zaterdag 30 november 2013

Met trots presenteren wij de eerste teksten van de Bijbel in Gewone Taal

Vrijdag 29 november 2013
Posters in het kantoor van het Nederlands Bijbelgenootschap te Haarlem


Trots op NBG en BGT
Als ik de ontvangsthal van het kantoor van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in Haarlem binnen loop, valt mijn oog direct op de twee posters, die aan het plafond van de receptie hangen.
Het gaat hier om de promotie van de eerste teksten van een nieuwe bijbeluitgave, de 'Bijbel in Gewone Taal' (BGT), een duidelijke Bijbel voor iedereen, iets geheel nieuws, en direct bruikbaar en betrouwbaar als eigentijdse Blijde Boodschap in gewone taal ..... de Bijbel in Gewone Taal.
We komen hier in Haarlem vandaag als bestuur en directie bijeen voor de periodieke bestuursvergadering van het NBG. Vanzelfsprekend hebben we het ook over de mooie nieuwe uitgave van de eerste teksten van deze Bijbel in Gewone Taal, die sinds enkele dagen verkrijgbaar is bij het NBG en in de boekhandel. We zijn nu al trots op dit eerst resultaat. Dat belooft nog wat, als we volgend jaar - in het 200e bestaansjaar van het NBG - in ons jubileumjaar de complete Bijbel in Gewone taal zullen uitgeven.

Directie & bestuur
In onze bestuursvergadering komen vandaag de vaste agendapunten zoals te doen gebruikelijk aan de orde. Veel aandacht besteden we aan de verdere uitwerking van de nieuwe strategie van het NBG.
Ook bespreken we de doorgaande uitwerking van de plannen met betrekking tot het feestelijke jubileumjaar 2014, als we ons tweehonderdjarig bestaan zullen vieren.
Ook financiële zaken passeren vandaag de revue, zoals de actuele cijfers inzake fondsenwerving, het vaststellen van de NBG-Begroting voor 2014, de benoeming van een nieuwe accountant, en de evaluatie van het Nieuwe Generatie Fonds van het NBG.

Zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt
Er wordt nog gewerkt aan de voorbereiding van de verdergaande deskundigheidsbevordering van bestuursleden, dus ook onze bijscholing zal in 2014 vast en zeker een vervolg krijgen.
We zijn al bezig met het invullen van de vacatures voor 2014 in de Ledenraad van ons NBG-Verenigingsverband. We maken afspraken over de kennismaking met een kandidaat-Ledenraadslid.
En dan zijn de vergaderuren al weer voorbij en keren bestuur en staf weer huiswaarts na een lange werkdag. Als ik het gebouw weer uitloop, kijk ik nog even achterom, naar die mooie posters, vol trots, me realiserend dat het al die hardwerkende en kundige medewerkers nu al is gelukt om de eerste teksten van de Bijbel in Gewone Taal bij de mensen in Nederland en Vlaanderen te brengen, opdat velen zullen (blijven) zien en (blijven) ervaren dat Gods Woord ook in 2013 nog heel veel mensen aanspreekt!

Be a Hero, Take Action @ Stenden

Donderdag 28 november 2013
Aandacht en Actie binnen Stenden Hogeschool voor Serious Request 2013Stop kindersterfte
3FM Serious Request 2013 vraagt aandacht voor kinderen die jaarlijks onnodig sterven aan (de gevolgen van) diarree. Dit is een stille ramp, die het gevolg is van gebrek aan schoon drinkwater, zeep en toiletten.
De drie DJ’s die van 18 tot en met 24 december 2013 in het Glazen Huis in Leeuwarden verblijven, gaan er in die week alles aan doen om zoveel mogelijk aandacht te vragen en geld in te zamelen voor de aanpak van deze stille ramp.

Stenden heroes take action
Elk jaar sterven ruim 800.000 kinderen aan diarree, elke dag dus ongeveer 2.200 kinderen. Jonge kinderen, met name die tot vijf jaar oud, zijn kwetsbaar omdat ze nog weerstand moeten opbouwen, en diarree breekt die weerstand af. Kinderen met diarree die niet behandeld worden, sterven vaak door uitdroging.
Het Rode Kruis helpt met schoon drinkwater en zeep, met de bouw van sanitaire voorzieningen, en met training en informatie over het belang van goede hygiëne.
Overal in Fryslân - en ook daarbuiten - worden al geruime tijd initiatieven ontplooid om straks heel veel geld bijeen te brengen, zoals dat inmiddels al enkele jaren in het kader van de landelijke Serious Request-actie gebeurde.
Ook binnen Stenden Hogeschool zijn inmiddels veel studenten en medewerkers in actie gekomen, om een bijdrage te leveren aan het succes van deze charitatieve december-aktie.

Wonka Bar
Stenden-studenten van de opleiding Vrijetijdsmanagement hebben zogenoemde 'Stenden Wonka Bars' laten ontwikkelen. Een Wonka Bar is een unieke en smakelijke chocolade-reep met gouden en zilveren wikkels, waarmee je leuke prijzen kunt winnen! Je maakt zo bijvoorbeeld kans op een ultiem 'leisure experience!' De opbrengst van de verkoop van deze Wonka Bars gaat naar Serious Request.

IHM Lecturers for Serious Request
Last Thursday lecturers of the Stenden Hotel Management School stepped out of their beloved comfort zone and gave an ‘alternative’ workshop for Serious Request. The objective was to collect as much money as they can. The workshops offered were: Kaatsen (Frysian sport), (Non verbal) Communication and Hospitality, Relaxing head/neck massage, American Exceptionalism, Games and Gaming, Surprise, Merengue/Salsa dance clinic, Photography, and a Dance clinic.

Stenden Run
Stenden-Studentenverenging Io Vivat organiseert een hardloop-evenement voor alle medewerkers en studenten van Stenden Hogeschool, in het tegenover de hogeschool gelegen Rengerspark. Sportievelingen kunnen tussen de 1 en 10 km hardlopen, en de sponsoropbrengsten hiervan zijn geheel voor het goede doel!

SUH Glazen Diner
Op 10 december 2013 komt de top van het Friese bedrijfsleven samen tijdens het Glazen Diner, hét netwerkdiner ten behoeve van Serious Request. Stenden University Hotel (SUH), het leerbedrijf van de Stenden Hotel Management School, organiseert dit diner in de kassen van kwekerij Empatec in Berlikum. De gasten kunnen een bijzondere avond verwachten in een unieke setting midden tussen het groen in de kas, in een heus glazen restaurant. Tafels voor tien personen worden verkocht voor € 1.500,- De opbrengst van dit prestigieuze diner gaat uiteraard naar het goede doel!

Serious Request Broodje
Studenten van de Stenden-opleiding Hoger Hotelonderwijs (HHO) runnen elke dag de Canteen, het bedrijfsrestaurant van Stenden Hogeschool. Speciaal voor het goede doel bedachten Stenden-HHO-studenten het 'Serious Request Broodje'; een overheerlijk broodje, dat dagelijks in de Canteen wordt verkocht! Ook de opbrengst van dit broodje draagt bij aan het succes van Serious Request 2013.

Naar een nieuw bestuur voor de VU-Vereniging

Woensdag 27 november 2013
Woordmerk van de VU-Vereniging

Samenstelling van een nieuw bestuur
Met ingang van 2014 zal vanwege diverse verandering in ons VU-Verenigingsverband de samenstelling het Verenigingsbestuur grotendeels veranderen.
Inmiddels zijn de nieuwe voorzitters van de Raad van Bestuur van VU-medisch centrum (Wouter Bos) en van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit (Jaap Winter) benoemd. Zij maken qualitate qua deel uit van het nieuwe bestuur van de VU-Vereniging.
We zijn nog op zoek naar een nieuwe bestuursvoorzitter, en twee nieuwe bestuursleden, die al dan niet zullen worden gekozen uit de kring van huidige verenigingsleden.

Kennismaken met kandidaat-bestuurders
Eergisteravond zijn we als leden van de Benoemingsadviescommissie (BAC) van de landelijk Ledenraad bij een search-buro bijeen geweest in Zwolle, in een uitgebreide setting, waar ook de huidige Verenigingsvoorzitter deel van uitmaakt, in wat we tegenwoordig de BAC+ noemen.
Maandagavond spraken we in Zwolle met een kandidaat voor deze bestuursvacatures, en ook vandaag komen we weer in BAC+verband bijeen - maar nu in Amsterdam - om met enkele kandidaten te spreken, die mogelijk zullen worden voorgedragen als kandidaat-Verenigingsbestuurder.
We komen vanavond bijeen in de VU te Amsterdam, om zicht te krijgen op de motivatie, bestuurservaring en competenties van de beoogde kandidaten, en om met elkaar te bespreken of zij opteren voor deze bestuursfunctie en of wij tot een positieve voordracht kunnen komen bij het zittende Verenigingsbestuur, opdat die voordracht uiteindelijk zou kunnen leiden tot een benoemingsvoordracht van het Verenigingsbestuur aan de landelijke Ledenraad, die medio december 2014 weer bijeen zal komen om te beslissen op alle ingediende voorstellen en voordrachten.

