vrijdag 30 september 2011

Samenleesbijbel - Proefboekje

Vrijdag 30 september 2011

Bijbellezen met kinderen van 8 tot 12 jaar is niet gemakkelijk. De Bijbel is een dik en ingewikkeld boek. Als je er niet goed in thuis bent, weet je vaak niet waar je moet beginnen. Toch willen veel mensen graag dat hun (klein)kinderen kennismaken met de verhalen en met de andere teksten uit de Bijbel.

Momenteel wordt daarom de Samenleesbijbel ontwikkeld. Deze gezinsbijbel is bedoeld om ouders en verzorgers van kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar te helpen om samen in de Bijbel te lezen en om hiermee actief aan de slag te gaan. Het is de bedoeling dat de Samenleesbijbel het lezen in de Bijbel leuk maakt voor ouders èn voor kinderen. In de Samenleesbijbel wordt gebruik gemaakt van de teksten van de 'Bijbel in Gewone Taal', die momenteel ook wordt ontwikkeld.

De Bijbel in Gewone Taal wordt gepubliceerd in het jaar 2014 en de Samenleesbijbel komt in 2015 uit. De Samenleesbijbel is een samenwerkingsproject van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), Uitgeverij Jongbloed en de Protestantse Kerk Nederland.

Om de Samenleesbijbel zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de doelgroep, is in juni 2011 een pilot uitgezet onder een groot aantal gezinnen met kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Deze gezinnen ontvingen een Proefboekje van de Samenleesbijbel met daarin 18 verhalen en twee themapagina’s met achtergronden bij de Bijbel. Verder ontvingen ze een vragenlijst en een reactieformulier. Tot eind augustus 2011 kon men aan slag met dit proefbijbelboekje om vervolgens te rapporteren over hun bevindingen met dit proefboekje. De ontwikkelaars van de Samenleesbijbel hechten veel waarde aan de ervaringen van gebruikers en krijgen zo in een vroeg stadium al feedback vanuit de doelgroep, zodat de Samenleesbijbel met de gewenste aanpassingen nog beter en nog mooier wordt.

De Samenleesbijbel zal behalve de bijbelteksten ook extra materiaal bevatten. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld achtergrondinformatie, gespreksonderwerpen, tekeningen, foto's, liedjes, doe-opdrachten, puzzels. Daarnaast zal de Samenleesbijbel vijftig thema-pagina's bevatten, waarin bepaalde onderwerpen verder worden uitgediept.

Met de ervaringen van de meeleesgezinnen wordt belangrijke informatie verkregen over vraagstellingen als:
- spreken deze bijbelverhalen de kinderen aan;
- worden de onderwerpen besproken die ouders en kinderen belangrijk vinden;
- helpt deze nieuwe gezinsbijbel bij het bijbellezen;
- is het leuk om zo samen deze bijbel te lezen;
- zijn de illustratie en de liedjes goed gekozen;
- spreken de thema-pagina's aan.


In dit Proefboekje komen onder andere de volgende zaken aan de orde:
A. Bijbelboeken: 'Genesis' met acht verhalen over Abraham en 'Marcus' met tien verhalen over Jezus;
B. Om te weten: 'Kinderen krijgen in de tijd van de Bijbel' en 'Door het oog van de naald';
C. Om te bespreken: 'Een stukje van Gods belofte komt uit' en 'Waarom word je gedoopt';
D. Om te doen: 'Vertrouwensspel' en 'Een oefening in gastvrijheid';
E. Om te zingen: "Zoveel sterren aan de hemel, zoveel korrels in het zand," en "Iemand roept
: Gods wereld is wel heel dichtbij!";
F. Themapagina: 'Lezen en schrijven in de tijd van de Bijbel' en 'Wonderen in de Bijbel'.

Ik heb het proefboekje inmiddels gelezen en ook mijn conclusie is: "Hier is een superleuke Bijbel in de maak!".

donderdag 29 september 2011

Ervaringen met beperkte opleidingsbeoordeling

Donderdag 29 september 2011

In meteorologisch opzicht een ware zomerse dag in de herfst. De temperatuur loopt in Utrecht op tot boven de 25 graden Celsius; hetgeen bijzonder is voor de tijd van het jaar; in meer dan honderd jaar was dat nog maar 14 keer voorgekomen. Rondom het gebouw van Hogeschool Utrecht aan de Padualaan op de Uithof zitten her en der studenten en hogeschoolmedewerkers te genieten van de warme herfstzon.

Binnen hebben we de bijeenkomst van het Platform HBO van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK), waarin de eerste ervaringen van Nederlandse hogeschoolopleidingen met het nieuwe accreditatiekader voor beperkte opleidingsbeoordelingen centraal staan. Die ervaringen worden vanmiddag van twee kanten belicht; enerzijds vanuit het perspectief van de visitatiepanels en anderzijds vanuit het perspectief van de opleidingen. Voorzitter Paul Nieuwenhuis heet iedereen welkom. Ongeveer 40 belangstellende zijn naar deze bijeenkomst gekomen, hetgeen bijna het dubbele is van de gemiddelde opkomst. Dit onderwerp spreekt de kwaliteitszorgmedewerkers van hogescholen allicht meer dan gemiddeld aan.

De eerste presentatie wordt verzorgd door Ruud van der Herberg, partner van het evaluatiebureau Hobéon Certificering, vandaag hier aanwezig om zijn ervaringen als voorzitter van diverse visitatiecommissies met ons te delen. In zijn presentatie komt onder andere aan de orde:
- Uitgangspunten, opzet en werkelijkheid van het nieuwe accreditatiestelsel;
- Naar beperkter en strikter beoordelen;
- De instellingstoets kwaliteitszorg: is er in het medewerkersteam sprake van een kwaliteitscultuur?;
- De algemene opdracht van visitatiecommissies: kom in het gesprek met de docenten dichter bij de opleiding en bij de actualiteit van het vakgebied;
- Eindkwalificaties van opleidingen met toegenomen aandacht voor internationalisering;
- Onderwijsleeromgeving als containerbegrip, over hoe moeilijk het is om voor NVAO-Standaard 2 een “Goed” als beoordeling te geven en te krijgen en over de zwaardere bewijslast die hier en daar nodig is. Voorts komen hier aan de orde: hersteltermijn, onderwijsprogramma, personeel en voorzieningen. Het geëtaleerde draagvlak van docententeams is van belang voor een goede beoordeling. Onderwijsrendementen worden steeds belangrijker in de beoordeling van opleidingen;
- Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties zijn nu dominant geworden in voorbereiding, uitvoering en nabetrachting. Hoe lang kunnen begeleiders hun studenten nog beoordelen? Worden de (voor)beelden met betrekking tot het nivo van de opleiding door het hele docententeam gedragen? Motiveren en hanteren opleidingen ook tussentijdse voortgangsbeslissingen en –begeleiding tijdens de opleiding, of is de focus uitsluitend op het afstuderen? Hanteren Examencommissie een eigen evaluatieve onderzoeksagenda?
- Hoe komt een visitatiepanel tot een eindoordeel op grond van de relatie tussen de standaarden van het nieuwe accreditatiestelsel?;
- De nieuwe Kritische Reflectie; is die nu werkelijk kritisch en reflectief?;
- De ‘Peers’, die nu een belangrijk element zijn geworden in het nieuwe stelsel;
- De nadruk die op eindwerkstukken en/of portfolio’s is gekomen, waarin het gerealiseerde nivo van de afgestudeerde aantoonbaar is;
- De kwaliteit van de audit met ruimte voor de inhoud van de opleiding;
- Hobéon kiest ervoor om eerst de opleiding te beoordelen, waarna nog een aantal aanvullende verbetervoorstellen worden benoemd in een verbeterparagraaf.

Tweede spreker vanmiddag is Piet Kaashoek, kwaliteitszorgcoördinator van de School voor Journalistiek van Fontys Hogescholen. Hij vertelt dat vier Nederlandse journalistiekopleidingen hebben gekozen voor samenwerking in het visitatietraject: uit kostenoverwegingen, om te kunnen benchmarken, ter tijdsbesparing en om good practices te verkrijgen voor collega-opleidingen binnen de eigen hogescholen. In de zelfevaluatie werkte Fontys met een Verzamelteam, een Onderzoeksteam, een Schrijfteam en een Reflectie-/Leesgroep. Kaashoek pleit voor een rode draad in de Kritische Reflectie, bijvoorbeeld de ontwikkelingslijn van de opleiding, die Hobéon graag als leidraad neemt tijdens visitaties. De tijdsbesparing viel achteraf tegen. Met documentenbeheer in Sharepoint heeft men goede ervaring opgedaan. Een gedigitaliseerde documentenstructuur en een goed werkend digitaal documentenbeheersysteem zijn voor opleiding en evaluatieburo van grote betekenis; daar is vooral nog tijdwinst te behalen voor opleiding en visitatiecommissie. De good practices leidden tot nieuwe standaarden voor volgende opleidingen die gevisiteerd zullen worden en de focus lag in het nieuwe stelsel inderdaad meer dan voorheen op het gegeven onderwijs.

De derde presentatie van vanmiddag wordt verzorgd door Manager Stephan van der Voort en Teamleider Karin Verschoor van de opleiding Fysiotherapie van Saxion Hogescholen. Hun Kritische Reflectie moest vooral de onderwijsinhouden en de gerealiseerde resultaten beschrijven, hetgeen nog niet tot volle tevredenheid met betrekking tot het eindproduct leidde. Ook hier is geen tijdsbesparing ten opzichte van de oude systematiek gerealiseerd. Het blijkt moeilijk te zijn om vanuit de NVAO-items de inhoud van de opleiding beknopt te beschrijven. Benadrukt wordt dat je voldoende openheid als opleiding moet betrachten om in het nieuwe stelsel verantwoord te kunnen worden beoordeeld. Desalniettemin blijkt het voor visitatiepanels moeilijk te zijn om de opleiding op de inhoud van het onderwijs te bevragen. De uitdaging is dan ook om op te schuiven van een procesgeoriënteerd onderzoek (over het hoe) naar een onderwijsinhoudelijk georiënteerde visitatie (over het wat).

