zondag 30 november 2008

1e Advent: Verwachting van het doorbrekend licht

Zondag 30 november 2008

De Gemeentedienst van vanavond in De Hege Stins te Stiens wordt als Avondgebed georganiseerd door de Kleine Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk. De organisatoren zijn dominee Ramaker en de dames Bergsma, Dijkstra en Boomsma. De muzikale omlijsting komt van pianist Han Giesing. Het thema is "Verwachting van het doorbrekend licht", zulks ter gelegenheid van de eerste zondag van Advent èn vanwege de positieve ontwikkeling in onze beide kerkelijke PKN-gemeenten (SOW-Hervormd en -Gereformeerd).

Het is een interactieve dienst met een zogenoemde ‘Tweepreek’, met daarin actuele vragen over waar wij ook zelf wel eens mee zitten tijdens een kerkdienst. Berber Bergsma verzorgt de schriftlezingen. Dominee Bart Ramaker en Geartsje Dijkstra zorgen voor de tweepreek, waarin de dominee het thema over Verwachting uitwerkt vanuit het bijbels (evangelie)perspectief en het kerkenraadslid daarin de preker onderbreekt met reflecties van meer praktische aard omtrent zaken waar wij als gemeentelid voor, tijdens en na de kerkdienst mee rondlopen en over peinzen. Douwine Boomsma fungeert als voorzanger als een Friestalige Tuskentiden-versie van het Onze Vader (Us Heit) wordt ingeoefend.

Daarnaast maken we voor het eerst tijdens een Gemeentedienst gebruik van de beamer. Vanmorgen is deze apparatuur in de ochtenddienst geïntroduceerd. Het is een hele mooie tweetalige viering, door Douwe Boomsma met de nieuwe beamer prima ondersteund, met prachtige pianocomposities van Han Giesing en gezellige onderonsjes na afloop in de hal van de kerk.

De eerste Adventskaart brandt, als teken van de verwachting waaruit wij leven en werken.

zaterdag 29 november 2008

For The Benefit Of Disadvantaged Children in Vietnam

Zaterdag 29 november 2008

Toen ik afgelopen dinsdag langs het Atrium van Stenden hogeschool in Leeuwarden liep, ontmoette ik bij de lockers-ruimte vier Vietnamese Stenden-studenten, waarmee ik even aan de praat raakte. Ze vertellen me dat ze - in deze periode vóór de Kerst - in hun thuisland Vietnam handgemaakte "Heart-Touching Greeting Cards" verkopen. De kaarten zijn ontworpen door Thanh Nha Fine Art uit het Vietnamese Ho Chi Minh City. De netto-opbrengst hebben deze studentes bestemd voor het project "Sky Lantern to Earth, Charity for a Tomorrow of Children", van Dèn Tròi Xuông Pho, een Vietnamese organisatie die zich inzet voor kinderen die in minder bevoorrechte posities opgroeien.

Zo'n mooi initiatief van onze internationale studenten verdient aandacht. Behalve dat ik tot aankoop over ga, beloof ik ze plechtig dat ik via mijn weblog aandacht zal schenken aan hun positieve actie. Een foto van de vier studentes bij hun verkoopstand doen we er even bij, zo besluiten we samen, want als de tekst geen aandacht trekt, dan misschien de foto wel.

En ik moest er vooral ook bij schrijven dat ze volgende week dinsdag 2 december 2008 weer op dezelfde plek kerstkaarten verkopen bij het Atrium, tussen Istudy en de IF.

Dus, studenten en medewerkers - en anderen die dit zien - als je aanstaande dinsdag in de buurt bent: even langs de verkoopstand om een kerstkaart te kopen, want als alle voorbijgangers één kaart kopen, zijn ze zo door de voorraad heen en wordt hun liefdadigheidsactie een groot, welverdiend succes.

vrijdag 28 november 2008

Stenden Student Lounge > Where studying meets fun

Vrijdag 28 november 2008

Afgelopen dinsdag ontmoette ik in de gang van Stenden University Hotel twee Stenden-studenten op een Segway. Bij navraag bleek dat zij als promotieteam aandacht vragen voor de Stenden Student Lounge. Ze rijden kriskras door het Leeuwarder hogeschoolgebouw om daarmee aandacht te vragen voor de mooie student lounge die Stenden hogeschool in de binnenstad van Leeuwarden heeft op het Herenwaltje, een zijstraat van de stille kant van de Nieuwestad, ten noorden van het Leeuwarder Waaggebouw.

De naam Segway komt van het woord Segue, hetgeen in de Verenigde Staten betekent: de soepele overtocht van de ene naar de andere staat. Een Segway maakt van de mens een relatief snelle voetganger, die gemakkelijker en sneller grotere afstanden af kan leggen door bijvoorbeeld stadscentra of door grote gebouwen. Alhoewel de Segway inmiddels een alom bekend vervoermiddel is, trekt de verschijning ervan nog altijd de aandacht. En dat is waar onze studenten zo dankbaar gebruik van maken tijdens hun promotietour door het hogeschoolgebouw.

De heren reiken mij een uitnodigingskaartje aan, dat tevens als voucher kan worden gebruikt voor een gratis kop koffie of thee. Het kaartje vertelt kort wat je aantreft in:

Stenden Student Lounge,
Herenwaltje 3 in Leeuwarden,

where studying meets fun:
* Lounge area;
* Study Facilities;
* Meeting rooms.

donderdag 27 november 2008

Debatcafé over Veiligheid in Leeuwarden

Donderdag 27 november 2008

Binnenkort gaat de Gemeenteraad van Leeuwarden beoordelen hoe adequaat de recent genomen veiligheidsmaatregelen werken. Is het wel zo dat de stad door het invoeren van meer camera's en door preventief fouilleren veiliger is geworden? Om daar meer zicht op te krijgen, hebben we als Frieslands Regiocomité van de Vereniging VU-Windesheim in samenwerking met VU-Podium en met het Friesch Dagblad vanavond een Debatcafé in Café Wouters te Leeuwarden.

Het thema is: Hoe veilig moet je Leeuwarden maken? Sprekers zijn de heer Jaap Timmer (lector Veiligheid en Sociale Cohesie van Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle) en de Leeuwarder burgemeester, de heer Ferd Crone. De discussie wordt geleid door de heer Siem Jansen, bestuurslid van het Friesch Dagblad, tevens directeur van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM). Bij aanvang van de avond was ook de buurtagent even naar binnen gewandeld, maar die ging spoedig weer de stad in om daar gezien te worden door het winkelend koopavondpubliek. Over gevoel van veiligheid gesproken!

Beide sprekers zijn het doorgaans snel met elkaar eens. Veel vandalisme/overlast is alcoholgerelateerd. Camera's werken doorgaans niet preventief; ze hebben ook het gevoel van veiligheid niet aantoonbaar verhoogd, maar ze zijn wel uitermate effectief in de ondersteuning bij acuut noodzakelijke ingreep en bij de opsporing van daders.

Na de pauze wordt de discussie meer een debat. Directeur-hoofdredacteur van het Friesch Dagblad Lútzen Kooistra blijkt de enige van alle aanwezigen in de zaal te zijn die op grond van privacy-overwegingen principieel tegen camerabewaking in de binnenstad is: "Wie is de staat dat ze mij mag aantasten in mijn vrijheid om anoniem op straat te lopen, het is een aantasting van mijn burgelijke vrijheid". Jaap Timmer: "Het gaat bovenal om de kaders/protocollen waarbinnnen dit gebeurt. Nederlandse rechters blijken onverbiddelijk te zijn als de politie zich niet houdt aan de privacy-wetgeving". Ferd Crone: "Ik vind openbaarheid in deze van belang en voldoe in deze graag aan mijn taak om hierover periodiek publiek verantwoording af te leggen".

Jaap Timmer wijst erop dat wij als burgers inmiddels "digitale naaktslakken" zijn geworden, immers, wij laten zonder er dagelijks bij stil te staan bij elke beweging in de openbare ruimte een groot aantal digitale sporen achter met onze mobiele telefoon, door de plaatsen waar wij pinnen, door de kentekenregistraties die worden verricht van onze autoritten over enkele autosnelwegen, of als we door bewakingspoortjes lopen en waar we door bewakingscamera's worden geregistreerd.

Ferd Crone: Iedere technologie die wordt verzonnen, wordt een keer gebruikt. Naarmate de veiligheidsbevorderende middelen goedkoper/doelmatiger worden, is de kans groter dat het ook wordt toegepast. Het is aan de overheid om regels te maken voor verantwoord gebruik van als die bewakingstechnologie.

woensdag 26 november 2008

Algemene Vergadering CNV-Onderwijs in Amersfoort

Woensdag 26 november 2008

Namens de Sector Hoger Onderwijs woon ik als stemgerechtigd lid vandaag de Algemene Vergadering van CNV-Onderwijs bij in De Eenhoorn te Amersfoort. Een aantal statutaire zaken passeren de revue, zoals bijvoorbeeld Statutenwijzigingen, de Begroting 2009 en overige ingekomen Voorstellen. Het Bestuur van CNV-Onderwijs legt verantwoording af over de recente uitvoering van haar werkzaamheden. In een verkiezingsronde benoemen we Patrick Banis in de functie van bezoldigd bestuurder. Oud-bestuurslid Evert de Jong verzorgt een presentatie over het werk van CNV-Internationaal.

We luisteren naar de voordracht van keynote speaker Alexander Rinnooy Kan, van 2006-2010 kroonlid en voorzitter van de Nederlandse Sociaal Economische Raad (SER). Rinnooy Kan gaat kort in op zijn commissie-rapport "LeerKracht!", waarin het zogenoemde dubbele lerarenprobleem wordt beschreven: het actuele en dreigende tekort aan kwalitatief goede leerkrachten in het onderwijs. Rinnooy Kan vertelt dat hij de reacties uit politiek en onderwijs bemoedigend vindt, ziende op de toegezegde extra gelden voor onderwijs en het onlangs overeengekomen Convenant Leerkracht. Een groot aantal ideeën van zijn commissie zijn daarmee inmiddels overgenomen en zullen hopelijk leiden tot verbeteracties in het onderwijs.

