dinsdag 31 december 2013

С Новым годом и благословил Рождество

Dinsdag 31 december 2013 
Kleurrijk komt de Nieuwjaarswens tot ons

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С Новым годом
Gelukkig Nieuwjaar; dat is wat wij elkaar vóór, tijdens en na de jaarwisseling elk jaar opnieuw toewensen.
Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld zijn we gewend om elkaar voor het nieuwe jaar de beste wensen aan te bieden.
 
De beste wensen
Vandaag - op de scheiding van het oude en het nieuwe jaar - worden we thuis verblijd met zo'n mooie wens, in een kleurrijke enveloppe.
De wenskaart met daarin een brief en enkele feestelijke familiefoto's komen van ver. Onze geliefde Witrussische vrienden uit Vitebsk - nabij de Witrussisch-Russische landsgrens - schrijven ons over hun wel en wee van het afgelopen kalenderjaar en doen daarbij de beste wensen voor het komende jaar.
 
благословил Рождество
Wij hebben een weekje geleden inmiddels het Kerstfeest gevierd. Zij zullen - als wij Driekoningen vieren - over enkele dagen - op 6 januari 2014 - nog hún Kerstfeest vieren, geheel volgens de Russisch-orthodoxe traditie. De jaarwisselingswenskaart verbindt zo òns en hún Kerstfeest, voor hen èn voor ons elk jaar weer een belangrijk feest.
Laten we onze Witrussische vrienden op voorhand - over de komende jaarwisseling heen - alvast een gezegend Kerstfeest wensen, in de hoop en verwachting dat ook in hun land dit belangrijke geboortefeest van Jezus Christus op waardevolle wijze gevierd en beleefd zal worden. Wij wensen al onze vrienden in Wit-Rusland - en in hen iedereen die hen dierbaar zijn - een Gezegende Kerstfeest:  
благословил Рождество

Lit ús in nij kleaster bouwe

Maandag 30 december 2013
Een bouwsteen voor Stifting Nijkleaster


Nijkleaster
"Lit ús in nij kleaster bouwe".
Laten wij een nieuw klooster bouwen
Als bestuur van de Stichting Nijkleaster hebben we ons ten doel gesteld dat we in 2018 een klooster willen hebben in of nabij het Friese Jorwert, een nieuw klooster op protestantse leest geschoeid, en open voor iedereen die met ons op zoek wil naar 'Stilte, Bezinning en Verbinding', want dat zijn de drie kernwoorden van Nijkleaster.
Daarvoor is geld nodig, veel geld, en het is natuurlijk de kunst om zoveel geld bijelkaar te brengen, zodat die droom van een nieuw klooster in Fryslân waarheid begint te worden.

Bouwen in steen met liefde
Al in een vroeg stadium is het eerste stichtingsbestuur begonnen met het verkrijgen van inkomsten, teneinde de eerste activiteiten vanuit de Voorkerk van de Sint-Radboudkerk van Jorwert - onze eerste, voorlopige vestigingsplaats - mogelijk te maken.
Daartoe is indertijd onder andere begonnen met een voorspoedig verlopende handel in kleine bouwsteentjes, die voor € 10,- te koop waren - en nog steeds te koop zijn, zolang de voorraad strekt. 
Aan deze door toenmalig bestuurslid Teake Posthumus gebakken steentjes zitten de regels gebonden van een toepasselijke liedtekst van de Friese dichter Tjits Peanstra: 
 • ,,Lit ús in hûs fan stilte bouwe mei muorren fan leafde en in dak fan frede."
Met die mooie woorden is al heel veel gezegd over wat we met Nijkleaster beogen.

Bijdragen om Nijkleaster mogelijk te maken
Volgend jaar - in 2014 - zullen we als Stifting Nijkleaster qua fondsenwerving een hele grote financiële sprong moeten maken, om ons doel van een eerste aanzet tot een Nijkleaster in hout en steen te realiseren.
Iedere materiële bijdrage in bijvoorbeeld geld of (on)roerende goederen kan daartoe een belangrijke bijdrage leveren.
Tot nu toe heeft Nijkleaster haar tussenliggende doelen bereikt, en we hopen dat we in het komende kalenderjaar - zo mogelijk ook met uw ondersteuning - met zeker zoveel succes ook nog een volgende stap mogen en kunnen zetten in de ontwikkeling van een 'nij kleaster' in Fryslân.

zondag 29 december 2013

Aan de heidenen overgeleverd

Zondag 29 december 2013 
Cover van 'Aan de heidenen overgeleverd'

Inaugurele rede als essay te boek
Christa Anbeek (1961) is sinds 1 september 2013 bijzonder hoogleraar Remonstrantse theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam namens de Remonstrantse Broederschap, een geloofsgemeenschap die zich inzet voor een vrij en verdraagzaam christendom. Zij is tevens universitair hoofddocent aan de Universiteit voor Humanistiek.
Haar inaugurele rede heeft Anbeek verwerkt tot een essay, getiteld 'Aan de heidenen overgeleverd', met als ondertitel: 'Hoe theologie de 21ste eeuw kan overleven'. In november 2013 kreeg ik dit in 2013 gepubliceerde boek bij mijn afscheid van VU-Connected.

Geloof als keuzemogelijkheid
In haar essay constateert ze dat veel kinderen niet meer weten wat Pasen of Pinksteren betekent, of wie Judas en Petrus waren. Dat is jammer, omdat religie de mens een rijk levensperspectief kan bieden. Geloof moet volgens Christa Anbeek een keuzemogelijkheid blijven. Maar om die optie open te houden, moeten we theologische inzichten terugvertalen naar persoonlijke ervaringen van kwetsbaar leven. Anbeek geeft in haar essay een eerste aanzet tot een door haar genoemde 'vernieuwde ervaringstheologie'.

De urgentie van een religieuze oriëntatie
In onze tijd waarin religie voor velen onbegrijpelijk en betekenisloos is geworden, pleit Christa Anbeek ervoor om religieuze levensoriëntatie als keuzemogelijkheid in stand te houden. Geloven is volgens haar beter dan niet geloven. Anbeek wijst op de taak en de verantwoordelijkheid die hedendaagse theologen daarin hebben.
Ze verwijst naar professor Marius van Leeuwen, die in 2012 een pleidooi hield om stevig te blijven staan in het 'geloof als waarheid voor jezelf', maar dan zonder absolute waarheidsclaim, en bovenal wel principieel met een openheid tegenover andersgelovigen en tegenover ongelovigen. De grondlegger van de Remonstrantse Broederschap (Jacobus Arminius, 1560-1609) wees al op het belang van geloof als keuzemogelijkheid: bied het evangelie aan, maar de mens moet het geloof wel zelf aannemen.
In haar essay wijst Christa Anbeek de lezers op de urgentie en op de keuzevrijheid van religieuze oriëntatie, want - zo schrijft ze - 'Overgeleverd zijn aan seculiere heidenen is een schraal perspectief'. Daarmee is de toon voor dit boek in hoofdstuk 1 wel gezet. 

Een antropologische visie op religie
Religie veranderde in de loop der eeuwen, maar haar grote aantrekkingskracht bleef en blijft vanwege bijvoorbeeld haar keuzemogelijkheid en haar ervaringsgerichtheid. In onze individuele zoektochten en ervaringen zijn we op zoek naar zin en betekenis, en daarmee nog lang niet toe aan ongeloof.
Vooral als je als mens de kwetsbaarheid van je bestaan ervaart - bijvoorbeeld falen, bij kwaad, en bij grenservaringen zoals een ongeneeslijke ziekte of bij overlijden - ga je op zoek naar wat er voorbij alle grenzen is. Op die cruciale momenten wijst religie mensen de weg en vormt de religie een bezwering van de chaos waarin je je voelt. Religie stelt vragen die de dagelijkse routine overstijgen.
De Schotse religiewetenschapper Roderick Ninian Smart beschrijft de volgende zeven dimensies van religie als volgt: 1. Narratieve dimensie (verhalen); 2. Sociale dimensie; 3. Rituele dimensie; 4. Leerstellige dimensie; 5. Materiële dimensie (kerken & kunst); 6. Belevingen (gebed & meditatie); en 7. Ethiek. Vanwege al die dimensies spreken we over 'geleefde religie', waarbij je hoofd, je hart en je handen zijn betrokken, dus je hele lichaam en menselijke bestaan doen mee.
Dan formuleert Christa Anbeek vanuit die onlosmakelijke band tussen religie en menselijke ervaringen haar drie opdrachten voor de theologie als volgt:
 • 1. Theologie moet de religie vertalen naar de menselijke ervaringen die achter die ervaringen schuil gaan;
 • 2. Theologie moet verhelderen wat er in onze tijd gaande is op het gebied van religie en zingeving;
 • 3. Theologie dient onze ogen open te houden voor de verbinding tussen waardenoriëntatie en macht.