Na de drie presentaties ontstaat plenair een geanimeerde discussie met de sprekers voorin de zaal. Het blijkt dat het nog moeilijk is om het visitatiegesprek dichter bij de professional (docent) te brengen. Het gesprek over rendementen en studeren met een handicap is niet goed uit de verf gekomen. Wel is er strenger dan voorheen bevraagd op het functioneren van de Examencommissies. Lesbezoeken hebben in geringe mate plaatsgevonden en het nieuwe verschijnsel van een open spreekuur levert sterk wisselende beelden, waarbij de inhoud niet altijd relevant is voor de lopende visitatie. Gemeld wordt dat de Netherlands Quality Agency haar visitaties start bij de afgestudeerden en bij hun begeleiders. Geconstateerd wordt dat het voor sommige peer-auditoren nog moeilijk blijkt te zijn om goed op onderwijs- en opleidingsinhoud te auditen.

Aan het eind van de middag wordt door één van de ervaringsdeskundigen gesteld dat het nieuwe stelsel in het eerste stadium nog wel als accentverschuiving mag worden gekarakteriseerd, maar dat er (nog) geen sprake is van een duidelijke ommezwaai.

woensdag 28 september 2011

Stringsein in Stiens

Woensdag 28 september 2011

Stringsein is een straat in de wijk Aldlân te Stiens. Vanaf het Mandelân vormt deze doodlopende woonstraat in oostelijke richting de smalle verbinding met het Tiltsjepaad. Een stukje trottoir vormt de wandelverbinding tussen Stringsein en Tiltsjepaad. Het Stringsein ligt onder een hoek tussen het Mienskar aan de noordzijde en de Brêgeleane aan de zuidzijde. De straat heeft aan de noordzijde slechts drie woonhuizen.

Stringsein was vroeger de naam van een boerderijtje ten noordwesten van Stiens. Stringsein is ook de naam van een perceel land, dat iets ten zuiden van het gemaal in de Poelensterpolder ligt. De naam Stringsein is indertijd waarschijnlijk gegeven omdat dit perceel aan de westzijde nogal smal is. Een 'string' wordt behalve voor lingerie ook gebruikt als aanduiding voor een lang, smal stuk weiland. De naam Stringsein komt al voor in de Leeuwarder Courant en in de Franeker Courant van het jaar 1892, dus de naam is in Fryslân in elk geval al meer dan een eeuw in gebruik.

dinsdag 27 september 2011

El Farao in Stiens

Dinsdag 27 september 2011

Stiens heeft een betrekkelijk groot aantal horecazaken. Eén daarvan is El Farao aan de Pieter Jellessingel, op de terp waarop ook de oude dorpskerk van Stiens staat. El Farao is een Steakhouse-Pizzeria.

Gasten worden hartelijk welkom geheten om hier te genieten van een heerlijke maaltijd. Het assortiment van El Farao bestaat uit pizza's, steaks, mixed grill, overige vleesschotels en voor diverse broodjes en tosti's kun je hier ook terecht. Je kunt in het restaurant eten, maaltijden afhalen, maar men bezorgt de telefonisch opgegeven bestellingen ook binnen Stiens en in de omliggende dorpen Britsum, Cornjum, Jelsum, Finkum, Hijum en Hallum.

Vóór het restaurant staat de Renault-bedrijfswagen van El Farao. Aan de westzijde van het restaurant is een telefoonwinkel gevestigd. Beide bedrijven zijn van dezelfde eigenaar. Tussen het restaurant en de telefoonwinkel is een doorgang gemaakt, zodat eigenaar en personeel tussen beide bedrijven heen en weer kunnen lopen.

maandag 26 september 2011

Refreshed Stenden Intranet – Check it out

Maandag 26 september 2011

Stenden Hogeschool kent verschillende digitale informatiebronnen, die voor haar studenten en medewerkers beschikbaar zijn. Daarbij kun je denken aan het lokale netwerk, Blackboard (de electronische leeromgeving), intranet, e-mail, Progress en het draadloos netwerk. De meeste informatiebronnen zijn via internet overal en altijd bereikbaar.

Eind augustus 2011 kregen alle studenten en medewerkers van Stenden Hogeschool twee pakjes kauwgom thuis toegezonden, met daarbij een fris ogende brief met als titel: ‘Refreshed Sizzling Intranet Stenden’. Intranet is de officiële interne communicatie-portal van Stenden Hogeschool. Hier vind je onder andere algemene mededelingen en specifieke mededelingen over bijvoorbeeld toetsroosters, lesroosters, roosterwijzigingen en groepsindelingen.

Vanaf 1 september 2011 is het nieuwe intranet van Stenden Hogeschool van start gegaan via http://www.istenden.com/. Bijna een maand kunnen we al kennis maken met een heel nieuw en fris intranet. iStenden is het vernieuwde startpunt voor studenten en medewerkers om informatie te vinden, om systemen te benaderen en om functionaliteiten te gebruiken. Het is de kern van de communicatie tussen en met studenten en medewerkers.

Bij de inrichting van het nieuwe intranet is vooral rekening gehouden met de door studenten in een onderzoek geuite wensen en suggesties. Dit vernieuwde intranet kunnen we als student en/of medewerker personaliseren en het is het startpunt voor alle gebruikers voor gerichte en gewenste informatie om studie of werk goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast kun je je op basis van je eigen belangstelling abonneren op verschillende onderdelen, zodat dit automatisch op je eigen startpagina verschijnt. Verder is het intranet op termijn een portal naar andere Stenden-informatiesystemen, zoals de elektronische leeromgeving of Progress.

Het nieuwe intranet van iStenden is nog niet af. Eigenlijk is het nooit af, want regelmatig zullen er nieuwe toepassingen in deze digitale omgeving verschijnen. Zo zou je op termijn bijvoorbeeld kunnen chatten, of kun je groepen opzetten waarin je informatie kunt delen en/of waarin kan worden samengewerkt in onderwijs, onderzoek en/of organisatie.

zondag 25 september 2011

Lanterfanten over Route 3.10 van Terherne naar Heerenveen

Zondag 25 september 2011

In een dichte mist rijden Durkje en ik vanmorgen om 7.15 uur van Stiens naar Terherne. Daar begint om 7.45 uur vanmorgen onze langeafstandswandeling bij de boerderij van het Kameleondorp. We lopen vandaag van Terherne via Akmarijp, Akkrum en De Deelen naar Heerenveen over een afstand van 34 kilometer. Zo vroeg in de ochtend is het nog stil in Terherne. Slechts enkele mensen ontmoeten we hier, veelal met een hond aan de lijn. In de jachthaven liggen de bootjes en boten ook in de mist. De voorste kunnen we nog zien, de achterste boten al niet meer.

Voorbij de jachthaven en de strandcamping van Terherne nemen we het fietspaadje langs de oever van het Sneekermeer. Vlak achter de rietkraag zien we enkele meters water, maar verderop wordt ons het zicht ontnomen door de mist. Langzaam zien we in het oosten boven de bomen de zon steeds meer kracht krijgen. Voorbij een ophaalbruggetje passeren we Heerenzijl. Verderop wandelen we langs de oever van de Goingarijpsterpoelen, totdat we arriveren in Goingarijp. Bij Goingarijp spelen nu al drie enthousiaste kleine kinderen in zwembroek en zwemvest onder het toeziend oog van een man op het strandje van de Goingarijpsterpoelen. Een inwoner van Goingarijp wijst ons de weg om door de nieuwbouw, over het bruggetje 1909 bij de zeilschool van Goingarijp naar de oude dorpskerk met de bijzondere klokkentoren te wandelen. Inmiddels is de mist bijna opgetrokken.

De kerkklok voor de kerkdienst van 9.30 uur hadden we langs de Goingarijpsterpoelen al horen luiden. We ontmoeten enkele kerkgangers en de predikant die hier vanmorgen voorgaat in de kerkdienst. Van Goingarijp lopen we via Terkaple naar Akmarijp. In Akmarijp passeren we de klokkenstoel op de begraafplaats en iets verderop ook het Ooievaarsdorp van Akmarijp. We zien hier geen ooievaars; echter wel een eind verderop in De Blaugerzen. Over de Graverij en langs natuurreservaat De Blaugerzen en via de Vegelinsweg gaan we door Vegelinsoord naar de boerderij van de familie Keimpema.

Bij de Theeschenkerij van de familie Keimpema vertrekt de veerpont die wij straks nodig hebben om aan de overzijde van het water naar Akkrum te kunnen lopen. Eerst drinken we in de Theeschenkerij bij mevrouw Keimpema koffie met appeltaart. Met het inmiddels mooie zonnige weer in de warme najaarszon is het hier buitengewoon aangenaam vertoeven op het terras aan het water. Na de koffie worden we met de pont naar de overzijde gevaren, waarna we naar Akkrum lopen. We lopen parallel aan de spoorlijn naar Akkrum om daar over te kunnen steken. Aan de andere kant van het spoor nemen we de weg tussen het spoor en de A32 in zuidelijke richting, langs benzinestation Smarpot. Door een tunnel gaan we onder de A32 door om dan parallel aan de A32 via Haskerdijken naar de Ringvaart te lopen ter hoogte van de Kapel van Dodo.

Bij Terband lopen we aan de noordzijde van de Ringvaart naar het natuurreservaat De Deelen. Over een smal graspaadje lopen we door De Deelen naar de hoge vogelkijkhut. Boven in deze vogelkijkhut hebben we rondom een prachtig uitzicht over alle natuurschoon van dit schitterende natuurreservaat. Hierboven pauzeren we om ook wat te eten en te drinken. Ondanks de warmte van vandaag is het hier aangenaam koel, aangezien de verkoelende wind door de kijkgaten van de vogelkijkhuit waait. Verderop nemen we de uitgestippelde wandelroute door De Deelen, door het natuurlijke doolhof van riet, petgaten en moerasbos. Een ware natuurbelevenis is het om over turfpaadjes, een klapbrug en boomstammenvlonders door dit natuurschoon te wandelen met zulk mooi weer.

