woensdag 30 september 2009

Piet Braaksma exposeert in De Hege Stins

Woensdag 30 september 2009

Momenteel exposeert de heer Piet Braaksma uit Stiens (zie ook mijn weblogbericht van 22 september 2009) een aantal van zijn schilderijen in de ontvangsthal van De Hege Stins te Stiens. Braaksma schildert met acrylverf. Als ondergrond gebruikt hij het liefst hardboard, zoals je dat bijvoorbeeld als vloerdelen bij de bouwmarkt kunt kopen. “Het strijkt lekker, de verf droogt mooi op en het is goedkoop bovendien”. Braaksma denkt wel eens dat Rembrandt blij zou zijn geweest met een stapel van ons huidige hardboard. Rembrandt schilderde namelijk ook wel op paneel, maar het zal in zijn tijd een behoorlijke klus zijn geweest om zijn schilderpaneel mooi vlak te krijgen.

Zijn onderwerpen zoekt Braaksma het liefst in buurt. Hiervan maakt hij een foto en dan schildert hij het thuis na van het computerbeeldscherm. Zo kan hij namelijk mooi inzoomen en uitzoomen of een bepaald gedeelte van de foto eruit pakken dat hem bevalt. De voorstelling probeert hij niet geheel exact weer te geven, maar hij probeert een beetje een sfeer weer te geven zoals de impressionisten dat bedacht hadden. “Dan moet je oppassen niet te veel in detail te treden”. Daartoe gebruikt Braaksma een grove penseel, zodat het niet mogelijk is te gaan “priegelen”. Overigens zegt Piet Braaksma dat hij voor het fijne schilderen - zoals bijvoorbeeld Henk Helmantel dat zo knap doet - het geduld niet op kan brengen.

dinsdag 29 september 2009

105 jaar Onderwijs als Reis

Dinsdag 29 september 2009

Wêr bliuwt de tiid?
De tiid stiet net stil.
De tiid hâld gjin skoft.

Friezen gebruiken doorgaans dergelijke bewoordingen om aan te duiden dat de tijd snel verstrijkt. We gaan vandaag even terug in de tijd.

105 jaar geleden
In 1904 gaf Hare Majesteit Koningin Wilhelmina toestemming voor de oprichting van de Christelijke Kweekschool voor Onderwijzers te Groningen, de voorloper van “Stenden hogeschool voorheen Christelijke Hogeschool Nederland”.

5 jaar geleden
Gisteren was het vijf jaar geleden dat haar kleindochter, Hare Majesteit Koningin Beatrix, de nieuwe campus van de toenmalige Christelijke Hogeschool Nederland (CHN) van Leeuwarden en Groningen in het pas verbouwde en uitgebreide hogeschoolgebouw te Leeuwarden opende. Een gedenkwaardige dag, die veel medewerkers van onze hogeschool zich nog als de dag van gisteren herinneren.

Ter gelegenheid van die koninklijke opening maakte onze collega Ben van der Geest (geboren in 1949) een driedimensionaal kunstwerk, met het eeuwfeestthema “Onderwijs als Reis” als naam van zijn werkstuk. De beeltenis van de beide koninginnen links en rechts. Als je in het midden vóór het kunstwerk gaat staan, kijken beide koninginnen je als het ware aan. Grootmoeder Wilhelmina en kleinkind Beatrix, door de tijd samen – ook met ons - verbonden aan onze hogeschool.

Ben van der Geest heeft zich gespecialiseerd in het maken van onder andere bronzen portretten naar foto's. “De kunst duurt lang, het leven is kort”. Dit motto is zijn lijfspreuk, die hij met name verbeeldt in het tijdloze karakter van zijn werk. Het werk van Ben wordt gekenmerkt door een combinatie van betrokkenheid en terughoudendheid. Inlevingsvermogen in het onderwerp of de persoon die wordt uitgebeeld, gaat gepaard met een scherp observatievermogen. Door zijn dienstige opstelling komt het werk centraal te staan en krijgt daarmee een geheel eigen uitstraling.

Binnen onze hogeschool zijn we blij met zo’n mooi kunstwerk van Ben van der Geest. Het is een knap werkstuk, dat al vijf jaar op een prominente plaats in de Kennisboulevard van ons hogeschoolgebouw hangt.

maandag 28 september 2009

Rabobank in Stiens

Maandag 28 september 2009

Stiens heeft een aantal bankfilialen. Eén daarvan is het bankfiliaal van de Rabobank aan de Wylpstrjitte, gelegen achter het gemeentehuis van de gemeente Leeuwarderadeel. De bedrijfsauto – een Renault – in de ook van de wielerploeg bekende bedrijfskleuren- staat naast het bankgebouw. Rabobankfilialen horen thuis in de dorpen op het Friese platteland.

De huidige Rabobank-groep is in 1972 ontstaan door een fusie tussen de “Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank” en de “Coöperatieve Centrale Boerenleenbank”. De gefuseerde coöperatieve vereniging ging verder als de “Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank”. De gefuseerde bank gebruikt sinds 1980 de naam “Rabobank” als handelsnaam, omdat “Raiffeisen-Boerenleenbank” te lang is en moeilijk kan worden onthouden. De letter “Ra” van Raiffeisenbank en "Bo" van Boerenleenbank vormen de huidige naam” Rabo”.

De Rabobank profileert zich als een bank, die zich anders gedraagt dan andere banken. In reclamespotjes wordt daarom bijvoorbeeld veel aandacht geschonken aan het 'coöperatieve' karakter. De Rabobank bestaat in 2009 uit 153 zelfstandige aangesloten banken, die samen één coöperatie vormen en die over een eigen bestuur en raad van commissarissen beschikken.

De voormalige Raiffeisenbank is genoemd naar Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888), een Duitse coöperatieve leider, tevens burgemeester. Gedurende zijn periode als jonge burgemeester van Flammersfeld kwam Friedrich Raiffeisen met het idee van coöperatieve zelfhulp. Zijn idee was geïnspireerd door het zien van de armoede onder de boerenbevolking, die mede ontstond als gevolg van de gedwongen terugbetaling van geleend geld aan de toenmalige woekeraars. Om in deze nood van de arme boeren te voorzien, richtte Raiffeisen onder meer een liefdadigheidsvereniging op. Gaandeweg kwam hij echter tot het besef dat voor duurzame verbeteringen eigenstandigde zelfhulp meer zin had dan het in stand houden van charitatieve ondersteuning. Daarom vormde hij in 1864 zijn liefdadigheidsvereniging om in een boerenleenbank. De “Heddesdorfer Darlehnskassen-Verein” van Raiffeisen verzamelde de spaargelden van de inwoners van het platteland om daaruit te voorzien in de behoefte aan krediet. Dit idee heeft vervolgens in vele landen – en dus ook in Nederland - navolging gekregen.

zondag 27 september 2009

Jeugddienst van 16plussers over Jesus?

Zondag 27 september 2009

Om de week organiseren we in De Hege Stins te Stiens op de zondagavond vanaf 19.00 uur een Gemeentedienst. Dat zijn laagdrempelige kerkdiensten die door allerlei groepen van binnen en buiten onze kerkelijke gemeenten worden georganiseerd, voor kerkleden en zeker ook voor alle overige belangstellenden vanuit en van buiten Stiens. Vanavond is het een Jeugddienst, georganiseerd door de 16plussers, de jongerengroep van onze beide samenwerkende PKN-kerken van Stiens. De jeugd werkt in de voorbereiding en uitvoering samen met de Jeugddienstencommissie en met dominee Jaap Overeem. Het thema dat de 16plussers hebben gekozen, is: Jesus?

Aan het begin van deze Jeugddienst vertoont het jeugd-beamerteam een flitsend filmpje met daarin een stortvloed van vele tientallen Jezus-beelden. Duidelijk wordt en is dat het beeld dat mensen van Jezus hebben zo divers is, dat van die over elkaar heen rollende Jezus-beelden niet zomaar 1-2-3 één allesomvattend beeld gemaakt kan worden. Die grote variatie aan Jezus-beelden vormt de rode draad voor deze hele Gemeentedienst.

De jeugd heet ons allen welkom. We zingen, bidden en lezen samen uit de Bijbel en dan geeft dominee Jaap Overeem ons het startsein om ons in subgroepen te verdelen in de kerkzaal, boven bij het orgel en in de ontvangsthal, om daarbij in die afzonderlijke groepen een kwartiertje aan elkaar te vertellen welk Jezus-beeld voor onszelf richting aan ons leven geeft. Daarbij wordt gevraagd om te kiezen uit en plaats te nemen in de subgroep:
1. Jezus is voor mij: Het Licht;
2. Jezus is voor mij: De Vader;
3. Jezus is voor mij: Mijn Vriend;
4. Jezus is voor mij: Ik heb een ander beeld;
5. Jezus is voor mij: Ik weet het niet.

Na dat kwartier komen we allemaal weer terug in de kerkzaal. Dominee Overeem interviewt dan na elkaar alle woordvoerders van elke groep. Die groepsvertegenwoordigers vertellen welke Jezus-beelden werden besproken en door de interviewer worden ze ook uitgenodigd om vanuit hun eigen subgroep iets van hun gespreksresultaat mee te geven aan een andere gespreksgroep. Interessante tweegesprekken levert dat op. Er is hard gewerkt in alle gespreksgroepen. Dominee Jaap Overeem bouwt in een korte overdenking voort op al die gespreksresultaten. Hij nodigt ons uit om niet onverschillig te staan jegens Jezus en jegens de beelden die over Jezus leven, maar hij raadt ons ook aan om ons zelf en anderen niet op te sluiten in onze eigen leer van slechts dat ene Jezusbeeld, omdat we dan onszelf en de ander tekort zouden doen. Nee, Jezus mag er zijn in al onze beelden, gebaseerd op al die beelden zoals de Bijbel ons die in alle Bijbelverhalen aanreikt.