2e dag Proefvisitatie OLB in Groningen

Dinsdag 26 november 2013
Plenaire terugkoppeling van de bevindingen van de proefvisitatie VoorbereidingGisteren vond de start van de proefvisitatie van de Stenden-Opleiding tot Leraar Basisonderwijs plaats in Meppel. Vandaag gaat deze tweedaagse proefvisitatie verder, nu in de Stenden-hogeschoolvestiging te Groningen.
Het proefvisitatieteam bestaat enerzijds uit enkele Stenden-medewerkers, zoals een onderwijskundige, een collega Head of School en - onder leiding van - de Manager Quality Assurance. Anderzijds bestaat het audit team uit externe specialisten, zoals een beleidsmedewerker van een andere hogeschool en een lid van de Raad van Advies van onze Stenden-opleiding.

Documentenstudie
Als het audit team vanmorgen vroeg in de OLB-documentenkamer in de Stenden Hogeschoolvestiging te Groningen arriveert, ligt ook hier weer een uitgebreide verzameling documenten ter bestudering en als naslagwerk voor hen gereed. Aan de hand van deze bewijsdocumenten gaat het proefauditteam vandaag en morgen aan de slag om een en ander te verifiëren.
Gedurende de hele dag voert het proefvisitatiepanel wederom gesprekken met verschillende groepen vertegenwoordigers van de opleiding. Achtereenvolgens passeren de de volgende groepen te revue: Docenten, studenten, lector en kenniskringleden. Bij de samenstelling van de verschillende groepen wordt evenals gisteren weer rekening gehouden met een goede afspiegeling van het oude en het nieuwe curriculum; de verschillende opleidingsvestigingen zijn vertegenwoordigd; naast de reguliere opleiding is er ook aandacht voor het academische speciale traject; en verder wordt gesproken met vertegenwoordigers van commissies en van de onderzoekseenheden.

Plenaire terugkoppeling
Na een intern panelberaad volgt aan het eind van de middag een terugkoppeling van het proefvisitatiepanel aan het Management Team, en tenslotte verzorgt het proefvisitatieteam voor alle deelnemers aan het begin van de avond een plenaire rapportage van de eerste bevindingen van deze proefvisitatiedag van gisteren en vandaag.

1e dag Proefvisitatie OLB in Meppel

Maandag 25 november 2013
De documentenkamer voor de Proefvisitatie van OLB in MeppelVoorbereiding
Ter voorbereiding op de opleidingsvisitatie van de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs van Stenden Hogeschool heeft de opleiding een zelfevaluatierapport geschreven, ook wel Kritische Reflectie genoemd. Aan de hand van de beoordelingsstandaarden van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie beschrijft, analyseert en beoordeelt men deze opleiding, die door Stenden Hogeschool wordt aangeboden als HBO-Bachelor-opleiding in Assen, Emmen, Groningen, Leeuwarden en Meppel.
In het eerste en tweede kwartaal van 2014 zal een onafhankelijk auditteam de opleiding visiteren, om middels een verificatieonderzoek te beoordelen in hoeverre deze opleiding voldoet aan de accreditatiecriteria, die gelden voor opleidingen in het hoger onderwijs.
Om deze audit correct te laten verlopen, organiseren we vandaag en morgen een zogenoemde proefvisitatie, om te bekijken of alle te beoordelen documenten op orde zijn, of alle betrokkenen klaar zijn voor de visitatie en of de organisatie van deze meerdaagse audit vlekkeloos verloopt op alle hogeschoollocaties, waar dit onderzoek zal gaan plaatsvinden.
Vandaag gaat deze tweedaagse proefvisitatie van start in de Stenden-hogeschoolvestiging te Meppel.

Documentenstudie
Vorige week donderdagmiddag is het proefvisitatiepanel begonnen met het bestuderen van diverse opleidingsdocumenten.
Als het audit team vanmorgen vroeg in de OLB-documentenkamer in de Stenden Hogeschoolvestiging te Meppel arriveert, ligt ook hier weer een uitgebreide verzameling documenten ter bestudering en als naslagwerk voor hen gereed.
Aan de hand van deze bewijsdocumenten gaat het proefauditteam vandaag en morgen aan de slag om een en ander te verifiëren. Dat kan middels observatie en door middel van panelgesprekken.

Panelgesprekken
Gedurende de hele dag voert het proefvisitatiepanel gesprekken met verschillende groepen vertegenwoordigers van de opleiding. Achtereenvolgens passerende de volgende groepen te revue: Management Team, docenten, studenten, alumni, werkveldvertegenwoordigers en de Raad van Advies. Bij de samenstelling van de verschillende groepen wordt er rekening gehouden met een goede afspiegeling van het oude en het nieuwe curriculum; de verschillende opleidingsvestigingen zijn vertegenwoordigd; naast de reguliere opleiding is er ook aandacht voor het internationale speciale traject; en aan het begin van de proefvisitatiedag verzorgen een Academic Dean en een Profielteamleider een zogenoemde Showcase voor het audit team.
Na een intern panelberaad volgt aan het begin van de avond een eerste terugkoppeling van het proefvisitatiepanel aan het Management Team, om even terug te blikken op de eerste bevindingen van deze dag, en om vooruit te kijken naar het proefvisitatiedagprogramma van morgen in Groningen.

zondag 24 november 2013

Memoriazondag: Onderschat nooit het geloof van anderen

Memoriazondag 24 november 2013

Kaarsen branden ter nagedachtenis aan de geliefden die wij herdenkenUur van stilte, van licht, warmte en aandacht
Als we vanmorgen de kerkzaal betreden, valt het oog direct op het liturgisch centrum vóór in de kerkzaal. Rechts - te midden van plantengroen met witte lelies - op de viertafel branden 7 waxinelichten vóór een gescheurde, maar fier rechtopstaande boomstronk, als wil dat uiteengescheurde hout ons duidelijk maken dat in ons altijd de herinnering overeind blijft aan alle overledenen die ons ten hemel voorgingen.
Links staan ongeveer twintig forse kaarsen op een ronde glasplaat, met groot gevoel voor symboliek: bovenop het glazen doopvont, waar je wordt geschreven in Gods hand.
Een kleine kaars staat ernaast, en op een dienblad staat nog een groot aantal waxinelichtjes klaar, allemaal gereed om straks ontstoken te worden, om licht & warmte door te geven.
We vieren vandaag de jaarlijkse Memoriazondag. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we al onze geliefden die in het afgelopen jaar - en ook daarvóór - zijn overleden; binnen onze kerkelijke gemeente, maar ook daarbuiten; dichtbij en soms ook heel ver weg, maar voor je gevoel altijd zo dichtbij.
 
Voor iedere overledene brandt een kaars
Alle aanwezigen - gemeenteleden en ook alle gasten van vandaag - worden hartelijk welkom geheten om in de viering van het komende uur letterlijk en figuurlijk stil te staan bij de leden van onze gemeente, die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
Aan het begin van deze ochtendkerkdienst lezen voorganger dominee Desiree Scholtens en kerkelijk werker Tine de Vries bij toerbeurt de namen, overlijdensdatum en leeftijd van hen die ons in het afgelopen jaar ontvielen. Alle betreffende familieleden worden uitgenodigd om naar voren te komen om op het liturgisch centrum voor hun geliefde zo'n grote kaars aan de Paaskaars aan te steken, om de brandende herdenkingskaars vervolgens op de glazen plaat op het doopvont te plaatsen. Velen maken van deze gelegenheid gebruik, en stellen zich daarna op in een halve cirkel achter het doopvont.

Vuur dat nooit meer dooft
Als alle kaarsen branden, nodigt dominee Scholtens de andere aanwezige gemeenteleden uit om ook naar voren te komen, om daar een waxinelicht te ontsteken en die op de tafels rond de kaarsen op het doopvont te zetten, ter nagedachtenis aan alle anderen die ook zij vanmorgen graag willen gedenken. Een lange stoet van tientallen mensen maakt gebruik van deze gelegenheid.
Tenslotte steekt dominee Scholtens nog een kaarsje aan voor iedereen die hier vanmorgen wel een herdenkingkaarsje wilde branden, maar dat nu niet aankan, of voor wie hier vandaag - om welke reden dan ook - niet wil zijn of niet bij kan zijn.
Aan het eind van deze sessie branden op het liturgisch centrum alle kaarsen, ter nagedachtenis aan al die geliefden die wij vandaag gedenken.

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur, dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.

Hoop, door het geloof van anderen
Daarna gaat de kerkdienst verder. De lector leest de eerste helft van het bijbelverhaal over de wonderbaarlijke genezing van Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, die leed aan huidvraat (melaatsheid, lepra). In dit verhaal valt op dat deze krijgsman tweemaal het geloof en vertrouwen van anderen nodig had om weer beter te worden: eerst het geloof van zijn slavin en later het vertrouwen van zijn dienaren.
Dominee Desiree Scholtens trekt deze lijn door naar ons leven, want hoe vaak hebben wij al niet het geloof van anderen nodig gehad om daar goed mee voort te kunnen; in blijdschap en verdriet, tijdens ziekte en na de dood van onze geliefden.
Dominee Scholtens:
"Onderschat niet het geloof van anderen,
zij - je buren, je pake & beppe, je kinderen - kunnen je iets geven,
bijvoorbeeld: hoop."