Voorbij De Deelen gaan we over de Deelenweg, door Tjalleberd, over een veldpad langs een vaart en langs een Populierenbosperceel naar Gersloot. Bij Gersloot graast een grote groep zwartbonte koeien in een weilandje en ter hoogte van Luxterhoek passeren we een klein woudhuisje met een aantal geiten in de voortuin. Voorbij Luxwoude gaan we met een fiets- en voetgangstunnel onder de A7 door in de richting van Heerenveen. Op Het Meer pauzeren we op de mooie bank die hier aan de zuidkant van Zestien Roeden is gebouwd.

Inmiddels hebben we Pieter al gebeld, die inmiddels naar ons onderweg is met de auto. Vanaf Het Meer aan de rand van Heerenveen ter hoogte van De Knipe wandelen we naar Heerenveen. We komen uit bij het Centraal Station van de NS in het centrum van Heerenveen. Daar staat Pieter al enkele minuten klaar om ons vanuit Heerenveen naar Terherne te rijden, waar we vanmorgen vroeg onze auto hebben achtergelaten. Vanuit Terherne rijden we weer naar Stiens. Inmiddels is de temperatuur opgelopen tot 25 graden Celcius. Het is een schitterende wandeldag. De 34 kilometer hebben we vandaag afgelegd in 9 uren.

Om 18.00 uur zijn we thuis, waar de warme maaltijd al klaar staat, die Pieter eerder vanmiddag al had bereid. Na douchen en avondeten zitten we om 19.45 uur al weer in De Hege Stins te Stiens, waar we de Gemeentedienst bijwonen van de Evangelisatiecommissie van de Protestantse Gemeente van Stiens. Dominee Pieter Boomsma uit Nijverdal is vanavond onze voorganger in deze kerkdienst en deze Sing In wordt vanavond muzikaal omlijst door het mannenkoor Patrimonium uit Leeuwarden.

zaterdag 24 september 2011

Marten Alkema exposeert in Stiens

Zaterdag 24 september 2011

De Kultuerried Ljouwerteradiel beheert in Stiens twee expositieruimten, te weten: de Openbare Bibliotheek en het Gemeentehuis van de gemeente Leeuwarderadeel. Hier worden doorlopend exposities van uiteenlopend werk gehouden. Tot en met 1 oktober 2011 is er in het gemeentehuis in Stiens een expositie te zien van schilderijen van Marten Alkema uit Harlingen. Hij werkt onder de pseudoniem Mazl, omdat hij vindt dat hij geluk heeft, aldus Alkema.

De Friese havenstad Harlingen is de plaats waar deze in 1960 geboren kunstschilder zijn inspiratie kwijt kan op het schilderdoek. Alkema is gefascineerd door de CoBrA-groep en geïnspireerd door een aantal expressionistische kunstenaars van deze tijd.

Muziek en kunst gaan voor hem altijd samen. Het is voor Alkema een werkritme geworden om onder de klanken van zigeunermuziek de verf op het doek te zetten. Dagelijks hanteert hij de schilderskwast als zelfstandig huisschilder. Maar als het even kan, is Marten te vinden in zijn atelier om zich bezig te houden met zijn kunst. Hij is begonnen als hobby, maar hij werkt inmiddels als professioneel kunstenaar.

‘Expressie met veel kleur’ is de gedachte achter de schilderstukken van Mazl. De werkwijze van Alkema is explosief, eigentijds en kleurvol. Net als de meeste coloristen gaat Marten de kleur zwart niet uit de weg. Vrijwel alle werken worden gemaakt met acrylverf. Als expressief schilder begint hij zonder uitgewerkt plan.

Als expressief schilder werkt Alkema vanuit zijn emotie. Karakteristiek voor de schilderijen zijn de sterke kleuren en het gebruik van sierpleister. Hij creëert veelal reliëf-schilderijen, die bestaan uit een veelheid aan kleurschakeringen, met een balans tussen abstract expressionisme en CoBrA-invloeden. Mazl gaat schilderend de uitdaging aan om - soms heftig, dan weer subtiel - met kleur zijn licht te creëren in een eigen wereld.

Een representatief voorbeeld van zijn werk is het schilderij ‘Window of my eyes’. Het is acryl geschilderd op linnen, gevat in een zwarte baklijst, met als formaat 60 x 50 cm.

donderdag 22 september 2011

Over de drempel ben je welkom in Stenden

Donderdag 22 september 2011

In het Stiltecentrum van het Ontmoetingscentrum van Stenden Hogeschool te Leeuwarden is weer voor een nieuwe themapresentatie gezorgd. Vóór het altaar ligt een drempel. Vóór de drempel ligt een deurmat. Vóór de deurmat staan een paar blankhouten klompen met daarop vraagtekens. Op het altaar staan klompen, liggen blokken hout en we zien daar ook een wereldbol.

Op de deurmat staat in diverse talen het woord 'welkom'. Een welkom voor alle nieuwe studenten die dit jaar bij Stenden Hogeschool zijn gekomen voor een hogere beroepsopleiding. Waar komen ze vandaan en waar gaan ze heen? Dat is getuige de blankhouten klompen die vóór de deurmat staan nog een vraagteken. Deze nieuwe studenten worden bij de drempel, bij binnenkomst welkom geheten en eenmaal over de drempel heen, betreden ze een voor hen geheel nieuwe wereld, de wereld van Stenden Hogeschool, in het buitenland ook Stenden University of Applied Sciences genoemd, of in het dagelijks taalgebruik door velen afgekort als Stenden University of alleen Stenden. Aan de voet van het altaar staan klompen met het zwaluw-logo van Stenden en aan weerszijden staan klompen met daarop de Nederlandse en de Friese vlag. In en vanuit Nederland heten we alle internationale studenten van harte welkom.

De klompen op het altaar zijn versierd met landsvlaggen. De landsvlaggen op deze klompen verwijzen naar de landen waar Stenden Hogeschool haar vestigingen heeft. Er zijn naast Nederland ook hogeschoolvestigingen op Bali, in Thailand, in Qatar en in Zuid-Afrika. Wie als student voor Stenden kiest, kan in het kader van zijn of haar studie bijvoorbeeld een semester of een heel collegejaar op één van de buitenlandse hogeschoolvestigingen gaan studeren. Maar ook onze buitenlandse studenten kunnen hier in Nederland komen studeren bij die opleidingen die aansluiten bij de studie in het thuisland. We noemen die uitwisseling van studenten ook wel de Grand Tour van Stenden Hogeschool.

De Balinese, de Thaise, de Qatarese en de Zuid-Afrikaanse klompen heten de nieuwe studenten van Stenden hogeschool hartelijk welkom. Als student hoef je alleen maar de drempel over te steken en dan word je opgenomen in een bijzondere hogeschoolgemeenschap, die bestaat uit de populatie van studenten van een groot aantal nationaliteiten, all over the world.

woensdag 21 september 2011

Ynventaris fan it argyf fan it Kristlik Frysk Selskip

Woansdei 21 septimber 2011

It jier 1908 wie it oprjochtingsjier fan it 'Christlik Selskip for Fryske Tael en Skriftekennisse'. Letter is dy namme feroare yn 'Kristlik Frysk Selskip' (KFS). It doel fan it KFS wie fan 'e miet ôf oan de 'emansipaasje fan it reformatoarysk-kristlike folksdiel yn Fryslân en fan de bûten-Friezen'. Der waard striden foar in Frysker takomst foar in Frysker Fryslân.

Hûndert jier letter, yn 2008, ferskynt it boek 'Ynventaris fan it argyf fan it Kristlik Frysk Selskip', skreaun troch Thys van der Veen en útjûn troch Tresoar. It boekje jout in moai oersjoch fan de stikken fan it KFS, dy't bewarre wurde yn Tresoar, it Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum yn Ljouwert.

It boek begjint mei in ynlieding mei in beskriuwing fan de eftergrûn en plakbepaling fan it KFS, ek yn it fermidden fan oare selskippen dy't har op de kristenminske yn Fryslân rjochten. Dan folget in haadstik oer de oprjochting, de organisaasje en de wurksumheden fan it Kristlik Frysk Selskip fan de ôfrûne ieu. Sa wurdt bygelyks beskreaun dat de Kristlik Fryske Folksbibleteek (KFFB) yn desimber 1934 oprjochte waard, om't der ek yn it fermidden fan it KFS ferlet ûntstie om eigen kristlike Fryske boeken ûnder it folk te bringen. Ta beslút fan dit haadstik skriuwt Thys van der Veen oer de wize fan ynventarisaasje, ferneatiging, omfang en iepenbierheid fan de ynbrochte 8,5 meter KFS-argyf oer de jierren 1908-1996, dy't troch Tresoar tagonklik makke is en wêrfan nei seleksje en ferneatiging sa'n 7 meter argyf oerbleau.

Yn it twadde diel fan dit boek folgje dan lange listen mei de stikken dy't yn it argyf opnommen binne. It begjint mei it Haadargyf fan it KFS mei bygelyks wurklisten, notulen, korrespondinsje, jierferslaggen en stikken oer leden en stipers, kriten en distrikten. Ek oer kontakten, propaganda, jubilea, finânsjes, Bibels en oare útjeften jout de list ynformaasje. Ta beslút folgje stikken oer kampen, priissjongen en tsjerklike oangelegenheden.

Dêrnei folget in oersjoch fan deponearre argyven lykas fan de Fryske Kriten, de Bibelferkeapkommisje 'Net fan Brea allinne', it Boun fan Kristlik Fryske Jongerein, it Kristlik Frysk Nationaal Striidboun en de Kristlik Fryske Parsforiening. Ek fragminten fan persoanlike argyven en foto's en tekeningen lizze yn it argyf. Fierders is der noch in ferskaat oan Dokumintaasje en dan binne der ek noch de flaggen, faantsjes en ek in linnen boadskiptas mei it logo fan it Kristlik Frysk Selskip, allegearre realia fan de 20e ieu.

