zondag 31 januari 2016

Pelgrimsdag 10 pelgrimeren op Psalm 10

Zondag 31 januari 2016 
Het Hooge Huis, donjon van kasteel De Nijenbeek aan de IJssel10
De pelgrimstocht van Durkje en mij van Sint-Jacobiparochie naar Santiago de Compostela, en iets verder door naar Cabo Fisterra duurde 152 + 4 = 156 dagen. Met enige berekening had dat ook wel in 150 dagen gekund.
Wij zijn er op uit getrokken, naar buiten getreden, en ontdekten onderweg steeds meer dat je gaandeweg ook een reis naar binnen maakt, een innerlijke reis. Die reis naar binnen kun je sturen door elke dag een tekst ter bezinning mee te nemen, die je dan wandelend en/of rustend overdenkt. Durkje en ik hebben dat niet gedaan.
Maar daar hoeft het niet bij te blijven.
Ik ben opnieuw op reis gegaan.
Deze denkbeeldige tocht is een reis van Psalmen, van één Psalm voor elke pelgrimsdag. Een avontuur met de vraag wat het verbinden van de volgende Psalm aan de volgende Pelgrimsdag op je wandeling naar binnen van je vraagt, en wat het je heeft geschonken als je wandeling met God en met elkaar ten einde is.
Een inleiding op deze Psalmenpelgrimage schreef ik in mijn blog van 16 januari 2015.
Nog steeds nieuwsgierig naar onze bestemming en bovenal naar wat deze weg ons brengt, wandel ik vandaag verder op deze denkbeeldige Psalmenreis met Psalm 10 op Pelgrimsdag 10.

Leestip
Hieronder staat eerst een weblink naar ons wandelverslag van deze Pelgrimsdag.
Daaronder staat een weblink naar deze Psalm, met de bijbeltekst van de 'Nieuwe Bijbelvertaling' (NBG 2004).
Onder de Psalm staan altijd de tussenkopjes van de 'Bijbel in Gewone Taal' (NBG 2014).
Ultreia!

Van Deventer naar Zutphen

Waar bent U Heer
Niemand is veilig voor slechte mensen
De Heer helpt altijd

Veiligheid is cruciaal
Op onze 10e pelgrimsdag - op weg van Deventer naar Zutphen - lopen we langs de IJssel. In de brede rivierbedding van de IJssel passeren we de torenruïne van kasteel 'De Nijenbeek', ter hoogte van Gietelo-Gorssel. Deze donjon wordt ook wel het 'Hooge Huis' genoemd. Deze 13e eeuwse woontoren werd later uitgebreid met een kasteelplein en een voorburcht, waardoor het als kasteel een prominent bouwwerk werd op deze strategische plek aan de IJssel. Zo'n burcht was een goede plek om als uitvalsbasis te gebruiken in de strijd, maar bij naderend onheil van de vijand bood zo'n kasteel ook de bescherming tegen vijandelijke troepen. In de strijd tegen de Spanjaarden, heeft deze burcht ook een militaire rol gespeeld. Het is iets van alle tijden dat mensen proberen om hun vijanden verre van zich te houden. Veiligheid is één van de cruciale aspecten in het leven van ieder mens.

Waar bent u Heer?
In Psalm 10 gaat het over veiligheid en onveiligheid. De psalmist ziet hoe om zich heen de ene onmens de veiligheid van de andere mens aantast. De dichter neemt slechte mensen waar, die zichzelf zo geweldig vinden, maar die de machteloze medemens onderdrukt. Rijken worden steeds rijker, door het stelen van de armen, die daardoor steeds armer worden. De slechteriken zijn totaal 'van God los', ofwel 'goddeloze' heidenen, die zich niet bekommeren om God en gebod. Als roofdieren liggen deze zondaars op de loer, om onschuldigen te vernederen, om van de weerloze te stelen, om de zwakken te doden, en om door leugen en bedrog de onschuldige medemens onrechtmatig te beschadigen.
De psalmist vraagt zich af waar de Heer is, waarom God dit alleen maar aanziet, en niet ingrijpt. De dichter roept om vergelding van het kwaad, en om steun aan de verdrukten, aan verweesden, en aan al die hulpbehoevende mensen die de zorg van de Heer zo intens behoeven.

Slechte mensen zijn niet veilig
In de Tweede Wereldoorlog hebben miljoenen onderdrukten geleden onder het zware juk van de Duitse bezetters. Wij kennen allemaal de verhalen van de trotse hoogmoed, de gemene hebzucht, het boosaardig optreden, en het helse geweld van de representanten van de Duitse bezetting. De verwarring die zij zaaiden, maakte dat zelfs de meest eerbiedige mensen (de gruwelijkheden van) die mensonterende vijanden vervloekten.
Zoals de psalmist met zijn schreeuw om hulp roept tot God om een keer te brengen in dit onrecht, zo smeekten de Nederlanders in de Tweede Wereldoorlog de Geallieerden om alle beschikbare middelen aan te wenden om de Duitse vijand te vernietigen.
In de laatste twee weken van de Tweede Wereldoorlog was een groep Duitse soldaten gelegerd in de dikke toren van kasteel De Nijenbeek aan de IJssel. Onze Canadese bevrijders hebben deze groep Duitse bezetters met een verwoestende granaatbeschieting verdreven uit dit 'Hooge Huis'.
De inwoners uit deze regio van Deventer en Zutphen zullen vast en zeker ten volle de psalmist van Psalm 10 hebben begrepen in zijn schreeuw om hulp, en óók tijdens en na de bevrijding de verzekerende woorden in de Psalm dat God niet blind is, dat Hij al die ellende en al dat verdriet wel degelijk ziet, dat Hij machtelozen steunt en wel zorgt voor de mensen die zorg behoeven.

Zo actueel is de Bijbel
Maar de wereld blijft in rep en roer, want als het kwaad op de ene plek op aarde is verdwenen, steekt het op een andere plek de kop weer op. Ook vandaag wordt dat maar weer al te pijnlijk zichtbaar in een reportage op het NOS-Journaal, waarin een jonge vrouw vlak na een vernietigende dubbele bomaanslag in de Syrische hoofdstad Damascus voor het oog van de camera ons op het televisiescherm hartverscheurend, huilend en wanhopig toeroept over de daders van deze bomaanslag:

"Moge God ze geen succes geven; dit is verkeerd!" 

De super-oude woorden van de psalmist blijken vandaag nog honderd procent actueel, immers die psalmist vertolkte de schreeuw van deze Syrische vrouw Anno 2016 duizenden jaren geleden al als volgt:
"Laat hen verstrikt worden in de boze plannen die zij bedacht hebben"  (NBG, 1951)
"Maak hen gevangenen van hun eigen plannen" (NBV, 2004)
"Heer, laat slechte mensen zelf de pijn voelen die ze anderen aandoen" (BGT, 2014)
"Breek ze, dat ze het niet meer wagen" (Huub Oosterhuis, 2011)

De Heer helpt altijd
Dwars tegen alle verdrukking in; door alle schrijnende beelden en verhalen van dodelijke aanslagen heen, klinkt - voor wie de hele psalm tot het eind leest - door, de boodschap van de psalmist dat God de aarde gunt aan de nietigen, aan de armen, aan de machtelozen, aan de weerlozen, aan weduwen en wezen, aan verdrukten, aan allen die de Heer willen dienen, de Koning, voor eeuwig en altijd.
De dichter Muus Jacobse verwoordde dat in de laatste zin van zijn tiende Psalm in het Liedboek voor de Kerken als volgt:

"Verdrukten en verweesden 
gaan in Uw naam als eeuwig onbevreesden".


Kijk, luister en zing mee: PSALM 10

zaterdag 30 januari 2016

Bestuursvergadering NBG te Haarlem

Vrijdag 30 januari 2016 
De Bijbel is als boek en ook digitaal verkrijgbaar

In memoriam
De eerste bestuursvergadering van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in dit kalenderjaar vindt vandaag plaats in het NBG-kantoor te Haarlem. Onze waarnemend-voorzitter Sybout van der Meer heet iedereen bij aanvang van deze vergadering welkom, en staat dan in zijn openingshandeling uitgebreid stil bij het voor iedereen toch nog zo onverwacht snelle overlijden van onze NBG-voorzitter Marleen de Pater. Daarna worden we in onze bestuurskring allen stil, om in die stilte ieder voor zich en met elkaar onze voorzitter te gedenken, die wij ook in deze korte periode na haar overlijden nog zo missen in onze NBG-gemeenschap.

Bestuursvergadering
Aan de hand van bestuursnotulen van onze vorige bijeenkomst blikken we nog terug op verschillende items die inmiddels zijn afgehandeld, en kijken we ook vooruit naar die zaken die in de komende periode onze aandacht blijven verdienen, en die om verdergaande afwikkeling vragen.
Bij het agenda-item van de verschillende mededelingen schenken we onder andere aandacht aan de variëteit aan interne en externe contacten binnen en buiten het NBG. Ook de resultaten van enkele samenwerkingsvormen van het NBG met andere partijen krijgen vandaag ruimschoots de aandacht die zij verdienen.
Daarna volgt de bespreking van het Directieverslag van het NBG over het afgelopen kalenderjaar 2015.

Bestuurszaken
Het laatste deel van de vergadering passeren enkele bestuurszaken, bijvoorbeeld de invulling van de vacatures in de Ledenraad, waartoe wij als bestuur binnenkort met een voordracht voor de her te benoemen en nieuw te benoemen Ledenraadsleden zullen komen. Ook de huidige en komende bestuursvacatures worden besproken, om voor de korte en langere termijn de invulling van onze bestuursportefeuilles ook te waarborgen.
Voorst stellen we de data van de tweedaagse vast, waarop wij als bestuur samen met de directie in de gelegenheid zullen zijn om tijdens een zogenoemde bestuursretraite een aantal thema's wat uitgebreider met elkaar te bespreken, die vanwege de aard en het belang daarvan meer tijd en aandacht vragen van onze vergadertijd.

