vrijdag 31 mei 2013

Knap Knippen

Vrijdag 31 mei 2013
Collage van Knap KnipwerkIn de wandelgangen
Medio mei 2013 was ik twee aaneengesloten dagen werkzaam in onze vestiging van Stenden Hogeschool in Emmen. Omdat ik daar af en toe eens kom, is zo'n tweedaagse ook een mooie kans om tussen de bedrijven door het hogeschoolgebouw weer eens even geheel door te lopen, om hier en daar enkele Drentse collega's van Stenden te ontmoeten, collega's die hier frequent of - net als ik ook - af en toe werkzaam zijn in Emmen.

Knap Knipwerk
Bij één van die wandelingen door het gebouw viel mijn oog op een mooie werkstuk dat in de afdeling van de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (OLB) hangt. Het is de collage van een aantal knappe knipwerken, die waarschijnlijk door een groep studenten van de OLB is gemaakt.

De kunst van het knippen
Als je er eens even de tijd voor neemt om dit combi-werkstuk eens aandachtig te bekijken, zie je dat elk afzonderlijk knipwerk al een kunstwerkje op zich is. Maar het maken van een combinatie-kunstwerk van alle individuele knipwerken, is ook een goed idee, want ziehier het resultaat van weloverwogen knap knippen en combineren.

donderdag 30 mei 2013

Kwaliteit & Accreditatie van Deeltijd-onderwijs


Donderdag 30 mei 2013
Presentatie van Henri Ponds in het Platform HBO van het NNK
Aandacht voor Deeltijd & Duaal
Het Platform HBO van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) komt vandaag bijeen in het cursus- en vergadercentrum Domstad te Utrecht. We komen vandaag bijeen om te luisteren naar èn te spreken over het borgen van de kwaliteit van (verkorte) deeltijdse en duale onderwijsvormen in het Hoger Beroepsonderwijs (HBO).
Twee sprekers zijn uitgenodigd, om vandaag vanuit verschillende perspectieven een presentatie te verzorgen over dit onderwerp. Eerste spreker is Henri Ponds van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en tweede spreekster is Lucie te Lintelo van de Hogeschool van Amsterdam.

Perspectief van de accreditatieorganisatie
De eerste spreker – Henri Ponds – is beleidsmedewerker van de NVAO. Zijn presentatie heeft als titel: ‘Borging van de kwaliteit van deeltijdse en duale varianten en maatwerktrajecten’.
 Henri Ponds spreekt onder ander over de volgende zaken:

 • De Inspectie van het Hoger Onderwijs (IvHO) en de NVAO werken complementair. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt verteld dat deze twee organisaties steeds meer met elkaar samenwerken, nu ook op basis van een nieuw convenant.
 • In het kader van de goede werking van het huidige accreditatiestelsel wil de NVAO toewerken naar (meer) systeembrede analyses, zoals bijvoorbeeld HO-Domeinstudies.
 • Stelling over de zogenoemde ‘formele benadering’: Als je de wet- en regelgeving goed implementeert, bevordert dat de kwaliteit en het behalen van de vereiste resultaten.
 • De beste onderbouwing van het eindoordeel over de kwaliteit van een opleiding verkrijg je bij de input-throughput-output-benadering.
 • Als deeltijdse en duale onderwijsprogramma’s even lang duren als het voltijdse curriculum, vraagt dat om een stevige verantwoording. Ook als aan de student individueel maatwerk wordt geleverd, zul je daarin - meer dan voorheen – moeten zorgen voor  transparantie. Laat in dat kader bijvoorbeeld zien hoe in het concurrency-model het werkplekleren bijdraagt aan het realiseren van de eindkwalificaties. Ook een pro-actieve rol van de opleidingsexamencommissie is hierin gewenst.
 • We moeten toe naar een betere borging van de 240 EC’s, van vrijstellingen en van de studielast op de werkplek. Gebruik daarbij beoordelingskaders, die zijn gerelateerd aan de voltijdse onderwijsvorm van die opleiding.
 • Dat moet allemaal navolgbaar zijn. Individueel maatwerk en/of leerwegonafhankelijk studeren vraagt om extra kwaliteitsborging.

Perspectief van een hogeschool-opleiding
De tweede spreekster – Lucie te Lintelo – is projectmanager-consultant bij de HvA. Haar presentatie heeft als titel: ‘De flexibele Deeltijd: Modulair met extra’s’.
Lucie te Lintelo spreekt onder ander over de volgende zaken:

 • De context van deeltijds onderwijs schetst ze aan de hand van marktontwikkelingen, met kwaliteitsaspecten en verwijzend naar de insteek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die een ‘leven lang leren’ stimuleert.
 • Ze gaat in haar presentatie uit van de doelgroep van de werkende student/cursist, die in het kader van een individueel loopbaanperspectief effectief en efficiënt onderwijs moet hebben, dat optimaal in balans is qua ‘leren – werken – leven’.
 • We moeten integraal denken over flexibiliteit bij de programmering van het deeltijdse onderwijs, dus rekening houden met onder andere beoogde kwalificaties, met behoeften van de werkenden, met organiseerbaarheid & betaalbaarheid en met de borging van het eindniveau.
 • Als de HvA voor wat betreft deeltijds onderwijs spreekt van ‘modulair met extra’s ‘, bedoelt men individuele leerroutes binnen een gestandaardiseerd aanbod. Elke onderwijsmodule zou een Taakgebied moeten dekken, waarmee het voor het werkveld herkenbaar is. Dus geen moduul ‘Statistiek’ aanbieden, maar bijvoorbeeld wel een moduul ‘Marktonderzoek’. Als zo’n door het werkveld (h)erkend moduul een geheel taakgebied dekt, kun je er ook een certificaat-uitreiking aan koppelen, dat dan weer een civiel effect heeft in dat werkveld.
 • Bij modulair onderwijs moet je onderwijsmodulen ontwerpen van een zodanige omvang, dat ze voldoende diepgang èn binding bieden. Werk bijvoorbeeld ook met verplichte delen èn met keuze-elementen. Samenhang tussen verschillende modulen kun je ook creëren door in de opeenvolgende modulen de studenten te laten werken aan generieke competenties, zoals 'methodisch denken' en 'resultaatgericht werken'. Je kunt binnen zulke modulen ook werken met ‘blended learning’ en met werkplekleren. Een ander ontwerpcriterium bij modulair onderwijs is dat je werkt met leerwegonafhankelijk toetsen, waarbij een beoordelingsmodel centraal staat, waarin de interne opleidingseisen èn de externe werkveldeisen elkaar aanvullen.
 • De borging van het te realiseren eindniveau van een opleiding zit in de één-op-één-relatie met de beoogde opleidingskwalificaties.

Vervolgtoezicht & Vervolgonderzoek
De Inspectie van het Hoger Onderwijs zal in het jaar 2014 vervolgonderzoek doen naar de kwaliteit van het deeltijds en duaal hoger onderwijs. Het inspectierapport ‘Goed Verkort’ van het jaar 2012, waarin met name het deeltijdse en het duale onderwijs onder de loep werd genomen, stelt dat bij de dertien toen door de inspectie onderzochte Nederlandse opleidingen onvoldoende werd voldaan aan de wettelijke kwaliteitswaarborgen, waardoor bij die opleidingen onvoldoende was gewaarborgd dat de beoogde eindkwalificaties in de volle breedte en op het gewenste niveau werden gerealiseerd.
De instellingen voor hoger onderwijs waarvan toen opleidingen werden onderzocht zullen te zijner tijd in het vervolgonderzoek van 2014 moeten aangeven hoe en dat ze hun toenmalige gebreken in hun verbetertrajecten hebben weggenomen. Ook andere opleidingen van andere hoger onderwijsinstellingen die in 2012 nog niet zijn onderzocht, zullen in het inspectieonderzoek van 2014 worden meegenomen.

woensdag 29 mei 2013

Egel in de tuin

Woensdag 29 mei 2013 
De egel in de border van onze tuin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieren geen partij
Wie regelmatig verkeersdeelnemer is, zal af en toe onderweg binnen en buiten de bebouwde kom (dode) dieren als verkeersslachtoffer zien. In de broedperiode zie je bijvoorbeeld veel dode eenden liggen op wegen waar veel snel gemotoriseerd verkeer passeert. Ook egels worden vaak slachtoffer van het verkeer. Een angstig ineengedoken egel op de weg is natuurlijk geen partij voor een passerende auto, en een klein donker egelbolletje op een donker wegdek is voor een in het duister passerende automobilist moeilijk zichtbaar. De egel delft dan het onderspit bij een een auto-ongeluk.
 
Egelvriendelijk tuinieren
Een ander probleem voor de egel is dat steeds minder tuinen nog groen en open zijn. De veel voorkomende "verstening" van tuinen - waarbij nagenoeg alles wordt dichtbetegeld en strak omheind - is ronduit slecht voor de egel. Veel mensen weten dat echter niet of realiseren zich dat niet, maar vinden het wel jammer dat dit nuttige diertje niet (meer) op bezoek komt in de tuin. 
Maar, als meer tuinen weer egelvriendelijk worden, gaat het straks weer wat beter met de egels. Met een aantal (kleine) aanpassingen is iedere tuin egelvriendelijk(er) te maken. Zelfs kleine tuinen. Wel is het belangrijk dat de egels dan van de ene naar de andere tuin kunnen en ook naar de omliggende groenstroken.
 
