maandag 31 december 2012

Levensloop Pieter de Jong

Maandag 31 december 2012 - Oudejaarsdag 
Cover van de levenslooppublicatie van heit

Levensloop
Durkje haar vader (in het Fries: heit) heeft in de loop der jaren ettelijke publicaties op zijn naam gesteld. Die uitgaven zijn hoofdzakelijke van streekhistorische aard. In het afgelopen jaar heeft hij daar weer een publicatie aan toegevoegd. Deze keer gaat het om een uitgave van heel persoonlijke aard.
Na en tijdens het verzamelen van allerlei persoonlijke documenten is heit zijn levensloop in grote lijn op schrift gaan zetten. De uitgave die daarvan in september 2012 tijdens ons familieweekend werd gepubliceerd, kreeg als titel mee: '' Levensloop Pieter de Jong'.

Perspectief
Oudste zoon Eelke de Jong schrijft in zijn Voorwoord dat dit boekje is geschreven vanuit het perspectief van de middenklasse. Het biedt een mooie dwarsdoorsnee van de geschiedenis van de twintigste eeuw (feitelijk van 1927 tot en met heden) vanuit het gezichtspunt van de arbeidersklasse. Deze levensloop bevat een overzicht van de levensloop tot op heden, geïllustreerd met een groot aantal foto's en afbeeldingen van belangrijke persoonlijke documenten. Voor heit & mem en voor hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen gaat dit boekje de toekomst in als een waardevol overzicht van meer dan 80 jaar samen leven, lezen & leren, werken, reizen, schrijven en recreëren.

Jeugdjaren
De eerste vier hoofdstukken gaan over de jaren als kind; geboren in 1927 in Broek onder Akkerwoude (tegenwoordig Broeksterwâld) en daarna verhuizend naar en wonend in Weesp (1932), Medemblik (1933; in de net drooggevallen Wieringermeer) en tenslotte weer terug naar Broek onder Akkerwoude (1935). De schooljaren komen aan de orde, en ook de eerste werkervaringen.
Dan begint op 13-jarige leeftijd de Tweede Wereldoorlog. In de hoofdstukken 5 en 6 beschrijft heit zijn oorlogsjaren; over werk en inkomen, over onderduiken, over de ervaringen met Duitse bezetters en uiteindelijk over de bevrijding en de oproep aan jongeren om zich in te schrijven als oorlogsvrijwilliger voor de strijd in Nederlands-Indië.

Werken en leren
Na de oorlog moet er worden gewerkt, onder andere in Rinsumageest en in Leeuwarden. Rijbewijzen en het Middenstandsdiploma worden behaald. In 1947 een vliegreis met een Dakota van Amsterdam naar Leeuwarden; heel bijzonder voor die tijd.
Ook buiten de provincie wordt werk gezocht. In Eindhoven lukt het niet, maar wel achtereenvolgens op Rozenburg, in Schiedam en in Vlaardingen.
Na deze hoofdstukken 7 en 8 volgen belangrijke keerpunten in het leven (in hoofdstuk 9). Weer terug in Fryslân om in Leeuwarden te werken en omscholen tot timmerman in de 'Rijkswerkplaats voor vakontwikkeling'. Er wordt gewerkt, en gestudeerd voor patroon en uitvoerder in de bouw. Een eerste auto wordt gekocht.

Gezinsleven
Na het huwelijk in 1954 met Aukje Boonstra (hoofdstuk 10) volgt direct de confrontatie met de naoorlogse woningnood. Eerst wonen in een 'hokje' (zoals dat in de familie wordt genoemd) en daarna in Broeksterwoude zelf een eigen huis bouwen (hoofdstuk 12).
Acht kinderen worden geboren in de jaren 1955 tot en met 1973 (hoofdstuk 11). Durkje is als derde kind de eerste van de twee dochters. Groot verdriet belaagt dit gezin als in 1968 één van de kinderen (de vijfde, 'eerste' Berend) aan leukemie lijdt en overlijdt.
Het gezin wordt groter als alle kinderen trouwen en ook kinderen krijgen. In 2009 vieren we in een grote familiekring dankbaar het 55-jarig huwelijk.

Varia
 In de hoofdstukken 13 tot en met 17 volgen uiteenlopende onderwerpen van thematische aard:
 • Eerst een opsomming van alle publicaties, waarvan het boek "100 jaar Vereniging van Christelijk Onderwijs Broeksterwoude" de meest in het oog springende is. 
 • Dan over het zingen in twee koren, met een foto van het mannenkoor Pro Rege uit Dokkum.
 • Daarna volgt een opsomming van grotere fietstochten, vanaf het 56e levensjaar.
 • De schaatstochten, waaronder de Elfstedentocht van 1985, worden vermeld.
 • De verzameling zwerfstenen wordt genoemd en afgebeeld.
 • En natuurlijk het voortdurend lezen en studeren - als grootste hobby - komt aan de orde.
 • Een lange lijst van vakanties wordt vermeld: de eerste op de fiets naar Marknesse en de verste naar heit zijn twee geëmigreerde zusters in Canada in 1995.
 • Het voorlaatste hoofdstuk gaat over allerlei vormen van verricht vrijwilligerswerk, in bijvoorbeeld de kerk, de mannenvereniging, de vakbond CNV, de schoolbesturen, het stembureau en het timmerwerk voor de praalwagen ter gelegenheid van alle dorpsfeesten.
 • Tenslotte staat in hoofdstuk 17 een lange opsomming van alle werkgevers in de bouw.

zondag 30 december 2012

Ofslutende gearkomste fan 't Kristlik Frysk Selskip

Snein 30 desimber 2012 
Dûmny Hinne Wagenaar op 'e preekstoel en Gerrit Breteler sjongt


Mear as 100 jier bestean
Moarn hâldt it Kristlik Frysk Selskip (KFS) nei rom hûndert jier statutêr op te bestean. Mar wy binne bliid dat it wurk fan it KFS fuortset wurdt troch it nij Frysk Oekumenysk Platfoarm, dat wy al op 2 juni 2009 oprjochte hawwe: de 'Stifting Krúspunt'.

Utsetter fan it KFS
Hjoed komme sa'n hûndert belangstellenden byelkoar yn Glinstra State fan Burgum om ôfskied te nimmen fan har 104-jierrige organisaasje. It binne benammen belutsen leden fan it Kristlik Frysk Selskip en fierders bygelyks leden van de kriten fan it KFS en in tal stipers fan Krúspunt; ek Durkje en ik binne hjoed by dizze útsetter fan ús KFS.  

Frysk yn tsjerke wie de minsken in ôfgriis
It middeiprogramma begjint mei in feestlike byienkomst yn Glinstra State. Grytsje Kingma sjongt yn dit middeiprogramma in tal lieten fan Fedde Schurer en ek it 'Halleluja' fan Leonard Cohen.
KFS-foarsitter dr. Liuwe H. Westra sprekt de tiidrede út mei as bysûndere titel: 'Maya’s yn Fryslân: it Kristlik Frysk Selskip op de jongste dei'. Syn rede giet oer it 'Doe', oer it 'No' en oer de 'Takomst' fan de striid foar it Frysk yn tsjerke.
Fansels wurdt de kultuerskok fan de dûmny's Huismans en Wumkes neamd; oer de tiid mear as hûnderd jier lyn dat it Frysk yn tsjerke noch revolúsje, komeedzje en 'fjoer & wetter' wie; doe't it Frysk yn tsjerke de minsken noch in ôfgriis wie.

En hoe is it no?
No - mear as hûndert jier lyn - hawwe wy Fryske Bibels; ek al op it ynternet.
Wy hawwe al jierren lang in Frysk 'Lieteboek foar de tsjerken'.
No wurde de inisjativen fan it Kristlik Frysk Selskip oernommen troch Stifting Krúspunt, want der moat fansels in plak oerbliuwe dêr't it wurk fan it KFS troch giet, want wy libje noch altyd yn in wrâld fan striid foar it ferfryskjen van tsjerke, en ek fan ûnderwiis, polityk en media. Krúspunt stapt yn de wrâld fan it Frysk yn tsjerke; dat Frysk yn tsjerke ris fansels wurdt.

Yn de takomst sjen
Nei de ôfrûne ieu sjogge wy dat it mei it Frysk yn tsjerke net alhiel wurden is wat it wurde soe, mar mei Krúspunt is der no wol in kâns om mei it wurk fan it KFS troch te gean. Wy geane oer nei in nije wrâld, yn in nije tiid.
Dûmny Liuwe Westra:
 • "Yn dy oare wrâld leit de takomst fan ús Friezen;
 • Kommunikaasje moat net fan wurden wêze, mar fan minsken;
 • Wy binne allegearre bern fan ien Heit;
 • Sa't it no is, kin it net bliuwe!"
Pakesizzers 
Nei de lêzing fan KFS-foarsitter Westra sprekke twa pakesizzers fan dûmny Sipke Huismans.
"Us pake siet der faak neist", sa seit Sipke Huismans jr., en "myn pake soe der grif bliid mei wêze dat it KFS no omset wurdt yn Krúspunt".
Pakesizzer Dieuwke Rosalina Huismans slút ôf mei poëzy fan har pake Sipke: "De risping komt yn it Himelsk lân".