Na deze overdenking speelt onze kerk-pianist Age de Vries een prachtig Opwekkingslied, waarnaar wij - mijmerend over wat allemaal is gezegd - luisteren. Daarna zingen en bidden we, wordt er gecollecteerd en krijgen we van een 16plusser de zegen mee. Ter afsluiting bedankt Dominee Overeem onze jeugd voor de organisatie van deze mooie Jeugddienst en spreekt hij als onze nieuwe predikant zijn waardering uit naar alle aanwezigen voor het feit dat het hier in Stiens zo goed mogelijk is om zelfs over een moeilijk onderwerp als uiteenlopende Jezus-beelden in zo'n avonddienst zo aangenaam met elkaar in gesprek te zijn. Met vooral ook grote dank aan alle 16plussers!

zaterdag 26 september 2009

Kwaliteit als opdracht

Zaterdag 26 september 2009

In augustus 2009 heeft de HBO-raad haar nieuwe verenigingsagenda uitgegeven, met als titel “Kwaliteit als opdracht”. Dit zogenoemde “White Paper” van deze vereniging van hogescholen is het document dat de komende vier jaar zal fungeren als richtinggevend kader voor het beleid van de Nederlandse hogescholen. HBO-raad-voorzitter Doekle Terpstra schrijft ons in zijn aanbiedingsbrief: “Gezamenlijk zullen we de uitdaging aangaan die aan hogescholen wordt gesteld en ik hoop dat “Kwaliteit als opdracht” u hierbij kan inspireren”. Dit nieuwe strategische plan van de 40 hogescholen zet hoog in op onderwijskwaliteit.

In hoofdstuk 1 “Traditie en toekomst” wordt enerzijds gewezen op de oriëntatie van ons hoger beroepsonderwijs op de beroepspraktijk en anderzijds op de rol van de hogescholen in de vertikale mobiliteit, bij de emancipatie van bevolkingsgroepen en de enorme toename van het scholingsniveau van onze beroepsbevolking. Het hoger beroepsonderwijs (HBO) van vandaag en morgen moet zorgen voor onderzoekend vermogen bij studenten, zodat zij later bij kunnen dragen aan vernieuwing in hun beroepspraktijk.

In hoofdstuk 2 “Studie en standaard” wordt de nieuwe standaard van hoger beroepsonderwijs beschreven, waarbij de internationale dimensie wordt genoemd van de vier standaarden: het verkrijgen van een gedegen theoretische basis, het verwerven van onderzoekend vermogen, het beschikken over voldoende professioneel vakmanschap en het ontwikkelen van beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie.

Hoofdstuk 3 “Studiekeuze en student” geeft richting aan formele toelatingseisen, studievoorlichting, intake, studiebegeleiding en verwijzing & selectie als oplossing voor het “trilemma” waar hogescholen momenteel voor zijn gesteld, bestaande uit de noodzaak om de bachelor-standaard te verhogen terwijl de kwaliteit van de instroom onder druk staat, afgezet tegen de taakstelling om het onderwijsrendement te verhogen.

Hoofdstuk 4 gaat over “Diversiteit en differentiatie”. Het zogenoemde “Leven Lang Leren”, dat opgeld doet in onze ook nog eens steeds verder diversificerende samenleving, vraagt de hogescholen om verdergaande differentiatie van het aanbod van hoger beroepsonderwijs. Hogescholen doen derhalve hun uiterste best om naast de reguliere bachelor-opleidingen ook met een passend aanbod van Associate degrees en Professional Master degrees te komen.

In hoofdstuk 5 “Onderwijs en onderzoek” verklaart de HBO-raad dat de hogescholen aan willen en aan zullen sluiten bij de recente verklaring van de Europese onderwijsministers in Leuven: “Higher education should be based at all levels on state of the art research and development thus fostering innovation and creativity in society. We recognise the potential of higher education programmes, including those based on applied science, to foster innovation. Consequently, the number of people with research competences should increase”.

Hoofdstuk 6 “Professional en professionaliteit” gaat uit van de aanname dat de kwaliteit van het onderwijs zowel afhankelijk is van de kwaliteit van de hogeschool-organisatie, als van de kwaliteit van de medewerkers. Evenals binnen alle Nederlandse hogescholen, gaan wij ook binnen Stenden hogeschool verder investeren op beide terreinen. Die handschoen pakken we natuurlijk vooral ook binnen mijn afdeling Quality Assurance van het Corporate Office van Stenden hogeschool op. In ons eerstvolgende teamoverleg hebben we derhalve deze White Paper “Kwaliteit als opdracht” geagendeerd. Met onze portefeuilles “Interne”, “Integrale” en “Externe” Kwaliteitszorg” zullen wij dan ook een wezenlijke bijdrage leveren aan het kwaliteitszorgbeleid van onze hogeschool in het bijzonder en van onze hoger onderwijssector in het algemeen. Ook onze afdeling binnen Stenden hogeschool heeft dus “Kwaliteit als opdracht”.

Visitatievoorbereiding van een nieuwe HBO-opleiding

Vrijdag 25 september 2009

Het starten van een nieuwe opleiding in het Hoger Beroepsonderwijs (HBO) is geen sinecure. Een jarenlang proces van onder andere marktonderzoek, haalbaarheidsstudie, conceptontwikkeling, ontwerp en curriculumbouw wordt binnen Stenden hogeschool doorlopen, alvorens bij de overheid goedkeuring wordt verkregen om te mogen starten met een nieuwe opleiding.

In de afgelopen jaren heeft Stenden hogeschool zo'n traject doorlopen. Samen met een grote groep vertegenwoordigers uit het werkveld - waarvoor de nieuwe opleiding studenten zal gaan opleiden - is een opleidingsconcept ontwikkeld en is een blauwdruk gemaakt van een HBO-bachelor-opleiding, waarvan het werkveld, de hogeschool en potentiële studenten zeggen dat dit een opleiding wordt waarin studenten goed worden voorbereid om na vier studiejaren als goed gekwalificeerd, beginnend beroepsbeoefenaar het betreffende werkveld in te gaan.

De medewerkers van Stenden hogeschool en de experts uit het werkveld zijn nu klaar om binnenkort de kwaliteit aan te tonen van de ontwikkelde opleidingsplannen. Daartoe zal op afzienbare termijn een visitatiecommissie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) bij ons op bezoek komen om de kwaliteit van de planvorming te toetsen aan de toetsingscriteria die voor een nieuwe bachelor-opleiding in het hoger beroepsonderwijs gelden. Als de NVAO besluit om deze nieuwe opleiding te accrediteren, zal Stenden hogeschool bij de Minister van Onderwijs & Wetenschap (OC&W) ook de overheidsbekostiging van deze dan geaccrediteerde opleiding proberen te verkrijgen.

Nu de visitatie van de nieuwe opleiding in zicht is, en alles klaar ligt om geverifieerd te worden, is het moment gekomen om alle deelnemende partijen van de visitatie goed voor te bereiden op de naderende visitatiedag. Het projectmanagement-team van deze nieuwe opleiding heeft mij gevraagd om vanmiddag een presentatie te verzorgen over de wijze waarop de visitatie over enkele weken zal plaatsvinden. Samen met de groep vertegenwoordigers/experts uit het betreffende werkveld loop ik vanmiddag alle relevante zaken daartoe door. Na mijn inbreng volgen een aantal inhoudelijke bijdragen van enkele andere collega's. Aan het eind van de middag zijn de werkveldvertegenwoordigers goed voorbereid om er samen met de vertegenwoordigers van de hogeschool voor te kunnen zorgen dat alle gevraagde informatie binnenkort aan het visitatiepanel van de NVAO wordt gegeven. Deze informatie heeft de visitatiecommissie nodig om vervolgens een beargumenteerd, positief accreditatieadvies uit te kunnen brengen.

Debatcafé over Marktwerking in de Zorg

Donderdagavond 24 september 2009

Als Regiocomité Fryslân van de Vereniging VU-Windesheim (VVW) en Friesch Dagblad starten we vanavond gezamenlijk ons tweede seizoen Debatcafé's. Drie debatcafé-avonden in het najaar van 2009 in september, oktober en november en drie avonden in het voorjaar van 2010 in januari, februari en maart. Vanavond starten we met een Debatcafé dat als thema heeft: "Markwerking in de zorg". Het debatcafé staat ook nu weer onder leiding van de heer Siem Jansen, directeur van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, tevens bestuurslid van het Friesch Dagblad.

Deze eerste aflevering van de nieuwe serie Debatcafé's is in onze nieuwe locatie, Eetcaf'é "De Kleine Wereld" te Leeuwarden. Het doel van onze Debatcafé-avonden is om zesmaal per jaar een discussie te organiseren tussen enerzijds wetenschappers en anderzijds opinon leading-experts uit de Friese praktijk over actuele, regionale thema’s. De zaal wordt door Siem Jansen altijd van harte uitgenodigd vooral mee te debatteren. Daar wordt gelukkig altijd ook veel gebruik van gemaakt, hetgeen interessante avonden oplevert.

Faillissementen in de thuiszorg, rechtszaken vanwege kartelvorming, de marktwerking heeft de zorg naast voordelen ook extra problemen bezorgd. Zijn de voordelen die problemen waard? Of zijn we met ons allen slechter af nu er vooral naar de bedragen onder de streep wordt gekeken? Feit is dat de gezondheidszorg steeds meer geld kost. We worden ouder, bedenken slimmere, maar ook duurdere manieren om mensen beter te maken, en worden daardoor nóg ouder. Hoe betalen we dat in de toekomst, zonder de zorg zelf slechter te maken?

In het Debatcafé van vanavond gaat voormalig lector "Bestuurbaarheid" van de Christelijke Hogeschool Windesheim, de heer Jan Jurriëns in discussie met de heer Klaas Kuilman om deze en andere vragen te beantwoorden. Klaas Kuilman is per 1 september 2009 benoemd tot directeur van Thuiszorg Het Friese Land. Hij was daar sinds juni 2008 reeds als interim-directeur actief en voerde een reorganisatie bij Het Friese Land door om de zorgelijke financiële situatie om te buigen. Hij kent dus de problematiek uit de eerste hand.