Geschreven in Gods hand
We zingen vandaag veel liederen met woorden van hoop en vertrouwen:
Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, -
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Pieterpad

Zaterdag 23 november 2013

De covers van beide wandelgidsen deel I en II van het Pieterpad
Pieterpad deels als pelgrimspad
Als deel van onze pelgrimage (2005-2012) van het Friese Sint-Jacobiparochie naar het Spaanse Santiago de Compostela hebben Durkje en ik in de jaren 2006 en 2007 ook Traject II van het Pieterpad bewandeld. Nadat we achtereenvolgens het Jabikspaad en het Hanzestedenpad bewandelden, zijn we vanuit Zutphen vanaf het Hanzestedenpad overgestoken naar Vorden. Het tweede traject van het Pieterpad loopt van Vorden naar de Sint-Pietersberg, vier kilometer voorbij Maastricht.
Het Pieterpad is één van de vele Lange-Afstand-Wandelpaden in Nederland (LAW), met als padnummer LAW9.
Aansluitend op het Pieterpad pelgrimeerden Durkje en ik verder over de Via Mosana, in zuidelijke richting naar Frankrijk (via de GR654 en de GR654.2) en Spanje.

LAW9I en LAW9II
Het Pieterpad (LAW 9) is de bekendste lange-afstand-wandelroute van Nederland. De bijna 490 kilometer lange wandelroute brengt je van het Groningse Pieterburen naar de Limburgse Sint-Pietersberg. De volledige route is onderverdeeld in 27 etappes.
Van Noord-Nederland tot Zuid-Nederland voert de route je door uiteenlopende landschappen. Het Pieterpad is onderweg bewegwijzerd met de internationaal bekend zijnde wit-rode markeringen.
Elke etappe staat beschreven als noordzuidroute en als zuidnoordroute met een naast de beschrijving afgebeelde routekaart, waarop de route op de detailkaart in rood is aangegeven. Elk traject begint en eindigt bij een opstapplaats voor openbaar vervoer en in de beide routegidsen van het Pieterpad zijn tientallen accommodaties genoemd, waar onderweg kan worden gegeten, gedronken en/of overnacht.

Routebeschrijving
Tussen de routebeschrijvingen zijn informatieve teksten opgenomen over bijvoorbeeld de natuur, het landschap, de historie, de lokale bedrijvigheid, de regionale cultuur en enige nuttige tips voor wandelaars.
In de loop van de jaren veranderde de route door allerlei omstandigheden enigszins. Het is derhalve verstandig om voordat je gaat wandelen de bijbehorende website van het Pieterpad even te raadplegen om te bekijken of je eigen versie van de twee routegidsen nog up to date is.
De route voert je over openbare, of voor wandelaars opengestelde, wegen en paden.

Van Pieterburen via Vorden naar de Sint-Pietersberg bij Maastricht
 1. Traject I: Het 233 kilometer lange eerste traject van het Pieterpad van Pieterburen naar Vorden hebben Durkje en ik in 2007 & 2008  bewandeld in twaalf dagmarsen. De etappes - zoals wij die hebben gelopen - staan op de volgende weblogpagina van trajectdeel 1.
 2. Traject 2: Het 256 kilometer lange tweede traject van het Pieterpad van Vorden via Maastricht naar de Sint-Pietersberg hebben Durkje en ik in 2006 & 2007 bewandeld in elf dagmarsen. De etappes - zoals die wij hebben gelopen - staan op de volgende weblogpagina van trajectdeel 2. 

Begeleidingsgroepvergadering in De Waard van Ternaard

Vrijdag 22 november 2013
De gelagkamer van De Waard van Ternaard

Tussen de bedrijven door
Het Stendenberaad van Stenden Hogeschool vergadert vandaag in dorpsherberg De Waard van Ternaard, aan de voet van de Friese Waddenzeedijk.
Halverwege deze periodieke bijeenkomst van bestuur & management is een bijeenkomst ingelast van de Begeleidingsgroep voor Visitatie & Accreditatie van de Stenden-opleiding Master Learning & Innovation, één van de HBO-masteropleidingen, die in oktober 2014 is gevisiteerd ten behoeve van de vereiste accreditatie voor de komende jaren.

Begeleidingsgroep Accreditatie
Als voorzitter van de Begeleidingsgroep Accreditatie breng ik de volgende drie partijen met elkaar in gesprek: het opleidingsmanagement, de adviseurs van het College van Bestuur, en het College van Bestuur.
De adviseurs van het College van Bestuur bestuderen gedurende de looptijd van een accreditatieproces alle belangrijke concept-documenten, zoals van bijvoorbeeld het projectplan, het zelfevaluatierapport, het visitatierapport, en voorts van de actieplannen die in de tussenliggende fasen worden opgesteld. Deze adviseurs gaan ter vergadering met elkaar in gesprek en adviseren gedurende dit overleg de leden van het College van Bestuur, die dan onder andere op grond van de bespreekpunten van een Head of School en de ter vergadering ingediende adviezen de nodige voortgangsbesluiten neemt.

Regiocomité Fryslân van de VU-Vereniging bijeen in Leeuwarden

Donderdagavond 21 november 2013

Regiocomité Fryslân vergadert in Stenden University Hotel


Evaluaties
Vanavond komen we als Regiocomité Fyslân van de VU-Vereniging bijeen in een vergaderzaal van Stenden University Hotel in Leeuwarden.
Na alle startpunten van welkom & opening, notulen, mededelingen en een lange lijst van ingekomen stukken evalueren we onze activiteiten van de afgelopen weken, zoals de eerste drieluiklezing van Albert Jan Maat, de Statutaire Ledenvergadering voor de in Fryslân wonende VU-Verenigingsleden, de 7e Sminalezing van dr. Meike Bartels èn de tweede drieluiklezing van prof. dr. ir. Rudy Rabbinge.

Publieksactiviteten
Daarna blikken we vooruit op de volgende bijeenkomsten die we als Regiocomité Fryslân zullen organiseren, zoals de Alumnibijeenkomst 2014, die eind januari 2014 zal worden gehouden bij de Leeuwarder Courant, waar VU-alumna Ines Jonker als journalist werkzaam is. Voorts selecteren we een spreker voor onze derde drieluiklezing over de Voeldselcrisis, waarbij de focus in deze derde publieksactiviteit voornamelijk op de rol van de consument zal liggen.

VU-Verenigingszaken
Medio december 2013 zal de landelijke Ledenraad van de VU-Vereniging weer bijeenkomen in haar reguliere najaarsvergadering. Daar zullen belangrijke beslissingen worden genomen inzake statutaire vernieuwingen binnen onze VU-Vereniging, in relatie tot de Vrije Universiteit, het VU-medisch centrum en de overkoepelende Stichting VU-VUmc.
Niet alleen binnen dit landelijk stichtings- en verenigingsverband, binnen de beide instellingen en binnen VU-conneted zullen die besluiten veel veranderingen teweegbrengen; ook voor ons Friese Regiocomité zal dat majeure veranderingen brengen. Enkele Regiocomité-leden treden af, er komen nieuwe commissie van de VU-Vereniging en van de Ledenraad, enkele huidige Ledenraadsleden zullen zich kandidaatstellen voor de nieuwe Ledenraad van de VU-vereniging, en de huidige statutaire positie en de personele bezetting van alle Regiocomite's in den lande zullen ook fundamenteel wijzigen.

Van september via december naar 2014
We bespreken de ingezette veranderingen, uitgaande van hetgeen op 6 september 2013 is besproken in de landelijke Ledenraad, en voorts met het oog op de beoogde besluiten die op grond van die voorgenomen besluiten finaal zullen worden genomen in de Ledenraadsvergadering van december 2014. Het jaar 2014 zal dan een overgangsjaar zijn van de oude naar de nieuwe situatie.

vrijdag 22 november 2013

Wet Versterking Kwaliteitswaarborgen Hoger Onderwijs

Donderdagmiddag 21 november 2013
Presentatie van Frank Hendriks van Hobéon Certificering
Waarborgen van onderwijskwaliteit
Momenteel ligt het ontwerp van de zogenoemde Wet Versterking Kwaliteitswaarborgen Hoger Onderwijs voor aan het oordeel van de Eerste Kamer. Dit ontwerp heeft een lange aanloop gekend – wat overigens zo zijn redenen en voordelen heeft - onder ministeriële regie van Halbe Zijlstra en Jet Bussemaker, onder de ‘dakpannen’ van twee opeenvolgende kabinetten.
In zo’n lange aanloop is het in de wereld van hoger onderwijs zo dat iedereen er wel iets van vindt. Ook met dit wetsvoorstel is het zo dat die visies variëren van de mening dat het alleen maar leidt tot nog meer bureaucratie, tot aan het standpunt dat dit wetsontwerp eindelijk een positieve bijdrage zal leveren aan de door velen zo vurig gewenste verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs.
De agendacommissie van ons platform HBO van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) heeft voor vanmiddag Frank Hendriks uitgenodigd, om in ons netwerk te spreken en met ons het gesprek te voeren over de ins en out omtrent dit langverwachte wetsontwerp. Frank Hendriks is werkzaam als jurist en senior–adviseur bij Hobéon Certificering, één van de Nederlandse Evaluatieburo’s in het Nederlandse accreditatiestelsel voor het hoger onderwijs.