Histoaryske fiering
Letter op 'e middei geane wy nei de fesperfiering yn de Krústsjerke fan Burgum. Dizze tsjinst stiet ûnder lieding fan dûmny Hinne Wagenaar fan Jorwert. Marieke van der Meer is oargeliste en der wurdt songen troch it Dûbelkwartet ûnder lieding fan Teake Posthuma. Gerrit Breteler sjongt twa lieten mei Johan Bijhold op piano. De ieuwenâlde Krústsjerke fan Burgum sit grôtfol, want der is ek in grut tal Burgumers nei dizze histoaryske fiering kommen.
Wagenaar:
 • "Frysk yn tsjerke? It moast net mâlder!;
 • De Frysk-kristlike beweging hat hiel wat úteinset; wat is der in wurk ferset;
 • Frysk yn tsjerke is gewoan wurden, mar noch net fansels;
 • Wy moatte ús no ferhâlde ta oare tiden, dy fan de 21e ieu;
 • De tsjerke en it Frysk sitte no yn in krisis, mar krisis kin ek in tiid fan genede wêze;
 • Foar alles is in oere, sit net sa yn noed, haw wat mear betrouwen, der binne nije kânsen en útdagings;
 • God is de Hoeder en dan kinne wy it loslitte, net te benaud, want God jout it ús;
 • Ha betrouwen yn God en stek in ljocht oan yn it tsjuster."
Dat wy hilligje jo namme
Nei de meditaasje fan Hinne Wagenaar sjongt Gerrit Breteler "Foar alles is in oere, foar alles is in tiid".
De gebeden wurde ôfsluten mei it sjongen fan 'Us Heit': "God fan fier en hein ús Heit, wûnder heimnis is jo namme, grut yn krêft en hearlikheid, oant yn alle tiden. Amen".

Noch ien dei en dan is it oer mei it Kristlik Frysk Selskip.
Mar it wurk giet troch; 'oant yn alle tiden'.

"Lit jins wirk oan jins tsjinstfeinten sjoen wurde,
en jins hearlikheit oer hjar bern.
En de ljeaflikheit fan 'e Heare ús God mei oer ús wêze,
en bifêstigje it wirk fen ús hannen oan ús,
ja it wirk fen ús hannen, bifêstigje dat".
Ut Psalm 90: 16-17
Boarne: Bibel, oerset yn de Fryske tael, NBG 1943, Jongbloed Ljouwert

Met Vuur & Licht warme aandacht voor borstkanker

Zaterdag 29 december 2012 
Klaar voor de start in De Groate Kerk van Sint-JacobiparochieRoze
Vanuit de prachtige monumentale kerkzaal van De Groate Kerk schijnt door de hoge kerkramen naar buiten een romantische zacht-roze gloed. Die warme gloed staat in schril contrast met de taaie strijd, die mannen en vooral veel vrouwen voeren in hun gevecht tegen de bij hen geconstateerde borstkanker. En dat is nu precies de aanleiding, de reden en de motivatie dat Durkje en ik hier vanavond bij De Groate Kerk in Sint-Jacobiparochie arriveren.

Bewegen voor Overleven
We hebben het startbewijs bij ons om vanavond mee te lopen met de avondwandeltocht, die wordt georganiseerd door de 'Stichting Bewegen voor Overleven'. Deze Friese stichting vraagt al jaren aandacht voor de strijd tegen borstkanker. Door het organiseren van culturele en recreatieve activiteiten - waaronder wandeltochten - wordt geld ingezameld voor dit ideële doel. Tenminste de helft van het inleggeld van de deelnemers wordt besteed aan maatschappelijke projecten en organisaties op het gebied van borstkankerprojecten.

Lichttocht
In het jaar 2009 en in 2011 liepen Durkje en ik al eerder mee met een ideële wandeltocht van deze stichting. In 2009 van Sint-Jacobiparochie naar Leeuwarden en in 2011 van Leeuwarden naar Sint-Jacobiparochie. Dit jaar organiseert Stichting Bewegen voor Overleven een avondwandeling van Sint-Jacobiparochie over de Oudebildtdijk naar Oude Bildtzijl. Het is een wandeling van 12 kilometer in het donker, door de langste straat van Nederland, over de voormalige zeedijk in het noorden van Fryslân.
Deze wandeltocht wordt georganiseerd in samenwerking met de 'Stichting Lucht Licht Land 2000', die bekend staat om haar initiatieven om in de Friese gemeente Het Bildt eind december lichttochten te organiseren, waarbij een route wordt gereden langs boerderijen en andere gebouwen en objecten, die tijdens de avonduren in de schijnwerpers worden gezet.

Hartverwarmende opkomst
Vanavond is er plaats voor 2.000 deelnemers, die in vier groepen van 500 wandelaars van start gaan vanuit De Groate Kerk in Sint-Jacobiparochie. Durkje en ik lopen vanavond mee om allen die lijden aan borstkanker een hart onder de riem te steken. We lopen onder andere voor Irene, en voor Ytje, en voor Janet, en voor al die andere mannen en vrouwen en hun geliefden, die bukken onder het juk van deze gemene ziekte. Janet heeft aan velen een oproep gestuurd om mee te lopen en daaraan is ook door velen gehoor gegeven, want al in De Groate Kerk ontmoeten wij voorafgaande aan onze starttijd van 19.30 uur onder andere Frouk en Saskia en Joyce en Siebrith en na afloop op de valreep ook Dorien; allemaal collega's van mij van Stenden Hogeschool (maar waar zijn de mannen van Stenden?). En daar zien we tot onze verrassing ook Janet, die ons vertelt dat ze zelf ook mee gaat lopen. Wat een moed om deze fysieke prestatie te leveren. Maar ze loopt gelukkig niet alleen, want ze heeft zo'n 30 mensen die met haar meelopen. 'You never walk alone". Hartverwarmend is dat!

Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één
Om 19.30 uur precies wordt afgeteld en bij het signaal 'Nul' zet de laatste deelnemersgroep van 500 wandelaars zich in beweging - langs de Jacobshoeve - op het Westeinde van Sint-Jacobiparochie. Met de muziek van een groep doedelzakspelers verlaten we het dorp en gaan we het duister in, in westelijke richting.
Buiten het dorp gaan we rechtsaf, over een betonpad tussen de drassige klei-akkers door, in de richting van de Oudebildtdijk. Boven op deze oude zeedijk - al eeuwen lang ook een woonstraat - gaan we rechtsaf in oostelijke richting verder.

Fuur, Licht en Mezyk op 'e Ouwedyk
We komen langs Spitsroeden en passeren Café De Oosthoek. Langs de dijk en onderaan de voormalige zeedijk zijn veel huizen, loodsen en boerderijen op allerlei manieren creatief verlicht.
Hier en daar staan mensen op de dijk om de wandelaars te groeten en aan te moedigen. Op verschillende plaatsen is muziek: hier een smartlappenkoor, daar een band, een shantykoor, verderop een muziekinstallatie, en diverse street acts er tussendoor.
We komen door het dorp Nij Altoena en passeren de kruising met het 'Weggy'. Op de kruisingen met de Oudebildtdijk is de doorgang voor doorgaand verkeer afgesloten. Overal staan verkeersregelaars om het autoverkeer te weren. Op de Oudebildtdijk kunnen we ongehinderd (door gemotoriseerd verkeer) wandelen, nu eens in het duister, dan weer in het licht van lamp en vuur.

Harde wind
Ook het weer werkt vandaag prima mee. Een temperatuur van enkele graden boven het vriespunt, slechts een enkel regendruppeltje, maar wel een stevige zuidwestelijke wind; dat draagt er allemaal toe bij dat het een heerlijke winteravondwandeling wordt.
Grote slierten kleine vonken waaien uit de vuurpotten langs de weg. Lichtgevende ballonnen worden langs de route uitgedeeld aan wandelaars. Enkele ballonnen waaien over de akkers richting Nieuwebildtdijk; andere ballonnen worden meegenomen door de wandelaars en vormen een lang lint van onrustig heen en weer slingerende lichtballonnen over de Oudebildtdijk.

Ouwesyl
Aangekomen in Oude Bildtzijl krijgen we het tweede en laatste stempel in onze stempelkaart. Bij de Julianakerk krijgen alle wandelaars een roze fakkel uitgereikt, als dank voor en als herinnering aan deelname. In de Aerden Plaats is het gezellig druk. Er is life muziek van een band en in het kerkje speelt een organist kleine muziekstukken op het kerkorgel van de Julianakerk. We spreken hier even met Arjen Hoogland en Marianne van Hall, twee bestuursleden van de Stichting Bewegen voor Overleven, die zichtbaar opgelucht zijn dat het evenement zo prima verloopt en die zo genieten van de hier tevreden finishende wandelaars.
 