Egels spotten
Reeds enkele jaren probeer ik gedurende de verschillende seizoenen onze tuin zo egelvriendelijk te maken en te houden. Dat werpt zeker vruchten af, want ook al vele jaren zien wij bij tijd en wijle een egel. Vooral in het voorjaar en in het najaar kun je bij ons af en toe een egel door de tuin zien lopen. Met name op wat grotere afstand van de gevels - op de donkere plekken in de tuin - moet je in het duister altijd goed opletten, om niet per ongeluk op een egel te gaan staan of ertegen aan te stoten. 
 
Egel observeert mens observeert egel
Vanavond zag ik tijdens een telefoongesprek - zittend in de werkkamer met zicht op de tuin - ineens weer een egel door de tuin lopen. Het was nog licht buiten. Met de fotocamera in de aanslag ben ik naar buiten gelopen om een foto van de egel te maken. Ondertussen was de egel tussen de begroeiing in de border gearriveerd. Op een open plekje bleef de egel stokstijf zitten toen ik onze tuinvriend naderde. De egel observeerde mij en ik observeerde de egel even. Met gebruik van de zoomlens kon ik op een voor de egel kennelijk nog acceptabele afstand enkele mooie foto's maken, en toen die korte fotosessie voorbij was, heb ik de egel weer snel alleen gelaten in de tuin. 
Een egel in je tuin is toch zeker een kroon op je werk in de tuin, voor wie bij de inrichting en bij het onderhoud en beheer van zijn of haar tuin rekening houdt met het scheppen van een ideale levensomstandigheid voor de egel binnen de bebouwde kom.

dinsdag 28 mei 2013

Masterclass & Jaarvergadering van CNVO-Sector Hoger Onderwijs

Dinsdag 28 mei 2013

Lezing van Aukje Nauta in de Sector Hoger Onderwijs van CNVOActuele inhoud
Eenmaal per jaar komen we als leden van de Sector Hoger Onderwijs van de onderwijsbond van het Chistelijk Nederlands Vakverbond (CNVO) bijeen in de Jaarvergadering van onze sector. Vroeger waren dat ledenvergaderingen met een agenda die nogal tamelijk huishoudelijk van aard was. Tegenwoordig zijn die huishoudelijke zaken nauwelijks meer aan de orde, waardoor er ruimte is gecreëerd voor een component van veel meer inhoudelijke aard; een thema dat voor de leden uit het hoger onderwijs in de werkpraktijk van alledag actueel is.
Vanavond komen we voor deze jaarlijke ledenvergadering bijeen in het hoofdkantoor van het CNVO in Utrecht.

Aukje Nauta
Nadat sectorvoorzitter Tiny Hekkenberg ons allen welkom heeft geheten, introduceert ze de spreker van vanavond: prof.dr. Aukje Nauta, organisatiepsycholoog en bijzonder hoogleraar 'Employability in Werkrelaties' aan de Universiteit van Amsterdam. Naast haar universitair onderzoek en onderwijs adviseert ze ook bedrijven en instellingen over Human Resource-onderwerpen, zoals: inzetbaarheid, arbeidsrelaties, conflicthantering, organisatieontwikkeling en sociale innovatie. In haar boek 'Tango op de werkvloer' pleit ze voor ondernemende werknemers, die actief aan hun loopbaan werken.

Maatwerk door co-creatie
In haar lezing gaat Nauta onder ander in op het omgaan met steeds flexibeler wordende arbeidsrelaties. Ze vertelt dat tussen medewerker en leidinggevende constructief gewerkt kan worden waar in een gesprek tussen werknemer en leidinggevende afspraken op maat worden gemaakt, bij voorkeur zogenoemde 'i-deals', afspraken die bij voorkeur goed zijn voor zowel werknemer, werkgever, medewerkersteam (dan noem je ze 'team-deals') als voor de organisatie in het algemeen.
Een aantal zaken, die in haar lezing aan de orde komen:
 • Spontaan gedrag, gedrag dat ten dienste staat van een specifiek individu, zonder vooruitzicht op een extrinsieke beloning;
 • Hoeveel regels zijn op je werkplek optimaal om in je werkkring het werk goed te kunnen doen?
 • De norm van wederkerigheid is universeel, maar de uitingsvorm ervan verschilt per cultuur;
 • Als in werkverhoudingen de wederkerigheid in de ruil van geven en nemen in disbalans is, is er sprake van een breuk in je onderling psychologisch contract, en kun je dat eigenlijk alleen maar in de dialoog met elkaar oplossen;
 • Voorwaarden voor optimale wederkerigheid in werkrelaties zijn onder andere: rechtvaardigheid, dienend leiderschap, emotionele betrokkenheid, werktevredenheid en een conciëntieuze persoonlijkheid;
 • In arbeidsrelaties zou je bij voorkeur op zoek moeten gaan naar een slim evenwicht tussen gestandaaardiseerde regelingen, gereguleerde flexibiliteit en voor de rest maatwerk; waarbij het de uitdaging is om een slimme verhouding in de omvang van die afzonderlijke delen te regelen;
 • Een vakbond zou meer moeten doen aan individuele dienstverlening aan haar leden, zodat die leden in staat zijn de werkverhoudingen met leidinggevende en andere collega's in co-creatie te regelen.
Jaarvergadering
Vóór de pauze reageert Willem Jelle Berg - CNVO-bestuurder Hoger Onderwijs - inhoudelijk op de lezing van Aukje Nauta, waarna plenair wordt nagesproken over de inhoud van haar presentatie.
Twee jubilarissen ontvangen in ons midden de zilveren bondsspeld voor een 25-jarig lidmaatschap, en de gouden bondsspeld voor het 40-jarig bondslidmaatschap.
Na de koffiepauze krijgen we de gelegenheid om in een wat meer informele setting in gesprek te gaan met de CNVO-sectorraadsleden van de sector Hoger Onderwijs over zaken als: Missie & Visie, Strategisch beleidskader, Activiteitenplannen, Sectorfinanciën, en is er gelegenheid om persoonlijk kennis te maken met Joop Veld, het nieuwste lid - de secretaris - van onze Sectorraad Hoger Onderwijs.
Aan het eind van de avond inventariseert sectorvoorzitter Tiny Hekkenberg of er nog andere zaken moeten worden besproken en daarna sluit ze deze Jaarvergadering af.

maandag 27 mei 2013

Accreditatie in het Hoger Onderwijs

Maandag 27 mei 2013 
De cover van het boek over Accreditatie

Van Visitatie naar Accreditatie
Bij de start van het voor Nederland aanvang deze eeuw nieuwe accreditatiestelsel, werd veel geschreven en gepubliceerd over de invoering van het nieuwe accreditatiestelsel in het hoger onderwijs. Eén van die publicaties die bij die overgang van het oude visitatiestelsel naar het nieuwe accreditatiestelsel verscheen, is het boek 'Accreditatie in het Hoger Onderwijs', met als subtitel: 'Achtergrond en praktijk in Nederland en Vlaanderen'.
Dit in december 2003 gepubliceerde boek is geschreven door Peter Kwikkers, Dirk van Damme en Theo Douma. Kwikkers & Douma waren indertijd ook twee van de docenten van een vierdaagse leergang over het nieuwe accreditatiestelsel, die ik in die periode volgde.

Achtergrond & praktijk
De auteurs wilden met hun boek inzicht geven in het door velen indertijd als complex aangemerkte accreditatiestelsel. Zo geeft het boek bijvoorbeeld antwoord op de vraag wat een Visiterende en Beoordelende Instantie (VBI) is, en wat haar positie in het Nederlandse accreditatiestelsel is. Daarnaast wordt beschreven wat de bevoegdheden zijn van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en hoe het staat met de ministeriële verantwoordelijkheid in dit nieuwe stelsel. En uiteraard wordt in het boek ook uitgelegd wat dit nieuwe accreditatiestelsel betekent voor de onderwijsinstellingen in Nederland, en ook in Vlaanderen, want in beide werkgebieden is dit stelsel indertijd volgtijdelijk ingevoerd.
In dit boek bediscussiëren de schrijvers een aantal toen actuele dilemma's, die in deze publicatie worden getoetst aan de visies van gezaghebbende deskundigen op het vlak van hoger onderwijsbeleid.