Klaas Kuilman:
Als we marktwerking in de zorg willen, moeten we het ook helemáál doen en niet een beetje van dit en een beetje van dat. De zorg was vroeger - tot aan de Tweede Wereldoorlog - ook privaat; en dat kan ook nu wel weer. Kostenbesparingen in de bedrijfsvoering van de zorg zijn zeker nog wel te behalen. De huidige CAO die voor de Thuiszorg geldt, is onbruikbaar om de gewenste veranderingen in de zorg in te voeren. We hebben in Nederland helaas een wantrouwen georganiseerd jegens zorgprofessionals. Eindelijk heeft ons huidige kabinet met minister Klink substantieel geld vrijgemaakt voor preventie in de zorg.

Jan Jurriëns:
Aan echte marktwerking doen we niet. Zelfs aan de voorwaardelijke theorie van marktwerking voldoen we niet eens. Politiek Den Haag stikt van de economen, maar ze bakken er niets van. Het lijkt erop dat al die economen alle beginselen van de (markt)economie die in het eerste jaar van de studie Economie worden behandeld, hebben overgeslagen. Er moet meer vrijheid bij de zorgprofessionals worden gelegd, in plaats van ze zoveel te gaan controleren. Marktwerking is niet zo interessant; wat we in elk geval wel zouden moeten doen, is het veranderen, vereenvoudigen van de zorg-organisatie. Het gaat in de praktijk niet alleen om medisch-verpleegkundige zorg; vooral ook medemenselijkheid en persoonlijke aandacht maken dat mensen zich al snel weer een beetje beter voelen.

Aan het eind van de avond zijn de aanwezigen het snel met elkaar eens: geef de gezamenlijke zorginstellingen van de provincie Fryslân alle geld dat nu ook in Fryslân aan zorg wordt besteed en laat de samenwerkende Friese zorginstellingen met hun totaalpakket komen van bijvoorbeeld thuiszorg en verzorgingshuizen. De Friese zorgprofessionals lossen dan alles zelf en samen wel op en kunnen met dat geld in elk geval zeker doen wat nodig is. Stop dan vooral ook met alle zorgrapportages en organiseer steekproefgewijze zorgkwaliteits- en cliëntentevredenheidscontrôle.

vrijdag 25 september 2009

Wetsontwerp Accreditatie .... What's new?

Donderdagmiddag 24 september 2009

In deze eerste bijeenkomst na de zomervakantie van ons Platform Hoger Beroepsonderwijs (HBO) van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) gaat de heer Roeland Smits van de HBO-Raad als genodigd spreker in op de laatste ontwikkelingen rond de invoering van het nieuwe accreditatiestelsel. Het onderwerp van zijn presentatie is: "What's new? Het Wetsontwerp Accreditatie, de aanloop, de inhoud en de gevolgen. Roeland Smits is bij de HBO-raad (de vereniging van hogescholen) werkzaam als beleidsadviseur, met als portefeuille: juridische zaken, accreditatiestelsel, makrodoelmatigheid en masteropleidingen. De bijeenkomst vindt plaats in de Hogeschool Utrecht op de locatie De Uithof te Utrecht.

De heer Smits legt eerst uit wat de doelen van het nu nog geldende accreditatiestelsel van 2003 zijn. De evaluatie van dit huidige stelsel leidde tot een herziening van dat stelsel. Aan de kaders van het nieuwe stelsel - dat uit gaat van een Instellingsaudit met aanvullend beperkte opleidingsaccreditaties - wordt momenteel uitwerking gegeven. Omdat de Raad van State in eerste lezing een negatief advies gaf op het wetsontwerp, heeft het wetgevingstraject vertraging opgelopen. Het streven is momenteel om de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer te laten plaatsvinden in het laatste kwartaal van 2009. Nog niet duidelijk is en wordt ons vanmiddag wat de ingangsdatum van het nieuwe accreditatiestelsel wordt en hoe de overgangsperiode van het oude naar het nieuwe stelsel zal worden ingericht. Hogescholen gaan zolang door met de lopende trajecten en starten ook alle nieuwe accreditatietrajecten - die vaak looptijden van zo'n twee jaar hebben - op gebruikelijke wijze op met hun externe contractpartijen, de Visiterende en Beoordelende Instanties (VBI's).

Roeland Smits gaat ook in op de inzichten die vanuit de reeds afgeronde pilots naar voren kwamen en hoe deze zijn verwerkt in het voorliggende wetsontwerp. Vooralsnog blijft het nog de vraag welke hogescholen in het nieuwe stelsel zullen gaan voor de Instellingsaudit aangevuld met beperkte Opleidingsaccreditatie en welke hogescholen zullen kiezen voor alleen uitgebreide opleidingsaccreditaties. Ook blijft nog enige maanden de vraag open of wij in het nieuwe stelsel afscheid gaan nemen van de huidige VBI's, of dat wij met deze contractpartners in een andere vorm gaan samenwerken.

Na de presentatie van de heer Smits bespreken we in subgroepen wat het nieuwe accreditatiestelsel mogelijk zal gaan betekenen voor ons werk binnen de hogescholen van Nederland. Daarbij inventariseren we in groepen welke kansen we als hogescholen zien in het nieuwe stelsel. Enkele andere groepen bespreken de voorziene risico's van dat nieuwe stelsel, en hoe we ons optimaal daarop kunnen voorbereiden. Aan het eind van de middag bespreken we plenair de oogst van alle verwachte kansen en risico's en helpen we elkaar bij het vinden van oplossingen om die mogelijke risico's te verminderen en om vooral optimaal gebruik te maken van de kansen die dit nieuwe stelsel het hoger onderwijs waarschijnlijk zal bieden.

Met belangstelling zien we de Kamerbehandeling van dit wetsontwerp tegemoet.
Wordt vervolgd!

donderdag 24 september 2009

Naar een nieuw klimaat van vrede via Vredesweek 2009

Woensdag 23 september 2009

Het motto van de huidige Vredesweek 2009 is: "Naar een nieuw klimaat van vrede". Met dit motto worden wij gewezen op onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om te werken aan vrede, om elkaar te enthousiasmeren en te inspireren om met elkaar een nieuw vredesklimaat te creëren. Maar hoe creëren wij een klimaat van vrede, op lokaal, nationaal, Europees en internationaal niveau? Wat voor maatschappelijke consequenties hebben de klimaatcrisis en de economische crisis om onze opdracht voor vrede mede mogelijk te maken. Biedt de urgentie van deze crises ons ook nog kansen om werkelijke veranderingen in die richting in onze samenleving te bewerkstelligen?

Het is geen toeval dat het woord 'klimaat' voorkomt in het Vredesweekmotto van dit jaar. De resultaten van de grote Klimaattop van de Verenigde Naties (VN) in december 2009 in Kopenhagen zullen immers van grote invloed zijn op de toekomst van de aarde en daarmee ook op de vrede in de wereld. Deze Vredesweek vormt een goede gelegenheid om aandacht te besteden aan de campagne "Countdown to CO2penhagen", die in zeven Europese landen gezamenlijk wordt gevoerd. In Nederland zetten ICCO en Kerk in Actie zich op die manier in voor een effectief en rechtvaardig klimaatbeleid.

Jacobus 3 vers 18:
Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.

dinsdag 22 september 2009

Expositie & Veiling van kunst voor de kerktoren van Stiens

Dinsdag 22 september 2009

Tot 2 november 2009 is er in de Openbare Bibliotheek van Stiens een bijzondere expositie van 19 kunstenaars te zien. Deze tentoonstelling is georganiseerd door de "Kultuerried Ljouwerteradiel", naar aanleiding van een verzoek van de "Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel" om mee te denken over en te participeren in het ontwikkelen van ideeën met het oog op de reeds aangevangen restauratie van de kerktoren van Stiens.

De Stienser kerktoren is een markant gebouw, dat rondom in de gemeente Leeuwarderadeel zichtbaar is. De toren is echter nodig aan restauratie toe is. Eén van de ideeën die naar voren kwam, was het organiseren van een expositie - met aansluitend een veiling - van een aantal speciaal voor dat doel ter beschikking gestelde kunstwerken.

De Kultuerried heeft 19 kunstenaars bereid gevonden voor dit goede doel een kunstwerk ter beschikking te stellen. Dit heeft geresulteerd in een afwisselende expositie, zowel qua onderwerpen als gebruikte technieken, waaronder bijvoorbeeld: abstract en figuratief; landschap, stilleven en portret; schilderkunst, fotografie en grafiek. Er hangt bijvoorbeeld werk van Gerrit Hendrik Tuininga (zie mijn weblogbericht van 5 maart 2009), van Piet Braaksma, van Dick Noordhoek (zie mijn weblogbericht van 6 mei 2009), van P. Tienstra, van Maaike Grendel (zie mijn weblogbericht van 30 juni 2009), fotografie van Jeannette de Groot en een schilderij van de toren van de Stienser Sint Vituskerk, geschilderd door Melanie Pitz-Eich.

De veiling van deze geëxposeerde kunstwerken zal plaatsvinden op maandagavond 2 november in de Openbare Bibliotheek in Stiens, tussen 18.30 en 20.30 uur. De opbrengst van de veiling komt geheel ten goede aan de restauratie van de kerktoren in Stiens.

maandag 21 september 2009

Begeleidingsgroep Accreditatie voor IBandL & LenE

Maandag 21 september 2009

In de accreditatietrajecten van onze HBO-Bacheloropleidingen "International Business and Languages" (IBandL) en "Logistiek en Economie" (LenE) van onze vestiging van Stenden hogeschool in Emmen zijn we weer een belangrijke fase verder. Op 2, 9 en 16 juni 2009 zijn deze twee opleidingen door de (VBI) Visiterende en Beoordelende Instantie "Certiked vbi" gevisiteerd (zie mijn weblogberichten van 9 juni 2009 en 16 juni 2009), hetgeen ertoe heeft geleid dat we voor beide opleidingen inmiddels de concept-Visitatierapporten in huis hebben.