Welkom op'e Pyp fan Ouwesyl
Op de brug in het centrum van Oudebildtzijl is het een drukte van belang. We lopen even bij de Keuningstreek naar beneden, waar partytenten staan, waar je kunt eten, waar je elkaar kunt ontmoeten en waar naar life muziek kan worden geluisterd.
Ook in dorpscafé Het Grauwe Paard bij de Pyp is het een drukte van belang. Ook hier speelt een muziekgroep. Het is er zo vol dat je alleen maar even een blik naar binnen kunt werpen. Vanavond is dit hier en nu Fryslân op zijn best.

Bus komt zo
We lopen enige tijd later de Pyp voorbij om ons aan te sluiten bij de rij wandelaars, die wachten op de bussen die ons weer terug zullen brengen naar het startpunt. De nieuwe bussen van Arriva rijden claxonnerend af en aan. Na een half uurtje wachten is voor ons ook het moment aangebroken dat we in de (zesde) bus kunnen stappen. Ook in de rij wachtenden zit de stemming er nog goed in. Daar zie ik eveneens mede-Jabikspaadbestuurslid Elly staan; we zijn vanavond ook als Jabikspaadbestuur dus goed vertegenwoordigd. Tevreden zitten en staan de wandelaars in de bus, die ons snel en comfortabel weer naar Sint-Jacobiparochie rijdt.
We zien terug op een mooie en prima verzorgde wandeltocht. Goed om te zien hoe aangenaam zoveel mensen een avond met elkaar buiten kunnen doorbrengen op zo'n frisse decemberavond.

Waarde(n)volle saamhorigheid
Grote dank aan bestuurders, verkeersregelaars, cateraars, buschauffeurs, zangers & muzikanten, performers en al die andere vrijwilligers, die deze mooie winteravondwandeltocht mogelijk hebben gemaakt, en die aan al die wandelaars èn aan allen die lijden aan borstkanker zo'n goed gevoel van saamhorigheid hebben geschonken.

zaterdag 29 december 2012

Tentoonstelling Examenwerk Creatieve Therapie

Vrijdag 28 december 2012 
Examenwerk van waterflesjesEigen thema's
In de de vitrine van de HBO-opleiding Creatieve Therapie (CT) van Stenden Hogeschool te Leeuwarden is momenteel wederom een expositie te zien van examenwerken van de CT-studenten die bij deze opleiding een verkort opleidingstraject volgen.
De tentoongestelde werkstukken in de vitrine langs de Kennisboulevard zijn gemaakt in de afstudeerfase. In het afstudeerjaar geven CT-studenten vorm aan hun eigen thema's en toetsen ze de relevantie van hun beeldend werk voor de beroepspraktijk van de creatieve therapie.

Waterflesjes
Deze tentoonstelling wordt na elk medium-examen aangevuld met nieuw werk van de volgende afstuderende studenten. Eén van de geëxposeerde eindexamenwerken is een hangende bol, die is gemaakt van kleine waterflesjes.

donderdag 27 december 2012

Resumé van onze pelgrimstocht 2005-2012

Donderdag 27 december 2012
Zicht op het eindpunt van onze pelgrimage: Finisterre en Cabo FisterraTerugblik
Het jaar 2012 heeft voor Durkje en mij in het teken gestaan van de pelgrimage over de Spaanse camino. In het afgelopen jaar hebben we onze 3.366 kilometer lange pelgrimage van Sint-Jacobiparochie naar Santiago de Compostela en van Zwarte Haan naar Cabo Fisterra afgerond, een project van zeven jaren.
Zo aan het eind van dit kalenderjaar en na afronding van dit pelgrimageproject past het om eens terug te blikken op deze bijzondere wandeltocht, die veel van ons heeft gevraagd, maar die ook heel veel aan ons heeft gegeven.
Als we de balans nu opmaken, kan zonder twijfel worden gezegd, dat het alle inspanningen meer dan waard is geweest om zoveel kilometers te lopen, want het pelgrimspad heeft ons in veel opzichten veel geschonken; het vele dat we niet hadden willen missen en het goede waarvoor we dankbaar zijn.

Resumé
Hieronder volgt in 30 items een - nimmer volledig - resumé van onze inmiddels afgeronde pelgrimage:

 1. De afstand die we wandelend hebben afgelegd, is 3.366 kilometer;
 2. We hebben die afstand in 156 dagen gelopen;
 3. Gemiddeld liepen we 21,6 kilometer per dag;
 4. Deze wandeldagen vonden plaats in de jaren 2005 t/m 2012; totaal dus over 7 jaren verspreid;
 5. Eerst liepen we enkel eens een dag, later enkele dagen aaneen (bv. in een meivakantie/herfstvakantie), nog weer later enkele malen zo’n vier (zomervakantie-) weken aaneensluitend; verspreid over alle jaargetijden;
 6. We liepen bij een temperatuur onder het vriespunt, maar ook eens bij een temperatuur van 42 graden Celsius; tussen die uitersten ligt zo’n 45 graden Celsius;
 7. Ons pelgrimspad liep door Nederland, België, Frankrijk en Spanje;
 8. Van de 156 dagen liepen we 22 dagen in Nederland, 14 dagen in België, 81 dagen door Frankrijk en 39 dagen in Spanje;
 9. Voor ons heeft het pelgrimspad achtereenvolgens uit de volgende wandelpaden bestaan: de oostroute van het Fries-Overijsselse Jabikspaad (143 kilometer in 7 dagen), het noordelijke deel van het Nederlandse Hanzestedenpad (98 kilometer in 4 dagen), het zuidelijke deel van het Nederlandse Pieterpad (255 kilometer in 11 dagen), de Belgische Via Mosana (134 kilometer in 6 dagen), de Belgisch-Franse GR654 (deel I en deel II) (1.640 kilometer in 79 dagen), het westelijke deel van de Franse GR65 (239 kilometer in 10 dagen), de Spaanse Camino Franchés (767 kilometer in 35 dagen) en de Camino Finisterre (90 kilometer in 4 dagen);
 10. Op onze drie pelgrimspaspoorten staan tientallen pelgrimsstempels, als bewijs van doortocht en/of overnachting;
 11. Behalve dat we de hele afstand liepen, hebben we voor terugreizen wisselend gebruik gemaakt van de fiets, de (huur)auto, de taxi, de bus, de trein, de veerpont en het vliegtuig;
 12. Onderweg sliepen we in tenten, in een caravan, in Bed & Breakfasts, pensions, hotels, op een boerderij, bij particulieren en in private en gemeentelijke refugio’s; en o zo vaak ben je onder de indruk van de onverwachte gastvrijheid van je gastheer/gastvrouw;
 13. Als pelgrim leef je ook van wat je onderweg vindt, zoals veel soorten vruchten, allerlei soorten brood (van bakker en venter) en van de karakteristieke streekgerechten van horeca en van particulieren;
 14. De ene dag ben je urenlang nat van aanhoudende regen, of van het zweet omdat je urenlang zonder beschutting in de volle zon loopt;
 15. Voordat je het gelukzalige gevoel van een goed nachtverblijf en een voedzame pelgrimsmaaltijd mag genieten, moet je de ontberingen onderweg doorstaan, zoals: blaren, verbranding door felle zon, wonden door valpartijen, dorst, vermoeidheid, oververhitting en/of uiteenlopende insektenbeten;
 16. We liepen van de Waddenzee naar de Atlantische Oceaan en staken daarbij allerlei waterwegen over, zoals sloten, kanalen, rivieren en meren;
 17. Langs het pad word je geleid door allerlei soorten wegwijzers, in diverse kleuren, materialen en met allerlei symbolen; maar soms sta je stil op belangrijke beslispunten waar de essentiële wegwijzers ontbreken;
 18. Je loopt door een aaneenschakeling van verschillende taalgebieden, zoals bijvoorbeeld: Bildts, Fries, Westellingwerfs, Overijssels, Nederlands, Limburgs, Vlaams, Frans, Baskisch en Spaans;
 19. De duizenden kilometers wegen en paden voerden ons door allerlei landschappen met een grote verscheidenheid aan flora & fauna, tijdens alle jaargetijden, bij heel verschillende weertypes;
 20. Je loopt over smalle bospaden, steile bergpaden, blubberige boerenlandwegen, natte graspaden, kilometerslange steentjespaden, kaarsrechte Romeinse wegen, door de smalle berm van drukke autowegen, over stapstenen bij doorwaadbare plaatsen in riviertjes, koud beton en heet asfalt, door rul zand en over dikke boomstammen, langs een touw heuvelopwaarts en heel voorzichtig over een rotsachtige berghelling bergafwaarts; voorbij die volgende bocht is het altijd maar weer afwachten waar en hoe je verder loopt;
 21. Overal zijn honden: loslopend op erven, aan kettingen, klein en groot, blaffend en jankend, ze liepen soms kilometers lang met ons mee, maar nooit zijn we door een hond gebeten;
 22. Het pelgrimspad loopt door landschappen met zichtbare tekens van de prehistorie, en verderop loop je door Middeleeuwse straatjes en dan ineens langs gebouwen van futuristische architectuur;
 23. De ene dag loop je meer dan tien kilometer over een paradijselijk stil bospaadje door een donker bosperceel en een andere dag loopt je vele kilometers door een lawaaierig en druk bedrijventerrein met industrie en zwaar ronkende motoren van grote transportvoertuigen;
 24. We kochten voor onze verzameling onderweg enkele honderden verschillende pelgrimsansichtkaarten, met daarop aanduidingen van bijvoorbeeld het pelgrimspad, afbeeldingen van Sint Jacob of van pelgrimsattributen, zoals de Jacobsschelp, de kalebas, de pelgrimsstaf en/of het zwaardkruis;
 25. Ik versleet in die zeven jaren vier paar wandelschoenen;
 26. Als pelgrims passeer je allerlei uitingen van oude en nieuwe vroomheid in hout en steen, zoals wegkruisen, schilderijen, beelden en (andere) Jacobalia, begraafplaatsen, klooster, kapellen, dorpskerkjes, basilieken en kathedralen; overal zie je de tekenen en voel je de aanwezigheid van God; als je dat wílt (leren) zien tenminste;
 27. Pelgrims onderweg die nog nooit een band met God hadden, vertellen je onderweg over hun beleefde Godservaringen, die hen als een warme deken overvielen en waar ze geëmotioneerd over vertellen, op een wijze die zij voordien niet voor mogelijk hadden gehouden;
 28. En elke kilometer hebben Durkje en ik samen gelopen; gezegend met een goede gezondheid, en zoveel lieve mensen die ons onderweg begroetten, omringden, verzorgden en vergezelden.
 29. De rest – en dat is veel – is niet in woorden uit te drukken; pelgrims (h)erkennen en weten dat maar al te zeer;
 30. Om elkaar hun belevenissen te vertellen, hebben pelgrims onder elkaar bij wijze van spreken aan een half woord genoeg; toch duurt elke ontmoeting van pelgrims voor je gevoel altijd te kort, want er is – ook na alles wat al is gezegd - altijd nog zoveel meer om te vertellen en om naar te luisteren.

