donderdag 29 april 2010

Afscheid burgemeester Aucke van der Werff van Het Bildt

Woensdag 29 april 2010

Vandaag neemt burgemeester Aucke van der Werff afscheid van de Friese gemeente Het Bildt. Zeven jaar is hij hier burgemeester geweest. Voordat Van der Werff naar Het Bildt kwam, was hij CDA-raadslid, fractievoorzitter, wethouder en loco-burgemeester van de Friese gemeente Wybritseradiel. Van der Werff neemt vanmiddag afscheid wegens zijn benoeming tot burgemeester van de gemeente Noordoostpolder, een gemeente met vier keer zoveel inwoners als Het Bildt. Van de ene polder gaat hij dus naar de andere polder. Een mooie stap voor deze burgemeester, die vooral het contact met zijn burgers zocht en met succes vond.

Uit hoofde van mijn functie van bestuursvoorzitter van de Stichting Jabikspaad Fryslân woon ik vanmiddag het afscheid van de burgemeester bij in de Groate Kerk te Sint-Jacobiparochie. Er staat voortdurend een lange rij mensen te wachten om op persoonlijke wijze afscheid te nemen van burgemeester Van der Werff. Uiteraard zijn er ook de verschillende toespraken met welverdiende lovende woorden voor deze gewaardeerde burgemeester, die in zijn eigen afscheidsspeech worden beantwoord met evenzo lovende woorden. Vooral zijn rol als promotor van recreatie & toerisme in deze bijzondere gemeente wordt gememoreerd, iets waar wij als Stichting Jabikspaad Fryslân ook zeker van kunnen meespreken, vanwege zijn betrokkenheid en inzet voor de positionering en profilering van het Jabikspaad dat in Sint-Jacobiparochie, in deze gemeente begint.

Tussen de toespraken en alle persoonlijke afscheidswoorden door klinkt muziek. Op een gegeven moment komt burgemeester Aucke van der Werff op het podium, trekt zijn jasje uit en pakt zijn electrische gitaar om de Bildtse band bij een volgend nummer met zijn gitaarspel te begeleiden. Een opvallend muzikaal intermezzo. Enige tijd later vult de grote kerkzaal van de Groate Kerk zich als het muziekkorps "Oranje" uit Minnertsga op de bühne verschijnt en er met een aantal muziekstukken vrolijk op los speelt. De feeststemming zit er dan behoorlijk in.

woensdag 28 april 2010

RadeRaad van gemeente Het Bildt in Sint-Annaparochie

Woensdag 28 april 2010

De Friese gemeente Het Bildt kent al enige tijd een zogenoemde RadeRaad. Dat is een avondvullend programma met vrije inloop voor alle inwoners en overige belangstellenden, die in contact willen komen met de burgemeester & wethouders en met de leden van de gemeenteraad. Zo zijn bijvoorbeeld vertegenwoordigers van verenigingen, bedrijven en instellingen van harte welkom om met de raads- en collegeleden van gedachten te wisselen over alles wat op dat moment speelt in de Bildtse politiek. Iedereen kan over allerlei maatschappelijke onderwerpen zijn/haar verhaal doen, vragen stellen en/of zaken aankaarten waar men moeite mee heeft. Vanavond is er eerst een uur Vrije Inloop, daarna wordt informatie gepresenteerd over het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied en tenslotte volgt informatievoorziening omtrent de actuele raadsstukken.

Gerhard Bakker (directeur van de Stichting Alde Fryske Tsjerken) en ik (als bestuursvoorzitter van de Stichting Jabikspaad Fryslân) zijn door de gemeente Het Bildt uitgenodigd om vanavond in het eerste deel van de RadeRaad een toelichting te geven op het raadsvoorstel van het College van Burgemeester & Wethouders om een gemeentelijke subsidie van € 100.000,- beschikbaar te stellen voor de restauratie van de Groate Kerk en voor de verbreding van de culturele en toeristische functie van de Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie. Van die uitnodiging maken wij vanavond graag gebruik, dus om 20.15 uur staan we op het podium van de ontvangsthal van het Bildtse gemeentehuis om ons gemeenschappelijk plan voor de Groate Kerk samen toe te lichten.

Gerhard Bakker schetst eerst het reeds aangevangen restauratieproject van de Groate Kerk en vertelt tot welke verbeteringen in het interieur van deze markante kerk deze restauratie zal leiden. Ook vertelt hij dat de toekenning van de nu voorgestelde gemeentelijke subsidie ertoe zal leiden dat de rest van de benodigde gelden voor de restauratie en de verbouwplannen van provinciale zijde zal komen uit de fondsen van Plattelandsprojecten en van Bezinningstoerisme. Gerhard Bakker legt uit dat het de bedoelling is dat de grote ingangspartij van de Groate Kerk zal worden verbouwd en ingericht als pelgrimscentrum.

In aansluiting op deze inleiding neem ik het speakers corner-stokje van Gerhard Bakker over om een presentatie te verzorgen over de plannen van onze Stichting Jabikspaad Fryslân om in samenwerking met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob een "Pelgrimscentrum Sint Jacob" in te richten in het na de restauratie en verbouwing uit drie verdiepingen bestaande toegangsportaal van de Groate Kerk. Refererend aan het recente onderzoek van vier studenten van de opleiding Vrijetijdsmanagement van Stenden hogeschool vertel ik dat er nu aantoonbare behoefte is aan een duidelijk startpunt voor het Jabikspaad in de vorm van een pelgrimscentrum, waar voldoende ruimte is voor informatie, bezinning, stilte, ontmoeting en beleving. We zijn al een jaar lang in eendrachtige samenwerking aan het werk met allerlei lokale en provinciale partijen om dit Pelgrimscentrum Sint Jacob nog in dit kalenderjaar te realiseren.

Een essentieel resultaat dat we inmiddels hebben bereikt, is dat het Nederlands Genootschap van Sint Jacob zich van harte bereid heeft verklaard en heeft besloten om vorm en inhoud te geven aan dit noordelijke steunpunt voor pelgrims en voor andere wandelaars en fietsers. Met deze vereende krachten zien we het zeker zitten om een groeiïmpuls te geven aan de Recreatie en het Toerisme in de gemeente Het Bildt op terreinen als landschap, historie, bezinning, spiritualiteit, levensbeschouwing en natuur & cultuur.

In aanvulling op onze beide presentaties worden een aantal vragen uit de zaal door ons beantwoord en dan is de aan ons toegemeten tijd al weer voorbij en kunnen we ons samen met Klaske Wijbenga (penningmeester-bestuurslid van de Stichting Jabikspaad Fryslân) nog even tussen alle aanwezigen voegen om ook met enkele leden van verschillende gemeenteraadsfracties enige tijd door te praten over alle ins en outs van het raadsvoorstel, dat op 12 mei 2010 zal passeren in de gemeenteraadsvergadering.

dinsdag 27 april 2010

Werken naar waarneming

Dinsdag 27 april 2010

In de vitrine van de opleiding Creatieve Therapie in de Leeuwarder locatie van Stenden hogeschool tref ik een nieuwe expositie aan.

De werkstukken in deze vitrine zijn gemaakt door eerstejaars studenten van de opleiding Creatieve Therapie (CT).

Binnen het kader van "Werken naar waarneming" hebben de CT-studenten onder andere zelfportretten gemaakt en hebben ze dieren getekend en modellen geschilderd.

Benoemingsadviescommissie voor Raad van Toezicht bijeen in VU Amsterdam

Maandagavond 26 april 2010

Evenals vorige week maandag komen we ook vanavond weer als Benoemingsadviescommissie van de Vereniging VU-Windesheim bijeen in de Vrije Universiteit te Amsterdam. Vorige week maakten we kennis met een nieuwe kandidaat voor de Raad van Toezicht van de Vereniging. Vanavond komen we bijeen om achtereenvolgens in gesprek te gaan met drie zittende leden van de Raad van Toezicht, die dit kalenderjaar voor herbenoeming in aanmerking komen.

De Raad van Toezicht van de Vereniging VU-Windesheim bestaat momenteel uit de dames Schaapveld en De Widt en de heren Weijsenfeld, Paas, Berg, Leijnse, Bouw (voorzitter), Bikker en Willems.

Als Benoemingsadviescommissie hebben we van de Raad van Toezicht de voordracht ontvangen voor de herbenoeming van drie leden van de Raad van Toezicht, de organisatie die toezicht houdt op de Vrije Universiteit, het VU-medisch Centrum, de Christelijke Hogeschool Windesheim, GGZ inGeest en de Vereniging VU-Windesheim. Onze drie gesprekken met deze kandidaten hebben als doel om te komen tot een advies van onze Benoemingsadviescommisie aan de Raad van Toezicht. Als alle lichten op groen staan, zal de Raad van Toezicht in juni 2010 aan de leden van de Ledenraad van de Vereniging verzoeken om deze drie kandidaten te herbenoemen voor een volgende termijn van vier jaar.

We voeren drie inspirerende gesprekken, waarin we onderzoek doen naar wat deze drie kandidaten beweegt om als lid van de Raad van Toezicht een positieve bijdrage te blijven leveren aan op Bijbel en levensbeschouwing geïnspireerd hoger onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. We beginnen bij de verwoorde inspiratie in dezen van elke kandidaat, waarna we gezamenlijk terugblikken op de recente veranderingen binnen de instellingen, de Vereniging en de Raad van Toezicht. Daarna blikken we vooruit op meer visionaire zaken voor de komende zittingsjaren en tenslotte verifiëren we of er wederzijds nog enige belemmeringen zijn die een beoogde herbenoeming in de weg zou kunnen staan.
Aan het eind van de avond kunnen we terugzien op plezierige gesprekken, met af en toe diepgaande gespreksonderwerpen, maar ook met blijmoedig en vrijmoedig spreken over de eigentijdse rijkdom van het christelijk gedachtegoed binnen het verenigingsleven van VU-Windesheim en in haar instellingen.

Werkbezoek bij Ministerie van OCenW in Den Haag

Maandagmiddag 26 april 2010

Het is al weer zes jaar geleden dat de Christelijke Hogeschool Nederland (CHN) de accreditatie verkreeg voor haar internationale "non-degree courses". Dit kwaliteitskeurmerk werd indertijd verleend door de NCCIC (Netherlands Certification Council for International Courses), opgericht door de NUFFIC, de "Netherlands Organisation for International Cooperation in Higher Education". De CHN was toen de eerste en nog steeds de enige hogeschool die dit kwaliteitskeurmerk verdiende.

Dit keurmerk biedt de garantie dat internationale studenten van buiten de Europese Unie een verblijfsvergunning krijgen van de "Immigratie en Naturalisatie Dienst" (IND) voor de studieduur van geaccrediteerde "international non-degree courses", waartoe ze zijn toegelaten binnen de CHN, de hogeschool die inmiddels opereert onder de nieuwe naam "Stenden hogeschool". Een klein aantal door de overheid niet-erkende onderwijsinstellingen heeft destijds dit keurmerk ook verkregen.