Certiked vbi stelt ons nu in de gelegenheid om met een bestuurlijke reactie te komen op de beide concept-Visitatierapporten. Om een correcte reactie op bijvoorbeeld feitelijke onjuistheden, etc. op te stellen voor Certiked vbi, heb ik vanmiddag de Begeleidingsgroep Accreditatie voor deze twee opleidingen bijeengeroepen. De Begeleidingsgroep Accreditatie is in accreditatietrajecten primair het adviesorgaan voor ons College van Bestuur (CvB), maar komt ook met allerlei vragen, opmerkingen, suggesties en adviezen, die een opleiding helpen om het accreditatieproces optimaal te kunnen doorlopen.

Al onze opleidingen hebben een eigen Begeleidingsgroep, waarin o.a. een aantal managers van het Corporate Office (CO) en van de Educational Support Organisation (ESO) zitting hebben. Een collega-Dean neemt daarin ook deel, om zich alvast goed voor te bereiden op diens eigen eerstvolgende accreditatietraject. En uiteraard zijn het College van Bestuur en het Management en de Staf van de betreffende opleiding(en) ook altijd aanwezig. Namens de afdeling Quality Assurance (QA) van het het Corporate Office van Stenden hogeschool zit ik deze vergaderingen altijd voor. Het is altijd weer een uitdagende taak om de beste adviezen op tafel te krijgen, die voor het College van Bestuur leiden tot een optimale besluitvorming.

De Stenden-opleidingen IBandL en LenE hebben elk een concept-reactie op hun eigen concept-Visitatierapport opgesteld. Vanmiddag geven alle leden van de Begeleidingsgroep Accreditatie daarop advies aan Klaas-Wybo van der Hoek, de portefeuillehouder Onderwijs van ons College van Bestuur. Aan het eind van dit overleg zijn alle adviezen gegeven en besproken, zijn ter vergadering door het College van Bestuur de gewenste voortgangsbeslissingen genomen en kunnen management en staf van de beide opleidingen nu aan de slag om hun bestuurlijke reactie voor en van het CvB verzendklaar te maken.

Daarna zullen we de beide vastgestelde Visitatierapporten van Certiked vbi in ontvangst nemen en daarmee voor de komende zes jaren de accreditatie aanvragen bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) te Den Haag. In het laatste kwartaal van dit kalenderjaar ronden we deze aanvraagprocedure af.

zondag 20 september 2009

Kijk: de kerk! tijdens Startzondag 2009 in Stiens

Zondag 20 september 2009

Elk jaar begint het nieuwe kerkenwerk-seizoen in Stiens met een zogenoemde Startzondag. "Kijk: de kerk!" is ons thema van de Startzondag 2009, die dit jaar in het teken staat van de komende fusie tot één Protestantse Gemeente Stiens. Als alles volgens plan verloopt, zullen onze Gereformeerde Kerk te Stiens en de Hervormde Gemeente van Stiens rond de komende jaarwisseling met elkaar fuseren tot één "Protestantse Gemeente Stiens". En als we de fusiedatum vergelijken met een huwelijksdatum, mag je stellen dat onze beide kerkelijke gemeenten vandaag met elkaar in ondertrouw gaan. Ze spreken namelijk vandaag officieel uit dat de juridische fusie over enkele maanden eindelijk zal plaatsvinden.

Vanaf 8.30 uur zijn we vanmorgen allen van harte welkom in De Hege Stins. Met een broodje en een kop thee of koffie beginnen we deze feestelijke Startzondag.
Om 10.00 uur begint de kleurrijke, gezamenlijke ochtenddienst in De Hege Stins. In deze Startdienst vieren we vandaag ook liturgisch dat onze beide Stienser kerkgemeenten nu echt Samen op Weg verder gaan. Ook beleven we vanmorgen een heuse première, namelijk, die van de "VituStins Cantorij". De Hervormde Vitus Cantorij en de Gereformeerde Zanggroep Hege Stins gaan vanaf vandaag als één cantorij verder onder deze nieuwe naam. Samen met ons kerken-combo begeleiden ze - onder leiding van hun dirigent Take Beukema - deze Startdienst. De voorgangers in deze kerkdienst zijn onze drie Stienser predikanten: ds. Desirée Scholtens, ds. Jaap Overeem en ds. Gerrit Wessels.

Er is in deze kerkdienst op verschillende momenten aandacht voor de voorgenomen ondertekening van de fusieakte. Zo zien we een scheikundeproef van ons gemeentelid Anton Meyburg over "de juiste chemie", zingen, bidden en lezen we uit de Bijbel over samen gemeente zijn en wordt een metersgrote intentieverklaring door vier Hervormde en vier Gereformeerde gemeenteleden - jong en oud - op symbolische wijze ondertekend en vanuit de gemeente met hartelijk applaus figuurlijk onderstreept.

Na de feest-kerkdienst staat voor iedereen koffie en frisdrank met oranjekoek klaar in de hal en in het Jeugdhonk van de kerk. Tijdens deze pauze is er genoeg te doen voor iedereen. Er is binnen en buiten tijd om elkaar te ontmoeten, voor de jeugd is het Jeugdhonk open, de kleinsten kunnen kleurrijk worden geschminkt en het grasveld vóór de kerk wordt omgetoverd tot spelveld. Drie Stiensers - Hans Hagen, Erik Mulder en Sietse Hager - vertellen, ondersteund met veel eigen foto’s, over hun belevenissen als uitgezonden militair in Afghanistan. En om de fusie feestelijk te onderstrepen, worden om 12.00 uur ballonnen de lucht in gelaten. Kortom, er is werkelijk voor iedereen wel wat moois te beleven!

Om 13.00 uur wordt er aan de inwendige mens gedacht. Voor ons allen staat een kop soep, broodjes en snack klaar. Dat betekent hard werken voor alle gastheren en gastvrouwen, want heel veel gemeenteleden blijven eten.
Om 14.00 uur gaan we gezamenlijk lopend en fietsend - met ook versierde fietsen - naar de Sint Vituskerk. Daar zingen we onder inspirerende (bege)leiding van onze eigen Hege Stins Band, die vandaag voor het eerst onder hun nieuwe naam "United" optreedt. Vorige week kon iedereen zangwensen indienen en zo bepalen we samen wat we vanmiddag tijdens deze Zangmatinee zingen. Deze viering - met als thema "Zingen brengt mensen samen" - staat onder leiding van dominee Jaap Overeem.
In en bij het Sint Vitushûs sluiten we vanaf 15.00 uur deze bijzondere Startzondag af met een hapje en een drankje. De tientallen gemeenteleden die deze Startzondag hebben voorbereid en uitgevoerd, oogsten terecht veel lof!

We blikken vandaag ook even terug op meer dan 900 jaar kerkgang in de Sint Vituskerk van Stiens en danken voor het vele goede dat de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Stiens onze voorouders en ons allen heeft gebracht.
(Groot)Ouders en (klein)kinderen zullen - ieder op eigen wijze - voortaan hun blik op de kerk ("Kijk: de kerk!") van de toekomst richten en hopelijk in woorden & daden doorgeven wat wij vanmorgen als refrein van het lied "Luister volk van God" zongen tussen de Bijbellezingen uit Nehemia 8 en 1 Korinthiërs 12, met de woorden:

Wat onze ouders ons vertelden,
zullen wij onze kinderen melden;
dat wij met hen Uw Naam bezingen,
God onze Heer doet grote dingen.

zaterdag 19 september 2009

It kaartehûs

Sneon 19 septimber 2009

It libben is ûnwis, jildt dat net foar ús allegearre? Lykwols besykje wy doel oan it libben te jaan, en om in takomst op te bouwen. Mar ús bousels binne faak net mear as in kaartehûs: wif, och sa wif. De haadpersoanen yn dizze spannende roman bouwe ek oan har takomst, wolle mear út it libben helje.
Sa is dêr bygelyks it famke Nadia Kalynychenko út Ukraïne. Sil it har slagje om de illinde, de earmoed en de driging fan geweld achter har te litten, of sakket har kaartehûs fan de hoop daliks yninoar?
En dan Gerda Faber, in widdo fan goed fyftich jier. Hoe geef binne de fûneminten dêr't sy in nij hûs fan lok op hopet te bouwen?
Mei Barend de Groot leit it oars. Hy is frijman, krúst mei de frachtwein troch Europa, treft in frommes dat sljocht op him is, en pikt der út en troch in poepke swart jild by. Barend hat it foarinoar. Mar... hoe stevich stiet syn hûs eins?
Dan is de kaartspiler der sels ek noch. In man dy't in soad weaget. Hy gûchelet mei de kaarten. Wint en ferliest en wint wer. Mar wat bart der as er op ferlies stiet, en hy de kaart dy't er achter de hân hâldt, útspilet?
Waans kaartehûs kin it tsjin dat geweld hâlde?


As bestjoer fan 'e Kristlik Fryske Folks Bibleteek (KFFB) publisearje wy dizze moanne septimber 2009 de nije roman "It kaartehûs" fan ús Fryske skriuwer Anders M. Rozendal út Dokkum. It boek hat KFFB-nûmer: 456 en ISBN-nûmer: 978 90 74918 74-9. Yn 'e boekhannel èn by de KFFB kinne jo dizze nije roman keapje foar € 16,00. Foar KFFB-leden is de priis by de KFFB € 9,00.

Faaks wolle jo ek lid wurde fan ús feriening de Kristlik Fryske Folks Bibleteek (KFFB). It lidmaatskip fan 'e KFFB kostet mar € 27,00 yn 't jier. Dêrfoar krije jo mar leafst trije kear yn 't jier (yn febrewaris, maaie en septimber) in nije roman-útjefte; en de Frysk literêre krante "De fleanende krie" krije jo der dan ek noch trije kear mei op ta.