Bestuursevaluatie
Vandaag sluiten we onze bestuursvergadering af met een besloten zitting, waarin we als bestuur tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie van het bestuur ons eigen, elkaars en ons gezamenlijk functioneren evalueren. Wat gaat goed, wat kan beter en hoe kunnen wij als NBG-bestuur het Nederlands Bijbelgenootschap en haar belangrijke bijbelwerk het beste ten dienste staan. Het is goed dat wij als bestuur periodiek ook een pas op de plaats maken om met elkaar aandachtig te bespreken hoe wij het NBG met al haar leden, donateurs, medewerkers, en al die andere relaties zo goed mogelijk en met succes de nabije en verre toekomst in kunnen sturen.

dinsdag 26 januari 2016

Workshop Office 365

Dinsdag 26 januari 2016 
Workshop Office Online en Skype for Business in Emmen

Workshop
Vanwege de introductie van het ICT-pakket 'Office 365' binnen Stenden Hogeschool biedt Stenden Hogeschool aan haar medewerkers de mogelijkheid om deel te nemen aan de 'Workshop Office 365'. Op deze manier worden wij allen verder wegwijs gemaakt in het gebruik van het pakket Office 365 in ons werk.
Tijdens een anderhalf uur durende workshop worden met name de onderwerpen 'Office Online' en 'Skype for Business' behandeld. Vandaag woon ik deze workshop - samen met enkele andere Stenden-collega's - bij in onze Stenden Hogeschoolvestiging te Emmen. Onze workshopleider is vandaag Steven van der Bles.

Skype for Business & Office in the Cloud
Skype for Business biedt ons de mogelijkheid om effectief en efficiënt samen te werken met behulp van de ons beschikbare hardware en software. Tijdens de workshop worden we verder bekend gemaakt met de meest essentiéle mogelijkheden van Skype for Business.
Daarnaast wordt tijdens deze workshop ook nog enige aandacht besteed aan het werken met Office in de Cloud. De veranderingen en het efficiënter werken met Office Online staan daarbij centraal.

maandag 25 januari 2016

Trial Visitation for International Teacher Education for primary schools

Maandag 25 januari 2016 
Het proefvisitatiepanel wordt wegwijs gemaakt in de documentenkamerInternational Teacher Education for primary schools (ITEps)
Nog enkele weken en dan is het moment van de waarheid aangebroken voor de nieuwe opleiding ITEps van Stenden Hogeschool. Onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft al aangegeven dat zij bereid is deze internationale HBO-Bachelor-opleiding te bekostigen indien de nieuwe opleiding voldoet aan alle kwaliteitsstandaarden die voor opleidingen in het Nederlandse en in Europese hoger onderwijs gelden.

Opleiding voor internationaal basisonderwijs
Na vele jaren gedegen voorbereiding is Stenden Hogeschool zo ver om deze nieuwe internationale opleiding tot leerkracht voor internationale basisscholen aan te bieden. Samen met enkele andere Europese instellingen voor hoger onderwijs heeft Stenden Hogeschool deze nieuwe opleiding ontwikkeld en in de onderwijsmarkt gezet.
Het werkveld van de internationale scholen voor basisonderwijs in binnen- en buitenland heeft al verklaard dat zij deze nieuwe lerarenopleiding graag in het Europese hoger onderwijsbestel ziet opgenomen, en nu onze minister Bussemaker ook tot bekostiging daarvan heeft besloten, is bijna het moment aangebroken om dit nieuw beproefde onderwijsprogramma te laten keuren.

Visitatie nieuwe opleiding
Over enkele weken zal een internationaal samengestelde visitatiecommissie in opdracht van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) deze nieuwe opleiding keuren aan de hand van het nieuwe Europese beoordelingskader voor opleidingen in het Europese hoger onderwijs, teneinde de accreditatieorganisatie een positief advies te kunnen geven op de start van deze zo gewenste nieuwe opleiding.

Proefvisitatie voor alle zekerheid
Om er zeker van te zijn dat we echt overal aan hebben gedacht, dat alle documenten op orde zijn, en dat het onderwijsprogramma staat als een huis, laten we voor de zekerheid toch nog een internationaal samengesteld proefvisitatiepanel naar alle ins en outs van onze nieuwe opleiding kijken. Als zij nog enige verbeterpunten vinden, kunnen we de puntjes nog tijdig op die 'i' zetten.
Vandaag begint dit audit team met haar kwaliteitsonderzoek in onze vestiging van Stenden Hogeschool in Meppel. Het panel bestudeert veel documenten, spreekt met enkele groepen, zoals het management, docenten en studenten, en probeert ondertussen feedback te geven op wat men zoal waarneemt in alle documenten en gesprekken.

Auditen van Nederland via Denemarken in Noorwegen
Na deze auditdag in Meppel, vertrekt het panel naar het vliegveld, om haar onderzoekswerk morgen voort te zetten bij onze partnerinstelling in Denemarken, en overmorgen bij ons partnerinstituut in Noorwegen.
Als na woensdag dan bekend is of we ergens nog iets zouden kunnen verbeteren, gaan we daarmee direct aan de slag.
We zien de visitatie vol vertrouwen tegemoet. We zijn er klaar voor.

Geef(t) mij vleugels

Zondag 24 januari 2016 
Sjonggroep Majim uit Kollum verzorgt de Sing In in De Hege Stins te Stiens

Koudumer themaviering in Stiens
De Stienser Evangelisatie- en Zendingscommissie heeft ‘Sjonggroep Majim’ uit Koudum uitgenodigd om vanavond de Gemeentedienst als Sing In in te vullen met haar themaviering ‘Geef(t) mij vleugels’. Daartoe komen we als Protestantse Gemeente van Stiens vanavond bijeen in De Hege Stins te Stiens.
Deze themaviering van Majim neemt ons mee naar zomaar een koorrepetitie, waar allerlei alledaagse dingen voorbij komen. We nemen allemaal dag in dag uit onze eigen ‘rugzak’ van het leven mee..... Het samen zingen geeft je zoveel inspiratie en voldoening, dat je beseft: “Ik sta er niet alleen voor”. Je ontdekt dat  je jouw ‘rugzak’ kunt je delen met anderen, zodat je de vleugels krijgt waar je naar op zoek bent.
Vanavond geeft Majim op inspirerende wijze invulling aan dit thema, door zang, muziek, beeld en verbeelding.

Keuzes maken
Majim begint haar performance met de bekende song 'The Circle of Life', waarbij de koorleden in een binnen- en buitenkring 'rondcirkelen' op het steeds wederkerende refrein van dit lied.
Dan neemt de koorvoorzitter het woord en spreekt ze over het steeds maar weer een keuze moeten maken in je leven. Daarop zingt het koor 'De taal van het hart'.
Het lied wordt onderbroken als de ringtoon van de telefoon klinkt. Dan wordt duidelijk dat je altijd nog zoveel hebt te doen, maar dat zingen een probaat middel is tegen die stress. Dan volgt met solo en koorzang het mooie lied 'Zeilen op de wind van vandaag'.

Op je kompas zeilen
Het volgende subthema over altijd maar belangrijk willen wezen in je leven en in je werk, wordt gerelativeerd met het lied waarin de solo-zangeres een steen heeft verlegd in een rivier.
Daarna wordt teruggekomen op het zeilen. Voor een juiste koers heb je een kompas nodig. Ons kompas vinden we in de 'Tien Woorden' in de Bijbel, die vervolgens op volgorde één voor één door de koorleden in een toegankelijke versie worden voorgelezen. Doordat wij met zijn allen daaruit onze eigen keuzes maken, creëren wij samen onze hedendaagse wereld. Het koor zingt dan 'The World we make'.
Nu volgt een intermezzo over 'Het boek van jouw leven'. Zou jij eigenlijk wel willen weten hoe je leven verder zal verlopen? We zingen daarop samen 'Zolang wij ademhalen'.

Nooit alleen
Een uitstapje naar het Afrikaanse continent volgt daarop, over het leven met alle (on)zekerheden in Afrika. Daarop wordt met zang en djembé voortgeborduurd in bijpassende kledingstijl met het Afrikaanse begroetingslied 'Molweni'.
Een opmerkelijk therapie-showprogramma breekt in op het programma, waarin dr. Jan als therapeut met een in Fryslân moeizaam inburgerende westerlinge in gesprek is over het zoeken en vinden van sociale aansluiting in haar eigen woon- en leefgemeenschap. De remedie is: ga bij een koor!; en dan klinkt op de melodie van 'You never walk alone' het lied 'Allinne sjongst nea'. In het Fries zingt het koor ook 'As in freon'.
Het mooie van een zangkoor is dat je in en door het zingen als het ware wordt opgetild door onze God, die er altijd voor je is, ofwel in het volgende lied als volgt vertolkt: 'You raise me up'.

God ontmoeten
Terugkomend op de cirkel van het leven, worden we erop gewezen dat we die cirkel van het leven ook heel goed kunnen vinden in de natuur, gevolgd door het lied: 'Take these wings'.
Maar, je hoeft die hoge berg echt niet op om God te ontmoeten. God kun je ook ontmoeten hier beneden, en heel dichtbij.
In onze ontmoetingen, daar waar wij er voor elkaar zijn, daar zal God ook zijn. Ga niet alleen door het leven, probeer samen, met elkaar te gaan, want - zo sluit Majim deze themaviering af - 'You never let go':

zondag 24 januari 2016

Keltische folk-muziek van Edis in Ter Idzard

Zaterdag 23 januari 2016 
Concert van Edis in de kerk van Ter Idzard
Keltisch muziekensemble

Durkje en ik zijn vandaag samen met Joske & Dethmer een avond op stap. Eerst een concert in Ter Idzard, met aansluitend een gezellige nazit in De Stee van Leeuwarden.
Het concert van 'Edis' dat we vanavond bezoeken, vindt plaats in de gerestaureerde dorpskerk van het Friese Ter Idzard. Het Keltische muziekensemble Edis bestaat uit vier semi-professionele muzikantes, die elkaar al in het voortgezet onderwijs vonden in hun gedeelde liefde voor Keltische folk-muziek en voor de bijpassende muziekinstrumenten.
Truus de Vries is de pianist-organist, en de componist van één van de muziekstukken die Edis vanavond speelt. Esther Bos bespeelt de kleine Keltische harp en ook de Ierse handtrommel, de zogenoemde 'bodhrán'. Isabelle Doodhagen is de violist van het ensemble. En Esther Bos bespeelt naast djembé alle blaasinstrumenten, zoals de dwarsfluit en de tin en low whistle, en ze zingt ook enkele stukken samen met Esther.

