Ultreia @ Feinsum @ dag 95

Zaterdag 20 mei 2017 
Ultreia @ Feinsum @ dag 95

Ultreia @ Feinsum @ dag 94

Vrijdagavond 19 mei 2017 
Ultreia @ Feinsum @ dag 94

Fusietoets van Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs

Vrijdag 19 mei 2017 
De (de)briefingkamer is gereed voor de start van de auditdagFusietoets

Vandaag ontvangen NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO). Het bezoek van CDHO is onderdeel van de fusietoets-aanvraag. De CDHO adviseert de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hierover.
Een auditpanel van de CDHO heeft zich uitermate goed voorbereid op deze audit, en zij geeft een groot aantal gespreksdeelnemers van NHL en Stenden de gelegenheid om ieder vanuit eigen perspectief en eigen plek in de organisatie inzicht te geven in hetgeen we in het fusie-ontwerp hebben neergelegd en over het voorbereidingsproces dat we daarin al hebben doorlopen.

Fusie-audit
De auditgesprekken van het CDHO-panel vinden gedurende de hele dag plaats met de gezamenlijke colleges van bestuur, met vertegenwoordigers van de beide medezeggenschapsraden (waaronder studenten en medewerkers), met een delegatie van de twee raden van toezicht, met docenten en onderwijsondersteunend personeel, met de beide financieel directeuren en tot slot met een aantal leden van het fusie-programmateam, waaronder de fusieprogrammacoördinator.
In een (de)briefingruimte vlakbij de panelkamer zijn we de hele auditdag met een aantal collega's bijeen om alle groepen die naar het panel gaan - en die daar later weer van terugkomen - te ontvangen, om hen de laatste informatie mee te geven ter optimale voorbereiding van het panelgesprek, om na afloop weer bij ons terug te komen, om met elkaar nog even na te praten over de inhoud en strekking van de gevoerde gesprekken.

Waardering
Aan het eind van deze auditdag vindt nog een afrondend gesprek plaats met de vier collegeleden, waarin de CDHO-commissie haar waardering uitspreekt over de wijze waarop het voortraject is verlopen. Onder andere de gehanteerde fasering, het betrekken van veel medewerkers en studenten en vooral ook de actieve en stevig betrokken rol die de medezeggenschapsraden hebben vervuld, worden benoemd.

Positieve opvatting
Het CDHO-panel combineert nu haar vooronderzoek met wat in de auditgesprekken van vandaag aan de orde is gesteld, en stelt in de komende weken een advies op dat naar de minister wordt gezonden. Naar verwachting neemt de minister in juni 2017 dan een besluit op de fusietoets. We prijzen ons gelukkig met het feit dat de CDHO-commissie aan het eind van de dag meldt dat het een positieve opvatting over de fusie heeft, en dat die ook benoemd zal worden in haar eindrapport aan de minister.

Ultreia @ Feinsum @ dag 93

Donderdagmiddag 18 mei 2017
Ultreia @ Feinsum @ dag 93

Wij hebben iets te vieren

Donderdag 18 mei 2017 
Aardbeientraktatie voor bovengemiddelde NSE-scoreTevreden of zeer tevreden

Ruim driekwart van de studenten (78%) van Stenden Hogeschool is tevreden of zeer tevreden over zijn of haar opleiding. Eenzelfde percentage studenten zou de eigen opleiding aanraden aan vrienden en familie, zo blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2017.
Stenden scoort voor het eerst op alle 18 thema’s boven het gemiddelde van de 41 hogescholen. Inmiddels is de algemene tevredenheid van Stenden-studenten goed voor een vierde plaats onder de grote en middelgrote hogescholen in Nederland.