Versnippering van het religieuze landschap
We zien dat religie steeds verder fragmenteert en onoverzichtelijk wordt. Verbindingen verdwijnen. We krijgen meer vrijheid, religies worden weliswaar flexibeler, maar we raken het overzicht kwijt. Veel mensen zijn religieus ontheemd en rusteloos op zoek: 'longing without belonging'. 
Buiten de kerkelijke muren vinden we meer mensen met een religieus gevoel of met een spirituele belangstelling, dan binnen die kerkmuren. Religie bracht en brengt velen spanningen en stress, zie bijvoorbeeld discussies over hoofddoekjes, besnijdenis, ritueel slachten, homofilie, en vrouwen op de kieslijst. De erosie van religie lijkt zich verder voort te zetten.
In dat versnipperde religieuze landschap vindt de mens geen duidelijke, overstijgende zingevingskaders meer. En als je leven dan eens op de kop staat, als je voor morele dilemma's komt te staan, dan doemt de vraag naar zin en betekenis (weer) op. En waar vind je dan betekenis?
Dan mag je hopen dat je nog hulpverleners vindt met kennis, methodiek, taal en tijd om adequaat op je zingevingsproblematiek in te (kunnen) gaan. In de sector van Zorg & Welzijn moet je daartoe steeds beter zoeken om ze te vinden.

Nieuwe zingevingsbronnen
We hebben - ondanks onze egoïstische en gewelddadige neigingen - de behoefte om op harmonieuze wijze in gemeenschappen samen te leven. En we hebben de behoefte om het hoofd te kunnen bieden aan het vele leed (bijvoorbeeld relationeel, en door ziekte en sterven) dat ons treft. In onze huidige seculiere samenleving weten we daar vaak (nog steeds) niet goed mee om te gaan. De filosoof Alain de Botton wijst ons op de waarde van de religie, die we niet kwijt moeten raken, want geloof is in veel opzichten rijker dan ongeloof. Maar dan moeten we wel theologen vinden die bedreven zijn in het decoderen van theologische inhoud naar de achterliggende menselijke ervaringen. We hebben dus momenteel theologen nodig die de ingewikkelde heilige taal spreken en begrijpen, en die in staat zijn om in de moderne cultuur de fundamentele levensvragen te herkennen.


Mensen zijn door en door relationeel,
maar dat maakt ons ook kwetsbaar.

Een ervaringstheologie van kwetsbaar leven
In het laatste hoofdstuk van dit boek geeft Christa Anbeek haar aanzet tot een 'Ervaringstheologie van kwetsbaar leven', bestaande uit de volgende drie pijlers waarop theologie volgens haar gebouwd zou moeten zijn:
 • A. Kwetsbaar Leven: persoonlijke ervaringen die je bestaan op zijn kop zetten, bijvoorbeeld bij verlies van gezondheid, werk en/of van je geliefde. Bij dergelijk verlies zien en voelen we dat we diep en fundamenteel met elkaar verbonden zijn, veel meer dan wij normaal gesproken denken. We moeten elkaar onze verhalen vertellen en dan goed naar elkaar luisteren, om ons zo te openen voor de ervaringen van onszelf en van anderen. Spreek over wie er belangrijk voor je zijn, over je morele identiteit en over je waarden. Zo koppel je theologische reflectie aan eigen ervaring. 
 • B. Christelijke Systematische Theologie: geloof is ooit ontstaan uit een zoektocht om te midden van kwetsbaarheid en lijden tot een leven in volheid te komen. Een verfijnde systematische ordening kan ons tal van aspecten van het menselijk leven tonen. Theologie hoort hierin dienend te zijn. Anbeek werkt dit verder uit in de zeven elementen van systematische theologie: 1. Kennis & inzicht; 2. God; 3. Schepping; 4. De mens; 5. Jezus Christus' persoon & werk; 6. De Heilige Geest; 7. Het instituut Kerk; 8. Toekomst.
 • C. Geleefde Waarheid: de koppeling van onze hedendaagse verhalen over kwetsbaar leven aan het brede palet van inzichten van de systematische theologie bieden een bijzonder perspectief.

Drie uitdagingen
Christa Anbeek onderscheidt op grond van bovenstaande nu drie verschillende uitdagingen en verantwoordelijkheden:
 •  1. We hebben theologen nodig die samen met filosofen en geïnteresseerde leken de bovenbouw van de systematische theologie op zorgvuldige wijze verder vertalen naar de achterliggende werkelijkheid van de menselijke ervaringen;
 • 2. Gelovigen en ongelovigen zouden samen in gesprek moeten gaan over kwetsbaar leven, sprekend over concrete ervaringen.
 • 3. We moeten zoeken naar de verbinding tussen ons eigen geleefde leven enerzijds, en de inzichten en verhalen uit de tradities anderzijds.
Christa Anbeek:
"Op deze wijze krijgen we een theologie die weer bestaat uit reflectie op fundamentele levensvragen. 
Die in gesprek gaat met de mensen om wie het gaat, 
en die verbindingen weet te leggen met hen die ons voorgingen en hen die na ons komen."

Groen monument bij het zwarte gat van Leeuwarden

Zaterdag 28 december 2013 
Groen monument bij het zwarte gat op de Korfmakerspijp


Zwart gat
Op 19 oktober 2013 is door een zware brand een groot zwart gat geslagen in de Leeuwarder binnenstad.
Deze tragische brand betekende niet alleen de aantasting van de historische binnenstad van Leeuwarden. Veel erger nog is dat bij deze afschuwelijke brand de nog jonge Idsart Otte om het leven kwam, één van de bewoners van de door deze brand verwoeste panden.
Niemand kan iets doen om die brand en de verwoesting daarvan teniet te doen, en niemand kan het door deze brand ontstane leed bij zichzelf en/of bij een ander wegnemen. Het leed omtrent deze verwoestende brand en het gevoel van machteloosheid hierover heeft Leeuwarders evenwel aangezet tot een groene actie. 

Groen monument
We kunnen namelijk wèl vormen vinden om uiting te geven aan het (gedeelde) leed dat velen treft. Bij deze gedoofde brandhaard op de Korfmakerspijp in Leeuwarden wordt in de loop van de dagen, weken en maanden een groen monument opgebouwd, ter nagedachtenis aan onze Stenden Hogeschool-student Idsart Otte, en om óók stil te staan bij het andere leed van de bewoners van deze woonhuizen en bedrijfspanden, die in een aantal gevallen alles wat hierin aanwezig was verloren.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om hier op deze plek van leed & herdenken een vertikale tuin mee aan te leggen tegen de houten wandelgalerij, die hier tussen de verbrande binnenstadspanden en de oude stadsgracht is gebouwd.
Je kunt meebouwen aan dit levende, groene monument door een plantje in een transparante, opengesneden plastic fles te doen, en dan die fles horizontaal aan een touw op te hangen aan deze houten gedenkmuur. Zo groeit in de loop van de tijd een levend, groen monument. Iedereen kan meedoen.

vrijdag 27 december 2013

Van Wad tot IJ

Vrijdag 27 december 2013 
Cover van de wandelroutegids

 


Op zoek naar oude pelgrimswegen 
In heel West-Europa blaast men de oude pelgrimswegen weer nieuw leven in. Daarbij was Noord-Holland tot 2007 nog een witte vlek op de kaart. Dat is overigens niet zo verwonderlijk, want in de Middeleeuwen waren grote delen van deze provincie nog bedekt met immense watervlakten, waar het voor pelgrims moeilijk toegankelijk was. Noordhollandse pelgrims die de voeten droog wilden houden, liepen daarom langs de Noordzee-duinrand naar bijvoorbeeld de oude stad Haarlem.

Nieuwe pelgrim zoekt oude wegen
Sinds het jaar 2007 is in die leemte voorzien. In dat jaar verscheen namelijk de wandel- en fietsroutegids getiteld: 'Van Wad tot IJ, vanuit Wieringen op weg naar Santiago de Compostela'.
Deze nieuw uitgezette route 'Van Wad tot IJ' is geen historisch pad, maar wel een aantrekkelijke fiets- en wandelroute, die je voert langs plaatsen die een middeleeuwse pelgrim vast en zeker op zijn of haar pelgrimsreis aan deed of aan zou (kunnen) doen.


Sint Jacobus in Noord-Holland
In het afgelopen jaar hebben Durkje en ik deze betrekkelijk nieuwe route gelopen. 'Van Wad tot IJ' voert je onder andere langs de Michaëlskerk van Oosterland, de oudste Romaanse kerk in Noord-Holland. Daarna kom je langs de Jacobus-kerken met hun 'Jacobalia' te Tuitjenhorn, van Akersloot en in Haarlemmerliede. Je passeert oude geneeskrachtige bronnen, en bezoekt andere cultuurhistorische plekken. Daarbij ervaar je de verscheidenheid van het Noordhollandse landschap, waaronder de glooiende velden van Wieringen, de strakke polders van West-Friesland, het bos- en duinenlandschap rond Schoorl en Bergen, de waterrijke Zaanstreek en je wandelt door het waterrijke gebied tussen Amsterdam en Haarlem.