Tweede kerstdag in Pijnacker

Woensdag 26 december 2012 - 2e Kerstdag
Versierde kerstkaarsen

Pastorie
Reeds enkele jaren is het gebruik dat we één van de kerstdagen in de familiekring van Durkje bijwonen. Nu eens in Drachten, dan in Dokkum, of in Stiens, en dit jaar zijn we uitgenodigd door Jelke & Aagje om naar Pijnacker te komen, waar ze sinds oktober 2012 hun intrek hebben genomen in de pastorie van de PKN-gemeente van Pijnacker.
Gistermiddag zijn Durkje haar ouders met ons meegereden naar Pijnacker, waar we gisteravond op de avond van 1e Kerstdag bijeen waren.
Vanmorgen zijn we gezamenlijk naar Boskoop gereden om daar een kijkje te nemen in de studentenkamer van Jenny. Na alle regen van de afgelopen dagen, kunnen we vanmorgen en aan het begin van de middag even genieten van enkele vrij lange zonnige perioden.

Kerstmiddag
Na de lunch is het wachten op de rest van de familie. Halverwege de middag komen de andere broers en zusters met hun en met onze kinderen vanuit Fryslân ook naar Pijnacker.
Marja heeft gezorgd voor een creatieve tafel, waar de kinderen en ook de enthousiaste volwassenen de gelegenheid krijgen om creatief bezig te zijn met het maken van een mini-kerststal en/of met het versieren van kaarsen.
Rond het avonduur wordt het warm buffet opgediend. Iedereen heeft enige tijd geleden opdracht gekregen om een component van dit buffet te bereiden en mee te nemen. Als alle maaltijdcomponenten zijn opgediend, kan iedereen naar hartelust genieten van alle lekkere dingen van dit kerstbuffet.

Onophoudelijke regen
Aan het eind van deze kerstsessie danken we voor het vele en het goede en bidden we voor het welzijn van allen die hier vandaag niet bij kunnen zijn. We sluiten af met het zingen van een lied en dan breekt het moment aan dat iedereen helpt met opruimen en dat alle spullen weer in de auto's wordt gelegd, om daarna door een regenachtig Zuid- en Noord-Holland weer huiswaarts te keren naar een al even regenachtig Fryslân.

dinsdag 25 december 2012

Volop Kerstfeest in Stiens

Dinsdag 25 december 2012 - 1e Kerstdag
God Unlimited zingt voorafgaand aan de dienst

Kerstzang gaat door de straten
De Protestantse Gemeente van Stiens is volop actief op deze Kerstochtend.
Al om 6.45 uur vertrekt een groep gemeenteleden vanaf het kerkplein van De Hege Stins om in het donker en in de stilte van de vroege kerstochtend met een lantaarn door de straten van Stiens te gaan om daar kerstliederen ten gehore te brengen. Deze straatzang wordt georganiseerd door onze Evangelisatie- en Zendingscommissie.
Om 9.30 uur start het kinderkerstfeest in de Sint-Vituskerk. Dat is de afsluiting van het advents- en kerstproject van de Kindernevendienstleiding, compleet met kerststal in deze eeuwenoude kerkzaal.

God Unlimited brengt dubbel Kerstfeest
En wij zitten vanmorgen al even na 8.30 uur in De Hege Stins, waar om 8.45 uur de eerste feestelijke ochtenddienst aanvangt, waarin we het Kerstfeest gaan vieren. De tweede kerkdienst zal hier om 10.30 uur beginnen, als een kopie van de eerste ochtenddienst.
Aan deze kerstfeestviering wordt muzikale medewerking verleend door het koor 'God Unlimited' uit Hallum, onder leiding van de Stienser dirigent Ridzert Beetstra. Voorganger vanmorgen is dominee Desirée Scholtens.

Oude en nieuwe kerstliederen
Het Hallumer koor God Unlimited heeft een geheel eigen muziekstijl en durft het aan om ook tamelijk moeilijk te zingen songs ten gehore te brengen. Dat dit door de kerkgangers wordt gewaardeerd, blijkt wel uit het applaus, na elke keer dat zij een serie van enkele liederen zingen. Per lied wisselt de opstelling en af en toe wordt ook solo of in duo of in trio (mee)gezongen. Natuurlijk worden ook de aloude en bekende kerstliederen in samenzang gezongen. Aanvullend omkleedt God Unlimited deze vroege kerstviering op geheel eigen wijze met de meer eigentijdse, aan Kerst gerelateerde songs.

Kerstgroet elkaar
Als deze eerste Kerstviering is afgelopen en de kerkgangers de kerkzaal verlaten, komen de eerste kerkgangers voor de tweede ochtenddienst de kerkzaal en het kerkgebouw al weer binnen. In de ontvangsthal en buiten op het kerkplein ontmoeten de gaande en de komende kerkgangers elkaar en wordt van die gelegenheid gebruik gemaakt om elkaar een fijn Kerstfeest te wensen.

maandag 24 december 2012

For unto us a Child is born

Maandag 24 december 2012
United zingt onder begeleiding van Studio in De Hege Stins


Kerstzang
Het is niet meer te stuiten. Morgen is het Kerstfeest en vanavond gaan we dat al vieren in De Hege Stins te Stiens. En dat doen we met heel veel mensen, want de kerkzaal zit helemaal vol, tot en met het podium van de bijzaal. Ook het hele podium van De Hege Stins zit vol, met de leden van het Fanfarekorps Studio Stiens. Vóór aanvang van deze Kerstavondzangdienst zingt onze gemeenteband United een aantal liederen onder begeleiding van het fanfarekorps Studio. Dan zit de kerststemming er al aardig in en kan de dienst beginnen.

Interkerkelijk Stiens
Deze kerkdienst op de avond vóór Kerst wordt georganiseerd door het Interkerkelijk Kontakt Werk (IKW) van Stiens, waarin de kerken van Stiens samenwerken. Elk jaar organiseert het IKW deze zangdienst op de avond voorafgaand aan het Kerstfeest. Onze voorganger vanavond is dominee Desirée Scholtens, predikante van onze Protestantse Gemeente van Stiens. Studio begeleidt de samenzang en United zingt onder muzikale begeleiding van Studio een aantal mooie liederen.

Wisselzang
Deze avonddienst begint met twee kerstliedjes voor kinderen, die we beide in wisselzang zingen, onder begeleiding van Taco Osinga op gitaar en Trinette Sloot op dwarsfluit. Voor het eerste lied zingt de linkerzijde van de kerkzaal de vraag en de rechter rijen antwoorden daarop zingend. In het tweede kinderliedje wisselen mannen, voorganger en vrouwen hun zangpartijen af.
De gebruikelijke liturgische elementen zoals gebeden, bijbellezingen, verkondiging (vanavond over het kerstevangelie) en samenzang volgen elkaar op.

The Young Messiah
Aan het einde van de zangdienst volgen een aantal songs uit The Young Messiah, krachtig gezongen door de vier zangers van United en voortreffelijk begeleid door Studio. Deze 'power songs' oogsten succes, want elke keer ontvangen band en fanfarekorps een enthousiast applaus van de kerkgangers in de kerkzaal. Deze dienst wordt ook uitgezonden op Radio Middelsé, dus niet alleen de kerkgangers, maar ook de radioluisteraars kunnen genieten van deze prachtige Kerstavondzangdienst.