Folk yn tsjerke
Edis begint met een intro uit de 'Riverdance'. Na 'Martha's Dance' en 'Brian Boru' volgt vrolijk 'Star of the County Down / Coone's Reel', met haar duidelijke overgang in het stuk.
De Noorse 'Serenade to Spring' op piano en viool klinkt als een niet mis te verstaan verlangen naar de warmte van de lente. 'Butterfly' wordt gespeeld op harp en low whistle, een grote fluit.
De 'Cry of the Celts' uit 'The Lord of the Dance' begint met de sfeerbepalende klanken van het keyboard, opgevolgd door piano. Bij 'Dulaman' komt ook de djembé ten tonele, en luisteren we ondertussen naar de samenzang van alle vier vocalisten.
Na de 'Slumber Song' volgt 'Unda': wij zijn net als de golven. Het fleurig en gevarieerd gespeelde 'Toss the Feathers' laat ons zien dat de vier leden van het ensemble zelf ook zo genieten van hun mooie muziek; en terecht!
Esther geeft tussen de muziekstukken door enige uitleg over de bodhrán. en over haar kleine Keltische harp. Het eerste deel vóór de pauze wordt afgesloten met de 'Riverdance'.


Ingetogen en expressief
Na de pauze wordt het concert vervolgd met het vrolijke muziekspektakel van de welbekende 'Lord of the Dance'. Daarop volgt de kerstcarol 'In the bleak midwinter'.
De harpiste vertolkt 'The Town I loved so well', een verlangend zwijmelen naar de eens zo mooie stad Derry, die zo heeft geleden onder de onlusten in Noord-Ierland van al weer jaren geleden. En als je nog niet vrolijk was, word je het vanavond wel van de Edis-vertolking van 'Lighey Lighey'.
De song 'I don't know' van de Israëlische zangeres Noa vangt ingetogen aan, maar ontpopt zich gaandeweg als een expressief muziekstuk. Dan volgt 'Rebel Heart'.
In 'Drowsy Maggie' ontdekken we een voor de andere ensembleleden kennelijk ook onverwacht muzikaal grapje van één van de muzikantes. De traditional 'Flitter Dance', die aanvankelijk is geschreven voor twee harpen, klinkt vanavond als combi op harp en piano ook heel goed.
'La Croix (du Grand Roque)', dat aanvankelijk voor harpen is geschreven, is door Edis herschreven in een eigen uitvoeringsversie, gebaseerd op een eigen arrangement. De twee traditionals 'Gay Gordon's / Miss Sally Hunter of Thurston' worden fleurig, snel en vlot gespeeld.

Stoareagje
'Stoareagjend' is vanavond een toch wel bijzonder muziekstuk. Het is namelijk het enige eigen stuk van Edis, gecomponeerd door pianiste Truus de Vries. Ze componeerde het voor dit ensemble en maakte daarna een eigen arrangement daarop om een wisselend samengaan van harp en piano in dit muziekstuk ten gehore te brengen. Het stuk krijgt vanavond een toelichting van de componiste zelf, ook al was het alleen al vanwege het feit dat de titel van het stuk voor niet-Friezen moeilijk correct is uit te spreken, en dat moet hier in Fryslân natuurlijk direct foutloos klinken. Met behulp van een inventarisatie vanuit de kerkzaal wordt voor de niet-Friezen onder ons vanavond duidelijk dat 'stoareagje' betekent dat je enigszins dromend, starend voor je uit zit te kijken, onderwijl bijvoorbeeld mijmerend over je verleden, heden en toekomst.
Het concert wordt afgesloten met 'Rory of McRory', en als één van de organisatoren van CITI (Cultuur In Ter Idzard) na het welverdiende applaus voor Edis de vier muzikantes met waarderende woorden heeft toegesproken, wordt het enthousiaste en dankbare publiek nog eens getrakteerd op een muzikale toegift van Edis.

Nieuwjaarsbijeenkomst van Ma'laap in Stiens

Donderdag 21 januari 2016 
Maamke en Janneke introduceren de brainstorm voor Ma'laap


Diaconaal onderwijsproject vanuit PG Stiens
Ma’laap is binnen onze Protestantse Gemeente (PG) van Stiens als diaconaal project ontstaan op initiatief van ons mede-gemeentelid Nasir. Nasir is in 2013 samen met zijn familie vanuit Pakistan in Stiens komen wonen en lid geworden van onze kerkelijke gemeente. Ondanks de grote afstand tussen Stiens en zijn geboortestad Lahore, wenst Nasir iets te betekenen voor zijn lokale gemeenschap in Pakistan.
'Ma'laap' betekent 'verbinding'. Het Stienser project Ma'laap verbindt mensen vanuit en buiten het Friese Stiens met het Pakistaanse Lahore.
Nasir wil samen met ons zijn christelijke gemeente in Pakistan helpen verder (op) te bouwen. Het is Nasir zijn overtuiging dat de basis hiervoor goed onderwijs is. Centraal in dit project staan dan ook goed onderwijs en begeleiding, om kinderen zo lang mogelijk naar school te laten gaan. In Pakistan is het namelijk niet vanzelfsprekend dat kinderen na hun 12e jaar nog naar school gaan. Veel kinderen moeten dan aan het werk, aangezien het gezin onvoldoende inkomsten heeft om aansluitend onderwijst te betalen.

Ma'laap verbindt Nederlandse sponsoren met Pakistaanse kinderen
In ruim een jaar tijd zijn de werkgroepleden van Ma'laap erin geslaagd om voor de beoogde 50 Pakistaanse schoolkinderen een sponsor te vinden. Deze sponsoren wonen veelal in Stiens, maar er zijn ook veel mensen (ver) buiten ons dorp, die hun warme betrokkenheid hebben getoond met dit onderwijsproject, en die ook sponsor zijn geworden voor één van de 50 kinderen, die nu door hun bijdrage in de gelegenheid worden gesteld om elke schooldag christelijk onderwijs te genieten.
Zoals het Ma'laap-project de Nederlandse sponsoren verbindt met de Pakistaanse kinderen, zo doet de plaatselijke werkgroep in Stiens ook haar best om de sponsoren te verbinden met de werkgroepleden, en ook als sponsoren met elkaar. Een meervoudige 'Ma'laap' dus in de ware betekenis.

Ondernemende studenten organiseren de nieuwjaarsbijeenkomst
Vanavond vindt er in De Hege Stins te Stiens een nieuwjaarsbijeenkomst plaats voor alle sponsoren en alle betrokkenen binnen het project Ma'laap.
Het wordt een inspirerende avond, waarbij alle aanwezigen meedenken over hoe Ma’laap zich het beste zou kunnen doorontwikkelen in de komende jaren, en over de doelen waar de projectgroepleden in het komende jaar op zouden kunnen gaan investeren.
Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd om ieders wensen en ideeën te gaan delen tijdens deze gezellige avond, onder het genot van een Pakistaans hapje en een drankje.
Deze avond wordt georganiseerd door twee studentes Verpleegkunde van de Leeuwarder NHL Hogeschool. Janneke Halbersma en Maamke Hek volgen momenteel het onderwijssemester van de HBO-minor 'Ondernemen'. Voor hun keuzevak wilden zij graag een evenement organiseren voor ons project Ma’laap. Durkje en ik wonen hun nieuwjaarsprogramma vanavond bij.

Succesvol sponsorprogramma
De beide studenten heten alle aanwezigen hartelijk welkom, en gedurende de hele avond zorgen zij op voortreffelijke wijze voor een goede verzorging van alle sponsoren en werkgroepleden.
Deze nieuwjaarsbijeenkomst wordt geopend door Pieter Dijkhuis, één van de Stienser werkgroepleden van Ma'laap. Na zijn woorden van welkom en gebed licht hij aan alle sponsoren de op schrift gestelde financiële verantwoording toe van de sponsorbijdragen, de inkomsten uit diverse acties van het afgelopen jaar, en van de uitgaven aan kwartaalbijdragen aan de christelijke school in Lahore en van de extra zaken die Ma'laap in het afgelopen jaar heeft aangeboden aan de school en aan de kinderen, zoals een beamer voor de school, en een kerstgroetkadootje voor alle kinderen. Tot grote tevredenheid van iedereen zien we dat de vaste sponsorbijdragen inmiddels voldoende zijn om alle 50 schoolkinderen te sponsoren, en dat met de extra inkomsten mooie zaken voor school en kind zijn gerealiseerd. Fijn dat het zo goed gaat.

Skype fellowship
Volgende spreker is Nasir. die met enige vertaalondersteuning van Pieter Koehoorn zijn deel van de presentatie over Ma'laap verzorgt. Namens de schoolgemeenschap in Lahore bedankt Nasir in de nu aanwezige deelnemers alle sponsoren van dit waarde(n)volle onderwijsproject in Pakistan.
Nasir vertelt onder andere over enkele mooie voorbeelden van de Skype-fellowship' tussen Stiens en Lahore. Zo heeft bijvoorbeeld de deelnemende basisschooldirectrice Titia een Skype-websessie verzorgd voor de leerkrachten in Lahore. De deelnemende kindertherapeute Elly heeft een Skype-sessie voor ouders verzorgd over het opvoeden en begeleiden van kinderen en een Skype-sessie met de schoolkinderen ("Dat was echt 'fun'"). De Stienser predikante Desirée heeft voor de vrouwenclub van Lahore een vormende, toerustende Skype-sessie verzorgd. De ervaring is dat deze verbinding tussen Stiens en Lahore buitengewoon wordt gewaardeerd, want vooral ook de aandacht vanuit het buitenland, waarbij christenen van ver met liefde in woord en daad omzien naar de armoedeproblematiek in Pakistan doet onze relaties in Pakistan bijzonder goed.

Skypen en schrijven is ook ma'laap
En nu is de blik vooral gericht op het lopende kalenderjaar, waarin ook weer nieuwe ideeën voor verbinding (ma'laap) worden gezocht voor Skype-sessies met Pakistaanse docenten, ouders, gemeenteleden en sponsorkinderen.
Nasir complimenteert de sponsoren ook voor hun mooie brieven, die ze aan hun sponsorkinderen hebben geschreven. Al die brieven hebben in Lahore veel vreugde en geluk gebracht. Een persoonlijke brief is echt ma'laap (verbinding).
Ook goed is om te horen en te weten dat de christelijke school in Lahore zo langzamerhand een goede reputatie heeft opgebouwd, mede vanwege het feit dat dit schooltje nu internationale contacten onderhoudt met het Friese Stiens in het verre Nederland.

Brainstorm-sessie
In het tweede gedeelte van deze avond staat de aangekondigde brainstormsessie centraal. Janneke en Maamke leggen uit wat de spelregels van de brainstorm zijn. Daarna gaan we allen in subgroepen uiteen, om in het bijzijn van een werkgroeplid van Ma'laap met elkaar na te denken over een vijftal gespreksvragen die ons bevragen op het korte verleden, het huidige heden en de hopelijk nog lange toekomst van dit Fries-Pakistaanse sponsorprogramma.
Als de brainstormsessie is afgelopen, vindt er een pauze plaats waarin we nog een hapje en een drankje kunnen nuttigen.