Wetsvoorstel
Gastspreker Frank Hendriks begint zijn presentatie met het noemen van de aanleiding en de doelstelling van dit wetsvoorstel. Daarna beschrijft hij het wetsontwerpproces met de daarin relevante overwegingen en de inhoudelijke veranderingen, in het traject van het oorspronkelijke voorstel tot het nu aan de Eerste Kamer voorgelegde uiteindelijke wetsvoorstel. In die ontstaansgeschiedenis zijn enkele belangrijke accreditatiestelselevaluaties – inclusief een reactie van de minister daarop – meegenomen; er zijn vier nota’s van wijziging gemaakt, en minister Bussemaker heeft aanvullend een uitgebreide beleidsreactie het licht doen zien.
Hendriks wijst ons op de majeure wijzigingen die het oorspronkelijke wetsvoorstel heeft ondergaan in de aanloop naar de aanstaande behandeling in de 1e Kamer op 3 december 2013. De eerste vragen en kritieken vanuit de 1e Kamer zijn overigens al ingediend, dus ook daar is het debat vóór en achter de schermen al volop gaande.

Clustervisitaties
Eén van de wetsitems die Hendriks nader toelicht, gaat over de zogenoemde clustervisitaties. We staan nadrukkelijk stil bij de definiëring van het begrip ‘visitatiegroepen’, en vragen ons daarbij af op welke wijze die clusters in onze werkpraktijk ingedeeld zouden kunnen worden; bijvoorbeeld op grond van onderwijsinhoudelijke criteria, of zal het te zijner tijd ook ‘graad-gericht’ kunnen? We zullen er nog veel over spreken, en de tijd zal het ons wel leren.

Commissies van Deskundigen
Een ander aspect van de clustering van opleidingsvisitaties van afzonderlijke hoger onderwijsinstellingen, is de wijze waarop de samenstelling van de (deels) gemeenschappelijke commissies van deskundigen zal plaatsvinden. Ook als dit bij wet wordt geregeld, zal het vast en zeker nog een bijzondere uitdaging worden om in het samenspel van onder andere landelijke Sectorraad, landelijk opleidingsoverleg, opleidingen, instellingsbesturen, verschillende evaluatiebureau’s, gecertificeerde secretarissen, onafhankelijk geachte auditoren en met ook de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie per cluster te komen tot één Commissie van Deskundigen, die gezamenlijk of in verschillende tranches de afzonderlijke clusteropleidingen gaan visiteren.
En dan hebben we het nog niet over bijvoorbeeld de verschillen in aflopende accreditatietermijnen en in de verschillen en de dynamiek die daardoor onderweg ook zullen ontstaan als de instellingen van deze afzonderlijke opleidingen al dan niet met negatief, voorwaardelijk en/of positief resultaat door de Instellingstoets Kwaliteitszorg komen.  Dat is in elk geval allemaal goed voor de werkgelegenheid, en het bevordert zeker ook het gesprek over de werking van ons Nederlandse accreditatiestelsel voor en in het hoger onderwijs. Hoe het ook zij, dit nieuwe model van clustervisitaties lijkt voor de ervaren professionals met enig historisch besef veel op het voormalige clustermodel, uit de tijd waarin de toenmalige HBO-Raad nog de opleidingsvisitaties organiseerde. Anno 2013 en straks 2014 is de complexiteit beslist toegenomen, en daarmee dus ook de omvang van de uitdaging om er iets goeds van te maken. Over deze visitatieclustering zal in de komende maanden en jaren allicht nog veel en boeiend worden gesproken. Wij zullen dat uiteraard met belangstelling volgen en daar vast en zeker ook in participeren.

Standpuntbepaling op Stellingen
En met dat laatste beginnen we op voorstel van Frank Hendriks dan ook direct maar. Aan de hand van een vijftal stellingen van Hendriks gaan we in subgroepen uiteen, om daar eerst één of meer stellingen met elkaar te bespreken, waarbij er volop gelegenheid bestaat voor intercollegiale consultatie. Na deze standpuntbepalingen in die subgroepen blikken we nog een half uurtje onder leiding van vervangend middagvoorzitter Ben van Schijndel terug op enkele gespreksinhouden uit die subgroepen.

 1. Dan blijkt dat de eerste stelling - over het feit als zou het voorliggende wetsvoorstel inmiddels zijn ingehaald door de ontwikkelingen in het hoger onderwijs - voor alle subgroepen geen aanleiding is geweest om hier inhoudelijk bij stil te staan;
 2. Bij stelling twee over het vraagstuk of clustervisitaties eigenlijk wel bijdragen aan kwaliteitswaarborgen, lieten de subgroepen de discussie over het nut liggen, en ging men veel meer in op de wenselijkheid van en de wijze waarop de beoogde clustervisitatie georganiseerd zou moeten worden. Nog voordat clustervisitaties worden ingevoerd, hoor je al de kritiek op de verhoging van de kosten van visitatie en accreditatie, die in onvoldoende mate gelijke tred zou houden met wat het ons in het hoger onderwijs zou opleveren.
 3. Bij stelling drie over lastendruk was men het snel met elkaar eens in de constatering dat bij interne en bij externe audits nog veel tijd kan worden bespaar en dat er nog veel aan kwaliteit kan worden gewonnen.
 4.  Stelling vier beweert dat de Instellingstoets Kwaliteitszorg weliswaar een mooi instrument is, maar dat het niets zegt over de kwaliteit van de opleidingen in de onderzochte instelling voor hoger onderwijs. De Instellingstoets Kwaliteitszorg biedt weliswaar niet die garantie, maar geeft daarentegen wel vertrouwen over het stelsel van kwaliteitszorg van de instelling waarvan een opleiding deel uitmaakt. In de plenaire terugkoppeling voegt iemand van de aanwezigen daar nog aan toe dat het huidige accreditatiestelsel al lang niet meer is gebaseerd – zoals indertijd beoogd – op verdiend vertrouwen, omdat het huidige systeem van opleidingsaccreditatie niet is geworden wat het had zullen en moeten worden.
 5. De vijfde stelling van Frank Hendriks stelt dat er wellicht één nieuwe (toezichts-) Autoriteit voor het hoger onderwijs zou moeten komen, waarin de afzonderlijke actoren zoals onder andere de Onderwijsinspectie, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, de Reviewcommissie omtrent de Prestatieafspraken en de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs samenwerken en afstemmen. Hier zijn de meningen nogal over verdeeld. Het zou bijvoorbeeld kunnen, mits de afzonderlijke afdelingen dan zelf goed afstemmen over hun onderlinge taakverdeling. Maar als we nu al zien dat de verdergaande differentiatie van het hoger onderwijs zich door toenemende instellingsprofilering verder zal gaan doorzetten, zou je je met recht en kritisch moeten afvragen of één Onderwijstoezichtsautoriteit meer kwaad of goed doet.

Organiseren van je werk met gemak

Woensdag 20 november 2013
CNV-onderwijsacademie zorgt voor deskundigheidsbevordering


Deskundigheidsbevordering voor onderwijspersoneel
Het Netwerk Friesland van CNV-Onderwijs organiseert vanmiddag en vanavond een bijeenkomst voor haar leden - met niet-leden te gast - in christelijke basisschool Toermalijn in Franeker.
Op het programma staan vandaag drie workshops, die in twee ronden worden aangeboden, waaronder:
 1. 1. Organiseren van je werk met gemak, met Hetty Hospes-van Rijn als workshopleider;
 2. 2. MindfulKids in de klas, onder leiding van Jinke de Groot;
 3. 3. Assertiviteit, met als trainer Jeannette de Haan-Dijkstra, van de CNV-Onderwijs Academie.
Ongeveer 50 deelnemers zijn voor deze bijeenkomst gekomen, voornamelijk afkomstig uit het primair onderwijs en uit het speciaal onderwijs.

Van het Leerplein naar de workshops
De bijeenkomst wordt geopend door Marit van der Kooij, voorzitter van de Ledenactiviteitengroep Noord van CNV Onderwijs Noord. Marit is ook alumna van onze Opleiding tot Leraar Basisonderwijs van Stenden Hogeschool; en momenteel werkzaam als groepsleerkracht van basisschool Toermalijn, waar we vandaag te gast zijn.
Marit heet ons allen welkom op het Leerplein, de centrale ruimte tussen de oudbouw en de nieuwbouw van deze Franeker basisschool.
Vóór en na de gezamenlijke maaltijd kunnen de workshops worden gevolgd, en er is volop gelegenheid om met elkaar te netwerken.