Fia ynternet kinne jo fuortendaliks lid wurde op 'e side: http://kffb.nl/nijlid.html

vrijdag 18 september 2009

De leibomen van de Langebuorren

Vrijdag 18 september 2009

Enkele jaren geleden is het winkelcentrum van de Stiens heringericht. De door het dorp slingerende Langebuorren kreeg onder andere een nieuwe bestrating met nieuw straatmeubilair. In de jaren voorafgaand aan de herinrichting stond in de langgerekte voetgangersstrook tussen de winkels en de doorgaande weg een aantal leibomen.

Bij de aanvang van de herinrichting van het dorpscentrum zijn deze leibomen tijdelijk weggehaald uit het centrum en geplant aan de rand van een perceel grond in de nieuwbouwwijk Aldlân, aan de oostzijde van Stiens. Hier zouden de leibomen de centrumrenovatie veilig overleven. Na afloop zouden ze dan weer worden teruggeplaatst in de heringerichte dorpsstraat.

Maar ja, zover kwam het niet. Althans, zover is tot op heden nog niet gekomen. De herinrichting van de Langebuorren is al lang achter de rug. Deze week is langs het parkeerterrein vóór het gemeentehuis nog een aantal fietsbeugels geplaatst, waaraan het winkelend publiek de fiets met kettingsloten veilig kan stallen. Volgens mij is het op dit moment niet meer aan de orde om op afzienbare termijn de leibomen weer te herplaatsen in het vernieuwde winkelcentrum.

En elke keer als wij wandelend of fietsend over de brug van het Bartenspaad de Kletsefeart over steken - om bijvoorbeeld even de post in de brievenbus te doen - zien we aan de overzijde van de Brêgeleane, ter hoogte van die brievenbus bij het Bartenspaad, een opvallend rijtje van vijf bomen. Dát zijn de leibomen van de Langebuorren.

donderdag 17 september 2009

Duitse scholieren maken kennis met SPH-Leeuwarden van Stenden university

Donderdag 17 september 2009

Vandaag bezoekt een groep van 110 Duitse scholieren en leerkrachten de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) van Stenden hogeschool te Leeuwarden. Het doel van dit bezoek is kennismaken met de hogeschool in het algemeen en met de opleiding SPH in het bijzonder, om zo een verstandige beslissing te kunnen nemen over de gewenste vervolgstudie. Deze scholieren komen van verschillende scholen in Duitsland, waaronder ook een partnerschool van Stenden hogeschool, het "Berufskolleg BleibergQuelle" uit Velbert.

Sinds 2006 werkt Stenden hogeschool samen met het Berufskolleg BleibergQuelle, waardoor de studenten van deze partnerschool de eerste twee jaar van de opleiding SPH kunnen volgen op hun eigen school in Duitsland, naast hun reguliere onderwijsprogramma. Deze ‘verzwaring’ van hun eigen programma zorgt ervoor dat zij op Stenden hogeschool in het derde jaar van de opleiding SPH kunnen instromen in een maatwerkprogramma. In september van dit jaar hebben we op deze wijze binnen Stenden hogeschool de eerste vijf BleibergQuelle-studenten mogen verwelkomen.

Vandaag komen er 30 studenten van dat Berufskolleg BleibergQuelle, die dit schooljaar pas zijn gestart met dit speciale onderwijstraject in Velbert. Over twee jaar kunnen zij bij ons instromen in het derde leerjaar van SPH. De 80 andere Oberschule-studenten en docenten overwegen volgend schooljaar 2010-2011 te starten met dit traject aan het Berufskolleg BleibergQuelle. Zij komen dan pas over drie drie jaar bij ons in Leeuwarden studeren.

Met twee grote bussen komen de beide groepen vanmorgen vanuit Duitsland naar Stenden hogeschool in Leeuwarden. Tijdens deze kennismakingsdag ontvangen deze aanstaande studenten informatie van onze huidige SPH-studenten en -docenten over onder andere het studieprogramma, de onderwijsvorm en over en van de studenten die hier studeren. Ook krijgen zij een rondleiding door het hogeschoolgebouw, verzorgd door Stenden-studenten die deel uitmaken van het "Duitsland promotieteam".

woensdag 16 september 2009

Primera in Stiens

Woensdag 16 september 2009

Enkele jaren geleden is in Stiens langs de oostzijde en de noordzijde van het plein vóór het gemeentehuis een pleinafsluitend gebouw gebouwd. Dit complex heeft beneden winkels en boven appartementen. Het plein wordt de hele week gebruikt als parkeerruimte, maar op de dinsdagmiddag hebben we daar de warenmarkt. Bij bijzondere gelegenheden wordt het plein gebruikt voor evenementen, zoals de intocht van Sinterklaas, de start van de "Sutelaksje, mei kroaden fol Fryske boeken" en periodiek ook de kermis.

Eén van de winkels die zich in dit pleinafsluitende gebouw aan de Ljipstrjitte (Kievitstraat) heeft gevestigd, is de Primera, op de zuidhoek van het winkel-wooncomplex. Primera heeft een breed assortiment, bestaande uit bijvoorbeeld de Boeken Top 10, Cadeaukaarten, Tickets voor evenementen en voetbal, Kansspelen, een Fotoshop, een Voetbalshop, verkoop van Beltegoed en Internettegoed, Wenskaarten, Tijdschriften, Tabak, Rokersbenodigdheden, Dagbladen, Postzegels, Batterijen en Kantoorartikelen. En dat allemaal op een paar vierkante meters, dus een knap staaltje van assortiments- en schapbeheer.

Zoals ook veel andere detaillisten heeft de Primera-winkelier de heer Seerden ook een bijpassende Primera-bedrijfswagen, een Seat, waarop het winkelgemak en een deel van het assortiment wordt aangeprezen.

dinsdag 15 september 2009

Mark Glotzbach exposeert in Stiens

Dinsdag 15 september 2009

Tot 1 november 2009 exposeert Mark Glotzbach schilderijen in olieverf in het Gemeentehuis te Stiens. Zoals zoveel Friese schilders is ook Mark Glotzbach autodidact. Glotzbach is geboren in 1938 in Leeuwarden. Veertig jaar lang verdiende hij zijn brood in de dagbladjournalistiek, met name in de Randstad, met name bij de Haagsche Courant. Al voordat hij de journalistiek in ging, schilderde hij in olieverf. De aanzet tot zijn artistieke loopbaan is gelegen in zijn schooljaren op de Haagse Vrije School, waar creatieve vakken als belangrijk worden gezien.

In 1999 vestigde hij zich met zijn vrouw in de Friese Bildthoek, in Sint Annaparochie. Daar woonden en werkten vroeger zijn ouders en grootouders ook. Zijn "Atelier aan de dijk" is gelegen aan de Nieuwe Bildtdijk. Hier wijdt hij zich al weer tien jaar lang full time aan het schilderen en exposeren.

Glotzbach legde zich aanvankelijk toe op het abstract schilderen. Hij beschouwde dit toen vooral als een spel met kleur en vorm, waarbij hij naar het evenwicht tussen die twee aspecten streefde. Soms ging hij uit van een bepaald idee, dikwijls geïnspireerd door muziek. Ook het begrip "tijd" is voor hem een schildersthema. Zijn liefde voor science fiction past hier goed bij.
Veel van zijn schilderijen hebben strenge, architectonische vormen. Zijn schilderijen zijn intens van kleur. Mark Glotzbach beschouwt zichzelf als een "kleurverslaafde".

Sinds zijn verhuizing naar Friesland schildert Glotzbach ook regelmatig landschappen. De Wadden en de kwelders, het Bildtse boeren- en dijkenland, de zee en de duinen vormen zijn meest geliefde onderwerpen. Een mooi voorbeeld van zo'n Bildts boeren- en dijkenlandkunstwerk is het schilderij "Graanoogst", dat momenteel ook in het Gemeentehuis in Stiens wordt geëxposeerd. Op dit olieverfschilderij zie je vanuit een vogelperspectief de combine vanuit de richting van de Waddenzeedijk op je af komen.

zondag 13 september 2009

Geloven in een God die niet bestaat

Zondag 13 september 2009

Veel mensen zijn grootgebracht met het idee dat geloven in God betekent dat je ook gelooft dat God bestaat. Toch hebben velen het geloof in dat 'bestaan' al lang losgelaten, of twijfelen ze eraan. Dominee Klaas Hendrikse neemt het voor deze onthechte twijfelaars op. Zijn boodschap is dat je niet hoeft te geloven dat God bestaat om in God te kunnen geloven. Met de Bijbel in de hand laat hij zien hoe het volgens hem ooit is begonnen en hoe het nog steeds gaat: “God bestáát niet”, beweert hij, “maar trekt mee met mensen die onderweg zijn'. Zonder mensen is God nergens in zijn visie.

De reacties op uitspraken van Hendrikse in de media hebben al veel stof doen opwaaien. Voor velen was zijn in 2007 uitgegeven boek “Geloven in een God die niet bestaat; Manifest van een atheïstische dominee” een opluchting, vanwege het gevoel van herkenning en erkenning. Anderen verfoeien het boek, omdat het bestaan van God door – nota bene – een dominee wordt ontkend. Dat emeritus-professor Harry Kuitert vanwege zijn grote invloed op Hendrikse het voorwoord van Klaas Hendrikse zijn boek schreef, is alleszins begrijpelijk. Toch is Kuitert het niet in alle opzichten met Hendrikse eens, zo schrijft Kuitert in zijn voorwoord.

Klaas Hendrikse (geboren in 1947) is predikant in het Zeeuwse Middelburg en Zierikzee, binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Hij is - volgens eigen zeggen - overtuigd atheïst. In zijn boek geeft Hendrikse zijn kijk op zijn en onze kerk en op zijn eigen geloof. Hij wil wel van het oude godsbeeld af, maar (nog) niet van het gesprek over God. Het aloude godsbeeld van “God als Almachtig Opperwezen” heeft hij losgelaten. Het gezag van de Bijbel als Woord van God is in zijn ogen beperkt. Volgens Klaas Hendrikse moeten we in het geloof en in de kerk geen (Middeleeuwse) antwoorden zoeken, maar moeten we leren om eerst de goede vragen te stellen..