Opvallende positieve themascores
Vandaag zijn de resultaten van de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête bekendgemaakt door organisator Studiekeuze123. De NSE wordt algemeen beschouwd als de landelijke graadmeter voor de kwaliteit die studenten ervaren. Het is tevens een belangrijke bron voor rankings van bijvoorbeeld de HBO Keuzegids en Elsevier.
Opvallende positieve themascores bij Stenden zijn te zien op het gebied van groepsgrootte, algemene vaardigheden, faciliteiten, internationalisering en stage-ervaring.  

Kwaliteit steeds beter herkend
Leendert Klaassen, onze voorzitter van het college van bestuur van Stenden, reageert: "We hebben het afgelopen jaar weer volop ingezet op de kwaliteit van onze opleidingen, en het is prachtig om te zien dat deze verbeteringen steeds beter worden herkend door de studenten. Op alle 18 thema’s zelfs, en daar kunnen onze medewerkers trots op zijn. We gaan volop door met de verdieping van kwaliteit als cultuurelement, die je moet koesteren om het te laten groeien. Nu en in de toekomst met NHL als onze fusiepartner."

Even vieren en dan verder verbeteren 
Vandaag krijgen de studenten van Stenden ter gelegenheid van dit heuglijke nieuws koffie, thee en iets lekkers, en krijgen alle medewerkers gebak van eigen deeg, een creatie van het Stenden-leerbedrijf Wannee, om het resultaat te vieren.
De scores worden nu geanalyseerd om vervolgens gebruikt te worden bij het realiseren van nog verdergaande verbeteringen van de kwaliteit.

Ultreia @ Feinsum @ dag 92

Woensdag 17 mei 2017 
Ultreia @ Feinsum @ dag 92


Ook vindt de zwaluw haar woning

Woensdag 17 mei 2017 
De boerenzwaluw vindt haar woning in de nieuwbouwDe zwaluwen van Psalm 84

Afgelopen zondag tijdens de kerkdienst in De Hege Stins te Stiens sprak dominee Jaap Overeem tijdens zijn verkondiging onder andere over het feit dat ook in onze provincie Fryslân steeds meer oude kerken leeg komen te staan, en niet langer voor de zondagse eredienst in gebruik zijn. Hij vertelde dat het een enigszins geruststellende gedachte is dat in elk geval de mus en de zwaluw in dergelijke oude Friese dorpskerken nog hun woning vinden, daarbij verwijzend naar een tekstgedeelte uit Psalm 8, waarin staat geschreven:

Machtige Heer, mijn koning, mijn God,
zelfs mussen wonen in uw tempel.
Zwaluwen maken een nest bij uw altaar,
ze zorgen er voor hun jongen.
Gelukkig zijn mensen die wonen in uw huis,
want zij kunnen u altijd danken.

De boerenzwaluwen van Feinsum
En dan enkele dagen later vind ik in onze nieuwbouwwoning te Feinsum ook zwaluwen. De ramenloze garage biedt voor deze twee boerenzwaluwen volop gelegenheid om even een kijkje te nemen onder het hoog opgaande garagedak. Het stel zit hoog in de nok van de garage op de stalen balk waarop het garagedak rust.
Het zou me niet verbazen dat dit woningzoekende stel op korte termijn haar intrek neemt in deze Feinsumer nieuwbouw, om daar hoog en droog een nest te maken op de stalen balk.

Bestuursvergadering van Stifting Nijkleaster te Jorwert

Dinsdagavond 16 mei 2017
Veldboeket in de Radboudkerk van Jorwert

Vieren in stilte

In de Sint-Radboudkerk van Jorwert komen we vanavond als bestuur van de Stifting Nijkleaster bijeen voor de maandelijkse bestuursvergadering. Omdat onze voorzitter Henk Kroes gisteren als pelgrim is gearriveerd op Cap Finisterre aan het eind van de Spaanse Camino, en er derhalve vanavond niet bij kan zijn, zit ik als vice-voorzitter deze bestuursbijeenkomst voor.
We beginnen vóór aanvang van het zakelijke deel met de gebruikelijke korte viering in het koor van de Jorwerter dorpskerk, en daarna gaan we voor de vergadering naar De Ferdjipping boven in de voorkerk van de Sint-Radboudkerk, waarin Nijkleaster is gevestigd.