Na zijn voordracht is er gelegenheid om met de heer Rinnooy Kan plenair in gesprek te gaan. Tijdens de interactie met de volle zaal is Rinnooy Kan klip en klaar:
-"Leraren moeten nu ook bereid zijn zich samen - zichtbaar - in deze discussie te storten, zowel in de algemene discussie, als ook in allerlei sub-clubs die zich richten op specifieke deelkwesties. - CNV-Onderwijs moet daarbij voorop (blijven) lopen;
- En zorg ervoor dat jullie input leveren aan het Innovatieplatform (NB. waarvan Rinnooy Kan ook lid is);
- Leerkrachten moeten vooral doen waar ze bij uitstek geschikt voor zijn: goed lesgeven. Onderwijsondersteuners moeten daarbij zoveel mogelijk worden ingezet, om daarmee een deel van het dreigende lerarentekort op te heffen."

Na de pauze woon ik de Deelsessie bij over "Christelijk Sociaal Denken". We zijn daar in gesprek met Tweede Kamerlid Jan Jacob van Dijk (CDA), die in de hoedanigheid van bijzonder hoogleraar Christelijk Sociaal Denken binnen de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) in een buitengewoon boeiend gesprek met ons verkent hoe vanuit het Christelijk Sociaal gedachtegoed begrippen als solidariteit, naastenliefde en verantwoordelijkheid handen en voeten kunnen krijgen in de dagelijkse praktijk van ons als medemens, als vakbondslid en als medewerker in het onderwijs, zowel nationaaal als internationaal.
- Met wie ben je solidair, want solidair zijn met de één kan de solidariteit naar de ander uitsluiten.
- Hoever ga je met je solidariteit en hoe geef je daaraan vorm en inhoud.
- Van Dijk: "Je bent als persoon verantwoordelijk voor je eigen situatie, maar hebt daarbij ook een verantwoordelijkheid in de situatie van de ander.
- Als mens kom je alleen maar tot je recht in de relatie tot je medemens.
- Christelijk Sociaal Denken mag je als christelijk karakteriseren, omdat het uitgaat van een ander (hier: christelijk) beginsel en omdat je het doet met een ander (christelijk) doel èn omdat je daarbij en daartoe een andere (christelijke) weg bewandelt; het zit hem dus in het proces en niet zozeer in het resultaat van je werk."

Aan het eind van de Algemene Vergadering spreekt Michel Rog als bestuursvoorzitter van CNV-Onderwijs zijn Jaarrede uit onder het Adventsmotto: "De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan.".

dinsdag 25 november 2008

Proefvisitatie Toets Nieuwe Opleiding in Leeuwarden

Dinsdag 25 november 2008

Stenden hogeschool heeft vergevorderde plannen om een nieuwe opleiding te starten in Leeuwarden. Het is voor Nederland een unieke HBO-Bachelor-opleiding, die eerst nog wel moet worden geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) en waarvan daarna nog de zogenoemde Doelmatigheidstoets zal worden doorlopen bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap teneinde ook voor overheidsbekostiging in aanmerking te komen. De nieuwe opleidingsplannen zijn klaar om gepresenteerd te worden aan de NVAO. Om de opleiding te accrediteren, zal de NVAO in 2009 bij ons op bezoek komen voor een zogenoemd visitatiebezoek. Vandaag vinden in Leeuwarden de voorbereidingen plaats tijdens een daartoe georganiseerde proefvisitatiedag.

De hele dag begeleid ik de te interviewen groepen docenten, management, werkveldvertegenwoordigers en curriculum-ontwikkelaars, voordat ze met een proefvisitatiepanel van interne en externe inhoudsdeskundigen in gesprek gaan. Na alle panelgesprekken verzorg ik ook de debriefings, waarin we van elkaar horen waar we nog enige aandacht aan dienen te besteden. Het is mooi om te zien hoe deskundig en betrokken de geïnterviewde groepen achtereenvolgens de revue passeren. Halverwege de middag kijken we in een plenaire sessie terug op de resultaten van deze dag. We zijn weer een belangrijke stap dichter bij het aanbieden van deze nieuwe opleiding. De toevoeging van deze nieuwe loot aan de Stenden-stam zal een waarde(n)volle bijdrage leveren aan het maatschappelijk profiel van onze hogeschool.

maandag 24 november 2008

Brandalarm zonder brand en zonder alarm

Maandag 24 november 2008

In het tweewekelijks Werkoverleg van ons Expertise-team van de Educational Support Organisation van Stenden hogeschool zitten we aan het eind van de ochtend bijeen op de tweede verdieping van het hoofdgebouw. Een deel van onze vergadering zal worden bijgewoond door Klaas-Wybo van der Hoek, namens ons College van Bestuur portefeuillehouder Onderwijs. Omdat hij geruime tijd na het afgesproken moment nog niet aanwezig is, leggen we tijdens het overleg even contact om te vragen of hij nog komt en hoe laat dat zal worden.

Dan komt van de zijde van Klaas-Wybo de cryptische mededeling dat hij niet bij ons kan komen en dat wij de vergaderzaal moeten verlaten. Hoe kan dat nu, de afspraak was toch duidelijk en wij hadden deze vergaderzaal toch tot 13.00 uur gereserveerd? Dan blijkt bij een wedervraag echter dat wij met rasse schreden niet alleen de vergaderzaal, maar dat we ook het hogeschoolgebouw snel moeten verlaten, vanwege een al enige tijd actief brandalarm.

Als we onze spullen bijeenrapen en de vergaderzaal verlaten, horen we nog steeds niet het gebruikelijke brandalarm, maar lopen op de gang wel enkele brandweerlieden in hun imposante brandweerkleding tegen het lijf. Ook als we via de trap naar de eerste verdieping afdalen, horen we nog steeds geen brandalarm. Pas als we de begane grond bereiken, horen we de indringende toon van het brandalarm wel op déze verdieping. Ook zien we dat het brandwerende schot tussen de twee compartimenten van het hoofdgebouw veiligheidshalve al is gesloten, dus we verlaten het gebouw aan de zijde van de Dokkumer Ee, waar een flinke groep medewerkers en studenten staan te wachten rondom de twee brandweerwagens die vlak voor de hoofdingang staan. Verderop staan nog twee auto's van de brandweer, dus ze zijn in elk geval met vier wagens uitgerukt, vanwege de grote omvang van ons hogeschoolgebouw.

Tegen twaalf uur wordt het gebouw weer vrijgegeven en kunnen we ons overleg voortzetten. Inmiddels is Klaas-Wybo van der Hoek ook gearriveerd om met ons van gedachten te wisselen over de implementatie van ons nieuwe Onderwijsconcept van Stenden hogeschool. Als er echt brand was geweest - merkt hij fijntjes op - was hij het toch maar even geweest die ons uit onze benarde vergaderpositie had gered. Achteraf viel alles gelukkig mee. We beschouwen het maar als een nuttige oefening en gaan over tot de vergaderorde.

zondag 23 november 2008

Memoriazondag in De Hege Stins te Stiens

Zondag 23 november 2008

Het is vandaag de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel Memoriazondag genoemd. In de liturgie van deze kerkelijke Oudejaarsdag herdenken we in de ochtenddienst in De Hege Stins van Stiens de in het afgelopen kerkelijk jaar overleden gemeenteleden. Voorganger is dominee Bart Ramaker en organist/pianist is Han Giesing.

Na de verkondiging komen de kinderen weer terug uit de Kindernevendienst. Ze hebben tranen van papier gemaakt. Op de ene zijde hebben ze blijde gebeurtenissen genoemd, waarvan je kunt huilen van geluk. De kinderen verwijzen naar het verhaal van Jozef, die zich in Egypte geëmotioneerd gelukkig bekend maakt aan zijn broers. Op de andere zijde staan de droevige gebeurtenissen van het leven en van de dood, waarvan je kunt huilen van verdriet. De tranen worden voorin de kerkzaal gehangen, achter de herdenkingskaarsen.

Tijdens de kerkdienst worden alle 14 namen van de bij ons overleden gemeenteleden één voor één voorgelezen. Een familielid komt bij het noemen van de naam naar voren en steekt voor bijvoorbeeld diens echtgeno(o)t(e), (groot)vader, (groot)moeder, zoon of dochter een kaars aan bij de grote Paaskaars, die ook vóór op het liturgisch centrum staat. De laatst en tegelijk ook oudst overledene was 92 jaar en de jongste was nog maar 14, bijna 15 jaar oud. Pianist Han Giesing speelt tijdens het achtereenvolgens aansteken van de herdenkingskaarsen voor elk overleden gemeentelid een kort pianospel. Het is een waardevol moment van het jaar om zo als kerkelijke gemeente - samen met de nabestaande familieleden - hen die ons voorgingen te gedenken. Als alle namen zijn genoemd, staan er 15 brandende kaarsen op de avondmaalstafel van het liturgisch centrum; de 15e kaars is voor alle niet genoemde overledenen aan wie wij vandaag ook denken.

Daarna zingen we ter afsluiting:

Onze namen staan geschreven
in de holte van Uw hand
als een teken dat ons leven
in U, Heer, is ingeplant.

