zaterdag 30 september 2017

Zonsondergang over het uienveld

Zaterdag 30 september 2017
Zonsondergang over een uienveld ten westen van FeinsumWachten op de oogst
Bijna een maand geleden zagen Durkje en ik tijdens een avondwandeling over het steenpad ten westen van Feinsum de dikke uien op de uitgestrekte akker die tegenover onze woning ligt.
Nog enkele weken, en dan zijn ze zover om geoogst te worden.
Uienveld op 4 september 2017
Zonsondergang na de oogst
In de nu bijna afgelopen week heeft een boer enkele dagen uur in uur uit tot laat in de avond met zijn tractor op en neer gereden over het lange en brede uienveld. De uien werden mechanisch gerooid en vervolgens na enige schudwerk op de rooimachine weer teruggeworpen op de akker-ruggen, om daar in de komende dagen te drogen, waarna ze van het land zullen worden gehaald.
In de afgelopen maand is er veel meer regen gevallen dan te doen gebruikelijk in de maand september. Ook gisteravond en eveneens vandaag was er weer veel neerslag. Tussen de ruggen staat vanavond het water in de lange voren.
Tijdens de zonsondergang wordt het wateroppervlak in die voren schitterend beschenen met de mooie kleuren van die zonsondergang.
Vandaag hebben de uien op de ruggen herhaaldelijk een spoelbeurt gehad, maar morgen blijft het volgens het weerbericht in deze regio droog, dus dan krijgen de uien de gelegenheid om te drogen.

woensdag 27 september 2017

Zonsondergang met vogels

Woensdag 27 september 2017
Zonsondergang, elke dag uniekElke dag uniek
Vaak gaat in deze periode van het jaar de zonsondergang gepaard met een prachtig gekleurde avondlucht.
Vandaag is het niet zozeer de lucht die zo mooi kleurt, maar is het de ondergaande zon zelf, die geleidelijk haar mooie kleurenpalet laat zien.
En als ondertussen dan ook nog een grote groep vogels voorbij komt vliegen, is het plaatje van de zonsondergang, bekeken vanuit onze voortuin, weer net zo uniek als elke dag.

zondag 24 september 2017

Een historische wandeling door Ouwe-Syl

Zondag 24 september 2017 
Vanaf de Leijsterstreek zicht op Julianakerk & Aerden Plaats in Ouwe-SylDorpswandeling door Oude Bildtzijl
Ruim een maand na de verhuizing en al bijna vijf maanden na onze vorige wandeldag is het vandaag eindelijk zover dat Durkje en ik weer eens een wandeldag kunnen beleven. We blijven in de regio waarin we wonen, en zullen vanmorgen vanuit onze nieuwe woonplaats starten, om daar vanmiddag ook terug te komen. Het wordt een gecombineerde wandeling, waarbij we een bestaande wandelroute opnemen in een langere wandeltocht.
In 2007 publiceerde de dorpshistoricus Sytse Keizer de dorpswandelgids 'Een historische wandeling door Ouwe-Syl'. Die gaan we vandaag wandelen, maar daartoe moeten wel eerst van Feinsum naar Oude Bildtzijl, en na afloop ook weer terug naar Feinsum.

Village of Tradition
Sinds de millenniumwisseling is Oude Bildtzijl één van de negen zogenoemde 'Villages of Tradition', (evenals het Friese Kimswerd en Veenklooster, Schokland en plattelandsdorpen in Ierland, Italië, Spanje en Portugal). Die dorpen vormen een internationaal netwerk ter bevordering van regionale activiteiten en tot het in stand houden van cultureel erfgoed.
Het beschermde dorpsgezicht van Ouwe-Syl ademt nog steeds de sfeer van vroeger. Ruim vijf eeuwen geleden ontstond hier een bloeiende gemeenschap rond de zijl (sluis) aan de drooggelegde Middelzee. Het markante dorpscentrum van Ouwe-Syl - met haar gerestaureerde Pyp (sluis), herberg De Aerden Plaats en het al meer dan 300 jaar oude dorpscafé Graauwe Paard - vormt ook het levendige knooppunt in een gevarieerd cultuurlandschap. Aan de hand van de beschrijving van de `Koiertocht` door Ouwe-Syl gaan we vandaag dit geboortedorp van mijn moeder nader bekijken en onderweg kennis nemen van de geschiedenis en de tradities van Oude Bildtzijl.

Door de mist
Om kwart voor tien vanmorgen vertrekken we vanuit onze woning in Feinsum. Vanaf de Holdingawei gaan we de Hege Hearewei op, om over het 'stienpaad' naar de Goadyk te lopen. We hullen ons in de mist, dus van uitzicht is hier nauwelijks sprake. Vanaf de Goadyk slaan we rechtsaf de Witewei op, om dan tussen de akkers door naar de Slachtedyk te lopen. Aan de noordzijde staat het waterpeil zo hoog, dat de sloten meer dan vol staan. De gewassen op de akkerranden staan bijkans onder water. Aan de overzijde van de Slachtedyk worden we in stilte van de mist gadegeslagen door twee grote witte schapen, die ons bijna roerloos observeren in het voorbijgaan.
Over de parallelweg van de Stienser Hegedyk lopen we naar Vrouwbuurstermolen.