It is mei tank oan al dy Friezen dy't sa tûk west binne om dit allegearre te bewarjen en it ta einbeslút te skinken oan it KFS en no oan Tresoar dat minsken hjoed en moarn noch allerhande ûndersyk dwaan kinne oer de histoarje fan de KFS, fan in wichtig part fan de skiednis fan Fryslân en fan de Friezen dy't alle war dien hawwe foar it Frysk en de Friezen, yn it ferline, foar hjoed èn foar in Frysker takomst fan in Frysker Fryslân.

dinsdag 20 september 2011

Kiezen voor kwaliteit bij Techniek

Dinsdag 20 september 2011


Bij de opleidingen van Stenden Hogeschool is het een goede gewoonte om na een proces van zelfevalueren, auditen, visiteren en accrediteren de immer voortgaande kwaliteitsverbetering goed in beeld te krijgen en te houden. Onze vijf Techniek-opleidingen van Stenden Hogeschool in Emmen zijn afgelopen jaar geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. Dat is een gouden kroon op het vele en goede werk dat de docenten en de stafmedewerkers van deze opleidingen hebben verricht. Het felbegeerde kwaliteitskeurmerk van de NVAO heeft men verdiend door kwalitatief goed onderwijs aan te bieden, dat voldoet aan de kwaliteitscriteria van de Nederlandse overheid.

Vandaag ben ik op onze hogeschoollocatie in Emmen om met het management team van de vijf Techniek-opleidingen terug te blikken op alle resultaten van de recente kwaliteitsmetingen van de afgelopen drie jaren. We spreken over de facetten die als voldoende en als goed uit alle kwaliteitsonderzoeken naar voren zijn gekomen. Onze insteek is dat wat 'voldoende' is nog kan worden verbeterd tot 'goed' en dat wat al 'goed' is wellicht nog kan worden verbeterd tot 'excellent'. We spreken af dat deze vijf opleidingen - zoals te doen gebruikelijk bij Stenden Hogeschool - een actieplan gaan opstellen, waarin men zal aangeven wat we nog mooier en nog beter willen maken, met daarbij vermeld op welke wijze de opleidingen de kwaliteit op die facetten verder willen optimaliseren.

Als ik vanmorgen vanuit Leeuwarden arriveer in het Emmer hogeschoolgebouw, geniet ik van de manier waarop een groot aantal studenten individueel of in kleine of grote groepen serieus aan het werk zijn in het Studielandschap van deze hogeschoolvestiging te Emmen. In dit open leercentrum zijn bijna alle werkplekken bezet. Mooi om te zien dat na de afgelopen zomervakantieperiode het onderwijs weer op volle toeren draait en dat studenten voor, tussen en na de docentencontacturen hun tijd verantwoord invullen met studeren.

Hier in Emmen wordt vandaag aan onderwijskwaliteit gewerkt.
Hier in Emmen wordt vandaag gestudeerd.
De garantie voor goed onderwijs en voor goede studenten.

maandag 19 september 2011

NBG Rayonontmoeting 2011 in Franeker

Maandag 19 september 2011

De bijna 2.500 vrijwilligers van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) hebben zich ook in het afgelopen jaar weer op heel verschillende manieren ingezet voor het bijbelwerk van het NBG. Mede daardoor kon het bijbelwerk in binnen- en buitenland doorgaan. Voor het nieuwe seizoen staan er op het gebied van alle bijbelwerk weer veel activiteiten op het programma. Zo start het NBG bijvoorbeeld met de nieuwe bijbelcampagne met als titel 'Wijs met de Bijbel'. Om samen terug te kijken op de resultaten van vorig jaar, om elkaar te inspireren en om vooruit te blikken op wat we het komende bijbelwerkseizoen gaan doen, worden in het hele land voor alle plaatselijke werkgroepen per NBG-rayon zogenoemde Rayonontmoetingen georganiseerd.

Vanavond ben ik als bestuurslid van het NBG te gast bij één van de rayons in NBG-regio Noord, in kerkelijk centrum De Rank te Franeker. De rayonavond wordt geopend door rayoncoach Gerben Boskma. NBG-regio Noord-coördinator Henk Ruiter start met een groot aantal praktische mededelingen. Zo vertelt hij bijvoorbeeld over de nieuwe verkoopartikelen die het NBG op de markt brengt, zoals een jaarkalender, kerstballen, ansichtkaarten en een rijk geïllustreerde kinderbijbel. Ook de jaarlijkse Regioavond en de landelijke statutaire ledenbijeenkomst wordt vooraangekondigd. Binnenkort gaan de vijf nieuwe caravans van de Kids Express het land in om educatieve programma's over de Bijbel te verzorgen voor kinderen van basisscholen.

Nadat Gerben Boskma met de aanwezigen terug heeft geblikt op de activiteiten van het vorig seizoen, vertelt Henk Ruiter over het nieuwe Bijbelcampagnethema 'Wijs met de Bijbel', dat tot en met het jaar 2014 een jaarlijks terugkerend thema is. Binnen dat thema is in het seizoen 2011-2012 het onderwerp 'Wijze lessen van Jezus' de leidraad van bijbelwerkpromotie. We krijgen uitleg over onder andere het werkmateriaal dat in het kader van dit meerjarenthema en van dit jaaronderwerp wordt gebruikt. Vóór de pauze wordt dan nog informatie gegeven over de voortgaande ledenwerving, bestaande uit activiteiten op het gebied van heractiveren van bestaande leden en het werven van nieuwe NBG-leden. In de pauze kan iedereen kennis nemen van een uitgebreid assortiment bijbelpromotiemateriaal van het NBG dat in de zaal op de tafels ligt.

In het tweede deel van de avond staat de NBG-Bijbelquiz van najaar 2011 centraal. Aan de orde komen zaken als: locatie, quizmaster, wedstrijdteams, persberichten, sponsoring en de te winnen prijzen. Op de avond van 8 november 2011 organiseert dit rayon haar Bijbelquiz voor teams in de Zilverstraatkerk te Franeker. Dit programmadeel van vanavond wordt afgesloten met een korte promotiefilm, waarin wordt vertoond voor welke actie de opbrengst van de Bijbelquiz 2011 is bestemd. De opbrengst zal worden gebruikt voor buitenlands bijbelwerk in drie Westafrikaanse landen, te weten: Benin, Burkina Faso en Togo. In het filmpje zien we een kind aandachtig lezen in een kinderbijbelboekje getiteld: 'Ik bewaar het woord van God in mijn hart'.

zondag 18 september 2011

Liefde - Heb het hart

Zondag 18 september 2011


Na een lange periode van intensieve voorbereiding door veel gemeenteleden van onze Protestantse Gemeente van Stiens is het dan eindelijk zover: Startzondag 2011. Vandaag gaat officieel het nieuwe kerkseizoen van 2011-2012 van start. Vanaf vandaag gaan alle kerkelijke activiteiten van onze kerkelijke gemeente weer volop van start. Als thema voor deze Startzondag 2011 is gekozen voor 'Liefde - Heb het hart'.

Voor iedereen die vroeg aanwezig is, staat om 9.00 uur ontbijt klaar in de ontvangsthal van ons kerkelijk centrum De Hege Stins in Stiens. Drie kwartier later rijdt een brandweerauto van het brandweerkorps van Leeuwarderadeel het kerkplein op en moeten we allemaal naar buiten. Enkele honderden kerkgangers stellen zich op vóór de rode brandweerauto op het plein vóór het kerkgebouw. Aan alle gemeenteleden is gevraagd om in rode kleding te komen of in kleding met rode accenten. Rood is de kleur van de liefde en in liturgisch opzicht de kleur van feest, dus in beide opzichten past het om vandaag in rood te verschijnen. Buiten wordt een groepsfoto gemaakt van de gemeenteleden (door Pieter).

Om 10.00 uur begint de feestelijke ochtendkerkdienst onder leiding van ons predikantenechtpaar Desirée Scholtens & Jaap Overeem. De gemeentezang wordt afwisselend begeleid op orgel, door koperblazers en door onze eigen gemeenteband United. De beide predikanten houden gezamenlijk een zogenoemde 'samenspreek': een preek in de vorm van een samenspraak. Jaap Overeem gaat hierin vanuit het perspectief van 'de verloren zoon' in gesprek met 'zijn broer', die in de gelijkenis van Jezus thuis bleef toen de eerste broer er alvast met zijn eigen aandeel van de erfenis vandoor ging. De beide broers spreken elkaar in het begin nog toe in felle bewoordingen, maar gaandeweg het gesprek - waarin ook veel verwijzingen naar Spreuken zijn verweven - ontstaat bij beide broers ook begrip voor de ander. Uiteindelijk sluiten 'de beide broers' elkaar in de armen.

En dan is er koffie. Na deze ingelaste koffiepauze in de ontvangsthal van de kerk gaat de kerkdienst een half uur later verder. Na deze startdienst volgen enkele sprekers, die op een zeepkist op het liturgisch centrum een warm pleidooi houden om in het komende kerkseizoen vooral ook deel te gaan nemen aan activiteiten zoals: Gemeente Groei Groepen, Jeugdwerk, Vorming en Toerusting en de Musicalproductie die onze gemeente in de wintermaanden zal voorbereiding voor uitvoering in het komende voorjaar.

Tussen twaalf en één zijn er workshops. Je kunt kiezen uit activiteiten zoals: Musical (start van dit muziekproject), Poëzie over Liefde/Leafde (verzorgd door Durkje), Vossenjacht (tot en met basisschoolgroep 7), Peper & Zout (jeugdwerk vanaf groep 8), Schilderen (met Rinnie Nauta) en een touwtrekcompetitie met een auto. Na het lunch-uur kun je naar ons andere kerkgebouw, de Sint Vituskerk, voor het vervolg van deze Startzondag. Daar wordt de afsluitende viering voorafgegaan door een lunchconcert met als thema 'Hart voor muziek', onder muzikale leiding van dirigent Take Beukema. Aan de afsluitende viering neemt ook onze Vitustins Cantorij deel. Na de viering is er gelegeneheid om onder het genot van een drankje nog met elkaar na te praten.