Steeds als Gij Uw handen opent
zien Uw ogen ons weer aan
en gedenkt Gij Uw belofte:
een volkomen nieuw bestaan.

zaterdag 22 november 2008

John F. Kennedy, 45 jaar na dato

Zaterdag 22 november 2008

Vandaag is het 45 jaar geleden dat op 22 november 1963 de 35e president van de Verenigde Staten, president John F. Kennedy, door twee geweerkogels werd vermoord tijdens een autotour in de open presidentiële limousine door Dallas, in de Amerikaanse staat Texas. Kennedy was de vierde Amerikaanse president die werd vermoord. Onderzoeken leidden tot de conclusie dat Lee Harvey Oswald zijn moordenaar was. Oswald - op zijn beurt - werd enige dagen later doodgeschoten door een nachtclubeigenaar.

Tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen laait in de VS ook altijd weer de discussie op over het nut en de noodzaak van de Amerikaanse gewoonte om tenminste één wapen in huis te hebben. Anno 2008 beschouwen veel Amerikanen het nog steeds als een grondrecht om zich middels het hebben en/of het dragen van een wapen te kunnen verdedigen bij bijvoorbeeld een overval. Toen de Amerikaanse presidentskandidaat Barack Obama onlangs werd verkozen tot (aanstaande) president, konden de wapensverkopende winkeliers niet langer aan de vraag voldoen, hetgeen de paniek vanwege de angst dat Obama de wapenverkoop wellicht zou beperken, alleen maar groter deed worden.

Een aantal mannen van wie werd gezegd dat ze op moordtournee door de VS reden met als ultieme doel om Obama te vermoorden, werden reeds door de politie ingerekend. En deze week maakte de pers bekend dat de roep om Obama te vermoorden in anti-Obamakringen in de Amerika's zuidelijke staten - maar ook al in de noordelijke staten - toeneemt. Als je dan deze week óók nog in de krant leest dat de recente wapenbeurs in het nabij Dallas gelegen Fort Worth ruim 40% meer bezoekers trok dan gebruikelijk, vraag je je toch af of er aan deze angst en wapenhype 45 jaar na dato nog eens een eind zal komen; of moeten we dan nog eens 45 jaar wachten?


vrijdag 21 november 2008

Werkbezoek OLB Stenden hogeschool Meppel

Vrijdag 21 november 2008

Slecht weer op komst vandaag. Het weerbericht spreekt al drie dagen over winterse buien met sneeuw, hagel en harde windstoten. Tijdens mijn dienstreis van Leeuwarden naar Meppel v.v. passeren veel extremen van het weer, met behalve het hierbovengenoemde ook nog felle zonneschijn, een temperatuurval naar 2 graden Celcius en op de terugreis als extra ook nog een regenboog. Onderweg houdt Omrop Fryslân de Friezen via de (auto)radio op de hoogte van de vroege ochtendstoring op het waterleidingnet in Drachten, omdat de waterafvoer van de Drachtster watertoren een lek vertoont, waardoor alle huishoudingen in Drachten een aantal uren zonder water zitten. Op de terugreis hoor ik dat de watertoevoer rond 10.00 uur vanmorgen weer is hersteld. Hemelwater & Leidingwater staan vandaag in Friesland dus centraal in de provinciale nieuwsvoorziening.

Vanmorgen ben ik op bezoek in onze vestiging in Meppel van Stenden hogeschool bij de Dean van de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (OLB) van de vestigingen Assen, Emmen en Meppel. We bespreken de voortgang van het visitatie- en accreditatietraject van deze opleiding. De visitatie is achter de rug en heeft geleid tot een Visitatierapport met een prima beoordeling van onze Drentse opleidingsvestigingen. We spreken af op welke wijze we toewerken naar het eindrapport en maken afspraken over de aanstaande accreditatieaanvraag bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Bij mijn vertrek praat ik nog even met een groepje studenten van de OLB, die in de ontvangsthal hard aan het werk zijn om alles gereed te maken voor de Open Dag van vanmiddag. Ze vragen of ik wellicht ook de promotiematerialen voor hen vanuit Leeuwarden heb meegenomen naar Meppel. Dat is niet het geval, maar bij de door mij voorgestelde telefonische navraag op de Leeuwarder locatie blijkt dat er al twee auto's onderweg zijn van Leeuwarden naar Meppel om onze studenten en collega's ook daar op tijd te voorzien van de benodigde promotiematerialen ten behoeve van de voorlichting aan en de werving van aanstaande, nieuwe basisschoolleerkrachten in spé.

Als ik rond één uur 's middags weer arriveer op onze campus in Leeuwarden, sta ik in de file om op het parkeerterrein van Stenden hogeschool te kunnen komen. De Open Dag lijkt ook hier vandaag weer een succes te worden, vanwege de nu al grote belangstelling voor onze HBO-opleidingen.

donderdag 20 november 2008

Archiveren in de catacomben

Donderdag 20 november 2008

Mijn werk op het gebied van Externe Kwaliteitszorg brengt met zich mee dat het van belang is om alle dossiers van extern toezicht op de kwaliteit van ons onderwijs en van onze organisatie voortdurend goed op orde te houden. Om efficiënt en effectief te blijven werken, is het van belang om alle volgtijdelijke en gelijktijdige dossiers goed op orde te houden. Mijn acht jaren onderwijservaring als docent Kantoorpraktijk eind zeventiger en begin tachtiger jaren komt daarbij nog steeds goed van pas.

Oude dossiers van bijvoorbeeld visitaties, inspectiebezoeken, quality audits, etc. worden gearchiveerd zodra het werk dat toelaat. Op die manier blijven de inhouden van mijn brandkast en van mijn andere kasten up to date. Gemiddeld eenmaal per jaar passeren alle dossiers even snel de revue om te beoordelen of ook die dossiers die nog geen directe aanleiding gaven tot archiveren ook gelicht zouden moeten worden.

Een verhuizing van werkplek is ook zo'n moment om weer eens extra kritisch te beoordelen wat naar het archief kan, wat in de actuele werkvoorraad op de werkvloer moet blijven en wat weggegooid kan worden. Vóór èn ná de verhuizing naar de nieuwbouw van de afgelopen weken was ook zo'n moment van dossierbeoordeling. Wat moet worden bewaard, is in de afgelopen weken tussen de drukke bedrijven door al in archiefdozen gedaan. Vandaag ben ik even een uurtje in één van de Leeuwarder Stenden hogeschool-archiefruimtes aan het werk geweest, waar alles ordentelijk is gestald om daarmee aan onze interne en externe bewaarplicht getrouw te voldoen. Mijn archief is weer nagenoeg op orde. Nog enkele dozen van mijn collega's en van mij krijgen nog plaats in de archiefstellingen en dan is deze archiefruimte binnenkort ook weer op orde.

woensdag 19 november 2008

KFFB-bestjoersgearkomste yn Ljouwert

Woansdei 19 novimber 2008

It foltallich bestjoer van de Kristlik Fryske Folks Bibleteek (KFFB) komt hjoed gear yn in seal fan de Kuriostsjerke fan Ljouwert. Wy sjogge werom op it wurk dat wy de ôfrûne wiken dien hawwe. Twa manuskripten komme net troch ús karkommisje. De iene skriuwer hawwe wy spitigernôch al útlein wêrom't net kin en oer in oar manuskript is noch tefolle twifel, dat dêr sil nochris nei sjoen wurde, mar it sil hjir al swier kealje. Mei de boeken dy't al wol yn 'e prizen falle, giet it mei it útjouproses goed. Der komt kommend jier ek in nije Fryske oersetting fan in bekend bûtenlânsk skriuwer.

Fierder prate wy noch oer it Tinkboek foar ús 75jierig jubileum en wy hawwe it programma klear foar ús jierlikse ledegearkomste fan 17 jannewaris 2009. Wy binne wiis mei de muzykgroep dy't dan in optreden fersoarget en mei de sprekker dy't mei in lêzing komt oer ien fan de lêste KFFB-útjeften. Yn de bestjoersgearkomste fan desimber 2008 sil it folsleine programma klear wêze.

dinsdag 18 november 2008

Teun Speelman exposeert in Stiens

Dinsdag 18 november 2008

Tot eind december 2008 is tijdens de reguliere openingsuren van de Leeszaal de expositie van graficus Teun Speelman te zien in de Openbare Bibliotheek van Stiens. Deze kunstenaar is gespecialiseerd in de linoleumsnede, in de zogenaamde reductie-techniek, die resulteert in verschillende kleurgangen over elkaar heen.

Zijn inspiratie vindt hij in de natuur, in gebouwen en in mensen. Hij verzamelt beelden die hij om zich heen ziet en voegt die samen tot één geheel, in een herkenbare werkelijkheid, die toch een verwonderlijk totaalbeeld geeft. Mede door de heldere - vaak contrastrijke - kleuren blijft de vraag: wat is hier eigenlijk aan de hand; waarom deze twee beelden gecombineerd? Bijgaande linoleumsnede is daarvan een illustratie.

De laatste tijd maakt hij naast bovenstaande composities steeds vaker portretten van mensen die hem dierbaar zijn, meestal in grijze kleurgangen. Het minimale kleurgebruik - in de overheersende grijze beelden - zorgen voor de door Speelman gewenste kleine, maar wel opvallende accenten.

maandag 17 november 2008

De Haak, Roestbak of ....?

Maandag 17 november 2008

Vorige week ging mijn mobiele telefoon: "Wiep, waar ben je, zit je in de Roestbak?" Ik zat toen inderdaad te werken op mijn nieuwe werkplek in de nieuwbouw van Stenden hogeschool te Leeuwarden.

Het nieuwe gebouw heeft nog geen naam. In de wandelgangen is het gebouw al "De Haak" genoemd, vanwege de winkelhaak die het vormt aan de zuid- en oostzijde van het oorspronkelijk genoemde gebouw "De Globe". Maar ook de naam "Roestbak" circuleert al, vanwege de kleur van het materiaal van het exterieur.

Ook de afzonderlijke compartimenten van de nieuwbouw hebben nog geen naam ter aanduiding van de locatie. Wel kreeg onze overlegkamer in het digitale reserveringssysteem de Friestalige benaming "Te Plak" mee.