Onderzoeksresultaten
Na de pauze presenteren de twee studenten Maamke & Janneke de resultaten van hun onderzoekje, dat onlangs werd gehouden in de kring van de zeven werkgroepleden van Ma'laap. Dit onderzoek was gericht op het project, vooral met betrekking tot de verwachtingen van de werkgroepleden.
Ze vertellen over het succes dat in de periode van ruim een jaar het hele sponsorprogramma van 50 kinderen al is gerealiseerd met het vinden van 50 sponsoren. Nu is het project Ma'laap als diaconaal project nog nauw verbonden met onze Protestantse Gemeente van Stiens, en ondertussen wordt nagedacht over de wijze waarop dit project op langere termijn in blijvende verbinding met onze kerkelijke gemeente al dan niet in een vorm van verzelfstandiging verder zou kunnen gaan en/of groeien.
Verder wordt hier en daar wel eens gedroomd om ooit nog eens naar Lahore in Pakistan te gaan, om ook een bezoek te brengen aan de christelijke school en gemeenschap van Lahore. Voorop staat in elk geval de wens om te groeien in betrokkenheid op de sponsorkinderen van Ma'laap.

Voortgaand optimaliseren 
De werkgroepleden hebben in elk geval ook aangegeven dat ze duidelijke toekomstdoelen willen formuleren voor de toekomst. De sponsoren geven vanavond aan dat ze bijzonder te spreken zijn over de wijze waarop de werkgroep van Ma'laap alles in het werk stelt om dit verbindingsproject succesvol te laten zijn, en geven aan dat het voor hen al goed gaat als het huidige programma in stand blijft en blijft staan voor een goede verbinding in Nederland en met Pakistan. Leg de lat vooral niet te hoog, want het zou jammer zijn dat het programma dan te groot wordt om door de enthousiaste vrijwillige werkgroepleden te onderhouden. Het gaat nu zo goed, dus laten we dat koesteren, en van daaruit voorzichtig en verantwoord verder gaan op de ingeslagen goede weg.

Inleiding tot de geschiedenis van het kloosterleven

Woensdag 20 januari 2016 
Professor Peter Raedts

Van betekenis voor de pelgrim
Kloosters en broederschappen waren voor de pelgrim in vroegere tijden van grote betekenis: ze fungeerden onder andere als opvangvoorziening, als plek om op verhaal te komen, en als oord van zorg. Heden ten dage is hun aantal ver in de minderheid, vergeleken met de veel andere opvang- en overnachtingsmogelijkheden.
Zichtbaarheid en invloed van kloosterordes en broederschappen – in Spanje zijn ze er nog – zijn ontegenzeglijk minder geworden. Niettemin blijft hun aantrekkingskracht groot, vanwege hun historische betekenis, hun soms imposante gebouwen, en ook vanwege hun hedendaagse vormen van bezinning en spiritualiteit, in veel gevallen gebaseerd op een moderne interpretatie van de 'Regel van Benedictus'.

Kloosters, broederschappen en gastvrijheid in 5 lezingen
De 'Werkgroep Geschiedenis en Cultuur' van ons Nederlands (pelgrims)Genootschap van Sint Jacob organiseert in het eerste kwartaal van dit kalenderjaar een vijftal lezingen, waarin eminente sprekers hun licht laten schijnen over de betekenis van kloosters, van broederschappen en over het thema gastvrijheid, zowel in vroegere als in huidige tijden.
Het thema van deze lezingen serie is 'Kloosters, broederschappen en gastvrijheid', met als subthema 'Hun betekenis voor de pelgrim'. Deze lezingen worden aangeboden bij Institutio Cervantes te Utrecht.

Lezing 1 van professor Peter Raedts
Vanavond woon ik uit hoofde van mijn bestuursfunctie van Stifting Nijkleaster te Jorwert de eerste lezing bij, verzorgd door professor Peter Raedts, die tot 1997 docent 'Kerkgeschiedenis der Middeleeuwen en Reformatie' was in Utrecht, en sinds 2013 emeritus hoogleraar 'Middeleeuwse geschiedenis' is van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van het christendom en van de intellectuele geschiedenis van de Middeleeuwen.
De titel van zijn avondlezing is: 'Inleiding tot de geschiedenis van het kloosterleven'.

Kloosterordes en kloosterleven in de Middeleeuwen
Peter Raedts spreekt vandaag over het kloosterleven, zoals zich dat in de christelijke cultuur van West-Europa door de eeuwen heen heeft ontwikkeld. Zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen de kloosterordes komen aan de orde.
Vanaf de 10e tot en met de 13e eeuw gaven de Benedictijnen, de Cisterciënzers en de Kartuizers de toon aan. Ze waren – en zijn – in essentie gericht op een zogenoemd 'vita contemplativa': een samengaan van gebed en handenarbeid, ofwel van ‘ora et labora’.
Toen in de loop van de 12e eeuw de economie opbloeide, de bevolking toenam en de steden groeiden, werd het religieuze landschap verrijkt met nieuwe kloosterorden: de Franciscanen en de Dominicanen. Hun doelstelling was niet contemplatief, maar actief, gericht op zielzorg en geloofsverkondiging: de zogenoemde 'vita apostolica'.

De eerste christenen en de Romeinen
Voor de aanleiding tot het kloosterleven gaat Peter Raedts terug naar de brief die de apostel Paulus schreef aan de Korintiërs, waarin hij de eerste christenen opriep om niet te trouwen, omdat het einde der aarde waarschijnlijk spoedig zou aanbreken. Deze nogal apocalyptische oproep had als bedoeling dat de christen zich vooral zou concentreren op God; en door niet te trouwen zou dat je als christen-mens dichter bij God brengen. Een dergelijke oproep om niet te trouwen, komt in het Jodendom en in de Islam niet voor, maar dus wel in het christendom. De niet-gehuwden zijn overigens door de eeuwen heen altijd een belangrijk element in het kerkelijk leven gebleven.
Als de wederkomst van Christus toch te lang duurt, gaan niet-gehuwde christenen zich als kluizenaars terugtrekken in de woestijn, waar ze zich dan permanent vestigen.
In tegenstelling tot wat velen denken, paste het ongehuwd blijven en het onthouden van sexuele contacten ook heel goed in de Romeinse cultuur, want eigenlijk hadden de Romeinen - vanwege het vermeende gevaar van de verzwakking van de sexueel actieve man - ook een diep wantrouwen jegens sexualiteit.
Deze twee aspecten hebben er toe bijgedragen dat het christelijke kloosterleven met haar terughoudendheid jegens sexualiteit (het celibaat) ontstond.

De perifere kloosters in het Midden-Oosten
Later constateerde men dat het toch beter zou zijn om meer sociale controle uit te oefenen op bijvoorbeeld de sexuele onthouding, hetgeen ertoe leidde dat deze ongehuwde kluizenaars zich verenigden tot leefgemeenschappen, waardoor bijvoorbeeld in de 3e en 4e eeuw veel kloosters werden opgericht in vooral ook Egypte. Zo ontstond in het Oosten als het ware een maatschappelijke tegencultuur van monniken, die zich in kloostergemeenschappen afzonderden in onherbergzame gebieden (bijvoorbeeld in de woestijn). Zij bemoeiden zich ook geheel niet met de samenleving. Tot op de dag van vandaag zie je in het Oosten nog veel van die eenzame kloosters in onherbergzame gebieden.

De invloedrijke kloosters in het Westen
In het Westen verliep dat geheel anders. Zo rond het jaar 400 kwamen hier de eerste kloosterlingen. Met name Benedictus wilde naar analogie ook zo'n tegencultuur-klooster, om daar te bidden en om daar Christus te dienen.
Maar in tegenstelling tot het Oosten veranderde de kloosters in ons Westen zich tot belangrijke instituten in de westerse samenleving. Zo zorgden bijvoorbeeld rond het jaar 500 de kerkelijke functionarissen van het Franse Arles voor het burgerlijk bestuur van de samenleving. Hun kloosters werden te midden van de samenleving belangrijke centra van cultuur, onderwijs en politiek bestuur. De kloosterlingen waren toen van origine veelal de hoge adel van de toenmalige samenleving, en zij vormden met hun kloosters de centra van macht in de regio. Hun kloosterscholen hadden onder andere enorme bibliotheken. De Frankische heerschappij werd vanuit de kloosters bestuurd.
In het jaar 817 volgden alle kloosters verplicht de 'Regel van Benedictus'. In het jaar 910 woonden er in het klooster van het Franse Cluny zo'n 500-600 monniken, en hadden zij (totdat de Sint-Pieterskerk in Rome werd gebouwd) de grootste kerk van Europa. Het klooster van Cluny was ongelooflijk machtig en invloedrijk.

Armoede als ideaal
In de 11e en 12e eeuw, een tijd van sociale en economische revolutie, ontstonden er steden, als belangrijke centra van handel en ambacht. Europa werd schatrijk, kijk ook maar naar de grote kathedralen, die in die tijd zijn gebouwd.
De kloosters maakten een omslag. Aanvankelijk in armoede begonnen, waren kloosters rijk geworden. In kloosters groeide echter het besef dat de kloosterlingen de samenleving in moesten, om het evangelie te prediken, om in navolging van Jezus in armoede rond te trekken, om in leven te blijven door te bedelen. Kloosters moesten arm zijn, zo was de gedachte. De armoedebeweging van Franciscus is een mooie voorbeeld daarvan. Ook de Spaanse Dominicus deelde en verkondigde in Zuid-Frankrijk dat ideaal van de armoede.

Hoe succesvoller een klooster is,
hoe meer ze worden overladen met giften,
hoe eerder ze van hun idealen afraken.