Organisatietips
Ik woon de workshop bij die handelt over het organiseren van je werk, die wordt geleid door Hetty Hospes-van Rijn.
We starten met een korte kennismaking met elkaar, aan de hand van een kaartenspel, waarbij je een keus kunt maken uit een goed bij jou passende kaart, waarop onderwerpen staan uitgewerkt met betrekking tot bijvoorbeeld: flexibel zijn, nee zeggen, grote lijnen, teleurstelling en conflicten.
Daarna inventariseren we in groepen vaardigheden, die essentieel zijn om je werk goed te organiseren.
Tussen de bedrijven door geeft Hetty tips, zoals: laat dingen los, maak belafspraken, neem pauzes, ga werkzaamheden samen doen, zorg dat anderen rekening met je houden en besteed je energie aan zaken die je wel kunt veranderen.
We vullen een zelftest in met betrekking tot het organiseren van ons werk, en bespreken die plenair; en daarna selecteert iedereen een top drie van voor hem of haar goed bruikbare tips, die staan op een uitgebreide lijst van tips die je kunnen helpen om je werk met gemak te organiseren.

donderdag 21 november 2013

Bestuursvergadering Stichting Jabikspaad Fryslân

Dinsdag 19 november 2013
Een webpagina van de huidige website van het Jabikspaad

Websitebouw en beheer
Als bestuur van de Stichting Jabikspaad Fryslân komen we vanavond bijeen in de Jacobshoeve in Sint-Jacobiparochie. We hebben een webdesigner uit Het Bildt uitgenodigd voor een eerste, oriënterende gesprek over het vraagstuk waar we rekening mee zouden kunnen en moeten houden om over te gaan van onze huidige website naar een geheel nieuwe website. Aan de orde komt onder andere of en in welke mate wij zelf met behulp van een bijbehorend beheerprogramma de inhoud van de site willen, kunnen of moeten aanpassen. We zouden bijvoorbeeld zelf alle 'content' op de nieuwe site kunnen zetten, maar dat zouden we ook geheel uit kunnen besteden; en tussen die uitersten zijn nog allerlei tussenvarianten mogelijk.

Vooronderzoek
Omdat we al vele jaren optimaal gebruik maken van onze uitgebreide, bestaande website, die perfect wordt beheerd door onze ex-bestuursvoorzitter en huidig webmaster Klaas Dankert, is er op dit moment gelukkig geen noodzaak om op heel korte termijn een nieuwe website te laten bouwen, dus we zullen na dit eerste oriënterende gesprek ons verder oriënteren op alle wensen en mogelijkheden, die er op dit gebied zijn. Het beoogde resultaat van dit vooronderzoek is dat we op termijn met een nieuwe website voor de dag zullen komen, waarmee we dan weer jaren tot tevredenheid van onze websitebezoekers vooruit kunnen.

Kwartaalplanning
Een groot deel van onze vergadertijd is met dit onderwerp ingevuld, en er ligt nog een behoorlijke agenda met bespreekpunten. We spreken af dat we in elk geval drie maal een vergaderavond zullen hebben zoals vanavond, waarin we eerst een expert uitnodigen op het gebied van websitebouw en websitebeheer, en de rest van de vergadertijd zullen gebruiken om de voorliggende vergaderagenda in delen af te werken. Daar nemen we drie maanden de tijd voor.

Bestuurszaken
Nu ons bestuurslid Gosse Ytsma onlangs is afgetreden, achten we het wenselijk dat we ons stichtingsbestuur zullen uitbreiden met tenminste twee nieuwe bestuurders, want we hadden ook nog een bestuursvacature open staan. Dat biedt ons ook de gelegenheid om te heroverwegen of wij als stichting en bestuur op deze voet verder gaan, of dat we bijvoorbeeld met enkele werkgroepen gaan werken, die elk gelieerd zijn aan de portefeuille van een bestuurder. Ook hierover zullen we de komende maanden met elkaar in gesprek gaan. In de grote kring van Friese en Overijsselse pelgrims zullen er vast geschikte bestuurders en werkgroepsleden zijn, die zich voor een aantal jaren willen en kunnen inzetten voor een optimaal beheer en verdere uitbouw van het Fries-Overijsselse Jabikspaad.

woensdag 20 november 2013

Benoemingsadviescommissie bijeen in de VU Amsterdam

Maandag 18 november 2013
Het hoofdgebouw van de VU, gezien vanaf het binnenterreinAvondwerk
Als ik tegen de avond het binnenterrein van de campus van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam op rijd, is het al donker. Veel studenten en medewerkers verlaten het gebouw, om wellicht na een werkdag hier in de universiteit naar huis terug te keren. Maar in het hoofdgebouw van de universiteit is het nog een drukte van belang. In de bedrijfskantine wordt gegeten, in de werkplekken her en der in het gebouw zijn studenten alleen of in groepen nog aan het werk, veelal een laptop daarbij gebruikend; en ook bij de universiteitsbibliotheek lopen de mensen nog in en uit.

Benoemingsadviescommissie in gesprek
Als leden van de Benoemingsadviescommissie van de Ledenraad van de VU-Vereniging komen we vanavond in de vleugel van het College van Bestuur bijeen, om een kennismakingsgesprek te voeren met de beoogde nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting VU-VUmc.
Op 6 september 2013 kondigde de huidige voorzitter Cees Veerman aan dat hij zijn voorzitterschap met ingang van medio december 2013 zal beëindigen, na een intensieve periode van toezicht op de universiteit en universitair centrum, die in het afgelopen jaar een roerige periode doormaakte.

Raad van Toezicht
Voor velen was het een teleurstelling dat onze voorzitter (ook van de VU-Vereniging) de beëindiging van zijn voorzitterschap aankondigde in september, maar dat tijdstip gaf ons allen in het VU-Verenigingsverband en in de Stichting VU-VUmc wel de gelegenheid om alvast op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter.
Inmiddels heeft dit zoekproces geleid tot de beoogde voordracht van een kandidaat-voorzitter, die over enkele weken ter benoeming zal kunnen worden voorgedragen in de eerstvolgende vergadering van de Ledenraad van de VU-Vereniging. Vanavond gaan wij als leden van de BAC met deze voorzitterskandidaat in gesprek, om tot een benoemingsadvies te komen naar de Raad van Toezicht.

Voorzittersbenoeming
Als alle proceslichten daarna op groen staan, kan de Raad van Toezicht haar benoemingsvoorstel indienen bij de landelijke Ledenraad van de VU-Vereniging, waarna wij in onze eerstvolgende Ledenraadsvergadering medio december 2013 kunnen overgaan tot benoeming van de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting VU-VUmc.

zondag 17 november 2013

Is God soms even met iets anders bezig?

Zondag 17 november 2013
Vocal Roses tijdens de Sing In in De Hege Stins van StiensSing In
De Sing In van vanavond in De Hege Stins wordt georganiseerd door de Evangelisatie- en Zendingscommissie van de Protestantse Gemeente van Stiens.
Dominee Kroon uit Garijp is uitgenodigd om als voorganger deze avondkerkdienst te leiden, en het trio 'Vocal Roses' uit Oudermirdum is uitgenodigd om vanavond voor de muzikale omlijsting te zorgen.
Han Giesing is onze organist en Piet Smit verzorgt als lector de Bijbellezing in deze bijzondere Gemeentedienst.

Gemeentelijke improvisatie op psalm 42
Het thema van deze zangdienst is: 'Is God soms even met iets anders bezig?
Wat als God afwezig lijkt….?
Waarom lijkt Hij soms zover weg?
Is God soms verborgen, of lijkt dat zo?
De eerste zes verzen van de bijbeltekst van Psalm 42 staan vanavond centraal tijdens deze kerkdienst. Na de schriftlezing gaan we de verzen 1 en 6 van psalm 42 zingen. Al snel heeft de gemeente in de gaten dat de tekst van de beamer op het scherm niet de juiste tekst is, maar de organist speelt de melodie van psalm 42 nietsvermoedend en onverstoorbaar door. Dan zet de gemeente het op een zingen. Vóór en achter me hoor ik iedereen van harte psalm 42 zingen. Jongere gemeenteleden zingen uit het hoofd de nieuwe berijming, en verderop hoor ik ook nog ouderen de oude berijming daar doorheen zingen. Ook de bij velen parate teksten van opeenvolgende psalm42verzen hoor je doorelkaar zingen. Volume is er genoeg tijdens de zang van deze twee coupletten, en dominee Kroon complimenteert de gemeente na de muzikale uitdaging van deze bijzondere 'canon' dan ook; het werd een onverwachte en onbedoelde improvisatie, die door de gemeenteleden zonder enige teksthulp toch uitbundig is gezongen, want zingen kunnen we in Stiens.