Pelgrimeren langs Jacobalia
Voor de moderne pelgrim is dit een mooie aanlooproute vanuit Holland naar het Spaanse Santiago de Compostela. De Jacobalia en de Jacobskerken brengen je op deze route alvast in die pelgrimssfeer. En als je dan vanuit Den Oever na enkele dagen wandelen in Amsterdam bent gearriveerd, en je hebt de smaak van het pelgrimeren te pakken, weet dan dat het 'Pelgrimspad' (LAW7) vanuit Amsterdam richting Visé (in België) mooi aansluit op deze Noordhollandse aanlooproute. 

Pelgrimeren leeft in Noord-Holland
Durkje en ik liepen deze ongeveer 135 kilometer lange route in twee driedaagses in de Voorjaarsvakantie en in de Herfstvakantie van 2013. De route is beschreven vanuit Den Oever tot in Amsterdam, maar het pad kent geen eigen markering, zoals andere pelgrimsroutes die doorgaans wel hebben. De routekaarten in deze wandelgids zijn gedetailleerd getekend, dus met deze routekaarten, met hun bijbehorende beschrijving en wellicht nog een gedetailleerde stafkaart van Noord-Holland is het - zo bleek ons - geen enkele probleem om deze route volgens plan te bewandelen. 
Verder viel het ons op dat we onderweg regelmatig bewoners langs de route ontmoetten, die ons met goede raad bijstonden om de route correct te volgen, of ons een hart onder de riem te steken, door ons een hartelijke groet en aanmoediging toe te roepen, waaruit bleek dat men aan onze meerdaagse bepakking inschatte dat wij onderweg waren naar Santiago de Compostela. Het pelgrimeren leeft dus daadwerkelijk wel in Noord-Holland.

Zesdaagse start van een eigentijdse pelgrimage
In de volgende dagen hebben Durkje en ik deze mooie Noordhollandse aanlooproute voor pelgrims bewandeld:

Kampvuur-avonden voor volwassen mannen

Donderdag 26 december 2013 
Voor- en achterzijde van het visitekaartje

Kampvuur plus
Als nieuwe initiatieven op het juiste moment en/of op de juiste plaats komen, kunnen ze snel succesvol zijn.
Zo ook met het initiatief van drie jonge mannen uit Stiens.
Met als motto "Geef een man een vuurtje en wat te drinken, dan weet hij wat de bedoeling is" worden er op verschillende lokaties in het land kampvuur-avonden voor mannen georganiseerd.
Inmiddels zijn er in Nederland al 20 lokaties bekend waar dergelijke kampvuuravonden worden georganiseerd. Er is er ook al tenminste één lokatie in België. Fryslân kent inmiddels twee van deze kampvuurlocaties, te weten: Leeuwarden en Stiens.

God, Gezin, Gemeente, Gerechtigheid
Vanuit de Protestantse Gemeente van Stiens kwam het initiatief van de jonge heren Arjòn Dijkhuis, Pieter Koehoorn en Karinus Rauwerda om in of nabij Stiens dergelijke kampvuuravonden te organiseren.
Elke vierde vrijdag van de maand komen allerlei mannen nu aan de Bütenskilwei 44 nabij Stiens bijeen voor een avond van ontmoeten, vuurtje stoken, een korte thema-overdenking en een goed gesprek over thema's zoals God, Gezin, Gemeente en Gerechtigheid - bij een hapje en een drankje. Een avond vanaf 20.00 uur waar alle mannen met belangstelling voor religie, geloven en een goed gesprek welkom zijn.
En het loopt als een trein, want in het afgelopen half jaar is een opkomst van tussen de 15 en 35 mannen buitengewoon goed te noemen. 

Geloofsgesprek bij het kampvuur
De mannen die deze kampvuuravonden bezoeken, zijn enthousiast en komen - als ze die avond beschikbaar zijn - graag weer terug om elkaar rondom een volgend thema te ontmoeten en te spreken.
Omdat het nog om een betrekkelijk nieuw initiatief gaat, is het vanzelfsprekend met elkaar nog wel zoeken naar goede vormen en inhouden, maar gezien de goede ervaringen van de voorgaande kampvuuravonden hoeven we ons daar geen zorgen over te maken. De drie Stienser initiatiefnemers bereiden elke avond ook inhoudelijk goed voor, hetgeen tot nu toe een goede basis is gebleken voor aangename kampvuuravonden, met uitnodigende thema's en aangename gesprekken.

Elke 4e vrijdagavond van de maand welkom
Ben je man - oud of jong - en ben je geïnteresseerd om met andere mannen uit Stiens en omgeving ook een (geloofs)gesprek te voeren, dan ben je elke vierde vrijdag van de maand vanaf 20.00 uur welkom bij de kampvuuravonden aan de Bûtenskilwei 44, tussen Stiens en Vrouwenparochie.

donderdag 26 december 2013

Kerstfeest dankzij moeders met een randje

Woensdag 25 december 2013 - Eerste Kerstdag
Blazersensemble in De Hege Stins te StiensLezingen met muziek
Het Kerstfeest vieren we vanmorgen in De Hege Stins te Stiens.
Voorganger van deze feestelijke ochtendkerkdienst is dominee Jaap Overeem.
Tijdens de viering wordt het geboorteverhaal volgens Lucas door lector Piet Smit gelezen, in de vorm van afwisselende bijbellezingen en tussenzang met muzikale begeleiding op orgel en vleugel.
Verdere muzikale begeleiding wordt verzorgd door een gelegenheidsensemble van zeven koperblazers, onder leiding van Jan Wierstra uit Stiens.

Sterke voormoeders van Jezus
Vandaag sluiten we ook het Advents-/Kerstproject af - voor wat betreft de liturgische bloemschikkingen van de afgelopen Adventsweken - met als thema 'Vrouwen met toekomst'; over vrouwen met een 'rafelig randje' - zoals Tamar en Rachab en Ruth en Batseba en natuurlijk ook Maria - allen sterke vrouwen, die wij zien als de 'voormoeders' van Jezus Christus.
Verbeelding van voormoeders met een randje

dinsdag 24 december 2013

Gezegend Kerstfeest 2013

Dinsdag 24 december 2013 
Het geboorteverhaal in glas in lood in de kerk van Faycelles


Zoeken naar Kerst in de zomer
Tijdens onze wandelpelgrimages richting Santiago de Compostela bezoeken we onderweg onder andere alle kerken, kloosters en ander christelijk erfgoed in hout en steen. Eeuwenlang hebben christenen ook in Europa overal hun best gedaan om een huis voor God te bouwen, van heel sober tot soms ook uitbundig expressief.
Tijdens het bezoeken van dergelijke Godshuizen ben ik hartje zomer al op zoek naar kerkelijke beeltenissen van het geboorteverhaal van Jezus Christus, die geboren is in een nachtverblijf in Bethlehem, en wiens geboorte wij ieder jaar met Kerstfeest vieren. 
In kapellen, kerken, basilieken en kathedralen is doorgaans het lijdensverhaal (Pasen) van Jezus prominent aanwezig, in bijvoorbeeld de kruiswegstaties rondom in deze gebedshuizen. Maar voor het geboorteverhaal van Jezus moet je - àls die al gevisualiseerd is - vaak wat beter zoeken. 

Kerst in een schilderachtig Faycelles 
Het is bloedheet als Durkje en ik op 26 juli 2013 in het zuiden van Frankrijk wandelend pelgrimeren van Figeac naar Cajarc. We lopen vandaag 30 kilometer bij een middagtemperatuur van nota bene 36 graden Celsius. Voor ons blijft dit mede daarom een gedenkwaardige dag.
Na ongeveer twee uren lopen, komen we in een schitterend stadje, genaamd Faycelles. Het is een schilderachtig oude plaats met een kerk, die nu staat op de plek waar eeuwen geleden een kasteel stond. Alles ademt de sfeer van historie, hier hoog boven het dal van de rivier de Lot.
We bezichtigen de kerk, en ontmoeten daar een in Frankrijk wonende Duitser, die nog de Vlaamse taal spreekt van zijn grootouders, die vroeger in Ieper (Ypres) woonden. Een Nederlandstalig praatje op deze vroege ochtend stel hij zichtbaar op prijs.
Bij de VVV krijgen we een pelgrimsstempel in onze pelgrimspaspoorten en daarna nemen we een aangename koffiepauze op een caféterras. Via de Chemin de St. Jacques verlaten we dit pittoreske stadje.