Vrouwelijke kloosterlingen
Ook de vrouwen van adel wilden Christus navolgen. Omdat het voor hen niet vertrouwd was om zich vrij door de toenmalige wereld te bewegen, vestigden deze vrouwen zich als de nieuwe kloosterlingen in huizengroepjes nabij de stadskerk. Zo ontstonden in de 13e eeuw de zogenoemde Begijnenhofjes. Ook deze vrouwen wilden in armoede een kloosterlijk leven leiden, om zo God te dienen, om dagelijks te bidden.
In de tijd van de Reformatie kwam dit kloosterleven te midden van de samenleving tot haar hoogtepunt. Deze ontwikkeling zette zich verder voort. Zo trokken bijvoorbeeld ook de Jezuïeten de samenleving in om alle mensen te bekeren tot het ware geloof. Om dat doel te dienen, was het nodig dat de Jezuïeten zich overal in de samenleving moesten bewegen, en dat ze zelf mochten beoordelen op welk moment van de dag zij hun gebeden baden. Zo waren zij - de wereld in trekkend - overal in de gelegenheid om altijd actief te zijn waar dat nodig was.
Vanaf de 16e eeuw mochten toen ook de vrouwelijke kloosterlingen de wereld in trekken. Zij onderwezen de jonge meisjes. Vanaf het jaar 1800 werden de vrouwelijke kloosterlingen steeds belangrijker. Op een gegeven moment was bijvoorbeeld driekwart van de kloosterlingen vrouw. Zij waren actief in de samenleving, in het onderwijs, in ziekenhuizen, in gevangenissen en in de zorg voor de wezen.

Succesbepalende factoren voor Nijkleaster in het Friese Jorwert
Na de lezing van professor Raedts is er gelegenheid vragen te stellen, eigen leeservaringen tegen het licht te houden en aanvullende informatie te geven op hetgeen al werd gezegd. Om daar enige lijn in te brengen, wordt de inbreng zoveel mogelijk thematisch geclusterd.
Eén van de zaken die bijvoorbeeld dan aan de orde komt, is het feit dat veel kloosters in het verleden niets met Rome te maken hadden, vanwege het feit dat de meeste kloosters vroeger werden gesticht door vorsten, en dat die werden bevolkt door kloosterlingen van adellijke afkomst.
Op mijn vraag wat uitgaande van de historische 'lessons learned' succesbepalende factoren zouden kunnen zijn voor het nieuwe Friese klooster Nijkleaster, antwoordt professor Raedts dat hij voor Nijkleaster minder perspectief ziet in de meer actieve, naar buiten tredende - veel meer stadse - kloosters in de traditie van de Dominicanen en van de Franciscanen, die overigens ook geen sterke traditie hadden/hebben van gastvrijheid, maar dat hij veel meer kansen ziet liggen in de kenmerken van de ordes van de Cistenciënzers en van de Benedictijnen, om bijvoorbeeld als klooster van meer beschouwende aard op het stille platteland van Fryslân wel te zijn gericht op het verlenen van gastvrijheid.

dinsdag 19 januari 2016

Meester en leerlingen exposeren in Stienser gemeentehuis

Dinsdag 19 januari 2016 
Dorp, geschilderd door Cees Dunselman
De meester
Tot en met eind maart 2016 exposeert tekenaar-schilder Rein de Vries (1944) samen met enkele van zijn schildersleerlingen een betrekkelijk groot aantal schilderijen in Stiens.
Zelf maakt De Vries voornamelijk werk over de wisselwerking van natuur & techniek. In het begin van de zestiger jaren aanvankelijk abstract begonnen, werden zijn composities later realistisch en abstract tegelijkertijd. Nu zijn Rein zijn schilderijen minder strak, en gebonden aan een onderwerp.
Hij maakt veel tekeningen/ontwerpen van andere vormen van energiewinning en vervoer, en vindt het van belang om ideeën te leveren voor een toekomstige wereld waarin men geen gebruik meer maakt van fossiele brandstoffen. Maar daarnaast heeft Rein de Vries ook plezier in het maken van een eenvoudig landschap of portret.

De leerlingen
Samen met zijn leerlingen van Atelier Eeburg te Leeuwarden exposeert Rein de Vries momenteel in het gemeentehuis van de gemeente Leeuwarderadeel te Stiens. De schildersleerlingen van de 'meester-schilder' beoefenen hun schilderkunst op de woensdagavond, en daarom worden ze ook wel de 'woensdagavond-schilders’ genoemd. Voor deze leerling-amateurschilders is schilderen een vorm van expressie in beeld & kleur.
De groep woensdagavond-schilders bestaat zowel uit schilders die zonder voorbeeld werken (die dus origineel werk scheppen), als uit schilders die voorbeelden gebruiken, waarbij ze uiteindelijk toch ook wel volledig hun eigen draai aan het schilderij geven.
De term ‘leerling’ duidt op het constante leerproces waarin de mens – in dit geval als kunstschilder – zijn plaats leert vinden in deze wereld. Iedere leerling is individueel bezig met zijn of haar kunstwerk. Hierbij wordt hij/zij ondersteund door de schilderdocent, die corrigeert waar dat nodig is, en die zijn schildersleerling stimuleert om de weg in te slaan waarop het individuele talent ligt.

Gevarieerde schilderwerken
De huidige expositie bestaat in de eerste plaats uit schilderijen in olie- en acrylverf, en is voornamelijk figuratief. De eveneens hier en nu exposerende Annemarie Keuning is de enige van deze schildersgroep die ook abstract schildert.
Deze schilderijententoonstelling bestaat uit verschillende soorten werken, zoals bijvoorbeeld landschappen, abstracten en stadsgezichten. Zo hangen er kleine landschappen van een duinvallei, maar ook een groot stadsgezicht van de haven van Harlingen, beide geschilderd door Rein de Vries.

Finistere, geschilderd door Jan Giesing
Schilderachtige beelden van de camino
Daarnaast kun je bijvoorbeeld ook het schilderij van de Spaanse kust nabij Cap Finistere bekijken, die ons doet herinneren aan het einde van de pelgrimage van de Friese Waddenzee tot aan de Spaanse Atlantische Oceaankust, die Durkje en ik tijdens onze pelgrimstocht bereikten op de vierde dag nadat wij het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostela passeerden.
Een ander schilderij dat me in het oog sprong, is het schilderij 'Dorp' van Cees Dunselman, waarop een dorp aan een rivier is geschilderd, met daarop ook een middeleeuwse stenen boogbrug, zoals wij die tijdens onze pelgrimage op de Spaanse camino vele malen passeerden.

maandag 18 januari 2016

Wij noemen ze bij hun naam

Zondag 17 januari 2016 
De jongerenband Rise in De Hege Stins te Stiens


Rise is de naam
Vanmorgen komen we als Protestantse Gemeente van Stiens voor de ochtenddienst bijeen in De Hege Stins te Stiens. Een bijzondere kerkdienst, waarin aan namen zin en nieuwe betekenis wordt gegeven.
Voorganger van deze kerkdienst is dominee Desirée Scholtens, en naast organist Han Giesing wordt de muzikale begeleiding vanmorgen mede verzorgd door onze eigen jongerenband. Deze muziekband - bestaande uit een dwarsfluitiste, twee saxofonistes, een cajonist, drie zangeressen, een pianiste, een gitarist en twee geluidstechnici - ging tot op heden door het leven met als voorlopige werknaam 'Peper&Zoutband', maar vandaag zien we op de beamer en horen we in de aankondiging dat de muziekband nu dan toch een eigennaam heeft aangenomen, namelijk: 'Rise'.

Matthias en Daniël zijn hun namen
Maar bij deze naam blijft het vandaag niet, want nog twee andere namen worden in deze dienst genoemd. Op verzoek van de ouders Wiebren & Judith worden vanmorgen hun twee jongste zonen Matthias en Daniël opgedragen in het midden van de gemeente. Zo worden de jongens voor het aangezicht van God gebracht, en gezegend, opdat zij mogen opgroeien tot eer van God. Als ze later volwassen zijn, zullen ze dan zelf kunnen kiezen voor de volwassenendoop.
De naam 'Matthias' betekent 'Geschenk van God', en de Hebreeuwse naam 'Daniël' betekent "God is mijn rechtdoener'.
In dat Godsvertrouwen komen de beide ouders met hun kinderen naar voren, zoals in het bijbelverhaal waarin ouders hun kinderen bij Jezus brengen, waarna Jezus de kinderen de handen oplegt en hen zegent. Zo ook worden hier de namen van Matthias en Daniël genoemd, en worden zij door de dominee voor het leven gezegend.

zondag 17 januari 2016

Festival Friesland College 25 jaar - feest in de Neushoorn

Donderdag 14 januari 2016 
Spetterende show van het 'Broken Brass Ensemble' in de NeushoornJubileum in de Neushoorn van Leeuwarden
Het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) 'Friesland College' bestaat dit jaar 25 jaar. Het Friesland College is al 25 jaar op zoek naar de beste manier om het onderwijs te laten aansluiten bij een steeds veranderende samenleving. En daar mag je in zo'n jubileumjaar dan best wel even met zijn allen op feestelijke wijze bij stilstaan.
Dat gaan we derhalve ook doen, en wel met een spetterend feest in een geheel nieuw gebouw, waarin het Friesland College op weg naar een alsmaar inspirerende toekomst weer vele jaren vooruit kan, in het Cultureel Centrum de 'Neushoorn' te Leeuwarden,

Opening
Er valt behoorlijk wat te beleven nu het Friesland College haar 25-jarig bestaan vanavond viert. Ongeveer 1.400 mensen hebben zich aangemeld voor het grote jubileumfeest in dit cultuurcentrum, waarin sinds kort de MBO-opleidingen van D'Drive (Creatieve industrie en Pedagogisch werk) van het Friesland College zijn gehuisvest.
Samen met Durkje woon ik vanavond dit feestprogramma bij.
Rond het avonduur is er volop gelegenheid om op diverse locaties in de Neushoorn met elkaar te eten. Op vijf plekken in het gebouw worden heerlijke maaltijdcomponenten aangeboden en gegeten.
Tegen 19.00 uur wordt het feestprogramma geopend met een korte film, die via de videoschermen op diverse plaatsen in het gebouw kan worden bekeken.

Café's en exposities
Daarna wordt koffie en thee met wat lekkers aangeboden, en dan is er voor al die genodigden een uitermate gevarieerd feestprogramma, waarin voor iedereen wel iets moois te vinden is.
Zo zijn er in de Grote Zaal achtereenvolgens optredens van 'The Woodrockers', Danny Vera en 'Beans & Fatback'.
In de café's en in de speciaal ingerichte expositieruimtes vind je de rustige(r) plekken, om een goed en gezellig gesprek met elkaar te voeren. Alleen al daar zou je met al die collega's en oud-collega's van Durkje en met alle overig aanwezige relaties van het Friesland College een avond aangenaam kunnen vullen.
Je kunt oude films bekijken, uit de FC-archieven worden foto's, logo's en allerlei FC-objecten gepresenteerd, er is een Babbelbox en je krijgt een overzicht over 25 jaar Friesland College in de Leeuwarder Courant. Van Maartje Roos is er een foto-expositie, die een impressie geeft van het Friesland College vandaag de dag.