Het was de bedoeling dat de NCCIC de accreditatieorganisatie zou worden voor non-degree courses, zoals de NVAO dat momenteel is voor de (Associate, Bachelor en Master) degree courses. In de sector hoger onderwijs bleek daartoe echter het draagvlak toen nog niet voldoende, met als gevolg dat de NCCIC werd opgeheven en dat met het Ministerie van Binnenlandse Zaken een tijdelijk regeling werd afgesproken voor het verstrekken van verblijfsvergunningen aan internationale non-degree studenten. Toen is ook afgesproken dat bij de start van het nieuwe accreditatiestelsel 2010 opnieuw gekeken zou worden op welke wijze vanaf dat moment ook structureel voorzien zou kunnen worden in de accreditatie van non-degree courses.

Op het moment dat het nieuwe accreditatiestelsel 2010 inmiddels de Tweede Kamer is gepasseerd en binnenkort ook de Eerste Kamer volgens verwachting zal passeren, hebben een aantal organisaties het initiatief genomen om de onderhandelingen te starten, teneinde te komen tot een door de Nederlandse overheid erkend keurmerk voor internationale non-degree courses voor niet-EU-studenten. Stenden hogeschool is wederom één van die initiatiefnemers.

Vanmiddag vindt in dat kader het eerste overleg plaats bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW) te Den Haag. Als vertegenwoordiger van Stenden hogeschool neem ik samen met vertegenwoordigers van PIE (Platform for International Education), van de Maastricht School of Management, van PTC+ en van Wageningen University and Research Center (ICRA) deel aan het eerste overleg met drie beleidsmedewerkers van het Ministerie van OCenW, te weten: mevrouw Colijn en de heren Nooij en De Zwaan. In dit gesprek passeren verleden, heden en toekomst.

Aan het eind van het gesprek is ons duidelijk dat we voor het organiseren van het toekomstig keurmerk voor internationale non-degree courses ook in overleg moeten treden met meer partijen in deze onderwijssector, zoals onder andere: Nuffic, HBO-raad, VSNU, Paepon, Ministerie van Binnenlandse Zaken (IND), NVAO en het Ministerie van Economische Zaken. We komen tot de werkafspraak dat we op afzienbare termijn deze en enkele andere relevante partijen zullen uitnodigen om samen met ons te bespreken op welke wijze we op redelijke termijn ons doel kunnen bereiken.

De sleutel voor de oplossing ligt bij de verschillende èn bij de overeenkomende belangen die alle marktpartijen hebben om het aanbod van internationale non-degree courses voor niet EU-studenten in de Nederlandse markt groter te maken, hetgeen goed is voor bijvoorbeeld de kwantitatieve en kwalitatieve groei van het Nederlandse onderwijs, voor de Nederlandse economie en voor de strategische positie van Nederlandse onderwijsaanbieders in een groeiende internationale (ook onderwijs-)markt.

zondag 25 april 2010

Lanterfanten over Route 2.7 van Mildam naar Jubbega

Zondag 25 april 2010

"Een lustoord in de rauwe werkelijkheid" is de titel die auteur Fokko Bosker gaf aan de zevende wandelroute van deel twee van de wandelgidsenserie "Friesland voor lanterfanters". De titel verwijst naar de rijke adel die vroeger vooral 's zomers verbleef in het Friese lustoord Oranjewoud, letterlijk op loopafstand van de arme paupers die als goedkope dagloners nabij Jubbega in turf en veen hun brood verdienden. Beide plaatsen passeren Durkje en ik vandaag op onze 26 kilometer lange wandeling van Mildam - via Oranjewoud - naar Jubbega.

Eerst brengen we de auto naar Jubbega om vervolgens op de fiets van Jubbega naar Mildam te rijden. Vanuit Mildam gaan we in westelijke richting door het bosgebied dat ligt tussen Mildam, Heerenveen en Oranjewoud. In dat Reigerbos passeren we de Prinssenwijk, de Woutersberg, de grafkelder van Van Bienema, Hotel Tjaarda en de Oranjerie. In Oranjewoud drinken we koffie op het buitenterras van Museum Belvédère.

Na deze rustpauze wandelen we in oostelijke richting onder De Knipe door en passeren de dorpen Katlijk en Bontebok. Bij Bontebok staat tegenover de aanlooproute naar Hoog Elten een huisje dat karakteristiek is voor deze streek. In de Friese wouden staan veel oude, kleine boerderijen met een klein voorhuis, een kleine schuur en vaak een kleine aanbouw, in de Friese taal ook wel aangeduid als: "lyts, mar smûk". Veel van die Friese woudhuisjes (in het Fries "wâldhûske" genoemd) zijn meerdere malen uitgebreid, vertimmerd, gerestaureerd en soms ook van allerlei streekvreemde kleuren voorzien. Deze fancy gevelkleuren zorgen in het voorjaar met alle voorjaarsbloemen en bloesem in de bomen voor sprookjesachtige taferelen.

Bij Hoog Elten steken we de Schoterlandseweg over, om vervolgens over de lange Buitenweg onder Nieuwehorne en Oudehorne door te lopen naar het natuurterrein Kiekenberg, dat we doorkruisen. Daarna volgen we eerst het fietspad en later het in het verlengde daarvan liggende voetpad langs de rivier de Tjonger, ook wel Kuinder genoemd. De wandelgids wil ons dan door het natuurreservaat ten noorden van de Tjonger laten lopen, maar het doorkruisen van een niet opengesteld natuurreservaat midden in het broedseizoen lijkt ons geen goed idee, temeer daar de borden de toegang ook onmiskenbaar verbieden. Dat betekent echter wel dat we toch zeker zo'n drie kilometer moeten omlopen om uiteindelijk ten noorden van dit natuurreservaat ons pad te vervolgen naar het kerkje van Schurega.

Weer aan de noordzijde van de Schoterlandseweg gekomen, wandelen we het laatste traject via de Jubbegaastercompagnie naar Jubbega. Het is vandaag een warme dag, maar in Jubbega aangekomen, krijgen we toch op de valreep nog een licht voorjaarsbuitje over ons heen. Al snel schijnt de zon weer en als we even later met de auto bij onze fietsen weer in Mildam arriveren, is het daar tegen zes uur nog steeds zonnig en 21 graden Celcius. Vanwege de autorit, de fietstocht en de lange wandeling was het een dagvullend programma. Qua wandelpaden en natuurschoon is dit een prachtige route, die ons doet beseffen dat dit gebied tussen Heerenveen en Donkerbroek aan weerszijden van de Schoterlandseweg (N380) toch óók een schitterend deel van onze provincie Fryslân is.

zaterdag 24 april 2010

30 Kansrijke modellen voor de missionaire gemeente

Zaterdag 24 april 2010

Het Missionair Team van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) publiceerde in september 2009 het boekje “30 Kansrijke modellen voor de missionaire gemeente”. Dit boek is geschreven door Nynke Dijkstra-Algra, lid van het missionair team van de PKN. Het boekje is een verkorte versie van een map waarin deze 30 modellen uitgebreid met concrete stappenplannen worden beschreven. Deze modellen zijn in de praktijk ontstaan en kregen in diverse kerkelijke gemeenten in den lande reeds handen en voeten.

Kerkelijke gemeenten zijn missionair, dat is althans hun roeping. Missionaire gemeenten zijn biddende gemeenten, open voor Gods Geest, open en met zorg voor de wereld, dichtbij en ver weg. De PKN adviseert haar gemeenten om een missionair projectteam samen te stellen om zo het missionair proces te (blijven) stimuleren.

Als je als gemeente hebt vastgesteld wie je bent, als je weet hoe de omgeving van je kerkelijke gemeente eruit ziet, als je weet wat je gemeentelijke beperkingen zijn en tevens zicht hebt op welke samenwerkingsmogelijkheden er intern en extern voor je zijn, kun je één of meer van deze 30 modellen nader bestuderen en daaruit een keus maken.

De volgende modellen komen achtereenvolgens aan de orde:
1. De gastvrije gemeente, gericht op ontvangst, begeleiding en zorg van èn voor gasten;
2. De bezielende gemeente, die in gesprek is over de verbinding van geloof en dagelijks leven;
3. De gemeente aan de Bron, gericht op Actie, Bezinning en Communicatie;
4. De gemeente met aandacht voor interne en externe communicatie;
5. De gemeente die middels buurtonderzoek eerst luistert naar wat er leeft, om daarna pas te bepalen wat de kerk lokaal zou kunnen betekenen;
6. De dienende gemeente, die met diaconale daden aanwezig is waar mensen in nood zijn;
7. De lerende gemeente, die - ook voor buitenkerkelijken - met een breed aanbod aan vorming & toerusting komt;
8. De gemeente met geloofscursussen voor enerzijds beginners en anderzijds gevorderden;
9. De vierende gemeente voor gasten die in een uitnodigende sfeer komen ontmoeten, vieren en horen;
10. De vierende gemeente met “mixed economy”, met een variatie aan verschillende kerkdiensten op zondag, voor diverse doelgroepen, óók voor nieuwkomers;
11. De pastorale gemeente, meelevend gericht op alle mensen die de Heer op onze weg brengt;
12. De gemeente met hart voor cultuur, die mensen verrast door de schoonheid van religieuze kunst & cultuur;
13. De gemeente als klooster, met een aanbod voor mensen die zoeken naar zin en betekenis;
14. De gemeente met een missionaire predikant, die voorgaat als voortrekker;
15. De gemeente die van betekenis is voor het dorp;
16. De gemeente met hart voor sport; organiserend en present bij manifestaties;
17. De kindvriendelijke gemeente met hart voor kinderen èn voor hun ouders;
18. De gemeente met hart voor jongeren, die jeugd serieus neemt, betrekt en inschakelt;
19. De gemeente die met oog voor de variëteit aan doelgroepen tot bloei komt;
20. De gastvrije gemeente met een aanbod voor toeristen en recreanten;
21. De gemeente die met een aanbod op de markt aansluit bij wat er gaande is;
22. De gemeente met een aanbod van rituelen, gebeden en liederen op de kruispunten van het leven, als door lief & leed het leven van mensen broos blijkt;
23. De gemeente die liefheeft met het verstand, waar mensen behoefte hebben aan doordenking;
24. De gemeente met het kerkgebouw als missionair vertrekpunt, waar gedreven gemeenteleden door benutting van het gebouw van die kerk een bedrijvig centrum maken;
25. De gemeente in een multiculturele context, open voor ontmoeting en interreligieuze dialoog voor mensen uit andere culturen;
26. De gemeente met een pioniersplek voor bijvoorbeeld onderzoek, kerkgroei en experimenten;
27. De krimp-zonder-kramp-gemeente, die met zorg en liefde in de eigen, kleiner wordende gemeente nieuwe kansen benut;
28. De gemeente aan de maaltijd, waar belangstellenden op een ongedwongen manier komen voor contact en ontmoeting;
29. De reflecterende gemeente, die door bezinning op eigen identiteit en activiteiten komt tot snoeien, nieuwe initiatieven en groei;
30. De gluren-bij-de-burengemeente, die door kennis te maken met partnergemeentes leert en ontdekt hoe veranderingen in de eigen situatie nodig, wenselijk en mogelijk zijn.

