dinsdag 31 oktober 2017

Proefvisitatie van Master Content & Media Strategy in Leeuwarden

Dinsdag 31 oktober 2017 
De Head of School heet de leden van het proefvisitatiepanel welkomBekostiging en accreditatie
Nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs moeten om overheidsbekostiging te verkrijgen een zogenoemde doelmatigheidstoets ondergaan, en om een door de overheid erkend getuigschrift bij afstuderen te mogen uitreiken, moet zo'n nieuwe opleiding de zogenoemde Toets Nieuwe Opleiding ondergaan teneinde door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie te kunnen worden geaccrediteerd.
Stenden Hogeschool heeft inmiddels voor haar nieuwste HBO-Bachelor-opleiding een positief bekostigingsbesluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gekregen, en om die opleiding nu als geaccrediteerde opleiding open te stellen voor belangstellende nieuwe studenten, wordt momenteel gewerkt aan het indienen van het aanvraagdossier voor de Toets Nieuwe Opleiding.

Proefvisitatie
Alvorens alles daartoe in het werk is gesteld, beoordelen we intern binnen onze hogeschool altijd of de kwaliteit van de beoogde nieuwe opleiding aan de maat is. Die beoordeling doen we aan de hand van een zogenoemde Proefvisitatie, waarbij de in oprichting zijnde opleiding haar concept-aanvraagdossier laat beoordelen door een proefvisitatiepanel, dat is samengesteld uit deskundigen vanuit onze hogeschool en vanuit het werkveld waarvoor deze opleiding studenten gaat opleiden.
Vandaag vindt in onze hogeschoolvestiging te Leeuwarden zo'n proefvisitatie plaats voor de in ontwikkeling zijnde opleiding 'Master Content & Media Strategy', die volgend jaar als zogenoemde 'professional master' zal worden aangeboden.

Briefing en intern beraad
Vanmorgen wordt het proefvisitatiepanel door het managementteam van de nieuwe opleiding ontvangen in één van de zalen van het Stenden Hotel aan de Rengerslaan te Leeuwarden. De Head of School heet de auditoren hartelijk welkom en vertelt in het kort wat het auditpanel in de proefvisitatiekamer aantreft om haar audit-werkzaamheden vandaag te kunnen verrichten.
Daarna verzorg ik een briefing voor het auditteam om hen een en ander te vertellen over de opdracht en over het object van deze proefaudit. In het tweede deel van deze startsessie beraadt het panel zich op de vandaag te hanteren werkwijze.

Panelgesprekken
Na de documentenstudie begint dan het eerste panelgesprek. Gedurende de rest van deze dag voert het auditpanel gesprekken met verschillende groepen opleidingsvertegenwoordigers, zoals het college van bestuur, het management en de projectleider, de ontwikkelaars van het kernteam, een groep aspirant-studenten en een delegatie van enkele borgingscommissies, zoals de onderwijscommissie, de curriculumcommissie, de examencommissie en de toetscommissie.
Na een intern beraad van het proefvisitatiepanel gaat het management nog een keer op bezoek bij het auditpanel, waar een eerste terugkoppeling wordt gegeven door het auditpanel van de bevindingen van deze auditdag.

Terugkoppeling van auditbevindingen
Aan het eind van de middag volgt dan ook nog een plenaire terugkoppeling van de bevindingen van de proefvisitatiecommissie aan alle deelnemers, waarin de voorzitter van het auditpanel tekst en uitleg geeft over de voorlopige resultaten van deze opleidingsbeoordeling. Binnenkort zal het proefauditteam dan nog komen met haar schriftelijke rapportage in het zogeheten Proefvisitatierapport.
Daarmee - en met alle andere bevindingen van deze auditdag - kan de opleiding dan nog de laatste puntjes op de i zetten, om zich goed voor te bereiden op de officiële visitatie, die aanvang volgend kalenderjaar zal gaan plaatsvinden.

zondag 29 oktober 2017

Op de 5e Jaardag van Nijkleaster naar het Westerhûs

Zondag 29 oktober 2017 
De eerste kuier-groep arriveert vanuit het veld bij het Westerhûs
5e Jaardag 2017 van Nijkleaster
Vandaag vieren we de gebruikelijke Jaardag van Stifting Nijkleaster in het Friese Jorwert. In de afgelopen jaren werd de Jaardag ingevuld met onder andere workshops, maar dit jaar heeft het stichtingsbestuur ervoor gekozen om het programma anders in te vullen. Daar is ook alle reden voor, en daarover hieronder meer.

Van Jorwert via Fûns naar het Westerhûs
Aan het eind van deze stormachtige zondagochtend arriveren Durkje en ik bij de Sint-Radboudkerk van Jorwert, waar Nijkleaster al enkele jaren haar thuisbasis heeft. Als lid van het stichtingsbestuur kan ik dan tussen twaalf uur en half één de eerste Nijkleastergasten verwelkomen, die zich in deze kloosterkerk verzamelen voor de kuier naar het Westerhûs.
We hebben vandaag namelijk een primeur, want we gaan onze donateurs, de vrienden van Nijkleaster en alle andere belangstellende gasten voor het eerst onze beoogde kloosterlocatie laten zien. Als de eerste twintig gasten in de kerk zijn gearriveerd, gaan we wandelend de kerk uit. Buiten maken we eerst even een korte kennismakingsronde, om in elk geval te weten met wie we het eerste deel van de middag naar het Westerhûs zullen gaan. Daarna wandelen we Jorwert uit, krachtig wandelend tegen de stormachtige wind richting buurtschap Fûns. Voorbij Fûns komen we op een betonnen fietspad, dat we volgen, totdat we over een smal bruggetje het veld in kunnen lopen naar de monumentale boerderij It Westerhûs.

It Westerhûs
Door het drassige weiland komen we steeds dichter bij de eeuwenoude kloosterboerderij, die we als stichting graag willen aankopen om daar de kloostergemeenschap van Nijkleaster te stichten.
Bij de boerderij aangekomen wordt in grote lijnen uitgelegd hoe de boerderij met de landerijen rondom erbij liggen, en op welke manier Nijkleaster het bestaande gebouw wil gaan restaureren en aanpassen voor het beoogde klooster, waarin begrippen als Stilte, Bezinning en Verbinding centraal staan. Daarna krijgen alle gasten de gelegenheid om binnen en buiten de boerderij te bekijken hoe boerderij en erf er momenteel bij liggen.
Eeuwenoude landkaarten laten zien dat hier op deze locatie heel lang geleden al een klooster heeft gestaan, en oude historische bronnen vertellen dat hier 30 nonnen in het jaar 1287 zijn verdronken bij de Sint-Luciavloed die dit deel van Fryslân toen overstroomde. We zijn hier dus niet alleen bij een monumentale boerderij, maar het gebied rond deze kloosterboerderij is ook historisch-archeologisch van bijzondere betekenis. Dat alles maakt het ook zo bijzonder dat Nijkleaster op deze 'gewijde' grond voortborduurt op de vroegere verwante bestemming van dit perceel.