Skiep yn 'e dize oan de Slachtedyk
Langs de Ouwe Rij naar Ouwe-Syl
Via de Leijsterhegedyk en een klein stukje Spoardyk gaan we naar Het Laaisterpadsy, dat we langs de Ouwe Rij volgen. Aan de overzijde van de Leister Feart vervolgen we het fiets- en wandelpad langs de poldervaart tot we bij de sportvelden over de Leijsterstreek Ouwe-Syl binnenwandelen.
De eerste vijf kilometer hebben we er nu op zitten, dus een kop koffie in dorpsherberg de Aerden Plaats hebben we wel verdiend. Daar worden we gastvrij ontvangen met koffie en het welbekende Sylster Keky (cake, gebakken door bakkers Nico & Aeltsje uit Stiens). We lopen binnendoor ook even door de doopsgezinde Julianakerk (1806). Na de koffie en een goed gesprek met onze verhalende gastheer die van Indische origine is, gaan we weer verder. Dan is de mist al opgetrokken, en schijnt de zon voor de rest van de dag volop. Wat een prachtig wandelweer is het vandaag.

Historie aan weerszijden van de Kadyksterfaart
Vanaf de Pyp gaan we over de Van Albadaweg (als Bildtkers noemen dat nog altijd ''t Wechy') in noordelijke richting, waarbij we de voormalige Grietenijschool (1523/1550), de plek van de vroegere graanmolen (1857), De Broederschap (zuivelfabriek (1892), het voormalige graanpakhuis, de Vrije Evangelische Kerk (1918), het geboortehuis van mim, en de inmiddels voor kerkdiensten niet meer in gebruik zijnde Gereformeerde Kerk (1927) van mijn beide pakes & beppen passeren.
Aan de overzijde van de Kadyksterfaart lopen we over de Tjeerd Thijssenstraat weer terug richting Pyp, om al vrij snel door een steeg door te steken naar de Krelis Annesstraat.
Bij de vroegere Kolk (waar voorheen de zeeschepen aan wal lagen) gaan we dan verder over het Klaine Keizer-padsy', langs de bungalow die momenteel via een vindingrijke verloterij wordt verkocht, met 11 november aanstaande als trekkingsdatum. Op de Ouwesylster Pyp hadden we al een echtpaar ontmoet, dat ook een lot had gekocht, en dat nu alvast even kwam kijken over welke woning het hier gaat. Spannend wie zich dit huis op de trekkingsdatum mag toeëigenen. Loterijdeelnemers zijn veelal in stilte al aan het nadenken wat ze met dit inmiddels beroemde Sylster huisje (zouden kunnen) gaan doen als het lot hen welgevallig is. Dromen kan nog tot Sint Maarten. Na die datum ziet iedereen een nieuwe realiteit onder ogen.

Over de Pyp
We komen door het dorpsbosperceel uit bij de Monnikebildtdijk, die we oversteken om aan voet aan de overzijde door de lopen naar de Van Egmondstraat, die we ook wel de Landbuurt noemen. Daarna lopen we om de sportvelden heen en komen dan weer uit bij de Ouwe Rij die we over het Laaisterpadsy en Leijsterstreek langs de voormalige Hervormde kerk (1905) wederom volgen tot op de Syl (Pyp).
Langs het dorpslogement De Witte Klok lopen we voorbij de Skitelbuurt, basisschool De Oprel (1898) en langs het grote dijkhuis waar mijn grootouders vroeger woonden tot aan Búttensyl. Dan gaan we een eindje terug over de 'Hooge Streek', tot we bij 'de dyk del' (oprel) door kunnen steken naar de achter de voet van de dijk liggende Dominee Mooystraat. Die voert ons weer naar de Van Albadaweg en de Pyp.

Met vaart langs en over de fearten
Langs de Ouwe Rij lopen we dan terug richting Froubuurt, maar bij de brug over de Leister Feart buigen we af naar Alde Leije, dat we binnenwandelen bij de nieuwe sluiskolk, die onderdeel uit maakt van de vrij recent geopende Elfstedenvaarroute. De sluiskolk wordt op dit moment van passeren gebruikt door een sportvisser en door enkele vaargasten die met een sloep schutten in de kolk.
Aan de overzijde van de brug over de Leister Feart vervolgen we onze route over De Streek en voorbij de jachthaven over It Skoalpaad, naar de Langedyk.
Daar wandelen we Alde Leije uit, om langs een aardappelrooiende boer naar de Hege Hearewei te lopen, die we dan volgen, tot we via de Feinsumer Brêge de Feinsumer Feart oversteken, en we weer thuiskomen in Feinsum.

Een weldaad voor lijf en leden
Met ons hebben vandaag - zo zagen we onderweg - velen wandelend, fietsend, vissend en varend genoten van deze schitterende mooi weer-nazomerdag. Onze wandeling van zo'n 14 kilometer ervoeren we na zoveel maanden wandelloos leven als een Friese weldaad voor lijf en leden. We wonen niet alleen op een mooie plek in een karakteristiek Fries dorp, maar ook in een schilderachtige regio met een heel eigen historie en cultuur.

Proefvisitatie voor Master Educational Leadership in Leeuwarden

Dinsdag 19 september 2017
Plenaire terugkoppeling van de auditbevindingenToets Nieuwe Opleiding

Voor een nieuw op te starten HBO-Master-opleiding dien je voorafgaand aan de start accreditatie aan te vragen bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, die als bijzonder bestuursorgaan uitgaat van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap.
Een lang en intensief voorbereidingstraject gaat aan de start van zo'n nieuwe opleiding vooraf.
Eén van de stappen die daartoe moet worden doorlopen, is de visitatie van de opleiding, door een auditpanel van onafhankelijke, gezaghebbende experts, die kunnen beoordelen of de geplande opleiding voldoet aan de accreditatiecriteria, waaraan een nieuwe opleiding voor de Nederlandse wet dient te voldoen.