Van Krib naar Kruis
Het is in dít bijzondere, hooggelegen stadje dat wij bij het komende Kerstfeest werden bepaald. In deze eeuwenoude kerk valt het zonlicht prachtig door een schitterend glas in lood-raam.
Zo treffend en compleet is in dit kerkraam het geboorteverhaal van de Here Jezus verbeeld. In het nachtverblijf de os en de ezel, en centraal op de voorgrond waar alles om draait: de pasgeboren Jezus, op een doek, liggend in de kribbe, een voederbak voor het aanwezige vee. Jozef & Maria, die vol eerbied naar hun pasgeboren Kind kijken. En natuurlijk ontbreken ook de engelen, een herder en de drie wijzen uit het oosten niet. Het is deze afbeelding die dit jaar op onze Kerstgroet aan familie, vrienden, kennissen - en nu ook aan alle lezers van deze weblog - prijkt.
Deze afbeelding kent te midden van 6 iconen 
maar één icoon met een kruis erin. 
Dat is de icoon van Jezus, 
als stille hint van de weg die Jezus Christus ging 
- van Krib naar Kruis - 
van Kerst naar Pasen.

maandag 23 december 2013

Kies je eigen kerstgeschenk @ Stenden & NHL Hogeschool

Maandag 23 december 2013 
Het Kennisplein tussen NHL Hogeschool & Stenden Hogeschool

Samenwerkende hogescholen
Kerst is zoals te doen gebruikelijk een jaarlijkse moment om terug te kijken op het afgelopen jaar. 
Hoe is het gegaan, wat kwamen we tegen, waar hebben we van genoten en wat brengt de toekomst?
Zo ook voor de twee samenwerkende NHL Hogeschool & Stenden Hogeschool.

Terugblik op 2013
Voor onze beide hogescholen kwamen in het jaar 2013 veel dingen samen. 
We hebben tot onze tevredenheid weer duizenden nieuwsgierige studenten mogen verwelkomen.
Ook hebben we binnen al onze opleidingen weer duizenden ouderejaars studenten succesvol mogen begeleiden naar het afstuderen op het gewenste eindniveau. 
En last but not least hebben beide hogescholen in het afgelopen jaar de Instellingstoets Kwaliteitszorg doorlopen.

Gemeenschappelijk taak in het hoger onderwijs
In het afgelopen jaar hebben we ook aangekondigd als beide hogescholen nog meer dan voorheen de samenwerking op te zoeken.
De basis van deze samenwerking ligt in onze gemeenschappelijke maatschappelijke taak op het gebied van het hoger beroepsonderwijs, dat we in Nederland aanbieden in Assen, Emmen, Groningen, Leeuwarden, Meppel en op Terschelling; en in het buitenland op onze international campus sites in Zuid-Afrika, in Qatar, in Thailand en op Bali.
De beoogde samenwerking willen we zoeken en uitbreiden om de kwaliteit van ons aanbod van onderwijs, onderzoek en dienstverlening verder te versterken, en om onze opdracht in en vanuit het hoger onderwijs nòg beter te kunnen uitvoeren.

Kerstkaart 2013
In het kader van deze samenwerkingsoperatie zijn en worden stappen gezet om elkaar beter te leren kennen en waarderen, en om te beoordelen op welke vlakken wij onze al langer lopende samenwerking verder kunnen uitbreiden. Daarin kun je grote, maar soms ook hele kleine stappen zetten, die alle er wel toe bijdragen dat je de gemeenschappelijkheid als studenten en als medewerkers ervaart.
Voor het eerst hebben beide hogescholen bijvoorbeeld gezamenlijk een kerstpakket samengesteld, dat vorige week door onze beide Colleges van Bestuur aan alle medewerkers van Stenden en NHL is aangeboden. Op de meegezonden kerstkaart 2013 zien we een cartoon van vrolijke ontmoetingen rond de kerstboom, op het Kennisplein tussen de beide hogeschoolgebouwen, op de Kenniscampus Leeuwarden. 
 
Kies uw eigen kerstgeschenk
Onder het motto van 'Kies uw eigen kerstgeschenk!' kunnen alle medewerkers middels de website van 'mijnpersoonlijkenoot.nl' uit een geprogrammeerd kerstpakkettenaanbod zelf een keus maken, teneinde hun eigen kerstpakket voor 2013 samen te stellen, met thema's zoals 'Rituals Sakura', 'Have Fun', 'Dutch Proof'. Daarnaast kun je ook kiezen uit een uitgebreid aanbod aan boeken en een Nationale tijdschriftenbon; en voor wie zijn hart openstelt en ook een (extra) bijdrage wil leveren aan de kerstactie 2013 van het Rode Kruis, bestaat hier de mogelijkheid om de waarde van dit kerstpakket te doneren aan de actie van Serious Request 2013 in Leeuwarden.

zondag 22 december 2013

Kerstconcert christelijk mannenkoor Westerlauwers in Stiens

Zondagavond 22 december 2013 
Kerstconcert van christelijk mannenkoor Westerlauwers in De Hege Stins
Muzikale Kerstboodschap van Westerlauwers
Vanavond organiseert de plaatselijke Evangelisatie- en Zendingscommissie van onze Protestantse Gemeente van Stiens haar jaarlijkse Kerstconcert in De Hege Stins te Stiens.
Dit jaar is het honderd man tellende christelijk mannenkoor Westerlauwers uitgenodigd om dit concert hier in Stiens uit te voeren. Ze zijn met 86 mannen gekomen om ons vanavond een mooi gevarieerd muzikaal Advents-/Kerstprogramma aan te bieden.
Tegen de aanvangstijd zit De Hege Stins vol; zelfs het toneelpodium achter de bijzaal is open, om daar de laatst binnengekomen concertgangers nog een hooggeplaatste zitplaats te bieden. Voor iedereen is vanavond gelukkig plaats in deze kerkelijke muziekherberg.

Vol en warm
Het zit zó vol, dat de temperatuur binnen de kortste keren hoog oploopt, hetgeen één van de koorleden al spoedig onwel doet worden. Het koorlid wordt even buiten de kerkzaal gebracht, ramen en deuren van de kerkzaal gaan open en weldra is de temperatuur weer om er aangenaam muzikaal te verpozen. Het koor zingt ondertussen verder, en het betreffende koorlid komt even later gelukkig weer afgekoeld en hersteld terug in het koorgelid.

Met muzikale variatie richting Kerst
Presentatrice is vanavond Karen Bies (bekend van Omrop Fryslân), die ons tussen alle bedrijven door enige toelichting geeft op de muziekstukken die daarop volgen.
Dirigent Harm van der Meer geeft ontspannen leiding aan het koor, en speelt af en toe even met het publiek, gebruikt de hele kerkzaal, en laat ons af en toe ook delen van muziekstukken meezingen.
Een rijke variëteit aan muziek en combinaties vormt het programma van deze concertavond. Zo luisteren we naar een improvisatie op vleugel van de oud-dirigent en pianist Jaco Veldsema, die later op de avond nog een Kerst-duet speelt met vaste koororganist Jan Kroeske. Ook spelen deze twee toetsenisten samen met trompettist Teun Nicolai een instrumentaal intermezzo. Tweemaal zingt bariton Albert Moorlag als solist.
Veel lof oogsten koor en dirigent voor de eigen compositie 'Snie op it lân' van componist-dirigent Harm van der Meer, en voor het eveneens Friese lied 'Jou ús (wer) in dream, o Hear", een lied van de in Fryslân alom bekende Eppie Dam.

Geestdrift
En natuurlijk ontbreekt ook de samenzang met het koor niet. Bij de samenzang van aanvangslied 'Komt allen tezamen" en van het slotlied 'Ere zij God', is door de 'power' van orgel, koor, trompet en gemeentezang de grote kerkzaal van De Hege Stins bijkans te klein. Behalve de geestdrift van deze liederen, wordt ook het meer ingetogen 'Stille Nacht, Heilige Nacht' vanzelfsprekend gezongen.

Laat je licht schijnen

Vierde Zondag van Advent 22 december 2013 
Jong & oud vieren feest bij zegen, zalving en doop


Good gifts from the Father of lights
Op deze vierde Zondag van Advent is er voor ons alle reden om feest te vieren. Ja, we naderen met rasse schreden het feest ter gelegenheid van de geboorte van Jezus, een belangwekkende gebeurtenis van ruim tweeduizend jaar geleden.
Zoals Jozef & Maria aan het begin van onze jaartelling het pasgeboren Kind in hun armen mochten nemen, worden ook vandaag de dag ouders nogmaals gezegend met een aan hen toevertrouwd kind. Ieder pasgeboren kind neemt een eigen geboorteverhaal mee; door afkomst, door geboorteplek en door de wijze waarop het ter wereld komt, soms met zorgen, maar in Nederland gelukkig vaak ook met een goede start en zorg.

Kaarslicht van Advent
Vandaag mogen we zo'n feest van de geboorte van twee kinderen in onze kerkelijke gemeenschap vieren. Een meisje - Joy - en een jongen - David - beiden zo klein nog, en nu al met hun eigen geschiedenis, en hopelijk met een goed vooruitzicht.
In de ochtendkerkdienst van De Hege Stins te Stiens zullen we vandaag vieren dat David zal wordt gedoopt en dat Joy zal worden opgedragen.
Onze voorganger van vandaag - dominee Desirée Scholtens - laat twee kinderen naar voren komen om een Adventsgedicht voor te dragen en om daarna de vierde Adventskaars aan te steken aan de grote Paaskaars. We vieren vandaag de vierde Zondag van Advent, want woensdag zal het Kerstfeest zijn. Na de zojuist voorbije langste nacht van het jaar, schijnt hier in De Hege Stins het licht, dat de duisternis verdrijft.