Nieuwe lijnen in een oud landschap
Als iedereen de oude kloosterboerderij heeft bekeken, en weer terug is gewandeld naar Jorwert, gaan we in de Jorwerter Sint-Radboudkerk verder met het middagprogramma van deze Jaardag. Zo'n honderd gasten volgen dan het plenaire programma in de kerkzaal. Medebestuurslid Sietske Visser heet alle gasten hartelijk welkom en licht na enkele inleidende bewoordingen toe hoe het middagprogramma verder vorm en inhoud zal krijgen.
Eerst beleven we met zijn allen de première van de 15 minuten durende film die cineast Dio van Maaren heeft gemaakt ter gelegenheid van het lanceren van onze plannen om op afzienbare termijn een kloostergemeenschap te stichting in het Westerhûs. Prachtige filmbeelden laten ons iets moois zien van de droom van een in oprichting zijnd protestants pioniersklooster op het stille Friese platteland. Sprekende titel van deze bijzondere film: Nieuwe lijnen in een oud landschap.

Van droom naar werkelijkheid
Na het applaus van deze filmpremière krijgt stichtingsvoorzitter Henk Kroes de gelegenheid om een toelichting te geven op de passie, de droom en de ambitie van Nijkleaster. Hij maakt ook van de gelegenheid gebruik om mee te delen dat hij zijn voorzitterschap zal gaan overdragen aan een nog te zoeken nieuwe voorzitter, zodra die actief kan worden, zodat Henk Kroes zich als stichtingsbestuurslid daarna volledig en nog meer kan richten op de realisatie van het kloostergebouw in en rond het Westerhûs. Hij roept iedereen op om bij ons vooral met goede voordrachten te komen van kandidaten die bij uitstek geschikt zouden zijn om Nijkleaster bestuurlijk naar en door deze nieuwe pioniersfase te leiden.
Over het Westerhûs benadrukt Henk het bijzondere van deze vervallen boerderij als rijksmonument, de archeologische waarde van dit terrein en de agrarische natuurbeschermingsfunctie die rust op de landerijen rondom het Westerhûs, een functie die Nijkleaster vooral ook wil blijven koesteren. De huidige gemeente Littenseradiel werkt van harte mee, de nieuwe herindelingsgemeente Leeuwarden is positief gestemd over de nieuwe functie van het Westerhûs, en op grond van de reeds gevoerde gesprekken met de provincie zijn we hoopvol gestemd dat de herbestemming gerealiseerd wordt op termijn. Voorwaarde is wel dat we de vergunningen rond krijgen en dat het ons ook tijdig gaat lukken om voldoende financiële middelen ter verkrijgen.
Presentatie van Nijkleaster-stichtingsvoorzitter Henk Kroes

Bidbook om van droom realiteit te maken
Om het mogelijk te maken dat we tijdig over de benodigde financiële middelen gaan beschikken, hebben we als Nijkleaster een zogenoemd Bidbook op gesteld, waarin we vertellen en laten zien wat er nodig is om de missie van Nijkleaster - een modern protestants klooster in Friese context - realiteit te laten worden. Iedereen hier aanwezig wordt opgeroepen om vanmiddag één of meer Bidbooks mee te nemen, om daarmee als ambassadeur van Nijkleaster met ons mee te denken en te handelen om over ongeveer een jaar over voldoende financiële middelen te beschikken om de boerderij met de omliggende gronden te kopen voor de vestiging van Nijkleaster. Om de waardering uit te spreken over de opbouwende rol die de kerkelijke gemeente Westerwert in verleden, heden en toekomst speelt om van de Nijkleaster-droom werkelijkheid te maken, overhandigt Henk Kroes het eerste exemplaar van het Bidbook aan de voorzitter van het College van Rentmeesters van Westerwert, de heer Barend Spliethoff.

Van 'pine yn 't liif' naar onbeschaamde fondsenwerving
Na een koffiepauze wordt deze Jaardag afgesloten met de gebruikelijke Nijkleaster-viering. Voorganger is pionierspredikant Hinne Wagenaar.
Na het zingen van 'Bless the Lord' en 'Zomaar een dak boven wat hoofden', en de bijbellezing en het zingen van het lied 'Lit ús in hûs van stilte bouwe' door een kwartet uit het Kwartettekoor van Hindrik van der Meer (vanmiddag op piano) volgt een korte preek van de voorganger van Nijkleaster.
Dat velen van ons buikpijn - pine yn't liif - zouden hebben van de financieringsbehoefte van Nijkleaster is heel begrijpelijk, maar met de gedachtengang van Henri Nouwen in onze gedachten, over de spiritualiteit van fondsenwerving - zouden we ons toch minder bezwaard moeten voelen om anderen een financiële bijdrage te vragen voor Nijkleaster, en nodigt Hinne Wagenaar ons allen uit om toch maar onbeschaamd al het nodige in het werk te stellen om op deze verantwoorde wijze onze droom van een nieuwe kloostergemeenschap in het Westerhûs waar te maken.
Niet voor niets zongen we aan het begin van deze Nijkleaster-viering dan ook de woorden:

Westerhûs-gevelsteen Anno 1625
Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt,
als wij er binnen gaan,
om recht voor God te staan.

zondag 22 oktober 2017

Feinsum sjocht it ljocht boppe de kime

Sneon 21 oktober 2017 
Sinneûndergong yn Feinsum

As de sinne ûnder de kime giet,
sjocht in Feinsumer it ljocht noch boppe de kime.

De skimer préludearret yn Feinsum

Freed 20 oktober 2017 
Sinneûndergong yn Feinsum


Oan de ein fan de dei
préludearret de skimer fan de jûn 
op de nacht.

Radiofraachpetear oer it NBG yn Tsjerke yn Beweging fan Radio Middelsé

Donderdagavond 19 oktober 2017 
De radiostudio van Radio Middelsé te StiensNBG yn Tsjerke yn Beweging
Even vóór 18.00 uur word ik verwacht in de studio van Radio Middelsé te Stiens. Deze radiostudio die verscholen ligt achter de overige bebouwing aan de Stienser Wythústerwei oogt als een moderne bunker, maar op deze verstilde plek vind je in het gebouwtje een ware radiostudio, met op de begane grond een ontvangstruimte, een techniekruimte en de radiostudio van waaruit de live-opnames worden gemaakt en via de techniekruimte uitgezonden in de ether en via internet.
Bij tijd en wijle word ik door een radioreporter weer eens uitgenodigd voor een radio-interview over een of ander onderwerp dat raakvlakken heeft met het wekelijkse radioprogramma 'Tsjerke yn beweging'. Joukje Deelstra heeft me voor de live-uitzending van vanavond en de herhaling van aanstaande zondagochtend uitgenodigd om als NBG-bestuurslid iets te komen vertellen over het bijbelwerk van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