Zakelijk deel
In het eerste deel van de bestuursvergadering staat het documenteren en archiveren van allerhande documenten van Nijkleaster centraal, Een Fries archiveringsbureau verzorgt een presentatie over archiveren binnen kloosters.
Daarna bespreken we een aantal zaken die tot ons komen vanuit de Kleasterried, zoals: het Nijkleaster Pinksterpaad van 5 juni 2017, het Nijkleasterprogramma van volgend seizoen 2017-2018, het pianoconcert van Wiebe Kaspers dat we op 21 juni 2017 hier in de kerk organiseren, en contacten met relaties van Nijkleaster.
Daarna besteden we aandacht aan het Jaarverslag 2016 en de Jaarrekening 2016 van Stifting Nijkleaster.
En aan het eind van de vergadering komen nog zaken aan bod zoals de beoogde toekomstige huisvesting en de ontwikkelingen inzake het vormen van een kloostergemeenschap in Nijkleaster.  

zondag 14 mei 2017

Ultreia @ Feinsum @ dag 89

Zondag 14 mei 2017 


Avondmaal met dank aan Debrecen

Zondagochtend 14 mei 2017
Dominee Jaap Overeem geeft de kinderen uitleg over de Hongaarse avondmaalbeker


Bijzondere dienst
Vanmorgen komen we als Protestantse Gemeente van Stiens zoals te doen gebruikelijk op de zondagochtend bijeen, vanmorgen in De Hege Stins. Dominee Jaap Overeem is vandaag onze voorganger in deze ochtendkerkdienst.
Zoals zo vaak in onze ochtendkerkdiensten gebeuren er ook vanmorgen weer allerlei mooie dingen, zoals gemeentezang bij orgel en met begeleiding op vleugel, een gelegenheidskoortje van mannen uit onze gemeente die vanaf de verdieping bij het orgel een prachtig meerstemmig lied zingt, en we mogen vanmorgen ook weer het periodieke Avondmaal vieren met brood & wijn.

Broeders & zusters
Daarnaast wil ik graag één bijzonderheid uit deze kerkdienst lichten, die te maken heeft met het bezoek dat acht gemeenteleden van onze kerkelijke gemeente van 27 april tot en met 2 mei 2017 hebben gebracht aan onze zustergemeente in het Hongaarse Debrecen.
De groep van jong en oud, die bestaat uit Suzanna, Marijke, dominee Jaap, Ronald, Geja, Hille, Hanneke en Tom wil vanmorgen tijdens en na de kerkdienst graag iets van hun bijzondere ervaring met ons als gemeente delen. We luisteren naar hun verhalen en bekijken daarbij de meegenomen foto's op het beamerscherm.

Wat staat er op die Hongaarse avondmaalsbeker?
Voordat de kinderen naar de Kindernevendienst gaan, komen ze op het liturgisch centrum bijeen aan de avondmaalstafel. Dominee Overeem vertelt de kinderen dat de Hongaarse schaal die onze gemeente al eerder van onze Hongaarse zustergemeente kreeg, tijdens het recente relatiebezoek is uitgebreid met een mooie aardewerk avondmaalsbeker, die in Hongarije speciaal voor onze Protestantse Gemeente te Stiens is gemaakt en daar van bijpassende tekst is voorzien.
De kinderen proberen de Engelstalige bijbeltekst te ontcijferen en luisteren aandachtig naar het verhaal van dit Hongaarse geschenk, dat we straks tijdens de avondmaalsviering in gebruik zullen nemen.