Het is een boekje vol inspiratie, waarmee de PKN je iets moois in handen wil geven voor eigen gebruik en/of om anderen erin mee te laten delen.

vrijdag 23 april 2010

Visie van 2010 op Leesplank van 1910

Vrijdag 23 april 2010

Het was al in het jaar 1892 dat het hoofd van de openbare lagere school van Stiens zijn voorloper van de welbekende aap-noot-mies-leesplank op zijn school in ons dorp Stiens testte. In 1910 bracht uitgever Wolters de verbeterde versie van Hoogeveens leesmethode op de markt, genoemd naar de bedenker Mattheus Bernhard Hoogeveen (1863-1941), die van 1888 tot 1894 hoofd der school was te Stiens.

Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Leesplank organiseert de Kultuerried Ljouwerteradiel dit jaar een aantal activiteiten. Eén van die activiteiten is de expositie rondom de moderne variant op de bekende Leesplank. Aan een oproep van de Kultuerried Ljouwerteradiel hebben zeven kunstenaars uit onze gemeente gehoor gegegeven. Door loting zijn alle woorden van de leesplank verdeeld onder deze zeven kunstschilders. In geheel eigen stijl hebben deze zeven kunstenaars de hen toegekende oude plaatjes & woorden omgezet in nieuwe beelden en lettertekens, resulterend in geheel nieuwe afbeeldingen.

De volgende kunstschilders namen deel aan dit kunstproject:
* Jan Bruning uit Hijum schilderde: jet, does en teun;
* Maaike Grendel uit Cornjum schilderde: gijs en duif;
* Ronald de Haan uit Cornjum schilderde: vuur, bok en weide;
* Baukje Deinum uit Stiens schilderde: aap en noot;
* Rhodis van der Kooi uit Oude Leije schilderde: zus, kees en hok;
* Fokje van der Meulen uit Stiens schilderde: mies, wim en lam;
* Andries de Vries uit Jelsum schilderde: scha-pen.

De expositie van deze moderne visie op de oude Leesplank is tot 1 augustus 2010 te zien in de Openbare Bibliotheek van Stiens. Verspreid over de bibliotheek hangen nog zeven andere schilderijen, van ieder van deze zeven amateurschilders een ander werkstuk.

donderdag 22 april 2010

Oude straatnaam weer terug in Stiens: Stienpaad

Donderdag 22 april 2010

Vorige week - op maandag 12 april 2010 - is in Stiens bij de start van de bouw van 17 appartementen en 6 patiowoningen de eerste paal geslagen door Gelly Visser, wethouder van de Gemeente Leeuwarderadeel. Deze 23 woningen worden gebouwd in de open ruimte, die wordt omsloten door de Skilwei, de Smelbrêge, de Wilsterstrjitte en de Ljurkstrjitte. Voor deze inbreidingslocatie - zoals dat momenteel heet - wordt in Stiens een nieuwe woonstraat met een oude straatnaam gecreëerd, onder de naam: Stienpaad. De Skilwei geeft straks toegang tot het Stienpaad.

Stienpaad is in Stiens geen nieuwe straatnaam, maar een oude naam van een voormalig straatje, dat op ongeveer dezelfde plaats heeft bestaan. Toen de (nu al weer afgebroken) winkel van Tabe de Vries hier werd gebouwd, is dit oude woonstraatje verdwenen. Er stonden vroeger een aantal woningen aan het oorspronkelijke Stienpaad.

Toen wij in 1992 in Stiens kwamen wonen, was op deze locatie aan de Skilwei nog de Kooistra Supermarkt gevestigd in het winkelpand dat voorheen van Tabe de Vries was. Ruim tien jaar geleden verplaatste de familie Kooistra deze supermarkt naar de nieuwbouwlocatie aan het Sint Vitusplein in Stiens, waar zij ruim tien jaar geleden verder ging onder de bedrijfsnaam van "C1000 Kooistra". Toen Kooistra het voormalige bedrijfspand verliet, nam de familie Westra (van het toen nog gelijknamige Stienser garagebedrijf) hun intrek in de bovenwoning met het eronder gelegen bedrijfspand. Daarna heeft Stichting Hulp Oost-Europa er nog enkele jaren een kringloopwinkel in gehad ten behoeve van de hulpverlening aan Roemenië. Na een lange periode van leegstand volgde sloop van dit grote pand.

Voor Wonen Noordwest Friesland is dit het eerste woningbouwproject in onze gemeente. De planvorming is in samenwerking met de Gemeente Leeuwarderadeel en met de lokale aannemer en initiatiefnemer Wally Kolthof van bouwbedrijf Kolthof tot stand gekomen. Stichting Palet uit Leeuwarden zal vanuit het nabijgelegen Stienser zorgcentrum Skilhiem voor de bewoners de behoefde zorg op maat gaan leveren. Het uitgangspunt hierbij is dat de bewoners zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven wonen.

Als deze nieuwbouw volgens plan verloopt, zullen de 23 woningen aan het Stienser Stienpaad in april 2011 gereed zijn.

woensdag 21 april 2010

Voortgangsconsult voor Techniek-opleidingen in Emmen

Woensdag 21 april 2010

Het is al weer een week geleden dat we de proefvisitatiedagen van de vijf Techniek-opleidingen (naast Werktuigbouw ook de 2 ICT- en de 2 Life Science-opleidingen) van Stenden hogeschool te Emmen afrondden. In de afgelopen dagen is hard gewerkt om een rapportage op te stellen, waaruit blijkt op welke punten deze vijf HBO-opleidingen zich nóg beter kunnen voorbereiden op de visitatiedagen die in juni en juli 2010 zullen plaatsvinden.

Vandaag bespreken we in Emmen tijdens het periodieke Voortgangsconsult wat de komende dagen en wat de komende weken nog gedaan zal worden om ervoor te zorgen dat de betreffende opleidingen tijdens de naderende visitatiedagen een zo compleet mogelijk beeld kunnen geven van de kwaliteit van deze HBO-Bachelor-opleidingen.

In zo'n Voortgangsconsult komen zaken aan de orde zoals bijvoorbeeld: de samenstelling van alle panels, de voorbereiding van alle medewerkers, de wijze waarop de opleidingsdocumentatie van de Visitatiekast gepresenteerd zal worden, de organisatie van allerlei huishoudelijke zaken, de communicatie en het overleg met alle interne en externe stakeholders.

Het zijn de laatste weken en dagen van "de puntjes op de i", de dagen van finetuning en de dagen van nog net even dat schepje er bovenop, zodat alles en iedereen straks klaar is voor de visitatie.

dinsdag 20 april 2010

You never drink Earth Water alone @ Stenden

Dinsdag 20 april 2010

In het bedrijfsrestaurant "Canteen" van Stenden hogeschool te Leeuwarden staat vandaag tegen een scheidingswand een muur van dozen. In die dozen zitten flessen water.
"Earth Water", staat op de voorzijde van deze dozen.
En op de bovenkant van de dozen staat: "You never drink alone".

Maar wat is "Earth Water"?
En waarom "You never drink alone"?

Kun je water drinken en tegelijkertijd iets aan het watertekort elders op Aarde doen?
Ja, dat kan als je Earth Water drinkt.
Earth Water is gestart in Canada en verspreidt zich over de hele wereld.
Samen met Earth Water heeft Watercompany een uniek concept opgezet, waarmee je als consument een bijdrage levert aan duurzame watersystemen in gebieden waar dit het hardst nodig is.

Earth Water vraagt van ons geen donaties of tijd in de vorm van vrijwilligerswerk.
Earth Water vraagt jou alleen om haar water te drinken.
De nettowinst die Earth Water wereldwijd realiseert door de verkoop van dit water, draagt de organisatie af aan het World Food Program (WFP). Na het Waterfonds van de United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) wordt het WFP van de Verenigde Naties de organisatie die de verdiende gelden op de verkoop van Earth Water gaat investeren. Het WFP is de grootste organisatie voor voedselhulp van de wereld.

Iedereen heeft recht op schoon water.
Toch zijn er nog steeds wereldwijd zo'n 1,2 miljard mensen die helemaal geen water of geen schoon water tot hun beschikking hebben.
Dagelijks sterven ongeveer 6.000 mensen, waaronder vooral veel kinderen, als gevolg hiervan. Je zou kunnen stellen dat de aandeelhouders van Earth Water dan ook alle mannen, vrouwen en kinderen zijn die nog over onvoldoende (schoon) (drink-)water beschikken.

Door de verkoop en consumptie van Earth Water beoogt de Stenden hogeschoolgemeenschap een positieve bijdrage te leveren aan het mede oplossen van dit wereldwaterprobleem. Elke in Canteen verkochte waterfles levert een deel van die bijdrage.
Als jij hier nu Earth Water drinkt, drinkt straks dus elders in de wereld iemand dus met je mee.
So ..... You never drink alone!

Benoemingsadviescommissie en Balans 2010

Maandag 19 april 2010

Aan het begin van de avond zullen Wil Hamberg, Joris Verhaar en ik als Benoemingsadviescommissie van de Vereniging VU-Windesheim bijeenkomen in de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. We voeren hier vanavond een kennismakingsgesprek met een aan ons voorgedragen kandidaat voor de Raad van Toezicht van de Vereniging VU-Windesheim. In het voorafgaande uur bereiden we ons als commissie voor op dit gesprek, samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Vereniging, Pieter Bouw, en met de Bestuurssecretaris van de Vereniging, Els Noorda, die ook beiden alle drie deelsessies van vanavond zullen bijwonen.

In het uur na het kennismakingsgesprek worden de resultaten van het gesprek geëvalueerd, teneinde te komen tot een advies aan de Raad van Toezicht omtrent de benoeming van de voorgestelde kandidaat. Als er nadien geen belemmeringen zijn om tot benoeming over te gaan, zal de kandidaat van vanavond door de Ledenraad in de Ledenraadsvergadering in juni 2010 worden benoemd als tiende lid van de Raad van Toezicht van de Vereniging VU-Windesheim.

Na een voorspoedige autorit arriveer ik bijtijds in het hoofdgebouw van de VU aan de Amsterdamse Boelelaan. Er is nog ruim voldoende tijd om even een kijkje te nemen in het Exposorium van de VU. Dit is de vaste expositieruimte van de VU met actuele tentoonstellingen over hedendaagse beeldende kunst, vormgeving, architectuur en fotografie. Met haar tentoonstellingen in het hoofdgebouw levert het VU-Exposorium een bijdrage aan een intellectueel en cultureel prikkelende omgeving voor medewerkers, studenten en bezoekers. Het Exposorium vormt het platform voor de kunsten op de VU. Openbare interviews en spraakmakende initiatieven bevorderen een dialoog tussen het maatschappelijk domein, de culturele wereld en de universitaire samenleving.

Op 1 april 2010 is hier de tentoonstelling "Balans 2010" geopend. Balans 2010 presenteert zes kunstenaars, die bepaalde tradities in ere houden, maar die daar een actuele aanvullung aan geven, waarmee ze reageren op de wereld om hen heen. Als je kunst opvat als een ruimte waar dialogen en reflecties op de kritische kwesties van onze tijd plaatsvinden, ontstaat een vorm van geëngageerde kunst, waarin voortdurend wordt gezocht naar het ontwikkelen van een eigen verbeeldingskracht als reactie op de complexiteit van de huidige maatschappij.