Joy to the world the Lord is come.
For unto us a Child is born.
Unto us a Son is given.zondag 23 december 2012

Mannenensemble zingt Advent

Zondag 23 december 2012
Het mannenensemble zingt in De Hege Stins te StiensDromen dat Jezus zal komen
Het is vandaag de vierde Zondag van Advent. Morgen gaan we de kerstnacht in en overmorgen is het Kerstfeest.
Maar eerst vieren we vanmorgen in De Hege Stins deze vierde Zondag van Advent; nog even 'dromen dat Jezus zal komen'.
Over de volle breedte is het liturgisch centrum ingericht met Advent & Kerst als thema. De versierde kerstboom staan al klaar voor Kerst. Het adventsbord van de Kindernevendienst staat klaar voor het vervolgverhaal van Advend & Kerst.
De vier adventskaarsen staan op de viertafel onder de Hebreeuwse letter 'Beet'. Onder die 'Beet' buigen twee hoog opgaande witte bloemen sierlijk naar elkaar over; die symboliseren de nog ongeboren kinderen Johannes & Jezus van de twee aanstaande moeders Elisabeth & Maria.
Kortom, alles staat en iedereen zit gereed, de ochtendkerkdienst kan beginnen.

Mannenensemble
De bijbellezingen van de profeet Micha en van de evangelist Lucas zijn vanmorgen van lector Douwine Boomsma. De voorganger is vanmorgen onze gemeentepredikant dominee Jaap Overeem. Hij heeft voor deze laatste Adventsdienst de mannen van onze kerkelijke gemeente opgeroepen om deel te gaan nemen aan een voor deze speciale zondag samengesteld mannenensemble. Dertien mannen gaven gehoor aan deze oproep. Tijdens deze ochtendkerkdienst zingen de 13 heren staande bij het kerkorgel van De Hege Stins.
Het vocaal mannenensemble wordt begeleid op orgel door Take Beukema en op euphonium door Anke Beetstra. Ze zingen prachtige muziekstukken: in koor, in wisselzang met de gemeente en als tegenstem tijdens de samenzang met de gemeente.

Kerstmis(t) Jezus
Aan het eind van de kerkdienst krijgen we allen Gods Zegen mee naar huis. Maar voordat we de kerkzaal verlaten, krijgen we eerst nog twee toegiften. Eerst zingt het mannenensemble met ons in wisselzang nogmaals één van de in deze kerkdienst gezongen liederen, en als laatste actie wordt nog even een kerstfilmpje van Youtube vertoond, als een glimlach-persiflage op het kerstverhaal, getiteld: 'Kerst mist Jezus'.

zaterdag 22 december 2012

NBG wenst u gezegende kerstdagen

Zaterdag 22 december 2012 
De voorkant van de kerstkaart van het NBG

 

Kerstgroet
Als bestuur, directie, medewerkers en vrijwilligers van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) willen we u allen graag Gezegende Kerstdagen en een heel gelukkig nieuwjaar toewensen.

De engel spreekt
Voor de Kerstgroet van 2012 maakt het NBG dit jaar gebruik van een ontwerp van Theresia Koelewijn.
Op deze kerstkaart staat de engel van God tussen de schapen en de schaapherders in het veld.
In het midden van de voorkant van deze kerstkaart staan de woorden die de engel als blijde boodschapper sprak tot de herders.

Proeftekst in gewone taal
Deze tekst is ontleend aan een proeftekst van het geboorteverhaal van Jezus, zoals dat we dat vanaf het jaar 2014 kunnen lezen in de nieuwe bijbeluitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap: de 'Bijbel in Gewone Taal'.
De volledige bijbeltekst staat in de kerstkaart als volgt afgedrukt:

Opeens stond er een engel tussen de herders,
en het licht van God straalde om hen heen.
De herders werden bang.

Maar de engel zei:
"Jullie hoeven niet bang te zijn.
Want ik breng jullie goed nieuws.
Het hele volk zal er blij mee zijn.
Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer."

Hartelijk
We wensen u gezegende kerstdagen en een heel gelukkig nieuwjaar toe.
We zijn dankbaar dat we in het afgelopen jaar plezierig met elkaar en met heel veel anderen hebben samengewerkt,
en we zijn dankbaar dat zoveel mensen het bijbelwerk van het Nederlands Bijbelgenootschap een warm hart toedragen;
dat zij het met hun financiële bijdragen mogelijk hebben gemaakt dat het NBG er in 2012 voor kon zorgen - en ook in 2013 voor gaat - zorgen dat de Bijbel de mensen in het binnen- en buitenland bereikt en dat het Woord van God in de Bijbels van het NBG zoveel mensen ook aanspreekt.

Betrokken
Die samenwerking en dat bijbelwerk zetten we in het jaar 2013 met dezelfde warme betrokkenheid van u, van jou en van mij graag voort.

vrijdag 21 december 2012

Piet de Jong exposeert in De Hege Stins

Vrijdag 21 december 2012
Aquarel van Piet de Jong

Piet de Jong
Momenteel exposeert Piet de Jong uit Stiens enkele van zijn schilderijen in De Hege Stins te Stiens. 
De Jong is in 1942 geboren in Sint-Annaparochie. 
Sinds 1990 woont hij met mijn vrouw in Stiens, nadat ze eerst 16 jaar in Roden hebben gewoond. 
Eind 1999 is Piet de Jong gestopt met zijn werk in Leeuwarden. 
Zijn vrije tijd vult Piet tegenwoordig in met divers vrijwilligerswerk. 

Schildercursussen
In 1998 is Piet de Jong bij Geertje van Eikenhorst in Sint-Annaparochie begonnen met een cursus aquarelleren. 
Hij heeft vier winters zo'n schildercursus gevolgd. 
Momenteel volgt Piet een aquarelleercursus bij Klaske Atema in Beetgumermolen. 

Aquarelleren
Piet de Jong schildert hoofdzakelijk de objecten, die hij interessant vindt om te schilderen. 
Dat kunnen zowel gebouwen (zoals bijvoorbeeld een molen), als andere objecten zijn. 
De Jong pretendeert niet een volmaakte aquarelschilder te zijn. 
Hij beleeft veel plezier aan het schilderen en als anderen het resultaat dan ook nog mooi vinden, is dat meegenomen. 
Piet de Jong spreekt de hoop uit dat de bezoekers van zijn expositie genieten van zijn werk.
Uit en thuis; een dag uit het leven van ...

Donderdag 20 december 2012 
Dorpscafé Het Wapen Van Baarderadeel in Jorwert


Selectie
Voor de meeste dagen valt het mee - of ligt het voor de hand - om één activiteit van de dag te selecteren, om van dat deel van die dag een webimpressie te schrijven en te publiceren op deze weblog.
In een enkel geval kies ik er wel eens voor om bijvoorbeeld een afzonderlijke blogtekst te schrijven voor de ochtend èn voor de middag of voor de middag en de avond òf voor de ochtend en de avond.
Maar regelmatig heb ik ook dagen waarin het moeilijk is om die keus van de dag te maken, gewoon omdat er op zo'n dag veel gedaan en beleefd wordt.
Vandaag was het weer eens zo'n dag. 

Ut en thús
Vandaag maak ik géén selectie, maar geef ik eens een overzicht van een dag, van wat er globaal gebeurt tussen uitgaan en thuiskomen; een dag uit het leven van ...
06.15 uur De wekker maakt van de nacht een dag;
07.00 uur Autorit "út" Stiens naar Stenden Hogeschool in Leeuwarden;
07.30 uur Eerste mailcheck en de eerder deze week voorbereide dossiers voor vanmorgen klaarleggen;
08.30 uur Vergadering Begeleidingsgroep Accreditatie voor de Stenden-opleiding Hoger Hotelonderwijs (HHO);
09.45 uur Koffiepauze in de Boardroom;
10.00 uur Vergadering Begeleidingsgroep Accreditatie voor 'International Teacher Education for Primary Schools' (ITEPS);
11.30 uur Voortgangsconsult voor ITEPS van de Stenden Opleiding tot Leraar Basisonderwijs;
12.30 uur Lunch;
13.00 uur Tweede mailcheck en voorbereiden van de volgende bijeenkomst voor CE;
14.00 uur Digitaal Voortgangsconsult voor de Stenden-opleiding Commerciële Economie (CE) middels Videoconferencing met het managementteam dat nu op de Stenden-locatie Emmen zit;
15.00 uur Binnengekomen mails afhandelen en dossiers & bureau opruimen;
16.00 uur Kerstbijeenkomst voor Stenden-medewerkers en Kerstpakket in ontvangst nemen;
16.30 uur Autorit van Leeuwarden naar de Vrije Universiteit (locatie Uilenstede) in Amsterdam;
18.30 uur Vergadering van onze Benoemingsadviescommissie met de Raad van Toezicht van de Stichting VU-VUmc, beide uitgaande van de VU-vereniging;
20.00 uur Autorit van Amsterdam naar Jorwert;
21.30 uur Tweede helft van de stichtingsbestuursvergadering van de Stifting Nijkleaster ten huize van Nijkleaster-pionierspredikant Hinne Wagenaar;
23.00 uur Autorit van Jorwert - langs het karakteristieke dorpscafé 'Het Wapen van Baarderadeel' - naar Stiens;
23.30 uur "Wer thús yn Stiens"; Stenden-Kerstpakket 2012 samen met Durkje en Pieter uitpakken; Mooi; Dankjewel!