De Hongaarse avondmaalkelk bij de zilveren wijnkan
Hongaars-Nederlandse gemeenschap vieren
Als de kinderen tijdens de diaconale collecte voor onze Hongaarse zustergemeente weer terug komen uit de Kindernevendienst, wordt ook de avondmaalstafel in gereedheid gebracht door het team van kerkenraadsleden. Bij aanvang van het avondmaal ligt het avondmaalbrood op de Hongaarse schaal en wordt wijn geschonken in de Hongaarse avondmaalkelk, en tijdens het avondmaal wordt het brood uitgedeeld vanaf deze schaal en wordt uit de bijzondere avondmaalbeker wijn gedronken, met dank aan onze Hongaarse zustergemeente in Debrecen met wie wij de gemeenschap der heiligen vieren met brood en wijn.

zaterdag 13 mei 2017

Fiets Toer Club Stiens schenkt duofiets aan Talant in Stiens

Zaterdagmiddag 13 mei 2017 
De duofiets wordt aangeboden aan Talant bij Haijma Tweewielers te Stiens

Acties en sponsoring
De Fiets Toer Club Stiens heeft lang actie gevoerd om een duofiets beschikbaar te stellen aan de bewoners van Talant aan de Venusskulp in Stiens. Vandaag is het zover dat FTC Stiens de fiets met electrische trapondersteuning aanbiedt aan Talant.
Na een rustige start van de actie in 2015 stroomden in november 2016 de eerste toezeggingen van fondsen binnen en onder andere ook de eigen aardappel- en uien-verkoopactie droeg een financieel steentje bij aan de opbrengst.
Dankzij de inzet van leden en sponsoren is het inmiddels gelukt om een complete duofiets aan te schaffen. En dat wordt vanmiddag in Stiens op feestelijke wijze gevierd.

Theunis en Piet rijden de duofiets de fietsenwinkel uit
Fiets hem eruit
FTC Stiens en Talant prijzen zich gelukkig dat de Friese wielerliefhebber en parlementariër Joop Atsma de mooie duofiets vandaag bij Tweewielerspecialist Bike Totaal Haijma te Stiens officieel gaat overdragen.
Theunis van Talant en Piet van FTC Stiens zijn de gelukkigen die de aanbiedingsactiviteit van start mogen laten gaan door met zijn tweeën de duofiets door een nog verhullende muur van papier de winkel van Haijma Tweewielers uit te rijden.
Dethmer Boels heet namens FTC Stiens alle belangstellenden op het terras van Eatcorner Pieter Jelles hartelijk welkom en dan worden de beide duofietsers met enthousiast applaus ontvangen als zij met de nieuwe duofiets het terras op fietsen.

Joop Atsma houdt de fietssleutel hoog in de lucht bij de aanbieding aan Talant
Officiële aanbieding door Joop Atsma
Dethmer Boels geeft het woord aan spreker Joop Atsma, die met zijn aanbiedingstoespraak het belang van deze vriendelijke actie van FTC Stiens onderstreept.
Daarna stelt hij zich op naast de twee vrolijke fietsers op de duofiets en dan is het moment aangebroken dat Joop Atsma de duofiets officieel aanbiedt, door de fietssleutel te overhandigen aan een vertegenwoordigster van Talant.
En dan is het moment aangebroken dat bewoners van Talant en leden van de fietsclub met gejuich, applaus en opgeheven handen het uitbundig feestelijke karakter van deze mooie actie kracht bij zetten. Het is de kroon op alle acties en giften van gulle sponsoren, die nodig waren om deze positieve actie in ons dorp Stiens tot een doorslaggevend succes te maken. Hoera voor iedereen!