Twee van deze zes kunstenaars presenteren zich sinds 2007 gezamenlijk onder de naam "Villeroy&Boch (V&B)". Dat zijn Alex Jacobs (1973) en Ellemieke Schoenmaker (1968). Ze maken collages, schilderijen en installaties, met een kritische ondertoon naar de kunstwereld en naar de maatschappij. Met hun hier en nu geëxposeerde werkstuk "Ruined ideals, Mixed emotions" komen al hun technieken samen in een complexe installatie. Grote scheidingswanden omsluiten dit driedimensionale werkstuk, dat ik aantref in de ontvangsthal op de begane grond van de Vrije Universiteit.

zondag 18 april 2010

Lanterfanten over Route 2.3 van Haulerwijk naar Appelscha

Zondag 18 april 2010

Als Durkje en ik vanmorgen om acht uur in de auto stappen, schijnt de zon al zacht aangenaam. De weersvoorspelling spreekt over droog, zonnig en een temperatuur tussen de 15 en 20 graden Celsius; alle reden dus om er vandaag een aangename wandeldag van te maken. Zo geschiedt. Op het programma staat vandaag de route nummer 3 uit deel 2 van de driedelige wandelgidsenserie "Friesland voor Lanterfanters". Dit is het traject van Haulerwijk naar Appelscha, over een afstand van 25 kilometer.

De wandeling begint om 9.00 uur op het centrale kruispunt van Haulerwijk. Langs de vaart lopen we Haulerwijk uit, om over sintelweg De Hagen, vervolgens door een grote in onbruik geraakte fruittuin en daarna via een aantal sintelwegen, zandpaden en asfaltweggetjes uit te komen bij Koumansburg. Aan de overzijde van de kruisende weg gaan we langs de Hendrikshoeve en de boerderij Ora et Labora verder over en langs het zandpad van de Haulerweg. Een mooie route tussen pas geploegde en ingezaaide akkers door. Grote beuken staan langs het pad en in de oever van de sloot bloeien inmiddels de sierlijke Wilgenkatjes.

Na het lange rechte pad arriveren we in Veenhuizen, waar we eerst het moderne gevangeniscomplex passeren en daarna onder andere het Gevangenismuseum, de personeelswoningen van gevangenbewaarders met hun stichtelijke huisnamen (zoals: Verdraagzaamheid) en ook de gevangenis Esserheem. In Veenhuizen rijden en staan een aantal grotere oldtimers, waaronder vrachtwagens met open laadbakken en brandweerauto's. Het is naar dit verbeteringsoord en naar haar paupers en bannelingen dat dit verbanningsoord is genoemd, namelijk: Verbannen naar 'Hollands Siberië'.

Ten zuidoosten van Veenhuizen gaan we door een bosperceel naar het Fochteloërveen. Dit schitterende heidegebied doorkruisen we van noord naar zuid, waarbij we een behoorlijk deel over een smal heidepad wandelen, tussen de drassige heidevelden en veenmoerassen door. Op dit smalle pad ontmoeten we regelmatig andere wandelaars en ook opvallend veel natuurfotografen.

Aan de zuidkant van het Fochteloërveen moeten we onze route aanpassen, want het fietspad dat in de wandelgids wordt genoemd, is vervallen en inmiddels vervangen door een geheel nieuw fietspad, dat volgens een geel verkeersbord nog gestremd is. Daarom lopen we om het zuidelijke deel van het Fochteloërveen heen om door het dorpje Ravenswoud heen iets verderop weer op de aangegeven route verder te lopen.

Oostelijk van Appelscha steken we de Opsterlandsche Compagnonsvaart over. Daarna wandelen we in westelijke richting onder Appelscha door, langs camping Alkenhaer, buitenplaats De Hildenberg in het beekdal van de Tilgrup en het openluchtzwembad. Daarna volgt nog een behoorlijk traject over schilderachtige bospaden, langs het voormalige sanatoriumterrein en het voormalige Röntgenhuis (nu Tuberculosemuseum Beatrixoord), langs de Olmen Es en langs Aekinga.

Drie kilometer westelijker steken we de N381 over om dan al snel te arriveren op ons eindpunt van vandaag, het Bezoekerscentrum Terwisscha van Staatsbosbeheer. Hier staan Baukje & Rauke met de andere auto klaar om ons weer terug te rijden naar de auto op ons startpunt in Haulerwijk.


zaterdag 17 april 2010

50 jarige Anne & Rennie zijn 25 jaar getrouwd

Zaterdag 17 april 2010

Vooral vanwege het groot aantal verjaardagen in de onze familie is de maand april altijd een ware feestmaand. Dit jaar is bijzonder, want behalve hun beider 50e verjaardag vieren Rennie & Anne dit jaar ook hun 25 jarig huwelijksjubileum.

Ter gelegenheid van die drie heuglijke feiten zijn we vanmiddag en vanavond als familie en vrienden bijeen in Partycentrum De Dikke Draai te Surhuisterveen. Op het feestprogramma staan onder andere ontvangst met koffie & gebak, een kegelsessie en aansluitend een koud en warm buffetdiner.

Gelske en Wiesje, de beide dochters van Rennie & Anne, hebben voor het bruidspaar enkele verrassingen in petto en tijdens het diner draait op de achtergrond een Powerpoint-presentatie over 50 jaar Anne, 50 jaar Rennie en 25 jaar Anne & Rennie. Gelukkig zien we samen met Rennie & Anne terug op 50 goede, gezonde jaren; in het volle besef hoe belangrijk gezondheid en geluk ons leven & welzijn bepalen. Na vandaag richten we ons vooral weer op de toekomst, in de hoop dat we er nog vele jaren voor elkaar mogen zijn.

vrijdag 16 april 2010

De Kristenreis nei de ivichheid

Freed 16 april 2010

Op 30 novimber 1628 is John Bunyan berne yn it lytse doarpke Elstow (Bedfordshire) yn Ingelân. Hy wie noch mar 16 jier doe’t er syn mem ferlear. John wie in ienfâldich man. Hy waard earst tsjettellapper en jierren letter preker. Syn frou hat him it lêzen en skriuwen leard. Syn preken wiene ienfâldich, mar wol direkt en fral Bibelsk. Hy waard foar mar leafst tolve jier finzen nommen om syn leauwen en omdat er dêroer preke. Bunyan wurde 60 jier âld.

Bunyan hat yn syn libben in soad boeken skrean. Ien fan syn boeken hat er yn ‘e finzenis skrean. De titel fan dat boek út 1678 is: “The Pilgrims Progress”. Dat boek is yn it Hollânsk oerset en krige de titel: “De Christenreis naar de eeuwigheid”. Dernei is it troch dr. G.A. Wumkes ek yn it Frysk oerset, yn 1953 ferskynd mei as titel: “De Pylgerreize”. Yn syn wrâldferneamde boek skriuwt John Bunyan oer de reis, dy’t in minske meitsje moat om – nei ôfrin fan it hjoeddeistige libben - ynwenner fan Gods Himelstêd wurde te kinnen. It is in boek dat yn behâldend protestants-kristlike fermiddens graach lêzen wurde, ek tsjintwurdich noch wol.

De Hollânske “John Bunyan Stichting” hat in lyts evangelisaasjeboekje troch dûmny P. Blok skriuwe litten oer “De Kristenreis” fan Bunyan. Dat lytse boekje is oerset troch Jan Jongsma fan Burgum (yn it ferline - lykas ik - ek KFFB-bestjoerder) en ferskynde 15 jier lyn, yn 1994. Dizze lytse útjefte hat as titel: “De Kristenreis nei de ivichheid”.

It is mar in lyts partsje fan it oarspronklike boek. Dûmny P. Blok skriuwt yn it foarwurd oer it doel fan syn boekje: “jo te wizen op guod dat in dief net stelle kin en dat net troch roast ferdwine kin”. Bunyan wiist op “It Guod, dat ivich en bestindich is”, sa skriuwt dûmny Blok.

It boek is in allegoarysk ferhaal, dat fertelt oer de dream fan in man. Kristen is syn namme. Kristen wol witte wêr’t “De Wei ta Behâld” is. Kristen krijt by it krús fan Jezus in boekrôl en moat dy oan ‘e ein fan syn reis by de Himelpoarte oerlange oan ‘e ingels. Op syn reis en op ‘e smelle wei dy’t ta it wiere libben liedt, moetet Kristen in ferskaad oan minsken. It binne bygelyks: Boadskipper, Evangelist, Dwaas, Loaiker, Eigenwiis, Formalist, Tonielspieler, Betroubere, Idelheid, Bybedoeling, Moaipraat, Hoopjende, Unkunde en Idele Hope. Fia plakken lykas Swierrichheid, Leaflikheid en Deadsjordaan komt Kristen as pylger oan yn it Nije, Himelske Jeruzalem, om dêr de Kening te moetsjen.

Alle haadstikken (ien haadstik op ien side) fan dit boekje hawwe in koart stikje fan it ferhaal mei op ‘e neistlizzende side in yllustraasje fan Albert Wessels. Op ‘e lêste ôfbylding fan it lêste haadstik “Immanuelslân” geane Kristen en Hoopjende it nije Jeruzalim yn. Boppe de himelpoarte stiet: “Blessed are they that do His commandmends”. En it ûnderskrift op dit lêste printsje is de skreane útsetter: “Soli Deo Gloria”.

donderdag 15 april 2010

Open huis van Uitgeverij Edu'Actief in Meppel

Donderdag 15 april 2010

Het is nu bijna een jaar geleden dat Jan Wijbe in dienst trad als Projectbegeleider bij de educatieve Uitgeverij Edu'Actief in Meppel. Op grond van zijn enthousiaste verhalen hebben we ons zo langzamerhand een beeld gevormd van deze uitgeverij, van zijn werkplek, van het personeelsteam en van zijn dagelijks werk in deze dynamische organisatie. Vanavond krijgen we de kans om dat beeld nog scherper te stellen, want op uitnodiging van dit uitgeversteam bezoeken Durkje, Gaby en ik vanavond het Open Huis van Edu'Actief, dat wordt georganiseerd voor familieleden en vrienden van de collega's.

Na ontvangst in de receptie door de medewerkers van het secretariaat worden we in zijn openingswoord welkom geheten door de heer Izaäk Buwalda, directeur van Edu'Actief. Daarna verzorgt de heer Rob van der Ploeg (uitgeefmanager van Edu'Actief) een presentatie over het uitgeefproces van leerboeken en digitale onderwijsmethoden. Daarna gaan we in subgroepen door het hele bedrijf voor een uitgebreide rondleiding langs een aantal karakteristieke afdelingen van deze uitgeverij. Onder begeleiding van Jan Wijbe maken we nader kennis met het werk van de afdeling Audiovisueel, met Implementatieadvies van onderwijsmethoden, met de taken van Administratie & Logistiek, met de commerciële activiteiten van Marketing & Verkoop, met Productie- & Redactiewerk, met de keten van Auteurs & Projectbegeleiders & Uitgever en maken we kennis met de brede ondersteuning op het gebied van ICT.