Tussentijdse balans
Dit boek - een geschreven streven naar een tussentijdse balans - bestaat uit de volgende hoofdstukken:
 1. 1. Accreditatie: concept en context;
 2. 2. Bespiegelingen over beleid;
 3. 3. Bespiegelingen over het recht;
 4. 4. De NVAO en de VBI's;
 5. 5. Werking van het stelsel: gevolgen voor de instellingen;
 6. 6. Risico's en dillemma's.

zondag 26 mei 2013

Start op het Jacobspad van Uithuizen naar Wittewierum

Zondag 26 mei 2013 
De kerk van Eenum staat op de hoogste terp van de provincie GroningenPelgrim
Je verlangen is groot
Je weg is lang
Je bent gedragen
Je bent geborgen
Vraag

Pelgrimsmonument
Dat is de tekst die Durkje en ik vanmorgen lezen op het pelgrimsmonument bij de Rooms-katholieke Sint Jacobus de Meerdere-kerk in Uithuizen. Het is 9.00 uur en we staan klaar om vanmorgen te beginnen aan een nieuw pelgrimspad. We starten hier en nu met het Jacobspad, het Gronings-Drents-Overijsselse pelgrimspad van Uithuizen naar Hasselt, totaal 208,5 kilometer lang. Vandaag lopen we de eerste 21,5 kilometer, van Uithuizen naar Wittewierum.

Uithuizen
Om 7.15 uur zijn we vanmorgen met de auto vanuit Stiens vertrokken, om hier op de vroege zondagochtend van start te gaan. Vóór de Jacobuskerk staat het pelgrimsmonument, dat twee Jacobsschelpen, de pelgrimsstaf en een ransel voorstelt. Het uit twee draaidelen bestaande ijzeren hek aan de straatzijde vormt samen ook een Jacobsschelp.
Van de 19e eeuwse Jacobus de Meerdere-kerk lopen we door Uithuizen naar de 13e eeuwse Jacobikerk, waarvan de kerkklokken luiden. Deze vroegere Rooms-katholieke Jacobikerk kwam in 1594 in handen van de protestanten en was eeuwenlang de Hervormde kerk van Uithuizen. Pas in 1860 kregen de Rooms-katholieken weer een eigen kerk, die zij óók naar de heilige Jacobus noemden.
Aan de rand van Uithuizen lopen we over het landgoed om de Menkemaborg heen, waarna we ter hoogte van de Menkemaheerd over de Heerdweg in zuidelijke richting naar het Meedstermaarpad lopen.

Oldenzijl en Paapstil
Als we via een bruggetje de Meedstermaar zijn overgestoken, arriveren we in Oldenzijl, en iets verderop in het dorpje Paapstil. Ten zuiden van Paapstil steken we de N46 over en dan lopen we in de richting van Zeerijp. Nadat we via een brug de Garsthuizermaar zijn overgestoken, passeren we tot onze verrassing hier midden in het polderlandschap van het Groninger Hogeland de 17e eeuwse boerderij 'De Diek'n', die is verbouwd tot een sfeervolle verblijfsaccommodatie, waar je kunt kamperen, vergaderen, feesten kunt vieren, kunt dineren, maar ook zo even naar binnen kunt wandelen om er een kop koffie te drinken. We worden hartelijk welkom geheten en even later zitten we aan een heerlijke kop koffie met wat lekkers erbij.
De temperatuur schommelt vandaag rond de 9 à 10 graden Celsius en er waait een behoorlijk frisse en harde noordwestenwind. Na een uur en drie kwartier zonder pauze wandelen, is het aangenaam vertoeven, hier binnen in het restaurant van De Diek'n.

Bij Jacobus in Zeerijp en op den Bergh van Eenum
Zo'n twee kilometer verderop wandelen we Zeerijp binnen. We bezoeken hier de imposante Jacobuskerk van Zeerijp, ook genoemd naar Jacobus de Meerdere. De kerk is open, dus we bezichtigen ook het bijzondere interieur van deze majestueuze Groninger dorpskerk.
Van Zeerijp lopen we door naar het dorpje Eenum, met ook al weer een bijzondere kerk, want deze dorpskerk torent hoog uit boven de omliggende landerijen, omdat deze kerk is gebouwd op de hoogste terp van de provincie Groningen. Een tegemoetkomende jogger roept ons toe dat de kerk geopend is, dus ook hier gaan we even naar binnen. Op het Psalmenbord staat met krijt geschreven: "Blied dat joe der binn'n". Ik herinner me de tekst van de opwekkingssteen van de kerk van Oldenzijl, die we zojuist ook passeerden, waarop de tekst van de profeet Jesaja staat:
Komt laet ons opgaen tot den Bergh des Heeren
tot den Huyse des Godts Jacobs
opdat hij ons Leere van Syne Wegen
ende dat wy Wandelen in Syne Paden.

Na Wirdum een draai naar Garrelsweer
Na een schitterend voetpaadje door 'Kosters Toen' verlaten we Eenum in zuidoostelijke richting. In Wirdum proberen we een zitplaats in de luwte te vinden voor een lunchpauze, maar dat lukt niet. Wel vinden we op de kinderspeelplaats een zitbank vol op wind. Aan de harde wind zijn we nu zo langzamerhand wel gewend, dus we pauzeren hier toch in Wirdum, vlakbij de dorpskerk. 
In Wirdum steken we de N360 over en dan gaan we vanuit Wirdumerdraai parallel aan de brede vaart richting Garrelsweer.

Hogeland of toch Meseta?
Vanuit Garrelsweer lopen we door het oude kweldergebied Fivelingo naar het meest zuidoostelijke punt van deze dagroute: Hoeksmeer, ter hoogte van de in deze polder oudste poldermolen, de uit 1801 stammende Meervogel, die op de noordpunt van het natuurgebied Hoeksmeer staat.
Over de Meedenweg gaan we tenslotte richting Wittewierum. In onze routegids hadden we vanmorgen al glimlachtend gelezen dat het Groninger Hogeland in deze gids wordt vergeleken met de Meseta, de Spaanse hoogvlakte van het Iberisch schiereiland, waar het ook zo vaak en hard kan waaien. Nu we echter hier op de Meedenweg op de bijna stormachtige zijwind lopen en iets verderop pal tegen de harde wind in moeten lopen, gaan onze gedachten weer even terug naar die toch wel treffende vergelijking van het Hogeland met de Meseta, alhoewel de entourage natuurlijk geheel anders is. Maar vooruit, wij 'ploegen hier voort' over de Groninger Meseta.

Emo van Bloemhof, de abt van Wittewierum 
Bij Hoeksmeer hadden we Baukje & Rauke al even gebeld, die ons straks met de auto opwachten in Wittewierum, om ons daarna terug te rijden naar Uithuizen, waar wij vanmorgen onze auto achter lieten.
Over de Meedenweg lopend zien we vóór ons al de brede en hoge terp van Wittewierum. Over de Kerkhorn lopen we omhoog naar het desolate, verwaarloosde kerkhof van de gerestaureerde kerk, die hier in 1863 is gebouwd op een deel van de fundamenten van een voormalige kloosterkerk (1238). 
Wittewierum is piepklein, maar heeft een bijzonder rijke geschiedenis, met onder andere het voormalige klooster Bloemhof, ook bekend geworden door de beroemde abt Emo, die eind van de 12e eeuw al in Oxford studeerde en in 1211 zijn reis naar de paus in Rome aanving. Het is bijna niet te geloven dat hier in dit klooster Bloemhof en in het nabijgelegen Nijeklooster in het jaar 1290 zo'n 1.000 nonnen en monniken woonden. Nu resteren nog enkele woningen, waarin hooguit enkele tientallen mensen wonen. 

Einde van de eerste wandeldag op het Jacobspad
Baukje & Rauke staan aan de voet van de dorpsterp klaar met hun auto om ons eerst naar Uithuizen terug te rijden, waarna we gezamenlijk naar Groningen rijden om bij hen op bezoek te gaan. We zien - ondanks de lage temperatuur en de stormachtige wind - terug op een prachtige eerste wandeldag op het Groninger Jacobspad. Als alle traject zo mooi zijn als dit eerste deel van het Groninger pelgrimspad, dan gaat we nog een aantal mooie wandeldagen op het Jacobspad tegemoet.

zaterdag 25 mei 2013

Tegen Beter Weten 7

Zaterdag 25 mei 2013 
Cover van Tegen Beter Weten deel 7

Poëziewedstrijd
In het jaar 2000 schreef de Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam als onderdeel van het themaproject 'Dichter bij de waarheid' voor het eerst een prijsvraag uit om gedichten te schrijven waarin wetenschap een rol speelt. De uitdaging was gelegen in de vraagstelling of dichtkunst en wetenschap niet te ver uiteen lagen om tot een zinvolle, kwalitatief aanvaardbare synthese te geraken.Dat bleek niet het geval te zijn; integendeel!

Hart & Ziel
Daar waar in de eerste jaren de VU-Podium-Poëzieprijs de 'wetenschap in de breedste zin des woords' tot thema heeft, is in het jaar 2006 gekozen voor een minder omvattend subthema: 'hart & ziel'. De samensteller en coördinator van deze dichtbundel - Gert J. Peelen - schrijft in zijn woord vooraf dat aan René Descartes (1596-1650) wordt toegeschreven dat hij de idee lanceerde dat er sprake is van een fundamentele scheiding tussen lichaam & geest. Zo maakte deze Franse filosoof het voor zichzelf mogelijk om tegelijk onafhankelijk wetenschapper ze zijn èn daarbij ook een gelovig mens te blijven.
De uitgave van 2006 kreeg als titel: 'Tegen beter weten 7', met als subtitel: 'hart & ziel'. 