woensdag 19 december 2012

Proefvisitatie voor Toegepaste Bedrijfskunde

Woensdag 19 december 2012
Het proefvisitatieteam voor Toegepaste Bedrijfskunde


Accreditatie
Ook voor de HBO-bachelor-opleiding Toegepaste Bedrijfskunde van Stenden Hogeschool is het volgend jaar weer zover dat ze voor de periodieke kwaliteitskeuring zal gaan. Aanvang volgend kalenderjaar komt een extern, onafhankelijk en gezaghebbend auditpanel op bezoek om de kwaliteit van deze opleiding te onderzoeken. Elke zes jaar doorloopt een graadverlenende opleiding in het hoger onderwijs een door de overheid voorgeschreven kwaliteitskeuring, om voor de daarop volgende jaren weer het keurmerk te verdienen, als bewijs van aangetoonde kwaliteit. Op grond van de accreditatie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie mag zo'n opleiding tot aan de volgende accreditatie de door de overheid erkende HBO-diploma's afgeven.

Zelfevaluatie
Ook de opleiding Toegepaste Bedrijfskunde treft momenteel de voorbereidingen om zo'n visitatie ten behoeve van de volgende accreditatie te organiseren. Daartoe schrijft de opleiding een zogenoemde Kritische Reflectie, zijnde een zelfevaluatierapport met een serie bijlagen, op grond waarvan een visitatiecommissie haar onderzoek zal verrichten. Omdat deze hele kwaliteitscyclus eenmaal in de zes jaren wordt doorlopen, worden alle interne en alle externe deelnemers voorbereid op zo'n onderzoek. Om alle participanten een idee te geven van de ins en out van zo'n onderzoek, wordt enige maanden voorafgaande aan de echte visitatie een proefvisitatie georganiseerd.

Proefvisitatie
Gistermiddag is in onze Leeuwarder hogeschoolvestiging een proefvisitatiecommissie van start gegaan om gisteravond en vandaag de hele dag in gesprek te gaan met alle gespreksgroepen, die tijdens zo'n visitatie de revue passeren. Voor de opleiding Toegepaste Bedrijfskunde is het proefvisitatieteam samengesteld uit enkele medewerkers van de hogeschool die ervaring hebben met visiteren, aangevuld met een werkveldvertegenwoordiger die ook in de Werkveldadvies van deze opleiding zit, èn - last but not least - óók een studente van een verwante opleiding, om met name tevens het studentenperspectief in deze proefvisitatie voldoende mee te nemen.

Verificatie
Gedurende deze proefvisitatie voert het proefpanel een groot aantal gesprekken met onder andere studenten, afgestudeerden, docenten, managementleden, en leden van de diverse onderwijscommissies zoals bijvoorbeeld de opleidingsexamencommissie. Aan de hand van het zelfevaluatierapport en van de onderliggende bewijsdocumenten verricht het auditteam een verificatieonderzoek, enerzijds om te beoordelen of de opleiding aan de gestelde kwaliteitscriteria voldoet, en anderzijds om alle gesprekspanels te laten ervaren op welke wijze zo'n onderzoek naar de kwaliteit van deze opleiding wordt uitgevoerd.

Bevindingen
Aan het eind van dit twee dagen durende proefonderzoek verzorgt de voorzitter van het proefvisitatieteam in een plenaire sessie voor alle deelnemers een korte terugkoppeling van de voorlopige bevindingen. Ruim een week later publiceert het proefpanel haar proefvisitatierapport, met daarin de laatste aanbevelingen voor de opleiding, om nog de laatste puntjes op de 'i' te zetten, alvorens de visitatie aanvang 2013 kan plaatsvinden.
We mogen terugzien op twee geslaagde dagen, waarin we met elkaar bezig zijn geweest om nog eens weer aandachtig te kijken of en in welke mate deze opleiding voldoet aan alle kwaliteitscriteria, die gelden voor een opleiding in het hoger beroepsonderwijs.

dinsdag 18 december 2012

De belofte van Jesaja in Stenden Hogeschool verbeeldDinsdag 18 december 2012
Wortels van de stronk in bloei

Advent is dromen dat Jezus zal komen.
Advent is geloven dat Jezus zal komen.
Advent is weten dat Jezus zal komen.

Advent is wachten tot Jezus zal komen.

In het Oude Testament van de Bijbel lezen we in het boek ‘Jesaja’ de aloude woorden van de profeet Jesaja, waarin wordt verwezen naar de komst van het kindje Jezus, de Zoon van God, aangeduid als ‘de telg van Isaï’.

In het Stiltecentrum van het Ontmoetingscentrum van Stenden Hogeschool zie ik vandaag op het altaar drie stronken.
Wie goed kijkt, ziet dat de stronken op de kop staan, met de wortels naar boven.
Ik moet denken aan de oude voorspelling, zoals geschreven in Jesaja 11 vers 1, waar staat:

Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.”
(Bron: De Nieuwe Bijbelvertaling)

In veel talen zullen deze Adventswoorden worden gelezen, in de aanloop naar het Kerstfeest:

“Mar út ’e stobbe Isaï sjit in twiich op,
en in leat út syn woartel draacht frucht.”
(Bron: Nije Fryske Bibeloersetting)

“A shoot will come out of the stock of Jesse,
and a branch out of his roots will bear fruit.”
(Bron: World English Bible)

“Und es wird eine Rute aufgehen von dem stam Jsai,
und ein Zweig aus seiner Wurtzel Frucht bringen.”
(Bron: Luthervertaling)

En ook in de verschillende Nederlandstalige Bijbeluitgaven zullen deze woorden klinken:

“Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï,
en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen.
(Bron: Statenvertaling)

“Een tak ontspruit aan de stronk van Isaï,
een twijg ontbloeit aan zijn wortels.”
(Bron: Willibrordvertaling)

“Een loot ontspruit aan de stronk van Isaï,
een scheut bloeit op uit zijn wortels.”
(Bron: Groot Nieuws Bijbel)


maandag 17 december 2012

Kerstdecoratie in de Canteen van Stenden Hogeschool

Maandag 17 december 2012 
De Canteen van Stenden Hogeschool  in kerstsfeer


Canteen
De bedrijfskantine van Stenden Hogeschool kreeg enige jaren geleden als uitkomst van een prijsvraag de passende naam: 'Canteen'. Evenals het hotel, de restaurants en de congresaccommodatie wordt ook de Canteen gerund door de studenten van de HBO-opleiding Hoger Hotelonderwijs van Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Het Stenden University Hotel - waar al deze horecatieve voorzieningen onder ressorteren - is één van de leerbedrijven van Stichting Stenden Hogeschool, waarin studenten onder begeleiding van professionele praktijkbegeleiders in de praktijk worden opgeleid in het kader van hun studie.

Real World Learning
Dat hier in Leeuwarden sprake is van een bijzondere onderwijsleeromgeving blijkt ook uit het feit dat de Stenden-opleiding Hoger Hotelonderwijs bij de tamelijk recente accreditatie van overheidswege door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie werd onderscheiden met het 'Bijzonder Kenmerk' voor 'Real World Learning'.

Place to be
De Canteen van Stenden Hogeschool in Leeuwarden is de 'place to be' voor studenten en hogeschoolmedewerkers, om elkaar te ontmoeten onder het genot van verantwoord en lekker eten en drinken. Van een horecagelegenheid mag je echter meer verwachten dan alleen maar goed eten en drinken. Ook de ambiance is van belang; en dan niet alleen in de luxueuze restaurants, maar zeker ook in een bedrijfskantine zoals hier de Canteen.
Oog hebben voor het interieur en daarmee een plezierige sfeer creëren, waarin het aangenaam verpozen is,
is dan ook één van de aandachtspunten, waar studenten en medewerkers van dit leerbedrijf serieus werk van maken.

Nog een week en dan is het Kerst
De studenten die vorige week actief waren in het leerbedrijf hebben hun best gedaan om de Canteen in kerstsfeer te brengen. Zo hebben ze op de lange statafels - waarop altijd benodigdheden zoals bestek en servetten liggen - gezorgd voor een mooie kerstdisplay. Kerstdecoraties in overwegend groen, wit en rood staan en liggen over de volle lengte van de statafels, om in de lengte van de Canteen op bescheiden wijze toch bij te dragen aan de kerstsfeer, waarin veel studenten en medewerkers dezer dagen steeds meer terecht komen.