Passie is belangrijk in ons leven. Passie is vereist om uitzonderlijke prestaties te (kunnen) leveren. Passie kan zorgen dat je de grens van goed naar perfect overschrijdt, om van iets gewoon iets geweldigs te maken. Het wordt ons vanavond duidelijk: hier maken ze met passie leermiddelen. Dagelijks zijn hier ruim 80 enthousiaste, ondernemende en ambitieuze medewerkers bezig met het bedenken, ontwikkelen en distribueren van educatieve producten. En dat doen ze in nauwe samenwerking met auteurs uit het onderwijs en uit de beroepspraktijk, die weten wat er speelt op de werkvloer van onderwijs en werkveld.

Edu’Actief is inmiddels doorgegroeid van een uitgeverij, naar een full service organisatie. Men maakt hier niet alleen lesboeken en educatieve software, maar biedt bijvoorbeeld ook ondersteuning aan docenten in onderwijsorganisatie die van een bestaande onderwijsmethode overgaan op nieuwe educatieve software en hardware. Edu’Totaal is daartoe de afdeling die dit mogelijk maakt. Zo helpt men niet alleen bij de implementatie van onderwijsvernieuwingen en lesmethodes, maar is men ook voortdurend op zoek naar nieuwe concepten van dienstverlening en partnership in de keten van uitgever en onderwijs.

Onder het genot van een hapje en een drankje is er na de rondleiding nog volop gelegenheid om met een aantal collega's van Jan Wijbe nader kennis te maken en om met deze en gene nog eens even door te praten over het werken in zo'n vernieuwende educatieve uitgeverij. Als we na afloop weer naar huis rijden, is ons duidelijk waarom Jan Wijbe enthousiast is over het werken bij Edu'Actief. Het is ook goed om eens te zien dat je als beginnende beroepsbeoefenaar, als afgestudeerde van de HBO-opleiding Media en Entertainment Management, zo'n uitdagende werkplek kunt krijgen in zo'n mooi bedrijf, waarvan het team zich met passie en ambitie profileert.

woensdag 14 april 2010

Windesheim Onderwijslezing 2010 in Zwolle

Woensdag 14 april 2010

De Kenniseconomie en de Innovatieagenda van Nederland vereisen een steeds hoger opleidingspeil. Maar wie worden daar het slachtoffer van? En hoe verhoudt deze talentmaximalisatie zich tot de gedachte dat het onderwijs een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om iedereen een passende opleiding en vorming te geven?

Over deze kwestie organiseert VU-connected samen met Christelijke Hogeschool Windesheim dit jaar al weer voor de vijfde keer de Onderwijslezing. Dit jaar is het thema van de Windesheim Onderwijslezing 2010: "Nederland Kennisland: komen alle talenten tot hun recht?"

Bij aanvang van het symposium worden we welkom geheten door Harry Frantzen, directeur van de School of Education van Windesheim. Daarna volgt een introductie op het thema, verzorgd door de dagvoorzitter drs. Jan Doelman, hogeschoolhoofddocent van de School of Education van Windesheim. In het eerste deel van vanmiddag zullen twee deskundigen uit het onderwijswerkveld hun visie geven op het thema.

Eerste spreker is professor dr. Fons van Wieringen, inmiddels voor het tiende jaar voorzitter van de Onderwijsraad, dé denktank van het onderwijs in ons land. Daarnaast is hij hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij pleit voor meer verbinding tussen het onderwijs en de samenleving.

Enkele uitspraken van Fons van Wieringen:
- Het deelnamepercentage van het hoger onderwijs is goed op koers, maar we zullen extra inspanningen moeten leveren om het nu nog te hoge uitvalpercentage te verlagen;
- Hogescholen zijn nog te weinig gericht op volwasseneneducatie;
- De Onderwijsraad verricht momenteel onderzoek over "Vorming in het onderwijs", over bijvoorbeeld vorming op het gebied van Kunst & Cultuur, Levensbeschouwing en Deugdenleer & Deugdethiek;
- Als onderwijs moet je niet altijd meegaan met de maatschappelijke ontwikkelingen, je moet ook je eigen gang gaan;
- Ouders willen tegenwoordig alle teleurstellingen voor hun kinderen op school voorkomen;
- We moeten ons niet langer laten beperken tot minimum en maximum urennormen, maar meer inzetten op "uitgebreid onderwijs", zoals verlengde schooldagen, weekendscholen, entreetoetsen en educatieve excursies;
- Leraren moeten hun maatschappelijk burgerschap (weer) op een eigen manier invullen;
- We moeten van het Onderwijs weer een "zelfbewuste sector" maken.

Tweede spreker is dr. Kars Veling, voorzitter van de Johan de Witt scholengroep Den Haag en voormalig Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Veling geeft leiding aan een groep scholen die onderwijs ‘op maat’ ontwikkelt voor kwetsbare èn voor ambitieuze groepen in de Randstad. Hij karakteriseert zijn school in de Haagse Schilderswijk in de drie slogans: "Omgaan met verschillen. Talent krijgt de kans. Presteren!"

Enkele uitspraken van Kars Veling:
- Ik sluit me aan bij het idee van "zelfbewust onderwijs" van Fons van Wieringen, maar ik doe dat kritischer, want ik vind dat dat nu niet in orde is;
- Het onderwijs heeft zich teveel speelbal laten zijn van maarschappelijke, politieke krachten;
- Onderwijs is steeds bezig om te bekijken hoe het onderwijs (als show) plezieriger kan worden;
- Klachten van het vervolgonderwijs zijn een voortdurende bron van veranderingen in het onderwijs van vooropleidingen;
- Moeten we altijd meegaan met de ouders die momenteel van alles voor hun kinderen op school willen?
- Waarom nemen we eigenlijk de (zogenoemde) "leerbiografie" van het kind in ons onderwijs niet mee?
- We zullen in het onderwijs meer moeten doen aan de volgende drie taken van het onderwijs: (1) in brede zin allerlei talenten van kinderen vinden en ontwikkelen, (2) de wereld van het kind steeds groter maken en (3) de roots van de herkomst van het kind verbinden aan de wereld waarin het kind opgroeit;
- Daartoe hebben we (a) beter opgeleide docenten nodig, (b) behoefte aan betere directieleden in het onderwijs en (c) moeten bestuurders in het onderwijs beter weten waar het echt om gaat in het onderwijs;
- In het onderwijs doen we het momenteel niet goed bij (1) selectie, instroom, voorsorteren van leerlingen, (2) leervorderingen (de leerbiografie), (3) verwachtingen en ambities, (4) relevante leeromstandigheden, (5) welke interventies we in leerprocessen plegen;
- Het negeren van de leerbiografie van de leerling leidt tot de zesjescultuur;
- Waarom zou onderwijs leuk moeten zijn? Het leuk zijn van onderwijs blijkt nauwelijks invloed te hebben op succesvol leren;
- Onderwijs wordt vanzelfsprekend leuk als je (samen) iets presteert;
- Ik pleit voor een volwassener onderwijs, waarin we kinderen volwassen behandelen.

Na de beide lezingen worden de bijna 150 aanwezigen in de gelegenheid gesteld om naar aanleiding van de deze twee lezingen vragen te stellen aan de beide sprekers. Daarna is het plenaire middagprogramma afgelopen en gaan we over naar het interactieve avondprogramma.

De aanwezigen kunnen plaatsnemen aan geprekstafels, waar onder het genot van een avondmaaltijd en onder leiding van een gespreksleider van Windeheim uitgebreid wordt gediscussieerd over de zes stellingen van de beide keynote speakers en over de korte drieminutenpresentaties die door verschillende sprekers tussen de dinergangen worden verzorgd.

Nu volgen geanimeerde groepsgesprekken over bijvoorbeeld de stand van zaken, de ambities en de kwaliteit van ons huidige onderwijs op grond van de betrokken inbreng van al onze disgenoten, die aan onze tafel afkomstig zijn van verschillende afdelingen van Windesheim, van de Vereniging VU-Windesheim en van de HBO-raad.

Proefvisitatie voor Life Science bij Stenden hogeschool in Emmen

Dinsdag 13 april 2010

Evenals gisteren ben ik ook vandaag aan het werk op de locatie van Stenden hogeschool te Emmen. Gisteren was de proefaudit voor de opleidingen Informatica en Technische Informatica. Vandaag zijn de Life Science-opleidingen van Stenden hogeschool aan de beurt voor de proefvisitatie. Het betreft hier de HBO-Bachelor-opleidingen: "Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek" (BenML) en "Chemie"; twee mooie opleidingen met een enthousiast team docenten en studenten. De studenten roemen vandaag de menselijke maat van deze twee nog relatief kleine opleidingen en zijn bijzonder te spreken over het persoonlijk kontakt als studenten van alle leerjaren samen èn met hun betrokken docenten.

Ook vandaag wordt deze proefaudit verzorgd door het breed samengestelde audit-team, in een enigszins gewijzigde samenstelling, in die zin dat vandaag een vakspecifieke werkveldexpert uit het werkterrein van Life Science deel uitmaakt van deze proefvisitatiecommissie voor BenML en Chemie.

Gedurende de hele dag voert het audit-team gesprekken met alle stakeholders (belangengroepen) van deze twee opleidingen. Daarnaast bestuderen de auditoren allerlei opleidingsdocumenten en krijgen ze een rondleiding aangeboden door de vakspecifieke onderwijsruimtes van deze twee Techniek-opleidingen. Het doet me goed om tijdens één van de debriefingssessies te horen hoe tevreden de vertegenwoordigers van het werkveld zijn met betrekking tot het niveau, de beroepsgerichte oriëntatie en de mate van zelfstandigheid van onze stagairs en afgestudeerden. Die tevredenheid van het afnemend werkveld is en blijft toch altijd weer één van de belangrijke graadmeters voor de kwaliteit van dergelijke opleidingen in het Hoger Beroepsonderwijs (HBO).

maandag 12 april 2010

Proefvisitatie van Informatica en Technische Informatica in Emmen

Maandag 12 april 2010

Over enkele weken zullen de vijf HBO-Bachelor-opleidingen Techniek van Stenden hogeschool op de hogeschoollocatie in Emmen worden gevisiteerd om de kwaliteit van deze opleidingen te laten beoordelen door een extern panel van onafhankelijke, gezaghebbende deskundigen. Doel is om daarmee het keurmerk te verkrijgen waarmee deze opleidingen in de komende jaren geaccrediteerd hoger beroepsonderwijs gaan aanbieden.