Nieuwe namen zullen zich binnenkort nog wel aandienen, denk ik.

zondag 16 november 2008

Taizéviering in de Sint Vituskerk van Stiens

Zondag 16 november 2008

De Gemeentedienst van vanavond wordt georganiseerd door de Stienser Taizégroep. We wonen dit Avondgebed volgens de liturgie van Taizé bij in de Sint Vituskerk van Stiens. Het koor is prachtig aangekleed met een grote aantal Taizé-georiënteerde inrichtingsmaterialen. Bij binnenkomst ontvangen alle aanwezigen een kaars èn een orde van dienst met daarop de liturgie van vanavond. In het koor heb je de keus om plaats te nemen op de knielbankjes in het midden van het koor òf op de stoelen die rondom staan. De muzikale begeleiding is in handen van de dames Giesing, Brinksma en Van Dijk en dominee Gerrit Wessels.

We beginnen met "Laudate omnes Gentes" en de canon "Licht en wijsheid", waarna Psalm 9 wordt gelezen met een gezongen "Alleluia". Vóór en na de wisselend Friestalig en Nederlandstalig gelezen Epistellezing uit de brief aan de Filippenzen zingen we "Bless the Lord, my soul" en "Heel het duister is vol luister". Na de lange (gebeds)stilte volgen de Voorbeden met een gezongen "Kyrie". Het 'Onze Vader" bidden we samen luidop volgens de oecumenische vertaling, waarna het licht met de kaarsen wordt doorgeven tijdens de samenzang van "Jezus, U bent het licht". Na het Gebed zingen we "Wait for the Lord" en sluiten we af met "Nunc dimittis". Daarna gaan de kaarsen uit, verlaten we in stilte de kerkzaal en is er ruimte voor aanvullend persoonlijk gebed in de stille kerk. Op de achtergrond klinkt tijdens het uitgaan van de kerk nog muziek uit Taizé.

We krijgen als groet van onze Taizégroep ook nog de volgende bemoediging mee:

"De God van de liefde en de vrede zij altijd met je".

zaterdag 15 november 2008

Ledenraad Vereniging VU-Windesheim in Amsterdam

Zaterdag 15 november 2008

Om 9.30 uur rijd ik Amsterdam binnen om vandaag de halfjaarlijkse vergadering van de Ledenraad van de Vereniging VU-Windesheim bij te wonen in de Vrije Universiteit (VU) aan de Amsterdamse Zuidas. Als respectievelijk secretaris en voorzitter wonen Joop Bouma en ik namens de regio Friesland dit statutair overleg bij. René Smit, voorzitter van de Vereniging èn van het College van Bestuur, zit ons overleg vandaag voor. Hij vertelt o.a. kort iets over de ontvlechting naar de beide Colleges van Bestuur van de VU en van Windesheim en gaat in op de gelukkig nog steeds geringe gevolgen die de actuele kredietcrisis tot op heden heeft gehad voor ons verenigingsvermogen.

We benoemen mevrouw Alexandra Cook-Schaaphok tot lid van de Raad van Toezicht van de vereniging, met wie ik op 7 oktober 2008 als voorzitter van de tijdelijk Benoemingsadviescommissie reeds kennismaakte; zie daartoe mijn weblogverslag van 7 oktober 2008. Mevrouw Cook-Schaaphok is momenteel werkzaam als "Head of Royal Bank of Scotland Europe". We zijn blij met haar benoeming in onze Raad van Toezicht.
Vervolgens gaan we over naar de herbenoeming van prof. drs. Pieter Bouw tot lid van de Raad van Toezicht. We prijzen ons gelukkig met zijn (her)benoeming, die hij zal blijven invullen als voorzitter van de Raad van Toezicht.
Als representant voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland wordt ik daarna benoemd in de vandaag statutair geïnstalleerde Benoemingsadviescommissie, die namens de landelijke Ledenraad adviseert op alle (her)benoemingsvoordrachten van de Raad van Toezicht.

In het tweede deel van de Ledenraadsvergadering staat de Onderwijskwaliteit als opdracht voor de VU en VU medisch Centrum èn Windesheim centraal. Rector-magnificus prof. dr. Lex Bouter leidt de forum-discussie. Voorafgaand worden drie inleidingen verzorgd door:
1. Drs. Margreet van der Meijde, directeur Instituut Onderwijs en Opleiden VUmc, over Onderwijskwaliteit en Menselijke Maat, aangaande onderwijs(curriculum)vernieuwing in het VUmc;
2. Prof. dr. Jos Beishuizen, hoogleraar-directeur Onderwijscentrum VU, over (vernieuwing van) Onderwijskwaliteit en Profilering op academisch burgerschap, communities of learning en vernieuwing van het interne kwaliteitszorgsysteem van de VU;
3. Drs. Harry Frantzen, directeur School of Education Hogeschool Windesheim, over Onderwijskwaliteit en (opheffen van het) Lerarentekort in het samenwerkingsverband van Hogeschool Inholland, Hogeschool Ipabo, Hogeschool Windesheim & VU Amsterdam.

We heten nieuwe Ledenraadsleden welkom en nemen afscheid van enkele getrouwe Ledenraadsleden. Bij de rondvraag memoreer ik nog even dat ik vanmorgen op de Afsluitdijk via de autoradio hoorde dat de echtgenoot van ons voormalig Ledenraadslid mevrouw Toos Balkenende is overleden. Als Ledenraad zullen we een condoleancebrief sturen aan mevrouw Toos Balkenende, tevens de moeder van onze huidige premier Jan Peter Balkenende. Wij wensen de familie Balkenende langs deze weg sterkte bij dit overlijden van hun man, vader en grootvader.

Lanterfanten over Route 3.1 van Heerenveen naar Sloten

Vrijdag 14 november 2008

Uit het derde deel van de wandelgids "Friesland voor lanterfanters" (Fokko Bosker, 2007) kiezen Durkje en ik vandaag de 27 kilometer lange voetreis van Heerenveen naar Sloten; route nummer één.

Van het trein-/busstation van Sportstad Heerenveen gaan we eerst naar Nijehaske. Langs het Heerenveense kanaal lopen we naar het oude sluiswachtershuisje bij de voormalige sluis van It Ketting. Dan over de Veenscheiding naar het Nannewijd. Met een grote bocht lopen we eerst door Oudehaske en dan over het Peter Tazelaarpad door de polder aan de noordzijde om deze grote, ondiepe veenafgraving heen naar de Haulsterbossen. In dit bosperceel passeren we het Droppingsveld 1944/1945 waar de Geallieerden in de Tweede Wereldoorlog regelmatig containers met wapens en noodrantsoenen dropten ten behoeve van het Friese verzet tegen de Duitsers.

Tussen de A50 (Joure > Lemmer) en de voormalige vuilstort bij Ouwsterhaule door en daarna onder de snelweg door komen we langs een kanaal wandelend bij Zuivelfabriek Vreugdenhil in Scharsterbrug. En daarna over de voormalige trambaan (van Joure naar Lemmer) in de richting van Sint Nicolaasga. Vóór Sint Nicolaasga nodigt de herfstig gekleurde oprijlaan van hotel-restaurant De Oorsprong ons voor een grote mok "sûkelarjemolke mei slachrjemme". Een echte aanrader als je - zoals wij vandaag - bijkans de hele dag in een miezerige motregen loopt.

Zelfs over de rabatten van de Vegelinbossen kunnen we nauwelijks de voeten in de wandelschoenen droog houden. Langs Idskenhuizen en door Sint Nicolaasga en Finkeburen komen we bij Spannenburg bij de grote, hoge brug over het Prinses Margrietkanaal en aan de overzijde langs de 140 meter hoge zendmast, waarvan ongeveer de bovenste helft aan het zicht is onttrokken door de laaghangende bewolking.

Van Spannenburg wandelen we dan over het fietspad via Tjerkgaast naar Sloten. In Frieslands kleinste stad kopen we bij het postagentschap een strippenkaart, waarna we met de bus van Sloten weer terug naar Heerenveen rijden, waar we vanmorgen onze auto hebben geparkeerd.

donderdag 13 november 2008

Waterschapspartij Lijst 8 Lagere Lasten Burger

Donderdag 13 november 2008

Vandaag starten de verkiezingen van Wetterskip Fryslân. Twee weken krijgen we de tijd om per post te stemmen. Op 27 november 2008 wordt de verkiezingsuitslag bekend gemaakt. Vanavond hoor ik op het achtuur-Journaal dat Fryslân landelijk op de derde plaats staat qua hoogte van de jaarlijkse waterschapslasten. Ter vergelijking: in Fryslân is het tarief 190 Euro per jaar en in Drenthe (dat onderaan in de ranking staat) betaal je slechts 30 Euro per jaar. Het verschil is alleszins verklaarbaar, maar het verschil is wel relatief groot.

Afgelopen week reed ik vlak boven Leeuwarden achter een gele Mercedes met een aanhangwagen, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de actuele Waterschapsverkiezingen. Tussen Leeuwarden en Jelsum sloeg de wagen linksaf.

Gisteren stond deze aanhangwagen aan de doorgaande weg tussen Leeuwarden en Jelsum, naast de oude Jelsumer dorpsherberg "De Grote Bontekoe". Bij nader inzien blijkt dit een promotiewagen te zijn van een nieuwe Waterschapspartij, die de naam "Lagere Lasten Burgers" draagt. Lijsttrekker Hessel Bouma uit Tirns - één van Fryslâns eerste biologische boeren - meent dat er door het Waterschap teveel geld over de balk wordt gesmeten. Zijn Lijst 8 bepleit o.a. nieuwe kweldervorming buitendijks om zo de stijging van de zeespiegel op natuurlijke wijze op te vangen.