Proefvisitatie
Ter voorbereiding op zo'n visitatiedag organiseren we binnen Stenden Hogeschool altijd een voorbereidingsdag, een zogenoemde proefvisitatie, die je kunt beschouwen als een soort generale repetitie, waarbij we samen met een proefauditpanel bekijken of er nog enkele puntjes op de i moeten worden gezet, alvorens we de officiële visitatie doorlopen.
Vandaag vindt zo'n proefvisitatie plaats voor de opleiding Master Educational Leadership.
Een proefpanel dat is samengesteld uit interne en externe experts beoordeelt vandaag alle gereedzijnde opleidingsdocumenten, en gaat achtereenvolgens in gesprek met de verschillende stakeholders van de opleiding, waaronder het managementteam, de docenten, de leden van de diverse borgingscommissies, en ook vertegenwoordigers vanuit het werkveld waarvoor deze opleiding gaan opleiden.

Plenaire terugkoppeling
Aan het eind van deze dag verzorgt het proefvisitatieteam een plenaire terugkoppeling voor alle deelnemers van deze auditdag, en voor alle anderen die ook belangstelling tonen voor de resultaten van deze auditdag. In zo'n terugkoppeling presenteert de voorzitter van het proefvisitatiepanel een serie Tops & Tips, die de medewerkers van de opleiding helpen om het toch nog weer iets beter en mooier te maken. Binnenkort zal van deze dag door het auditteam ook nog een auditrapport worden gepubliceerd, waarmee de medewerkers van deze nieuwe opleiding aan de slag kunnen om de laatste voorbereidingen te treffen voor de officiële visitatie die aanvang volgend jaar zal gaan plaatsvinden.

maandag 18 september 2017

Ingebruikname

Maandag 18 september 2017


Nieuwbouw
Als je iets goeds neerzet, hoef je er meestal niet al te veel om heen te organiseren, want dat loopt 'het' vanuit zichzelf wel als een trein.
Afgelopen zomer zijn de verbouw en uitbreiding van het onderwijsgebouw van Stenden Hogeschool in Leeuwarden gerealiseerd. In deze nieuwbouw is veel aandacht geschonken aan ontmoeten en werken in kleinere groepen. Er zijn ateliers gekomen, kleine overlegruimtes, en in de openbare ruimtes is een grote diversiteit aan pauze- en werkplekken gerealiseerd.

Ontmoetingsplekken
Als het zo praktisch is en zo mooi, hoef je de ingebruikname daarvan niet te organiseren, want onze studenten en medewerkers vinden hier heel gemakkelijk hun weg en werkplek.
Overleggen, individueel werken in de electronische leeromgeving en in groepen samenwerken, al dan niet met een kop koffie met iets lekkers erbij; het is hier allemaal mogelijk, en er wordt zo vlak na de opening al volop en dankbaar gebruik van gemaakt.

Onderwijzen en leren
Als je als hogeschool het onderwijs goed organiseert en faciliteert, komt het leren als vanzelfsprekend wel op gang en is dan niet meer te stoppen.

zondag 17 september 2017

Startzondag 2017 van de Protestantse Gemeente van Stiens

Zondag 17 september 2017 
Een warm muzikaal welkom van Rise in De Hege Stins van Stiens Entree met Rise
Als we vanmorgen de ingang van de ontvangsthal van De Hege Stins naderen, horen we de muziek van binnen al.
Alle kerkgangers die vanochtend de kerkdienst op deze Startzondag bijwonen, worden op hartverwarmende wijze met muziek verwelkomd door de jeugdband Rise van onze Protestantse Gemeente van Stiens.
Een korte groet en dank aan de jeugdband, het bij de entree van de kerkzaal in ontvangst nemen van het infoblad van deze zondag met daarbij ook het programma-overzicht voor Vorming en Toerusting van het seizoen 2017-2018, en dan komen we de kerkzaal binnen, die ook vanmorgen al weer behoorlijk vol loopt.

Dienst met United
Met zijn allen vieren we in deze ochtendkerkdienst het zondagochtendprogramma van het Startweekend, waarmee we ons nieuwe kerkelijke seizoen inluiden.
Dominee Jaap Overeem en kerkelijk werkster Tine de Vries verzorgen samen met lector Nelleke van Wessel de twee korte overdenkingen en de bijbellezing, en onze gemeenteband United zorgt voor alle muzikale begeleiding en voor enkele mooie songs, als groep, duet en ook solo, daarbij af en toe op vleugel begeleid door dominee-pianist Overeem.

Koffie met
En na deze startzondagkerkdienst worden alle kerkgangers genodigd om in de hal van de kerk samen koffie te drinken. En blijf vooral even met elkaar napraten, want voor al die honderden kerkgangers staan lange tafels langs de muur van de kerkzaal, vol met allerhande lekkernijen voor bij de koffie, thee en frisdrank. Veel gemeenteleden hebben zelf iets gebakken of gekocht, om vandaag na de kerkdienst de gezelligheid te verhogen door eens flink uit te pakken met al dat lekkers, waar dankbaar van wordt genomen en gegeten.
En het bleef nog lang een gezellig samenzijn in De Hege Stins, met - en als - dank aan al die enthousiaste vrijwilligers, die allen op eigen wijze hun bijdrage mee hebben geleverd om dit Startweekend op aangename wijze met elkaar af te sluiten.