Opdragen en dopen 
 
Joy Nassir
Aan het begin van deze feestelijke kerkdienst wordt Joy eerst opgedragen aan God. Haar Pakistaanse ouders geven haar zo als het ware terug aan haar hemelse Vader, in de hoop en verwachting dat Joy later - als ze volwassen is - bij de volwassenendoop zelf deze keuze van haar ouders voor Onze Vader in de Hemel zal bevestigen. Dominee Scholtens zegent en zalft Joy en daarna wordt Joy ook door haar beide getuigen Pieter en Karinus gezegend. Ook door enkele volwassen medegemeenteleden en door enkele kinderen wordt Joy gezegend.

David Jan van der Tuin
Daarna volgt de doop van David. Zijn Friese ouders laten zo als het ware de naam van hun geliefde zoon schrijven in de handpalm van God, in de hoop en verwachting dat David later - als hij volwassen is - bij zijn belijdenis zelf deze keuze van zijn ouders voor Onze Vader in de Hemel zal bevestigen. Dominee Scholtens doopt en zegent daarmee ook het leven van David. Als gemeenten zijn wij allen getuige van deze doop van en van dit opdragen.


In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 
Het was in het begin bij God. 
Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.  
In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.  
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Winnen aan geloof, hoop en liefde
Na de bijbellezingen stelt dominee Desirée Scholtens 'het brandend licht' en 'je licht laten schijnen' centraal. Het is een oproep om ons vuur brandende te houden en om ons licht door te geven in woorden en daden. Zelfs onze hele gewone, alledaagse dingen kunnen dan al betekenisvolle symbolen worden. Ook bij de jongere generatie is momenteel een diep verlangen aanwezig naar degelijke inhoud. Ze roept ons op om onze verlegenheid achter ons te laten en ons licht te laten schijnen. Ze geeft daarbij goede voorbeelden van actuele activiteiten in en van onze gemeente, zoals de workshop van tieners voor Serious Request, en de Kerstbelevenistocht door Stiens van gisteren, van het grote mannenkoor dat vanavond hier in De Hege Stins zal optreden, van de jonge heren in onze gemeente die hun kampvuuravonden voor mannen organiseren, en van het aanstaande hoorcollege over de vier evangelieën, en natuurlijk ook van al onze bijbelstudiegroepen voor jong en oud. Blijf dus niet langer inactief, maar doe mee, participeer, laat je licht schijnen, want wie meedoet, kan en zal allicht winnen aan geloof, hoop en liefde.

Shine your light
Deze verkondiging baseert dominee Scholtens op een popsong, die ze onlangs hoorde van een tiener in het Jeugdhonk van De Hege Stins; het lied 'Burn', gezongen door Ellie Goulding, met de volgende strekking::
Wij, wij hoeven ons nergens zorgen om te maken,
want wij hebben het vuur dat we laten laaien.
Zij, zij kunnen ons vanuit de ruimte zien;
steek het aan, alsof we menselijke sterren zijn.
Als het licht uit wordt gedraaid,
blijven ze in verbijstering achter.
Steek het nu aan, 
schreeuw het van de daken,
liefde voor de wereld.
We strekken onze handen uit naar de hemel,
schijnen omhoog naar de lucht,
en dat laten we branden.
We willen niet vertrekken.
Nee, we willen hier en nu zijn.
Iedereen danst als een gek en doet dol.
Er is muziek.
Ik word wakker geschud,
spel van hard en zacht.
Liefde ontstaat, zonder geheim.
We steken het vuur aan,
opdat zij het niet kunnen doven!
We gaan het laten branden.

zaterdag 21 december 2013

De klok rond biljarten voor Serious Request in Stiens

Zaterdag 21 december 2013 
3FM Serious Request - Rode Kruis in Stiens

Meedoen is de boodschap
In deze decembermaand moet je in Fryslân wel erg goed je best doen om een dag door te komen zonder Serious Request.
Als je de Friese dagbladen leest of Omrop Fryslân Radio & TV volgt, hoor en zie je allicht iets over Serious Request.
Als je de straat op gaat, zie je overal posters en banieren over Serious Request.
Als je deurbel klinkt, en je opent de voordeur, allicht dat er dan een kind of een tiener staat, die je vraagt om te sponsoren ten behoeve van zijn of haar aktie voor Serious Request. Er is maar één antwoord mogelijk: ja, meedoen!

Serious Request in Leeuwarden
Afgelopen week is Het Glazen Huis van de jaarlijkse decemberactie Serious Request door de Friese topturner Epke Zonderland gesloten op het Wilheminaplein te Leeuwarden.
De hele dag komen actievoerders en kijkers naar het Leeuwarder plein, om de opbrengst van hun actie te doneren voor het goede doel, of om zich te vergapen aan al die goede gevers en al die artiesten die in en bij Het Glazen Huis hun best doen om de opbrengst voor het Rode Kruis te maximaliseren.
Maar Serious Request is niet alleen in Leeuwarden.

Serious Request ook in Stiens
Vanmiddag staat een witte Range Rover van Rode Kruis-Serious Request op een parkeerplaats vóór het Sint-Vitushûs aan de Langebuorren in onze dorpskern van Stiens.
Als ik weer thuiskom, staat een tablet op tafel, met de doorlopende live uitzending van Serious Request vanuit Leeuwarden. Dan volgt vlak na mijn thuiskomst tussen de Leeuwarder bedrijven door een reportage van een actie in de provincie. De reporter meldt dat hij de stad Leeuwarden heeft verlaten en de polder in gaat, hij is in Stiens.
In ons plaatselijke café 'De Kern' is een biljartclub van zeven heren bezig met een biljartmarathon, om zo geld in te zamelen voor het goede doel. De mannen worden gesponsord. Voor elke 'carambole' komt er geld binnen. De reporter interviewt de vermoeide mannen, die ondertussen onverstoord verder gaan met biljarten.
Hun achtste clublid is geëmigreerd naar Afrika, en volgt via een Skype-verbinding rechtstreeks de verrichtingen van zijn medeclubleden in dit Stienser dorpscafé. Ook hij wordt geïnterviewd, geeft aan dat hij nu toch eigenlijk er wel heel  graag even bij had willen zijn in Stiens.
Na dit interview vertrekt het mobiele reportersteam, om even later in het nabijgelegen Friese Sexbierum een volgende reportage live te produceren en uit te zenden, ook hier voor het goede doel en het goede gevoel.
 

Advent & Kerst in het Studielandschap van Stenden Leeuwarden

Vrijdag 20 december 2013 
Lezen over Advent & Kerst @ Stenden

Zoeken om te vinden
"Zoekt en gij zult vinden", een spreuk uit de Nederlandse taal, ontleend aan de woorden uit de Bijbel, van Mattheüs 7 vers 7.
In dat vertrouwen ben ik vorige week en deze week op zoek gegaan naar tekenen van het Kerstfeest in Stenden.
Mijn zoektocht vanuit het bestuursgebouw ging door het hele hogeschoolgebouw van onze Leeuwarder hogeschoolvestiging.
Zou ik ergens een teken van de ware betekenis van Kerstfeest vinden?

Zoektocht
In de Canteen passeerde ik een culinair kerstdisplay van het Cuore-huisje in de winter.
In de centrale ontvangsthal stond ik oog in oog met twee herten in een winterse kerstsfeer.
In de wandelgang op de bovenverdieping kwam ik langs de SBenRM-kerstdisplay van Small Business en Retail Management.
In het Stiltecentrum heersen & dienen in deze tijd van Advent & Kerst het sneeuwwit en ijsblauw van koning winter.

De ster wijst de weg naar het KoningsKind
Maar in het Studielandschap het eerste teken van Kerst.
Bij de in-/uitgang van het Studielandschap is een kinderboekenpresentatie te vinden, waarin kerst en Kerst de boventoon voeren.
Ik zie daar het kinderboek 'Wanneer is het Kerstmis', met adventsverhalen, die de blik vooruitwerpen op het aanstaande Kerstfeest.
En boeken met titels als 'Midden in de winternacht' en 'De ster van Bethlehem' - onmiskenbaar handelend over dat waar het met het Kerstfeest om gaat: de geboorte van Jezus Christus, kind voor Jozef & Maria, Zoon van God, 'In nije stjer', naar de titel van dit hier ook tentoongestelde kinderboek in de Friese taal.

Zoekt, en gij zult het KoningsKind lezend vinden, in het Studielandschap@Stendendonderdag 19 december 2013

Kerstdisplay van SBenRM @ Stenden

Donderdag 19 december 2013 
De 3D Kerstdisplay van Small Business en Retail Management


SBenRM
Wie een dezer dagen bij Stenden Hogeschool Leeuwarden in het hogeschoolgebouw door de afdeling gaat van de School of Commerce, zal het vast en zeker niet ontgaan dat bij de werkkamers van de HBO-opleiding Small Business en Retail Management (SBenRM) tegenover de koffiehoek een opvallende kerstdisplay hangt.