Tijdens mijn fotostop kwam de eigenaar van de aanhangwagen - Reimer Visser - nieuwsgierig naar mijn doel naar buiten en om ook even een praatje met me te maken. In dat gesprek werd mij klip en klaar gemaakt waar het in de ogen van de heer Visser bij het Waterschapsbestuur en bij het provinciaal bestuur aan schort. We hadden eerst buiten - en later ook binnen - een bijzonder geanimeerd gesprek over Vissers visie op politiek, religie en (beroeps)onderwijs.

woensdag 12 november 2008

Proefvisitatie Diploma Christelijk Basisonderwijs in Leeuwarden

Woensdag 12 november 2008

Sinds jaar en dag reikt onze christelijke Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (OLB) van Stenden hogeschool in Emmen, Groningen en Leeuwarden het "Diploma Christelijke Basisonderwijs" (DCBO) uit aan studenten die gedurende hun opleiding hebben voldaan aan alle DCBO-bekwaamheidsvereisten om als bevoegde docenten bekwaam aan het werk te gaan in christelijke basisscholen. Toen ik in 1979 afstudeerde aan de Christelijke Pedagogische Academie (PA) (vroeger de Koningin Juliana Kweekschool geheten) te Drachten, heette dit diploma nog het "Diploma Bijbels Onderwijs". Met dat diploma op zak heb ik van 1979-1987 naast mijn hoofdvakken Kantoor- en Winkelpraktijk ook nog wekelijks enkele lesuren als daartoe bevoegde docent godsdienstonderwijs verzorgd in het Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs (LHNO) èn in het Lager Technische Onderwijs (LTO) te Delfzijl.

Studenten die momenteel afstuderen aan onze christelijke OLB (vroeger ook wel PABO genoemd) willen doorgaans bovenop hun HBO-opleiding tot leraar basisonderwijs graag het Diploma Christelijk Basisonderwijs behalen, om daarmee goed toegerust te zijn om in het hedendaagse christelijke basisonderwijs als bekwame professionals christelijk basisonderwijs te verzorgen.

Om dit DCBO uit te mogen reiken, moet de OLB eenmaal per zes jaar aantonen dat de kwaliteit van ons christelijk opleidingsonderwijs aan de maat is. De Besturenraad voor het Christelijk Onderwijs komt dan met een visitatiecommissie op bezoek om onderzoek te doen naar de kwaliteit van onze opleidingen in Emmen, Groningen en Leeuwarden. Bij voldoende kwaliteit accrediteert de Besturenraad het DCBO-programma, waarmee de hogeschool het recht verkrijgt om de komende zes jaren het DCBO uit te reiken aan afgestudeerden die het hele - extra - programma daartoe met succes doorliepen.

Binnenkort komt die visitatiecommissie van de Besturenraad weer op bezoek ten behoeve van de nieuwe accreditatie. Om die visitatie goed voor te bereiden, hebben we vandaag een zogenoemde proefvisitatie. Management, Bestuur, Studenten, Docenten en Werkveldvertegenwoordigers zijn vandaag om de beurt met een Proefvisitatiepanel in gesprek om alle ins en outs van het DCBO-programma gedegen met elkaar door te spreken. De hele dag ben ik bezig met het briefen en debriefen van alle deelnemers. Een geslaagde dag, waaruit zeker ook vandaag maar weer eens blijkt hoe betrokken het werkveld, de studenten en de medewerkers met elkaar vorm en inhoud geven aan de bekwaamheidvereisten die gelden om bevoegd en bekwaam degelijk christelijk basisonderwijs te verzorgen.

dinsdag 11 november 2008

Gearkomste Platfoarm Fryske Oekumene yn wurding yn Wurdum

Tiisdei 11 novimber 2008

Op 4 oktober 2008 organisearren wy as oprjochtingswurkgroep in saneamde Breinstoarmdei foar alle organisaasjes en belutsen minsken dy 't harren dwaande hâlde mei Frysk yn tsjerke, mei Fryske oekumene of bygelyks ek mei Fryske liturgy foar de earetsjinst. Wy binne der tige wiis mei dat safolle minsken op dy sneon nei Stiens kommen binne om meiinoar nei te tinken en meielkoar te praten oer wêr't de Fryske Oekumene ferlet fan hat, fan hokfoar ynformaasje & materiaal de Fryske Oekumene ferlet hat èn fan hokfoar organisaasje ús Fryske Oekumene ferlet hat.

Sûnt dy oktobersneon hawwe wy as provinsjale oprjochtingswurkgroep in wiidweidich ferslach makke fan 'e rike rispinge fan dy dei. Dat ferslach hawwe wy no ek analysearre en der in nij dokument fan makke, dat wy neamd hawwe: "Analyze fan 'e Befinings fan Stiens".

Dy analyze besprekke wy as oprjochtingswurkgroep hjoed fan alle kanten yn ús gearkomste yn 'e Wurdumer Fikarij. Wy sjogge yn dat it goed west hat om dy breinstoarmdei te hâlden. Der blykt yndie in grut ferlet te wêzen fan nije produksjes en fan útwikseljen fan besteand materiaal ta ynspiraasje, spiritualiteit, besinning, foarming, tarissing, oplieding, leare, diskusje en debat. Wy hawwe no ek better foar eagen op hokfoar wize minsken en organisaasjes materiaal en ynformaasje freegje en oanbiede wolle en kinne. De dielnimmers fan dy breinstoarmdei holpen inoar ek tige by it neitinken op hokfoar wize wy dit provinsjaal organisearje kinne en hokker nammen mooglik goed passe by sa'n nije stifting, platfoarm, sintrum of koepel.

Nei dy oktoberdei binne wy der wis fan dat de nije koers fan 'e Fryske Oekumene een breed draachflak hat, dat wy binne no folslein op koers nei in nij "Platfoarm Fryske Oekumene" (PFO), dat nei alle gedachten de de kommende ieu de fuortsetting wurde kin fan it hjoeddeistige Kristlik Frysk Selskip (KFS). It KFS is de mem fan in soad Fryske organisaasjes dy't harren wurk yn Fryslân dogge op it mêd fan tsjerke & leauwen. It KFS nimt as ieuweling (1908-2008) no gelokkich de organisaasjes foar Fryske Oekumene - dy't soks wolle - ûnder de waarme hoede mei yn de kommende ieu. It kommende jier sil een wichtich jier wurde. Mei fjoer & faasje sille wy oan it wurk foar de oekumene fan Fryslân, en foar in part ek dêrbûten.

Alle dielnimmers fan de Breinstoarmdei fan 4 oktober 2008 en oare belangstellenden krije ynkoarten it hiele oktoberferslach mei de byhearrende novimberanalyze. Hja krije ek allegearre ús saneamde Koersbrief, dy't ynformaasje jout oer de koers dy't wy op it stuit foar eagen hawwe. Wy koerse oan op in Platfoarm Fryske Oekumene mei in nij bestjoer dat gearstald wurdt út hjoeddeistige Fryske organisaasjes dy't meiinoar de Fryske Oekumene in waarm hert tadrage. Wa't stypje wol is wolkom.

maandag 10 november 2008

Jaarvergadering Sector Hoger Onderwijs CNV-Onderwijs

Maandag 10 november 2008

Vorig jaar november heb ik tijdens de ledenvergadering van de Sector Hoger Onderwijs van de christelijke vakbond CNV-Onderwijs een pleidooi gehouden voor een actie/notitie over kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs (HO) voor wat betreft de zorg voor docenten en Onderwijsondersteunend Personeel (OOP) in het Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Het Sectorbestuur heeft dat voortvarend aangepakt met een 1e aanzet tot een kwaliteitszorgnotitie. Vandaag ben ik uitgenodigd om in het vooroverleg van het Sectorbestuur mijn feedback te geven èn om met de sectorbestuursleden in gesprek te gaan over de inhoud van de inmiddels tweede versie van deze concept-notitie.

In deze "Notitie Kwaliteitszorg van de Sector Hoger Onderwijs / CNV-onderwijs" staat de personeelszorg voor docenten en OOP centraal, zulks gezien vanuit de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van het personeelsbeleid. Daarbij onderscheiden we (1) het Personeelsbeleidsplan, (2) de Werving & Selectie, (3) de Inzet van personeel (waarbij we als ijkpunten het NVAO-Accreditatiekader hanteren) en tenslotte (4) de Loopbaanbegeleiding & Loopbaanbeëindiging.

De nog aan te passen notitie kan nu door het Sectorbestuur worden vastgesteld om die vervolgens via de Schoolcontactpersonen van CNV-Onderwijs in samenwerking met HRM-managers, Quality-managers en/of medezeggenschapsorganen uit te zetten bij deelnemende hogescholen. De resultante van de landelijk geconstateerde knelpunten worden dan (de)centraal de aandachtspunten voor doorgaande kwaliteitsverbetering van personeelszorg bij werkgevers(organisaties) en werknemers(organisaties), waaraan bijvoorbeeld de CNV-Onderwijsacademie wellicht ook een kwaliteitsverhogende bijdrage kan leveren. Voorts heb ik vandaag voorgesteld om de nu ontwikkelde methodiek ook te laten toepassen bij onze Vlaamse zuiderburen, met als bijkomend voordeel dat we op die wijze in samenwerking met de Belgische, christelijke onderwijsvakbond COC een internationale benchmark verkrijgen, die in beide landen waarvoor het NVAO-kader geldt, bruikbaar is.

Na dit vooroverleg vindt de jaarlijkse, statutaire Sectorledenvergadering van de Sector Hoger Onderwijs van CNV-Onderwijs plaats in - ook - restaurant Amershof te Amersfoort. Aan de orde komen onder andere: het Jaarverslag 2007-2008, actuele aandachtspunten uit het hoger onderwijs, de voortgang van het vernieuwingsproces van de CNV-Onderwijs-vereniging, de Financiën van 2007 t/m 2009, de voorgestelde Beleidsagenda 2009 voor onze sector HO en de diverse verkiezingen en vertegenwoordigingen.