Oog voor detail
Het zal best zo zijn dat enkele bezoekers van de Canteen niet zozeer oog hebben voor dergelijke decoraties, maar ik vermoed dat het gros van de studenten en medewerkers in de afgelopen dagen wel nadrukkelijk heeft gezien dat hun medestudenten en de collega's van onze horecaopleiding hun best hebben gedaan om de Canteen mooi decoratief aan te kleden.

zondag 16 december 2012

Kerstconcert Mary’s Song van Joy for People in StiensZondag 16 december 2012
Joy for People Gospel Choir in concert in De Hege Stins te StiensJoy for People in Stiens
De Hege Stins zit al ruim vóór 19.00 uur helemaal vol, tot en met de laatste nog beschikbare stoel. Vanavond presenteert Joy for People Gospel Choir in Stiens haar kerstprogramma ‘Mary’s Song
Hun kerstconcert staat dit jaar in het teken van Maria - de moeder van Jezus Christus - in het Kerstevangelie. Door middel van zang, muziek en performance neemt Joy for People Gospel Choir ons allen mee op weg door het kerstverhaal. Het is het wereldberoemde kerstverhaal, met daarin de bijzondere rol van moeder Maria.
Wat dacht Maria en wat voelde zij?

Mary's Song
In de kerstconcerten van 2012 laat Joy for People Gospel Choir een eigen kant van de moeder van Jezus zien. Maria als mens, zo dichtbij ons. Welk lied zingt Maria ruim tweeduizend jaar later voor ons? In onze beleving is het een lied, waarin Maria haar emoties blootlegt. Emoties die voor ieder mens herkenbaar zijn. Dit maakt Maria tot een naaste van ons. De naaste, die wij op onze beurt Anno 2012 ook voor anderen kunnen zijn.
Samen vieren we nu alvast de geboorte van Gods zoon: Jezus Christus.

Het goede doel van de avond
Tijdens de pauze van dit kerstconcert collecteert Joy for People Gospel Choir voor de Stichting Kenia Support uit Nijbeets. Kenia Support is een kleine organisatie, die op specifieke plaatsen in Kenia hulp biedt aan de lokale bevolking. Deze stichting is opgestart door twee Friese echtparen, die elk jaar zelf naar Kenia gaan om daar de handen uit de mouwen te steken. De doelstelling van de stichting is het bieden van ondersteuning aan de Keniaanse bevolking op het gebied van bijvoorbeeld scholing van kinderen, zodat deze jongeren na hun opleiding snel goed werk vinden, om zo in hun eigen onderhoud te voorzien.

Volop passie en expressie
Namens de organiserende Zending- en Evangelisatiecommissie van de Protestantse Gemeente van Stiens heet Piet Smit de honderden aanwezigen welkom in de voor dit concert speciaal ingerichte kerkzaal. Een hartelijk uiteraard voor het gospelkoor, dat ons vanavond een avondvullend kerstconcertprogramma zal bieden.
We horen en zien een gepassioneerd en expressief gospelkoor, dat wordt begeleid door een prima muziekband, geheel onder leiding van dirigent Hans Jonker. De licht- en geluidstechnici zorgen voor een passende afwerking.
Het gospelkoor maakt gebruik van inleidende spreekstemmen en zingt in wisselende samenstellingen solo en in koor, met stem en tegenstem, en altijd weer verrassend en vol passie.

Sing Glory
Joy for People Gospel Choir speelt als het ware de (kerst)sterren van de hemel met een muzikale power van heb ik jou daar. Vooral de glorieliederen die de geboorte van Jezus Christus bezingen, vullen de kerkzaal met een stevige impact, tot in de verste hoeken. De concertgangers reageren enthousiast, onderwijl meeklappend en meebewegend op de eigentijdse muziek. 

Het is één en al ‘Glory to the newborn King: Mary’s boychild, Jesus Christ, born at Christmas Day”.

zaterdag 15 december 2012

Van Jan Visser tot Yad VashemZaterdag 15 december 2012
Cover van het herdenkingsboek

Sally wordt Jan
Augustus 1942.
Tweede Wereldoorlog in Fryslân.
Het Joodse jongetje Sally Israël Goedel wordt achter op de fiets door een politieagent (plysje Attema) gebracht op de boerderij van het gezin van Halbe & Leeuwkje Osinga-Takoma in Jutrijp.
De familie Osinga neemt deze jonge onderduiker op in hun gezin en vanaf dat moment gaat Sally als de Rotterdamse evacué ‘Jan Visser’ door het leven.

Getuigen van rechtvaardigheid
Over deze gebeurtenis en wat er daarna allemaal gebeurde in het Friese boerengezin en in de jaren daarna, schreef de oudste zoon van dit gezin – Anne Osinga (1935) – het boek ‘Van Jan Visser tot Yad Vashem’. Dat boek kregen we als leden van het Regiocomité Fryslân van de VU-vereniging aangeboden door Hans Capel, tijdens zijn afscheidsdiner in november 2012.
De schrijver Anne Osinga is in Fryslân ook bekend als de voormalige directeur van de ‘Praktijkschool voor de Veehouderij en het Weidebedrijf’ in Oentsjerk.
Osinga wil met zijn boek eraan bijdragen dat wij niet vergeten wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd en wenst dat wij ons sterk maken voor de rechtvaardigheid, waar zijn boek van getuigt.

Bezettingsjaren in het Friese Jutrijp
In het eerste hoofdstuk maken we kennis met de Friese dorpje Jutrijp en in het tweede hoofdstuk met de achtergronden van de familie Osinga.
Hoofdstuk 3 gaat over de Duitse bezetting vanaf 1940 en hoofdstuk 4 over het leven in Fryslân tijdens de bezettingsjaren 1942 tot en met 1945.
In het vijfde hoofdstuk staat het oorlogsgeweld in het tweelingdorp Jutrijp-Hommerts centraal.

Contact verloren
De tweede helft van het boek gaat vanaf hoofdstuk 6 over de jaren na de bevrijding. Sally Israël Goedel zijn ouders zijn in de oorlog vermoord in het Poolse concentratiekamp Sobibor. Jan Goedel wordt met zijn broertje Fred herenigd, en ze groeien beiden verder op bij de dames Baljet in Ede. Sally houdt zijn niet-Joodse voornaam ‘Jan’ en krijgt ‘Baljet’ als nieuwe achternaam. Jan verliest dan het contact met de familie Osinga

Contact hersteld
In de zestiger jaren trouwt Jan Goedel met Farida, die in 1979 werk krijgt bij de gemeente Wageningen, waar Anne Osinga op dat moment wethouder is, aldus hoofdstuk 7. Dat toeval zorgt ervoor dat de familie Osinga via Farida Goedel weer in contact komt met Jan Goedel. Hoofdstuk 8 gaat dieper in op de levensloop van Jan Goedel.

Yad Vashem-onderscheiding
In de negentiger jaren krijgt Jan het gevoel dat hij iets terug moet doen voor zijn Friese gastgezin Osinga. Samen met Farida was Jan op bezoek geweest bij het Israëlische oorlogsmonument ‘Yad Vashem’ in Jeruzalem.
Jan besluit daarna om Halbe & Leeuwkje Osinga voor te dragen voor een eervolle onderscheiding van Yad Vashem, de hoogste onderscheiding die Israël uitreikt, aan mensen die om humanitaire motieven hun eigen leven in de waagschaal stelden om tijdens de Holocaust het leven van Joden te redden.
In hoofdstuk 9 van dit boek wordt met behulp van een groot aantal illustraties beschreven hoe de totstandkoming en de uitreiking in 1998 van deze Israëlische onderscheiding geschiedt. Halbe leeft dan al niet meer, maar op 14 juli 1998 is het zover dat Leeuwkje (Luuk) Osinga-Takoma mag beleven dat Halbe postuum en Leeuwkje zelf bij leven de Yad Vashem-onderscheiding ontvangt, als ‘Rechtvaardige’, die het voortbestaan van de wereld en het geloof in de mensheid waarborgde.

De puzzel is af
Jan Goedel zei in zijn toespraak tijdens de uitreiking van deze Yad Vashem-onderscheiding onder andere het volgende:

 • Toen ik mij bewust werd van mijn herkomst, heb ik een innerlijke strijd moeten leveren. Ik ben toen op zoek gegaan naar mijn eigen identiteit.
 • Het uitreiken van deze eremedaille is een afsluiting van een bepaalde fase in mijn leven. De puzzel is af.
 • Naarmate ik ouder word, raak ik emotioneel sterker betrokken bij het verleden.

Anne Osinga laat ons in zijn herdenkingsboek zien en voelen dat er voortdurend mensen zijn die zoeken naar gerechtigheid, die opkomen voor zwakken en bedreigden, en dat deze mensen dan ook later inzien hoezeer zij afhankelijk zijn geweest van deze rechtvaardigen.

Kerstsfeer creëren tussen ijzel en regen

Vrijdag 14 december 2012 
Versierde kerstboom bij de receptie van het NBG

Weer winters weer
Even na 7.00 uur is de temperatuur iets onder het vriespunt. Het regent licht als ik vanuit Stiens naar mijn werk in Leeuwarden rijd. In onze woonwijk ligt op het wegdek nog enige sneeuw en ijs van de afgelopen dagen, maar als ik op de doorgaande weg kom, is het wegdek prima berijdbaar. Het in de afgelopen dagen gestrooide wegenzout heeft zijn werk goed gedaan, want door de voortdurend passerende auto's en bussen is het wegdek stroef.