Het bijbelwerk van het NBG
De radio-interviewster heeft zich terdege voorbereid op dit radiovraaggesprek, want ze is heel goed op de hoogte van allerlei actualiteiten rondom het werk van het NBG. Dat stelt ons in de gelegenheid om in ongeveer 20 minuten heel veel NBG-items de revue te laten passeren. Zo spreken wij bijvoorbeeld over het doel en de missie van het NBG, over de samenwerking van de werkorganisatie in Haarlem en al die vrijwilligers in het land, over de populaire website www.debijbel.nl van het NBG, en bespreken we enkele uitgaven van het NBG zoals de Nieuwe Bijbelvertaling, de Groene Bijbel, de nieuwe paperback-Bijbel, het kindermagazine Alef, en dat er vele wijzen zijn waarop mensen die het bijbelwerk een warm hart toedragen financieel kunnen bijdragen aan het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap, immers het NBG kan haar werk alleen goed (blijven) doen als al die mensen het NBG steunen met bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, met hun lidmaatschap, donaties, giften, schenkingen, erfenissen en legaten. Daarmee gaat het belangrijke bijbelwerk in binnen- en buitenland voort, de wijde wereld in. Het NBG zorgt ervoor dat de Bijbel mensen bereikt, en óók aanspreekt.

donderdag 19 oktober 2017

Regionale informatiemiddag van NVAO in Zwolle

Woensdag 18 oktober 2017 
Plenaire terugkoppeling van één van de workshops over Zelfevaluatie


Drie regionale informatiemiddagen
De NVAO organiseert dit najaar drie informatiemiddagen over het Nederlandse accreditatiestelsel en over de geldende beoordelingskaders van 2014 en 2016. Met name in het kader van het meest actuele beoordelingskader 2016 spreken we vanmiddag over het proces in de praktijk van het hoger onderwijs. Deze drie informatiesessies zijn een vervolg op de interactieve workshops die vorig jaar plaatsvonden rond de ontwikkeling van het nieuwe beoordelingskader.
Dit jaar zijn de informatiemiddagen vooral bestemd voor die medewerkers van opleidingen uit het hoger onderwijs, die komend najaar of in 2018 starten met de voorbereiding op het accreditatieproces, ofwel de opleidingen in de visitatiegroepen met inleverdata van 1 november 2018, 1 mei 2019 en 1 november 2019. Maar ook kwaliteitszorgmedewerkers van instellingen en vertegenwoordigers van koepel- en evaluatieorganisaties en de deelnemers aan eerdere bijeenkomsten zijn van harte welkom.

Uitgangspunten van de strategie
Dat deze bijeenkomsten door de instellingen voor hoger onderwijs bijzonder worden gewaardeerd, blijkt wel uit het feit dat alle drie bijeenkomsten al vóór aanvang van de eerste sessie waren volgeboekt. Vandaag in de Christelijke Hogeschool Windesheim zijn er ongeveer 80 deelnemers, en van onze Stenden Hogeschool zijn we prima vertegenwoordigd met zes collega's.
Vanaf 12:00 uur worden alle deelnemers ontvangen met een lunch en om 12:45 uur wordt deze middagbijeenkomst geopend door René Hageman, Afdelingshoofd Nederland van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).
Hageman vertelt in zijn openingstoespraak dat de focus vanmiddag zal liggen op de uitgangspunten van de strategie van het nu geldende beoordelingskader voor opleidingen in het hoger onderwijs. Hij benoemt daarbij zaken als: Vertrouwen en zelfvertrouwen; Autonomie en eigenaarschap; Verantwoording en transparantie.
Deze drie identieke informatiemiddagen passen in bovengenoemde strategie, want vanmiddag vormen we hier een platform ter inspiratie, leren we van elkaar, anticiperen we op werkvragen en informeren we elkaar over specifieke procedures.

Openingstoespraak van René Hageman van de NVAO
Beoordelen versus ontwikkelen
De oplettende luisteraar zal zijn opgevallen dat René Hageman consequent de term 'verbetergesprek' noemt, waar hij - denk ik - eigenlijk het 'ontwikkelgesprek' bedoelt. Ik ontvang dat begrip toch elke keer maar als 'ontwikkelgesprek', want nu beoordelen en ontwikkelen in het nieuwe, huidige accreditatiestelsel in de visitatie als afzonderlijke items worden beschouwd, is het wel zo zuiver om te spreken over en het te interpreteren als ontwikkelgesprek. Vanmiddag horen we overigens in de workshops ook hele mooie voorbeelden van de verschillende wijzen waarop hogescholen/opleidingen nu al vorm en inhoud (hebben ge)geven aan motiverende ontwikkelgesprekken. Met daarnaast ook de toegenomen vormvrijheid in het huidige accreditatiestelsel in ogenschouw genomen, blijkt visiteren behalve functioneel ook 'leuker' te worden.

Deelsessie 1 Locatiebezoek
Na deze opening gaan we in groepen uiteen naar de parallelle deelsessies over de Zelfevaluatie, over het Locatiebezoek en over de Toets Nieuwe Opleiding.
De eerste deelsessie die ik bijwoon, wordt verzorgd door Nancy Van San, Thomas de Bruijn en Ilse van der Lans van de NVAO, met Mark Fokkema van de NQA die een pitch over het Ontwikkelgesprek verzorgt. We gaan in wisselende samenstellingen langs enkele statafels, waar we spreken over het visitatiedagprogramma, het ontwikkelgesprek en tops & tips inzake het locatiebezoek.

Deelsessie 2 Zelfevaluatie
Mijn tweede deelsessie gaat over de Zelfevaluatie. Die wordt verzorgd door Lieve Desplenter, Frank Wamelink en Gijs Kremers van de NVAO, en nu wederom ook Mark Fokkema, die hier een pitch verzorgt over zelfevaluaties. Fokkema vertelt dat het aantal inspirerende voorbeelden van zelfevaluatiereapporten tot nu toe nog wel tegenvalt, en dat de studentenhoofdstukken van Kritische Reflecties veelal veel munitie bevatten voor de gesprekken op visitatiedagen. Studenten willen graag gehoord worden, en de personeelscomponent komt er in een zelfevaluatierapport nogal eens bekaaid van af. Toch groeit de vormenrijkdom, want eens kreeg een visitatiecommissie de Kritische Reflectie met alle onderliggende documenten voor de visitatiedag op een Ipad aangeboden, en Mark Fokkema heeft zelfs al eens een Kritische Reflectie in de vorm van een film gezien. Dat was voor de visitatiepanelleden even wennen, maar het kan wel, als je er als opleiding maar voor zorgt dat het visitatiepanel er goed mee aan de slag kan. De boodschap aan ons is: Doe wat jezelf prettig vindt als opleiding.
Tijdens deze deelsessie spreken we voornamelijk over zaken als: het beperkt aantal bijlagen van een Kritische reflectie, het Studentenhoofdstuk, en de vormvrijheid van de Kritische Reflectie.