Ruim 900 gedichten van zo'n 300 dichters
Dit jaarthema bood allerlei dichters volop mogelijkheden voor een benadering vanuit uiteenlopende gezichtspunten en disciplines; niet alleen de biomedische, maar bijvoorbeeld ook de psychologische en de religieuze. Toen de inzendtermijn sloot, bleek dat de oproep om gedichten in te zenden, leidde tot de eindstand van bijna 300 dichters met een totaal van meer dan 900 ingezonden gedichten.

Jury
De jury van VU-podium stond onder voorzitterschap van Theo de Boer. Ook Arko Oderwald, Rita Vrij en Hein Walter maakten deel uit van deze vier leden tellende jury.

Prijzen
Deze bloemlezing bevat 26 gedichten van 23 deelnemende dichters.
De jury heeft Floor Buschenhenke bekroond met de ‘VU-podium Poëzieprijs 2006’.
De winnende gedichten zijn:
· 1e prijs: ‘Magnetic Resonance Imaging Scanner’ van Floor Buschenhenke;
· 2e prijs: ‘Tedere blasfemieën’ van Mark Meekers;
· 3e prijs: ‘Verwachting' van Atze van Wieren.

Poëzieserie
Dit zevende deel in de poëzieserie “Tegen beter weten is een uitgave van het toenmalige VU-podium, gelieerd aan de Vrije Universiteit (VU), het VU-medisch centrum en Christelijke Hogeschool Windesheim.
Andere delen uit deze serie ‘Tegen beter weten’ zijn:
Verwachting van Atze 
Het met de derde prijs bekroonde gedicht van Atze van Wieren draagt de titel 'Verwachting' en luidt als volgt: 

Verwachting

Mijn hart ligt bloot en open,
men kijkt in kamers rond,
men morrelt aan de kleppen.

Mijn hart dat oversloeg
toen jij er intrek nam,
vroeg of het breken kon.

Mijn hart dat overliep,
dat op mijn lippen lag,
dat sprak in vreemde tongen.

Men legt nu ruis en tonen vast
in norse meetpatronen.
Men spreekt verwachting uit.

vrijdag 24 mei 2013

Nieuwe computers voor AGW-gebruikers in De Haak

Vrijdag 24 mei 2013 
Hier en daar stapels nieuwe All-in-One-computers


AGW
In het gebouw 'De Haak' van Stenden Hogeschool in Leeuwarden werken we sinds enkele jaren in een werkomgeving die wordt aangeduid met 'ActiviteitenGeoriënterd Werken' (AGW). Vroeger werkten we met vaste computers op vaste werkplekken in vaste werkkamers. Reeds enkele jaren werken we op de AGW-werkplekken met laptops op flexibele werkplekken. Daar gaat nu deels verandering in komen.
Als ik vanmorgen mijn werkplek in de AGW-ruimte van De Haak betreed, staan op diverse plekken stapels dozen met daarin nieuwe computers.

Weg laptops en docking stations
Reeds geruime tijd geleden werd intern aangekondigd dat vandaag onze AGW-werkplekken in gebouw De Haak in Leeuwarden ontdaan zullen worden van de oude beeldschermen en van de docking stations. Vandaag worden op alle werkplekken de nieuwe zogenoemde 'All-in-One-computers' geplaatst. 
Vanaf aanstaande maandag zouden dan alle AGW-medewerkers in groepen en in een bepaalde volgorde worden overgezet van de oude laptops naar de All-in-One-computers. 

Installatie van All-in-One-computers
Een grote groep medewerkers van de leverancier en een grote groep ICT-medewerkers van Stenden Hogeschool verschijnen even na 8.00 uur in onze werkruimtes en binnen enkele uren hebben ze alle beeldschermen vervangen door de nieuwe All-in-One-computers. En met vereende krachten van ons ICT-medewerkersteam duurt het nog maar even, en dan zijn alle computers ook geïnstalleerd en al klaar voor gebruik.

Direct aan de slag
Tegen het middaguur kan ik al inloggen op de nieuwe All-in-One-computer op mijn werkplek. Sneller dus dan was toegezegd. Compliment voor al die Stenden-collega's en voor de medewerkers van de leverancier, die met een goed voorbereide organisatie en met vereende krachten erin slagen om ons binnen enkele uren allen te voorzien van prima werkende nieuwe computers. 
Voortaan hoeven we dus niet meer elke dag onze laptop eerst te installeren en aan het eind van de dag op te ruimen. Vanaf volgende week druk je bij aankomst op je werkplek op de knop van de All-in-One-computer en binnen enkele tellen geeft het beeldscherm het signaal dat je al in kunt loggen om direct aan de slag te gaan. Heel mooi en met dank voor deze vernieuwing en verbetering!

Benoemingsadviescommissie in Amsterdam

Donderdag 23 mei 2013 
Portretten in de Senaatszaal van de Vrije Universiteit in Amsterdam


Portretten in de Senaatszaal
Aan het begin van de avond komen we als Benoemingsadviescommissie van de Ledenraad van de VU-Vereniging bijeen in de Senaatszaal van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Evenals vroeger in het oude gebouw van de VU hangen ook hier in het nieuwere, huidige universiteitsgebouw aan de Amsterdamse Boelelaan statige portretten van vroegere hoogleraren van de VU. Het valt op dat de oude portretten van de heren zijn geschilderd of getekend, en dat de veel nieuwere portretten van de dames fotografische afbeeldingen zijn.

Benoemingsadviescommissie
Als Benoemingsadviescommissie beginnen we met de voorbespreking van ons adviesgesprek, dat later op de avond plaats zal vinden. Deze Benoemingsadviescommissie, waarvan ik voorzitter ben, is een commissie van de landelijk Ledenraad van de VU-Vereniging. Deze Ledenraad is het statutair bevoegde Verenigingsorgaan dat onder andere de nieuwe leden van de Raden van Toezicht van de Vrije Universiteit, van het VU-medisch centrum en van de Christelijke Hogeschool Windesheim benoemt.

Verenigingsleden adviseren & benoemen
De Raden van Toezicht van enerzijds de Stichting VU-VUmc en anderzijds de Stichting Windesheim komen met hun voordrachten voor de beoogde benoeming van nieuwe leden van de twee betreffende Raden van Toezicht, waarna wij na een gesprek met de betreffende kandidaat een benoemingsadvies verstrekken aan de vragende Raad van Toezicht. Bij een positief advies van onze Benoemingsadviescommissie draagt de betreffende Raad van Toezicht de kandidaat ter benoeming voor aan de Ledenraad, waarna de Ledenraad - kennis nemend van het positieve advies van onze Benoemingsadviescommissie - dan in principe overgaat tot de benoeming van het voorgedragen kandidaatlid van de betreffende Raad van Toezicht.

Kwaliteitscommissie voor de VU
Vanavond voeren we als Benoemingsadviescommissie een gesprek met een kandidaatlid van de Raad van Toezicht voor de Stichting VU-VU-mc. Het is de bedoeling dat deze kandidaat zitting zal gaan nemen in de Kwaliteitscommissie van de Raad van Toezicht, met de VU in portefeuille.
Na het gesprek met de kandidaat evalueren we de resultaten van dit interview, waarmee de bouwstenen worden besproken waarmee in de komende dagen het schriftelijke advies zal worden opgesteld dat onze Benoemingsadviescommissie volgende week wil aanbieden aan de Raad van Toezicht van de Stichting VU-VUmc.

woensdag 22 mei 2013

Friesland voor lanterfanters - Deel 1

Woensdag 22 mei 2013 
Cover van Friesland voor lanterfanters deel 1Wandelen is populair
Langeafstandswandelen is momenteel in. Wandeltochten als de Slachtemarathon, de Kennedymars, het Nijkleaster Pinksterpaad, de Pink Ribbonwandeltocht van de Stichting Bewegen voor Overleven en de Friese wandel-Elfstedentocht trekken grote aantallen wandelaars. De wandelroutes van de bekende wandelpaden zoals het Pieterpad en het Fries-Overijsselse Jabikspaad genieten een grote naamsbekendheid en bieden steeds meer wandelaars aangename wandelingen. Wandelen in groepen, in tweetallen en individueel wint aan populariteit.

Wandelserie voor lanterfanters
Op die golf beweegt natuurjournalist Fokko Bosker mee. Bosker schreef inmiddels vier wandelgidsen voor gevarieerde wandelroutes door de provincie Fryslân. De serie van de eerste drie wandelrouteboekjes is uitgegeven met als titel: 'Friesland voor lanterfanters; een voetreis door natuurlijk Friesland in dertig dagen'. De daaraan toegevoegde vierde routegids kreeg als ondertitel: 'een voetreis rond natuurlijk Leeuwarden in 10 dagen'. Dit vierde deel verscheen in 2010. De eerste drie deeltjes kwamen in het jaar 2007 uit.