3D kerstdisplay
Op de achterzijde zijn drie grote kerstposters aan de wand gehangen, om de basissfeer te scheppen.
De derde dimensie wordt aan de display gegeven door een groot aantal kerstballen èn een kerstklok, die in de diepte over de volle breedte van de display met linten aan het plafond zijn gehangen.
Zowaar een mooie kerstsfeermaker op deze plek van ons hogeschoolgebouw.

woensdag 18 december 2013

Hart voor de aarde

Woensdag 18 december 2013
Cover van Hart voor de aarde

Onderdrukking en geweld
Door de eeuwen heen hebben Maya's te lijden gehad van onderdrukking en geweld; en werden ze slachtoffer van regelrechte volkerenmoord.
Maar na elke verwoestende aktie zijn ze weer opgestaan.
Het leven is niet klein te krijgen voor wie geworteld is in rijke tradities en in vruchtbare aarde.

Scheppingsverhaal
Het boek 'Hart voor de aarde' is een bloemlezing met teksten van en over de oorspronkelijke bewoners van Guatemala: de Maya's. Je leest over hun roemrijke verleden, maar ook over het onverwachte ontwaken van een cultuur, die zich eeuwenlang in het verborgene wist te handhaven.
Centraal in dit boek staat het scheppingsverhaal uit de zogenoemde 'Pop Wuj': het heilige boek van de Maya's. Daarin wordt verteld hoe God de eerste mensen kneedde uit deeg van gele en witte maïs.

Cultuur, spiritualiteit en mensenrechten
De ondertitel van dit boek luidt: 'Cultuur, spiritualiteit en mensenrechten van Maya's in Guatemala'. De cultuur en de spiritualiteit van de Maya's vindt zijn oorsprong in een kundige en eerbiedige omgang met de aarde.
Dit boek is een gezamenlijke uitgave van Solidaridad en de Bisschoppelijke Adviescommissie voor Latijns-Amerika.
Op de cover van dit boek zie je links don Julían tijdens een Maya-ceremonie; en de afbeeldingen aan de rechterzijde van boven naar beneden zijn tien van de twintig dag-tekens van de rituele maankalender van de Maya's.

Verzet tegen kolonisatie
De theoloog en auteur Mario Coolen heeft zelf van 1972-1980 als pastoraal werker met Maya's in Guatemala gewerkt en hen daarin leren kennen. Hij heeft toen ook de Nobelprijswinnares (1992) Rigoberta Menchu leren kennen; en dankzij haar de situatie van geweld, uitbuiting en onderdrukking, maar ook de culturele rijkdom en het verzet van de Maya's. In zijn boek besteedt Coolen veel aandacht aan de spirituele kracht van de Maya's, aan hun geloof en hun verzet tegen de voortdurende kolonisatie van hun land. Mario Coolen beschrijft de vijfhonderd jaren van kolonisatie, maar ook het verzet daartegen tot in het jaar 2002, toen in Spanje het proces werd aangespannen tegen de van volkerenmoord beschuldigde machthebbers van Guatemala.

De aarde die wij bewonen
Deel 1 van dit boek - getiteld 'De aarde die wij bewonen'- opent met het aangrijpende verhaal van de schepping van de Maya's uit gele en witte maïs.
 • Het verbouwen van maïs vraagt niet alleen een grote vakkundigheid, maar ook eerbied voor de aarde en oog voor het belang van alle schepselen. Het is een gewijde handeling, die de mens keer op keer herinnert aan zijn goddelijke oorsprong. Alles gebeurt in een sfeer van gebed, waarbij telkens de aarde wordt aangeroepen.
 • Gebrek aan landbouwgrond ondermijnt niet alleen de voedselzekerheid, maar ook de culturele en rituele rijkdom van de Maya's.
 • Je bent wat je eet, je oogst wat je zaait.
 • De eerbiedige en attente omgang met alles wat de mens omgeeft en voedt, vormen het hart van het Maya-geloof.
 • In Guatemala komen bijna 600 verschillende maïssoorten voor.
 • Voor de Maya's heeft hun spiritualiteit alles van doen met de relatie tussen de mens, de natuur en de goddelijke krachten. Als die relatie goed is, vloeien daar wijsheid, verdraagzaamheid en gemeenschapszin uit voort.
Leven met de tijd
Deel 2 - getiteld 'Leven met de tijd' - leert ons dat de verschillende kalenders van de Maya's de regelmaat in het kosmische verband registreren. De rituele maankalender geeft de Maya's aanwijzingen om op elk ogenblik de juiste richting te kiezen.
 • Wij zijn slechts een schakel in de tijd. We zijn slechts een deel van het geheel. Ieder mens is geroepen niet alleen zijn eigen stuk geschiedenis te dragen, maar moet ook zorg dragen voor continuïteit.
 • Ieder mens wordt geboren met een eigen licht en bestemming.
 • God is Hart van de Hemel, Hart van de Aarde; hart is essentie, hart is diepste wezen. God en de wereld zijn met elkaar verbonden. De aarde is het gelaat van God.
 • Wie goed gelooft, leeft zorgvuldig.
 • De zeven schaamten hebben een naam: trots, ambitie, afgunst, leugen, ondankbaarheid, misdaad en onwetendheid.
 • Pijn komt nooit voor niets, pijn brengt je op het spoor van je bestemming volgens de dag waarop je bent geboren.
 • Het zijn concrete individuen die de opdracht geven te folteren en te moorden.
 • Geloof betekent dat er iets is waar je je aan vast kunt houden, waarbij je terecht kunt met je vreugde en verdriet.
 • Geloof verbindt generaties met elkaar.
 • De gestorvenen zijn er iedere dag bij.
 • Wij danken u voor hen die ons hebben leren bidden.
 • Als ongehoorzaamheid ons in haar macht krijgt, als wij ons afsluiten en niet willen luisteren, laat het dan pijn doen.
Wegen naar God
Deel 3 - 'Wegen naar God' - gaat over het geloof van de Maya's in het goddelijke mysterie, door de Maya's aangeduid als het 'Hart van de Hemel en de Aarde'.
 • De Schepper weet wel hoe om te gaan met verschillende manieren van diep geloven en bidden.
 • God is het begin van alles, maar zelf kent Hij begin noch einde.
 • Duivels ken je onder verschillende namen; zij zijn ongekend verwaand, wreed, afgunstig en prikkelbaar.
 • De uit Europa afkomstige kerk heeft bijgedragen aan volkerenmoord, door het geloof, de theologie, de litugie en de organisatievormen van Maya's te veroordelen.
 • Maya-gemeenschappen blijken gemeenschappen met een anker te zijn; bij zwaar weer worden ze heftig heen en weer geslingerd, maar ze raken niet op drift.
 • Alleen wanneer het verborgene aan het licht komt, kan er dialoog ontstaan.
 • In de geloofsbeleving van de Maya's is ieder mens een vinger of teen aan de handen en voeten van God.
 • De weg van de Maya's leidt tot God.
 • Het christendom bevat bij ons veel Maya-elementen.
 • Wat moet worden gezocht, is het fundament; wat dient te worden vermeden, is fundamentalisme.
 • Interreligieuze dialoog is een creatief eerbetoon aan een God, die zich niet laat vangen.
 • Geloof in je eigen gelijk, verblindt.
 • Het evangelie drukt zich uit in een cultuur, maar valt met geen enkele cultuur samen.
 • Het goede voorbeeld is van groot belang, omdat enkel wie zich in zijn leven goed gedraagt, recht van spreken heeft.
 • De aarde is niet ons bezit. De bergen en de dalen behoren ons niet toe, maar wij behoren toe aan de aarde.
 • Wie zorg draagt voor al wat bestaat, bevordert harmonie en vrede.
 • Interne harmonie ontstaat wanneer verschillende visies elkaar ontmoeten.
 • Het uiteindelijke doel van het leven is dienstbaarheid.
 • Leid een geregeld leven en wees dankbaar.
 • Ieder mens heeft een goddelijke opdracht; als we die vervullen, is ons leven geslaagd.
 • Ons leven is zinvol en gelukkig wanneer er harmonie bestaat tussen de beweging van onze handen en ons hart.
 • Wie dient, heeft gezag.
 • Ik zorg voor jou en jij zorgt voor mij, zodat we samen groeien. Alleen samen zijn wij compleet.
 • Wij verenigen in ons: verleden, heden en toekomst.
 • Ook al sterven wij, wij leven voort in onze kinderen.
Littekens van het geweld
Deel 4 'Littekens van het geweld' overtuigen je als lezer dat de wonden van het geweld van de machthebbers tegen de Maya's pas kunnen genezen als en nadat de slachtoffers alsnog een waardige begrafenis hebben ontvangen.
 • Vrede en verzoening zijn alleen mogelijk als slachtoffers en daders elkaar opnieuw in de ogen kunnen zien.
 • Gezagsdragers dienen uit te blinken in hoogstaand moreel gedrag.
 • De zoektocht naar goddelijke mysterie kan enkel worden ingezet vanuit de vragen die opkomen in ieder mensenhart. Dergelijke vragen plaveien de weg naar God.
 • Van Maya's leer ik dat al wat bestaat, heilig is, en dat alles sporen draagt van God. Van Maya's heb ik geleerd dat heel het leven een gebed is, en dat het onze taak is om op deze aarde de herinnering aan de Schepper levend te houden en Zijn naam uit te spreken.
 