Informatiemarkt
Na de twee rondes deelsessies komen we weer bijeen in de grote zaal, voor de Informatiemarkt en Café. We worden in de gelegenheid gesteld om in een meer informele setting kennis te nemen van alle posterpresentaties van de NVAO en van de aanwezige Evaluatieburo's. Dan is er ook volop gelegenheid om de vertegenwoordigers van NVAO, van Evaluatieburo's, en van de de collega-instellingen uit het hoger onderwijs vragen te stellen over kwesties waar je meer over zou willen weten. Van die gelegenheid wordt goed gebruik gemaakt, en bovendien is het ook een mooie gelegenheid om elkaar en elkaars werk beter te leren kennen.
Alles overziend kan worden gesteld dat dergelijke informatiebijeenkomsten goede gelegenheden zijn om je op de hoogte te stellen van alle ins en outs inzake het geldende accreditatiestelsel in het hoger onderwijs.

zondag 15 oktober 2017

Oktoberconcert van Roon Staal in de Julianakerk van Oude Bildtzijl

Zaterdag 14 oktober 2017 
Concert van singer-songwriter Roon Staal in de Julianakerk van Oude Bildtzijl
Oktobertour 2017
Momenteel loopt de 'Oktobertour 2017' van 'singer and composer' Roon Staal. Deze tournee is al weer de vijfde. De Tour doet in totaal 15 locaties aan in Nederland, van Aarle-Rixtel tot Breede, en tussen Noordwijk en Sellingen.
Roon Staal presenteert tijdens deze tour zijn nieuwe album 'Promise' met in totaal 17 tracks, waaronder veel nieuwe covers, en zeker ook eigen werk zoals de titelsong 'Promise'. Kaarten voor de tour zijn nu nog steeds verkrijgbaar en ook het nieuwe album is online te bestellen via de site van Roon Staal.

Concerteren op Het Bildt
Vanavond zijn Durkje en ik te gast bij het oktoberconcert in de Julianakerk in Oude Bildtzijl, de geboorteplaats van mijn moeder. Onder de twintig gasten zijn ook Bildtkers, dus dat geeft mij de gelegenheid om in de pauze in de Aerden Plaats weer even volop te converseren in de Bildtse taal, mijn moedertaal.
Vanavond wordt tijdens het concert veel werk van het nieuwe album live gebracht, maar er zijn ook zeker weer enkele eigen oudere nummers van Roon Staal bij, en ook een aantal welbekende covers, kortom gevarieerd en wederom heel mooi gebracht.

Verbinden
Vóór de pauze volgen na een instrumenteel intro op piano muziekstukken zoals 'De wereld stond heel even stil', Stay with me till the morning', 'Als je mij zoekt', en 'Help me through the night'. 
Tussen de nummers door vertelt Roon korte verhaaltjes die het volgende stuk inleiden, en door de nummers af en toe met pianospel mooi aan elkaar te verbinden, stelt hij op gestelde plaatsen het handgeklap op passende wijze uit, maar als de laatste klanken van een muziekblokje hebben geklonken, neemt hij zichtbaar dankbaar het welverdiende tussenapplaus in ontvangst.

"Amazing tenor vocal performance", volgens Art Garfunkel
Na de pauze luisteren we naar nummers als 'I am sailing', Perhaps Love', en 'Kathy's song' van zijn pas uitgekomen cd.
'Forever young' doet het ook erg goed in de zaal, en dan volgt een niet-uitgesproken, maar voor insiders wel herkenbare 'ode aan Ede', aan zijn oom Ede Staal, die Roon muzikaal groots voorging. In die ode hoor ik pianoklanken van 't Het nog nooit zo donker west', en Roon zingt mooie oude teksten van zijn te jong overleden oom Ede.
Nieuw is de verfijnd gebrachte song 'Pie Jesu', veelal gezongen in de Latijnse mis, en derhalve ook geheel passend bij de akoestiek van zo'n oud dorpskerkje zoals hier in Oude Bildtzijl.
Zoals we dat van Roon Staal gewend zijn, sluit hij af met een wederom grandioos gepassioneerde uitvoering van de welbekende 'Bridge over troubled water'.
Aan de overzijde van die 'brug' volgt een hartelijke staande ovatie, met een stevig applaus voor zijn manager, de geluidsman en voor zanger-pianist Roon Staal.

Nijkleasterlingen ontmoeten Nijkleaster-bestuur

Vrijdagavond 13 oktober 2017 
In het koor van de kloosterkerk staat alles klaar voor de avondsluitingKloostercomplex in ontwikkeling
Bij Nijkleaster in Jorwert wordt hard gewerkt om de droom van een nieuw protestants klooster in Fryslân werkelijkheid te laten worden.
Nadat de kloosterkerk van Jorwert in de afgelopen jaren geschikt is gemaakt voor gebruik in de trits van Kerk, Kroeg, Klooster, is een logische vervolgstap de realisatie van een kloostercomplex, met daarin ook een kloostergemeenschap, bestaande uit een binnenschil van vaste bewoners-medewerkers, met daarom heen schillen van Nijkleaster-vrijwilligers die op eigen passende schaal een bijdrage zullen leveren aan de instandhouding van dit Friese klooster, waarin dan ook gelegenheid is voor gasten die voor een dag, een weekend, een week of meerdere dagen in het klooster deel zullen gaan nemen aan het ritme van de woon- en werkgemeenschap van dit nieuwe klooster.

Kloostergemeenschap in oprichting
Tot verrassing van ons als Nijkleaster-stichtingsbestuur zijn we binnen de vijfde verjaardag van dit bijzondere klooster in oprichting al in gesprek met een groep kloosterlingen in spé, die in de loop van de afgelopen jaren hebben aangegeven graag te willen intreden in dit klooster, dat op moderne leest wordt geschoeid, dat een open plek zal zijn voor allen die op zoek zijn naar Stilte, Bezinning en Verbinding.

Nijkleasterlingen
Al geruime tijd zijn deze zogenoemde 'Nijkleasterlingen' met elkaar in gesprek, om elkaar goed te leren kennen, om elkaar te vertellen van eigen dromen en van de eigen ambitie om een positieve bijdrage te leveren, die de droom van een nieuw klooster bewaarheid laat worden.
Als stichtingsbestuurders is nu het moment gekomen dat wij nader met deze groep potentiële Nijkleasterlingen kennis gaan maken. Daartoe komen we vanavond met zijn allen bijeen in de voorkerk van de Sint-Radboudkerk van Jorwert. En dat doen we op de gebruikelijke wijze van de Nijkleasterlingen. Vanaf 17.30 uur wandelt iedereen binnen, en in het eerste uur is er volop gelegenheid om persoonlijk (nader) kennis met elkaar te maken.
Daarna gaan we met zijn allen rond de grote kloostertafel zitten, en krijgt iedereen het woord om iets over zichzelf te vertellen. Na deze kennismakingsronde openen we de avondmaaltijd door het zingen van het openingslied 'Nim en yt mei-elkoar':

Kom, fernij it ferbûn,
God hat it libben jûn,
bring mei mûle_en hert Him ear,
Hy ropt ús ta leafde gear.