Een mooie Startzondag, met medewerking van heel veel gemeenteleden, die allemaal met hart en ziel hun best hebben gedaan hier een mooie dag van te maken; uit liefde; zij hebben hart voor de zaak.

Liefde - heb het hart!
Het kerkseizoen is geopend!
Het liefdeswerk in de kerk gaat zo van harte van start!

zaterdag 17 september 2011

Tineke Vlietstra exposeert in De Hege Stins

Zaterdag 17 september 2011

Elke woensdagmorgen komt Schildersgroep ‘Het Palet’ bijeen in ‘De Kampioen’ te Hijum om te schilderen. Het resultaat van deze schildersessies was in de maanden januari en februari 2011 te bekijken in de ontvangsthal van De Hege Stins te Stiens. Van alle leden van deze schildersgroep hing hier toen een gevarieerd assortiment schilderstukken.

Na Pasen 2011 exposeren de leden van deze schildersgroep ieder afzonderlijk uitgebreider hun eigen werk in de kerk. Tot en met 19 september 2011 exposeren weer twee leden van deze schildersgroep uit Hijum in de hal van De Hege Stins. Het zijn Tineke Vlietstra uit Hallum en Fokje van der Meulen uit Stiens

Tineke Vlietstra-Sienema woont in Hallum. Haar hobby’s zijn schilderen, hardlopen, wandelen en voetbal kijken. Tineke schildert in de wintermaanden eenmaal per week bij schildersclub Het Palet in Hijum. Ze ervaart deze schildersclub als een geweldig groepje, waardoor deze woensdagochtend door haar dan ook wordt beschouwd als het ‘wekelijks uitje’. Tineke Vlietstra schildert graag dieren, vogels, landschappen, bloemen en boten. Ze vindt het leuk om afwisseling te hebben in haar schilderijen.

Prepare your journey @ Stenden

Vrijdag 16 september 2011

Vooral voor eerstejaars studenten is het in het begin van het nieuwe hogeschooljaar even wennen om de weg te leren kennen in het gebouw en met betrekking tot alle ins en outs rondom de studie. De StudieStartWeek helpt hen alvast goed op weg. Vooral voor de internationale studenten is de overstap van hun - voor ons - buitenlandse vooropleiding naar een studie hier in Nederland groter dan voor de gemiddelde Nederlandse student. Het is dus belangrijk dat wij als hogeschool met name alle nieuwe studenten goed op weg helpen, opdat zij zich zo snel mogelijk thuis voelen in onze hogeschool.

Eén van de zaken die voor deze ingekomen studenten nieuw is, is het ontvangen, lezen en begrijpen van het lesrooster voor het komende onderwijsmoduul. In Stenden Hogeschool ontvangen studenten hun lesrooster een week voorafgaand aan het moduul. Behalve de gegevens omtrent alle lessen, vind men hier ook de informatie omtrent bijvoorbeeld de toetsdagen. Bij het rooster ontvangen de studenten ook een kleine folder, waarin in de engelse taal voor alle studenten algemene informatie wordt gegeven over je roosters. Deze folder kreeg als titel: 'Prepare your journey'; hetgeen verwijst naar je 'onderwijs als reis' en 'bereid je voor op de reis'.

Stenden Hogeschool heeft in het binnen- en buitenland verschillende hogeschoolvestigingen. Studenten willen graag 24 uur per dag en 7 dagen in de week inzage hebben in hun lesrooster. Mede daarom staan alle lesrooster op internet. Verder kennen we binnen het hogeschoolgebouw een afdeling genaamd 'I-Study'. Dit is de plaats waar studenten terecht kunnen met hun vragen over bijvoorbeeld roosters, toetsen, huisvesting en studeren in het buitenland. I-Study helpt studenten bij het nodige papierwerk en daar kunnen studenten de gewenste folders en brochures afhalen met betrekking tot allerhande studiezaken. De folder 'Prepare your journey' wijst studenten op deze helpdesk van Stenden Hogeschool.

Ook wijst deze folder op de service van 'Pimp my Schedule'. In de eerste onderwijsweek kunnen studenten zich melden bij de Pimp my Schedule-balie van I-Study om hun wensen en wijzigingsvoorstellen in te dienen, nadat ze hierover overleg hebben gepleegd met hun medestudenten en met de betreffende docent(en). Zo mogelijk wordt dan het rooster door het Roosterbureua aangepast - gepimpt - aan het ingediende verzoek.

Op de achterzijde van deze folder wordt de studenten uitgelegd dat de student alle studie-uren voorafgaand, tussen en na afloop van alle lesuren in de gelegenheid is om op school of elders en alleen of in groepen te werken aan bijvoorbeeld de uit te werken taken die de studenten doorgaans tweemaal per week mee krijgen in het kader van ons 'Problem Based Learning', ofwel het Probleemgestuurd onderwijs. Het is de verantwoordelijkheid van iedere student om zijn of haar studie in de zelfstudie-uren rondom de lesuren zelf in te plannen en uit te voeren. Het lesrooster biedt daartoe houvast en de rest van de voorbereiding en de uitvoering is voor jou als student.

So, dear students, 'Prepare your journey!'

donderdag 15 september 2011

Fokje van der Meulen exposeert in De Hege Stins

Donderdag 15 september 2011

Elke woensdagmorgen komt Schildersgroep ‘Het Palet’ bijeen in ‘De Kampioen’ te Hijum om te schilderen. Het resultaat van deze schildersessies was in de maanden januari en februari 2011 te bekijken in de ontvangsthal van De Hege Stins te Stiens. Van alle leden van deze schildersgroep hing hier toen een gevarieerd assortiment schilderstukken.

Na Pasen 2011 exposeren de leden van deze schildersgroep ieder afzonderlijk uitgebreider hun eigen werk in de kerk. Tot en met 19 september 2011 exposeren weer twee leden van deze schildersgroep uit Hijum in de hal van De Hege Stins. Het zijn Tineke Vlietstra uit Hallum en Fokje van der Meulen uit Stiens. In 2008 exposeerde Fokje in het gemeentehuis van Leeuwarderadeel te Stiens. In april 2010 nam ze deel aan de groepsexpositie over de visie van 2010 op de Leesplank van 1910.

Kunstenares Fokje van der Meulen is geboren en getogen in de Friese Wouden. Ze woont en werkt sinds 1990 in Stiens. Al vanaf haar jeugd heeft ze een grote voorliefde voor tekenen en voor kleuren. Omstreeks het jaar 2002 is ze begonnen met aquarelleren. Later heeft zij dit uitgebreid met oliepastels en acryl. Fokje is een autodidact en heeft haar eigen stijl ontwikkeld.

Haar voorkeur gaat uit naar realistische kunst. Zij schildert graag mensen, dieren, bloemen, stillevens en mythische figuren. Haar werk heeft vaak een symbolische betekenis. Fokje van der Meulen hanteert diverse technieken en schuwt niet de technieken door elkaar te gebruiken. De kleuren die zij gebruikt, zijn nogal eens fel en helder.

woensdag 14 september 2011

Bakkerij van Nico & Aeltsje 15 jaar in Stiens

Woensdag 14 september 2011

Op 1 augustus 2011 was het al weer 15 jaar geleden dat onze dorpsbakkers Nico & Aeltsje de Groot de bakkerszaak aan It Achterbosk te Stiens overnamen van het bakkersechtpaar Johannes & Lieuwkje Bijlsma. Voldoende reden om dat te vieren, zo melden Nico & Aeltsje.

Klanten die deze bakkerswinkel bezoeken, krijgen gedurende de huidige actieperiode bij aankoop van bijvoorbeeld brood & banket per vijf bestede euro's een stempel in hun stempelkaart. Wie na de totale besteding van honderd euro een volle spaarkaart inlevert, doet dan mee aan de wekelijkse verloting. Elke week wordt uit de in die week ingeleverde spaarkaarten een volle spaarkaart van een gelukkige winnaar getrokken, die als prijs een week mag rondrijden in de Fiat die momenteel vóór de bakkerszaak van Nico & Aeltsje aan It Achterbosk prominent op de stoep staat. Tot 1 oktober 2011 kun je nog je kaart inleveren en meedingen naar deze feestprijs.


Nico & Aeltsje, van harte gefeliciteerd met jullie derde lustrum in Stiens!
Een bakkersechtpaar met een opvallend sociaal gezicht in ons dorp.
We hopen dat jullie nog lang zo aktief zullen blijven in Stiens.

Bestuur Stichting Jabikspaad Fryslân in De Groate Kerk

Dinsdag 13 september 2011

Vanavond vergaderen we als bestuur van de Stichting Jabikspaad Fryslân in De Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie, het markante kerkgebouw, waarin het Pelgrimsinformatiecentrum van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob en van de Stichting Jabikspaad Fryslân is gevestigd. Het is de eerste vergadering van dit seizoen. De meesten van onze bestuurders hebben in de afgelopen zomermaanden veel gewandeld, enkelen hebben gepelgrimeerd in Frankrijk en in Spanje. Mede geïnspireerd door lange wandeldagen gaan we weer aan het werk in dit nieuwe vergaderseizoen.

We maken vanavond met zijn allen een rondgang door alle vertrekken van ons Pelgrimsinformatiecentrum Sint Jacob, waarin de Stichting Jabikspaad Fryslân op de eerste verdieping een informatiekamer heeft over het Fries-Overijsselse Jabikspaad en waar ook een stilteruimte is voor wie graag wil bezinnen, lezen en mediteren, voor wie wil bidden of wie zomaar even stil wil zijn. In deze stilteruimte - met een schitterend uitzicht op de kerkzaal - staan nog twee oude kerkbanken en aan wand hangen bijpassende foto's en een eigentijdse icoon van Sint Jacob.


We bespreken uiteenlopende contacten die we onderhouden met allerlei organisaties in binnen- en buitenland. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om met onze samenwerkingspartners in de gemeente Het Bildt en met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob een Jacobsdag als evenement te organiseren in de maand april of mei van het jaar 2012. Ook onze aanwezigheid op markten, exposities en beurzen is een regelmatig terugkomend gesprekspunt in ons bestuur.