Muziek in alle toonaarden
In de Arena kun je achtereenvolgens muziekoptredens bijwonen van 'Holy Hammond', 'Audio Adam' en 'Wicked Jazz Sounds'. Orgelfunk, Poprock en Warme dansmuziek 'make you dance with a smile'.
Kitty Cabaret, die in 2014 het Leeuwarder Cabaret Festival won, treedt als alumna in de Danszaal op met haar motto 'Lang leve de positiviteit', en op de Bovenverdieping wonen Durkje en ik ook de oorverdovende koperblazersshow bij van het 'Broken Brass Ensemble'. Ook zij maken er een spetterend feestje van met hun humor en hun indringende muzikale koperklanken.

Leren in de praktijk voor Jet & Jet
Veel studenten van het Friesland College van bijvoorbeeld de hotelschool, van D'Drive en van de opleidingen voor Zakelijke Dienstverlening zijn vanavond hard aan het werk om dit jubileumfeest mee tot een succes te maken. Dit omvangrijke feest is voor hen alweer zo'n mooie kans om te leren in de praktijk.
Verder is het natuurlijk ook een goede generale repetitie voor de aanstaande opening van dit unieke Leeuwarder cultuurgebouw, waar nu en in de toekomst onderwijs en cultuur op zo'n mooie manier zijn en worden gecombineerd. Zanger Jet Rebel en onderwijsminister Jet Bussemaker kunnen op 8 februari 2016 met een gerust maar ook verwachtingsvol hart naar de Neushoorn komen, als de Neushoorn, D'Drive en de gemeente Leeuwarden hen ontvangen om dit splinternieuwe cultuurgebouw in Leeuwarden officieel te openen.

Nergens gewoontjes
Er moet hard worden gewerkt, maar het FC25-festival van vanavond laat zien dat het gebouw en de organisatie wel klaar zijn om ook festivals aan te bieden met een breed palet, en - zoals het Friesland College in haar programmaboekje schrijft - 'nergens gewoontjes'.
Officieel is dit jubileumfeest vanavond om 23.30 uur afgelopen, maar dan zijn de gasten nog lang niet allemaal de deur uit, want hier en daar klinkt nog muziek, zijn de café's nog goed gevuld, wordt in alle openbare ruimtes nog druk met elkaar gesproken en uitgebreid afscheid genomen, en staan tegen 24.00 uur de bussen nog grotendeels leeg te wachten op de gasten, die straks met de bus via Grou, Akkrum en Heerenveen in zuidelijke richting huiswaarts keren, terugkijkend op een groot(s) geslaagd jubileumfeest.

Nijkleaster en Doarpsnut in Jorwert bijeen

Woensdag 13 januari 2016 
Café Het Wapen van Baarderadeel in Jorwert


Keukentafelgesprekken
Dit is de tweede avond die ik deze week voor Nijkleaster in Jorwert doorbreng. De vereniging voor dorpsbelangen van Jorwert - Doarpsnut Jorwert - heeft ons meegedeeld dat binnenkort weer wordt begonnen met zogenoemde 'keukentafelgesprekken' met de inwoners van Jorwert.
Deze groepsgesprekken zijn met name bedoeld om de dorpsvisie van Doarpsnut Jorwert te actualiseren. Eén van de onderwerpen die voor deze bewonerspanels zijn geagendeerd, zal gaan over Nijkleaster in Jorwert.
Op uitnodiging van Doarpsnut Jorwert ontmoeten we als bestuurders van Stifting Nijkleaster vanavond de bestuursleden van Doarpnut in de bovenzaal van Café Het Wapen van Baarderadeel te Jorwert.

Dorpsvisie op Jorwert
Als stichtingsbestuur van Stifting Nijkleaster hebben we enige tijd geleden afgesproken dat we deze gesprekken in het dorp mede zullen gaan faciliteren met een informatiebrochure over Nijkleaster, getiteld: 'Oer de takomst fan Nijkleaster yn Jorwert'.
In die brochure beschrijven we kort de aanleiding, de achtergrond en de missie van Nijkleaster. Ook leggen we uit waarom en hoe Nijkleaster indertijd op uitnodiging van de kerkelijke gemeente Westerwert naar Jorwert is gekomen, Vanuit een beschrijving van de doelen van Nijkleaster wordt toegelicht welke locatie Nijkleaster is aangeboden, en waarom deze locatie zo goed past bij de Nijkleaster-insteek van 'kerk, kroeg, klooster. Tenslotte wordt een indicatie gegeven van de wijze waarop Nijkleaster de vestigingsplannen zou kunnen insteken en faseren, en wordt met enkele figuren een impressie gegeven van de toekomstwensen.

Huidige en nieuwe inzichten voor dorp en klooster
Met het bestuur van Doarpsnut nemen we de inhoud van deze brochure door, met de vraagstelling of deze informatie een goed beeld geeft van verleden, heden en toekomst. Deze informatie zal dan de inwoners van Jorwert een duidelijk beeld geven van Nijkleaster, en hen in de gelegenheid stellen om nadere informatieve vragen te stellen, en in de keukentafelgesprekken ook aan te geven met welke aspecten Nijkleaster in de doorontwikkeling rekening zou kunnen en/of moeten houden. Doarpsnut en Nijkleaster hopen met deze avondsessies huidige en nieuwe inzichten in beeld te krijgen over de doorontwikkeling van de dorpsvisie van Jorwert en van de kloostervisie van Nijkleaster.
We zien dan ook met belangstelling uit naar de opbrengsten van deze keukentafelgesprekken, die op afzienbare termijn zullen worden georganiseerd door Doarpsnut Jorwert.

Nijkleaster vergadert in de kerk van Jorwert

Dinsdag 12 januari 2016 
Zicht op het koor van de Sint-Radboudkerk 

Stilte en bezinning vooraf
Als bestuur van de Stifting Nijkleaster hebben we vanavond de eerste bestuursvergadering van dit kalenderjaar.
We komen daartoe bijeen in de Sint-Radboudkerk te Jorwert.
Voorafgaand aan het zakelijk vergaderdeel komen we eerst bijeen in het koor van de oude Jorwerter dorpskerk, om hier in een korte viering onder leiding van de pionierspredikant Hinne Wagenaar stil te worden in dit vroege avonduur, om de stille overgang van de hectiek van de werkdag te maken naar de avondvergadering in de Voorkerk van deze bijzondere kloosterlocatie van Nijkleaster.

In verbinding verder
Bij aanvang van de vergadering maken we kennis met een kandidaat-bestuurder, die onze bijeenkomst vanavond ter kennismaking en oriëntatie bijwoont.
Na de gebruikelijke vergaderopening met bijvoorbeeld verslaglegging, actielijst, ingekomen stukken en mededelingen krijgen we eerst een rapportage over de activiteiten uit de afgelopen werkperiode van de Kleasterried van Nijkleaster.
Daarop volgen de laatste voorbereidingen voor het overleg dat we als bestuur morgen hebben met het bestuur van Doarpsnut Jorwert, en ook de voorbereiding van ons bestuurlijk overleg met het College van Kerkrentmeesters van de kerkelijke gemeente Westerwert wordt daarna voorbereid.
Daarna geef ik een rapportage over de voortgang op diverse lopende trajecten voor wat betreft contracten en verzekeringen, en bespreken we mijn eerste schets van de profielschets voor de twee Kleaster-archivarissen die we graag aan ons enthousiaste team van Kleaster-vrijwilligers zouden willen toevoegen.
Ook gaan we verder op zoek naar succesvolle activiteiten om ons kunstbezit van de werken van de Friese kunstenaar Jentsje Popma te exposeren en te verkopen, teneinde de opbrengst geheel volgens de wens van deze beroemde Friese kunstenaar aan te wenden voor het realiseren van ons eigentijds nieuw Fries klooster in het stille midden van Fryslân, in Jorwert.

maandag 11 januari 2016

2.500 in 2016

Maandag 11 januari 2016 
Vandaag het 2.500e weblogbericht gepubliceerd2.500
Dit is mijn 2.500e blogbericht op deze weblog.
Regelmatig wordt me de vraag gesteld hoeveel lezers deze weblog heeft.
Op zo'n dag als vandaag is het interessant om weer eens een kijkje te nemen in de statistieken van de provider 'Blogger' om daar inzicht in te krijgen.

Statistiek
Het Statistiek-programma van Blogger meldt hierover het volgende:

In ongeveer 2.850 dagen schreef ik 2.500 blogberichten.

Tot en met vandaag werd:
- mijn weblog 351.585 maal bezocht (in 2011 was dat nog 39.188 maal en in 2012 = 137.958 en in 2014 = 249.317),
- dat is over de hele looptijd gemiddeld 123 bezoekers per dag (in 2011 = 35 en 2012 = 84 en 2014 = 113) en
- gemiddeld werd elk blogbericht 141 maal bezocht (in 2011 = 39 en 2012 = 92 en 2014 = 125);

In de afgelopen maand werd deze weblog 5.379 maal bezocht (in 2011 = 4.818 en 2012 = 8.088 en 2014 = 6.004);
- dat is gemiddeld 179 keer per dag (in 2011 = 161 en 2012 = 232 en 2014 = 200);

Gisteren is deze weblog 234 maal bezocht (in 2011 = 190 en 2012 = 204 en 2014 = 195).

Vandaag is mijn weblog al 341 keer bezocht (in 2011 = 163 en 2012 = 247 en 2014 = 228);

Van die 341 bezoekers van vandaag was het aantal blog-bezoeken (pageviews):
- 129 afkomstig uit Nederland (in 2011 = 144 en 2012 = 195 en 2014 = 133),
-   60 uit Duitsland (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 50),
-    0 uit Canada (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 9),
-    0 uit Singapore (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 2),
-    0 uit België (in 2011 = 8 en 2012 = 3 en 2014 = 0),
-    0 uit het Verenigd Koninkrijk (in 2011 = 3 en 2012 = 2 en 2014 = 0),
-    1 uit Frankrijk (in 2011 = 3 en 2012 = 18 en 2014 = 0),
-    0 uit Luxemburg (in 2011 = 2 en 2012 = 0 en 2014 = 0),
-    0 uit Turkije (in 2011 = 1 en 2012 = 0 en 2014 = 0),
-  13 uit de Verenigde Staten (in 2011 = 1 en 2012 = 25 en 2014 = 34),
-    0 uit Spanje (2011 = 0 en 2012 = 2 en 2014 = 0),
- 210 uit Rusland (in 2011 = 0 en 2012 = 1 en 2014 = 8),
-    2 uit Oekraïne (in 2011 = 0 en 2012 = 1 en 2014 = 0),
-    1 uit Nieuw-Zeeland (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 0) en
-    1 uit Polen (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 0).