IJzel in het noorden van het land
Op de autoradio hoor ik dat de situatie ten zuiden van Leeuwarden geheel anders is. Een vrachtwagenschauffeur meldt op Omrop Fryslân Radio dat hij tussen Heerenveen en Leeuwarden al zeker meer dan 25 auto's in de berm heeft zien staan, die door plotselinge ijzel op dit wegtraject zojuist van de weg af zijn geraakt. Omdat een aantal automobilisten - ondanks de waarschuwingen - toch te hard reed, heeft de politie voor dit traject besloten om het verkeer af te laten remmen, door te gaan 'blokrijden'. Politieauto's rijden daarom in een colonne om de achter hen rijdende automobilisten te dwingen af te remmen en langzamer te rijden. Het resultaat was in beide richtingen een file van 19 kilometer, dus nagenoeg over het hele wegtracé tussen Heerenveen en Leeuwarden.
Het KNMI heeft de waarschuwing met 'code oranje' (voor extreem weer) voor het noorden van Nederland afgegeven. Vanmorgen komen bij de politie 51 meldingen binnen van ongelukken door gladheid. De meeste ongelukken gebeurden in Drenthe en Fryslân.

Kerstcreatie tussen ijzel en regen
Halverwege de middag is de situatie aanmerkelijk verbeterd. Ik moet naar Haarlem voor een extra bestuursvergadering van het Nederlands Bijbelgenootschap. Op de auto(snel)wegen is geen ijzel of sneeuw te bekennen. Er kan gelukkig weer zonder gevaarlijke winterse slippartijen worden gereden.
Als ik in het Haarlemse kantoor van het NBG arriveer, zie ik dat ook hier al weer de versierde kerstboom is geplaatst. Ook in onze vergaderzaal is enige kerstversiering opgehangen, en in de personeelskantine wordt nog gewerkt om ook daar de grote zaal in kerstsfeer te brengen. Volgende week zal het personeel van het NBG hier haar jaarlijkse Kerstfeest met elkaar vieren, alvorens het kerstreces aanvangt. 

Regen en harde wind in het noorden van het land

Als ik 's avonds door de kop van Noord-Holland, over de Afsluitdijk en door noordwest-Fryslân weer huiswaarts keer, rijd ik door een voortdurende combinatie van regen en harde wind. Vooral de wind zorgt ervoor dat je tijdens de zware regenbuien slecht zicht hebt bij het inhalen van vrachtwagens. De nieuwslezer op de autoradio meldt: "De neerslag die valt, is regen".

donderdag 13 december 2012

Simple Social Promotion

Donderdag 13 december 2012 
Jonge Ondernemers presenteren zich op de KennisboulevardStaande gehouden
"Deze meneer is vast wel geïnteresseerd in social media". Met die pakkende openingszin werd ik gisteren aangesproken door drie studentes, op het moment dat ik door de Canteen van Stenden Hogeschool liep. Zij komen aanlopen vanaf de andere kant en houden mij staande bij de hoge statafels in de Canteen. Eén van de studentes pakt snel van de hoge statafel naast ons een lichtblauwe flyer, die ze me overhandigt. "Dit is ons bedrijf", zegt ze trots. We raken daarover met elkaar in gesprek.

Jong Ondernemen
Eerder vanmiddag had ik op de Kennisboulevard van Stenden Hogeschool de ongeveer twintig stands van Jong Ondernemen bezocht. Dit was een presentatie van studenten van onze HBO-opleiding Small Business en Retail Management. De SBenRM-studenten van het onderwijsproject 'Jong Ondernemen' presenteerden hier de producten en/of diensten van hun Jonge Ondernemingen. Studenten en medewerkers van Stenden Hogeschool waren via het intranet IStenden een week eerder al opgeroepen om hier te komen kijken, want wellicht zou er nog een origineel kadootje voor de kerstdagen te koop zijn.

Simple Social Promotion
Eén van die stands was van de bovengenoemde drie studentes. Ze presenteren zich met de ondernemingsnaam 'Simple Social Promotion' en in hun logo wordt als ondertitel vermeld: 'A Guide into Social Media'.
Met hun Jonge Onderneming willen deze studentes andere bedrijven, ondernemers, verenigingen en instellingen (nog meer) aan promotiewerk laten doen via Social Media, zodat zij op hun beurt nog meer klanten via Social Media in contact kunnen brengen met het eigen bedrijf.
Daartoe verzorgen de studentes bij hun klanten workshops over het gebruik van Social Media en over de zakelijke voordelen daarvan. Tijdens deze workshops kunnen - onder begeleiding van de workshopleiders - ook accounts worden aangemaakt in bijvoorbeeld LinkedIn, Facebook en/of Twitter.

Uitnodiging voor een goed gesprek
En ambitieus als deze Jonge Ondernemers zijn, geven ze aan dat ze zich nu nog vooral op ondernemingen in Noord-Nederland richten, maar dat het de bedoeling is hun werkterrein geleidelijk uit te breiden naar de rest van het land. Dat zal toch zeker lukken?
Ik heb in hun flyer nog even gecheckt of ze hun eigen Jonge Onderneming ook via Social Media promoten. Dat blijkt inderdaad het geval te zijn, want ze zijn online in elk geval traceerbaar via LinkedIn, via Facebook en via Twitter.
Wil je met je organisatie (door)starten met promotie via Social Media, nodig dan ook deze Jonge Ondernemers even uit voor een goed gesprek, want ze kunnen je allicht van dienst zijn!

woensdag 12 december 2012

Proefvisitatie van Small Business en Retail Management

Woensdag 12 december 2012 
Aandachtig luisteren naar de feedback van het auditpanel


12-12-12
Een bijzondere dag op de kalender: de 12e dag van de 12e maand van het jaar 2012.
Niet alleen op de jaarkalender is dit een bijzondere dag. Ook voor de HBO-opleidingen Associate en Bachelor 'Small Business en Retail Management' is dit een bijzondere dag.
Gsitermiddag begon voor deze twee opleidingen van Stenden Hogeschool de zogenoemde 'Proefvisitatie'. Nadat een proefvisitatiepanel zich gistermiddag terdege had voorbereid op haar audit, vingen gisteravond de eerste panelgesprekken aan met studenten die voltijds en duaal deze opleiding volgen.
Vanmorgen worden de gesprekken voortgezet met alle andere stakeholders van de opleiding.

Gesprekkencyclus
Aan het begin van de ochtend gaat het proefvisitatieteam in gesprek met enkele groepen studenten, docenten en werkveldbegeleiders, waarbij de kwaliteit van de begeleiding bij en van de beoordeling van de stage en het afstuderen centraal staat.
De interviewgroepen worden voorafgaand aan deze auditgesprekken ontvangen en welkom geheten in een briefingssessie, waarin de laatste informatie wordt verstrekt over het aanstaande panelgesprek. Nadat de groep heeft gesproken met het auditteam, komt deze groep weer terug in de (de)briefingsruimte, om met elkaar zo'n 20 minuten na te praten over het afgelopen interview.
Op deze wijze passeren vanmorgen en vanmiddag alle panels de revue.

Stakeholders
Het audit panel voert vandaag gesprekken met afgestudeerden, met studenten, met stage- en afstudeerbegeleidende docenten, met werkveldbegeleiders, met een deel van het docententeam, tweemaal met het managementteam en ook met een delegatie van de commissies, die verantwoordelijk zijn voor de borging van een kwalitatief goed onderwijs- en examenprogramma, zoals bijvoorbeeld de Opleidingscommissie, de Toetscommissie en de Opleidingsexamencommissie.

Feedback
Na het tweede gesprek met het opleidingsmanagement èn een intern beraad van het audit panel rapporteert dit proefvisitatieteam haar eerste en nog voorlopige bevindingen van het onderzoek van gisteren en vandaag. In de plenaire terugkoppeling vertelt de voorzitter van het proefvisitatiepanel wat het onderzoek van het zelfevaluatierapport van de opleiding (de Kritische Reflectie), de toegezonden documenten, de tentoongestelde documenten en de panelgesprekken hebben opgeleverd.
In deze terugkoppeling wordt verteld op welke aspecten het panel zich een goed beeld heeft kunnen vormen van de kwaliteit van deze opleiding en op welke deelgebieden de opleiding nog eens een keer moet kijken naar de aangeleverde documentatie, om ervoor te zorgen dat de externe visitatiecommissie - die over enkele maanden op bezoek  komt - snel een goed beeld kan krijgen van de kwaliteit van deze opleiding. Aandachtig wordt geluisterd naar de tips die de commissie aan het opleidingsteam geeft en tevreden neemt het team de complimenten in ontvangst met betrekking tot de geconstateerde kwaliteit van deze opleiding van Stenden Hogeschool in Leeuwarden.