De beoordeling van opleidingen in het hoger onderwijs vindt plaats op grond van onder andere een Zelfevaluatierapport en een daarop volgend Visitatiebezoek. Om hun proces van zelfevalueren, visiteren en accrediteren goed te laten verlopen, organiseren de opleidingen Informatica en Technische Informatica vandaag een proefaudit. Tijdens zo'n proefvisitatie wordt aan de hand van een concept-Zelfevaluatierapport studie gemaakt van de onderliggende documenten en worden door een auditpanel verificatiegesprekken gevoerd met bestuur, management, stafmedewerkers, opleidingscoördinatoren, studenten, docenten, alumni (afgestudeerden) en werkveldvertegenwoordigers om te beoordelen of alles klaar is voor de visitatie die over enkele weken zal plaatsvinden. Vandaag woon ik in Emmen die gesprekken bij om met alle deelnemende partijen te onderzoeken waar we nog de puntjes op de "i" kunnen zetten.

Aan het eind van de dag geeft de proefauditcommissie een eerste terugkoppelling van de auditresultaten van deze proefvisitatie. Daarna volgt nog een schriftelijke rapportage van het panel, waarmee de opleidingen de komende weken aan het werk gaan om de naderende visitatie optimaal voor te bereiden, zodat ten tijde van de visitatie alles en iedereen gereed is en opdat de externe visitatiecommissie haar kwaliteitsonderzoek dan zo goed mogelijk kan doen.

zondag 11 april 2010

Afscheid van de Basiscatechese in De Hege Stins

Zondag 11 april 2010

"Kom allemaal, want het belooft voor jong en oud een prachtige dienst te worden".

Met deze oproep eindigt de uitnodiging van de Basis- en Huiscatechesegroepen van de Protestantse Gemeente van Stiens, in haar kerkblad "Twaklank" van april 2010. Een terechte oproep en eerlijke belofte, want het wordt vanmorgen inderdaad een mooie, feestelijke kerkdienst.

In De Hege Stins nemen de kinderen van groep 8 van de basisschool vanmorgen afscheid van de Basiscatechese. Voor hen is dit een belangrijk jaar, want ze sluiten dit seizoen hun basisschoolloopbaan af, en daarmee óók de periode van twee jaar Basiscatechese in onze kerkelijke gemeente. Twee jaren waarin deze kinderen samen veel hebben geleerd, gedaan en beleefd. Dat blijkt tijdens de kerkdienst ook wel uit hetgeen de kinderen vertellen over wat ze allemaal in de Basiscatechese hebben gedaan, bijvoorbeeld met betrekking tot liturgische voorwerpen in de kerk, excursies, de vorm en inhoud van kerkdiensten en de kerkelijke vieringen.

Deze kerkdienst staat onder leiding van de hoogzwangere dominee Charlotte Kremer-Elzinga uit Zoetermeer, twee jaar geleden nog onze gemeentepredikant hier in Stiens. En de muzikale begeleiding wordt vandaag verzorgd door onze eigen gemeenteband "United", in een uitgebreide bezetting van nu al acht muzikanten, inclusief leadzangeres. Op de voorste rijen zitten de kinderen van de Basiscatechese en daarachter de jeugd van de Huiscatechese, die vandaag tijdens de kerkdienst ook presenteren wat ze in het afgelopen catecheseseizoen allemaal hebben gedaan.

Bij de afscheidsceremonie komen alle kinderen van de Basiscatechese samen met hun ouders op het podium van het liturgisch centrum. De ouders staan letterlijk rondom, achter hun kinderen om dat ook figuurlijk te symboliseren. Dan vindt hier een overgangsritueel plaats, waarbij het afscheid van de Basiscatechese wordt verwoord en de kinderen (en hun ouders) door voorganger Charlotte Kremer-Elzinga worden gezegend. Afsluitend zingt de gemeente de kinderen zegenend toe: "Ontvang Mijn Geest, Heilige Geest. Hij zal je leiden, wees niet bevreesd."

Vervolgens draagt de jongerengroep van de Huiscatechese hun Huispaaskaars over aan deze groep kinderen van de Basiscatechese, die volgend seizoen gaan starten met de hierop volgende Huiscatechese. En dan komt kerkenraadsvoorzitter Martin Jansen Klomp naar voren om aan al deze kinderen van de Basiscatechese het Basiscatechesecertificaat uit te reiken. Daarna ontvangen alle kinderen als feestelijk kado van de gemeente ook nog een muziek-CD.

En om het feestelijke karakter van deze afscheidsdienst nog eens te benadrukken, volgen nog de muzikale klanken van het als duet gezongen "Hallelujah" (van Leonard Cohen) en een rapnummer met bijpassend dansje, dat wordt uitgevoerd door drie kids van de Basiscatechese.

Maar zoals altijd komt ook aan dit feest een eind. Voordat we de Zegen mee krijgen, zingen we met zijn allen ten afscheid het bijpassende, vrolijke Basiscatecheselied:

De rugzak vol, dus we kunnen gaan trekken;
een nieuw begin, en de basis is goed.
We reizen verder langs allerlei plekken,
in het geloof dat je liefde ontmoet.

We trekken sporen en volgen ook wegen;
we rusten uit, of we hollen juist door.
We komen bergen en dalen soms tegen,
en zitten soms op een doodlopend spoor.

We lopen verder, alleen of in groepen;
we dwalen af of we blijven hier staan.
We zijn soms doof of laten ons roepen;
we kiezen zelf welke weg we nu gaan.
We zijn gevoed met oude verhalen;
die hebben nu en ook morgen nog zin.
Die geven richting en hoop,
ze bepalen ons bij ons doel,
en bij elk nieuw begin.

zaterdag 10 april 2010

NBG present bij de Nederland Zingt-dag van de EO

Zaterdag 10 april 2010

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) kiest ervoor om op diverse christelijke evenementen aanwezig te zijn. Daarmee wordt de naamsbekendheid van het NBG vergroot en wordt alles in het werk gesteld om het Bijbelgebruik te stimuleren. Ook vanuit ‘missionair’ oogpunt is het NBG bij grote en kleine evenementen present om de Bijbel te presenteren en het imago van de Bijbel voortgaand te verbeteren.

Zo is het NBG in 2010 bijvoorbeeld in maart actief geweest op de Kerk & Gemeente-beurs en zal het Bijbelgenootschap zich later dit jaar nog presenteren tijdens het Vernieuwingsfestival Voorthuizen 2010, tijdens de EO-Jongerendag in juni en zal het NBG ook present zijn op het meerdaagse open air Xnoizz Flevo Festival aan het eind van de komende zomervakantie.

En vandaag is het Nederlands Bijbelgenootschap actief in de Jaarbeurshal van Utrecht, tijdens de EO-Zingt-dag van de Evangelische Omroep. Voor het NBG een belangrijke dag, omdat zo'n 11.000 bezoekers deze landelijke muziekdag van de EO bijwonen. In Jaarbeurshal 1 vindt het muzikaal hoofdprogramma plaats en in Hal 2 is een grote beursvloer ingericht, waar ook het NBG opvallend aanwezig is.

De beursstand van het NBG ligt namelijk naast een grote open ruimte met tafels en stoelen waar straks in het pauzeprogramma in samenwerking met de EO door het NBG een Bijbelquiz wordt gepresenteerd, waaraan een paar honderd beursbezoekers gelijktijdig kunnen deelnemen om met hun kennis van de Bijbel een quizprijsje van het NBG te verdienen. Vandaag zijn ook NBG-bestuursvoorzitter Henk van de Graaf en NBG-directeur CeesJan Visser bij dit evenement aanwezig. Om aaneensluitend met Henk van de Graaf en CeesJan Visser een tweetal gesprekken te kunnen voeren, ben ik vanmorgen vroeg met de trein afgereisd naar Utrecht om voorafgaand aan hun activiteitenprogramma met beide NBG-functionarissen aaneensluitend een enige tijd gelegen gepland gesprek te voeren over ons aller werk voor en binnen het Nederlands Bijbelgenootschap.

Na onze beide gesprekken zal vanuit de muziekzaal deze beursvloer straks volstromen en zullen velen de Bijbelquiz bijwonen om ieder de eigen Bijbelkennis te testen. In de NBG-beursstand ligt een grote hoeveelheid NBG-publicaties klaar om straks als prijsje uit te reiken aan die beursbezoekers die hun Bijbelkennis bekroond zullen zien met zo'n kadootje van het Nederlands Bijbelgenootschap. De medewerkers van de NBG-beursstand zijn klaar voor de actie.

vrijdag 9 april 2010

De loopbrug van Stenden hogeschool is geopend

Vrijdag 9 april 2010

Vorige week schreef ik in een weblogbericht dat de loopbrug van Stenden hogeschool bijna klaar was voor gebruik. Afgelopen woensdag was het zover dat de nieuwe loopbrug - die de hooggelegen verbinding vormt tussen het hoofd- en bijgebouw van Stenden hogeschool - geopend kon worden. De openingshandeling is afgelopen woensdagochtend verricht door onze vice-voorzitter van het College van Bestuur, Klaas-Wybo van der Hoek, in het bijzijn van veel hogeschoolcollega's.

Het ziet er prachtig uit. Vooral het mooie rood-witte spel van lijnen en vlakken maakt het interieur tot een attractief geheel, vooral ook omdat die voor onze hogeschool zo vertrouwde combinatie van rood en wit perfect past bij de rood-witte kleurencombinatie van het exterieur van het aan de overzijde liggende Leeuwarder hoofdgebouw van Stenden hogeschool.

donderdag 8 april 2010

Bestuur Stichting Jabikspaad Fryslân in de Jacobshoeve

Donderdag 8 april 2010

De bestuursvergadering van de Stichting Jabikspaad Fryslân vindt vanavond plaats in de Jacobshoeve van Douwe & Klaske Wijbenga te Sint-Jacobiparochie. Dit Bêd & Brochje (Bed & Breakfast)-adres ligt enkele panden verwijderd van De Groate Kerk, de startplaats voor de wandelaars die het Jabikspaad gaan bewandelen, voor velen als pelgrim de aanlooproute naar Santiago de Compostela. Klaske is penningmeester van het bestuur van de Stichting Jabikspaad Fryslân, waarvan ik bestuursvoorzitter ben. We vergaderen in de sfeervolle voorkamer van deze pelgrimshoeve.

Eerst passeren een aantal bestuurlijke contacten die we onderhouden met bijvoorbeeld Plattelânsprojecten Fryslân, met de "Oude Paden Nieuwe Wegen" van Landschapsbeheer Fryslân en met het Vlaams Compostela Genootschap van België.

Een aanmerkelijk deel van deze bijeenkomst wordt besteed aan de aanstaande onthulling van ons pelgrimsmonument de "Jirnsumer Moeting", die op 5 juni 2010 zal worden verricht door gedeputeerde Hans Konst van de Provincie Fryslân. Dan vieren we ook het tienjarig bestaan van het Jabikspaad. Hoofdspreker op die middag zal professor dr. Hans Mol zijn, verbonden aan de Fryske Akademy en specialist op het gebied van de Orde van Duitse Ridders, de ridderorde die op een bijzondere manier is verbonden met het Jabikspaad.