We hadden het al zien aankomen: van de voorraad van de routegidsen van het Jabikspaad is het einde in zicht. De verkoop loopt goed, dus we bespreken onze plannen om over enkele maanden met een herdruk te komen, waarin de meest recente wijzigingen qua route en informatie zijn verwerkt. De huidige gidsen blijven bruikbaar, aangezien we op de website die recente wijzigingen in de route vermelden. De alweer zesde druk van de routegids zal over enkele maanden verschijnen, als alles volgens plan verloopt.

De pelgrimsroute van het Jabikspaad moet aantrekkelijk zijn en blijven. We besteden veel aandacht aan bewegwijzering en proberen steeds weer iets nieuws toe te voegen aan deze wandel- en fietsroute, zodat het voor nieuwe wandelaars en fietsers, maar ook voor hen die het pad nogmaal lopen of wandelen, een verrassend aantrekkelijk pad is en blijft. Gelukkig dat enkele gemeenten waar ons pelgrimspad doorheen loopt, op onze subsidieverzoeken positief hebben gereageerd. We zijn vooral in die gemeenten bezig om langs het Jabikspaad in die gemeenten verbeteringen en vernieuwingen door te voeren, om het geheel nog aantrekkelijker te maken voor wandelaars en fietsers in het algemeen en voor de inwoners van die gemeente in het bijzonder.

Voorts spreken we vanavond onder andere over Pelgrimeren met Kinderen, over de aanstaande pelgrimsexpositie in het Museum Catharijneconvent van Utrecht, de aansluiting van ons Pelgrimsinformatiecentrum bij lokale evenementen, een textielembleem voor het Jabikspaad, sponsoring, de Jacobsappelbomen langs de route en de aanmaak van een folder over het in april geopende Pelgrimsinformatiecentrum in De Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie, dat elke tweede en vierde zaterdag voor alle belangstellenden is geopend tussen 11.00 uur en 15.00 uur.

maandag 12 september 2011

De Egodozen van OLB

Maandag 12 september 2011

Hier en daar in de lange wandelgang van de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs in het onderwijsgebouw van Stenden Hogeschool te Leeuwarden staan hoge stapels van kleine dozen geëxposeerd. Ik sta stil voor een cluster met zogenoemde Egodozen.

De Egodozen zijn gemaakt door studenten van onze Opleiding tot Leraar Basisonderwijs. Elke student krijgt de opdracht om een eigen doos in te richten met het doel daarmee aan te geven wie hij of zij is. Je ziet dus ook veel namen en foto's. Als student geef je in de doos ook aan wat je leuk vindt. Zo zie je bijvoorbeeld exotische vakantiebestemmingen, geliefde huisdieren of gezelligheid-uitstralende foto's van de student met haar of zijn vriend(en) en vriendin(nen). Ook zaken als sporten, hobbies en muzikale aspecten komen in veel Egodozen voor.

Door hier aan te tonen wat je zelf belangrijk vindt, wordt met deze Egodozen duidelijk gemaakt wie je bent. Dat is hier en daar bijvoorbeeld duidelijk gemaakt met kleine woordkaartjes, waarop begrippen staan zoals 'vriendschap' en 'respect'. Verder zie je een Friese vlag, de liefde voor je woonplaats en het dorpje waar je 'thuis thuis' is. Ik zie ook logo's van bijvoorbeeld 'EHBO' en van 'World Servants': de christelijke organisatie die scholen, klinieken, schoonwatervoorzieningen en huizen in ontwikkelingslanden bouwt met hulp van groepen jongeren en volwassenen uit Nederland.

Het is een mooie opdracht met prachtige Egodozen, met unieke inhouden, die evenzovele unieke studenten representeren. Het is de presentatie van de nieuwe generatie meesters en juffen, de toekomstige leerkrachten in ons basisonderwijs, de studenten die ervoor hebben gekozen om de kinderen van het heden en de kinderen van de toekomst het lezen en schrijven te leren en die op allerlei andere manieren de basisschoolkinderen in de toekomst zullen toerusten met een goed basispakket aan houding, kennis, inzicht en vaardigheden om later zo goed mogelijk te kunnen functioneren in onze steeds complexer wordende samenleving.

Er zit al heel veel goeds in de dozen en in onze studenten. Wij mogen als hogeschool dat goede uit die studenten naar voren halen, zoals een beeldhouwer zijn houten beeld uit een boomstam tevoorschijn haalt. Het goede openbaart zich; het goede zat er immers al in.

zondag 11 september 2011

De scholen zijn ook in Stiens weer begonnen

Zondag 11 september 2011

Vooral kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Met name tijdens de eerste dagen van een schooljaar zijn kinderen nog vol van hun vakantieverhalen en ook van de spanning van een nieuw schooljaar. Veel kinderen lopen of fietsen een dan voor hen nog nieuwe route naar een nieuwe school. Nog te vaak raken zij betrokken bij een ongeval, vooral in de eerste drie maanden van het nieuwe schooljaar. Ook voor automobilisten is het na de zomervakantie altijd weer even wennen dat de schoolgaande kinderen wederom aan het verkeer deelnemen.

‘Veilig Verkeer Nederland’ (VVN) probeert elk jaar weer om in deze eerste belangrijke schoolweken aandacht te vragen voor veiligheid in het verkeer. We kennen bijvoorbeeld allemaal wel de spandoeken langs of boven de weg met de tekst ‘De scholen zijn weer begonnen'. Die spandoeken moedigen de automobilisten en de overige weggebruikers aan om zoveel mogelijk rekening te houden met kinderen die weer naar school gaan. De boodschap is duidelijk: kinderen moeten veilig naar school kunnen; of ze nu zes of zestien jaar oud zijn.

Deze welbekende spandoeken zijn verkrijgbaar met een lengte van vier of van acht meter. Dit jaar zijn het nieuwe spandoeken; in een frisse, en zeker ook wel herkenbare opmaak. Eén van die nieuwe spandoeken hangt momenteel boven de Gysbert Japicxstrjitte in Stiens. Dit jaar is deze actie op 15 augustus 2011 van start gegaan. ‘De scholen zijn weer begonnen' is één van de meest bekende verkeerscampagnes van VVN en loopt in elke regio gedurende de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.

Deze VVN-actie is vooral bedoeld voor volwassen weggebruikers en voor de basisschoolkinderen van 6 tot 12 jaar. Maar ook de politiek en de ouders worden gewezen op deze preventieve actie. Veilig Verkeer Nederland wil met deze actie iedereen extra alert maken op scholieren in het verkeer. Immers, hoe beter alle weggebruikers rekening met elkaar houden, hoe beter het is voor de verkeersveiligheid.

Ledenraadsvergadering Vereniging VU-Windesheim in Amsterdam

Zaterdag 10 september 2011

De Extra Ledenraadsvergadering van de Vereniging VU-Windesheim wordt vanmorgen en vanmiddag gehouden in het Auditorium van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Samen met verenigingbestuurders en -medewerkers en de Raad van Toezicht nemen we vandaag ruim de tijd om gewenste wijzigingen in de verenigingsgovernance te realiseren.

Als Friese delegatie vertrekken we vanaf de carpoolplaats bij Zurich bij de Friese kop van de Afsluitdijk. Tegen tien uur zijn we op de VU-campus en om 10.30 uur vangt de Ledenraadsvergadering aan. We willen vandaag een vervolg geven aan de voorgaande Ledenraadsvergadering van afgelopen juni. Het gaat vandaag vooral om alle uitgangspunten en om de vertaling daarvan in de drie nieuwe concept-statuten.

De verenigingsbestuurders René Smit (College van Bestuur VU), Elmer Mulder (Raad van Bestuur VU-medisch centrum) en Jan Willem Meinsma (College van Bestuur Windesheim) geven achtereenvolgens een toelichting op het proces en de inhoud van de bestuursnotitie over de aanpassing van de governance binnen ons Verenigingsverband. Vandaag willen we een besluit nemen over de afsplitsing vanuit onze Vereniging van twee nieuwe stichtingen, voor enerzijds Vrije Universiteit & VU-medisch centrum en anderszijds Christelijke Hogeschool Windesheim.

Na de toelichtingen op aanleiding, stand van zaken, doelen en tijdpad is er volop gelegenheid voor alle aanwezigen om elkaar informatieve vragen te stellen, om kritische kanttekeningen bij voorstellen te plaatsen, om amendementen in te dienen en om onderling met elkaar af te stemmen in kleiner verband gedurende de korte sessies waarop de vergadering wordt geschorst. Als we in beeld hebben wat we willen bereiken, richten we de focus op de eerste concepten van de nieuwe statuten voor de 'Vereniging voor Christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderwijs en patiëntenzorg' (verkort ook wel aangeduid als 'VU-Vereniging), voor de in oprichting zijnde 'Stichting VU-VUmc' en voor de in oprichting zijnde 'Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim'.

In het besluitvormingsproces aan het eind van de middag nemen we eerst de besluiten op de vandaag ingediende amendementen, waarna we besluiten nemen op de wijziging van de verenigingsgovernance en op de concepten van de drie nieuwe statuten. Na ampel beraad en de gevolgde stemprocedure zijn we klaar om ons dan te richten op het vervolgproces. De komende dagen, weken en maanden zal in allerlei werkverbanden hard moeten worden gewerkt om deze grote governanceoperatie te realiseren, opdat we in de eerstvolgende Ledenraadsvergadering van december 2011 tot finale besluitvorming kunnen overgaan op de drie statuten, die we nodig hebben om in 2012 gescheiden verder te gaan met twee nieuwe instellingsstichtingen, blijvend uitgaande van onze al 132 jaar bestaande Vereniging.