Iestdyk, in moai blokje om

Vrijdag 15 september 2017 
Woning op een oude terp aan de Iestdyk van FeinsumTerpenland
Onze vrijdagavond begint met een korte avondwandeling nabij Feinsum.
Vanaf de Holdingawei gaan we via de Feinsumer Brêge van de Hege Hearewei over de Feinsumer Feart, om daarna de eerste afslag te nemen, die van de Iestdyk.
Dat we hier in een terpengebied wandelen, valt direct al op bij de eerste woning die we een eindje verderop op een oude terp zien staan langs de Iestdyk.
Voorbij een ruime bocht in de Iestdyk slaan we rechtsaf, om over de spoardyk weer terug te lopen naar de Holdingawei in Feinsum.
'In moai blokje om'.

donderdag 14 september 2017

Pelgrimeren met kinderen is leuk

Donderdag 14 september 2017
Jac Naus enthousiasmeert de Stenden-studentengroep van de keuzeminor 

Keuzeminor
Aan het begin van het nieuwe semester komt de studentengroep voor haar Keuzeminor Identiteitsontwikkeling bijeen bij de Opleiding tot leraar Basisonderwijs (ook wel Pabo genoemd) van Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Eén van de onderdelen van deze keuzeminor gaat over 'Pelgrimeren met kinderen'. Al twaalf basisscholen van de vereniging voor Christelijk Basisonderwijs (CBO) Noordwest Fryslân hebben zich aangemeld om in het lopende schooljaar mee te doen aan dit prachtige onderwijsproject.

Internationaal, intercultureel en innovatief
Pabo-docente Joanneke Kuipers van Stenden Hogeschool heeft vanmorgen de groep van 14 studenten bijeengeroepen voor een startbijeenkomst van deze keuzeminor.
Daarbij heeft ze Bas Brouwer en Jac Naus uitgenodigd, die namens het Nederlands Genootschap van Sint Jacob (het nationale pelgrimsgenootschap) het onderwerp over Pelgrimeren met kinderen zullen introduceren.
Dit onderwijsproject kent een internationale invalshoek en heeft ook interculturele aspecten, en bovendien is het de bedoeling dat het innovatief, vernieuwend moet zijn, ook gebruikmakend van eigentijdse media in een gedigitaliseerde wereld.

Pelgrimeren is leuk
Joanneke opent deze startbijeenkomst en geeft dan Bas Brouwer het woord, die namens de Stichting Santiago aan het Wad een korte inleiding verzorgt over het pelgrimageproject dat in 2018 in Fryslân zal draaien in synergie met Fryslân Kulturele Haadstêd 2018. De startplaats voor Nederlandse pelgrims Sint-Jacobiparochie zal volgend jaar tijdelijk de naam 'Santiago aan het Wad' dragen. In dat kader vindt ook dit onderwijsproject plaats.
Daarna krijgt Jac Naus het woord, die - als voormalig leerkracht in het speciaal onderwijs - enthousiast van wal steekt over pelgrimeren met kinderen. Zijn boodschap is: Pelgrimeren is leuk!
In dit onderwijsproject zullen kinderen leren dat wij allen pelgrim zijn in ons eigen leven, dat wij allemaal met onze eigen pelgrimstocht door het leven gaan.

Project met passie gebracht
Jac geeft aan te weten dat onze studenten moeten beginnen met theoretiseren in het kader van dit onderwijsproject, toch wil hij de studenten vandaag met enig pragmatisme enkele kapstokken meegeven, waaraan de diverse ontdekkingen van dit project te zijner tijd gehangen kunnen worden.
Zo gaat Jac Naus bijvoorbeeld nader in op:

 • Als je op weg gaat, moet je je voorbereiden. Hij verwijst naar geboorteverhalen en vertelt wat het vragen naar geboorteverhalen zoal met kinderen kan doen.
 • Welke weg ga jij in je leven? Laat kinderen bijvoorbeeld een tijdlijn maken; zelf heb je die wellicht al op Facebook. 
 • Je krijgt de rugzak van je leven. Welke kwaliteiten kreeg je mee van je ouders en van je grootouders. En hoe ontwikkel jij je talenten? Heb ook het lef om af en toe eens iets uit de rugzak van je leven te gooien. Hij verwijst naar de rol die een steen voor pelgrims onderweg kan betekenen.
 • Joanneke is jullie richtingwijzer in goud, en wie zijn er in je leven en opleiding nog meer die jou als trainer vormen?
 • Laat zien wie je bent. Jac noemt daarbij de functie van de Jacobsschelp als herkenningsteken voor pelgrims. Hij verwijst ook naar het werken met gespreksonderwerpenkaartjes onderweg.
 • Wees je ervan bewust dat je in je leven de hulp van anderen nodig hebt. Hij verwijst naar de pelgrimsstaf, waarmee veel pelgrims hun voettocht wandelen. Laat kinderen bijvoorbeeld hun eigen wandelstok maken van knotwilgentakken.
 • Dit pelgrimsproject geeft zin aan je leven.
 • Ervaar de stilte van de natuur. Leer stil te zijn, en houd er rekening mee dat kinderen veelal weinig weten van de natuur. 
 • Houd het vooral praktisch. Doe leuke dingen in dit project, met concrete opdrachten, en ontdek wellicht dat de kinderen vooral het wandelend pelgrimeren als het leukste onderdeel ervaren van dit pelgrimsproject.
 • Als studenten zullen jullie handvatten maken, die leerkrachten in het basisonderwijs nodig hebben om een dergelijk pelgrimsproject te draaien. Jac Naus: "Ga het niet alleen ontwíkkelen, maar ga de door jullie gemaakte lessen vooral ook zèlf geven!"

