woensdag 2 juli 2008

By Jo is de boarne fan it libben

Woensdag 2 juli 2008
Gisteren schreef ik over de twee gebrandschilderde ramen in het Stiltecentrum van Stenden hogeschool in Leeuwarden. Zie daartoe het bericht hieronder van 1 juli 2008.

Het tweede raam aan de zuidzijde staat op de foto hiernaast. Het toont onze aarde met alles wat daarop en daarin is; resultaat van Gods Schepping met God als bron van het leven (in het Fries: de boarne fan it libben).

Aan de onderzijde van dit kunstwerk toch ook enige nuancering: links de verbeelding van natuurrampen en rechts de ingreep der techniek van de mens op de schepping. Beide - natuur & techniek - zijn onlosmakelijk verbonden met de aarde waarop wij leven, zeker in ons voordeel, maar het heeft ook zijn destructieve kanten van natuurgeweld (zie de vulkaan) en van milieuverontreiniging als gevolg van natuuronvriendelijke toepassing van techniek.


En boven dat alles schijnt elke dag weer de zon, nadat "..... God zei:"'Er moet licht komen, ' en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; ...." (uit: Genesis 1 vers 3 en 4)

dinsdag 1 juli 2008

Troch jo ljocht sjogge wy it libbensljocht

Dinsdag 1 juli 2008
In het Stiltecentrum van het Ontmoetingscentrum van Stenden hogeschool te Leeuwarden bevinden zich in de noord- en in de zuidmuur twee gebrandschilderde ramen. Achter deze hoge ramen zit een lichtbak, zodat het licht de hele dag de voorstelling van beide ramen kleurrijk toont.
Deze ramen zijn nog afkomstig uit de oude Leeuwarder Kweekschool Mariënburg, waaruit de huidige Christelijke Opleiding tot Leraar Basisonderwijs deels voortkomt.
De ramen zijn ontworpen door P. Verhoeff, geproduceerd door Glashandel Sneek in september 1952.

De Psalmtekst van het noordraam luidt: "Bij U is de levensbron"; afkomstig uit de oude (gezongen) Psalmberijming uit 1773 van Psalm 36 vers 3:
> Bij U, Heer, is de Levensbron;
> uw licht doet klaarder dan de zon
> ons 't heug'lijk licht aanschouwen.

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) brengt de bijbehorende Bijbeltekst als volgt tot ons:
> want bij u is de bron van het leven,
> door úw licht zien wij licht.

En ús hjoeddeiske Fryske Bibel (ek fan it NBG) brûkt hjir de wurden:
> By Jo is de boarne fan it libben;
> troch jo ljocht sjogge wy it libbensljocht.

It keunstljocht yn it Stiltesintrum fan de Ljouwerter Stenden hegeskoalle bringt ús alle dagen dizze bliere wurden, mar jo moatte dan dochs wol efkes fierder lêze om dat libbensljocht op jo geastlik netflues te krijen.