In hoofdstuk 1 van zijn boek legt Hendrikse uit wat hij verstaat onder het begrip “atheïsme”. Hij beweert stellig dat wat de kerkgangers hun God noemen, berust op een historisch misverstand, omdat die God in zijn ogen nooit heeft bestaan.
Hoofdstuk 2 gaat over “geloven”, in de oorspronkelijke betekenis van het woord, namelijk: vertrouwen. God is voor dominee Hendrikse nog wel degene die met je meegaat op je levensweg, maar alleen bij de gratie van de mens die dat uitdrukkelijk wenst en zich daarvan ook bewust is.
Over de gevolgen van zijn denkwijze voor zijn bidden, voor zijn kerkdiensten en voor zijn omgang met ziekte en dood in zijn kerkelijke gemeente en over zijn predikantschap in het algemeen, schrijft hij op persoonlijke wijze in hoofdstuk 3. Zijn visie op de kerk als – in zijn ogen - falende instelling is helder, zijn overtuigingskracht zet mensen aan tot nadenken en gesprek. Zijn beschrijving van de kerk van vandaag de dag is een rake typering. Zijn metafoor van “zijn” kerk als eetcafé in hoofdstuk 4 is duidelijk. Eén gerecht ontbreekt in zijn eetcafé, namelijk: antwoorden. Van het gerecht “vragen” kan in de “kerk” van Hendrikse echter volop worden gesmuld.

Maar als je in de beeldspraak van Klaas Hendrikse even meegaat, kom je toch tot de constatering dat niet alle mensen altijd alleen maar “vragen” willen eten. Verandering van spijs doet eten, dus af en toe eens smullen van “antwoorden” doet mijns inziens de mens in het algemeen ook goed. En niet iedereen lust “vragen”. Maar “antwoorden” gaan er bij hen wel in als koek. Nee dominee Hendrikse, geef mij dan maar de restaurants waar beide gerechten op de kaart staan. Dan kies ik buiten eerst het restaurant van de dag en geniet ik binnen - samen met mijn disgenoten aan de tafel van de herberg - van het gerecht dat vandaag mijn eetlust opwekt.

zaterdag 12 september 2009

50 jier stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum

Sneon 12 septimber 2009

Hjoed betinkt de stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum te Ljouwert dat it FLMD fyftich jier lyn oprjochte waard. As fertsjintwurdiger fan it bestjoer fan 'e Kristlik Fryske Folks Bibleteek (KFFB) bin ik by de feestlike jubileummiddei yn it gebou fan Tresoar yn Ljouwert. Bestjoersfoarsitter Jannie van der Kloet iepenet de feestlike gearkomste.

Professor dr. Goffe Jensma - heechlearaar Frysk yn Grins, fersoarget in lêzing oer de mooglikheden fan literêr-histoarysk ûndersyk. Jensma smyt by wize fan sprekken in tal stientsjes yn it wetter om de diskusje yn literêr Fryslân fierder te fieren. Hy freget him ôf wêrom't wy wol Frysktalige literatuer ûndersykje, mar wêrom't wy net de Nederlânsktalige literatuer fan Fryske grûn fan bygelyks Francois HaverSchmidt (Piet Paaltjens) meinimme yn ús ûndersyk. Hy neamt it FLMD in "museale mausoleum muorre". Jensma: De fúzje fan Tresoar mei it FLMD wie urgint, want tegearre kinne wy no ús eigen identiteit en ússels bestudearje.

Foar it skoft harkje wy nei poëzy fan Yva Hokwerda, troch harsels foardroegen. Dêrnei lêst skriuwer Meindert Bylsma proaza foar, ien fan syn kremearkes, oer "in Protter mei in fleanfoby". Nei it skoft sjongt Lucette van den Berg - begelaat op gitaar troch Reinout Vrijhoeff - Jiddyske lieten, dy't foar in part yn it Frysk oerset binne troch Eppie Dam.

Fuort nei it skoft folget de lêzing fan de Brit Julian Spalding, opinymakker oangeande musea. Spaldings lêzing giet oer "The Poetic Museum: Questions about the Presentation of Literary Collections in the 21th Century". Spalding: Musea are like collecting animals, categorising in sections, exploring and fascinated by all little differences in their collection. Hy wiist op it belang fan 'e histoarje fan in taal, de histoarje, dy't jo kenne moatte om taal te eksposearjen.

Trije punten besprekt Julian Spalding oer de kolleksje fan ús "treasure" ("Tresoar, in moaie namme"), dy't hy de "Three Principles" neamt:
1. Make visual what you have;
2. Make audible what you have;
3. Make personal and meaningfull what you have.
Talen moatte jo hearre, kolleksjes kinne op it ynternet, mar jo moatte jo kolleksje fral sjen litte. Lit minsken hânskriften en brieven sjen; "thats more intimate, words are close to people". Tresoar moat sjen litte hokfoar ferskillen der binne tusken Fryske en oare literatuer en hokfoar ferskillen der binne tusken de Fryske en oare talen. En, seit Spalding, jimme moatte hjir fral dingen dwaan, dy't earne oars noch net dien binne. En dan ôfslutend as "peptalk": Your Oldehove and your Language are not sinking.

Oan 'e ein fan 'e jubileumgearkomste ûntbleate skilderes Dinie Boogaart en Tresoar-direkteur Bert Looper it nije skilderij dat Dinie Boogaart makke hat fan skriuwer Josse de Haan. Dat portret wurdt fuort ophongen yn 'e nij ynrjochte Gysbert Japicxseal fan Tresoar, en dan wurdt de feestmiddei ôfsletten mei in hapke en in drankje.

vrijdag 11 september 2009

Trimdiel Keunstrûte 2009 in Leeuwarderadeel

Vrijdag 11 september 2009

Aan het eind van de middag rijd ik op de terugweg naar huis nog even langs De Hege Stins in Stiens. Gemeentelid Teije Postma laat me binnen. Hij is net klaar met het wekelijkse kopieerwerk van onder andere de Nieuwsbrief van de beide Stienser Protestantse Gemeenten en hij maakt handig van de gelegenheid gebruik om mij de uitnodigingen van het Jeugdwerk voor Durkje mee naar huis te geven.

Een ander gemeentelid, Jellie Sloot, is in de ontvangsthal van De Hege Stins bezig om een expositie in te richten van haar quilts. Jellie vertelt dat haar kunstwerken hier morgen in de hal geëxposeerd worden voor de zogenoemde "Trimdiel Keunsrûte 2009", die morgen in onze burgerlijke gemeente wordt georganiseerd. Prachtige, kunstige werkstukken heeft ze al opgehangen, waaronder ook de opvallende quilt, die de naam "Dûnzjende blokken" draagt.

Dit jaar zal voor de tweede keer in onze gemeente Leeuwarderadeel de ‘Trimdiel Keunstrûte’ plaatsvinden. Ruim twintig kunstenaars - zowel professionals als amateurs - verspreid over onze gemeente, stellen op deze dag daartoe hun atelier, huiskamer of garage open voor het publiek.

Naast schilderkunst zijn er verschillende andere kunstuitingen te bewonderen, zoals fotografie, leerkunst en dus ook de quilts van Jellie Sloot. Galerie ‘De Garaazje’ aan de Moundyk in Stiens zal morgen tussen 10.00-17.00 uur dienst doen als centraal punt, met op die locatie een selectie van het werk van de deelnemende kunstenaars. Hier kun je ook de informatiefolder halen, waarmee je de route kunt volgen. De toegang is overal gratis en deze Trimdiel Keunstrûte 2009 wordt georganiseerd door de Kultuerried Ljouwerteradiel.

donderdag 10 september 2009

Stichtingsbestuur Jabikspaad Fryslân vergadert in Bolsward

Donderdag 10 september 2009

Voor het eerst na de zomervakantie komt vanavond het bestuur van de Stichting Jabikspaad Fryslân weer in Boslward bijeen bij ons medebestuurslid pastoor Jan Romkes van der Wal. Het is dan wel bijna vier maanden geleden dat we vergaderden, maar in die zomermaanden is er wel veel gebeurd en ook veel (vrijwilligers)werk verricht. Ter tafel ligt een respectabele agenda, die we vanavond voor de helft gaan afhandelen. We beginnen maar eens met alle lief en leed van onze bestuursleden en vertellen en luisteren (naar) elkaar(s) wandelervaringen in het binnen- en buitenland van de afgelopen zomerweken. Daarna blikken we terug op diverse bestuurszaken van de afgelopen vier maanden.

We bespreken diverse bijeenkomsten waarin we als Stichting Jabikspaad Fryslân participeren, zoals de Bildtse Uitmarkt, het Waddenwandelen, Oude Paden Nieuwe Wegen en onze recente contacten met de Fietserbond Fryslân. Omdat onze voorraad Stempelkaarten van het Jabikspaad Fryslân bijna op is, besluiten we tot een nieuwe uitgave over te gaan.

Dan volgen een aantal routezaken betreffende het Friese Jabikspaad, zoals de onderzoekspilot van onze routebeheerder Thom Boorsma naar nieuwe vormen van routeaanduiding in vooreerst de gemeenten Het Bildt en Leeuwarderadeel, We besluiten het Jabikspaad ten zuiden van Franeker om te leggen, omdat het volledig aan kunnen leggen van de geplande rondweg om Franeker de komende jaren stagneert, met als gevolg dat het Jabikspaad binnenkort wordt afgesneden door de aanleg van een brede sloot. Positiever stemt ons het andere verzoek vanuit Raard om met ons in gesprek te gaan over het verleggen van het Jabikspaad nabij Raard, waarbij we zullen proberen om het Jabikspaad in de toekomst langs de oude waterloop de Mûzel te laten lopen in plaats van via de doorgaande verkeersweg, zoals dat momenteeel nog het geval is. Raard draagt zo bij aan het nog aantrekkelijker maken van de route van het Jabikspaad, dus wij werken uiteraard van harte mee.