Laten wij onze echtgenoten liefhebben,
want God zelf heeft hen gemaakt.
(uit een Maya-gebed bij het aanbreken van een nieuwe dag)

dinsdag 17 december 2013

Alie Houkes exposeert in De Hege Stins

Dinsdag 17 december 2013
Nieuwsgierig roodbont te midden van zwartbont vee

Roodbont tussen zwartbont
Op dit moment exposeert Alie Houkes uit Stiens enkele schilderijen in de ontvangsthal van kerkelijk centrum De Hege Stins in Stiens.

Veel van deze tentoongestelde kunstwerken zijn schilderijen van flora en fauna.

Eén van deze schilderijen toont een nieuwsgierige roodbonte koe, die te midden van, en staande achter twee zwartbonte koeien je als het ware rechtstreeks in de lens kijkt.

Winter in het Stiltecentrum

Maandag 16 december 2013
Kristallen op sneeuwwit & ijsblauw

Op zoek naar het Kerstfeest
Op mijn zoektocht naar tekenen van het Kerstfeest in Stenden Hogeschool wandel ik vanuit het bestuursgebouw 'De Haak' naar het Stiltecentrum, in het Ontmoetingscentrum van Stenden Leeuwarden.
Zal ik nog ergens - bijvoorbeeld in deze stiltekapel - iets van Waarde vinden, zoals ook de 'Herders uit het veld' en de 'Wijzen uit het oosten' in het begin van onze jaartelling een Baby zouden vinden, die eeuwen later - tot op de dag van vandaag - nog steeds van grote waarde is voor wie dat Kind zoekt en vindt?

Zoektocht tussen Sint en Kind
Op mijn zoektocht passeerde ik vorige week - in de periode tussen Sint en Kind - eerst het snoepgoedhuisje Cuore in de Canteen, en iets verderop in de ontvangsthal aan de Rengerslaanzijde de herten in een winterdisplay.

Winterse beelden
Aangekomen in het Stiltecentrum zie ik witte en blauwe kleden over en achter het altaar; het donkerblauwe kleed bedrukt met gouden sterren.
Opvallend zijn de hangende sneeuw- en ijskristallen, die in combinatie met de sneeuwwitte en ijsblauwe doeken een stijlvol winterbeeld verbeelden.

maandag 16 december 2013

Kerstcollage van Looft den Heer & Female Voices

Zondag 15 december 2013

Female Voices & Looft den Heer begeleid op dwarsfluit door Esther Feenstra
Muzikale Kerstcollage op de 3e Zondag van Advent
Op deze derde Zondag van Advent kunnen we in De Hege Stins te Stiens vanavond genieten van een Gemeentedienst, georganiseerd door ons plaatselijk Christelijk Gemengd Koor 'Looft den Heer', vanavond in samenwerking met het koor 'Female Voices' uit Leeuwarden.
Onder de bezielende leiding van componist-dirigent Jelle de Jong presenteren de beide koren hun 'Kerstcollage', begeleid op dwarsfluit door Esther Feenstra, op trompet door Joke & Inge Westerhof, op orgel door Han Giesing, en de piano wordt bespeeld door de dirigent Jelle de Jong.
Zo krijgen we vanavond een prachtige bundeling van samenzang, koorzang, orgel, piano, fluit, trompet, verteller en solozang. Kortom, een Advent-avond van vooral genieten van deze prachtige voorbereiding op het Kerstfeest.

Kerstliederen naar het Lucas-evangelie
Het is goed gelukt om met dit muziekstuk zangers uit verschillende kerkelijke stromingen aan elkaar te verbinden. Muziek verbindt mensen, vooral ook in zo'n roerige tijd Anno 2013, een tijd waarin we voelen dat we elkaar vooral nodig hebben.
Deze Kerstcollage is gecomponeerd op basis van het Kerst-evangelie dat in het Evangelie van Lucas staat beschreven. Het bevat muziekstukken, die het Stienser koor 'Looft den Heer' in de afgelopen jaren met zoveel plezier en enthousiasme heeft gezongen. De koorpartijen worden aangevuld met bekende Kerstliederen, waarmee wij als gemeente vanavond tijdens samenzang antwoorden op wat de beide koren voor ons zingen.

Prachtig en Krachtig
Het gezongen Kerst-evangelie wordt knap omlijst met prachtige en krachtige koormuziek, met composities van Georg Friedrich Händel, Max Reger, Rients Beintema en van onze dirigent van vanavond, componist Jelle de Jong.
De sopranen Gea Feenstra & Romana Bremer zorgen voor extra vocale accenten en ons gemeentelid Sytse Brouwer is de Verteller, die de verkorte evangelielezing verzorgt, en die tussen de muziekstukken door als verteller van zich laat horen, af en toe daarbij begeleid door Jelle de Jong op piano.

God zij met ons
De beide koren betreden de kerkzaal en het liturgisch centrum met een gezongen Kyrië en Alleluja. Dan wordt ons door Sytse Brouwer direct de vreugdevolle aankondiging van de aanstaande geboorte van Jezus verkondigd, vooruitblikkend naar het Kerstfeest waar dit hele muziekstuk over gaat. Wij zingen samen:
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël
Jozef & Maria gaan op weg naar Bethlehem, en dan zingen de koren achtereenvolgens "Zij bracht een Zoon ter wereld" - in een geïmproviseerd nachtverblijf - "Omdat er geen plaats was in de herberg".
'Een lied weerklinkt in deze nacht', en dan antwoorden we samenzingend:
..... glorie aan God,
want vrede is nu hartslag der geschiedenis.

Alzo lief had God de wereld
Als de pasgeboren Jezus in de voederbak ligt, zingen de koren "Plotseling stond voor hun ogen een engel des Heren" - "And the Glory of the Lord".
De "Wijzen uit het oosten" worden bezongen, en natuurlijk klinkt dan ook in de "Stille nacht, heilige nacht" wederom een vreugdevol "Alleluja".
"Heden is u in de stad van David een redder geboren", dus we antwoorden gezamenlijk:
Jezus Christus, God en Heer,
daald' op aard'als Redder neer.
en daarom ook
Gloryfy thy Name
in all the earth.
 
Wij horen en zien die't Licht is in de nacht
Als we zingen dat de nacht der zonde zal verdwijnen en dat genade haar morgenrood spreidt, antwoorden de koren met hun gezongen "Amen".
Als we tenslotte ons als gemeente samenzingend hebben verwonderd over hoe God ons bemint, betreedt ook dominee Jaap Overeem het liturgisch centrum, om ons allen te zegenen voordat wij weer uiteengaan naar de nieuwe dagen van deze week
Alle medewerkers - die overigens maanden hebben gewerkt aan de productie van dit muziekstuk - worden door onze voorganger heel hartelijk bedankt, ook voor de knappe muzikale prestatie die zij hier vanavond aan ons voorschotelen. Dirigent Jelle de Jong is erin geslaagd om deze  muzikale Kerstcollage qua vorm en inhoud buitengewoon mooi samen te stellen, en de uitvoering van het geheel door deze twee koren en hun begeleiders mag zeker ook knap worden genoemd. Het applaus na het laatste muziekstuk is dan ook alleszins welverdiend.

zondag 15 december 2013

Afscheid van de Ledenraad

Zaterdag 14 december 2013
Ledenraad o.l.v. Roeleke Vunderink, Cees Veerman, Jaap Winter, Wouter Bos
Vooroverleg voor vroege vogels
Om 6.15 uur vertrekken we uit Stiens en om 6.30 uur vanuit Leeuwarden. Met zijn drieën rijden we als leden van het Regiocomité Fryslân naar de Ledenraadsvergadering van de VU-Vereniging in de Vrije Universiteit te Amsterdam. Wij vertrekken ruim een half uur eerder dan de andere drie Friese regiocomitéleden, omdat ik om 8.30 uur in Amsterdam eerst nog een vooroverleg heb om de organisatie van deze Ledenraadsvergadering door te nemen met de twee voorzitters van de instellingsbesturen en met de voorzitter van de Raad van Toezicht en van de VU-Vereniging.
Rond 9.00 uur zullen de eerste Ledenraadsleden elders in het gebouw arriveren, om straks om 9.30 uur allen aanwezig te zijn bij de opening van deze laatste Ledenraadsvergadering van 2013.

Eerst de hamerstukken
Voorzitter Cees Veerman opent de Ledenraadsvergadering. Om goed in te kunnen schatten hoeveel tijd we kunnen nemen voor de bespreekpunten van deze landelijke vergadering behandelen we eerst de zogenoemde hamerstukken, zoals de Jaarrekening 2012 en de Begroting 2014 van de VU-Vereniging en de concept-notulen van de vorige Ledenraadsvergadering van september 2013.
In veel opzichten is het vandaag een gedenkwaardige vergadering. Na en als resultaat van een lang en ingewikkeld proces van de herstructurering van onze Vereniging, gaan we vandaag de gewijzigde Statuten en het Algemeen Reglement vaststellen. Een enkel amendement wordt besproken en niet aangenomen, en dan is het zover dat we deze beide organisatiestukken vaststellen, waarmee we als VU-Vereniging een nieuwe fase in gaan.