Deel 1
Inmiddels hebben Durkje en ik de tien wandelingen van het eerste deel van deze wandelserie gelopen. Het eerste deel van 'Friesland voor lanterfanters' biedt tien dagmarsen door mooie dorpen en landschappen in de Friese Waddenregio van noord-Fryslân. Je dwaalt over de Friese Klei en over alle vier Friese Waddeneilanden. Je gaat over wandelpaden door het voormalige Westergo, door de voormalige Middelzee, door het voormalige Oostergo en door de duinen en over het strand van de Waddeneilanden; en krijgt zo de gelegenheid om wandelend kennis te maken met de noordkant van de provincie Fryslân, waaronder ook een deel van de noordoostelijke Friese Wouden.

Achtergrondinformatie
Elke dagwandeling heeft een thema. De routes worden beknopt beschreven en in grote lijnen met een globale wegenkaart ondersteund. De wandelroutes zijn helaas niet bewegwijzerd, hetgeen het niet gemakkelijk maakt om de route exact volgens beschrijving en kaart te bewandelen. Fokko heeft bij elke wandelroute ook enige achtergrondinformatie geschreven, met informatie over bijvoorbeeld natuur & landschap, flora & fauna, cultuur & geschiedenis, gehuchten & dorpen, wonen & werken, bewoners en toeristen, waterwegen en monumenten; nu eens kritisch, dan weer lyrisch.

Noord-Fryslân
Deel één laat je een slingerend kustpad en een grillige lus door noord-Fryslân lopen, tussen Buitenpost, Kollum, Anjum, Holwerd, Hallum, Sint-Jacobiparochie, Franeker en Harlingen en tussen Buitenpost, Dokkum en Holwerd. En als kroon op die route wandel je ook nog over Schiermonnikoog, Ameland, Terschelling en Vlieland. De wandelingen hebben een gemiddelde afstand van 24,4 kilometer, variërend van 21 tot 28 kilometer per dag, in totaal dus 244 kilometer.

Tien wandelroutes
Op onderstaande data bewandelden en beschreven (zie onderstaande weblinks) Durkje en ik de volgende tien routes van deze wandelgids:
1. Op 1 juni 2009 van Buitenpost naar Anjum, 28 kilometer;
2. Op 2 april 2011 op Schiermonnikoog, 24 kilometer;
3. Op 5 mei 2013 van Anjum naar Holwerd, 27 kilometer;
4. Op 21 mei 2009 op Ameland, 21 kilometer;
5. Op 5 april 2010 op Terschelling, 22 kilometer;
6. Op 26 juni 2009 op Vlieland, 21 kilometer;
7. Op 30 september 2012 van Harlingen naar Sint-Jacobiparochie, 27 kilometer;
8. Op 14 april 2013 van Sint-Jacobiparochie naar Hallum, 26 kilometer;
9. Op 12 juni 2011 van Hallum naar Dokkum, 27 kilometer;
10. Op 12 oktober 2008 van Dokkum naar Buitenpost, 21 kilometer.

dinsdag 21 mei 2013

Regiocomité Fryslân van de VU-Verening bijeen in Leeuwarden

Dinsdag 21 mei 2013 
VU-connected-activiteiten betrekken je bij samenlevingsvraagstukken

Regionaal verband Fryslân
Aan het eind van de middag komen de leden van het Regiocomité Fyslân van de VU-Vereniging bijeen in Stenden University Hotel te Leeuwarden. Na ontvangst in de lobby van het hotel nuttigen we een maaltijd in de Canteen van Stenden Hogeschool, alvorens we de avondvergadering van ons Regiocomité aanvangen.
Enkele malen per jaar komt dit Regiocomité bijeen om onder andere nieuwe publieksactiviteiten in de Provincie Fryslân te organiseren en om de lopende zaken in ons landelijk Verenigingsverband met elkaar te bepreken, veelal ter voorbereiding op de vergadering van de Landelijke Ledenraad, waarin ik samen met drie andere leden van ons Regiocomité Fryslân deelneem.

Ingekomen Stukken
In een organisatie als de VU-Vereniging met al haar instellingen zoals bijvoorbeeld de Vrije Universiteit, het VU-medisch centrum en Christelijke Hogeschool Windesheim èn met al haar Verenigingsgremia zoals bijvoorbeeld de Raad van Toezicht, het Verenigingsbestuur, de Ledenraad en de Benoemingsadviescommissie èn ons aller gemeenschappelijk publiekspodium VU-Connected gebeurt veel, dus het ligt ook voor de hand dat we vanavond eerst maar eens beginnen met de altijd weer indrukwekkende lijst van Ingekomen Stukken, waarvan een aantal later in de agendapunten nader zullen worden besproken.

Publieksactiviteiten
Eén van de kernpunten op onze agenda betreft het Activiteitenoverzicht. Eerst evalueren we onze publieksactiviteiten van de afgelopen periode en daarna komt de planning van de nieuwe publieksactiviteiten aan bod.
We evalueren vanavond de VU-Connected-lezing over Conflict en Verzoening in Colombia, die ruim een week geleden op maandag 13 mei 2013 werd verzorgd door dr. Henk Vijver en Harry Stinis.
Daarna bespreken we enkele komende publieksactiviteiten, zoals een drieluik in 2013 over het Wereldvoedselvraagstuk in relatie tot onze provincie Fryslân, de Sminialezing 2013 over 'Genen, Gedrag en Gezondheid', de Statutaire Ledenvergadering Fryslân 2013 en de VU-Alumnibijeenkomst 2014.

Verenigingszaken: Governance & Toezicht
Bij de bespreking van de Verenigingszaken besteden we veel tijd aan de plannen met betrekking tot de herstructurering van onze VU-Vereniging.
Als Fries Regiocomité gaan we voor het handhaven en vernieuwen van de huidige VU-Vereniging. Daarbij maken we onderscheid tussen enerzijds VU-Verenigingsleden en anderzijds Vrienden van de VU-Vereniging. De Verenigingsleden treden toe tot het statutaire verband op grond van bijvoorbeeld het onderschrijven van de grondslag in de statuten. Zij staan in alle rechten en plichten conform de Verenigingsstatuten en kunnen ook zitting nemen in de statutaire Verenigingcommissies (zoals bijvoorbeeld de Ledenraad) in de Verenigingsdemocratie.

Verenigingszaken: Bezinning & Inspiratie
Vrienden van de VU-Vereniging willen zich om andere dan genoemde redenen aansluiten bij de VU-Vereniging, bijvoorbeeld om publieksactiviteiten bij te wonen, of om bijvoorbeeld deel te nemen in een Maatschappelijke Raad, waarvan de leden wordt gevraagd als klankbord te fungeren voor alles wat speelt binnen en buiten de VU-Vereniging, en in relatie tot de samenleving.

Verenigingszaken: Verkiezing en Bestuur & Toezicht
Verkiezingen van Regiocomitéleden en Ledenraadsleden en leden van het Verenigingsbestuur kan dan op dezelfde wijze als nu blijven plaatsvinden: door statutaire leden.
Als het Verenigingsbestuur wordt uitgebreid tot vijf bestuurders (waaronder twee instellingsbestuurders, een externe onafhankelijke voorzitter en twee externe onafhankelijke bestuurders) kan de Raad van Toezicht van de Vereniging worden opgeheven.

Vacatures in het Friese Regiocomité
In de Statutaire Ledenvergadering van de provincie Fryslân vinden de herbenoemingen en de nieuwe benoemingen plaats van de leden van het Regiocomité en van de Ledenraad. We inventariseren in welke vacatures we in oktober 2013 met ingang van aanvang 2014 moeten voorzien.
Er kunnen wel drie nieuwe Regiocomitéleden worden benoemd, dus we zijn op zoek naar kundige kandidaten voor deze interessante functies, waarvan tenminste twee van de drie kandidaten ook in aanmerking komen om zitting te nemen in de landelijke Ledenraad.

maandag 20 mei 2013

Willem-Alexander - Portret van onze nieuwe koning

Paasmaandag 20 mei 2013 
Cover van het boek Willem-Alexander - Portret van onze nieuwe koning


Kadoboeken van de C1000
Alleen op 26 & 27 april 2013 kregen de klanten van C1000 Kooistra in Stiens na het afrekenen van hun boodschappen van supermarkteigenaar Kooistra een mooi fotoboek uitgereikt. Het is het boek 'Willem-Alexander - Portret van onze nieuwe koning'. Dit boek is voor de C1000 gemaakt door de royaltydeskundige Marc van der Linden, ter gelegenheid en ter ere van de toen nog aanstaande troonswisseling op 30 april 2013.
Dit boek is het tweede deel van een serie van twee nieuwe boeken. Het eerste deel, getiteld 'Beatrix - Portret van onze koningin', werd eerder al bij C1000 Kooistra in Stiens uitgereikt bij een besteding aan boodschappen vanaf € 50,- 

Ter ere van de troonswisseling 30-04-2013
Aan de hand van veel unieke foto's van onze toen nog aanstaande koning geeft Marc van der Linden in dit boek zijn visie op de bijzondere Oranje: Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Dat biedt een veelzijdig beeld van mooie en verdrietige en onvergetelijke momenten.
Bij zijn aantreden is Willem-Alexander 46 jaar oud. Tot aan zijn troonsbestijging was hij de 'Prins van Oranje', in de volksmond ook wel de 'kroonprins' genoemd..
In zes hoofdstukken beschrijft Marc van der Linden in dit boek het leven van Willem-Alexander. Het boek begint met een citaat uit 2013 van toen nog Prins Willem-Alexander:

"Het is een grote eer
om mijn moeder op te mogen volgen
en een grote eer voor ons
om het land te mogen dienen".