Een uitbundig hoera voor iedereen die een bijdrage leverde aan deze actie
Optocht troch de buorren
En dan sluit Dethmer Boels deze feestelijke sessie af door het bedanken van alle mensen die deze actie en deze aanbieding vanmiddag tot een succes hebben gemaakt.
De bijeenkomst wordt afgesloten met een slot op passende wijze, want Theunis en Piet verlaten fietsend het terras, en de aanwezige leden van de fietsclub stellen zich in een lange rij op achter de duofiets, en dan gaat het in fietsoptocht via de Langebuorren door het dorpscentrum van Stiens, om op deze wijze de duofiets naar Talant te fietsen.
De enthousiaste Theunis op de duofiets hoor ik nog lang uitbundig roepen tot alle dorpelingen, die links en rechts van de Langebuorren de duofiets voorin de optocht door ons dorpscentrum zien fietsen. Een geluidsgolf van enthousiaste reacties gaat door de Langebuorren, totdat de optocht uit het zicht is en ook de juichende stemmen geleidelijk wegebben.

Theunis en Piet voorop in de fietsoptocht door de Langebuorren
Fietsmaatjes gezocht door Talant
Als er in de komende tijd voldoende fietsmaatjes van relaties van Talant, van leden van de fietstoerclub en van andere inwoners van Stiens zullen komen, zullen we deze mooie duofiets vast en zeker nog veelvuldig in ons dorp voorbij zien fietsen.
FTC Stiens zal dit de komende jaren nog blijven ondersteunen, totdat er in de loop van de jaren een vaste kern van fietsmaatjes zal zijn, die bij tijd en wijle met de Talant-bewoners van Stiens erop uit zullen trekken op deze prachtige duofiets.

Ultreia @ Feinsum @ dag 88

Zaterdag 13 mei 2017

Ultreia @ Feinsum @ dag 88

Ultreia @ Feinsum @ dag 87

Vrijdag 12 mei 2017 

Ultreia @ Feinsum @ dag 87

Ultreia @ Feinsum @ dag 86

Donderdag 11 mei 2017

Ultreia @ Feinsum @ dag 86

Ultreia @ Feinsum @ dag 85

Woensdag 10 mei 2017 

Ultreia @ Feinsum @ dag 85

Ultreia @ Feinsum @ dag 84

Dinsdag 9 mei 2017

Ultreia @ Feinsum @ dag 84

Wat gebeurt er in de wereld van Cybercrime?

Maandagavond 8 mei 2017 
Keynote speaker John van den Heuvel in het WTC LeeuwardenDigitaal weerbaar

We zijn vaak en op allerlei plaatsen op het internet; thuis, onderweg, op school, op ons werk. Bij cybercrime wordt misbruik gemaakt van internet. Aandacht voor cyberveiligheid is dus geen overbodige luxe. Daarom organiseert Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland een avond die in het teken staat van cybercrime. Met een misdaadjournalist, een cyberveiligheidsexpert en een hacker is dit een avond die je niet mag missen.
Welke technieken gebruiken digitale criminelen en hoe ontwikkelen zij zich? Welke gevolgen hebben deze praktijken voor jou en mij? En vooral: hoe voorkom je ze? 
Voorlichting zorgt ervoor dat je jouw digitale weerbaarheid vergroot. 
Rabo: "En wie kan u een betere inkijk geven in de wereld van de online misdaad dan één van de bekendste misdaadverslaggevers van Nederland?"

Bankieren en vertrouwen
Dat digitale (on)veiligheid tegenwoordig een hot item is, blijkt wel uit het groot aantal Rabo-relaties dat gehoor heeft gegeven aan de uitnodiging voor deze informatieve avond in het WTC te Leeuwarden. De zaal is bijna vol, dus zo'n 600 genodigden worden vanavond in de WTC-zaal welkom geheten door Elly van 't Hof, directievoorzitter van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland.
Van 't Hof benoemt de toename van cybercriminaliteit, die doorgaans voor de internetter nare gevolgen heeft. En het wordt al lang niet meer verzorgd door uitsluitend individuele hackers, maar ook door goed georganiseerde bendes die daartoe de benodigde ICT-expertise op maat inhuren.
Aangezien bankieren en vertrouwen hand in hand gaan, moeten de banken ervoor zorgen dat ze internetcriminelen altijd een stap vóór blijven. De uitdaging voor banken is dan om het goede midden te vinden tussen toegankelijkheid en veiligheid. Boodschap aan alle internetgebruikers is om vooral zelf alert te zijn op vreemde zaken die je niet vertrouwt.