Een ander mooi project waar de Stichting Jabikspaad Fryslân momenteel aan werkt, is het met hulp van de provincie Fryslân bouwen van een Jabikspaad-monument in Jirnsum, de "Jirnsumer Moeting" genoemd. De aanleg en bouw vordert bijzonder voorspoedig en nadert zijn voltooiing. Eén van de laatste dingen waarover we nog een besluit moeten nemen vanavond, is de vorm en inhoud van het daarbij aan te brengen informatiepaneel, waarop informatie zal worden gegeven over de achtergronden van dit monument en over de oorspronkelijke vindplaatsen van de kloostermoppen, waarvan dit monument is gemetseld.

Voldoende voor vanavond. De tweede helft van de agenda zullen we aanvang oktober afhandelen. Met vóór me de grote, draaiende lampen van de vuurtorens van onze Waddeneilanden rijd ik weer terug van Bolsward naar Stiens, in de richting van de Waddenzeekust, vanwaar de verschillende eiland-vuurtorens hun licht over de donkere "greiden" en over "the road ahead" laten glijden.

woensdag 9 september 2009

Stenden university Academic Calender 2009-2010

Woensdag 9 september 2009

Ruim een week geleden begon binnen Stenden hogeschool het nieuw academisch jaar 2009-2010. Na de zomervakantie komen studenten en medewerkers uit alle windstreken, vanuit alle werelddelen weer bijeen om samen een nieuw collegejaar op te starten. Niet alleen de lesroosters dienen dan tijdig beschikbaar te zijn, maar ook de overall jaarkalender voor het nieuwe schooljaar. Een nauwgezet proces van plannen en afstemmen heeft er ook dit jaar weer toe geleid dat de "Academic Calender 2009-2010" voor het komende collegejaar tijdig beschikbaar is.

De Academic Calender van Stenden university verschijnt in diverse uitvoeringen: van een kleine kalender op zakformaat tot het grote posterformaat. Op allerlei plaatsen in de hogeschool hangen de posters en liggen de kleine kalenders op zakformaat om mee te nemen. Ze zijn ook uitgedeeld tijdens de Studiestartweek. En uiteraard is de jaarkalender tijd- en plaatsonafhankelijk ter inzage via ons intranet. Het is voor alle studenten en medewerkers een onmisbaar document om je studie en/of werkzaamheden zo goed en efficiënt mogelijk te plannen.

In een oogopslag vind je voor alle vijf moduulperiodes onder andere welke de onderwijs-, studie en toetsweken zijn, wanneer het hogeschoolgebouw gesloten is of gewijzigde openingstijden heeft, wanneer de moduulroosters gepubliceerd worden, wanneer de bijzondere hogeschoolactiviteiten zijn en ook de lestijdentabellen van alle vijf Nederlandse hogeschoolvestigingen zijn overzichtelijk vermeld.

De Academic Calender 2009-2010 van Stenden university kreeg dit jaar als passende titel mee: "Always on time!"

dinsdag 8 september 2009

Expositie Kunst onder de Melkweg in Sint Jacobiparochie

Dinsdag 8 september 2009

Op 3 juli 2009 werd de zomertentoonstelling “Kunst onder de Melkweg” in De Groate Kerk van Sint Jacobiparochie geopend met een programma in het teken van het Jaar van de Astronomie. Ruim twintig kunstenaars van de Bildtse Kunstkring Uytland tonen hun kijk op het hemels gebeuren. De diversiteit aan invalshoeken, toegepaste technieken en gebruikte materialen garandeert een veelzijdige tentoonstelling.

Daarnaast kan men het resultaat van het project ‘Kunstenaar in de Klas’ bekijken. Geertje van Eikenhorst, Fred Thoolen en Bianca de Gier hebben samen met kinderen van enkele Bildtse basisscholen een bijzonder sterrengewelf gemaakt, dat deel uit maakt van deze expositie.

Ook is in De Groate Kerk de jaarlijkse presentatie van het Jabikspaad te zien, dit jaar toegespitst op de rijke sterrensymboliek. Rond Sint Jacobsdag in eind juli staat de Melkweg te middernacht precies boven dit pelgrimspad van zee tot zee, van Zwarte Haan tot Finisterra, de pelgrim de weg wijzend van het Bildtse Sint Jacobiparochie naar het Spaanse Santiago de Compostela.

Er is nog één gelegenheid om deze zomerexpositie te bezoeken: aanstaande zaterdag 12 september 2009 van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang is gratis. Je bent dan van harte welkom.

maandag 7 september 2009

9e Landelijk Beraad van het NBG in Eemnes

Maandag 7 september 2009

We komen als leden van het Landelijk Beraad van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) bijeen in hotel De Witte Bergen in Eemnes. Het Landelijk Beraad is het adviesorgaan voor de directie van het NBG voor wat betreft de vrijwilligersbeweging van het NBG. Vanuit het NBG-bureau te Haarlem zijn vandaag Angelique Zwart en directeur CeesJan Visser tijdens het overleg aanwezig. In het eerste deel van de vergadering geven we de directeur advies omtrent personele zaken en de invloed van die personele zaken op het vrijwilligerswerk van het NBG.

We spreken af dat we in onze bijeenkomst van november 2009 met de directeur zullen werken aan de opdrachtformulering inzake de zogenoemde Metadiscussie over "de NBG als Vrijwilligersbeweging", die we in 2010 breed zullen gaan voeren. We maken afspraken over de publicatie van allerlei bijgestelde statuten en reglementen en komen overeen dat we in november 2009 nader met elkaar in gesprek gaan over de verwachte actieplannen voor 2010 en voor de daaropvolgende jaren. Ook blikken we terug op de vorige Ledenraadsvergadering en op de aanstaande Ledenraadsvergadering van het NBG, het hoogste verenigingsorgaan van het NBG.

Ter vergadertafel ligt vandaag een eerste aanzet tot een strategisch kader voor de jaren 2010-2014, dat richting kan en zal geven aan de NBG-werkplannen en -begrotingen van de komende jaren. De resultaten van ons eerste verkennende gesprek over dit concept-kader zullen door de directeur worden megenomen in de aanstaande bestuursvergadering van volgende week.

Op mijn voorstel gaat de directeur van het NBG er van harte mee akkoord dat ook het NBG als deelnemende organisatie zal gaan deelnemen in het op 1 juni 2009 opgerichte platform voor Friese oecumene, genaamd Krúspunt (zie mijn weblogbericht van 1 juni 2009), waarmee het NBG laat zien dat zij ook achter de activiteiten staat die Krúspunt gaat organiseren ten behoeve van het bevorderen van het gebruik van de Friese taal in de Friese oecumene binnen en buiten de kerken. Het NBG zorgt ervoor dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt. Door zich te verbinden aan Krúspunt laat het NBG zien dat zij daarbij ook de Friese taal serieus neemt, waar het bijvoorbeeld specifiek gaat om "it Boek fan Heit, yn'e taal fan mem".

zondag 6 september 2009

Zo houden we Grip op Griep

Zondag 6 september 2009

Afgelopen week kwam ook bij ons de griepbrochure van de overheid door de brievenbus. De brochure met het logo "Zo houden we Grip op Griep" is een uitgave van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), in samenwerking met een aantal andere organisaties, waaronder het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (beter bekend als het RIVM). Deze folder maakt deel uit van een informatieve publiekscampagne van de overheid, die binnenkort van start gaat.

In de brochure lees ik praktische informatie over:

1.
Het virus "Nieuwe Influenza A (H1N1)", inmiddels algemeen bekend geworden onder de naam "Mexicaanse Griep", genoemd naar het land waar deze stam van het H1N1-varkensgriepvirus voor het eerst tot griep uitbrak. Het virus kan leiden tot een milde griep, waarvan de meeste mensen in ongeveer een week kunnen herstellen, maar het verschil met andere griepsoorten is dat verwacht wordt dat veel mensen tegelijk ziek kunnen worden, hetgeen voor de continuïteit en veiligheid van allerlei bedrijfsprocessen in onze fragiele samenleving een belangwekkende risicofactor vormt.

2.
Wat we kunnen doen om de kans op besmetting met nieuwe griepvirus te verkleinen. Dat vergt slechts de reguliere discipline als handen wassen, ogen, neus en mond zo weinig mogelijk aanraken, regelmatige schoonmaak en - waar dat mogelijk is - het contact met grieppatiënten voorkomen. Met de genoemde preventietips kun je griep bij jezelf en bij anderen proberen te voorkomen. In mijn werkkring bij Stenden hogeschool merk ik dat daar met voorlichting en specifieke middelen als desinfectieautomaten al het nodige wordt gedaan om de schade bij mens & organisatie zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.

3.
Wat je moet doen als je zelf griepklachten krijgt. De overheidsbrochure is daarin kort maar krachtig: neem rust en blijf thuis en blijf vooral uit de buurt van anderen. Dat lijkt gemakkelijk, maar dat zal in de praktijk waarschijnlijk tegenvallen. Toch is dit de aangewezen weg.

Er zijn al wel virusremmers beschikbaar zoals bijvoorbeeld Tamiflu, Oseltamivir en Relenza), maar een adequaat vaccin zal pas in de herfst van dit jaar beschikbaar zijn. Daar wordt hard aan gewerkt, aldus het genoemde ministerie. De tijd zal uitwijzen òf èn in welke mate we ook in Friesland geconfronteerd zullen worden met de gevolgen van deze voorspelde grieppandemie. Tachtig jaar geleden stierf één van mijn overgrootvaders op jonge leeftijd aan de Spaanse griep, een griep die ook werd veroorzaakt door het H1N1-griepvirus. De ouderen onder ons zullen nagenoeg allen tenminste één naam kunnen noemen van een hen persoonlijk bekend slachtoffer van de Spaanse griep, die ook in Friesland in de jaren 1919-1919 zoveel slachtoffers eiste. De tijd zal ons leren of overheid, organisaties en landgenoten in staat zullen zijn om de schade van de naderende grieppandemie tot het minimum te beperken. Eén ding is duidelijk: de preventie ligt vooral bij jezelf en daarmee bij ons allemaal.

zaterdag 5 september 2009

Op Klompen over de Drempel op Grand Tour @ Stenden University

Zaterdag 5 september 2009

In het Stiltecentrum van het Ontmoetingscentrum van Stenden hogeschool te Leeuwarden trof ik deze week een nieuwe uitstalling aan, op en rond het met doeken beklede altaar. De verbeelding bestaat uit beschilderde klompen die voor drempels staan ..... alsof ze gaan kiezen.