Een hoopgevende ontmoeting
En dan genieten we allen van een gevarieerde maaltijd, die is samengesteld uit alle componenten die door de kleasterlingen en door de bestuursleden zijn meegenomen naar deze avond. Zelfs zonder regie blijkt er volop te zijn aan voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Op tafel staan brood, water en wijn, we genieten van pompoensoep en van vandaag geperste druivensap, er zijn veel warme maaltijdcomponenten, diverse soorten fruit, en overheerlijke zoete nagerechten.
En als alles is gegeten, gedronken en nadat we ook plenair een langdurig tafelgesprek hebben gehad over onze vragen, verwachtingen en antwoorden inzake klooster en gemeenschap in oprichting, is het tijd om deze waarde(n)volle avond in passende stijl af te sluiten.
Daartoe verkassen we naar het koor van onze kloosterkerk, waar we een korte viering beleven, ter afsluiting van deze hoopgevende ontmoeting van lieve mensen die Nijkleaster een warm hart toedragen.

Workshop Privacy voor NHL Stenden Hogeschool

Vrijdag 13 oktober 2017 
Workshop van Ivonne Verkes over privacy

Hogeschool als datawarehouse

Vanaf 1 januari 2018 gaan NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool verder als één nieuwe hogeschool: NHL Stenden Hogeschool. De nieuwe hogeschool staat niet alleen voor gezamenlijke onderwijskundige uitdagingen, maar moet ook voorbereid zijn op de Algemene verordening gegevensbescherming, een bijzonder groot wetgevingsproject in Europees verband.
Wel beschouwd is een instelling voor hoger onderwijs een soort datawarehouse, die als zodanig op grote schaal te maken krijgt met alle consequenties van deze nieuwe Europese regelgeving, die al vanaf 25 mei 2018 van kracht zal zijn.

NHL en Stenden werken samen aan privacy
Onder begeleiding van een extern deskundige (Ivonne Verkes van Zeddicus Procesdraperie) gaan wij vandaag als medewerkers van NHL en van Stenden in het nieuwe Auditorium van Stenden Hogeschool met elkaar in gesprek over hoe wij vanuit onze verschillende startposities gezamenlijk toe kunnen werken naar wat de nieuwe wetgeving allemaal van ons vraagt.
Op een interactieve manier laat Verkes ons aan de hand van een schriftelijke quiz ontdekken dat privacy niet alleen een kwestie van regels is, maar ook van gedrag; dat privacy de hele organisatie en al haar afdelingen en opleidingen raakt, en dat privacy niet alleen iets is wat moet, maar vooral ook iets wat wij zelf (zouden moeten) willen.
De gezamenlijke colleges van bestuur van onze twee met elkaar fuserende hogescholen hebben ons genodigd om hier vandaag bij te zijn, om samen na te (gaan) denken over deze uitdagende taak.

Jubileumfeest voor 25 jaar Small Business en Retail Management

Donderdagavond 12 oktober 2017 
Academic Dean Ralph Ferwerda opent het jubileumfeestSBRM 25 jaar

De HBO-opleiding Small Business en Retail Management (SBRM) van Stenden Hogeschool bestaat in Leeuwarden nu 25 jaar. Om dit te vieren organiseert SBRM vandaag een congres voor haar relaties in retail-organisaties en wordt het jubileum vanavond afgesloten met een spetterend feest voor huidige studenten, alumni en (oud)-medewerkers.

Retailcongres
De eerste editie van het nieuwe congres Human Capital in Retail wordt door Stenden-SBRM georganiseerd in samenwerking met RetailTrends Media, die deze maand oktober de uitgave van het 150e nummer van het tijdschrift RetailTrends viert.
Door technologische innovaties en vanwege nieuwe krachtenvelden in de retail ontstaat de behoefte aan nieuwe functies en competenties. De rol en de eisen van personeel binnen het werkveld van de retail verandert vliegensvlug. Tijdens dit jubileumcongres worden deze boeiende ontwikkelingen verder verkend en wordt nagedacht over wat dit betekent voor de banen in de retailsector van de toekomst.

Jubileumfeest
Om 20:00 uur worden alle gasten voor het jubileumfeest ontvangen in het hogeschoolgebouw aan de Rengerslaan te Leeuwarden.
Om 20:30 uur opent de Academic Dean van SBRM - Ralph Ferwerda - de jubileumavond met woorden van welkom. Daarna geeft hij een kort resumé van de opleiding door de jaren heen, en benadrukt hij daarbij het belang van de afzonderlijke stakeholders van de opleiding, waaronder in eerste instantie onze studenten en alumni, en daarbij uiteraard ook het werkveld waarvoor zij zijn en worden opgeleid, en last but not least ook de medewerkers van de opleiding SBRM, die er met zijn allen voor hebben gezorgd dat deze jubilerende opleiding na al die jaren nog steeds innovatief en ondernemend is. In september 2017 opende de duale onderwijsvorm van SBRM bijvoorbeeld een nevenvestiging in Amsterdam.

Verleden, heden en toekomst
Na deze avondopening worden studenten, alumni, docenten, stafmedewerkers en alle andere betrokkenen van de opleiding in de gelegenheid gesteld om onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar terug te kijken op de afgelopen jaren, en vooruit te blikken op wat de inhoud van studie en werk in de toekomst van de retailsector ons zal brengen.
Herinneringen worden opgehaald, er wordt verteld over en geluisterd naar de werkervaring van alledag, en er wordt ingeschat wat de retail van de toekomst ons nog gaat schenken en van ons zal gaan vragen.
 

Visitatie van Logistiek en Economie in Emmen

Donderdag 12 oktober 2017 
Terugkoppeling van de bevindingen van de visitatie van Logistiek en EconomieKeurmerk voor kwaliteit

Eenmaal in de zes jaar wordt elke graadverlenende opleiding in het hoger beroepsonderwijs uitgebreid gekeurd, om er zeker van te zijn dat het niveau en de oriëntatie van zo'n opleiding aan de maat zijn. Bij een goed resultaat krijgen de door de overheid bekostigde opleidingen voor de komende zes jaar overheidsvergoeding, hebben studenten recht op studiefinanciering als ze aan een geaccrediteerde opleiding studeren, en mogen de hogescholen en universiteiten voor hun geaccrediteerde opleidingen aan afgestudeerde studenten een door de overheid erkend diploma uitreiken voor het bewezen nivo van Associate degree, Bachelor en/of Master.