Inleiding - Willem-Alexander
In dit inleidende hoofdstuk geeft Marc van der Linden zijn visie op de rol die de nieuwe koning gaat spelen in ons land.
 • Willem-Alexander stelt grenzen, laat iets zien van zichzelf, en geeft duidelijk aan wat hij wel en niet wil delen met de rest van Nederland;
 • Het koningschap is een zware taak, die vol te houden is dankzij een gelukkig privéleven;
 • Ook het koningschap blijft mensenwerk, al heeft de functie soms onmenselijke kanten.
Hoofdstuk 1 - Jeugd
Willem-Alexander Claus George Ferdinand is geboren op 27 april 1967.
Hij groeit aanvankelijk op in kasteel Drakesteyn in Lage Vuursche. Later verhuist het gezin van moeder Beatrix & vader Claus naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.
Prins Willem-Alexander studeert eerst in Wales, vervult dan zijn militaire dienstplicht bij de Koninklijke Marine en gaat dan Geschiedenis studeren aan de Universiteit Leiden.

Hoofdstuk 2- Liefde
Willem-Alexander mag zijn hart volgen bij de keuze van een partner, maar daar wordt goed op gelet, want op een dag zal zijn echtgenote ook als koningin naast hem als koning staan.
Op 02-02-2002 trouwt Willem-Alexander met de Argentijnse Máxima, zijn belangrijke adviseur, die hem ook steunt in de voorbereiding voor de rol van het aanstaande koningschap. Als Nederlanders leren we prinses Máxima kennen als een intelligente, moderne vrouw, moedig, en trouw aan allen die haar dierbaar zijn.

Hoofdstuk 3 - Vader
Al sinds eeuwen is één van de belangrijkste taken van een (toekomstige) koning: het zorgen voor nageslacht. Als Willem-Alexander en Máxima kinderen krijgen, is daarmee in principe de toekomst van de monarchie verzekerd. Hun liefde voor elkaar wordt bekroond met de geboorte van drie dochters: Amalia, Alexia en Ariane.
Kroonprins Willem-Alexander lanceert samen met de Rijksvoorlichtingsdienst in 2005 de zogenoemde 'Mediacode', waarin hij de media belooft op sommige momenten meer toegang te geven tot zijn privacy, als de media zijn gezin in ruil daarvoor op andere momenten met rust laten.

Hoofdstuk 4 - Kroonprins
Na een 'gewone' jeugd begint Willem-Alexander pas na zijn studie met de echte voorbereiding op het koningschap. Hij vertegenwoordigt ons staatshoofd Koningin Beatrix in binnen- en buitenland, is lid van de Raad van State (bestuurlijke ervaring) en van het Internationaal Olympisch Comité (IOC; internationaal netwerken); hij loopt stage bij de Luchtmacht (band met de krijgsmacht), hij oriënteert zich op de rechterlijke macht en op het binnenlands bestuur, en fungeert als boegbeeld van het Nederlandse bedrijfsleven. Met zijn inzet en expertise op het gebied van Watermanagement maakt hij internationaal naam.
Dat het koninklijk leven niet altijd over rozen gaat, merkt Willem-Alexander als zij besluit om een vakantievilla in Mozambique te kopen fel wordt bekritiseerd. De uiteindelijke aankoop van een vakantievilla in het Zuid-Griekse Kranidi oogst meer succes. 

Hoofdstuk 5 - Allure
Máxima wordt geboren in 1971 in Buenos Aires in Argentinië. Ze studeert Economie in Argentinië en gaat daarna werken bij verschillende banken in de Verenigde Staten. In het jaar 2000 vraag ze bij haar werkgever de Deutsche Bank overplaatsing naar Brussel, om in de Belgische Ardennen in het diepste geheim op Nederlandse les te gaan en om dichter bij Willem-Alexander te komen wonen.
Máxima zet zich in voor de allerarmsten op aarde en ze stimuleert het muziek maken onder kinderen. Haar flair en allure (in bijvoorbeeld gedrag en kleding) maken dat Nederland gaat houden van deze aanstaande koningin. Op 30 april 2013 was het dan eindelijk zover: Willem-Alexander wordt Koning der Nederlanden en vanaf dat moment spreken we ook van Hare Majesteit Koningin Máxima.

Hoofdstuk 6 - Toekomst
Al in het jaar 2007 vertelt Willem-Alexander dat het koningschap allereerst continuïteit en stabiliteit is en dat hij zijn naderend koningschap beschouwt als samenbindend, vertegenwoordigend en aanmoedigend.
In 2013 neemt Willem-Alexander afscheid van twee van zijn liefdes: de krijgsmacht en het IOC. Als koning wil hij wel zijn trots voor en zijn verbondenheid met de Nederlandse krijgsmacht blijven uitdragen.
Na de troonswisseling zullen Willem-Alexander en Máxima tussen eind mei 2013 en eind juni 2013 elke week twee dagen het land in gaan om per dag twee provincies te bezoeken. In november 2013 gaan ze naar het Caraïbische deel van het koninkrijk, naar Curacao, Aruba, Sint Maarten en naar de BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Het koninklijk paar zal te zijner tijd gaan wonen in Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

We hebben een koning, leve de koning!

zondag 19 mei 2013

Naar Buiten op de Hunebedroute (3.2) en op de Berkenheuvelroute (3.1)

Pinksterzondag 19 mei 2013 
Over het onverharde zandpad van de  Steenwijkerweg naar Diever


Op een mooie Pinksterdag
Leen Jongewaard zong nu al weer 45 jaar geleden zijn bekend geworden lied: "Op een mooie Pinksterdag, samen in de zon". Met zon begon vandaag deze Pinksterzondag. Durkje en ik rijden vanuit een zonnig Stiens in zuidelijke richting, naar Diever. Nabij Steenwijk is het geheel bewolkt. Tijdens de rest van de dag laat de zon zich slechts af en toe zien. Dus, vooruit dan maar; toch vandaag een mooie Pinksterdag, samen in de zon.
Vorig jaar wandelden we op Pinksterzondag bij een temperatuur van 28 graden Celsius; vandaag komt het kwik met 15 graden Celsius maar nauwelijks hoger dan de helft van die 28 van vorig jaar. Toch genieten we vandaag ook zeker van een mooie Pinksterdag.

Diever
Onze wandelroutes van vandaag zijn twee van de zes Drentse wandelroutes in de wandelgids 'naar buiten! - 25 wandel-weekeinden'.
Het zijn de de eerste en de tweede route van het 3e wandel-weekend (3.1 & 3.2).
Thema van dit 3e wandel-weekend is: 'hunebedden op de rand van het Drents-Friese Wold'.
De titel van de 9 kilometer lange route 3.1 is: 'Berkenheuvelroute' en van de 11 kilometer lange route 3.2 is: 'Hunebedroute'.
De routes van vandaag beginnen en eindigen beide in de plaats Diever, een klein en gemoedelijk Drents brinkdorp.
We wandelen vandaag totaal 20 kilometer in de omgeving van Nationaal Park 'Het Drents-Friese Wold', één van de grootste en mooiste natuurgebieden van Drenthe.

Hunebedroute
Om 9.45 uur beginnen we in het centrum van Diever aan de Hunebedroute. Deze bestaat uit een dubbele lus vanuit Diever, namelijk eerst naar het Dieverzand en daarna naar Dieverbrug.
Vanaf de Bosweg vanuit Diever lopen we naar het Dieverzand in Boswachterij Smilde. We passeren het openluchttheater van Diever, bekend van de Dieverse Shakespeare-openluchtspelen. Op het moment dat we hier passeren, begint in dit openluchttheater zojuist de openluchtpinksterdienst van de Dieverse Kruiskerk. We zijn erbij tijdens het zingen van de Intochtspsalm.
Het Dieverzand is het verste punt van deze bosroute. Vanuit het bos gaan we via de Groningerweg weer terug richting Diever. We passeren hier het Rijkshunebed Diever, langs de Groningerweg.

Essenroute
Als we de bebouwde kom van Diever weer in wandelen, maken we een scherpe bocht in oostelijke richting, om de Hundebedroute te verlengen met een deel van de Essenroute. Vanuit Diever lopen we om de Molenes heen naar de N855, die we ter hoogte van Dieverbrug oversteken. Met een grote boog lopen we dan over smalle verharde wegen rond de zuidkant van Oldendiever, waarna we over het onverharde zandpad van de Steenwijkerweg bij de plaatselijke molen het dorp Diever weer binnenwandelen.
Op de brink bij de dorpskerk pauzeren we na onze eerste elf kilometer op een bankje, om hier ook wat te eten en te drinken.