De voorste klompen voor de eerste drempel zijn beschilderd met vraagtekens.
Waar wil je als student van Stenden hogeschool je volgende studiejaar studeren?
> Kies je voor studeren op een vestiging van Stenden hogeschool in één van de Nederlandse provincies Drenthe (Assen, Emmen of Meppel) of Groningen (Groningen) of Friesland (Leeuwarden)?
of
> Kies je voor studeren op een vestiging van Stenden University in Nederland of Qatar (Doha) of Zuid-Afrika (Port Alfred) of Indonesië (op Bali) of in Thailand (Bangkok)?
of
> Ga je op "Grand Tour" en kies je voor een combinatie van bovenstaande Stenden hogeschoollocaties?

Welke weg je ook kiest, ze leiden uiteindelijk naar het felbegeerde Bachelor- en/of Master-diploma van Stenden hogeschool, getuige de op het altaar staande grote klompen met daarop de Stenden-zwaluw van het logo van Stenden University.

vrijdag 4 september 2009

Dageraad

Vrijdag 4 september 2009

Elisja is een jonge joodse man. Hij heeft de holocaust van de Tweede Wereldoorlog overleefd en is vrijheidsstrijder geworden in het door Groot-Brittannië bezette Palestina.
John Dawson is een gevangen Engelse officier. Hij zal bij dageraad worden vermoorden, als vergelding voor de executie van een andere vrijheidsstrijder.

Terwijl John Dawson wacht op het aangewezen uur voor de moord, worstelt Elisja, gevangen tussen de vele gruwelen uit het verleden en de verontrustende dilemma's van het heden, met schuldgevoel, spookbeelden en uiteindelijk met God.

In 1960 publiceerde Elie Wiesel zijn boek "L'Aube". De eerste Nederlandstalige uitgave van dit boek - in de vertaling van Jan Hardenberg - vescheen in 1962. Verschillende herdrukken van die vertaling volgden in de jaren erna.
In 2007 werd dit boek in Nederland opnieuw uitgegeven met als titel "Dageraad", in de vertaling van Kiki Coumans. Elie Wiesel is in 1928 in Roemenië geboren en hij ontving in 1986 de Nobelprijs voor de Vrede. Dit boek verscheen in een drieluik met Elie Wiesel zijn andere boeken "Nacht" en "Dag".

Het boek "Dageraad" is een schitterende bespiegeling van:
* de compromissen...,
* de rechtvaardigingen ... en
* de opofferingen ...
waarvoor een mens komt te staan, wanneer hij zich voorneemt en anders mens te doden.

Omdat het concentratiekamp Auschwitz - volgens Elie Wiesel - staat voor geweld, haat en dood in zijn meest gruwelijke vorm, is het onze plicht om te strijden tegen geweld, tegen haat en tegen de dood. Dat is dan ook het thema van dit boek.

Het boek "Dageraad" hebben we in 2002 als KFFB ook in de Friese taal uitgegeven, in de vertaling van KFFB-bestuurder en Wiesel-kenner Jacobus Knol. "De Dage" is uitgegeven in de complete Friestalige bundel, met als titel "De Nacht. De Dage. De Dei". Dit drieluik is bij de KFFB te koop zolang de voorraad strekt. De KFFB heeft inmiddels al zeven boeken van Elie Wiesel in de Friese taal uitgegeven. "Sa komme Wiesels wurden en boadskip jo tige ticht op'e hûd".

In "Dageraad" gaat Wiesel met jou als lezer de diepte in, waar hij bijvoorbeeld schrijft:
1. "Een daad die zo absoluut is als het doden van een mens, gaat niet alleen een persoon zelf aan, maar ook degene die bij zijn vorming betrokken zijn geweest";
2. "De beul en het slachtoffer zijn de twee uitersten van ons lot als mens";
3. "Wie een beul is geweest voor één enkel mens, blijft dat zijn leven lang";
4. "Haat - net als oorlog en liefde en geloof - rechtvaardigt alles, verklaart alles";
5. "De tragedie van mijn
(lees: joodse) volk is te verklaren uit een eeuwenlang gebrek aan haat jegens degenen die hebben geprobeerd ons uit te roeien, en die ons zo vaak hebben weten te vernederen".

Denk eens diep na: Wanneer ben ik de beul en wanneer ben ik het slachtoffer?

Als lezer van dit boek vraag je je voortdurend af: Zal de joodse Elisja de Britse officier John Dawson doden?
Als Elie Wiesel in zijn boek schrijft "Aan de rand van de horizon begon de dageraad te gloren", weet je het.

donderdag 3 september 2009

Stienser Buurtvereniging "Gysbert Japicx" 20 jaar

Donderdag 3 september 2009

Toen wij als gezin in Stiens kwamen wonen, viel ons op hoeveel buurtverenigingen het dorp Stiens heeft. Daar waar wij in vorige woonplaatsen gewend waren om verenigingen van hele buurten te zien, kregen we in Stiens te maken met een groot aantal "buurtverenigingen", die slechts voor één straat was opgericht en functioneerde. Eigenlijk zou je bij een groot deel van de Stienser buurtverenigingen derhalve moeten spreken over "straatverenigingen". Hoe dan ook, over het algemeen vervullen ze een belangrijke functie in de straat, in de buurt en in het dorp. Ze zorgen bijvoorbeeld voor belangenbehartiging, sociale cohesie en vooral ook voor de oerhollandse gezelligheid.

Met zoveel buurtverenigingen is er natuurlijk wel heel regelmatig wat te beleven in ons dorp. Elke buurtvereniging heeft periodiek en incidenteel zo zijn eigen activiteit, ieder met een eigen karakter en ieder op het eigen tijdstip. Eén van de Stienser buurtverenigingen is de Buurtvereniging "Gysbert Japicx". Die bestaat dit jaar 20 jaar. Reden te over om de eigen straat, de Gysbert Japicxstraat, maar eens mooi te versieren. Aan beide uiteinden van de langgerekte straat wordt de aandacht getrokken door de met veel groen versierde, welbekende beeltenis van onze gewaardeerde Friese schrijver-dichter Gysbert Japixc, die leefde van 1603-1666.

woensdag 2 september 2009

KFFB-bestjoersgearkomste yn'e Kuriostsjerke fan Ljouwert

Woansdei 2 septimber 2009

De earste bestjoersgearkomste fan 'e KFFB nei de simmerfakânsje fan 2009 is hjoed ek wer yn 'e Ljouwerter Kuriostsjerke. Wy besprekke in ferskaat oan stikken dy't ynkaam binne, lykas útnoegings, resinsjes, subsydzjeperikels en manuskripten.

Wy kinne ek noch in nije stap sette om faaks te kommen ta in nije Fryske bernebibel. It soe moai wêze, it falt net ta, mar wy sille al sjen oft it ús slagget. It grutste part fan de gearkomste prate wy oer it kommende jubileum fan 75 jier KFFB. De wichtichste besprekpunten binne it Tinkskrift, dêr 't wy ús mei dwaande hâlde en fansels de Jubileumfiering, dy't wy hâlde yn jannewaris fan 2010.

Fierders komme noch in tal oare lytse saken op it aljemint, lykas it stypjen fan in sjongdei foar Fryske, kristlike bernelieten èn wy sjogge lykas alle gearkomsten ek nei nije foarmen fan promoasje foar ús boeken en foar de ledeorganisaasje fan ús Kristlik Fryske Folksbibleteek (KFFB).

Teamdag CO-Quality Assurance in Giethoorn

Dinsdag 1 september 2009

Als teamleden van het team Quality Assurance van het Corporate Office (CO-QA) van Stenden hogeschool zijn we vandaag de hele dag in Giethoorn. 's Ochtends vergadert het CO-QA-team in één van de vergaderkamers van Restaurant De Rietstulp in Giethoorn. Daarna volgt het jaarlijkse team-uitje van onze afdeling, dit jaar in en rond Giethoorn.

Zoals te doen gebruikelijk starten we met één van de paragrafen uit het boekje "100 Gouden regels voor kwaliteitsmanagement" (zie mijn weblogbericht van 1 februari 2009). Vandaag staat de "Zorg voor een duidelijke visie en missie" centraal. We blikken vervolgens kort terug op onze werkzaamheden van kwartaal 2 van 2009 en bespreken de actuele taken van het huidige kwartaal, waarbij behalve alle lopende zaken ook het opheffen van geconstateerde knelpunten aandacht krijgt. In het tweede deel van de ochtend staan diverse jaaroverzichten van interne en externe kwaliteitszorg ter afstemming op de agenda. We sluiten af met een bespreking over de wijze waarop we de SWOT-analyse van CO-QA (zie mijn weblogbericht van 24 juni 2009) kunnen inzetten bij het (her)formuleren en operationaliseren van ons afdelingsbeleid.

Aan het eind van de ochtend blijkt dat we vanwege het naderende slechte week ons actieve vaarprogramma van vanmiddag moeten aanpassen. Het wordt dan ook geen Giethoornse punter of fluisterboot dus, maar het nog beschikbaar zijnde alternatief van een standaard vaartocht met gids door Giethoorn, over het Bovenwijde en door het natuurreservaat De Wieden (waar ook een Zilverreiger gezien) in een gelukkig overdekte boot, zodat we tijdens de regenachtige vaartocht droog en beschut zitten. Na een aansluitende wandeling genieten we 's avonds van een heerlijk en informeel diner in het Giethoornse restaurant, waar we vanochtend onze teamdag startten.