Voordat we samen aanschuiven aan een diner worden de jubilarissen van onze sector gehuldigd. Een groot aantal collega's in het Hoger Onderwijs zijn inmiddels 25 of 40 jaar lid van de bond. De aanwezigen van die beide groepen jubilarissen krijgen van sectorbestuursvoorzitter Jan Telleman de verenigingsspeld (heren) of verenigingsbroche (dames) opgespeld en krijgen de erbij behorende oorkonde uitgereikt. Mijn Stenden-collega Freark Hoogkamp van onze Opleiding tot Leraar Basisonderwijs is één van de jubilarissen van vandaag die wij vandaag kunnen feliciteren met zijn 40e lidmaatschapsjaar van onze christelijke vakbond, die momenteel de naam "CNV-Onderwijs" draagt (voorheen o.a. Onderwijsbond CNV en daarvóór nog PCO).

zondag 9 november 2008

Zingend naar een eigentijds Liedboek voor de Kerken

Zondag 9 november 2008

Evenals vorige week zondag hebben we ook vandaag de emeritus-predikant Pieter Boomsma uit Nijverdal als voorganger in een kerkdienst in De Hege Stins. Vanmorgen gaat hij ons voor in de Najaars-Zendingsdienst. Dominee Boomsma schetst in het kort enige zendingsgeschiedenis en benadrukt daarbij dat de zendingsrichting zich omkeert, in die zin dat momenteel een groeiend aantal zendelingen uit zogenoemde Derde Wereldlanden naar Nederland komen om binnen en buiten de nieuwe kerkgenootschappen, die in Nederland ontstaan en groeien, zending te bedrijven. Maar ook wij blijven er goed aan doen om de wereld in te trekken om zending te blijven bedrijven, getuige een voorbeeld uit Ghana dat ds. Boomsma als praktijkvoorbeeld beschrijft. Tijdens de dienst wordt behalve uit het Liedboek voor de Kerken ook een tweetal mooie liederen uit onze zendingsgebieden in Zuid-Amerika gezongen.

En dat is nu precies waar de Gemeentedienst vanavond over gaat. Deze Gemeentedienst in De Hege Stins gaat over de weg die kerkelijk Nederland heeft ingeslagen naar een nieuw Liedboek voor de Kerken. De Gereformeerde Commissie Erediensten van Stiens zorgt voor de invulling van deze Gemeentedienst. Durkje en ik zijn er vanavond bij.

De synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft besloten, dat er in 2012 een nieuw Liedboek voor de Kerken uitkomt. Hierin staan dan meer liederen uit verschillende stromingen, die nu in het Liedboek nog ontbreken.

Onder leiding van Olchert Clevering - dirigent van de Stienser Vituscantorij - gaan we vanavond hiermee kennismaken. We zingen veel en luisteren naar uitleg en toelichtingen van Olchert Clevering. In een boekje met voorbeeldliederen en -teksten staan naast psalmen en gezangen uit het Liedboek (sommigen herschreven of met een andere melodie) liederen uit verschillende kerken, tradities en bewegingen in Nederland. We komen liederen tegen van Sytze de Vries, Huub Oosterhuis, André Troost, vrouwelijke tekstdichters en evangelisch liedmateriaal. Uit het buitenland komen liederen uit: Taizé en Iona en andere delen van de wereld. In het nieuwe Liedboek zullen voor het eerst gelukkig ook kinder-, jeugd- en tienerliederen worden opgenomen. Verder zijn er nog voorbeelden van liturgica zoals Kyrië en Gloria. Een uitgebreid scala aan liederen dus, waarvan veel in het nieuwe Liedboek komt.

Onze Commissie Erediensten wil graag weten wat wij van deze liederen en van de mogelijke liedkeuzes vinden. Na afloop is er volop gelegenheid om visies en meningen te delen. Ik hoor in de wandelgang een gemeentelid aan de heer Clevering vragen of er ook Friestalige liederen in het nieuwe Liedboek kunnen/zullen worden opgenomen.

Inderdaad zal het een grote aanwinst zijn dat nu ook kwalitatief goede liederen voor kinderen, tieners en oudere jongeren in het Liedboek worden opgenomen. Een heel mooi voorbeeld van een jeugdlied dat mijns inziens zeker in het nieuwe Liedboek zou moeten komen, is een lied uit de bundel "Zingen in vieren", en wel het lied: "Stil is de straat overal", geschreven door Jan Jetse Bol, op de melodie van Jan Raas. Een prachtig eigentijds lied, dat zo treffend past bij de bijna dagelijkse Journaalbeelden van deze tijd waarin we leven.

Denk dan bijvoorbeeld eens aan de instorting van een school in Haïti van eergisteren. Dat drama heeft nu al aan minstens 93 mensen het leven gekost en 150 anderen raakten gewond. Het merendeel van de slachtoffers zijn kinderen. Dat blijkt uit een nieuwe balans, die vandaag bekend is gemaakt door de Haïtiaanse minister van Jeugd en Sport, Evans Lescouflair. Deze school bevond zich in een arme wijk van Pétion-ville, in een buitenwijk van Port-au-Prince. De school heeft leerlingen tussen 3 en 20 jaar, vooral afkomstig uit de sloppenwijk. Tragische beelden gisteravond op het Journaal als een moeder van vier omgekomen kinderen - beeldvullend in de camera - hartverscheurend, huilend vraagt hoe zij nu nog verder kan/moet leven?

En dan zingen wij vanavond met elkaar het daarbij zo passende lied "Stil is de straat overal", waarvan hieronder - bij wijze van voorbeeld - het 3e couplet mèt het refrein van dit in mijn ogen zo waarde(n)volle en altijd weer actuele jongerenlied:

"Nergens meer feest in de stad
mensen die overal schuilen

en om hun kinderen huilen -
nergens een feest in de stad.

Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van Uw trouw,

worden wij bevrijd van zorgen?

God, kom gauw."

.......... om stil van te worden ..........

zaterdag 8 november 2008

Prof. Lietaert Peerbolte: "Ga de Bijbel maar eens lezen."

Zaterdag 8 november 2008

In samenwerking tussen het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), de Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden en VU-podium organiseren we als Regiocomité Friesland van de Vereniging VU-Windesheim vandaag de laatste van de twee jaarlijkse Lutherlezingen in de Lutherse kerk te Leeuwarden. De Lutherlezingen staan dit jaar in het teken van de Bijbel10daagse, met als thema "De Bijbel tussen trend en traditie".

Voor de Lutherlezing van vanmiddag hebben we professor dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte uitgenodigd, sinds september 2008 hoogleraar Nieuwe Testament van de Vrije Universiteit te Amsterdam (VU). Zijn lezing heeft als titel: "Geloven zonder Bijbel: kan dat?" Vanuit een historisch oogpunt spreekt hij over de vraag of de mensen tegenwoordig minder geloven, omdat ze praktisch gezien minder in aanraking komen met de heilige teksten uit de Bijbel.

Enkele inhouden uit zijn toespraak zijn:
* Geloven is niet automatisch verbonden aan de Kerk; kerkverlaters ontdekken in de grote diversiteit aan spirituele tradities dat er ook geloofsleven is na de kerk; binnen spirituele groeperingen vindt men wel het spirituele verhaal zoals ook in de kerk, maar mist men de norm die de Kerk er wel bij biedt;
* De Bijbel reikt ons de grammatica & taal aan om over God te kúnnen spreken;
* De Bijbel als combinatie van veel bijbelboeken biedt ons veel verschillende beelden, inclusief de verschillende godsbeelden van die tijd;
* De Bijbel heb je wel nodig om elkaars geloofstaal te kunnen verstaan;
* Als je de Bijbel leest, moet je je wel realiseren dat deze verzameling uiteenlopende geschriften door verschillende auteurs in verschillende historische contexten zijn geschreven en dat Gods Woord door al die mensen en in al die tradities tot ons komt;
* ..... je hoort het pas als je stil wordt en luistert naar God;
* Bijbellezen wordt vooral spannend als je dat intercultureel gaat doen, zoals we dat op de VU doen met theologiestudenten uit allerlei culturen van over de hele wereld;
* Als we de dogmatiek loslaten, komen we nooit meer bij onze gezamenlijke taal & grammatica van bijbellezen en geloven terug;
* Laten we computergames maken om de Bijbel beter te leren kennen;
* In de Protestantse Kerken van Nederland maken we teveel gebruik van vormen, inhouden en entourages van gisteren;
* Wetenschappelijk gezien heeft het principe van Jezus' binnenjoodse hervormingsbeweging - het "Allen in Christus één" - hèt grote verschil gemaakt met de andere bewegingen van andere rabbi's van die tijd, vooral in die periode waarin onderdrukking in die feodale tijd hoogtij vierde.

Toen ik professor Lietaert Peerbolte in mijn vraagstelling meenam door de historie van de schoolvakbenamingen "Bijbelse geschiedenis " werd "Godsdienst" werd "Godsdienst & levensbeschouwing" werd "Levensbeschouwelijke vorming", trok Lietaert Peerbolte eerst de analogie door met en in het theologie-onderwijs binnen theologie-faculteiten van de Nederlandse universiteiten om daarmee te onderstrepen hoe het karakter van het godsdienstonderwijs op alle onderwijsnivo's in Nederlands steeds verder is geseculariseerd en ontdaan van geloofsopvoeding.
Op mijn vraag wat zijn advies aan huidige godsdienstdocenten in het voortgezet onderwijs is, was hij kort en duidelijk: "Ouders en docenten, ga de Bijbel maar eens lezen".

vrijdag 7 november 2008

Oog in oog met Pieter Jelles Troelstra in Stiens

Vrijdag 7 november 2008

Vanuit Stiens rijd je Leeuwarden binnen over de Meester P.J. Troelstraweg. Als je in Stiens een rondje om de Sint Vituskerk wandelt, ga je aan de zuidoostzijde van de Stienser terp over de Pieter Jellessingel, de straat waarin Pieter Jelles Troelstra vroeger woonde. En als je dan doorloopt over de Stienser Langebuorren, kom je ter hoogte van de Pieter Jelles Eatcorner in de hoek met It Achterbosk en de Uniawei oog in oog te staan met “Pieter Jelles himself”, in steen. Sinds 1933 staat dit door Tjipke Visser ontworpen Piter Jelles-monument in ons dorp.