Wachten, bidden en hopen loont
In zijn verkondiging staat het woord 'wachten' centraal, zulks in lijn met het thema van vanavond, èn met de Bijbeltekst: 'Waar is dan je God?'
Dominee Kroon benoemt het menselijk ervaren dat wachten altijd zo lang duurt. Naar analogie van de term 'gevoelstemperatuur' noemt hij in dit verband het begrip 'gevoelswachttijd', ofwel: voor je gevoel duurt wachten altijd langer dat dat het feitelijk duurt.
Dominee Kroon: "Wachten op God kan gevoelsmatig óók te lang duren, het kan zwaar zijn, en kan het allermoeilijkst zijn. Je denkt dan wellicht dat God even met iets of met iemand anders bezig is, maar dat is dan zeker niet het geval!'
Of ..... was ik - tijdens dat wachten op God - wellicht zelf ondertussen met iets anders bezig, in plaats van met God? Psalm 42 roept ons wachtenden op om te blijven bidden en te blijven hopen op Gods aanwezigheid; dan gaat de tijd van wachten vast en zeker lichter voorbij.
Hoe het ook zij, de belofte van de Bijbel, is de belofte van God, dat wachten op God niet voor niets is. Wachten, bidden en hopen doe je dus niet tevergeefs, want God is vast en zeker níet even met iets anders bezig.

Sing In met mooie songs
Vocal Roses is een zanggroepje met drie meiden uit het Friese Oudemirdum. Alle drie hebben ze ook een band met Stenden Hogeschool. De twee zussen Irma & Sita Bokma studeerden inmiddels af aan de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs, en Johanna van der Veen studeert momenteel nog aan de opleiding Hoger Hotelonderwijs van Stenden Hogeschool in Leeuwarden.
Ze treden - zoals hier vanavond - vooral op tijdens kerkdiensten, maar ze zijn ook daarbuiten actief. Hun muzikaal repertoire bestaat hoofdzakelijk uit popliederen met mooie en sprekende teksten. Ze zingen a capella en begeleiden zichzelf vanavond op keyboard, gitaar en djembé. Vanavond passeren enkele mooie songs de revue, van bijvoorbeeld Trijntje Oosterhuis en van Twarres.
Ademloos zit de gemeente naar deze fragiele luisterliedjes van Vocal Roses te luisteren. Dominee Kroon verwoordt dat terecht met de opmerking dat je tijdens hun zangperformance bijna een speld kunt horen vallen; zo aandachtig zitten de kerkgangers te luisteren.
Het laatste liedje dat Vocal Roses zingt, is hun mooie vertolking van 'The sound of silence', velen welbekend van Simon & Garfunkel. Hun oogst is rijk: een welverdiend applaus uit de kerkzaal, en waarderende woorden van de voorganger, namens een dankbare gemeente.

Nijkleasterlingen-treffen 2013 over stappen en stenen

Zaterdag 16 november 2013

Kirsten Benschop speelt 'Romy' in 'Wie stenen losbreekt'


Tank oan alle Nijkleasterlingen
Nijkleaster organiseert vandaag het zogenoemde ‘Nijkleasterlingen-treffen’. Dit is het jaarlijkse bedank-evenement voor alle ‘Nijkleasterlingen’; dus voor iedereen die als vrijwilliger of relatie op enige wijze een bijdrage levert aan het werk van Nijkleaster in Jorwert. Deze bijeenkomst is onder andere bedoeld om elkaar te ontmoeten, en om elkaar (beter) te leren kennen.
Als bestuur van de Stifting Nijkleaster willen we alle medewerkers en relaties van Nijkleaster met dit Nijkleasterlingen-treffen hartelijk bedanken voor het vele en goede werk dat alle betrokkenen voor de opbouw van Nijkleaster verrichten.

Stap foar stap & Stien foar stien
Stap voor stap en steen voor steen bouwen we allemaal aan onze droom om Nijkleaster als een nieuw Fries protestants klooster vorm en inhoud te geven. Onze medewerkersgroep bestaat bijvoorbeeld uit: alle vrijwilligers van de Kleaster-ochtenden, de Nijkleaster-dagen en het Nijkleaster Pinkster Paad. Maar ook de gastvoorgangers, de Kerkenraadsleden van Westerwert, de kosters, contactpersonen van PKN Missionair Werk en de vertegenwoordigers van de Stichting Alde Fryske Tsjerken leveren een belangrijke bijdrage. Ook de leden van de Kleasterried, van het Comité van Aanbeveling en de bestuursleden van de Stifting Nijkleaster behoren tot de inmiddels omvangrijke groep Nijkleasterlingen. Voor al die medewerkers organiseren wij als stichtingsbestuur vandaag een aantrekkelijk middagprogramma, als dank voor ieders gewaardeerde medewerking.

Mei-inoar bouwe as èn oan mienskip
Na het Welkom volgt een korte Inleiding van stichtingsbestuurslid Sietske Visser. Sietske schetst kort de aanleiding en de start van Nijkleaster, waarbij zaken als gemeenschap en de eeuwige aanwezigheid van God centraal staan.
Daarna lezen Sietske en pionierspredikant Hinne Wagenaar samen een gedicht voor, en leest Hinne psalmbewerking 138 van Huub Oosterhuis: "Gij laat nooit varen het werk van Uw handen".
We zingen samen: Veni Sancte Spiritus.
Vervolgens vertelt Hinne over waar we nu staan, na een jaar van wekelijkse Kleaster-ochtenden, van Kleaster-sneonen, van het eerste Nijkleaster Pinkster Paad, en over al die andere groepen die voor een maatwerkprogramma Nijkleaster in het eerste bestaansjaar van Nijkleaster bezochten.
Daarna vertelt bestuursvoorzitter Henk Kroes over onze plannen voor de komende periode. We zijn bezig met de voorbereiding van de 2e bouwfase, maar komen daar nog € 50.000,- euro tekort. Hoe zullen we dat geld op korte termijn bijeen verkrijgen om een volgend deel van onze Nijkleaster-droom te verwezenlijken? Er is nog heel veel werk te doen om over bijvoorbeeld vijf jaar een duurzame kloostergemeenschap in Jorwert te realiseren.

Teater foar Nijkleasterlingen
Als dank voor hun inzet en voor het werk dat zij doen voor Nijkleaster hebben we alle Nijkleasterlingen vanmiddag uitgenodigd voor de spiritueel-filosofische theatervoorstelling ‘Wie stenen losbreekt’, gespeeld door actrice Kirsten Benschop, die zich hiertoe liet inspireren door het werk van onder andere Kahlil Gibran, Antoine de Saint Exupéry, Anselm Grün en Primo Levi.
 • Romy is een vrouw van middelbare leeftijd, elk uur van de dag druk bezet in de reclamewereld. Ze is gescheiden van haar man, en het contact met hun dochter dreigt ze te verliezen. Romy heeft geen vrienden meer, nog wel 'contacten' ... zakelijke contacten.
 • Dan wordt Romy op een ochtend wakker met een bevreemd gevoel. Ze is moe en voelt zich leeg. Onzekerheid bekruipt haar, want dit zijn gevoelens die ze helemaal niet kent. Na een paar dagen besluit ze voor een korte retraite naar een klooster te gaan, in de hoop daar rust te vinden en haar leven weer snel op orde te hebben.
 • In het klooster maakt zij kennis met een geheel ander ritme; met stilte; met eenvoud en met werk van de hier bovengenoemde auteurs, die schrijven over thema’s die haar nu bijzonder treffen.
 • Als de dag aanbreekt dat zij het klooster zal verlaten, bevindt ze zich op een positief keerpunt in haar leven. Maar ja, past haar oude levensstijl dan nog wel binnen haar nieuw verworven inzichten? Romy neemt ons mee in haar denken en voelen.
Aansluitend op de theatervoorstelling is er gelegenheid om gezamenlijk met actrice Kirsten Benschop na te praten over haar voorstelling. Daarna sluiten we het middagprogramma gezellig af met een hapje en een drankje.

vrijdag 15 november 2013

Nynke Edelsmit in Stiens

Vrijdag 15 november 2013
De bedrijfsauto van Nynke Edelsmit nabij het atelier in StiensJuwelierszaak
In het winkelcentrum van Stiens is de winkel mèt het atelier van Nynke Edelsmit gevestigd.
Sinds 1998 hebben Nynke & Cecilia deze juwelierszaak aan de Langebuorren in Stiens.
Naast mooie, moderne sieraden wil Nynke Edelsmit zich onderscheiden met eerlijke adviezen en goede service.

Drie edelsmeden in het atelier
Inmiddels werken hier drie edelsmeden in het atelier, zodat er elke dag snel en ook veel reparaties kunnen worden verricht.
Daarnaast worden hier sieraden ontworpen; veelal in opdracht van de klant, zoals trouw-ringen, weduwe-ringen, as-ringen; en er wordt ook gewerkt aan het moderniseren van oude sieraden.

Voorraad of bestellen
In de winkel liggen verschillende merk-sieraden in een veelzijdige collectie.
En als je een specifiek artikel van een bepaald merk wilt hebben, dat op dat moment niet in de winkel ligt, dan kun je dat gewenste artikel desgewenst bestellen.