Nivo en oriëntatie goed
Vandaag vindt zo'n periodieke keuring plaats bij de HBO-opleiding Logistiek en Economie die wij als Stenden Hogeschool op de nivo's van Associate degree en Bachelor aanbieden op onze hogeschoolvestiging in Emmen.
Vandaag komt een visitatiecommissie van de Netherlands Quality Agency (NQA) bij ons op audit-bezoek, om met een panel van onafhankelijke en gezaghebbende auditoren de kwaliteit van deze opleiding met haar Associate degree-programma te toetsen.

Visiteren is verifiëren
Het visitatiepanel heeft een zelfevaluatierapport van de opleiding ontvangen, en ook een aantal andere opleidingsdocumenten bestudeerd. Op locatie wordt nog het nodige aanvullende bronnenonderzoek gedaan, en daarna gaat het auditteam in auditgesprek met onder andere studenten, alumni, docenten (waaronder curriculumcommissieleden), lector, assessoren, borgingscommissiesleden (examencommissie, opleidingscommissie, werkveldadviesraad) en met de leden van het managementteam.

Bijzonder kenmerk Green Logistics
Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan zaken zoals Green Logistics (een bijzondere kenmerk van deze opleiding), en aan Supply Chain; Innovation and Change (SCIC).
Na intern beraad door de visitatiecommissie aan het eind van de middag worden we met zijn allen verwacht bij het panel, en dan verzorgt de voorzitter van het visitatiepanel een korte presentatie, waarin hij aangeeft dat deze opleiding voldoet aan alle kwaliteitsstandaarden die door de overheid zijn gesteld aan opleidingen in het hoger beroepsonderwijs.

Doorontwikkelen
Zoals inmiddels te doen gebruikelijk is bij Stenden Hogeschool gaan we daarna nog ongeveer een uur met elkaar in gesprek met het auditteam om met de panelleden af te stemmen op welke lijnen deze mooie opleiding zich in de komende zes jaar nog verder zou kunnen ontwikkelen op bijvoorbeeld positionering en profilering, op vorm en inhoud, kortom op alles waar de opleiding nog mooier en steeds beter kan worden. Zulke 'peer to peer'-gesprekken kunnen - mits goed voorbereid - een stimulerende werking hebben op de doorontwikkeling van zo'n opleiding. We willen het immers steeds beter gaan doen, om onze studenten optimaal voor te bereiden op (samen)werken en (samen)leven.

Nijkleaster-bestuur bijeen in de Sint-Radboudkerk

Dinsdag 10 oktober 2017
Liturgische schikking van Nijkleaster in Jorwert

Vieren en vergaderen

Vanavond vindt de maandelijkse bestuursvergadering van Stifting Nijkleaster weer plaats in de Sint-Radboudkerk van Jorwert.
We beginnen zoals te doen gebruikelijk met een korte viering in het koor van de kerk.

Kloosterhuisvesting
Eerst kijken we vooruit naar de vijfde jaardag van Nijkleaster, die we eind 29 oktober 2017 zullen gaan vieren. De beoogde nieuwe locatie van het kloostercomplex zal dan volop aandacht krijgen, dus wie benieuwd is naar de huisvestingsplannen van Nijkleaster is dan van harte welkom.
Na enkele bestuurszaken bespreken we de voortgang op het uitdagende proces om over enkele jaren een eigen kloostercomplex te realiseren op 'It Westerhûs', gelegen tussen Hilaard en Jorwert.

Bidbook en film
Eén van de zaken die vooral aandacht en inzet behoeft, is het opstellen, vaststellen en uitzetten van het Bidbook, waarmee we de missie, visie en strategie van Nijkleaster koppelen aan de beoogde huisvesting, om dan te laten zien welke investeringen en exploitatie nodig zijn om de droom van Nijkleaster in Fryslân op redelijke termijn te realiseren.
In het kader daarvan is ook een mooie korte film over Nijkleaster gemaakt, die we graag op de vijfde Jaardag van Nijkleaster in première zullen laten gaan. Wie dat mee wil maken, wie zich verbonden voelt met dit goede doel, is van harte welkom op de Jaardag van Nijkleaster.


dinsdag 10 oktober 2017

Rondetafelbijeenkomst van Inspectie van het Onderwijs en Hogescholen

Dinsdag 10 oktober 2017
Onderwijsinspectie en HBO bijeen in Utrecht             (foto van Niels Strolenberg)Evaluatieonderzoek accreditatiestelsel 2017
De Inspectie van het Onderwijs doet in 2017-2018 onderzoek naar het accreditatiestelsel in het hoger onderwijs. Onderzocht wordt de kwaliteit van het actuele accreditatiestelsel, en de factoren die het functioneren ervan bevorderen en belemmeren.
Dit momenteel lopende onderzoek bestaat onder andere uit:

  • Documentenanalyse;
  • Gesprekken met verschillende organisaties die op dit gebied actief zijn;
  • Vragenlijsten voor opleidingen;
  • Case studies, om het beoordelingsproces in beeld te brengen;
  • Rondetafelbijeenkomsten over specifieke onderwerpen en met specifieke stakeholders.  

Bekostigde hogescholen
In het kader van dit evaluatie-onderzoek heeft de Inspectie voor hoger onderwijs een aantal vertegenwoordigers vanuit het bekostigde hoger beroepsonderwijs uitgenodigd voor een Rondetafelbijeenkomst, die vanmorgen plaatsvindt in het Cursus- en vergadercentrum Domstad te Utrecht. Deze evaluatieve bijeenkomst staat onder leiding van inspecteur Martine Pol-Neefs, die projectleider is van het 'Onderzoek Accreditatiestelsel 2017'. Van de Nederlandse hogescholen zitten er vandaag 14 afgevaardigden aan de gesprekstafel. Met vier deelnemers zijn de drie Noord-Nederlandse hogescholen goed vertegenwoordigd.

Evaluatie van de praktijk van alledag
Dit Inspectie-onderzoek betreft de visitaties en accreditaties zoals die sinds 2015 zijn uitgevoerd, maar - voor wie dat wenst - er is ook ruimte om andere ervaringen in te brengen.
Na een korte voorstelronde gaan we vanmorgen met elkaar in gesprek over onze praktijkervaringen in het bekostigde hoger beroepsonderwijs, waarbij onder andere de volgende thema's aan de orde komen:

  • De betrouwbaarheid en de stimulerende werking van de gedifferentieerde beoordeling bij opleidingsaccreditaties, (met keuze uit: onvoldoende/voldoende/goed/excellent);
  • De voordelen van clustergewijze visitatie, en de mogelijkheden om deze groepsgerichte audits praktischer te organiseren;
  • De positie van de evaluatiebureau's in het huidige stelsel;
  • De feitelijke en ervaren accreditatielasten;
  • De InstellingsToets Kwaliteitszorg (ITK).