Maar wie was Pieter Jelles Troelstra?

Troelstra werd in 1860 geboren in Leeuwarden. De naam Troelstra stamt af van het Friese gehucht Teroele. Troelstra kwam uit een liberaal milieu. Zijn vader was belastingambtenaar, ook in Stiens. Troelstra woonde van 1868 tot 1875 in Stiens, waar hij naar de openbare lagere school ging.

Troelstra was actief als dichter in de Friese taal. Hij schreef zijn eerste Friese gedicht toen hij zeventien was. Hij studeerde rechten in Groningen en promoveerde in 1888. Daarna vestigde hij zich als advocaat in Leeuwarden. Hij was actief in de journalistiek en werd lid van de Friese Volkspartij. Zijn eerste huwelijk was (van 1888 tot 1907) met de Friese kinderboekenschrijfster Nienke van Hichtum (pseudoniem van Sjoukje Maria Diederika Bokma de Boer; auteur van “Afkes Tiental”). Ze woonden van 1888 tot 1893 in Leeuwarden. Troelstra was in die tijd advocaat en procureur.

Troelstra verzette zich tegen het anarchisme van Domela Nieuwenhuis. In 1894 was Troelstra één van de twaalf oprichters (de 'Twaalf Apostelen') van de SDAP. Als advocaat verdedigde hij de gebroeders Hogerhuis (1895-1899). Met zijn welsprekende verdediging maakte hij naam in het hele land. Dit verschafte hem ook binnen de SDAP veel prestige, dat hij later uitbreidde door zijn debatten met dr. Abraham Kuyper. In 1897 werd hij in de Tweede Kamer gekozen. Hij werd daarin de leider van de SDAP en was dat gedurende nota bene bijna 30 jaar.

In 1930 overleed Pieter Jelles Troelstra op 70-jarige leeftijd in Den Haag. Op het Troelstramomument (Anno 1933) in mijn woonplaats staat geschreven: “Oan de neitins fen Pieter Jelles, Frysk dichter en skriuwer fen de Friezen, 20-4-1933.

donderdag 6 november 2008

Bestuuur Stichting Jabikspaad vergadert in Bolward

Donderdag 6 november 2008

Het is de tweede keer dat ik ter kennismaking en oriëntatie de vergadering van het bestuur van de Stichting Jabikspaad Fryslân bijwoon. Vanavond treed ik toe tot het stichtingsbestuur. De bijeenkomst is ten huize van medebestuurslid pastoor Jan Romkes van der Wal te Bolsward.

We spreken over het tienjarig bestaan van de/het (Stichting) Jabikspaad (Fryslân), over de eerste uitgave van een Nieuwsbrief, over de Stichtingsstatuten en over de eerstvolgende bijeenkomst voor en met onze rayoninspecteurs.

Verschillende items aangaande het Jabikspaad komen aan de orde, zoals een door ons in Jirnsum gepland Jabikspaad-monument op de plaats waar de oostelijke en de westelijke variant bijelkaar komen, over een nieuw-beoogd project bij Stenden hogeschool Leeuwarden, over een routewijziging die we moeten invoeren als de nieuwe Franeker rondweg wordt gerealiseerd, over het tweejaarlijks groot onderhoud van onze route-bebakening en over de wijze van financiële dekking van de voor 2009 begrote kosten en uitgaven, teneinde alle gewenste activiteiten ook mogelijk te maken.

woensdag 5 november 2008

Verschillende soorten werkplekken bij AGW

Woensdag 5 november 2008

Gisteren schreef ik over mijn eerste werkdag in de nieuwbouw van Stenden hogeschool Leeuwarden; zie daartoe het weblog-bericht van gisteren hier onder dit bericht van vandaag. Daarbij staat ook een foto, waarop twee verschillende soorten werkplekken zichtbaar zijn, namelijk individuele werkplekken in een afgesloten ruimte èn individuele werkplekken met hoog opgaande tussenschotten.

Er zijn bij Activiteiten Gerelateerd Werken (AGW) nog meer soorten werkplekken, zoals bijvoorbeeld op bijgaande foto links de groepsgewijs gekoppelde individuele werkplekken en rechtsboven de groepswerkplekken waar je met twee of drie personen samen aan bijvoorbeeld een digitaal document kunt werken dat dan voor ieder zichtbaar is op de centrale monitor.

dinsdag 4 november 2008

Start AGW @ Stenden university Leeuwarden

Dinsdag 4 november 2008

De nieuwbouw van Stenden hogeschool Leeuwarden is weliswaar niet klaar, maar de verhuizing van al mijn collega's van het Domein Onderwijs Expertise van de Educational Support Organisation (ESO) is sinds gisteren al achter de rug. Het is vandaag mijn eerste volledige werkdag op deze nieuwe werkplek in het nieuwe gebouw aan de Rengerslaan in Leeuwarden.

De plafondverlichting wordt nog gereedgemaakt, de hele dag worden kannen koffie en thee aangevoerd omdat het koffieapparaat het nog niet doet, er kan niet worden geprint en gekopieerd, er zijn nog geen papiercontainers, de beoogde nieuwe lockers zijn er nog niet, de (brand)kasten waar alle dossiers in moeten, zijn er nog niet, de ramen worden nog gereinigd, monitoren worden nog geplaatst, de verwarming van de kantoorruimte staat veel te hoog en de vergaderruimte is steenkoud door een nog niet ingeregelde airco, de vloer van het atrium is nog niet gelegd, de ingangspartij bestaat nog uit enkele houten vlonders, de verhuisdozen voor het archief zijn ook op de werkvloer gezet, het keukenblok is nog niet klaar, de toiletruimtes zijn nog niet gereed, overal staan verhuisdozen, er zijn opstartproblemen met de laptops en telefoons, de bibliotheek is nog niet ingericht, de vergadertafels moeten nog komen en de pilaren op de werkvloer waar we steeds bij langslopen, worden vandaag geschilderd; kortom we werken op een bouwplaats.

Maar niet getreurd, het ziet er al mooi uit, de docking stations werken, de kleurrijke stiltewerkplekken en een groot deel van de andere werkplekken kan worden gebruikt. Collega's helpen elkaar met opstarten van werkapparatuur, de meesten kunnen via het netwerk aan de slag met hun laptop, er wordt vergaderd, overlegd, geëmaild, getelefoneerd en rondgeleid. De ondersteunende diensten lopen zich de benen onder het lijf vandaan om alles wat nog moet worden gedaan, snel en afdoende af te handelen, teneinde het werken voor ons zo optimaal mogelijk te maken. Sleutels, mobiele telefoons en toegangstransponders worden uitgereikt. Hoe dan ook, de kop is eraf, het Activiteiten Gerelateerd Werken (AGW) bij Stenden hogeschool is van start!

maandag 3 november 2008

4e Landelijk Beraad van het NBG in Eemnes

Maandag 3 november 2008

Onze vierde vergadering van het Landelijk Beraad van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is in Hotel De Witte Bergen te Eemnes. Dit overleg wordt ook bijgewoond door Yvonne Zwart van het NBG-Klantencontactcentrum, Bert de Jong, de NBG-manager Activeren & Presenteren en Christa Baauw, het NBG-bestuurslid die het NBG-Vrijwilligersbeleid als speciaal aandachtspunt in haar bestuursportefeuille heeft.

Onze voorzitter Hans van Loon heeft een aantal concepten op schrift gezet voor nieuw op te stellen NBG-reglementen, nu wij landelijk zover zijn dat de nieuwste versie van de statuten van het NBG is vastgesteld. Wij bespreken achtereenvolgens: het concept-Reglement Ledenvertegenwoordiging, het concept-Reglement Vrijwilligerswerk, het concept-Verenigingsreglement en het voorstel voor Statutenwijziging dat is gebaseerd op de beoogde inhouden van bovenstaande drie concept-Reglementen.

In het tweede deel van het beraad staat de aanzet tot de NBG-notitie "Een Beweging in Beweging" van Bert de Jong centraal, waarin Bert beschrijft hoe het NBG-vrijwilligerswerk hedentendage is ingericht om de vrijwilligersbeweging van het NBG zo optimaal mogelijk in beweging te houden.

De stukken die we vandaag hebben besproken, gaan nu naar andere NBG-geledingen ten behoeve van finale besluitvorming daaromtrent.
Aan het eind van het overleg passeren allerlei ins en outs van de dit jaar weer groots opgezette Bijbel10daagse van het NBG die vandaag eindigt.

zondag 2 november 2008

Sing In met Lemster Mannenkoor en dominee Boomsma

Zondag 2 november 2008

De Gemeentedienst van vanavond in De Hege Stins in Stiens is van de Gereformeerde Evangelisatiecommissie. Zij hebben het Lemster Mannenkoor uitgenodigd, onder begeleiding van dirigent Harm van der Meer en organist Jan Kroeske. Als voorganger heeft de Evangelisatiecommissie gekozen voor emeritus-predikant ds. Pieter Boomsma uit Nijverdal, voorheen bij ons in Stiens ook predikant geweest. De dienst is een Sing In met als thema: "Groot is onze Heer". Durkje haar ouders zijn eerder vandaag bij ons gekomen om deze dienst ook bij te wonen. Hun belangstelling voor dit koor is ook gelegen in het feit dat mijn schoonvader zingt in het collega-mannenkoor van Dokkum, te weten "Pro Rege". Het is ook wel eens mooi om zo'n ander groot collega-koor te beluisteren, toch?