Benoemingen Ledenraadscommissies
Mede als gevolg van deze herstructurering van de Vereniging is het ook gewenst dat we vandaag over gaan tot het benoemen van twee leden van de Benoemingsadviescommissie (BAC), en van tweemaal drie leden van de nieuw te installeren Financiële Adviescommissie (FAC) en Meerjaren Adviescommissie (MAC).
Als voorzitter van de Vertrouwenscommissie geef ik een toelichting op het verkiezingsproces en op de selectie van de voorgedragen kandidaten. Aansluitend worden alle 9 voorgedragen kandidaten (inclusief een adviserend lid) door de Ledenraad benoemd; een felicitatie aan allen waard, en een kroon op het werk van onze Vertrouwenscommissie.

Benoemingen Verenigingsbestuur
Daarna geef ik als voorzitter van de 'Benoemingsadviescommissie-Plus' (BAC+) een toelichting op het door ons gevolgde proces van werving & selectie ten behoeve van een benoemingsvoordracht voor een nieuw bestuurslid van onze VU-Vereniging. Onze selectiegesprekken in Zwolle en in Amsterdam hebben geleid tot de voordracht van de heer Willem Schoonen, tot voor kort nog hoofdredacteur van het dagblad Trouw.
Onze voordracht leidt met algemene stemmen tot het benoemen van Willem Schoonen. De  Ledenraadsleden maken vandaag kennis met hun nieuw bestuurslid van de VU-Vereniging, die tot nader order het voorzitterschap van de Vereniging op zich neemt.
Met goedkeuring van de Ledenraad kunnen we nu verder gaan met het werven & selecteren van de volgende twee nieuw te benoemen Verenigingsbestuurders.

Benoeming Voorzitter Raad van Toezicht
Wegens het aanstaande vertrek van Cees Veerman, de voorzitter van onze twee Raden van Toezicht, is een vacature ontstaan voor het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van de Stichting VU-VUmc.
In de afgelopen maanden zijn door de Raad van Toezicht en door onze Benoemingsadviescommissie de voorbereidingen getroffen om voorafgaand aan de Ledenraadsvergadering van vandaag te komen tot een benoemingsvoordracht. In november 2013 spraken we als Benoemingsadviescommissie met de door de Raad van Toezicht voorgedragen kandidaat-voorzitter.
De benoemingsvoordracht en het positief advies van onze Benoemingsadviescommissie leiden vandaag tot het met algemene stemmen aanvaarden van deze voordracht en tot het benoemen van de heer Wim Kuijken als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting VU-VUmc, de stichting waar de Vrije Universiteit en het VU-medisch centrum van uit gaan.
Wim Kuijken was voorheen Secretaris-Generaal van verschillende ministeries, en in die functie bijvoorbeeld de hoogste ambtenaar onder de premiers Kok en Balkenende; momenteel is hij Deltacommissaris.

Vereniging en Instellingen
We bouwen momenteel aan een sterke VU-gemeenschap. Eén van de geplande activiteiten is het verbreden en het vergroten van de VU-Vereniging. In het komende kwartaal zal worden gewerkt aan de uitwerking van een nieuw ledenmodel. De inventarisatie van behoeften van leden zal uitmonden in een pakket van ledenactiviteiten, programma's en ledenservices. Nieuwe logistieke processen worden ontwikkeld ten behoeve van een nieuwe ledendatabase en van gegevensverzamelingen. En er komt een nieuw organisatie voor de verkiezing van de Ledenraad nieuwe stijl.
We spreken over de naam van de VU-Vereniging en spreken af dat de huidige regiocomité's hun facilitering vanuit de Vereniging en vanuit de beide Instellingen zullen behouden, teneinde haar programma's in de regionale verbanden op tenminste dezelfde schaal te kunnen voortzetten.

Samenwerking in het Amsterdamse
Wouter Bos verzorgt als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van VU-medisch centrum in deze Ledenraadsvergadering een presentatie over de actuele verkenning om te komen tot intensivering van de samenwerking tussen het VU-mc en het AMC.
Jaap Winter verzorgt als nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van de VU in deze Ledenraadsvergadering een presentatie over de voorbereiding om te komen tot structurele samenwerking in de zogenoemde Amsterdam Faculty of Science, het nieuwe samenwerkingsinstituut van de VU en de UvA.

Afscheidsspeech van Cees Veerman voor Wiep Koehoorn
Drie afscheidsspeeches
Aan het eind van deze Ledenraadsvergadering is het moment aangebroken om afscheid te nemen van een aantal leden van ons Verenigingsverband.
Voorzitter Cees Veerman verzorgt een afscheidsspeech voor mij, wegens mijn vertrek als Lid van de Ledenraad, na een maximale statutaire zittingsduur van twaalf jaar.
Daarna is het mijn beurt om een afscheidsspeech te verzorgen voor René Smit, wegens zijn vertrek als Voorzitter van de VU-Vereniging, en tevens zijn vertrek als Voorzitter van het College van Bestuur van de VU.
René Smit neemt dan het estafettestokje van mij over om een afscheidsspeech te verzorgen voor Cees Veerman, wegens zijn vertrek als Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting VU-VUmc en van de VU-Vereniging.
Met zijn drieën sluiten we een belangrijke periode af in de geschiedenis van de VU-Vereniging en van de Vrije Universiteit en van het VU-medisch centrum. We hopen dat de vandaag ingezette nieuwe koers onze Vereniging en haar instellingen goed zal doen.
Afscheidsspeech voor René Smit van Wiep Koehoorn
De Identiteit van de VU
Deze bijzondere dag sluiten we af met een Debat in de debatserie 'Maatschappij in de maak'.
Onder leiding van VU-moderator Felix Rottenberg bespreken we hoe de identiteit van de VU gestalte krijgt in deze huidige situatie met meer en ook meer vloeibare identiteiten? Is het zaak de VU-identiteit duidelijk af te grenzen op basis van de geschiedenis, of kan die geschiedenis een voorbeeld zijn voor nieuwe gemeenschappen om ook mee te doen? In het debat verzamelen we aanbevelingen hoe we op een goede manier de identiteit van de VU nog beter zichtbaar maken.
De directeur van het Abraham Kuyper Center for Science and Religion, professor dr. René van Woudenberg leidt samen met de decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, professor dr. Elies van Sliedregt na René Smit het debat kort in.
Ook andere belangrijke opinieleiders zijn vandaag uitgenodigd en aanwezig om aanbevelingen te doen, zoals de universiteitshistoricus en decanen. René Smit blikt aan het eind van dit debat, nu hij afscheid van ons neemt, terug op de identiteitsdiscussie van de VU en van VU-mc.
Debatpanel v.l.n.r. René Smit, René van Woudenberg, Elies van Sliedregt
 • René Smit: We zijn verlegen geraakt met de rituelen van levensbeschouwing; zowel persoonlijk, organisatorisch als politiek; kortom: ongemak. Universiteiten moeten ideële organisaties zijn. De samenleving krijgt moeite met neutraliteit. Studenten vragen hun docenten weer waar ze persoonlijk voor staan. Vrijheid en Verantwoordelijkheid van de VU moet je zien als uitnodiging en als opdracht.
 • René van Woudenberg: De VU is doordrenkt van waarden en van de affirmatie van haar waarden. Veel studenten hebben religieuze vragen tijdens en naast hun wetenschappelijke studie. Vage begrippen verliezen hun urgentie.
 • Elies van Sliedregt: De identiteit van de VU komt momenteel overal aan de orde, bijvoorbeeld bij de Instellingstoets Kwaliteitszorg, bij de profilering in het kader van de Prestatieafspraken, in de algemene beeldvorming, en ook in de samenwerking met de UvA. Reflecteren op de grondslag hoort bij de VU.
 • Ab Flipse: We moeten ook kijken hoe we de geschiedenis van de VU weer een plek geven in de identiteitsdiscussie.
 • Wouter Bos: We moeten streven naar zinvolle ontmoetingen. Als we kijken naar wat hier geleerd moet worden, moeten we de lat hoog leggen.
 • Govert Buijs: Het brede vormingsleren is belangrijk.
 • Felix Rottenberg: De VU levert de beste filosofen van Nederland.
 • Wiep Koehoorn: Als alle afstudeerwerken van VU-studenten volgens het Onderwijs- en Examenreglement iets moeten bevatten over religie, levensbeschouwing en over de VU-waarden, dan zullen de studenten hun docenten en hoogleraren in het onderwijs en ten behoeve van hun onderzoek gaan bevragen op deze identiteitsaspecten
 • Waarin schiet de VU tekort? In de afstand tussen onderzoek en onderwijs. Studenten weten niet waar de VU voor staat. Studenten voelen zich niet aangesproken. Individuele aandacht hoort bij een universiteit.
 • De VU is geen elite-universiteit, maar een laagdrempelige universiteit, met oog voor culturele verschillen.
 • Kerken perken in, maar religies geven ruimte.
 • Het nadenken over geloof en wetenschap verandert in elke tijd.