Bedrijfsauto
Als ik vandaag aan het eind van de middag over het plein vóór het gemeentehuis loop, zie ik de Citroën-bedrijfsauto van Nynke Edelsmit aan de kant van de Langebuorren geparkeerd staan.
Onder de vlag van de viskraam door kun je nog net het winkelpand van deze mooie Stienser juwelierszaak zien.

woensdag 13 november 2013

Derde Trail van de Instellingstoets Kwaliteitszorg @ Stenden

Woensdag 13 november 2013
CvB-voorzitter Leendert Klaassen bedankt het VisitatiepanelInstellingstoets Kwaliteitszorg
Stenden Hogeschool heeft ervoor gekozen om mee te doen aan de landelijk georganiseerde Instellingstoets Kwaliteitszorg. Daarbij kwam een onafhankelijk en gezaghebbend visitatiepanel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) vijf dagen bij Stenden Hogeschool op bezoek om te beoordelen in welke mate onze hogeschool zogenoemd 'in control' is voor wat betreft de kwaliteit, kwaliteitszorg en het kwaliteitsmanagement.
Na een gedegen voorbereidingsperiode is de visitatiecommissie voor twee verkennende dagen bij ons op bezoek geweest op 17 en 18 oktober 2013.
Eergisteren en gisteren hadden we de eerste twee (van de drie) trails, het verdiepende onderzoek, waarbij de hogeschool nader wordt doorgelicht, teneinde te beoordelen in hoeverre vertikaal en horizontaal onze hogeschoolorganisatie alle zaken qua interne kwaliteitszorg op orde heeft.

Interne hantering van de profilering op internationalisering
De derde trail van vandaag gaat over de manier waarop wij binnen Stenden Hogeschool intern vorm geven aan Internationalisering als profielbepalend element van onze opleidingen. De drie profielpijlers van Stenden zijn Probleemgestuurd onderwijs (PGO), Onderzoek en Internationalisering; en die laatste pijler is dus het object van deze derde trail van vandaag.
We hebben als hogeschool al jaren voor ogen dat we internationalisering vorm en inhoud willen geven als: Internationalisation at Home, Student & Staff Mobility en Internationalisation Abroad.
In deze horizontale en vertikale trail onderzoekt de visitatiecommissie hoe we binnen Stenden Hogeschool deze vormen van internationalisering binnen tien opleidingen van twee Schools (door)ontwikkelen. Daarbij wordt bekeken wie daar allemaal bij betrokken zijn, hoe studenten en docenten deze profilering dragen en beleven, en op welke wijze vanuit deze opleidingen de management-terugkoppelingen plaatsvinden naar het hogeschoolbestuur.

Gespreksgroepen
Na een grondige documentenstudie gaat het visitatiepanel in gesprek met de verschillende partijen binnen de hogeschool, die te maken krijgen met deze interne hantering van de hogeschoolprofilering op internationalisering. 
Zo spreekt de commissie bijvoorbeeld met studenten, docenten, Heads of School, Academic Deans, Teamleiders, en de Head of Sites.

Organiseren en faciliteren
Samen met een team van collega's zijn we vandaag aan het werk om dit onderzoek goed te faciliteren. Aan de hand van een draaiboek worden alle panels op de juiste tijd en plaats bij het visitatiepanel gebracht, opdat ze op de gestelde tijden door het visitatiepanel geïnterviewd kunnen worden in het kader van dit onderzoek.
Alle groepen worden hartelijk welkom geheten in de lobby van Stenden University Hotel, waarna ze bijeenkomen in een briefingruimte. Van daaruit gaan ze naar het visitatiepanel, om na het gesprek met deze commissie nog even na te kunnen praten in de debriefingruimte. Op deze wijze zorgen we voor een vlekkeloze organisatie, opdat het visitatiepanel zich volledig kan richten op haar kwaliteitsonderzoek.

Bevindingen en Visitatierapport
Aan het eind van deze dag verzorgt het visitatiepanel van de NVAO ten overstaan van een vijftigtal Stenden-medewerkers een terugkoppeling van haar bevindingen van deze vijf dagen durende visitatie. Aan het eind van deze plenaire terugkoppeling bedankt onze voorzitter van het College van Bestuur Leendert Klaassen de leden van het visitatiepanel voor hun uitgebreide onderzoek en spreekt hij zijn waardering uit aan alle aanwezige collega's voor al het werk dat zij hebben gedaan om deze visitatie tot zo'n goed einde te brengen. Dan wordt afscheid genomen van het audit team en genieten we in de lobby van ons Stenden University Hotel van een welverdiend hapje en drankje.
Ik voel me bevoorrecht dat ik ook in de afgelopen vijf auditdagen weer met zoveel goede en betrokken studenten en collega's heb mogen samenwerken om deze audit succesvol te laten verlopen; en ben trots op de waarderende woorden die de panelvoorzitter zojuist uitsprak. En vanaf nu zullen we met belangstelling het visitatierapport van dit NVAO-audit panel tegemoet zien.

dinsdag 12 november 2013

Tweede Trail van de Instellingstoets Kwaliteitszorg @ Stenden

Dinsdag 12 november 2013
Ontvangst en voorbereiding in de briefingruimteInstellingstoets Kwaliteitszorg
Stenden Hogeschool heeft ervoor gekozen om mee te doen aan de landelijk georganiseerde Instellingstoets Kwaliteitszorg. Daarbij komt een onafhankelijk en gezaghebbend visitatiepanel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) vijf dagen bij Stenden Hogeschool op bezoek om te beoordelen in welke mate onze hogeschool zogenoemd 'in control' is voor wat betreft de kwaliteit, kwaliteitszorg en het kwaliteitsmanagement.
Na een gedegen voorbereidingsperiode is de visitatiecommissie voor twee verkennende dagen bij ons op bezoek geweest op 17 en 18 oktober 2013.
Gisteren startten de daaropvolgende trails, het onderzoek waarbij de hogeschool nader wordt doorgelicht, teneinde te beoordelen in hoeverre vertikaal en horizontaal onze hogeschoolorganisatie alle zaken qua interne kwaliteitszorg op orde heeft.

PDCA rond het verhogen van gerealiseerde eindkwalificaties
De tweede trail gaat over de zogenoemde PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) met betrekking tot de verhoging van gerealiseerde eindkwalificaties van studenten.
De visitatiecommissie onderzoekt hoe binnen de hogeschool verbetersignalen worden opgevangen en vervolgens aangepakt. Ook wordt gekeken op welke wijze opleidingen binnen Stenden Hogeschool de adviezen hieromtrent vanuit het werkveld benutten.
Stenden Hogeschool heeft gekozen voor een profiel met probleemgestuurd onderwijs, internationalisering en onderzoek. Het visitatiepanel wil graag zien op welke wijze we de profielpijler 'onderzoek' meenemen in verbeterprocessen. Tenslotte is er ook aandacht voor de rol van toetsen en beoordelen bij de beoogde verhoging van het eindniveau van afgestudeerden.

Gespreksgroepen
Na een grondige documentenstudie gaat het visitatiepanel in gesprek met de verschillende partijen binnen de hogeschool, die te maken krijgen met de verhoging van de te realiseren en gerealiseerde eindkwalificaties.
Zo spreekt de commissie bijvoorbeeld met studenten, docenten, lectoren, leden van curriculumcommissies, examencommissies, toetscommissies, en met het opleidingsmanagement.

Organiseren en faciliteren
Samen met een team van collega's zijn we vandaag aan het werk om dit onderzoek goed te faciliteren. Aan de hand van een draaiboek worden alle panels op de juiste tijd en plaats bij het visitatiepanel gebracht, opdat ze op de gestelde tijden door het visitatiepanel geïnterviewd kunnen worden in het kader van dit onderzoek.
Alle groepen worden hartelijk welkom geheten in de lobby van Stenden University Hotel, waarna ze bijeenkomen in een briefingruimte. Van daaruit gaan ze naar het visitatiepanel, om na het gesprek met deze commissie nog even na te kunnen praten in de debriefingruimte. Op deze wijze zorgen we voor een vlekkeloze organisatie, opdat het visitatiepanel zich volledig kan richten op haar kwaliteitsonderzoek.

Eerste Trail van de Instellingstoets Kwaliteitszorg @ Stenden

Maandag 11 november 2013
Aandacht voor leerstijl en beperkingen van studenten

Instellingstoets Kwaliteitszorg
Stenden Hogeschool heeft ervoor gekozen om mee te doen aan de landelijk georganiseerde Instellingstoets Kwaliteitszorg. Daarbij komt een onafhankelijk en gezaghebbend visitatiepanel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) vijf dagen bij Stenden Hogeschool op bezoek om te beoordelen in welke mate onze hogeschool zogenoemd 'in control' is voor wat betreft de kwaliteit, kwaliteitszorg en het kwaliteitsmanagement.
Na een gedegen voorbereidingsperiode is de visitatiecommissie voor twee verkennende dagen bij ons op bezoek geweest op 17 en 18 oktober 2013.
Vandaag starten de daaropvolgende trails, het onderzoek waarbij de hogeschool nader wordt doorgelicht, teneinde te beoordelen in hoeverre vertikaal en horizontaal onze hogeschoolorganisatie alle zaken qua interne kwaliteitszorg op orde heeft.