woensdag 13 september 2017

Wim Reimert exposeert in Stenden Hogeschool

Woensdag 13 september 2017
Schilderij van Wim Reimert in de Stenden Art GallerySchilderijententoonstelling
Tot en met 12 oktober 2017 exposeert Wim Reimert in de Stenden Art Gallery van Stenden Hogeschool te Leeuwarden.
Deze publiek toegankelijke expositieruimte bevindt zich op de begane grond achter het Auditorium van ons Leeuwarder hogeschoolgebouw aan de Rengerslaan.


Uit het onderwijs in de kunst
Na ruim dertig jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest als leraar natuurkunde op scholen in Zambia en Nederland is Wim Reimert in 2013 uit de klas en in de kunst gegaan. Niet dat de kunst er voorheen niet was, maar vanaf dat moment kwam de schilderkunst voor hem op de eerste plaats.
De natuurkunde is overigens niet geheel uit beeld verdwenen, want die is het thema van zijn reeks van ruim 50 kleine schilderijen, over de wetten van de natuurkunde.

Schappen scheppen
In de Stenden Art Gallery zijn momenteel veertien zogenoemde 'schappen' te zien. Het zijn olieverfschilderijen op doek van een bescheiden formaat van 40 x 50 cm.
Reimert noemt ze ‘schappen’ omdat het geen gewone landschappen zijn, maar land-, zee- en luchtschappen waar altijd 'iets mee is'. Dat kan een vreemde kleur zijn, een bijzondere toevoeging, een gekunstelde omgeving, of een onverwacht perspectief. Deels zijn het bestaande plekken in de natuur, die in artistiek opzicht door Wim Reimert onder handen zijn genomen. Deels zijn het volledig zelf bedachte buitenplaatsen.
Bij elkaar vormen ze een intrigerende reeks schilderijen, die een beeld geven van een nieuwe kijk op de natuur(kunde).

Weten van aardse krachten en Hemelse Machten

Dinsdag 12 september 2017
Liturgisch centrum van Nijkleaster in de Sint-Radboudkerk van Jorwert

Nieuw kloosterseizoen
Vanavond is de eerste bestuursvergadering van dit seizoen voor het stichtingsbestuur van Stifting Nijkleaster in de Sint-Radboudkerk te Jorwert. In de afgelopen zomer is er hard doorgewerkt in de planvorming ten behoeve van het realiseren van een kloostergebouw nabij Jorwert en ten behoeve van de programmering van de nieuwe activiteiten die Nijkleaster in dit nieuwe seizoen zal organiseren.

Over dromen, plannen en werkelijkheid
We evalueren vanavond de huisvestingssessies die in de afgelopen weken zijn georganiseerd en blikken vooruit naar wat er in de komende weken en maanden moet worden gedaan om onze droom van een nieuw Fries protestants klooster tussen Jorwert en Hilaard te realiseren. Zowel binnen als buiten Nijkleaster zijn velen actief om van dromen plannen te maken en van plannen werkelijkheid te maken. Bestuurlijk bespreken en beoordelen we de planvorming en besluiten we door te gaan op de ingeslagen weg, er graag op blijven vertrouwend dat Nijkleaster op afzienbare termijn eens over de financiële middelen zal beschikken om onze ambities waar te maken.

Dank zij aardse machten en Hemelse Krachten
Het zijn vrijwilligers, beroepskrachten en allen die zich anderszins aan Nijkleaster verbinden, die het op termijn met mensen en middelen allemaal waar moeten maken, en daarbij realiseren we ons ondertussen ook voortdurend afhankelijk te zijn van aardse machten en van Hemelse Krachten.

Welckome bij Stenden in Leeuwarden

Maandag 11 september 2017
Welkom in het Stiltecentrum van Stenden Hogeschool te LeeuwardenVerwel(c)koming 
Niet alleen nieuwe nationale en internationale studenten van Stenden Hogeschool worden in of na de zomervakantie bij ons warm verwelkomd. Ook de nieuwe Nederlandse studenten en de ouderejaars studenten en ook de Stenden-medewerkers worden dan weer verwelkomd; om met zijn allen uitgerust te beginnen aan het nieuwe collegejaar, dat inmiddels al weer is begonnen.