Rond vijf uur rijden we Fryslân weer binnen. Ik rijd door naar Bolsward, waar Durkje klaar staat, waarna we samen naar Koudum rijden, waar we vanavond aanwezig zijn bij het bijzondere 60e verjaardagsfeest van Liesbeth Vos, de voorzitter van het College van Bestuur van het Friesland College. Wetende dat op dit moment het noodweer over het zuiden van Nederland raast, zitten wij de hele avond bij een aangename zomertemperatuur binnen en buiten op het terras van het Kunstcafé BeiMei in het Friese Koudum. Met een heerlijk visbuffet, een prima muziekband en een artistieke entourage zorgen alle aanwezige familieleden, vrienden en de leidinggevenden van het Friesland College voor een geslaagd feest op deze zwoele zomeravond.

Koudum viert vanavond ook haar dorpsfeest, dus ons feest wordt vrolijk verder opgetuigd met de versierde wagens, de passerende feestgangers en het muziekkorps, die allemaal vóór het terras hier in Koudum aan ons voorbijtrekken.

NBG-bestuursvergadering in Haarlem

Vrijdag 9 september 2011

In het kantoor van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) te Haarlem komt vandaag het NBG-bestuur bijeen. Het is de eerste bestuursvergadering van dit werkseizoen, na enkele weken zomerreces. We zijn blij dat vanaf heden ook het nieuwe bestuurslid Anne Westerduin tot ons bestuur is toegetreden. Haar expertise-profiel op het gebied van vrouwen, media en communicatie is een mooie aanvulling op de profielen van de huidige bestuursleden.

Aan de hand van uiteenlopende interne en externe informatie en mededelingen blikken we terug op alle relevante gebeurtenissen en de voortgang van ons werk in de afgelopen zomermaanden. We spreken bijvoorbeeld over het XNoizz Flevofestival 2011, de BibleDate, fondsenwerving en enkele personele zaken. Ook komt de voortgang op samenwerking met enkele partners zoals Katholieke Bijbelstichting, Jongbloed, Vlaams Bijbelgenootschap, Bijbels Museum, Ark Mission, Wycliffe Nederland, Bureau Nassau, Evangelische Omroep en de Unie NZV aan de orde.

Meer specifiek gaan we in op het maken van verantwoorde keuzes bij de ondersteuning aan internationale bijbelgenootschapsprojecten in het NBG-werkverband van de United Bible Societies. Daarna bespreken we het actuele overzicht van de voorbereiding van het NBG-jubileum 2014, het jaar waarin het Nederlands Bijbelgenootschap 200 jaar bestaat. Ook de eerste versie van de beleidsnotitie over het mogelijk verstrekken van leningen op bijbelprojecten wordt inhoudelijk besproken.

De laatste bestuurszaken die we bespreken, betreffen de voorbereiding van de aanstaande Ledenraadsvergadering, de bestuursvergaderagenda voor het komende kalenderjaar en de kandidatuur voor de vacatures die dit jaar zullen ontstaan door statutair aftreden van Ledenraadsleden. Als alles is besproken en als alle werkafspraken zijn gemaakt, wordt de vergadering afgesloten met een korte meditatief moment over dieren in de Bijbel.

donderdag 8 september 2011

Welkom student & Welcome student

Donderdag 8 september 2011

Vorige week hadden we binnen Stenden Hogeschool de StudieStartWeek voor alle eerstejaars studenten. Een prima week om kennis te maken met je medestudenten, met de hogeschoolmedewerkers, met je opleiding, met het werkveld waarvoor je zult worden opgeleid, met Stenden Hogeschool en met Leeuwarden als studentenstad. De ouderejaars studenten en de medewerkers van de hogeschool heten dan de eerstejaars studenten van harte welkom in onze hogeschoolgemeenschap.

Een week later - deze week - arriveren dan ook alle ouderejaars studenten na een welverdiende vakantie. Ook zij worden door de docenten, het opleidingsmanagement en de overige stafmedewerkers van harte verwelkomd. Elke opleiding doet dat op een eigen manier. Als je momenteel op de tweede verdieping van het hogeschoolgebouw loopt, zie je dat ook de opleiding Small Business en Retail Management de gearriveerde en teruggekeerde studenten hartelijk welkom heet.

"'t Zijn de kleine dingen die het doen, die het doen", zo zongen Saskia & Serge jaren geleden al. Zo is het ook hier: "Welkom student" & 'Welcome student".
Het zijn maar twee woorden, maar ze zijn veelzeggend.
Fijn dat je er (weer) bent!

woensdag 7 september 2011

First things first

Woensdag 7 september 2011

Anderhalve week geleden begon binnen Stenden Hogeschool het nieuwe hogeschooljaar 2011-2012. Na de zomervakantie komen studenten en medewerkers uit alle windstreken, vanuit alle werelddelen weer bijeen om samen een nieuw collegejaar op te starten. Niet alleen de lesroosters dienen dan tijdig beschikbaar te zijn, maar ook de overall jaarkalender voor het nieuwe schooljaar. Een nauwgezet proces van plannen en afstemmen heeft er ook dit jaar weer toe geleid dat de "Academic Calender 2011-2012" voor het komende collegejaar tijdig beschikbaar is.

De Academic Calender van Stenden University of Applied Sciences verschijnt in diverse uitvoeringen, waaronder deze kleine kalender op zakformaat. Deze kleine kalenders op zakformaat liggen op veel plekken in de hogeschool, om ze mee te nemen voor gebruik tijdens het gisteren officieel geopende hogeschooljaar. En uiteraard is de meer gedetailleerde versie van deze jaarkalender tijd- en plaatsonafhankelijk ter inzage via ons intranet. Het is voor alle studenten en medewerkers een onmisbaar document om je studie en/of werkzaamheden zo goed en efficiënt mogelijk te plannen.

In een oogopslag vind je voor alle vijf moduulperiodes onder andere welke de onderwijs-, studie en toetsweken zijn, wanneer het hogeschoolgebouw gesloten is of gewijzigde openingstijden heeft, wanneer de moduulroosters gepubliceerd worden, wanneer de bijzondere hogeschoolactiviteiten zijn en ook de lestijdentabellen van alle vijf Nederlandse hogeschoolvestigingen zijn overzichtelijk vermeld.

De Academic Calender 2011-2012 van Stenden Hogeschool kreeg dit jaar als passende titel mee: 'First things first!'

dinsdag 6 september 2011

Learning from the world @ Stenden

Dinsdag 6 september 2011


Vanmiddag zit het Auditorium van Stenden Hogeschool in Leeuwarden nagenoeg vol. Vandaag zijn we hier bijeen voor de opening van het hogeschooljaar 2011-2012. Collega Herman Hoedemaker heet alle collega's en alle externe genodigden van harte welkom en leidt ons vanmiddag door het programma van deze jaarlijkse startbijeenkomst.

Eerste spreker is Leendert Klaassen, voorzitter van ons College van Bestuur. Hij memoreert dat we vorig jaar hebben gewerkt in een voor het hoger onderwijs roerig jaar. Kwaliteit was vorig jaar een belangrijk item en dat zal ook in dit nieuwe jaar en in de daaropvolgende jaren onverminderd zo blijven. Stenden zal blijven investeren in bijvoorbeeld onderwijsfaciliteiten, in scholing van medewerkers en in ICT. Ook de rol die Stenden Hogeschool in de regio speelt, zal vooral aandacht vragen. Een ander speerpunt voor de nabije toekomst is dat hogescholen en universiteiten zich nog steviger moeten profileren. Voor Stenden betekent dat onder andere dat met name Internationalisering 'in the spotlight' blijft.


Nadat Leendert Klaassen het hogeschooljaar officieel heeft geopend, volgen achtereenvolgens drie korte presentaties van de drie New Faculties die Stenden Hogeschool vandaag officieel van start laat gaan, te weten:
- Kenniscentrum voor Sociale Innovatie, gepresenteerd door collega Tony van Acquoy;
- Polymore Research Education, gepresenteerd door collega Rudy Folkersma;
- European Tourism Futures Institute; gepresenteerd door collega Jeroen Oskam.

Deze feestelijke presentatie wordt opgevolgd door een muzikaal intermezzo, verzorgd door het gitaarduo Thijs ten Berge & Marein van Wifferen, twee studenten van Stenden Hogeschool. Ze spelen en zingen hun mooie nieuwe song 'Our stories'.

Deze jaaropening staat vooral ook in het teken van 'Internationalisering'. Wat doet ervaring in het buitenland met een student en waarom is die buitenlandervaring zo belangrijk? Waarom zijn onze global campus sites zo belangrijk voor Stenden Hogeschool? En vooral: waar moet je als instelling voor hoger onderwijs rekening mee houden? Stenden heeft jarenlange ervaring op het gebied van internationalisering. In de afgelopen maanden heeft een onafhankelijke Expert Group op verzoek van Stenden Hogeschool onderzocht hoe de stand van zaken van internationalisering is in het hoger onderwijs en in Stenden Hogeschool.

De leden van deze Expert Group, prof. Frans Zwarts (voorzitter, voormalig Rector Magnificus RUG), prof. Stephen C. Dunnett (Professor & Vice Provost for International Education, State University of New York at Buffalo) en prof. Hans de Wit (Lector internationalisering, Hogeschool van Amsterdam) geven vanmiddag tijdens deze hogeschooljaaropening een toelichting op de ontwikkeling van internationalisering in het hoger onderwijs in het algemeen en op de staat van de internationalisering bij Stenden Hogeschool in het bijzonder.

Deze drie experts komen in hun drie presentaties en in hun onderzoeksrapportage met welkome, bruikbare suggesties voor het doorontwikkelen van ons internationale profiel. Deze internationale, onafhankelijke onderzoekscommissie is complimenteus over ons profiel. 'Internationalisation at Home' is een goede benadering van Stenden Hogeschool. Met 'Internationale mobiliteit van studenten en medewerkers' moeten we zeker doorgaan, vooral ook als integraal aspect van alle andere internationale aspecten van ons hogeschoolprofiel.

De Expertgroep zegt onder de indruk te zijn van de sociale rol die onze studenten tijdens en naast hun studie ook vervullen in de regio waarin onze campus site in Zuid-Afrika zich bevindt. Als goede raad krijgen we mee dat we vooral ook in de niche markt van 'Service Management' zouden moeten blijven. Vooral ook daarin ligt onze ervaring, onze kracht en onze goede reputatie.