Studeren met een functiebeperking
De eerste trail gaat over het studeren met een functiebeperking binnen Stenden Hogeschool. Nieuwe en al ingeschreven studenten kunnen bij aanmelding of tijdens hun studie aangeven dat er voor wat betreft hun persoonlijke situatie sprake is van een functiebeperkingen, waarbij het wenselijk is om op enige wijze bijbehorende aanpassingen te organiseren, om deze student op een zo optimaal mogelijke manier te laten starten met de studie, of de studie voort te zetten, en/of de studie met goed gevolg af te ronden.
De visitatiecommissie onderzoekt het hogeschoolbeleid met betrekking tot studeren met een functiebeperking en beoordeelt hoe de uitvoering van dit beleid bijvoorbeeld ook voor wat betreft de begeleiding van deze studenten in de praktijk verloopt.

Gespreksgroepen
Na een grondige documentenstudie gaat het visitatiepanel in gesprek met de verschillende partijen binnen de hogeschool, die te maken krijgen met deze aangepaste vorm van studeren.
Zo spreekt de commissie bijvoorbeeld met een studentendecaan, een schooldirecteur, een arbo-coördinator, en met enkele docenten die studenten met een functiebeperking tijdens hun studie begeleiden.
Ook met voorzitters van opleidingsexamencommissies wordt gesproken, om te bekijken welke rol zij hebben bij maatregelen die voor deze studenten worden genomen, en om te bekijken hoe bijvoorbeeld klachten van deze studenten binnen de opleiding op juiste wijze worden behandeld.
En uiteraard spreekt de visitatiecommissie ook met een groep studenten met een functiebeperking, om van hen te horen wat hun ervaringen zijn met betrekking tot hun aangepaste studie binnen onze hogeschool.

Organiseren en faciliteren
Samen met een team van collega's zijn we vandaag aan het werk om dit onderzoek goed te faciliteren. Aan de hand van een draaiboek worden alle panels op de juiste tijd en plaats bij het visitatiepanel gebracht, opdat ze op de gestelde tijden door het visitatiepanel geïnterviewd kunnen worden in het kader van dit onderzoek.
Alle groepen worden hartelijk welkom geheten in de lobby van Stenden University Hotel, waarna ze bijeenkomen in een briefingruimte. Van daaruit gaan ze naar het visitatiepanel, om na het gesprek met deze commissie nog even na te kunnen praten in de debriefingruimte. Op deze wijze zorgen we voor een vlekkeloze organisatie, opdat het visitatiepanel zich volledig kan richten op haar kwaliteitsonderzoek.

zondag 10 november 2013

Wie vergeet te danken, vergeet God

Zondag 10 november 2013

Liturgische schikking voor de oogstdienst in de Sint-Vituskerk van Stiens


Oogstdienst

Prachtige afsluitende woorden
van de preek van dominee Jaap Overeem:
"Wie vergeet te danken, vergeet God".
Om lang over na te denken, en om nooit te vergeten.

We zijn vanmorgen bijeen in de Sint-Vituskerk van Stiens om de jaarlijkse Oogstdienst te vieren. Bij binnenkomst moet je om een grote partij boodschappen heen lopen, want velen hebben levensmiddelen ingebracht, die na deze dienst zullen worden aangeboden aan de lokale Voedselbank, om het te verdelen onder de bewoners van onze burgerlijke gemeente, voor wie het halen van boodschappen geen luxe is, om het maar eens zacht uit te drukken.
Bij de doorgang naar het koor van de kerk staat een schitterende liturgische schikking van het vele en het goede dat het land ons heeft opgeleverd, zoals een rijke variëteit aan aardappelen, groente en fruit. Indrukwekkend mooi geschikt, als vingerwijzing naar onze God en zijn arbeiders op de velden, die ons deze rijkdom zo overvloedig schenken.
We zingen:
Betrek ons eens voor al op Hem die alle dingen eenmaal nieuw maken zal,
dat wij in duizelingen zien wat ons oog niet ziet
en ons verblijden zeer,
dat onze arbeid niet vergeefs is in de Heer.

Over het groot gezag van Elisa en Jezus
Tijdens deze vroege ochtendkerkdienst wordt door de lector eerst het verhaal gelezen van de profeet Elisa en zijn knecht Gechazi, die regelmatig op bezoek kwamen bij de voorname vrouw in Sunem.
De verkondiging die daarop volgt, gaat over de eerste twee van de volgende drie elementen:
 1. 1. Dankbaar zijn voor waar je niet om hebt gevraagd;
 2. 2. Opkomen voor wat je krijgt;
 3. 3. Zorgen dat wat je krijgt, mooi blijft.
Het derde element komt in de preek aan de orde, op grond van de tweede Bijbellezing over de Tempelreiniging na Jezus' bewogen intocht in Jeruzalem.
We zingen:
God die leven hebt gegeven in der aarde schoot,
alle vrucht der velden moeten we U vergelden,
dank voor 't daaglijks brood.

Kanaän, dat land vol druiven en vol graan
We sluiten deze dankviering af met het delen van brood en wijn. Tijdens de lopende viering van dit Heilig Avondmaal breken we allen een stuk brood af van een groot rond brood, waarna we allen drinken van de aangeboden wijn of druivensap.
We zingen:
Al het gezaaide spreekt Gods woord
het plant zich duizendvoudig voort,
wie is zo doof dat hij niet luistert?
Wie is zo traag dat hij niet weet hoe God een Heiland komen deed,
een zaad waarvan het weiland fluistert?

Delen van de oogst
Na de dienst staan we stil bij nog een andere oogst. Afgelopen herfst organiseerde onze Protestantse Gemeente weer de traditionele bazar, die ook dit jaar weer veel geld opleverde voor goede doelen.
Dit jaar biedt Sytse Brouwer een deel van de opbrengst aan aan het College van Kerkrentmeesters van onze kerkelijke gemeente.
De tweede cheque biedt hij namens de bazarcommissie aan aan Ursula de Voogd, voorzitter van Stichting Rusland Kinderhulp Stiens, die dit geldbedrag heel goed kan gebruiken om volgend jaar weer een groep Witrussische kinderen uit het rampgebied van de kerncentrale van Tsjernobyl voor een gezondheidsverblijf van enkele weken naar Stiens te halen.

Daarna staat voor iedereen de koffie klaar.
Bij de uitgang van de kerk krijgen alle kerkgangers een handjevol druiven mee voor onderweg.
Wij gaan heen met de Vrede van Christus.

zaterdag 9 november 2013

Van Toegepaste Vrijetijdswetenschappen naar Vrijetijdsmanagement

Zaterdag 9 november 2013
De grote 25 langs de Kennisboulevard @ Stenden @ LeeuwardenToegepaste Vrijetijdswetenschappen in 1989
In dit lopende collegejaar 2013-2014 is het 25 jaar geleden dat de HBO-opleiding 'Toegepaste Vrijetijdswetenschappen' (TVW) in Leeuwarden begon binnen de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland (CHN), tegenwoordig Stenden Hogeschool. De CHN-school die deze opleiding indertijd aanbood, heette toen de 'Leisure Management School Leeuwarden', afgekort: LMSL.
Stenden  heeft na deze 25 jaar de langste ervaring en de meeste expertise in het aanbieden van Associate, Bachelor en Master Degrees in de vrijetijdssector in Nederland.
Startend als opleiding Toegepaste Vrijetijdswetenschappen, is deze opleiding inmiddels uitgegroeid tot een respectabele opleiding met een ondernemend programma, en jaarlijks met gemiddeld 600 nationale en internationale studenten.

Vrijetijdsmanagement in 2014
Anno 2013 is het toegestaan dat Nederlandse opleidingen in het hoger onderwijs een Nederlandstalige opleidingsnaam en ook een internationale opleidingsnaam mogen voeren. De meeste opleidingen in het hoger onderwijs hebben voor hun Nederlandstalige naam - veelal in samenwerking met collega-opleidingen in den lande - gekozen voor een Engelstalige opleidingsnaam. De internationale naam die de opleiding Vrijetijdsmanagement momenteel voert, is: 'Leisure Management'. Deze Engelstalige opleidingsnaam sluit beter aan bij de internationale studentenpopulatie die deze opleiding voor de 'Leisure Industry' in Leeuwarden bedient.

Meaningfull Leisure @ Leisure Management
Het 25-jarig bestaan van deze opleiding gaan we vieren. In april 2014 zal het evenement 'Meaningfull Leisure' door de opleiding worden georganiseerd; een eigenzinnig en speels evenement, waarin onze studenten, alle relaties, maar vooral ook onze 2.000 alumni (reeds afgestudeerden) een bijzondere 'experience' gaan creëren.
Bij dit evenement willen wij een mix creëren tussen kwalitatief hoogstaande inhoudelijke en feestelijke componenten, die op zichzelf staand allemaal eigenzinnig en speels zijn. Aandacht voor de doelgroepen en voor het individu, en ook interactie zijn belangrijke kenmerken daarvan.
Daarnaast zal de toekomst van Leisure Management centraal staan; een gezamenlijk einddoel, dat als rode draad door het evenement loopt.
Het moet een bovenal feest van herkenning en van vooruitkijken worden; en alles in een bijzondere setting, waar de deelnemer centraal staat.