Welckome 
Niet alleen in formeel opzicht wordt iedereen verwelkomd. Ook in het Stiltecentrum in het Ontmoetingscentrum van Stenden Hogeschool in Leeuwarden wordt momenteel in stilte aandacht besteed aan alle Nederlandse en buitenlandse studenten en medewerkers die in en na deze zomervakantie (weer) in Leeuwarden zijn gearriveerd.
In het Stiltecentrum lopen diverse '(inter)nationale klompen' naar, langs en voorbij het altaar. Ze symboliseren de Stenden-studenten en -medewerkers die vanuit het buitenland (weer) in Nederland arriveren en die vanuit Nederland (weer) 'uitvliegen' naar de buitenlandse hogeschoolvestigingen van Stenden Hogeschool in Zuid-Afrika, in Qatar, in Thailand en op Bali.
Boven op het altaar staat de verwelkoming - met de C boven de K - in twee talen: welcome & welkom.

zondag 10 september 2017

Dubbel afscheid na jaren van trouwe vrijwilligersdienst

Vrijdag 8 september 2017
De regiocomitévoorzitter spreekt Roalah en Gerben toeAfscheidsdiner
Na vele jaren gemotiveerde en kundige inzet zullen twee gewaardeerde leden van het Regiocomité Fryslân van de VU-Vereniging vanavond afscheid nemen van hun regiocomitéwerkzaamheden. Dat afscheid vindt plaats in de bovenzaal van Café Wouters te Leeuwarden, waar het regiocomté gebruikelijk ook haar comitévergaderingen houdt.
Omdat ik jarenlang voorzitter van dit Friese comité ben geweest en in mijn bestuursjaren beide heren zijn aangetreden en we in die jaren zo aangenaam met elkaar hebben samengewerkt, zijn Durkje en ik door de huidige voorzitter van het Regiocomité Riet ten Hoeve uitgenodigd om vanavond aanwezig te zijn bij het afscheidsdiner, waarin de regiocomitéleden Gerben Stavenga en Roalah Leppink afscheid zullen nemen na zoveel jaren trouwe vrijwilligersdienst. Daar gaan wij graag naar toe, dus vanavond beleven we een fijne avond met elkaar in de bovenzaal van dit Leeuwarder café.

Wisseldiner
Om de ontmoeting ook optimaal gestalte te geven, wordt het een wisseldiner, waarbij de mannen tussen de dinergangen van plaats wisselen, opdat je gedurende de avond ook eens naast andere tafelgasten zit.
Tussen de dinergangen door wordt de tijd ook plezierig ingevuld door afscheidsspeeches. Zo luisteren we naar de toespraak van voorzitter Riet ten Hoeve, die de beide afscheidnemende bestuursleden met woorden van waardering en dank in het zonnetje zet, waarna regiocomitésectretaris Govert Geldof de beide heren een mooi boek en een persoonlijk getint getuigschrift kado geeft namens de Friese VU-regio en de VU-vereniging.

Reflectie met waardering
Gerben en Roalah maken ook gebruik van de gelegenheid om hun afscheidsspeech te presenteren, en als voormalig voorzitter mag ik ook nog de beide afscheidnemende regiocomitéleden toespreken, om te reflecteren op de goede jaren die we met zijn allen hebben beleefd, en om hen hartelijk te bedanken voor het vele en het goede dat zij beiden voor de VU-Vereniging in het algemeen en voor de Friese VU-regio in het bijzonder hebben gedaan.
Deze goede maaltijd, de waarderende speeches en de aangename tafelgesprekken zijn de ingrediënten bij uitstek voor een gezellige avond.