Van die 341 bezoekers van vandaag maakten (afgerond ongeveer)
- 53% van de bezoekers gebruik van de browser van Internet Explorer (in 2011 = 64% en 2012 = 49% en 2014 = 32%),
-   9% van Firefox (in 2011 = 16% en 2012 = 29% en 2014 = 36%),
-   3% van Safari (in 2011 = 15% en 2012 = 12% en 2014 = 11%),
-   1% van Mobile Safari (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 1%),
- 18% van Chrome (in 2011 = 6% en 2012 = 11% en 2014 = 15%),
-   1% van BingPreview (in 2011 = 0% en 2012 = 2% en 2014 = 1%),
-   0% van Chromeframe (in 2011 = 0% en 2012 = 1% en 2014 = 1%),
-   1% van GSA (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 1%),
-   1% van Opera (in 2011 = 0% en 2012 = 1% en 2014 = 0%),
-  12% van Iceweasel (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 0%) en
-    1% van CriOS (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 0%).

Van die 341 bezoekers van vandaag maakte (afgerond ongeveer)
- 75% van de bezoekers gebruik van het besturingssysteem Windows (in 2011 = 83 en 2012 = 75% en 2014 = 54%),
-   4% van Macintosh (in 2011 = 16% en 2012 = 5% en 2014 = 7%),
-   2% van iPad (in 2011 = 1% en 2012 = 1% en 2014 = 7%),
-   1% van iPhone (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 1%),
- 15% van Linux (in 2011 = 0% en 2012 = 16% en 2014 = 23%),
-   1% van Android (in 2011 = 0% en 2012 = 1% en 2014 = 5%) en
-   1% van (Other) Unix (in 2011 = 0% en 2012 = 1% en 2014 = 1%).

Het blogbericht met het hoogst aantal (= 713) bezoekers is van 30 november 2009 met als titel: ‘Zwarte Pieten in de etalage van Stenden Hogeschool’.

Inzicht door overzicht
Het statistiekprogramma is een bijzonder interessante optie van Blogger, want die verschaft je verder inzicht via allerlei overzichten van bijvoorbeeld:
- de zoektermen waarmee bezoekers via zoekmachines op mijn weblogberichten komen;
- hoe het spreidingspatroon van het aantal bezoekers per uur per dag is;
- via welke verkeersbronnen (bv. Google als zoekmachine) bezoekers bij mijn weblogberichten arriveren;
- welke weblogberichten het meest worden gelezen vandaag, en in de afgelopen week, in de afgelopen maand en gedurende de hele looptijd van deze weblog.

Reacties van lezers
Dat weblogs mogen worden beschouwd als 'social media' blijkt ook uit het groot aantal reacties, dat ik in de afgelopen 8 jaar ontving. Regelmatig komen er informatieve vragen, krijg ik aanvullende informatie, worden correcties doorgegeven (die ik na verificatie invoer), krijg ik inhoudelijke reacties uit binnen- en buitenland en komen er verzoeken binnen of mijn gepubliceerde foto's en teksten in andere media mogen worden gepubliceerd. Ook komt het regelmatig voor dat vanuit andere weblogs en websites wordt doorgelinkt naar specifieke weblogberichten van mijn weblog. Een overzicht daarvan kan ik inzien via het statistiekprogramma van Blogger.

Halen en brengen
Acht jaar webloggebruik heeft mij de gelegenheid gegeven anderen veel te geven, maar het heeft ook anderen in de gelegenheid gesteld veel terug te geven, waarvoor aan alle lezers hierbij mijn hartelijke dank!

zondag 10 januari 2016

Walking the Camino

Zondag 10 januari 2016 
De cover van de DVD 'Walking the Camino'

Six ways to Santiago
In 2014 werd de documentaire 'Walking the Camino' op DVD gepubliceerd. Het is een productie van de Amerikaanse filmmaakster Lydia B. Smith. Zij liep in 2008 de camino, en raakte daardoor zó geïnspireerd dat zij besloot een film hierover te maken.
In haar documentaire film volgt zij zes individuele pelgrims van verschillende nationaliteiten, leeftijden en achtergronden tijdens hun tocht naar
Santiago.
De subtitel van deze DVD is 'Six ways to Santiago'.

Geen pelgrims is gelijk
De documentaire is grotendeels tot stand gekomen door middel van crowdfunding. Het is een 84 minuten durende documentaire die een variatie aan pelgrims volgt op hun pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Deze pelgrims variëren in de leeftijd van 3 tot 73 jaar, allen te voet onderweg met een rugzak, een paar wandelschoenen en een 'open mind'.

800 kilometers op weg naar jezelf
Ondanks het feit dat de ruim 800 kilometer lange pelgrimstocht door het noorden van Spanje geen sinecure is, gaan jaarlijks duizenden pelgrims toch op stap door deze fotogenieke landstreek.
Iedereen heeft zo zijn eigen aanleiding en motivatie om deze lange pelgrimstocht aan te vangen, en niemand van hen kan voorspellen hoe diens tocht zal gaan verlopen, wat de impact van deze pelgrimage zal zijn, en hoe je als mens verandert in en als pelgrim.
Deze documentaire geeft een mooi beeld van de wijze waarop de camino zich openbaart aan de pelgrims, en wat het pelgrimspad met de mens doet.

vrijdag 8 januari 2016

We are open again

Vrijdag 8 januari 2016
De mededelingsbanner in alle sociale media van Stenden Hogeschool


Ook aan ijzel komt een eind
Aan alles komt een eind. Ook aan de ijzel.
Gisteravond - op het beloofde moment - staat voor alle studenten en medewerkers het verlossende bericht op alle electronische media van Stenden Hogeschool; dat vandaag - na die drie bijzondere ijzeldagen - de normale gang van zaken weer terugkeert op alle vijf Nederlandse hogeschoolvestigingen van Stenden.
De weersomstandigheden verbeterden sterk, dus na deze drie ijzeldagen met alle belemmeringen, gaan we vandaag met zijn allen graag weer over naar de normale studie- en werkritmes.
Nu met ingang van vandaag alle vijf Stenden Hogeschoolvestigingen weer open zijn, gaan de lessen weer door, en alle andere werkzaamheden worden ook weer opgepakt. De opleidingen zijn op dit moment bezig met het opstellen van inhaalroosters, zodat alle gemiste onderwijs in elk geval nog kan worden gevolgd. Naar verwachting zullen deze inhaallesroosters komende week beschikbaar zijn.

Gezellige herstart met koffie en thee
Stenden dankt alle studenten en medewerkers voor hun begrip voor de hinder die werd ervaren door de tijdelijk sluiting van de gebouwen en door het onvermijdelijk tijdelijk stopzetten van de lessen, en wenst iedereen een goede herstart toe. Dat even stilleggen van het contactonderwijs heeft natuurlijk hier en daar de nodige ongemakken gegeven, maar we realiseren ons ook allen terdege dat dit uit veiligheidsoverwegingen is gedaan, teneinde studenten en medewerkers niet in de risicovolle situaties te brengen van de ijzelgevaren in weer en verkeer.
Om het opstarten wat te vergemakkelijken en comfortabel te maken, kunnen alle studenten vandaag gedurende de gehele dag gratis koffie en thee krijgen op vertoon van hun Stenden-studentenkaart.

Voorziet zoiets in een behoefte, en worden studenten hier blij van?
Ja, want aan het eind van de dag blijkt dat er vandaag zo'n 2.800 koppen koffie en thee zijn verstrekt.

Verlengde openingstijden met een maaltijd
Studenten en medewerkers uit met name Leeuwarden en Emmen hebben onder andere via de social media gevraagd of de gebouwen langer open kunnen blijven ten behoeve van hun studie.
Stenden Hogeschool honoreert dit serieuze verzoek van de studenten graag, en dat gaat direct in, want al meteen vandaag zullen de hogeschoolvestigingen van Leeuwarden en Emmen langer open blijven, tot 21:00 uur, met ook de gebruikelijke faciliteiten.
Verder werden er vanaf 17:00 uur in de 'Canteen' van die vestigingen op vertoon van de Stenden-kaart gratis maaltijden beschikbaar gesteld voor alle dan nog doorstuderende Stenden-studenten en langer werkende medewerkers.

Voorziet zoiets in een behoefte, en worden studenten hier blij van?
Ja, want aan het eind van de dag blijkt dat er vandaag ongeveer 250 maaltijden zijn verstrekt.

Ook op vrijdagavond kun je gezellig met elkaar eten en studeren bij Stenden

donderdag 7 januari 2016

De derde ijzeldag op rij

De waarschuwingskaart voor Nederland van het KNMI
Donderdag 7 januari 2016

Met ijzel valt niet te spotten

Buiten ligt de natuur nog onder een laag ijzel. De bomen in de tuin beginnen elke dag meer te kraken, door de wind die de beijzelde takken in beweging zet en ze langs elkaar heen laat glijden en schuren. De belangrijke doorgaande wegen zijn ondertussen ijsvrij gemaakt, maar ook de in aantocht zijnde neerslag kan opnieuw tot ijzel - en daarmee gevaar - leiden op de belangrijkste verkeerswegen. De woonstraten van onze woonwijk liggen er nog onveranderd en gevaarlijk dik beijzeld bij.
Heel tragisch was het nieuwsbericht van gisteren dat de ijzel in het Drentse Assen inmiddels heeft geleid tot een dodelijke valpartij van een man die tijdens het uitlaten van de hond uitgleed en dodelijk ten val kwam op de beijzelde straat. Dergelijke dramatische gebeurtenissen bepalen ons er maar weer eens bij hoe levensgevaarlijk ijzel is.
Gelukkig is inmiddels de eerste strooi-auto zojuist door onze wijk geweest, waardoor het gestrooide zout direct zijn werk kan doen om het beijzelde wegdek schoon te maken, zodra het weer dat toelaat.

Twee jonge gras-ijzelscheppende ZZP-ers
Gisteren belden een jongetje en een meisje bij ons thuis aan met de mededeling dat ze hadden geconstateerd dat ons grasveld geheel bedekt was met ijzel, en dat het wellicht een goed idee zou zijn om die ijzellaag van het grasveld te verwijderen. Zij zouden daar dan samen wel voor kunnen zorgen. Of ik die opdracht wilde verstrekken? Ik heb toch maar beleefd bedankt voor dit aanbod omdat en met de verklaring dat deze groendoorschijnende witte ijzelvlakte toch ook wel weer een mooi gezicht is (dat hebben zij ook direct en eerlijk bevestigd), maar het speet mij toch ook wel dat ik deze twee wel erg jonge ondernemertjes niet als ZZP-ers in dienst heb genomen. Misschien - en hopelijk - hebben ze elders wel goede nering gevonden.

KNMI
Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu meldt ons vanmorgen vlak vóór 7.30 uur het volgende:
Weeralarm, 
grootschalige gladheid door ijzel. 
Geldig voor Drenthe, Groningen en Friesland
In de provincies Drenthe, Groningen en Friesland geldt een weeralarm. 
Code rood is van kracht voor grootschalige gladheid als gevolg van ijzel. 
Voor de provincies Flevoland, Overijssel en op de Wadden blijft code oranje van kracht. 
Vanmiddag trekt een neerslagzone over het land. 
In het noordoosten kan de neerslag opnieuw aanleiding geven tot ijzel en/of sneeuw 
en dan in grotere hoeveelheden. 
In het uiterste noordoosten houdt de gladheid aan tot vanavond laat.
Bovendien komen vanavond en vannacht in het noord(west)elijk kustgebied zware windstoten voor van 90-100 km/uur.

Waarschuwingen Friesland
Sneeuw en gladheid
Op uitgebreide schaal gladheid door winterse neerslag en sneeuw en ijs op de weg.
Groot gevaar op overlast en letsel door gladheid. 
Grote risico's voor weggebruikers. 
Kans op grootschalige ontregeling van het openbaar vervoer. 
Ga niet op reis als dat niet strikt noodzakelijk is. 
Volg weerberichten en waarschuwingen.


Afstandsleren en thuiswerken
Wegens deze (uitgebreide) waarschuwing 'Code Rood' van het KNMI voor het noorden van Nederland, zijn alle hogeschoolvestigingen van Stenden Hogeschool in Nederland vandaag gesloten. Waar het zowel eergisteren als gisterochtend voor enkele studenten en medewerkers nog mogelijk was om in de vestigingen in Emmen en Leeuwarden te studeren en/of te werken, is dat vandaag in Assen, Emmen, Groningen, Leeuwarden en Meppel niet (meer) mogelijk. Omdat alle ICT-voorzieningen wel volop draaien, resteert gelukkig wel de optie om middels 'afstandsleren / distance learning' en 'thuiswerken / telewerken' volop te studeren en/of te werken, dus ondanks de ijzel en de gebouwensluiting gaan studeren en/of werken 'gewoon' door.

Moarn mar ris wer yn it waar sjen
De impact van de weersomstandigheden voor morgen lijken gunstiger, maar die zijn op dit moment nog lastig te voorspellen. Niets is zo onvoorspelbaar als het weer, en ook over de gevolgen van de weersveranderingen en de consequenties daarvan is op dit moment nog niets met zekerheid te zeggen. De beroemde Friese weerman Piet Paulusma verwoordt dat dan als volgt: "Wy moatte moarn mar ris wer yn it waar sjen".
Tot op heden worden studenten en medewerkers prima op de hoogte gehouden van de consequenties van dit extreme weerbeeld, Af en toe komt zo'n bericht voor de één net eens even te laat, en schikt zo'n consequentie een ander niet, desalniettemin overheerst - gezien de berichten in alle sociale media - de tevredenheid van studenten en medewerkers, over het feit dat wij allen zo goed op de hoogte worden gehouden van de gevolgen die de ijzel voor de Stenden-community heeft, en ik merk dat iedereen al snel zijn (ijzelvrije) weg middels teleleren en thuiswerken goed heeft gevonden en betreden. De mens, en daarmee de organisatie, is dus kennelijk in staat om zich goed aan te passen aan zo'n toch wel unieke calamiteit.
Verkeersinformatiedienst: "Bloedlink: nieuwe regen rukt op naar het noorden. Komende uren opnieuw kans op IJZEL dus "
I-updates
We verwachten vandaag rond het avonduur, om ongeveer 18.00 uur de volgende Stenden-update, en ondertussen en ook dan zijn alle berichten voor alle studenten en medewerkers prima te volgen via: stenden.com/alert en ons IStenden-intranet en Twitter en Facebook​ en BlackBoard.

woensdag 6 januari 2016

De tweede ijzeldag

Woensdag 6 januari 2016 
Regelmatig krijgen we 'status updates' van Stenden Safety first
Veiligheid gaat boven alles. Als hogeschoolbestuur ben je ook verantwoordelijk voor de veiligheid van alle studenten en medewerkers, hetgeen betekent op ijzeldagen zoals gisteren en vandaag dat je voortdurend met zijn allen de veranderingen in het weer en verkeer goed in de gaten moet houden. Gelukkig helpen het KNMI, Rijkswaterstaat, de ANWB, regionale oproepen zoals Omrop Fryslân, en veel andere organisaties je goed met alle informatie, die zij voortdurend verstrekken over de huidige stand van zaken en over de vooruitzichten van de komende uren. Daar kun je dankbaar gebruik van maken, en dan moet je zo vroeg mogelijk een besluit nemen of je hogeschoolgebouwen open gaan en/of blijven, en of je studenten en medewerkers al dan niet op hun werkplek worden verwacht. Veiligheid gaat daarbij boven alles.

Gesloten en open
Op grond van de gisteravond beschikbaar zijnde informatie is - zoals vooraangekondigd - om 21.30 uur via allerlei communicatiekanalen van Stenden Hogeschool (internet, intranet, Blackboard, Twitter en Facebook) naar alle belanghebbenden gemeld dat vandaag de hogeschoolgebouwen van Assen, Groningen en Meppel gesloten blijven, Ook in de Stenden Hogeschoolvestigingen van Emmen en Leeuwarden wordt vandaag geen contactonderwijs verzorgd, om studenten en medewerkers niet in de weer- en/of verkeersproblemen te brengen.
Tot nader kennisgeving zouden de hogeschoolgebouwen van Emmen en Leeuwarden wel open blijven, dus wie toch binnen een Stenden-gebouw wil studeren of werken, werd daartoe in de gelegenheid gesteld. Voor iedereen staat vandaag gratis thee en koffie klaar, dus dat zit wel goed.

Tijdens de ijzel gaat het werk 'gewoon' door
Maar het werk kan altijd doorgaan, ook thuis. Zo hebben we vanmorgen bijvoorbeeld via groeps-Skype een gepland overleg van een uur van vier collega's via internet toch laten plaatsvinden, Vier Stenden-collega's, alle vier vanaf de thuiswerkplek, vergaderden via Skype. Eén vanuit de provincie Groningen, één vanuit Drenthe, één vanuit Flevoland en ik vanuit Fryslân. De techniek faciliteerde ons prima, en blijft ons faciliteren, want het Skype-gesprek is opgenomen, opdat de secretaresse aan de hand van deze digitale geluidsopname het verslag een dezer dagen gaat notuleren. Mooi dat het zo kan. Hulde aan alle technici die dit voor ons mogelijk maken.

Code oranje werd rood, dus ...
Maar, de KNMI-code oranje bleef vandaag niet oranje. Het KNMI schaalde aan het eind van de ochtend voor de provincie Drenthe de code op van oranje naar rood. Gevolg was dat besloten werd om het hogeschoolgebouw van Stenden in Emmen om 13.00 uur te sluiten. Wie naar huis kon, ging, en voor wie dat een probleem opleverde, werd een oplossing gezocht.
Maar, nog eens, aan het begin van de middag meldt het KNMI het volgende:
Grootschalige gladheid door ijzel. 
Het weeralarm geldt voor Drenthe en Friesland
In de provincies Drenthe en Friesland geldt een weeralarm, 
code rood van kracht voor grootschalige gladheid als gevolg van ijzel. 
Voor de provincies Groningen, Flevoland, Overijssel, Gelderland en op de Wadden blijft code oranje van kracht. 
Ook in de kop van Noord-Holland en West-Friesland kan het plaatselijk glad zijn door ijzel. Komende uren kan de gladheid zich nog iets verder zuidwaarts uitbreiden.
In het noorden en noordoosten houdt de gladheid aan tot donderdag. 
Elders verdwijnt de gladheid in de loop van de avond.
Gevolg was dat inmiddels is besloten dat ook het hogeschoolgebouw van Stenden in Leeuwarden dicht ging, om 14.00 uur. Wie naar huis kon, gaat, en voor wie dat een probleem oplevert, wordt ook in Leeuwarden een oplossing gezocht.
En vlak vóór 15.00 uur is ook voor de provincie Groningen de KNMI-code Rood van kracht geworden. Het KNMI meldt op dat moment:
De gladheid houdt aan tot morgen. 
In het uiterste noordoosten zal deze als laatste verdwijnen; 
pas in de loop van morgenavond.
Aan het begin van de avond krijgen we te horen hoe we morgen verder kunnen en gaan.

En in Stiens
Ten opzichte van gisteren is bij ons in het noorden van Fryslân de situatie vrijwel ongewijzigd. De Leeuwarder Courant is wel bezorgd, en ook de regiopost; alhoewel de regiopostbezorgster vlakbij ons huis wel lelijk ten val kwam op de spekgladde ijsvloer hier in Stiens. En om dan weer op te staan op zo'n ijsvlakte, 'valt' ook al niet mee, zo bleek.
Ons huis is aan de oostzijde net een ijshuis op de plaatsen waar de ijzel-neerslag de gevel bereikte.

Ook de buiten staande auto is geheel ingepakt in een dikke ijslaag, die op plekken varieert met een dikte van een halve tot een hele centimeter. Carosserie, ramen, lampen, ruitenwissers, spiegels, maar ook de sloten en de kieren van de raam- en deurlijsten zijn geheel bedekt en gevuld met ijs, dus de auto's hier in Stiens staat netjes ingepakt te wachten op dooi.

Mens en dier passen zich aan
En in onze tuin doen allerlei vogels zich de hele dag tegoed aan alle brood en vogelvoer dat hen daar wordt aangeboden. Op enkele plekken van de composthoop achter in de tuin hebben ijverige vogels (waarschijnlijk lijsters) noeste arbeid verricht door het dunne laagje sneeuw en de dunne maar harde laag ijs weg te pikken, om in alle GFT-afval van groente, fruit en tuin toch nog iets eetbaars te vinden.

En zo zoeken en vinden mens en dier allemaal een weg en een oplossing om zich zo goed mogelijk te verhouden tot en optimaal aan te passen aan deze toch wel bijzondere, ijzige ijzeldagen.