Een kwartier vóór aanvang van de Sing In is de kerk tjokvol. De kerkgangers zitten zelfs op het liturgisch centrum, langs de muren van de kerkzaal, de bijzaal is helemaal vol en zelfs het podium van de bijzaal zit vol mensen. Enkele meereizende vrouwen van de koorleden zijn zo vriendelijk om in de hal van de kerk de dienst door de openstaande deuren op enige afstand bij te wonen, waardoor er toch nog enkele late kerkgangers bij kunnen. Als alle mogelijke zitplaatsen zijn benut en de late gasten helaas onverrichterzake huiswaarts moeten, begint de Sing In.

Het Lemster Mannenkoor met vanavond een bezetting van ongeveer 75 mannen, zingt enkele malen in de dienst steeds twee liederen. De liedkeus voor de samenzang is vanavond heel traditioneel: bekende psalmen, gezangen èn liederen uit de Zangbundel van Johannes de Heer. Opvallend is dat veel gemeenteleden hoorbaar meeneuriën als de organist op zijn koororgel het voorspel van de zo geliefde liederen zingt, iets wat in een reguliere dienst bij ons zo nooit gehoord wordt. Bij de samenzang van "Welk een vriend is onze Jezus" zingt het mannenkoor daartegenin de tegenstem, wat mij doet denken aan de tijd dat ik als kind thuis in de keuken tijdens de dagelijkse afwas dit lied ook zong met daarbij de tegenstem van mijn moeder (mem) en zuster (Rennie).

Voor dominee Boomsma is het niet moeilijk preken over het thema "Groot is onze Heer"(... en oppermachtig, zijn inzicht is niet te meten; Psalm 147 vers 5), want zijn altijd enthousiaste voorgaan tijdens kerkdiensten spoort uitermate goed met zo'n tekst en thema. Ds. Boomsma: "Groot is Zijn liefde, want ook al zou je die liefde willen keren, Zijn liefde blijft maar doorgaan met komen".

Na de slotzang met de slotzinnen "U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer", gaan de kerkgangers massaal zingend de kerk uit als de organist als toegift nog een tweetal classics speelt. Dan is er ook nog koffie van de kerk in de ontvangsthal voor koor èn kerkgangers. Ook hier nemen de mannenkoorleden de enthousiaste reacties van de kerkgangers als dank in ontvangst.

zaterdag 1 november 2008

Wylde Goes fan KFFB bringt Iona-lieten yn Fryslân

Sneon 1 novimber 2008

As KFFB-bestjoer hawwe wy koartlyn boppesteande lietebondel útjûn. It is "Wylde Goes", mei lieten út Glasgow en Iona, oerset troch Atze Bosch. It boek is publisearre op snein 5 oktober 2008; sjoch dêrta myn ferslach fan dy dei in dizze weblog. De oare redaksjeleden fan dizze útjefte binne: Jan Breimer, René Silvis, Hinne Wagenaar en Jan Wouda.

It nije Fryske lieteboek befettet 35 kûpletlieten mei in koarsetting of in piano-/oargelbegelieding en hat ek noch 18 koartere lieten dy't allegearre in koarsetting hawwe. Alle teksten binne yn it Frysk en yn it Ingelsk werjûn. By in part is ek de Hollânsktalige oersetting opnommen. It boek hat KFFB-nûmer: 449 en ISBN-nûmer: 978 90 74918 67 1. Yn 'e boekhannel èn by de KFFB kinne jo dizze moaie útjefte keapje foar € 17,50

Faaks wolle jo ek lid wurde fan ús feriening de Kristlik Fryske Folks Bibleteek (KFFB). It lidmaatskip fan 'e KFFB kostet € 27,00 yn 't jier. Dêrfoar krije jo trije kear yn 't jier (yn febrewaris, maaie en septimber) in roman; en de Frysk literêre krante "De fleanende krie" krije jo der dan ek noch trije kear op ta. Fia ynternet kinne jo fuortendaliks lid wurde op 'e side: http://kffb.nl/nijlid.html

It lêste liet fan dizze Iona-bondel is in songen gebed fan treast, mei as refrein:
Wês mei minsken yn need,
jou har frede yn leed,
God fan heil, wol har hielje.

Griene Greiden Geandefoets

Vrijdag 31 oktober 2008

Na enkele dagen met regelmatig regen is het vandaag opvallend mooi weer. Vanmorgen vroeg zijn de velden nog berijpt; het heeft vannacht al een klein beetje gevroren. De temperatuur loopt vandaag niet hoog op, maar de later in de ochtend doorbrekende zon, maakt het aangenaam wandelweer.

Durkje en ik starten in Easterlittens, in de Friese Greidhoek. Tegenover de oude schoorsteen en het ongeveer tien jaar geleden tot woning verbouwde ketelhuis van de voormalige zuivelfabriek van Easterlittens steken we bij het Krúswetter de Franekervaart over, om direct daarna in zuidwestelijke richting naar Hinnaard te wandelen. We gaan over het smalle wandel-/fietspad met direct links de fri(e)sgroene Greiden en rechts naast ons het door de zon goudgeel gekleurde riet, langs de Bolwardervaart.

Van Hinnaard gaan we naar Spannum. Daar lunchen we en wandelen we vlak buiten de bebouwde kom door het enige jaren geleden door de plaatseljke basisschoolkinderen aangeplante Spannummerbos, met daarin een ven en een uitzichtsheuvel. Vanuit het Spannummerbos gaan we naar Winsum. Het laatste stuk van deze ongeveer 13 kilometer lange wandeltocht nemen we het wandel-/fietspad van Winsum, langs de Franekervaart, terug naar Easterlittens.

Aandacht voor Religieus Erfgoed in Fryslân

Donderdag 30 oktober 2008

De dag van het tweede Debatcafé dat we als Regiocomité Fryslân van de Vereniging VU-Windesheim (VVW) in het bomvolle Café Wouters te Leeuwarden organiseren als samenwerkingsactiviteit van VU-podium met het Friesch Dagblad. In het kader van het huidige Jaar van het Religieus Erfgoed schenken we vanavond aandacht aan de in Fryslân altijd actuele discussie over hoe we moeten omgaan met oude Friese kerken, al dan niet meer in liturgisch gebruik.

Directeur-Hoofdredacteur van het Friesch Dagblad, Lútzen Kooistra opent de avond met het voorstellen van onze vaste gespreksleider, Siem Jansen, directeur van de Noordelijke OntwikkelingsMaatschappij (NOM). De heer Jansen introduceert onze twee gastsprekers: bijzonder VU-hoogleraar Archeologische Momumentenzorg Jos Bazelmans (Vrije Universiteit) en de Friese Cultuurhistoricus-publicist Peter Karstkarel.

Aan de hand van stellingen en vragen krijgen beide sprekers de gelegenheid hun visie te geven op de wijze waarop wij in Fryslân verstandig zouden kunnen omgaan met ons Fries religieus-cultureel erfgoed. Prikkelende uitspraken worden daarbij door Peter Karstkarel, Siem Jansen en Jos Bazelmans niet geschuwd, waardoor er zowel vóór als ook ná de pauze een stevig debat ontstaat over een groot aantal belangen en tegenstellingen waar we in Friesland voor wat betreft onze oude en nieuwe kerken in verleden, heden en toekomst mee te maken hebben.

Bazelmans: De belangen van eigenaren van kerken èn van alle overige relevante partijen moet je om liturgische en economische redenen bijelkaar brengen om tot een oplossing voor dit gevoelige vraagstuk te komen.
Jansen: De betekenis en het belang van de kerken in Fryslân is in het algemeen heel groot.
Karstkarel: Desnoods laat je die oude Friese kerken maar een ruïne worden, maar in eerste instantie moet je alle Friese kerken openstellen, zoals dat in de ons omringende landen al gebeurt, want de mensen moeten die kerken weer in.

Dat Fryslân zo rijk is aan prachtige oude kerken, blijkt ook wel uit het feit dat een groot aantal dorpskerken bij wijze van voorbeeld worden genoemd, zoals bijvoorbeeld: Lollum, Boksum, Boer, Leeuwarden, Huizum, Eastermar, Woudsend en Reitsum. Op de momenten dat geanimeerd wordt gedebatteerd over deze Friese voorbeelden, wordt onmiskenbaar duidelijke hoe complex het vooral ook in Friesland is om op grond van al die liturgische, economische, cultuurhistorische, religieuze en emotionele argumenten verantwoorde keuzes te maken.

De VU-podiumavond wordt even na 22.00 uur afgesloten met door Ties Jan Eekhof (van ons VVW-Regiocomité) indrukwekkend voorgedragen poëzie over de eeuwenoude Friese terpkerken, zoals wij die verspreid in onze schitterende provincie bijna overal rondom (nog) kunnen zien.

74e jarig fan ons hait

Woensdug 29 oktober 2008

Fandaag wordt ons hait 74 jaar. Wij fiere dut heuglike fait metnander in Drachten. De heule dâg deur is it as altyd een kommen en gaan fan femily, buren en andere kunde. Mem het weer een mooie ferjarigskaart maakt foor hait. Deuze ferjarigskaart hangt op in mooi plakky in 'e kamer an 'e muur. De Bildtse flaggys hange deur de heule kamer en teugen de 30 winskaarten lêge foor elkeen even te sien op 'e tafel achter in 'e kamer.

Wy binne segende minsen nou't wy metnander weer in jaar feerder binne, seker ok na it ôflopen jaar dat foor hait & mem en ok foor ons allegaar een spannend jaar weest het, so na de sware sykte en de operaasie die't hait derna ok nag hat het. Ut is dos aans as aans om deuze jarig fan't jaar te fieren fergeleken met ferleden jaar. Hait gaat nou op na syn 75e jaar.