donderdag 7 september 2017

Start Studiejaar Stenden & NHL in Leeuwarden

Donderdag 7 september 2017

Leendert Klaassen opent het hogeschooljaar van Stenden Hogeschool


Let's Roll!
Vandaag is het zover; in tweeërlei opzicht:
 • Als Stenden Hogeschool starten we vanmiddag het nieuwe studiejaar, samen met de NHL Hogeschool. Het thema vandaag is: Let's Roll!
 • En vanmiddag wordt officieel bekendgemaakt dat onderwijsminister Jet Bussemaker positief heeft besloten op de door NHL Hogeschool & Stenden Hogeschool aangevraagde fusietoets.
Deze feestelijke jaaropening begint met traktaties van diverse fingerfood-lekkernijen, omlijst met muziek.
Opening Studiejaar
Tussen 13.45 uur en 14.15 uur zijn er twee toespraken, van de beide Colleges van Bestuur. Leendert Klaassen opent het studiejaar van Stenden in de nieuwe collegezaal van Stenden, en Jan van Iersel opent het studiejaar van de NHL in het theater van de NHL. Beiden nog op de eigen locatie, omdat dit voor beide hogescholen de laatste Studiejaar-opening is in niet-gefuseerde vorm. 
Bij het begin van zijn toespraak herhaalt Klaassen de bekendmaking van het fusiebesluit, waarbij hij ook enkele aspecten benoemt uit de argementatie van het fusiebesluit, verwijzend naar de gedegen bijdragen die velen hebben geleverd, waarvan met recht gesteld mag worden dat die cruciaal zijn geweest voor dit positieve fusiebesluit.
Leendert Klaassen: "We gaan nu naar een geheel nieuwe situatie, hetgeen van ons allen een nieuwe mindset vraagt, met souplesse, veerkracht en inlevingsvermogen".
Nieuw
Onze jaaropening vindt plaats in de nieuwe grote collegezaal, die haar plaats kreeg in de drieduizend vierkante meters nieuwbouw die vorige week werd afgerond. Deze nieuwbouw faciliteert eigentijdse studiewensen, met bijvoorbeeld ateliers, een stiltecentrum, overlegruimtes, met deze grote collegezaal, en als samenhangend geheel avontuurlijk en met veel gelegenheid voor ontmoeting.
Na deze nieuwbouw volgen nog de nieuwe ingangspartij aan de zijde van onze collega-hogeschool, en ook de molenopbouw op het Kennisplein draagt bij aan de natuurlijke verbindingen tussen gebouwen en mensen.
Het nieuwe College van Bestuur zal haar werkplekken krijgen midden in het nieuwe onderwijsgebouw, zichtbaar, met veel glas.
Quality Matters 2017
Onze kwaliteitscultuur heeft ertoe geleid dat de studententevredenheid in het afgelopen jaar steeg, zowel binnen onze hogeschool, als ook vergeleken met andere hogescholen.
De kwaliteitslat is hoog gelegd, voor studenten, voor medewerkers en voor bestuurders, en dat leidde tot positieve uitkomsten. Bestuur en management gaan verder, we kunnen daar meer over lezen in het nieuwe hogeschool-magazine 'Quality Matters', waarin de beloftes voor de nabije toekomst staan.
Leendert Klaassen noemt enkele maatschappelijke ontwikkelingen, en vertelt dat we als hogescholen inzetten op de student centraal, op meer differentiatie en flexibiliteit, op onderzoek en op het afleggen van verantwoording.
Daarop volgen - in English - enkele opmerkingen over Internationalisering, één van de pijlers van onze hogeschool.
Met vreugde
Over de Opleiding tot leraar basisonderwijs vertelt Klaassen dat er dit jaar veel zij-instromers zijn onder de studenten, die veelal studeren met een baangarantie.
We voorzien dit hogeschooljaar een groei van 2 à 3% van onze studentenpopulatie, met een daling van het aantal niet-Europese studenten, maar daarentegen een fikse groei van het aantal buitenlandse, Europese studenten. De groei van het aantal internationale studenten komt vooral uit de Baltische Staten, Roemenië, Italië en ook uit Vietnam.
We zijn bovenal trots op het grote succes van onze nieuwe opleiding 'International Teacher Education for primary schools', gevestigd in Meppel, onze internationale pabo; uniek in de wereld.
Zo'n duizend studenten zijn deze week binnen NHL en Stenden begonnen met een deeltijdse of duale opleiding; een forse stijging.
Klaassen wenst ons allen - samen met onze nieuwe voorzitter van het College van Bestuur Erica Schaper - veel succes in het komende jaar en in de aanstaande constellatie van fusiehogeschool, en dan opent Leendert Klaassen dit studiejaar officieel en ... 'met vreugde'!
Inspirerende verhalen
Na de speeches zijn er zowel bij Stenden als bij de NHL diverse sprekers, inspiratiesessies en masterclasses waar iedereen aan deel kan nemen. Sprekers zijn bijvoorbeeld: Kees Klomp (over betekenisvol ondernemen), Bart van den Belt (over fluitend veranderen), paralympisch rolstoelbasketballer Paul Toes (over opkrabbelen na een tegenslag) en alumna Welmoed Sijtsma (van het NOS Jeugdjournaal, over presenteren)
Verder zijn er workshops over de nieuwe huisstijl, het merkverhaal, de merkwaarden en over het onderwijsconcept Design Based Education.
De feestelijke dag wordt afgesloten door een toost van het Gezamenlijk College van Bestuur en met een spetterend optreden van het Broken Brass Ensemble in de nieuwe centrale hal van Stenden Hogeschool.
Overal in de hogeschool staan de feestgebakjes, verwijzend naar de nieuwe huisstijl van de nieuwe hogeschool.
Fusiefeestgebak van NHL Stenden Hogeschool

maandag 4 september 2017

25 jaar SBRM

Maandag 4 september 2017 
Koffie met gebak na de openingsstoespraak van Ralph Ferwerda1992
Ruim 26 jaar geleden begon ik in opdracht van de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland aan een onderzoek in de retailsector, dat leidde tot het eerste Nederlandse beroepsprofiel van de Retail Manager. Meer dan 30 grote retailketens valideerden dit door het werkveld gewenste beroepsprofiel, en dat leidde ertoe dat mijn beroepsprofiel in het jaar 1992 de basis werd van het beroepsopleidingsprofiel, waarmee de eerste Nederlandse hogere beroepsopleiding voor Retail Management vorm en inhoud kreeg.
Aanvang 1992 werd ik benoemd als docent aan de in oprichting zijnde Retail Management School Leeuwarden (RMSL), die de nieuwe loot was van de Faculteit Economie & Management (FEM) van de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland (CHN) te Leeuwarden.
Na de zomervakantie van 1992 begonnen we met een team van ongeveer tien kundige docenten en zo'n honderd enthousiaste eerstejaars studenten om in een tijdsbestek van vier uitdagende jaren een unieke hogere beroepsopleiding op de kaart te zetten.

2017
Voor vandaag, nu 25 jaar later, ben ik uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de opening van het nieuwe schooljaar 2017-2018. Niet zomaar een jaaropening, maar een feestelijke, want de huidige opleiding Small Business en Retail Management (SBRM) viert vandaag en dit hogeschooljaar het jubileum van haar 25-jarig bestaan.
Enkele tientallen SBRM-medewerkers en een aantal oud-SBRM-medewerkers van Stenden Hogeschool hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging van de Academic Dean Ralph Ferwerda om deze 25e verjaardag van deze nog steeds zo populaire HBO-opleiding mee te vieren.
Ralph Ferwerda begint de feestelijke koffiepauze vanmorgen met een openingsspeech, waarbij hij aandacht besteedt aan de start van de opleiding en waarin hij enkele aspecten benoemt die tot op heden zo karakteristiek zijn van deze succesvolle opleiding van Stenden Hogeschool.