Berkenheuvelroute
Voordat we Diever weer uit wandelen, drinken we op het terras van een café-restaurant eerst een welverdiende kop koffie. Het is nu rond het middaguur nog rustig op dit terras en op het terras van de naastgelegen horecagelegenheid. Als we later vanmiddag hier weer passeren, zitten beide terrassen vol met gasten.
Vanmorgen gingen we vanaf de Bosweg in oostelijke richting het bos in, maar nu gaan we vanaf de Bosweg in westelijke richting het bos in, in de richting van het Wasperzand.
Natuurmonumenten heeft hier de Berkenheuvelroute keurig bewegwijzerd met gele vaantjes, waardoor het gemakkelijk navigeren is over de brede en smalle bospaden over het Landgoed Berkenheuvel. We komen eerst langs een Bosbouw-herdenkingsmonument dat dateert van 1925 en daarna langs een voormalig onderduikershol, dat in 1943 werd gebruikt als schuilplaats voor onderduikers en geallieerde piloten in de Tweede Wereldoorlog. Alhoewel we hier door een begrazingsgebied wandelen, zien we geen van de waarschijnlijk toch wel aanwezig grote grazers: Schotse Hooglanders.
We gaan verder over de hoger naast de weilanden gelegen Stroeten: afrasterende houtwallen tussen vochtige weilanden. Vlak voordat we in Diever arriveren, pauzeren we nog een kwartier op een bankje tegen de bosrand, met over weilanden en akkers het uitzicht op Diever.

zaterdag 18 mei 2013

Sandra Halma Volma exposeert in Stiens

Zaterdag 18 mei 2013
Schilderij van Sandra Halma Volma

Schilderen in acryl
Sandra Halma Vollema (38 jaar) woont in Sint-Annaparochie. Ze schildert al jaren in haar vrije tijd. Naast haar werk als administratief medewerkster voedt ze samen met haar man hun drie dochters op en doet ze het huishouden. Haar grote hobby en uitlaatklep is echter het tekenen en schilderen. Vroeger maakte ze voornamelijk tekeningen en aquarellen, tegenwoordig vooral schilderijen in acrylverf.

Mensen schilderen
De onderwerpen die ze schildert, zijn portretten en mensen in een bepaalde omgeving. Al heel wat jaren komt ze in de wintermaanden wekelijks bij Roman Solarz om, samen met een hechte groep andere cursisten, de kennis en technieken van het schilderen te onderhouden en te verbeteren. Behalve leerzaam zijn deze bijeenkomsten ook heel inspirerend en stimulerend.

Expositie in de Openbare Bibliotheek van Stiens
Tot en met juni 2013 exposeert Sandra Halma Volma een aantal van haar schilderijen in de Openbare Bibliotheek van Stiens. Haar schilderijen hangen in de speciaal daarvoor ingerichte expositieruimten en in de grote ruimte waar de boeken worden uitgeleend.

vrijdag 17 mei 2013

Compostela-register 2012

Vrijdag 17 mei 2013
Cover van het Compostela-register 2012

Nederlandse pelgrims
Al meer dan duizend jaar lopen Nederlanders over pelgrimspaden door Nederland, België, Frankrijk en over de camino in Spanje naar het Spaanse Santiago de Compostela. Vorig jaar – in 2012 – waren het maar liefst 3.015 Nederlandse pelgrims die zich bij het pelgrimsbureau in Santiago de Compostela meldden. Ruim een kwart daarvan is lid van ons Nederlands Genootschap van Sint Jacob.

Oficina de Peregrinos
Wie zich in Santiago de Compostela bij dit ‘Oficina de Peregrinos’ meldt met een van voldoende pelgrimsstempels voorziene ‘Credencial’ (de pelgrimspas), ontvangt in dit pelgrimsbureau een zogenoemde ‘Compostela’ (ook wel Compostelane of Compostelaat genoemd), als bewijs-certificaat dat hij/zij met voldoende spirituele of religieuze motivatie diens pelgrimstocht tot in Santiago de Compostela heeft volbracht. Dit kerkelijk bewijsstuk wordt uitgegeven door de aartsbisschop van Santiago de Compostela.

Nederlandse Compostela-register
Ons ‘Nederlands Genootschap van Sint Jacob’ houdt een ‘Compostela-register’ bij.
De idee van zo’n Compostela-register gaat terug op een middeleeuws gebruik. Na voltooiing van de tocht naar Santiago werd de pelgrim opgenomen als lid van de ‘Broederschap van Jacobspelgrims’ en daartoe in het ledenregister ingeschreven.
In het Nederlandse Compostela-register wordt sinds jaar en dag en tot op heden op overeenkomstige wijze vastgelegd wie in onze tijd als pelgrim naar Santiago is gegaan en daar een Compostela heeft ontvangen. Vanaf het begin van het Genootschap was het de gewoonte om een kopie van de Compostela aan het Genootschap te sturen. De oudste Compostela die in het register van het Genootschap wordt bewaard, is van 29 augustus 1969 ten name van Hans Burgman uit Hengelo.
Op 31 december 2012 waren de namen van 8.242 pelgrims in dit Nederlandse Compostela-register vermeld.

Statistiek
Omdat Durkje en ik op 21 oktober 2012 onze 152 dagen durende pelgrimage van 3.276 kilometer in Santiago de Compostela bekroond zagen met onze Compostela’s, zijn in 2012 ook onze beide namen geregistreerd in het Compostela-register 2012 van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob.
Dit Compostela-register vermeldt onder andere de volgende statistische gegevens:

 • Van de 8.242 geregistreerde pelgrims gingen 3.784 pelgrims te voet naar Santiago de Compostela;
 • 87% van de fietsende pelgrims startte in Nederland, terwijl slechts 24% van de wandelende pelgrims in Nederland hun pelgrimage aanving;
 • De fietsende pelgrims fietsen vanuit Nederland gemiddeld in 35 dagen naar Santiago, en de wandelende pelgrims lopen hun pelgrimstocht gemiddeld in 107 dagen;
 • Van de pelgrims die te voet gingen, liep 49,5% over de Camino Francès naar Santiago;
 • Van alle pelgrims is 34% vrouw en 66% man, waarbij aangetekend dat vrouwen relatief vaker te voet pelgrimeren.

Twee registers
Het originele Nederlandse Compostela-register bestaat uit een alsmaar uitdijende reeks gele ordners, waarin de kopieën van de ingezonden Compostela’s zijn opgeborgen. Bovendien wordt een computerbestand bijgehouden waarin de gegevens van elke ontvangen kopie-Compostela een regel beslaat.

 1. Het registerbestand is in principe op de aankomstdatum in Santiago gesorteerd. Deze lijst staat in Register 1 van het Compostela-register. Van 1.431 inzenders is helaas weinig meer bekend dan naam, woonplaats en aankomstdatum. Pas vanaf 2003 is aan pelgrims gevraagd bij het inzenden van de kopie-Compostela ook gegevens mee te sturen over hun vertrekplaats en vertrekdatum, de gevolgde route, over de gekozen reiswijze en het aantal dagen dat de tocht naar Santiago heeft geduurd.
 2. In Register 2 van het Compostela-register staan de namen van deze pelgrims in alfabetische volgorde, met daarbij ook de aankomstdatum vermeld, die verwijst naar de gegevens in Register 1. 
Na afloop van elk kalenderjaar geeft het Nederlands Genootschap van Sint Jacob een nieuwe editie van het Compostela-register in boekvorm uit. Deze publicatie ultimo 2012 draagt als titel: Santiago! Compostela-register van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob 2012’.

Samen uit, samen thuis
Van Durkje en mij staat in dit Compostela-register 2012 genoemd dat wij als Stiensers onze pelgrimage op 16 mei 2005 aanvingen in Sint-Jacobiparochie, en dat wij onze pelgrimage te voet na 152 wandeldagen via de Camino Francès beëindigden in Santiago de Compostela op 21 oktober 2012.

donderdag 16 mei 2013

Tweede dag van de visitatie van Bedrijfseconomie

Donderdag 16 mei 2013
De visitatiecommissie rapporteert haar voorlopige bevindingenOchtendsessies
Na de start van de visitatie van gisteren, gaan we vandaag verder met de visitatie van onze HBO-Bachelor-opleiding Bedrijfseconomie van Stenden Hogeschool in Emmen. Het visitatiepanel van de Netherlands Quality Agency spreekt vandaag met een aantal groepen, die betrokken zijn bij deze opleiding.
De eerste groep die aan de beurt is, bestaat uit twee groepen studenten, die beide een presentatie verzorgen voor het audit panel. Aansluitend wordt een groep van eerstejaars, tweedejaars en derdejaars studenten geïnterviewd door het visitatiepanel.
Vóór de lunch is dan ook een delegatie van het docententeam aan de beurt, waarna het management team een panelgesprek voert met het audit team.