Vijf broden, twee vissen en nog enkele appels

Maandag 5 september 2011

Aan de gevel van ons kerkelijk centrum De Hege Stins te Stiens hangt een kunstwerk: een kruis met vijf broden en twee vissen. Een kruis, omdat we geloven in de overwinning van Jezus Christus op de dood, omdat we als christenen geloven dat Jezus door Zijn lijden en sterven zelf de straf voor de zonden van alle mensen op zich heeft genomen, tot vergeving van zonden, voor ieder die gelooft.

De 'vijf broden en twee vissen' verwijzen naar het wonderverhaal in de Bijbel, in het Evangelie van Johannes 6, waarin Jezus een grote menigte mensen op wonderbaarlijke wijze te eten geeft met slechts vijf broden en twee vissen.
- Na dit wonder zegt Jezus tegen zijn discipelen: "Ik ben het brood dat leven geeft".
- Het Griekse woord voor vis is 'Ichthus'. Elke letter in dat Griekse woord 'ἰχθύς' is een afkorting voor een ander woord. Die vijf letters, ofwel woorden, vormen de zin 'Jezus Christus, Gods zoon, (en/de) Redder.

Kruis, brood en vis, ze horen bij elkaar.
Alle drie verwijzen ze naar Jezus, de gekruisigde, het brood des levens, Gods zoon en onze Redder.

Maar in de tuin van de kerk staat een boom vóór het kruis. Het is een appelboom. De appel wordt ook wel beschouwd als het symbool van de verleiding en van de zonde. Nog slechts enkele appels hangen aan de boom. De weersvoorspellers spreken voor morgen over onstuimig weer, met regen en harde wind. De kans is groot dat het merendeel van de nog resterende appels morgen door de harde wind uit de boom zal vallen.


De appels vallen niet ver van de boom, en wel .... onder het kruis.
Over symboliek gesproken!

zondag 4 september 2011

Vakantiebijbelgids 2011

Zondag 4 september 2011

Elk voorjaar ontvangen we als donateurs thuis de nieuwe Vakantiebijbelgids voor de komende zomervakantie van Ark Mission uit Amsterdam, de organisatie die tot en met 2008 bekend was onder de naam Vereniging tot Verspreiding der Heilige Schrift/Bijbel Kiosk Vereniging. Sommige kerken verspreiden de gids huis-aan-huis. Christelijke recreatieorganisaties schenken de gids aan hun gasten. Reisleiders gebruiken de gids bij hun dagopeningen en/of dagsluitingen. En wij nemen al jaren lang de nieuwe gids mee naar onze vakantiebestemmingen, daarbij de doorgaande Bijbellezing van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) voor de duur van de vakantie even los latend.

De titel van de Vakantiebijbelgids 2011 is: "Vier je mee?". Dit jaar een bijzondere gids, want het is de 40e editie van de Ark Mission Vakantiebijbelgids. Ark Misson schat in dat er in de afgelopen 40 jaar ongeveer tien miljoen gidsen zijn verspreid. Die zwierven in koffers, reistassen, rugzakken en in auto's, boten, treinen en in vliegtuigen de hele wereld over. Dit jaar is deze gids verspreid in een een oplage van 147.000 exemplaren.

Bij 'Vieren' - zoals in het jaarthema van 2011 - kun je denken aan begrippen als 'gedenken' en 'dankbaarheid'. Voor dit jaar hebben drie auteurs een selectie gemaakt uit de Bijbel. Zij schreven ieder voor één vakantieweek voor elke dag een korte vakantiegerichte overdenking.

In week 1 staat Petra Boogerd stil bij zegeningen in je persoonlijke leven: "Ik kan enorm genieten van samenzijn met anderen. Het is een zegen dat we aan elkaar gegeven zijn, al kost het soms enige moeite elkaar te accepteren met onze verschillen. Maar wat kunnen we veel van elkaar leren en wat kunnen we ook veel van kinderen leren.'.

In week 2 schrijft Gerieke van Til-van Dijk over het delen van je geloof met anderen: "Maar of je nu thuis bent of op vakantie: Gods grootheid is zichtbaar. Bijvoorbeeld in de natuur. De bergen, de zee, de dieren, de bloemen en planten. Je hoeft er zelf niets voor te doen; God heeft het geschapen. En jij mag ervan genieten, samen met anderen.".

In week 3 gaat dominee Arie van der Veer (ook bekend van de Evangelische Omroep) in op de blijdschap van het geloof en het kennen van God: "Voor mij is dan toch wel het fijnste dat ik mag weten dat ik een kind van God ben.".

Vier je mee?

China Garden in het Friese Buitenpost

Zaterdag 3 september 2011

Aan het begin van de avond arriveren we als gezin met zijn zevenen in het nieuwe Chinese restaurant 'China Garden' in het Friese Buitenpost. Omdat voor ons allen nu de zomervakantie voorbij is en omdat Durkje in de zomervakantie jarig is geweest genieten we hier vanavond van Chinees culinair in dit enkele maanden geleden geopende restaurant, dat op zaterdagen en zondagen wordt uitgebaat als buffet- en wokrestaurant.

De familie Mei, met China Garden al meer dan tien jaar een begrip in deze Noordfriese regio, heeft met haar China Garden Wokrestaurant nu op een geheel nieuwe locatie haar assortiment en dienstenpakket behoorlijk uitgebreid. Het bedrijf is nu van een traditioneel Chinees-Indisch restaurant veranderd in een modern en goed geoutilleerd wokrestaurant, waar ook ruimtes zijn voor recepties, vergaderfaciliteiten en bedrijfspresentaties.

Zo langzamerhand wordt het een goede traditie om zo in de overgang van vakantie naar werk elkaar als gezinsleden culinair te ontmoeten, om met elkaar terug te blikken op onze vakantiebelevenissen en om vooruit te kijken naar wat het komend werkseizoen ons mogelijk zal brengen.

Nadat we hebben genoten van het viergangendiner gaan we nog even op bezoek bij Anne & Rennie, die hier vlakbij het restaurant in Buitenpost wonen. Aan het eind van de avond rijden we met zijn allen weer terug naar Stiens.

vrijdag 2 september 2011

De barstende bast van de Plataan

Vrijdag 2 september 2011

In onze tuin staat een Plataan van ongeveer 20-25 jaar oud. Deze in Frankrijk veel voorkomende loofboom kan zo’n dertig meter hoog worden en ze zijn vooral te herkennen aan de stam. In de loop van de jaren laat de schors namelijk in grote plakken los, waarna lichtgekleurde vlekken ontstaan rondom de stam.

Toen na het droge voorjaar van dit jaar een tamelijke natte periode volgde, begonnen de oude schorsplaten over grote delen van de boomstam los te komen. Deze loslatende schors is niet het gevolg van de droogte – zoals wel eens wordt gedacht - maar juist van de regen. Door het grillige verloop van al dan niet loslatende schors lijkt de boomstam wel op de camouflagestof
van een legerbroek.

De plataan groeit op deze manier uit zijn bast. Hij bladdert vooral in de zomer met onregelmatige, dunne schubben af. Met het laten vallen van de grote plakken schors, raakt de boom ook de in de schors opgenomen vervuilende stoffen kwijt, dus het heeft voor de Plataan zelf ook nog een reinigende werking. Elke Plataan vertoont een ander patroon van groene, grijze en gele vlekken. Onder de deels losliggende schors overwinteren doorgaans veel insekten.

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting Nationale Boomfeestdag verscheen in juli 2007 het tweede postzegelvel van de Nederlandse Bomenserie. Bij de Zomerbomen staat in deze zegelserie ook de Plataan centraal. Voor deze gelegenheidszegel werd de zo kenmerkende schors van de Plataan afgebeeld. De natuurlijke kleurenschakering van de schors tonen zo op het eerste gezicht een abstracte voorstelling.

donderdag 1 september 2011

sswradio @ Stenden

Donderdag 1 september 2011

De StudieStartWeek is de introductieweek voor alle studiestartende eerstejaars studenten van Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Het is de ideale gelegenheid om de stad Leeuwarden te ontdekken, om Stenden hogeschool te leren kennen en om alle aspecten van het studentenleven te beleven.

De StudieStartWeek vond deze week plaats van afgelopen maandag 29 augustus 2011 tot en met vandaag. Studenten gingen in deze StudieStartWeek verschillende activiteiten ondernemen en evenementen bezoeken. Dat varieert van kennis maken met elkaar, kennismaken met ons probleemgestuurd onderwijs (pgo), kennismaken met de hogeschool en kennismaken met Leeuwarden als studie- en studentenstad. Daarnaast waren er tal van spelactiviteiten en fantastische studentenfeesten tot in de late en vroege uren.


Ouderejaars studenten maken de eerstejaars gedurende de hele week wegwijs. Ook deze StudieStartWeek was weer een goede gelegenheid om kennis te maken met het studentenleven in Leeuwarden. Het uitgaansleven is in Leeuwarden prima geregeld, dus ook dat is de plek om je naast je studie prima te vermaken. Leeuwarden biedt als Friese hoofdstad een uitgebreid scala aan theater, bioscopen, een filmhuis, kroegen en cafés, discotheken, restaurants en gezellige eethuisjes. Volgens de studenten in Friesland is Leeuwarden de gezelligste HBO-stad van Nederland: Leeuwarden Studiestad!

Gedurende de afgelopen week werd je op veel verschillende manieren geïnformeerd over programma's van komende activiteiten en over de ervaringen van afgelopen activiteiten. Op veel plaatsen in de hogeschoolgebouwen lagen programmabladen, dagelijks verschenen nieuwsbulletins, op internet en op intranet was informatie te vinden, op YouTube verschenen veel filmpjes en in het centraal gelegen medialokaal van het Leerbedrijf van de opleiding Media en Entertainment Management was deze week de radiostudio van SSWradio ingericht. De hele week kon je via internet radio- en televisiereportages via USTREAM volgen. Kortom, het was ook een waar media-evenement.