John van den Heuvel
Keynote speaker vanavond is John van den Heuvel. Hij begon zijn loopbaan als undercover-agent bij de Amsterdamse politie. In 1990 ging hij aan de slag als misdaadverslaggever bij de Telegraaf en hij maakte al snel naam met zijn publicaties. Zo ontmaskerde hij Desi Bouterse als drugsbaron en schreef hij als eerste over de criminele handel en wandel van de vermoorde vastgoedtycoon Willem Endstra met de onderwereld. Ook is hij regelmatig te gast als misdaaddeskundige bij het tv-programma RTL Boulevard.
John van den Heuvel:

 • Er is helemaal niets romantisch aan de onderwereld; het is een keiharde wereld.
 • Het internet wordt gebruikt om mensen op te lichten.
 • De onderwereld probeert zich te verweven met de bovenwereld, ook op het internet, en juist daarin schuilt een groot gevaar.
 • De criminaliteit met betaalpasjes is al aardig teruggedrongen, maar die heeft wel heel veel schade opgeleverd.
 • Cybercrime heeft ICT als middel en als doelwit om criminele winsten te behalen.
 • Plegers van cybercrime zijn zowel jonge hackers als criminele bendes.
 • Voorbeelden van cybercrime: ransomware (chantage), Microsoftscan, kopiëren van chips op bankpassen, verspreiden van malware. 
 • Betaal nooit aan internetchanteurs!
 • Doe als je cybercrimeslachtoffer bent altijd aangifte bij het meldpunt voor internetcriminaliteit.
 • Houd in de gaten wat je kinderen op internet doen.
 • Uiteindelijk loont misdaad niet, ook niet via internet. 

John van den Heuvel in gesprek met Rickey Gevers en Peter Zinn
Tafelgesprek met Peter Zinn & Rickey Gevers
Na zijn inleiding neemt John van den Heuvel ons mee in de wereld van cybercrime. Dit doet hij aan de hand van een interactief tafelgesprek met Cybersecurity-trendwatcher Peter Zinn en professioneel hacker Rickey Gevers.
Peter Zinn legt in heldere taal de technieken, trends, problemen en oplossingen op het gebied van Cybersecurity uit.
In zijn jeugd hackte Rickey Gevers diverse grote bedrijven en universiteiten. Tegenwoordig is hij ethisch hacker en helpt bij het voorkomen van cybercriminaliteit.
Enkele inhouden van dit tafelgesprek:

 • De pakkans van daders van cybercrime is wel vrij groot, maar vaak is er daarvoor niet voldoende capaciteit en wordt er ook niet voldoende prioriteit aan gegeven.
 • Tegenwoordig zie je dat internetgebruikers hun gegevens sneller veiligstellen.
 • Bij CEO-fraude zie je dat bedrijven er al heel snel intrappen als ze opdracht krijgen om snel geld over te maken.
 • Zorg ervoor dat je telefoon altijd bij de tijd is, dus de laatste update heeft ondergaan.
 • De meest vertrouwde beveiliging is de zogenoemde 'two factor identification' (met wachtwoord en sms met verificatiecode).
 • Probeer zo weinig mogelijk van openbare wifi-plekken gebruik te maken.
 • Speciale tekens in wachtwoorden zijn slechts schijnveiligheid.
 • Maak wachtwoorden van zo lang mogelijk lopende zinnen.
 • Nutsmeters van Liander in je meterkast thuis, die zijn aangesloten op internet, zijn gemakkelijk te hacken. Hackers zien dan bijvoorbeeld dat je op vakantie bent.
 • Auto's zijn snel te hacken.
 • Het 'internet der dingen' is het grootste lek dat we in huis hebben gehaald.
 • Elke software bevat fouten; er is altijd wel ergens binnen te komen.
 • De Rabo-scanner is goed.
 • Cybercriminelen kiezen de weg van de minste weerstand. 
 • Advies aan alle aanwezige internetbankiers: Op weblinks in bankmails klik je niet!
 • iPhones zijn heel veilig.
 • Kopen op internet met betaling via Ideal biedt geen garantie dat je je gekochte spullen krijgt.
 • Wees niet bang, maar weer wel voorzichtig!