25 jaar SBRM
En dan is het tijd voor koffie met gebak.
Op elk gebakje staat triomfantelijk geschreven: 25 jaar SBRM.
Het jubileumjaar is geopend, en zal op 12 oktober 2017 een vervolg krijgen met een Retailcongres in Leeuwarden, waarvoor zich nu al enkele honderden deelnemers hebben aangemeld.
We wensen de opleiding met haar studenten en medewerkers een welverdiend feestelijk jaar toe!

zondag 3 september 2017

Zegenen kan altijd

Zondag 3 september 2017
"Cause with our love there's nothing left to fear after all these years"


After all these years
Tijdens de kerkdienst van vanmorgen in De Hege Stins van Stiens wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het huwelijksjubileum van onze gemeenteleden Ide & Akke Haagsma-van der Galiën, van wie dertig jaar geleden hun huwelijk nog niet werd ingezegend.
Voor Gods Zegen is het nooit te laat, dus ook na dertig jaar lief en leed te hebben gedeeld kan het nog steeds, en het is mooi dat de familie Haagsma-van der Galiën ervoor heeft gekozen om de Zegen nu te ontvangen in het midden van onze kerkelijke gemeente.
Voorganger vanmorgen is onze gemeentepredikant dominee Jaap Overeem, die ook als pianist de zang van het duo Sigrid Ykema & Taco Osinga begeleidt:
"After all these years
You stood by me.
The days and nights I was gone.
After all these years,
You sacrificed, believed in me.
And You stood strong
Cause with our love there's nothing left to fear after all these years".

Dank je wel, Ide
Dank je wel en ik hou van je
Voordat het jubilerende bruidspaar de zegen ontvangt aan het eind van de viering, komt Akke op het liturgisch centrum om haar echtgenoot dankbaar toe te spreken voor de bewogen jaren die ze achter de rug hebben, en ze sluit dat af met een gedicht dat ze voor Ide heeft geschreven.
Hun twee dochters komen daarna naar voren om hun 'heit & mem' met woorden van dank toe te spreken, en om hen ook voor de komende jaren het allerbeste toe te wensen.
Dankewol, heit & mem
Getuigen van het licht
Na de kerkdienst schuift iedereen in een lange rij langzaam op naar en in de ontvangsthal, om daar het jubilerende bruidspaar te feliciteren en hen het allerbeste te wensen. Akke en Ide beantwoorden dat door alle gemeenteleden met lekkernijen te trakteren bij koffie, thee en frisdrank.
Gods zegen ontvangen kan elke dag, en ook het huwelijkse leven mag elke dag worden gevierd, in lief en leed, na ups en downs, hoopvol en in het volste vertrouwen dat voorbij het donker er ook altijd wel weer eens en ergens licht doorbreekt. Vandaag zijn we daar allen getuige van.

Familiedag De Jong Boonstra in Heerenveen

Zaterdag 2 september 2017
Een prachtig fotoboek voor de 90e verjaardag van heit De Jong


Gecombineerde familiedag
Het is inmiddels te doen gebruikelijk dat we in de familie van Durkje na enkele tussenliggende familiedagen van gezin De Jong een familiedag organiseren waar ook de hele Boonstra-familie dan bij is, van de zijde van Durkje haar moeder. Dit jaar is het weer zo'n De Jong Boonstra-familiedag, die we vandaag vieren in De Goede Herderkerk van Heerenveen.

75 jaar en 90 jaar
Het is niet zomaar een familiedag, want we mogen dit jaar ook vieren dat 'omke Bearn Boonstra' zijn 75e verjaardag vierde en dat 'heit Pieter de Jong' over enkele dagen zijn 90e verjaardag gaat vieren.
Bij aanvang van de familiedag wordt dan ook uitgebreid stilgestaan bij deze bijzondere verjaardagen van beiden.

Feest-speech van Jan Wijbe voor pake
Familiefotoboek voor 90-jarige 
Baukje & Rauke hebben ter gelegenheid van de 90e verjaardag van pake een prachtig fotoboek voor pake gemaakt, waarin van alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen foto's, teksten en tekeningen zijn opgenomen.
Jan Wijbe heeft van een compilatie van portretten van pake een foto-presentatie gemaakt van pake door de jaren heen, van jong tot oud. Hij verzorgt een verjaardagsspeech en vanmiddag wordt zijn fotopresentatie enkele malen vertoond op de beamer.
En dan komt Baukje om aan pake namens alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen het prachtige fotoboek aan te bieden. Met wederom een toespraak wordt het fotoboek overhandigd, waarna pake het boek opent en ons een grote foto toont uit zijn kleuterschoolperiode uit het begin van de dertiger jaren van de vorige eeuw in Medemblik, waar het gezin De Jong toen tijdelijk woonde.
Aanbieding van het fotoboek voor pake door Baukje
Activiteitenmiddag
De familiedag wordt voortgezet met een dansje door Audrey, Rosanne en Thijs, en er is volop tijd om elkaar te ontmoeten, om te wandelen, te shoppen, en te fietsen.
De dag wordt afgesloten met een buffet, en daarna gaat iedereen weer huiswaarts naar alle delen van het land, dankbaar terugziend op een geslaagde familiedag.