Ook op het project van De Groate Kerk is grote voortgang geboekt. Een belangrijke stap is gezet nu het Nederlands Genootschap van Sint Jacob samen met de Stichting Jabikspaad Fryslân invulling wil geven aan het nieuw te bouwen en in te richten Pelgrimscentrum Sint Jacob, dat is gepland op drie bouwlagen van het toegangsportaal van De Groate Kerk te Sint-Jacobiparochie. We zijn blij met het besluit van het bestuur van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob dat dit pelgrimsgenootschap voor haar leden in Noord-Nederland en voor alle overige belangstellenden een informatiecentrum voor Europese Jacobspaden wil openen op deze noordelijke startplaats van de pelgrimsroute naar het Spaanse Santiago de Compostela. Ons bestuur besluit in dezen van harte mee te werken om dit zo gewenste pelgrimscentrum te realiseren.

Het Pelgrimscentrum Sint Jacob zal voor alle pelgrims, andere wandelaars en overige belangstellenden een aantrekkelijk centrum worden voor onder andere informatie, ontmoeting, bezinning, stilte, verkoop, verhuur en bemiddeling. Als we in de komende maanden uitsluitsel krijgen over medefinanciering uit het fonds voor Bezinningstoerisme van de provincie Fryslân en van de gemeente Het Bildt, zal het mogelijk zijn om al aan het eind van dit kalenderjaar de deuren te openen van dit beoogde Pelgrimscentrum Sint Jacob.

woensdag 7 april 2010

Visitatievoorbereiding van ETEPS @ Stenden University

Woensdag 7 april 2010

Vanmorgen arriveren onze Europese partners van ETEPS bij Stenden hogeschool te Leeuwarden. ETEPS betekent: "European Teacher Education for Primary Schools". Stenden hogeschool draagt overmorgen Nederlands eerste internationale variant van de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie voor ter accreditatie. Stenden hogeschool doet dat samen met het Buskerud University College uit Noorwegen, het University College Zealand uit Denemarken en de Linaeus University uit Zweden. Vandaag komen uit deze vier deelnemende landen de vertegenwoordigers van het management, van het docententeam en van de scholen voor internationaal basisonderwijs in Leeuwarden bijeen om de geplande visitatie van overmorgen voor te bereiden.

Vanmiddag en vanavond gaan eerst het bestuur & management, daarna de werkvelddeskundigen en tenslotte ook het internationaal docententeam in gesprek met een voor deze gelegenheid geformeerd auditpanel, om te beoordelen of er hier en daar nog puntjes op de "i" moeten worden gezet in de documentatie, in de groepssamenstelling en in de mate waarin adekwaat kan worden geantwoord op uiteenlopende vragen die in deze finale audit worden gesteld. Ik woon vandaag hiervan de debriefings bij om alle panels en de projectleiding optimaal te kunnen adviseren op welke wijze deze panels op de visitatiedag een zo duidelijk mogelijk beeld kunnen schetsen van deze opleiding, ten overstaan van een internationaal visitatiepanel dat aanstaande vrjdag de kwaliteit van deze nieuwe opleidingsvariant zal gaan beoordelen.

Het is een mooie uitdaging om ervoor te zorgen dat er een kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod wordt ontworpen, ontwikkeld en aangeboden, zulks in nauwe samenwerking met drie partnerinstellingen voor hoger onderwijs uit Denemarken, Noorwegen en Zweden.

Vandaag wordt duidelijk dat de participanten van deze vier hoger onderwijsinstellingen hard hebben gewerkt om een mooi concept op de kaart te zetten voor een internationale lerarenopleiding voor het onderwijs in de internationale basisscholen in Europa. Hier en daar zien we nog een aantal optimaliseringspunten die morgen in twee subteams zullen worden afgewikkeld en dan zijn we morgen klaar voor de visitatie van aanstaande vrijdag en is het moment gekomen om aan een internationaal beoordelingspanel van gezaghebbende deskundigen te laten zien en te laten beoordelen wat de vier Europese partnerinstellingen in de afgelopen jaren hebben ontworpen en ontwikkeld.

Voorjaarsconcert VU-orkest in Muziekgebouw aan 't IJ

Dinsdag 6 april 2010

Ons avondprogramma vindt plaats in het Muziekgebouw aan 't IJ te Amsterdam. Durkje en ik wonen hier vanavond de jaarlijkse relatiebijeenkomst bij van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en het VU medisch centrum (VUmc). De beide instellingen bieden gezamenlijk voor alle relaties een feestelijke avond aan met een dinerbuffet, gevolgd door een muzikaal programma dat wordt verzorgd door het VU-orkest. We zijn nog net op tijd om nog deel te kunnen nemen aan het "walking dinner" in het mooie atrium van het Muziekgebouw, dat ons allen in de stralende avondzon nog een prachtig uitzicht biedt over het centrum van Amsterdam en over het IJ.

In de concertzaal wordt de opening van de muziekavond deze keer verzorgd door René Smit, de voorzitter van het College van Bestuur van de VU, tevens samen met Elmer Mulder voorzitter van het Bestuur van de Vereniging VU-Windesheim. René Smit verwelkomt in de volle concertzaal alle gasten en introduceert de muziekstukken die vanavond worden uitgevoerd door het eigen VU-orkest, bestaande uit studenten en medewerkers van de VU met Daan Admiraal, die al 25 jaar lang als dirigent aan dit VU-orkest is verbonden.

Voorafgaand aan het concert volgt de korte presentatie "We care about the brain", verzorgd door professor Arjen Brussaard, de directeur van de Neuroscience Campus Amsterdam, het nieuwe samenwerkingsverband van VU en VUmc, dat hoogwaardig, internationaal neurowetenschappelijk onderzoek doet over het menselijk brein, het centrale zenuwstelsel en de strijd tegen hersenziekten. Daarbij zijn de grenzen weggehaald tussen verschillende traditionele disciplines, waaronder biomedische, biofysische, psychologische en klinische neurologie. Deze campusbrede integratie van neurowetenschappers is uniek in Nederland, ook omdat deze integrale aanpak zich uitstrekt van molecuul tot aan het bed van de patiënt.

Het concert begint met een kort, maar expressief intro van koperblazers en slagwerkers. Daarna komen ook de andere orkestleden op en speelt het VU-orkest "Divertimento" van Leonard Bernstein. Dit stuk componeerde Berstein uit liefde voor Boston, de Amerikaanse stad waarin hij opgroeide. Het is een stuk uit acht delen, alle van een beperkte omvang van zo'n twee minuten, waarvan een aantal met humor gecomponeerd en gespeeld.

Het laatste muziekstuk dat wordt gespeeld is de symfonische suite "Catfish Row" uit "Porgy & Bess", de volksopera gecomponeerd in 1935 door George Gershwin, als poging om daarmee erkenning te verkrijgen als componist van klassieke muziek. Als de laatste klanken hebben geklonken, volgt een daverend, staand en lang applaus dat door dirigent Daan Admiraal en zijn VU-orkestleden staand op het concertpodium in dank wordt aanvaard.

Na afloop volgt nog een receptie met koffie, waarbij er voor de bestuurders en medewerkers van de VU en van VUmc volop gelegenheid is om hun gasten van vanavond te ontmoeten. Dit jaarlijkse muziekevenement is een hoogwaardige bijeenkomst waarmee de VU en het VUmc haar dank uitspreekt voor de gewaardeerde bijdrage die alle uiteenlopende organisaties leveren aan het onderwijs, het onderzoek en de patiëntenzorg van deze beide Amsterdamse instellingen.

maandag 5 april 2010

Lanterfanten over Route 1.5 van West-Terschelling naar Oosterend

Paasmaandag 5 april 2010

Om half negen checken we vanmorgen in voor de Tiger, de snelle boot die ons straks als sneldienst in drie kwartier van Harlingen naar het Friese eiland Terschelling zal varen. We geven daarmee gehoor aan "Dagje HE-LE-MAAL Pasen!", het Paas-dagarrangement naar Terschelling, van Rederij Doeksen. Durkje en ik zijn van plan vandaag een langeafstandswandeling te lopen over Terschelling. Maar deze keer eens niet met zijn tweeën, want het leuke is dat ook Jan Wijbe & Gaby aangaven dat ze vandaag de hele dag met ons mee wandelen. We hebben dus een mooie dag - letterlijk en figuurlijk - vóór de boeg en het weer werkt ook helemaal mee.

Op het wandelprogramma voor vandaag staat uit de wandelgids van mijn voormalige CHN-collega Fokko Bosker de route 1.5, die van de aanlegsteiger van de haven van West-Terschelling over de noordzijde van het eiland loopt naar Oosterend. Het is een route van 22 kilometer van de meest westelijk naar het meest oostelijk gelegen Terschellinger dorp. Een gevarieerde route door twee dorpen, door bos, over de heide, door de duinen, door valleien en over het strand. Het thema van deze wandeling is: "Op juttersvoeten".

Het is een route die van de wandelaar wel enige creativiteit en flexibiliteit vergt, want de door Fokko Bosker beschreven route is (evenals doorgaans ook zijn andere 29 wandelroutes) te summier beschreven, aangezien de bijgeleverde wandelroute op de kaart te globaal is en de door Fokko beschreven wandelroutes niet bewegwijzerd zijn. Omdat we dat uit eigen ervaring weten, nemen we bij de Lanterfanten-routes altijd een goed gedetailleerde stafkaart van de omgeving mee, zodat we vaak toch uiteindelijk de bedoelde route wel lopen en anders altijd een passend alternatief vinden.

Voorbij de Brandaris (momenteel rondom geheel in de steigers) van West-Terschelling beklimmen we het Seinpaalduin, vanwaar we een panoramisch uitzicht verkrijgen over het achter ons liggende dorp en het voor ons liggende strand. Met een ruime bocht gaan we westelijk en noordelijk om het flinke bosperceel heen dat ten noorden van West-Terschelling ligt. Daarbij passeren we het duinmeertje Griltjeplak. Over het brede schelpenpad Longway gaan we naar Studentenplak, waar we bij de Bessenschuur op een bankje heerlijk in de zon van onze eerste rust- en etenspauze genieten.

Als we voorbij het bos over een duin klimmen, zien we vóór ons Midsland liggen. We gaan verder naar de Kooibosjes en een eind verderop gaan we achter het Korea Bos langs. Als we Waterplak gepasseerd zijn, gaan we bij Midsland Noord achter het bungalowpark Noordkaap door naar de Landerumerheide, die langzaam maar zeker na deze lange winter weer enige voorjaarskleuren verkrijgt. Dan volgt het Formerumerbos. Bij het natuurgebied Koegelwieck zien we dat de ondergrond daar voor een wandeling nog te drassig is, dus we trekken met een ruime bocht aan de noordzijde om Koegelwieck heen, daarbij ook een stukje over het strand wandelend. Bij het Strandpaviljoen Kaap Hoorn verlaten we het strand om bij dit paviljoen onze tweede pauze te houden.

Daarna gaan we over het fietspad van de Boschplaat in oostelijke richting verder, om dan bij paal 16 door de duinen weer naar het strand te gaan. Via paal 17 lopen we dan over het strand tot aan het strandpaviljoen Hartbreak Hotel, waar we de strandopgang weer landinwaarts nemen. Langs de Oosterender Badweg wandelen we dan naar Oosterend, vanwaar we de bus terug nemen naar West-Terschelling. De bus zit nu vol, want zo aan het eind van de middag verlaten veel Pasen-badgasten het eiland weer.

Omdat de snelvaardienst van 16.30 uur al vol zit, wachten we nog een half uur in de veerbootterminal om dan om vijf uur vanaf Terschelling te vertrekken met de andere snelle boot, de Koegelwieck. De hele dag was het prachtig voorjaarsweer met af en toe een beetje zon en doorgaans wel een straffe frisse wind, maar als je met de wind in de rug loopt - zoals vandaag - is dat geen probleem. Toen we Oosterend binnenwandelden rond 15.30 uur begon het een beetje te motregenen en tijdens de bootreis verhevigt dat nog enigszins. Maar als we in Harlingen Haven van de veerbootterminal weer naar de auto lopen, is het al weer nagenoeg droog. Al met al dus prima wandelweer en een mooie eilandroute met volop variatie qua landschap, ondergrond en uitzicht.

zondag 4 april 2010

Niet te geloven....., maar zowaar wel waar!

Paaszondag 4 april 2010

Door een miezerige regen gaan we vanmorgen naar de kerk. Niets wijst qua troosteloos weer op een Vrolijk Pasen. Maar dat wordt al snel anders als we de kerkzaal van De Hege Stins in Stiens binnenwandelen: een bijna volle kerkzaal en buiten en in de hal lopen en staan nog veel kerkgangers, die toch ook allemaal deze Paasviering willen beleven. Als de Paasdienst aanvangt, is de kerkzaal tot de laatste plaats gevuld en wie er niet meer bij kon, zit op stoelen in de ontvangsthal, om vooral maar niets te missen van dit vrolijk Paasfeest.
Niet te geloven, maar wel waar.

Veel is eraan gedaan om er een feestelijke viering van de maken. De VituStins-cantorij is erbij, dirigent is Take Beukema, organist is Jan Boerma, pianist is Age de Vries, dwarsfluitist is Atty Struiksma, op contrabas speelt onze voorganger van vanmorgen, dominee Désiree Scholtens en als koperblazer speelt Jan Wierstra bij een groot aantal muziekstukken de boventoon op trombone.

Deze kerkdienst vangt aan onder het vlamschijnsel van de nieuwe Paaskaars 2010. Bij aanvang van de dienst geeft dominee Scholtens uitleg bij het liturgisch bloemstuk dat hoog op het liturgisch centrum staat. Voordat de basisschoolkinderen de kerkzaal verlaten om naar de Kindernevendienst te gaan, wordt gewezen op de beide paneeldeuren van het Paasproject 2010, die vanmorgen voor het eerst beide wijd open staan, mede als verwijzing naar het open graf na de opstanding van Jezus. De deur staat open, want de steen voor het graf van Jezus is op Paasmorgen weggerold.
Niet te geloven, maar wel waar.

Dominee Désiree Scholtens memoreert in haar Paas-overdenking nog eens de rol die de hoofdrolspelers rondom het kruis en het graf van Jezus speelden:
- Over Maria, Johanna en Maria, die gedrieën het open graf ontdekken.
- Over Petrus, die na de gevangenneming zijn leermeester Jezus nog driemaal aaneen verloochende en nu als eerste man zich mag verwonderen over dit opstandingswonder.
- Over de mee gekruisigde moordenaar, die tegelijk met Jezus stierf aan het kruis, maar die nog vlak voor zijn overlijden zich (be)keerde naar Jezus, en geloofde;
- En over de centurio (de Romeinse soldaat), die aan de voet van het kruis bij de laatste ademhaling van Jezus overtuigd en gelovig sprak: "Werkelijk, deze mens was Gods Zoon".

"Heb geduld", zegt Désiree, "met die mensen die het nog niet (kunnen) geloven. Blijf getuigen van jouw geloof en laat het Evangelie (de Blijde Boodschap) van Jezus zijn werk maar doen. Niet op onze tijd, maar op Gods tijd zullen ook zij het wel gaan geloven".
Niet te geloven, maar wel waar.

Halverwege deze Paasmeditatie luisteren we naar de mooie uitvoering van een muzikaal intermezzo op contrabas, piano en dwarsfluit, vocaal omlijst met zang van de Stienser cantorij.

Al met al een feestelijke Paasdienst en je kunt gerust stellen dat wie er vanmorgen niet bij kon en/of niet bij wilde zijn, iets moois heeft gemist. Het zij zo. En als we dan na afloop weer buiten komen in het volle licht, is het opgehouden te regenen en lonken ons voorts twee gezellige Paasdagen.
Niet te geloven, maar wel waar.
Vrolijk Pasen!

zaterdag 3 april 2010

Martin Misunderstood

Stille Zaterdag 3 april 2010

Het leven gaat aan Martin voorbij. Hij werkt als hoofdboekhouder bij Southern Toiletbenodigdheden en woont nog bij zijn moeder. Hij zoekt zijn toevlucht in zijn enige echte passie: het lezen van misdaadromans. Hier gaat hij zo in op dat hij geen oog heeft voor de misdaden die in zijn omgeving worden gepleegd. Maar wanneer een collega op brute wijze wordt vermoord, treedt Martin ongewild op de voorgrond. Als er nog een dode valt, wordt echter duidelijk dat Martin door de politie als de hoofdverdachte wordt gezien ...”

Op verzoek van de “Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek” schreef de Amerikaanse auteur Karin Slaughter (geboren in 1971) het boek met de titel “Martin Misunderstood”. Ineke Lenting maakte daarvan de Nederlandse vertaling, waarna het boek klaar was voor publicatie, met als titel “Onbegrepen”. Dit geschenkboek werd aangeboden door de Nederlandse boekverkopers ter gelegenheid van de “Juni - Maand van het Spannende Boek 2008”. Het mag dan een thriller zijn, en er komt ook wel moord en doodslag in voor, maar toch nog niet zo gruwelijk zoals men dat gewend is in de spannende romans van deze Amerikaanse bestsellerauteur.

Al sinds zijn schooltijd en jaren later ook nog steeds op zijn werk is Martin Reed het doelwit van allerlei pesterijen. Op zijn auto is bijvoorbeeld het woord “lul” gekrast en zijn naaste collega Unique Jones is vreselijk bazig. Feitelijk leidt Martin een miserabel leven, want ook de relatie met zijn moeder is verre van liefdevol, integendeel. Maar Martin weet zich te verbergen in zijn leeswereld van misdaadromans. Hij legt verbanden tussen wat hij “real life” beleeft en wat hij las. Tot de politie op zijn werk komt. Dan blijkt Martin zelf de hoofdverdachte te zijn van een heuse moordzaak...

Nu wil het geval dat Nederland het eerste land is waar Karin Slaughter indertijd in het boekenfonds werd opgenomen door een voor haar buitenlandse uitgeverij. Als dank daarvoor heeft Slaughter een opmerkelijk Nederlands tintje aan deze novelle gegeven. De vrouwelijke rechercheur Anther Albada is in dit verhaal namelijk de afstammeling van een immigrantenfamilie, die oorspronkelijk uit het Friese stadje Hindeloopen afkomstig is.

Martin wordt verdacht van moord op twee collega's. Van de eerste vermoorde collega – Sandra Burke - zijn bloedresten op zijn Toyota Camry gevonden en de tweede – met een luchtverfrisser - vermoorde collega (Unique Jones) wordt in het damestoilet nabij Martin zijn werkplek gevonden. Tussen de verdachte Martin Reed en de rechercheur Anther Albada ontstaat een bijzondere relatie, met voor beiden het weerkerende noodlot van het zicht op een onbereikbare relatie, want doordat Martin zijn onschuld niet kan bewijzen, blijft voor beiden - ook nu weer - de ware liefde een onbereikbaar ideaal, immers:
- “Je komt nooit meer op vrije voeten;
- Je zult me nooit aan kunnen raken of bij me kunnen zijn, of ...;
- We zullen nooit echt kunnen trouwen;
- De bewijzen stapelden zich op;
- Ze waren als kat en hond, olie en vuur, dag en nacht;
- Er was teveel dat hen scheidde;
- Niemand mag dit ooit van ons weten;
- Het is bijna alsof je alleen in mijn verbeelding bestaat”.


Die laatste zin tekent de separate en het gedeelde leven van Martin en Anther. Beiden leven in hun verbeelding, voortdurend als zelf gecreëerde speelbal in het schemergebied tussen fictie en werkelijkheid, nu eens fictie, dan eens werkelijkheid, maar in hun gedachten altijd daar ergens tussenin.

vrijdag 2 april 2010

Het Lijden van Jezus

Goede Vrijdag 2 april 2010

Als Durkje en ik vanavond de grote kerkzaal van De Hege Stins binnenkomen, zijn nagenoeg alle zitplaatsen al bezet. Helemaal voorin is nog een rij vrij en het duurt maar even of ook die rij is vol en zien we her en der volgende kerkgangers - sjouwend met een extra stoel - nog een plaats zoeken. Om half acht zit de zaal helemaal vol; zelfs het hoge podium achter in de bijzaal zit vol. Mooi dat zoveel mensen zijn gekomen naar deze speciale bijeenkomst in de serie vieringen van deze Stille Week, voorafgaand aan het aanstaande Paasfeest.

We wonen vanavond het Passie-oratium "Het Lijden van Jezus" bij, een productie van Gerrit Stulp, naar het Evangelie van Mattheüs. Dit oratorium wordt vanavond uitgevoerd door het Stienser Christelijk gemengd koor "Looft den Heer", begeleid op orgel en dwarsfluit en met dominee Gerrit Wessels als Verteller. Het is een muziekstuk met veel variatie: koorzang en solisten, vertelling en samenzang, instrumentaal en vocaal, met als opening en als sluiting een gebed.

Het oratorium bezingt de aankondiging van het lijden en sterven van Jezus en leidt ons via het verraad door Judas Iskariot en het Laatste Avondmaal naar de gevangenneming van Jezus. Het is een mooie, stemmige uitvoering, met passie gezongen, (nog) in het volle licht van de grote lampen van de kerkzaal. Na de verloochening door Simon Petrus volgt de voorgeleiding aan stadhouder Pilatus.

Dan komt een stevig, staccato en gepassioneerd gezongen deel:

Pilatus: Wie van die twee wilt gij, dat ik u loslaat?
Zij zeiden: Barabbas.
Pilatus: Wat moet ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt?
Zij zeiden allen: Hij moet gekruisigd worden!
Pilatus: Wat heeft hij dan toch voor kwaad gedaan?
Zij schreeuwden des te meer: Hij moet gekruisigd worden!

Na het bespotten, beschimpen en kruisigen geeft Jezus de geest.....
Het felle licht in de kerkzaal wordt gelijktijdig gedimd.....
Het koor antwoord: Amen.....

En dan volgt het majestueus gezongen, schitterende Slotkoor van dit Passie-oratorium:

Dank zij U, o Heer des levens, die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven, ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden, in Uw kruis is onze vrede.
Zij U eeuwig dank en eer, zij U eeuwig dank en eer.
Voor Uw angst en lijden zeer, zij U eeuwig dank en eer.