Enerzijds
In deze Rondetafelbijeenkomst worden allerlei ervaringen met elkaar gedeeld over bovenstaande thema's. Nu eens is men heel positief over het ene onderdeel van het huidige accreditatiestelsel, dan weer wordt heel kritisch gereflecteerd op een ander onderdeel van het nu geldende stelsel.
Enerzijds wordt bijvoorbeeld wel erkend dat de huidige vierpuntsschaal van gedifferentieerd beoordelen opleidingen en hogescholen ertoe aanzet om met bijvoorbeeld Goed of Excellent te scoren bij een visitatie, maar anderzijds betwijfelen en bekritiseren we met zijn allen de betrouwbaarheid van deze wijze van opleidingsbeoordeling. Voor het verlenen van accreditatie zou het onderscheid tussen onvoldoende en voldoende (ofwel: voldoet) al volstaan, en voor het laten belonen van een opleiding voor haar kwaliteitsoordeel Excellent - of ook Goed - bestaan in het huidige hoger onderwijs nationaal en internationaal wel andere instrumenten.

Anderzijds
Daar zou je tegen in kunnen brengen dat één van de doelen van het huidige accreditatiestelsel ook wel de stimulerende werking is, dus in die zin zou je de hoogste scores op de vierpuntsschaal wel kunnen behouden, want Goed en Excellent zijn natuurlijk wel stimulansen om te behalen en te behouden. Toch hebben we voor die ver doorgevoerde differentiatie van oordelen geen accreditatiestelsel nodig, want dat kan dus ook wel op een andere manier, met bijvoorbeeld certificeringen van bijzondere kenmerken en van andere excellentie-uitstralende keurmerken.

Tussenbericht
En zo passeert nog een groot aantal andere items en ervaringen de revue. Over de onaangename uitvoeringsperikelen die heel veel opleidingen ervaren bij de uitvoering van de clustergewijze visitaties raakt men vanmorgen eigenlijk niet uitgepraat. De moeite die opleidingen hebben om clustervisitatiepanels met overlap samen te stellen, zorgt in den lande breed voor veel gedoe, zorgen, hoge kosten en ontevredenheid, dus daar valt ook nog een wereld te winnen. Misschien is afschaffen wel de beste oplossing.
De recent ingevoerde ontwikkelgesprekken worden in de huidige implementatiefase nog met wisselend succes gevoerd, dus ook daar valt nog wel iets te verbeteren, maar als dat dan goed gaat lopen, kan van die (door)ontwikkelgesprekken met de zogenoemde 'peers' van opleidingen wèl de beoogde stimulerende werking uitgaan.
Wij wachten nu eerst het Tussenbericht af dat de Inspectie van het Onderwijs in november 2017 aan haar opdrachtgever zal publiceren, en in tweede instantie zien we dan in het voorjaar van 2018 het openbare eindrapport tegemoet, dat de Inspectie van het Onderwijs voorafgaand aan die publicatie zal aanbieden aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

zondag 8 oktober 2017

Cadeautje voor Buurman

Zondagmiddag 8 oktober 2017 
Rise brengt vrolijke muziek in de viering in Talant te StiensCadeautje
De periodieke viering van de eredienst bij Talant vindt vanmiddag plaats te Stiens aan de Ieleane bij Talant, het zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking, die langdurig zorg behoeven.
Deze vieringen zijn een samenwerkingsverband van Talant met de Protestantse Gemeente van Stiens.
Voorganger vanmiddag is dominee Jaap Overeem, pianist is Foeke Bijma en muzikale medewerking wordt ook verleend door Rise, de jeugdband van de Protestantse Gemeente van Stiens.
Het thema van deze viering is 'Cadeautje'.
Bij aanvang van de viering zit de zaal behoorlijk vol, met ongeveer 80 gasten, in een waardevolle combinatie van bewoners met hun familie, personeel van Talant, en een groep gemeenteleden van onze plaatselijke kerkelijke gemeente van Stiens.

Dit is de kerk die de Heer ons geeft
Dominee Jaap Overeem heet iedereen hartelijk welkom, we zingen met zijn allen enkele liedjes, en dan krijgen we de groeten van God. Dat beantwoorden we zingend met:
Dit is de dag die de Heer ons geeft
Dit is de kerk die de Heer ons geeft
Weest daarom blij en zingt verheugd.
Na het openingsgebed maakt dominee Jaap iedereen heel nieuwsgierig, want de ook aanwezige Buurman (van Buurman & Buurman) krijgt straks dat grote cadeau dat op tafel staat. Maar wat zou daar in zitten???
Daarbij hoort de bijbellezing over de verborgen en gevonden schat in de akker. Welk een vreugde als je die verborgen schat dan vindt.

God is blij met elke parel
Tussen de programmablokjes door komt de jeugdband Rise af en toe naar voren, om steeds een mooi lied te zingen. Dat wordt door de bewoners van Talant met steeds meer enthousiasme ontvangen.
We zingen het lied:
Weet je, dat de Vader je kent?
Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand!
En dan is het moment aangebroken dat Buurman zijn cadeau krijgt. Enkele Talant-bewoners komen op uitnodiging van de voorganger graag naar voren om elkaar te helpen om de grote cadeaudoos uit te pakken. Tot ieders verrassing komen daar enkele kleine en ook een hele grote knuffel uit.
Buurman is heel blij met al die zachte knuffels, en zo - is de boodschap - is ook God blij met alle mensen op aarde, helemaal blij met jou, en ook blij met mij erbij. Dat mogen we allemaal geloven en daar mogen we allen op vertrouwen.

Ook voor Jacob bidden wij
Dat God blij is met ons allemaal, en dat God ons allen zegent, wordt benadrukt als dominee Jaap Overeem de zaal doorgaat, om daar allen die dat wensen te zalven met olie. Ondertussen wordt gezongen dat de vrede van God en de Heilige Geest met ons allemaal is.
Tijdens de collecte geven we allemaal ons geld, dat bestemd is voor de Voedselbank, voor al die arme mensen om ons heen, voor wie het moeilijk is om eten en drinken te kopen.
We luisteren weer naar de jeugdband Rise en nadat we even allemaal stil zijn geweest voor de pas overleden Talant-medebewoner Jacob, bidden we voor Jacob, voor zijn familie, voor zijn vrienden hier in Talant en voor de grotere wereld om ons heen.
En nadat we samen hebben gezongen dat we met God samen blijven en dat wij elkaar vasthouden, geeft dominee Overeem ons allen Gods Zegen mee, en dat beantwoorden we met het gezongen Amen.
Daarna is er voor iedereen iets te drinken, met een traktatie erbij, dus velen blijven nog een tijdje gezellig met elkaar napraten, ook over deze mooie viering in Talant.