Middagsessies
Na de lunch gaat een delegatie van allerlei commissies van deze opleiding naar de visitatiecommissie, waaronder de Opleidingsexamencommissie, de Toetscommissie, de Opleidingscommissie en de Curriculumcommissie. Deze groepen docenten worden bevraagd op de wijze waarop de kwaliteit van deze opleiding is en wordt geborgd.
Het panel heeft verzocht om ook in gesprek te gaan met een delegatie van het lectoraat van de School of Business en met de voorzitter van de Examencommissie van de School of Business, die centraal bij Stenden Hogeschool in Leeuwarden zetelt.
Zo passeren alle relevante vertegenwoordigingen van de opleiding de revue. Mede middels hun bevraging - naast de documentenstudie - onderzoekt het visitatiepanel de kwaliteit van de opleiding.

Feedbacksessies
Aan het eind van de middag wordt het opleidingsmanagement uitgenodigd voor een korte feedbacksessie bij het audit panel, en aansluitend aan deze laatste gesprekssessie worden alle vertegenwoordigers van de opleiding Bedrijfseconomie uitgenodigd om in de visitatiekamer te luisteren naar de terugkoppeling van de voorlopige bevindingen van het visitatiepanel, zoals die wordt uitgesproken door de voorzitter van dit NQA-audit panel.
Na deze positieve terugkoppeling is er alle reden voor alle partijen om welverdiend nog even na te praten over de afgelopen twee dagen, onder het genot van een hapje en een drankje.
Er mag ook wel eens worden vermeld dat wij in deze afgelopen twee dagen gastvrij zijn onthaald en verzorgd door de studenten en medewerkers van MeetingU, de congresorganisatie van Stenden Hogeschool, die op professionele wijze ons altijd goed ondersteunt met alle organisatie en catering, die gewenst zijn voor een aangenaam verloop van zo'n visitatie-tweedaagse.

woensdag 15 mei 2013

Start van de visitatie van Bedrijfseconomie in Emmen

Woensdag 15 mei 2013

De visitatiekamer van Bedrijfseconomie in EmmenKeuring van de opleiding
Eén van de opleidingen die we als Stenden Hogeschool in Emmen aanbieden, is de HBO-bachelor-opleiding Bedrijfseconomie. Evenals alle andere HBO-opleidingen die door de Nederlandse overheid worden erkend, moet ook deze opleiding periodiek worden gekeurd tijdens een zogenoemde visitatie, om op grond van die keuring opnieuw te worden geaccrediteerd voor de komende jaren.
Vandaag is het zover dat de Stenden-opleiding Bedrijfseconomie zal worden gevisiteerd. Vandaag en morgen ben ik betrokken bij dat visitatieproces, om er samen met alle betrokken collega’s voor te zorgen dat deze visitatie op een goede wijze kan worden uitgevoerd.

Beoordelingsproces
In de afgelopen maanden hebben we er gezamenlijk voor gezorgd dat vandaag alles gereed en op orde is om de visitatie aan te vangen. De opleiding heeft een zogenoemde ‘Kritische Reflectie’, geschreven, waarin ze rapporteert wat de onderzoeksresultaten zijn van een zelfevaluatie. Allerlei belanghebbenden zijn bij dat proces betrokken, zoals: docenten, studenten, management, afgestudeerden, bestuur & staf en werkveldvertegenwoordigers.
De opleiding heeft een onafhankelijke, externe visitatiecommissie gecontracteerd, waarin gezaghebbende panelleden zitting hebben genomen, die op basis van een tweedaagse audit kunnen beoordelen of deze opleiding voldoet aan de door de overheid voorgeschreven kwaliteitsstandaarden.

Begin van de twee visitatiedagen
Voorafgaand aan de visitatie heeft de opleiding ook afstudeerwerk van reeds afgestudeerde studenten aan het visitatiepanel ter beoordeling toegezonden. Vandaag komt het onderzoekspanel naar Emmen om behalve alle vooraf toegezonden documenten ook allerlei andere documenten van deze opleiding in de speciaal daartoe ingerichte panelkamer te bestuderen en te beoordelen.
Aan het eind van de middag krijgt het audit panel een rondleiding door het hogeschoolgebouw aangeboden, waarin de onderwijsfaciliteiten van deze opleiding worden getoond. Daarna wordt begonnen met de eerste twee van een serie gesprekken, die morgen zal worden voortgezet.

De eerste panelgesprekken
De eerste groep waarmee de visitatiecommissie in gesprek gaat, is een groep afgestudeerden en een aantal studenten die momenteel in de afstudeerfase aan het werk zijn. De tweede groep die daarna aan de beurt is voor zo’n panelgesprek, bestaat uit de begeleiders die deze en andere studenten begeleid(d)en en beoordeelden in hun afstudeerfase. Deze tweede groep bestaat uit vertegenwoordigers van het docententeam en begeleiders die werkzaam zijn in het werkveld waarvoor deze opleiding haar studenten opleidt. Deze eerste twee panelgesprekken gaan over de wijze waarop studenten worden voorbereid op hun afstudeerfase, over hoe ze worden begeleid en beoordeeld aan het eind van hun studie en over de kwaliteit van alle afstudeerwerken.

Bestuur Stifting Nijkleaster bijeen in de Jorwerter voorkerk

Dinsdag 14 mei 2013 
Decoratie op de kloostertafel van Nijkleaster in Jorwert


Nijkleaster halfjaar operationeel
Vanavond komen we als bestuur van de Stifting Nijkleaster bijeen. Nu de winter voorbij is, vergaderen we niet in een huiskamersetting, maar in de eigen lokatie van Nijkleaster, in de voorkerk van de Sint-Radboudkerk van Jorwert. We vergaderen rond de prachtige kloostertafel; een unieke vergadertafel, omdat die speciaal is ontworpen en gemaakt voor Nijkleaster.
Nijkleaster is nog maar ruim een half jaar operationeel en het bruist nu al van actitviteiten, inclusief alle voorbereiding en nawerk daarvan. Ook de programmamering van het komende werkseizoen is nagenoeg gereed, dus er is vanavond veel te bespreken in bestuurskring.

Financiering als een uitdaging
Aan de hand van de gespreksverslagen blikken we terug op onze bestuursbijeenkomsten van januari 2013 en maart 2013. We bespreken onze steeds verdergaande plannen inzake de gewenste locatie, bouw en inrichting van een eigen nieuw klooster in Fryslân, het zogenoemde 'Nijkleaster'. Stap voor stap zullen we steeds concreter in beeld krijgen hoe onze wensen en plannen vorm en inhoud zouden moeten krijgen, waarbij uiteindelijk de hamvraag zal zijn of dit allemaal qua investering en exploitatie haalbaar en duurzaam zal zijn. Dat laatste is een spannend traject, want al die wensen kunnen pas worden bewaarheid als daarvoor voldoende financiële middelen beschikbaar zullen komen.
We starten met een plan van aanpak, waarin we zullen formuleren hoe we vanuit inhouden via een passend bedrijfsconcept een financieel gezonde basis kunnen garanderen, die alle wensen en plannen voor de nabije en voor de verder in de tijd gelegen toekomst mogelijk maken.

Subsidie voor de tweede bouwfase
Daarnaast speelt nog steeds de financiering van de tweede fase van de verbouw van de voorkerk van de Sint-Radboudkerk, want voor de korte termijn zullen we in onze voorlopige Nijkleaster-vestiging een uitbreiding van ruimte moeten creëren, om groei in alle opzichten te garanderen en te realiseren. Daartoe is een financiële commissie bezig om subsidie aan te vragen, teneinde aan deze tweede bouwfase uitvoering te kunnen geven. Hoopvol wachten we op uitslag van de subsidiegevende organisaties, want uiteindelijk zullen zij het mogelijk maken dat Nijkleaster op korte termijn verder kan groeien middels die tweede bouwfase.

Uitbreiding programma-aanbod
Verder spreken we vanavond over allerlei zaken die de externe communicatie van Nijkleaster betreffen. Ook de programmering van de activiteiten van Nijkleaster voor het komende werkseizoen 2013-2014 wordt besproken. We keuren dit programma-aanbod goed en zien met tevredenheid ook daarin groei. Waar we dit jaar nog werken met een wekelijkse kloosterochtend en een maandelijkse kloosterzaterdag, zullen we volgend jaar die maandelijkse kloosterzaterdag uitbreiden met een programma-aanbod voor de aansluitende kloosterzondag.

Nijkleaster Pinksterpaad
Komend Pinksterweekend organiseren we het Nijkleaster Pinksterpaad, de jaarlijkse pelgrimstocht van Nijkleaster, waarin enkele tientallen wandelaars in een driedaagse pelgrimerend zullen lopen van Stavoren naar Nijkleaster in Jorwert. De kerkelijke gemeenten van Gaastmeer en van Wommels zorgen gastvrij voor onderdak (voor respectievelijk de eerste en de tweede nacht) voor deze pelgrims van Nijkleaster. Deze driedaagse pelgrimage zal voor de gasten van Nijkleaster vast een bijzondere belevenis van stilte, bezinning en verbinding zijn.