Ondertussen gevangen door de hacker
Tijdens dit tafelgesprek heeft Rickey Gevers een apparaatje van zo'n honderd dollar aanschafprijs op het podium liggen, waarmee hij alle namen van mobiele telefoonbezitters in deze zaal opvangt. Na enige tijd heeft hij ruim 80% van de aanwezige telefoons opgevangen, waarmee hij - als hij dat zou willen - de telefoonverkeersstromen zou kunnen beïnvloeden, waarbij hij alle internetverkeer van die telefoon over zou kunnen nemen, en waardoor hij in control zou zijn over de hier aanwezige telefoons. Hij noemt vanaf het podium enkele namen van aanwezige telefoonbezitters in de zaal, die op hun beurt hun aanwezigheid bevestigen; gevangen door de hacker.

zaterdag 6 mei 2017

Ultreia @ Feinsum @ dag 81

Zaterdag 6 mei 2017 

Ultreia @ Feinsum @ dag 81

Tweede behangdag op Lysterbeipaad

Zaterdag 6 mei 2017
Ook buiten wordt veel werk verzetGrondwerk
Vandaag is het al weer de tweede werkdag dat Durkje en ik Pieter kunnen helpen om zijn nieuwbouwhuis woonklaar te maken.
Niet alleen binnen wordt gewerkt, maar ook buiten worden de handen uit de mouwen gestoken. Met man en macht en met de nodige machinerie wordt vandaag voor een aantal van deze woningen het grondwerk verricht, zodat de tuinen worden voorbereid met straatzand en goede tuingrond, om ook de tuinen op afzienbare termijn te kunnen inrichten.

Behangteam Baukje & Rauke
Tweede behangronde
Vandaag worden we wederom bijgestaan door een team uit Groningen, omdat deze dag Baukje & Rauke van de partij zijn om Pieter mee te helpen om hier zo snel mogelijk in te gaan wonen.
De dag staat wederom in het teken van behangen. Alle slaapkamerwanden zijn gisteren al geëgaliseerd en met voorstrijk beschilderd, en de eerste banen behang zijn gisteren al aangebracht.
Vandaag wordt de klus van het behangen geheel geklaard, dus nu alle slaapkamerwanden zijn behangen met glasvliesbehang, kan er vervolgens worden gesausd.

Eerste behangdag op Lysterbeipaad

Vrijdag 5 mei 2017
Zes nieuwbouwwoningen klaar aan het Lysterbeipaad in StiensEgaliseren en voorstrijken
Afgelopen week is de nieuwbouwwoning van Pieter opgeleverd, dus Durkje en ik kunnen vanaf vandaag volop met Pieter aan het werk om zijn nieuwe huis woonklaar te maken.
Vandaag zijn ook Jan Wijbe & Gaby van de partij om Pieter mee te helpen om er zo snel mogelijk in te gaan wonen.

Behangteam Jan Wijbe & Gaby
Eerste behangronde
De dag staat vooral in het teken van behangen. Alle slaapkamerwanden worden vanmorgen geëgaliseerd en met voorstrijk beschilderd, zodat de muren behangklaar zijn.
Daarna worden de eerste wanden behangen met het glasvliesbehang dat later gesausd zal worden.
Aan het eind van de dag zijn we behoorlijk opgeschoten, Morgen gaan we verder.