Takkeweer velt takken

Zondagochtend 8 oktober 2017 
Een afgeknakte wilgentak aan de Feinsumer Feart in FeinsumAfknotten of afknakken
Over het feit dat we in de afgelopen week veel dagen met 'takkeweer' hebben gehad, mogen we met recht spreken.
Kijk maar om je heen: overal liggen dunne en dikke takken op het wegdek, op trottoirs, in bermen en in tuinen.
De vele regen, gepaard met een stormachtig weertype, met af en toe harde windstoten, hebben ervoor gezorgd dat veel 'dood hout' en ook veel bladhoudende takken werden afgerukt en op de grond of in het water zijn gevallen.
Zo ook in Feinsum, aan de (zijtak van de) Feinsumer Feart ter hoogte van de Hyltsjebrêge, waar een oude wilg één van de dikke takken niet heeft kunnen behouden.
Het is een bekend verschijnsel: als je wilgen niet knot, groeien haar uitlopers uit tot dikke, zware takken, en komt er eens een moment dat de de knot openscheurt, met als gevolg dat één of meer dikke wilgentakken afknakken. Hier heelt de tijd niet alle wonden, maar veroorzaakt de tijd dergelijke wonden.

Verhuizen in de herfst naar Drenthelaand

Zaterdag 7 oktober 2017
Herfst in Westerbork
Van Groningen
Na een lange periode van voorbereiding is het vandaag zover dat Baukje & Rauke de stad Groningen gaan verlaten. Als student zijn ze beiden jaren geleden naar Groningen gekomen, zijn inmiddels afgestudeerd, hebben werk en zijn vorig jaar getrouwd, dus dit is een mooi natuurlijk moment om een andere domicilie te kiezen buiten de stad. Beiden zijn ze geboren in Drenthe, dus het is ook al niet zo heel verwonderlijk dat ze vandaag een volgende woning zullen gaan betrekken in hun geboorteprovincie.
Met de vereende krachten van familie en vrienden beginnen we vanmorgen bij het appartement in Groningen de inboedel in te laden in de gehuurde verhuiswagen en in de auto's en de aanhangwagen die vandaag alle mee gaan naar Westerbork.

Naar Westerbork
Als alles aan het begin van de middag is geladen, gaan de eerste auto's richting Westerbork, en de anderen gaan met de verhuiswagen mee om in Meerstad nog enkele te verwisselen kasten te lossen en te laden.
Als de eerste twee auto's en de aanhangwagen zijn gelost, is de verhuiswagen er al, en kunnen ook de grote stukken de nieuwe woning binnen worden gebracht.
Het weer is vandaag heel constant, met nagenoeg de hele verhuisdag motregen. Omdat we nooit ver hoeven te lopen, blijft de neerslag op de te verhuizen inboedel gelukkig beperkt.

Mien Olde Drenthelaand
Het is een typische najaarsdag. En van het feit dat we in het bosachtige Drenthe zijn in een herfstachtige sfeer getuigen ook de mooie paddenstoelen in de berm tegenover de inmiddels weer bewoonde woning in Westerbork.
De stadjers zijn nu geen stadjer meer, verhuisd van de stad naar de idylle van het 'olde Drentelaand'.

donderdag 5 oktober 2017

Expositie van Roelien in Stenden Hogeschool

Donderdag 5 oktober 2017
Geëxposeerd werk van Roelien

Creatieve Therapie
In de vitrine van de HBO-Bachelor-opleiding Creatieve Therapie aan de Kennisboulevard van Stenden Hogeschool te Leeuwarden wordt momenteel werk geëxposeerd van Roelien.
Deze werken gaan over het leven van alledag, en over de dingen die je daarin tegenkomt. Over mensen die voor jou in je leven belangrijk zijn, en over al hetgeen in de wereld gebeurt.
Roelien is in behandeling bij GGZ Drenthe. Daar werkt Giulia Mencke als beeldend therapeut, die bij de expositie van Roelien een toelichting heeft geschreven, die bij de expositie kan worden gelezen.

Van buiten naar binnen
Haar geëxposeerde werken geven een inkijkje in de binnenwereld van Roelien. Ze laten zien hoe je je voelt als chaos en strijd in de wereld je omringt. Het toont hoe het is als je geen weerstand kunt bieden aan wat tegenpartijen je zeggen. Daarentegen toont het werk ook mooie herinneringen.
En wat niet zo gemakkelijk in woorden is uit te drukken, wordt door Roelien zichtbaar gemaakt met haar expressieve spel van vormen en kleuren.
Nu het werk is gemaakt en hier is tentoongesteld, doet het ook iets met de mensen die het met aandacht bekijken. Giulia nodigt alle kijkers uit om in een schrift bij de vitrine te schrijven wat je ziet  en ervaart als je het werk van Roelien bekijkt. Welke krachten en kwaliteiten springen er voor jou bijvoorbeeld uit?

Van binnen naar buiten
Roelien geeft ons met deze expositie beelden van binnen, en ze vindt het leuk - zo schrijft Giulia - om over de ervaringen van de kijkers iets terug te krijgen via dat schrift. Mooi is dat velen al op die uitnodiging zijn ingegaan, en met hun reacties ook iets van zichzelf terug geven aan Roelien. Het schrift is nog niet vol, dus voel je vrij om Roelien ook iets van jezelf terug te geven.

zondag 1 oktober 2017

Afscheid, verlengen en bevestigen op Israëlzondag 2017

Israëlzondag 1 oktober 2017
De kaarsen op de zevenarmige kandelaar branden op Israëlzondag


Menorah & Ark
Het is vandaag Israëlzondag.
Dat kun je in De Hege Stins ook zien tijdens de kerkdienst in Stiens, want rechts op de viertafel op het liturgisch centrum staat de Menorah, de zevenarmige kandelaar met de brandende kaarsen; en links staat een ambachtelijk gemaakt schaalmodel van de Ark van het Verbond.

Wisseling van ambtsdragers
Naast de menorah staan vier kaarsen, die tijdens deze ochtendkerkdienst worden overhandigd aan de ambtsdragers die vandaag afscheid nemen na jaren trouwe dienst aan onze kerkelijke gemeente.
Gelukkig zijn er ook twee gemeenteleden bereid gevonden om vandaag (op)nieuw bevestigd te worden als diaken, en bovendien hebben vijf zittende ambtsdragers - van wie hun zittingstermijn zou eindigen - besloten dat zij hun zittingstermijn nog wel willen verlengen met één of vier jaar.
De afscheidnemende ouderlingen en diakenen worden namens de gemeenteleden hartelijk bedankt voor hun waarde(n)volle kerkenwerk, en de bevestigde diakenen worden voor hun belangrijke taak gezegend door dominee Overeem.
Dominee Jaap Overeem met vijf van de ambtsdragers

Schallend slotakkoord
Aan het eind van de kerkdienst wordt de gemeente tijdens het zingen van het slotlied onaangekondigd uitbundig getrakteerd op de stevige trompetklanken, die het orgelspel en de samenzang intens onderstrepen en bevestigen.
We genieten van dit schallend slotakkoord.

Ere zij de Heer der eng'len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!