woensdag 26 november 2008

Algemene Vergadering CNV-Onderwijs in Amersfoort

Woensdag 26 november 2008

Namens de Sector Hoger Onderwijs woon ik als stemgerechtigd lid vandaag de Algemene Vergadering van CNV-Onderwijs bij in De Eenhoorn te Amersfoort. Een aantal statutaire zaken passeren de revue, zoals bijvoorbeeld Statutenwijzigingen, de Begroting 2009 en overige ingekomen Voorstellen. Het Bestuur van CNV-Onderwijs legt verantwoording af over de recente uitvoering van haar werkzaamheden. In een verkiezingsronde benoemen we Patrick Banis in de functie van bezoldigd bestuurder. Oud-bestuurslid Evert de Jong verzorgt een presentatie over het werk van CNV-Internationaal.

We luisteren naar de voordracht van keynote speaker Alexander Rinnooy Kan, van 2006-2010 kroonlid en voorzitter van de Nederlandse Sociaal Economische Raad (SER). Rinnooy Kan gaat kort in op zijn commissie-rapport "LeerKracht!", waarin het zogenoemde dubbele lerarenprobleem wordt beschreven: het actuele en dreigende tekort aan kwalitatief goede leerkrachten in het onderwijs. Rinnooy Kan vertelt dat hij de reacties uit politiek en onderwijs bemoedigend vindt, ziende op de toegezegde extra gelden voor onderwijs en het onlangs overeengekomen Convenant Leerkracht. Een groot aantal ideeën van zijn commissie zijn daarmee inmiddels overgenomen en zullen hopelijk leiden tot verbeteracties in het onderwijs.

Na zijn voordracht is er gelegenheid om met de heer Rinnooy Kan plenair in gesprek te gaan. Tijdens de interactie met de volle zaal is Rinnooy Kan klip en klaar:
-"Leraren moeten nu ook bereid zijn zich samen - zichtbaar - in deze discussie te storten, zowel in de algemene discussie, als ook in allerlei sub-clubs die zich richten op specifieke deelkwesties. - CNV-Onderwijs moet daarbij voorop (blijven) lopen;
- En zorg ervoor dat jullie input leveren aan het Innovatieplatform (NB. waarvan Rinnooy Kan ook lid is);
- Leerkrachten moeten vooral doen waar ze bij uitstek geschikt voor zijn: goed lesgeven. Onderwijsondersteuners moeten daarbij zoveel mogelijk worden ingezet, om daarmee een deel van het dreigende lerarentekort op te heffen."

Na de pauze woon ik de Deelsessie bij over "Christelijk Sociaal Denken". We zijn daar in gesprek met Tweede Kamerlid Jan Jacob van Dijk (CDA), die in de hoedanigheid van bijzonder hoogleraar Christelijk Sociaal Denken binnen de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) in een buitengewoon boeiend gesprek met ons verkent hoe vanuit het Christelijk Sociaal gedachtegoed begrippen als solidariteit, naastenliefde en verantwoordelijkheid handen en voeten kunnen krijgen in de dagelijkse praktijk van ons als medemens, als vakbondslid en als medewerker in het onderwijs, zowel nationaaal als internationaal.
- Met wie ben je solidair, want solidair zijn met de één kan de solidariteit naar de ander uitsluiten.
- Hoever ga je met je solidariteit en hoe geef je daaraan vorm en inhoud.
- Van Dijk: "Je bent als persoon verantwoordelijk voor je eigen situatie, maar hebt daarbij ook een verantwoordelijkheid in de situatie van de ander.
- Als mens kom je alleen maar tot je recht in de relatie tot je medemens.
- Christelijk Sociaal Denken mag je als christelijk karakteriseren, omdat het uitgaat van een ander (hier: christelijk) beginsel en omdat je het doet met een ander (christelijk) doel èn omdat je daarbij en daartoe een andere (christelijke) weg bewandelt; het zit hem dus in het proces en niet zozeer in het resultaat van je werk."

Aan het eind van de Algemene Vergadering spreekt Michel Rog als bestuursvoorzitter van CNV-Onderwijs zijn Jaarrede uit onder het Adventsmotto: "De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan.".

Geen opmerkingen: