dinsdag 31 januari 2012

Vaktherapie in beweging

Maandag 30 januari 2012
Tentoonstelling Examenwerk Creatieve Therapie op SymposiumCreatieve Therapie
Afgelopen vrijdag was het jaarlijkse symposium van de HBO-opleiding Creatieve Therapie (CT) in Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Het thema van het CT-symposium was dit jaar 'Vaktherapie in beweging'. Het dagprogramma bood een interessant en uitgebreid programma voor studenten, alumni en docenten en voor de vaktherapeuten uit het werkveld. Op zo'n dag staan de ontwikkelingen in het vak centraal in de vele workshops en lezingen.

CT in beweging
Beweging is één van de meest basale functies om te communiceren. In alle media van deze opleiding - in muziek, drama en beeldend - speelt beweging een rol. Daarnaast is ook het beroep sterk in beweging. Cliënten van creatief therapeuten moeten voortaan bijvoorbeeld eigen bijdragen gaan betalen en het is de vraag hoe cliënten in de toekomst een passend behandelaanbod kunnen krijgen.

CT-symposium
In dit CT-symposium is het begrip beweging in de breedte verkend. Op welke manieren speelt beweging bijvoorbeeld een rol binnen de verschillende vaktherapieën en welke theoretische kaders worden ter onderbouwing gehanteerd. En welke 'evidence' is inmiddels beschikbaar over de beweging in de vaktherapie? En - last but not least - hoe houden de beroepskrachten van en in deze tijd hun beroep dusdanig in beweging, dat er een nieuwe, passende positionering kan ontstaan?

CT-examenwerk
Ter gelegenheid van dit symposium exposeerden vierdejaars studenten van de opleiding Creatieve Therapie een selectie van hun examenwerk. In hun afstudeerjaar geven studenten vorm aan hun eigen thema's en toetsen ze de relevantie van hun beeldend werk voor de beroepspraktijk van de creatieve therapie. Bij hun examenwerk hebben de afstudeerders met een korte toelichting vermeld wat hen heeft bewogen om tot dit beeldend werk te komen.

Stil wit

Zondag 29 januari 2012
In het Stiltecentrum van Stenden Hogeschool

Sneeuw
Buiten is het winter. Door de matige vorst groeit een ijslaagje langzaam aan. Het heeft heel even gesneeuwd, een dun laagje sneeuw kleurt de omgeving wit.

Stil
Wie zich momenteel tussen de bedrijven door even terugtrekt in het Stiltecentrum in het Ontmoetingscentrum van Stenden Hogeschool te Leeuwarden, komt ook daar in een overwegend witte entourage.

Wit
Op het dieprode tapijt van deze stiltekapel staat zoals altijd het oude altaar. De witte muren omsluiten het altaar. Witte doeken bedekken het altaar geheel. De witte kleden rijzen meters hoog op naar het plafond van het hoge Stiltecentrum. Witte sterren of witte kristallen staan en hangen boven het altaar.

Licht
Toen ik vorige week woensdag even het Stiltecentrum binnenwandelde, brandden achterin de kapel vijf waxinelichtjes in de standaard. Vijf stille, vijf witte getuigen dat hier door of voor vijf mensen een licht is ontstoken, in stilte, voor ............

maandag 30 januari 2012

Zevenwoudenpad

Zaterdag 28 januari 2012
Wandelgids Zevenwoudenpad

Zevenwoudenpad
Het Zevenwoudenpad is het langeafstandswandelpad (LAW 1-1) van het Friese Lauwersoog naar het Overijsselse Steenwijk, over een afstand van 155 kilometer. Dit LAW is - zoals te doen gebruikelijk - met de horizontale wit-rode strepen in beide richtingen gemarkeerd, zodat je als wandelaar met een duidelijke bewegwijzering zowel noord>zuid als zuid>noord kunt lopen. Het Zevenwoudenpad is goed beschreven in de wandelgids ‘Zevenwoudenpad’, met als onderschrift ‘Wandelen door het oosten van Friesland’.

Friese Woudenpad
In oktober 2010 heeft het Zevenwoudenpad een nieuwe naam gekregen. Het wandelpad loopt langs het Nationaal Park Lauwersmeer, de Friese Wouden, het Drents-Friese Wold en de Weerribben. De naam ‘Zevenwoudenpad’ is inmiddels vervangen door de nieuwe naam: ‘Friese Woudenpad’. Een nieuwe wandelgids is daartoe gepubliceerd. In de periode van december 2007 tot en met maart 2008 hebben Durkje en ik dit pad bewandeld, dus in de periode dat het pad nog Zevenwoudenpad werd genoemd. Om die reden gebruik ik hier nog de oude naam ‘Zevenwoudenpad’.

Van Lauwersoog naar Steenwijk
Het pad begint bij de Waddenzee in het open Friese zeeklei-landschap. Ten zuiden van de Friese Elfsteden-stad Dokkum verandert het landschap aanmerkelijk. Je komt voorbij Dokkum in de Dokkumer Wouden, bekend om haar lintbebouwing met smalle, langgerekte kavels, die zijn afgezet met elzenhagen, de zogenoemde ‘beamwâllen’. Ten zuidoosten van Drachten kom je op de zandruggen, waar de riviertjes Koningsdiep, Tjonger en Linde doorheen stromen. Hier beginnen ook de bossen, de heidevelden en de open beekdalen. Het laatste traject tot aan Steenwijk is een bijzonder fraai stuk; vanuit Fryslân door het karakteristieke esdorpenlandschap van Zuidwest-Drenthe naar het Overijsselse Steenwijk.

Varianten
Het Zevenwoudenpad kent de volgende twee varianten:
 • Ten noorden van Holwerd kun je vanaf het Friese Kustpad (LAW 5-4) in zuidelijke richting naar Dokkum lopen. Vanuit Dokkum volg je dan de standaaardroute van het Zevenwoudenpad in zuidelijk richting. Maar je kunt ook een ronde door noordoost-Fryslân wandelen, door het Zevenwoudenpad op de gebruikelijke plaats bij Lauwersoog te beginnen, om vervolgens over het Zevenwoudenpad via Dokkumer Nieuwe Zijlen naar Dokkum te wandelen, waar je het Zevenwoudenpad verlaat, om eerst in noordelijke richting over het alternatieve tracé naar Holwerd te lopen, waarna je in oostelijke richting over het Friese Kustpad terug kunt wandelen naar Lauwersoog.
 • De tweede variant begint ten zuiden van Ureterp. Je kunt vanaf de splitsing de oostroute naar de Tjonger lopen langs Donkerbroek en/of vanaf die splitsing de westroute naar de Tjonger nemen via Beetsterzwaag. Durkje en ik hebben zowel deze oostroute als ook de westroute gelopen.

175 kilometer in 8 wandeldagen
We hebben het Zevenwoudenpad in de volgende trajecten bewandeld:
 1. Van Lauwersoog naar Dokkumer Nieuwe Zijlen op 22 december 2007; 15,5 km;
 2. Van Dokkumer Nieuwe Zijlen naar Broeksterwoude op 24 december 2007; 20 km;
 3. Van Broeksterwoude naar Eastermar op 3 februari 2008; 20 km;
 4. Van Eastermar naar Drachtstercompagnie op 9 februari 2008; 24 km;
 5. Van Drachtstercompagnie via de Westroute-variant naar Hoornsterzwaag op 10 februari 2008; 24 km;
 6. Van Drachtstercompagnie via de Oostroute-variant naar Hoornsterzwaag op 24 februari 2008; 22,5 km;
 7. Van Hoornsterzwaag naar Vledder op 25 februari 2008; 24 km;
 8. Van Vledder naar Steenwijk op 28 maart 2008; 25 km.

zondag 29 januari 2012

Bestuursvergadering NBG in Haarlem

Vrijdag 27 januari 2012
Boekenpresentatie in de ontvangsthal van het NBG in HaarlemInformatieronde
Vandaag wordt in het kantoor van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) te Haarlem een Informatie- en Vergaderdag georganiseerd voor de bestuurders van het NBG. Het ochtendprogramma bestaat uit een Informatieronde langs de afdelingen 'Vertalen & Bijbelgebruik' en 'Fondsenwerving & Communicatie'. Na de lunch wordt het eerste deel van de middag ingevuld met een bespreking van de plannen met betrekking tot het goed regelen van giften en nalatenschappen, die het NBG ten deel vallen ten behoeve van het bijbelwerk van het NBG in binnen- en buitenland. Ik woon alleen het tweede deel van het middagprogramma bij, waarin de agenda van de periodieke bestuursvergadering wordt afgehandeld.

Bestuursvergadering
Na het bespreken van enkele voortgangsverslagleggingen bespreken we aan de hand van een aantal schriftelijke en mondelinge mededelingen onder andere de binnenlandse en buitenlandse contacten en relaties met betrekking tot het bijbelwerkveld waarin het NBG opereert. Een belangrijke, natuurlijke partner van het NBG is bijvoorbeeld het Friese mediabedrijf, uitgeversgroep Jongbloed te Heerenveen.

West-Afrika
Het NBG werkt voor wat betreft haar bijbelwerk momenteel nauw samen met het Amerikaans bijbelgenootschap. De Westafrikaanse landen Togo, Benin en Burkina Faso zijn voor de komende jaren daarin onze speerpuntgebieden op het Afrikaanse continent. Het NBG werkt daar met name aan 'Capacity Building', investeren in programma's voor vertalen en alfabetiseren en het wederzijds van elkaar leren.

Bestuurszaken
We sluiten de vergadering af met enkele bestuurszaken, zoals (her)benoemingen, de portefeuilleverdeling en het voorbereiden van de bestuursconferentie die zal worden gehouden in de maand juni van 2012. Deze vergadering sluit ik af met een bewerking van een middeleeuws reisgebed voor pelgrims. Na afloop van de bestuursvergadering spreken we in klein comité als bestuurscommissie nog even door over (de procesgang met betrekking tot) het in de toekomst wederom benoemen van 'leden van verdienste', teneinde komende zomer daartoe desgewenst te komen tot een voordracht aan de landelijke Ledenraad van het NBG.

zaterdag 28 januari 2012

Eerste ervaringen met Instellingstoets Kwaliteitszorg

Donderdag 26 januari 2012
Rob de Goede, Eric Logtenberg, Yvonne Eppink en Stephan van GalenInstellingstoets Kwaliteitszorg
Als Platform HBO van het Nederlands Netwerk Kwaliteitszorg organiseren we vanmiddag in de Hogeschool Utrecht een netwerkbijeenkomst van het landelijk netwerk voor kwaliteitszorgmedewerkers in het hoger onderwijs. In deze bijeenkomst staat de Instellingstoets Kwaliteitszorg centraal, waarmee instellingen voor hoger onderwijs in de komende jaren door visitatiepanels van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie kunnen laten verifiëren of de deelnemende hoger onderwijsinstellingen zogenoemd ‘in control’ zijn. De belangstelling voor dit onderwerp is groot. Zo’n 40 deelnemers meldden zich vooraf aan, maar voor veel meer dan deze 40 mensen moeten zitplaatsen worden geregeld bij aanvang van deze bijeenkomst. De zaal zit bijna vol als netwerkvoorzitter Paul Nieuwenhuis de bijeenkomst opent..

De eerste ervaringen
Inmiddels hebben enkele hogescholen en universiteiten de eerste ervaringen opgedaan met deze Instellingstoets Kwaliteitszorg. Tijd dus voor ons om vanuit het perspectief van de onderwijsinstellingen en vanuit de NVAO eens te bespreken wat die eerste ervaringen in het onderwijsveld zijn. Doel van deze netwerkbijeenkomst is om zicht te krijgen op de mate van matching tussen ambities en praktijkervaringen, welke pluspunten en aandachtspunten er nu al zijn te benoemen en hoe de instellingstoets zich nu verhoudt tot de beoordeling van de opleidingen van die instellingen voor hoger onderwijs. Aan de hand van korte presentaties van ervaringsdeskundigen willen we met elkaar de dialoog op gang brengen met betrekking tot bovenstaande doelen.
Hieronder volgen een aantal items die in de afzonderlijke presentaties aan de orde komen.

Saxion Hogeschool
Eerste spreker is Rob de Goede, beleidsmedewerker van Saxion Hogeschool.
 • We hebben minder focus gehad op de Kritische Reflectie, maar meer op de vraag of alle processen op orde zijn en of alle betrokkenen goed op de hoogte zijn van het proces van de Instellingstoets.
 • Het visitatiepanel was op zoek naar hoe de communicatie loopt: bottom up en top down.
 • De eerste visitatiedag begon met gesprekken met centrale diensten en tijdens de rest van de twee trails-dagen is alleen met vertegenwoordigers van opleidingen gesproken.
 • Het visitatiepanel wil vooral de grote lijnen kunnen volgen.
 • Kwaliteitsbeleid moet in heldere doelen zijn geformuleeerd; in kwaliteitskaders per opleiding en per dienst; de vraag is vervolgens of je beleid functioneert.
 • Je documentatie moet op orde zijn; er moest toch ook weer heel veel papierwerk in achtvoud naar de NVAO worden gezonden.
 • Richt je bij de opleidingsvisitatie meer op de resultaten dan op de processen.
 • Bij de Instellingstoets gaat het erom dat je processen/procedures zijn geborgd.

Technische Universiteit Delft
Volgende spreker is Eric Logtenberg, beleidsmedewerker van de Technische Universiteit Delft.
 • Bij een goede samenwerking tussen centrale en decentrale afdelingen is het schrijven van een Kritische Reflectie weliswaar veel werk, maar is dat in twee maanden goed te doen.
 • De visitatiecommissie vraagt in alle geledingen naar dezelfde zaken, dus je moet allemaal dezelfde taal spreken.
 • De Kritische Reflectie moet in alle geledingen van de hogeschool worden (h)erkend.
 • De visitatiecommissie wil ontwikkelpunten zien; heeft het College van Bestuur die bijvoorbeeld gespot? Zijn er verbeterplannen aanwezig, worden die gemonitord en worden de doelen behaald?
 • Visitatiecommissies kunnen er in de trails nog wel eens moeite mee hebben om voldoende vertrouwen te krijgen.
 • Een succesfactor is dat Bestuur, Opleidingen en Diensten zaken goed afstemmen.
 • Middels een Instellingstoets kunnen ook de zwakke (verbeter-)punten van een opleiding naar voren komen, waar je iets mee moet.
 • We hebben inderdaad tijd bespaard op het schrijven van de Kritische Reflectie.
 • Voor de opleiding was de visitatie een prettig bezoek, omdat het minder om procedures en meer over de ontwikkeling van, de visie op en de praktijk van het onderwijs gaat.
 • Het plannen van de trails is agendatechnisch lastig.

Hanzehogeschool Groningen
Derde spreker is Yvonne Eppink, senior beleidsmedewerker van de Hanzehogeschool Groningen.
 • De Hanzehogeschool is redelijk centraal georganiseerd, hetgeen goed past bij de Instellingstoets.
 • Voor en tijdens het visitatiebezoek zijn door de visitatiecommissie veel aanvullende documenten opgevraagd.
 • In de trails zijn we grondig en degelijk bevraagd over de kwestie of ieder zijn verantwoordelijkheid neemt in het verbeterbeleid; zijn we wel in control?
 • Het visitatiepanel kwam na de visitatie met herkenbare aandachtspunten.

Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie
Na de pauze volgen twee sprekers van de NVAO. Eerste spreker is Karl Dittrich, voorzitter van het bestuur van de NVAO. Dittrich vertelt over het gesprek dat de NVAO-vertegenwoordigers vandaag hadden met de 2e Kamercommissie Onderwijs. Ook enkele ervaringsdeskundigen uit bijvoorbeeld het onderwijswerkveld namen deel aan dit overleg van vandaag. De bedoeling van dit gesprek was het uitleggen van het accreditatiestelsel.
 • De vertegenwoordigers van de 2e Kamer vragen zich vooral af wat het waarheidsgehalte is van hetgeen tijdens visitaties ter tafel komt.
 • Maak je Kritische Reflectie ook kritisch, want een visitatiepanelonderzoek gaat beter als de opleiding en de instelling niet in het defensief schieten. Bij een open dialoog reageert een visitatiepanel doorgaans met meer begrip.
 • Toon je kwetsbaarheid en erken dat het soms ook wel eens niet goed gaat in je opleiding of instelling.
 • Het gerealiseerd niveau is van doorslaggevend belang.

Stephan van Galen
Laatste spreker is Stephan van Galen, beleidsmedewerker van de NVAO.
 • Probeer een open Kritische Reflectie te schrijven; dat schept vertrouwen.
 • De NVAO praat tijdens de Instellingstoets nu ook met de Raad van Toezicht. De vraag is hoe hoog kwaliteit op de agenda staat.
 • Er wordt ook gesproken met ervaringsdeskundigen op het gebied van studeren met een functiebeperking.
 • Je ziet tijdens visitaties dat taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet altijd goed zijn afgebakend in de instelling.
 • Is het wel nodig om een diepgewortelde overlegcultuur te hebben in de instelling?
 • Bij veel evaluatierapportages wordt vaak selectief gewinkeld in de evaluatie-uitkomsten.
 • De uitvoering van verbeterbeleid zou men in instellingen voor hoger onderwijs beter kunnen monitoren.
 • Van het open spreekuur wordt zeer wisselend gebruik gemaakt en het levert weinig nieuwe feiten op.
 • NVAO-visitatiecommissies wennen zo langzamerhand aan hun rol en leren gaandeweg. De NVAO bouwt al aardig expertise op.
 • Momenteel worden nog maar enkele Instellingstoetsen gehouden, maar komend najaar wordt het erg druk.

Paneldiscussie
Voorin de zaal zitten de heren De Goede en Logtenberg, mevrouw Eppink en de heer Van Galen. Op basis van de vragen die de aanwezigen in de zaal aan het panel stellen, ontstaat een plenaire paneldiscussie over onder andere de volgende zaken:
 • Visitatiecommissies moeten documenten ontvangen die inzicht bieden in de reële communicatie tussen Bestuur, Schools en Opleidingen.
 • Probeer op te schuiven van een defensieve naar een meer open houding. Dat moet je wel organiseren, want je moet daartoe de nodige weerstand wegnemen.
 • Het nivo van de opleidingen zal meer aandacht krijgen dan voorheen.
 • Als je een zwak punt noem in je Kritische Reflectie is dat een uitnodiging aan de NVAO om hierover een trail tijdens de Instellingstoets te organiseren.
 • De NVAO maakt voorafgaande aan de visitatie een Accreditatieportret van de instelling op grond van bijvoorbeeld beschikbare informatie over: mislukte Toetsen Nieuwe Opleiding, verzonden Sideletters, Keuzegidsen, Onvoldoende oordelen en eerder geconstateerde verbeterpunten.
 • Een onderzoeksvraag is bijvoorbeeld hoe onderwijsinstellingen omgaan met falen en met problemen.
 • Iedere geleding van de instelling wordt aangesproken op en bevraagd over de eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten opzichte van het naastliggende organisatienivo.
 • Ook de financiële kaders worden meegenomen in de beoordeling. Gekeken wordt of in de begrotingen de financiering van grote plannen worden teruggevonden.
 • Bij een positief resultaat op de Instellingstoets zal de Onderwijsinspectie zich qua toezicht minder sterk richten op die instelling.

Wetsvoorstel bij de Raad van State
Het wetsvoorstel inzake de wet op de kwaliteitsborging ligt momenteel al bij de Raad van State. Beoogd wordt daarmee om de clustergewijze opleidingenvisitaties vanaf september 2012 in te laten gaan, met als gevolg dat de wet waarschijnlijk met ingang van aanvang 2013 operationeel wordt in het hoger onderwijs. Op grond van die wet zal de NVAO voortaan de regie krijgen op de samenstelling van visitatiepanels en zal de NVAO op afzienbare termijn een Europese aanbesteding organiseren, waarop de huidige Visiterende en Beoordelende Instellingen kunnen inschrijven per nog nader te omschrijven visitatiecategorie. Per categorie worden dan mantelcontracten opgesteld, gebaseerd op een specifiek programma van eisen.
De kans bestaat dat in de gewijzigde opzet actuele accreditatietermijnen worden verkort en/of verlengd om tot clustervisitaties te komen.

vrijdag 27 januari 2012

Bestuursvergadering Stichting Jabikspaad Fryslân

Woensdag 25 januari 2012 
Pelgrimsinformatiecentrum Sint Jacob in Sint-JacobiparochieTer bestuurstafel
Vanavond komen we als bestuur van de Stichting Jabikspaad Fryslân weer bijeen. Het is de eerste bestuursvergadering van dit kalenderjaar. We komen bijeen in de Jacobshoeve te Sint-Jacobiparochie. Na onder het genot van koffie met traktatie elkaars lief en leed van de afgelopen weken gedeeld te  hebben, gaan we van start met de bestuursvergadering. We beginnen met enkele korte zaken, zoals: een Belgische wandelgroep die in april 2012 het Jabikspaad bewandelt, diverse stempelposten langs het Jabikspaad, ons Pelgrimsinformatiecentrum, de twee nieuwe Wandelgidsen Jacobswegen in Nederland en onze deelname als standhouder aan de Fiets- en Wandelbeurs die op 11 en 12 februari 2012 zal worden gehouden in de Amsterdamse RAI.

Gebruikersovereenkomst Pelgrimsinformatiecentrum
Nadat we de ingekomen stukken en ook de notulen, de besluitenlijst en de actielijst de revue hebben laten passeren, gaan we naar de agendapunten die een meer diepgaande behandeling behoeven. We bespreken bijvoorbeeld uitgebreid het concept van de Gebruikersovereenkomst voor De Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie, waar wij in het voorportaal ons Pelgrimsinformatiecentrum Sint Jacob hebben. Medio februari 2012 zal bestuurlijk overleg plaatsvinden tussen de drie besturen van Stichting De Groate Kerk, het Nederlands Genootschap van Sint Jacob en onze Stichting Jabikspaad Fryslân. Doel is dat na dat bestuurlijk overleg deze gebruikersovereenkomst kan worden ondertekend voor bestuurlijk akkoord.

Herdruk Wandel- en Fietsgids Jabikspaad
Al geruime tijd is een bestuurderswerkgroepje bezig om de nieuwe uitgave, een herdruk, van onze Wandel- en Fietsgids voor te bereiden. De voorraad gidsen is bijna uitverkocht, en vanwege de grote belangstelling voor dit routeboekje is het zaak dat we snel tot een nieuwe editie komen. Daarin zullen we ook de nodige wijzigingen verwerken, bijvoorbeeld voor wat betreft de routewijzigingen, waar we toch ook regelmatig mee worden geconfronteerd als grondeigenaren, gemeenten en/of provincies ingrepen doen in het gebied waar het Jabikspaad doorheen loopt. We bespreken in dit verband bijvoorbeeld het nieuwe Dodo-pad door het bos van Haskerdyken-Nieuwebrug, de pont van Genemuiden die in de wintermaanden op zondagen nu uit de vaart is genomen en het routealternatief dat we kunnen aanbieden nu een veerpont bij Keimpetille in de zomermaanden in de vaart zal zijn.

De blik vooruit
En dan is het al weer 22.00 uur geweest. Tijd om te stoppen. We blikken nog even vooruit naar enkele onderwerpen die in onze volgende bestuursvergadering ook onze aandacht vragen, zoals bijvoorbeeld de actuele vacature voor een bestuurslid en de komende bijeenkomsten met onze stempelhouders en met onze routebeheerders van het Jabikspaad.

dinsdag 24 januari 2012

Uitvaart van Nally

Dinsdag 24 januari 2012
Rouwdienst voor Rinaldo in de grote aula van De Nieuwe OosterDe jonge evangelist
Vanmorgen vroeg rijden Durkje en ik met mem naar De Nieuwe Ooster (begraafplaats) in Amsterdam; de monumentale en groenste gedenkplaats van Nederland. Om 11.00 uur zit de grote aula van deze begraafplaats overvol. Rondom de zitplaatsen staat in de achtergalerij ook nog een bijzonder groot aantal jonge vrienden en kennissen van Rinaldo. Vorige week werden we opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Rinaldo (ook wel Nally genoemd), nog maar 29 jaar oud, stiefzoon van mijn Arubaanse pleegbroer Dolf en zijn Surinaamse vrouw Diana, de moeder van Rinaldo. Overal zijn familie, gemeenteleden, vrienden en kennissen vandaan gekomen om vandaag de laatste eer te bewijzen aan Rinaldo, die tot zijn onverwachte overlijden het geloof heeft behouden en daar als jonge evangelist bewogen van getuigde, zo horen we vandaag van velen.

Rouwdienst
De rouwdienst wordt verzorgd door de Volle Evangelie Gemeente 'Mosterdzaad Internationaal', waar Rinaldo lid van was en waarvan Dolf voorganger en Diana oudste is. Zuster Bakaman heeft de leiding en apostel Bakaman is de voorganger van deze rouwdienst. Er wordt veel gezongen (waaronder 'Jezus de da winiman' ('Jezus is overwinnaar')), onder leiding van de eigen gemeenteband. Twee vrienden staan tijdens de dienst op het podium aan beide zijden naast de kist. Een mooie foto en heel veel bloemen sieren het podium van de aula. Veel sprekers voeren tijdens de rouwdienst kort het woord. Zijn vriend Giancarlo over Rinaldo: 'Rinaldo is nu naar de hemel en daarom wil ik dus later ook naar de hemel'. Rinaldo's vriendin Liwonne zingt het lied dat Rinaldo altijd zong als hij in aanbidding was. Ook zijn broers en zus presenteren zich op het podium en Rinaldo zijn nichtjes zingen drie liederen voor Rinaldo, en voor ons ter bemoediging ('Houd mij dicht bij U"). Na de preek van apostel Bakaman volgt een rapsong van een neef van Rinaldo, die daarbij vertelt dat hij door Rinaldo tot bekering is gekomen, waarna hij gevoelig rapt, onder andere met de woorden: "Broeder, spreid je vleugels; vlieg weg, Adonai, waarom jij?"

Nooit meer ....
Voordat de kist wordt uitgedragen, zingen we onder andere:
Nooit meer rouw, nooit meer tranen
Nooit meer lijden, nooit meer dood
Nooit meer pijn, nooit meer ziekte
Nooit meer onrecht, nooit meer nood.
In een lange rouwstoet gaan we achter het snelle tromgeroffel van een kleine drumband over de begraafplaats naar het graf. Onderweg en bij het graf wordt gezongen en bij de teraardebestelling worden door enkelen nog woorden ten afscheid en als dank gesproken.

Zijn geloof behouden
Na de begrafenis rijden allen naar de kerkzaal van de Volle Evangelie Gemeente Mosterdzaad Int. in Amsterdam Zuid-Oost. Hier is tot vier uur volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten, om te eten en te drinken en om met elkaar ook na te praten over wie Rinaldo was en wat hij voor velen heeft betekend. In de gesprekken komt vooral naar voren dat Rinaldo in zijn leven hier op aarde de Heer Jezus heeft verheerlijkt, door het werk te voleinden dat Jezus hem heeft toevertrouwd; in gehoorzaamheid aan Gods Woord. Daarbij heeft Rinaldo zijn geloof behouden; een ware troost voor zijn ouders, zijn familie en ook voor alle anderen die hier vandaag bijeen zijn. Rinaldo is nu bij de Heer!

maandag 23 januari 2012

Dina van der Meulen-Laverman exposeert in Gemeentehuis te Stiens

Maandag 23 januari 2012
Fotocollage 'Uit het juwelenkistje van moeder Natuur'

Winnende fotografe
Tot eind maart 2012 exposeert Dina van der Meulen-Laverman enkele van haar foto’s in het Gemeentehuis te Stiens. Zij heeft de winnende foto gemaakt voor de nieuwjaarskaart voor de jaarwisseling 2011-2012 van onze gemeente Leeuwarderadeel.

Fotografie ontdekt
Dina Laverman is geboren in Leeuwarden. Vanaf haar trouwdag woont ze in Stiens. Na een werkzaam leven als pedicure, als administratief medewerker van het architectenbureau van haar echtgenoot en als opvoeder van vier kinderen heeft ze enkele jaren geleden de fotografie ontdekt.

Digitalisering
Voorheen - in de periode van het ons nog welbekende fotorolletje – was het niet mogelijk om een gemaakte foto meteen te beoordelen, Het digitale tijdperk maakte echter een directe en kritische beschouwing van bijvoorbeeld standpunt, compositie, kleur direct na het maken van de foto wel mogelijk. Dat verhoogde voor haar het plezier in het maken van foto’s in hoge mate.

Natuur in beeld
Naast het landschap heeft de natuur - met de lens op korte afstand van het object - haar speciale aandacht. Een mooi voorbeeld daarvan hangt in de huidige fototentoonstelling in het gemeentehuis. Met als titel ‘Uit het juwelenkistje van moeder Natuur’ hangt hier een fotocollage van foto’s van uitlopers van bomen en struiken met aan het uiteinde een dikke waterdrup of een ijsdrup.


zondag 22 januari 2012

Roerloos in beweging

Zondag 22 januari 2012
Cover van het essay Roerloos in beweging

Engelen
Terwijl Nederland ontkerkelijkt en ontkerstent, blijkt de engel terug van weggeweest. Alhoewel ..., is de engel eigenlijk ooit weggeweest? In elk geval niet uit de kunst. Ook voor hedendaagse kunstenaars blijken engelen een onuitputtelijke inspiratiebron, zoals bijvoorbeeld:
 • in de beeldende kunst;
 • in de literatuur;
 • in de muziek;
 • maar bijvoorbeeld ook in de film.
De engel als fascinatie
In de kunst is de engel echter niet langer een stichtelijk bedoelde figuur zonder persoonlijkheid en met een heenwijzend karakter, maar een zelfstandig individu, dat zich heeft losgezongen van zijn religieuze achtergrond. Dat roept de vraag op naar de oorzaak van deze merkwaardige ontwikkeling. Evenals de vraag hoe de artistieke fascinatie voor de eeuwige engel in een onttoverde en verwetenschappelijkte wereld te verklaren valt, en wat zijn rol daarin is. Aan de hand van voorbeelden uit met name de poëzie wordt in dit essay van Gert Jan Peelen door hem een poging ondernomen een antwoord te formuleren op deze vragen.

Gert Jan Peelen
De auteur van dit essay - Gert Jan Peelen - is godsdienstsocioloog en journalist. Peelen was (hoofd)redacteur van het VU-magazine en later ook algemeen coördinator en hoofd programmering van VU-podium (tegenwoordig VU-connected genoemd). Momenteel werkt Gert Jan aan de biografie van theoloog en ethicus dr. H.M. Kuitert. Voor de Volkskrant is Peelen op dit moment ook freelance-journalist/boekrecensent, met als specialisme 'wetenschap en cultuur'; in het bijzonder voor godsdienst en religie. Zijn essay 'Roerloos in beweging' kreeg als ondertitel 'over engelen in de kunst'. Het is een uitgave van het jaar 2003. Op de cover staat een afbeelding van het schilderij 'Gewonde engel' (1903) van Hugo Simberg.

Peelen over engelen
In dit essay poogt Peelen een antwoord te formuleren op de vraag wat kunstenaars fascineert in het verschijnsel 'engel'. Enkele van Gert Jan Peelen zijn inhouden in dit essay:
 • Engelen kun je je inbeelden, bezingen of schilderen, maar ze verbergen zich voor de camera.
 • De wetenschappelijk analyse van de harde werkelijkheid heeft het geloof verdrongen.
 • De (godsdienstige) verbeelding heeft het definitief moeten afleggen tegen het verstand.
 • Engelen bestaan in elk geval al veel langer dan het christendom.
 • Engelen komen tot ons in twee hoedanigheden: als (a) boodschappers uit hoger sferen en als (b) beschermers van mensen.
 • Het was nu juist de kunst om in de afbeelding van engelen 'iets van het geheim van het onafbeeldbare' te tonen (Frits van der Meer).
 • De Middeleeuwen waren het hoogseizoen van de engelen.
 • Het simpele volksgeloof heeft zich van de no-nonsens-dogmatiek van de protestantse theologie weinig aangetrokken en is de engel onverminderd blijven koesteren en omarmen.
 • De katholieke variant van de bewaarengel (of engelbewaarder) is door de eeuwen heen buitengewoon populair gebleven.
 • Engelen zijn onze onzichtbare, maar immer aanwezige, persoonlijke begeleiders.
 • De engel is - hoe dan ook - terug van weggeweest. 
 • De fotografisch gedachte objectiviteit van ons rationele verstand moet het nog steeds veelvuldig afleggen tegen de subjectieve verleidingen van de artistieke verbeelding. 
 • De macht van de kunst kan ons raken en ontroeren.
 • Gevallen engelen prikkelen de poëtische verbeelding.
 • Engelen - als metafoor voor de artistieke verbeelding - stellen ons in staat een glimp op te vangen van de goddelijke vonk in onszelf.

zaterdag 21 januari 2012

De heilige Jacobus als pelgrim

De heilige Jacobus als pelgrim  (Anno 1515)
Zaterdag 21 januari 2012

Museum Catharijneconvent Utrecht
Tot 26 februari 2012 is nog de mooie tentoonstelling 'Pelgrims' - in het Museum Catharijneconvent Utrecht - te bezichtigen. Deze tentoonstelling voert als ondertitel 'Onderweg naar Santiago de Compostela'. Deze thematentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, onze pelgrimsvereniging, die vorig jaar het 25-jarig jubileum vierde.

Expositie Pelgrims
De expositie gaat over pelgrimeren in het algemeen en over pelgrims onderweg naar het Spaanse Santiago de Compostela in het bijzonder. Al vele eeuwen trekken pelgrims ook vanuit Nederland naar dit bedevaartsoord om daar het legendarisch graf van de heilige Jacobus te bezoeken. Zo is Sint Jacob al honderden jaren verbonden aan de Europese Jacobswegen; genoemd naar Sint Jacob, door ons in Fryslân ‘Sint Jabik’ genoemd.

Van Morendoder tot heilige
In kunstuitingen zoals bijvoorbeeld beelden en schilderijen wordt Sint Jacob op vele wijzen uitgebeeld, variërend van Morendoder tot heilige. De heilige Sint Jacob wordt ook vaak afgebeeld als pelgrim, als teken van grote verbondenheid van de pelgrims met Sint Jacob. Zo hangt er bijvoorbeeld in het ‘Germanisches Nationalmuseum’ van Nürnberg een schilderij van ‘De heilige Jacobus als pelgrim’. Dit schilderij - dat van rond het jaar 1515 dateert - hangt momenteel ook op de tentoonstelling in het Utrechtse Catharijneconvent.

Pelgrim Jacobus
Op de afbeelding draagt Jacobus de Meerdere (want zo wordt hij ook wel genoemd) een helrode mantel over een bruin, ruimvallend gewaad. Jacobus heeft zijn voeten in grote laarzen gestoken, die worden gesloten met een riempje. Op zijn karakteristieke pelgrimshoed draagt hij zowel de Jacobsschelp als de twee gekruiste miniatuur-pelgrimsstafjes. Deze zogenoemde ‘bordoncillos’ werden vanaf de tweede helft van de 15e eeuw gesneden uit been of ivoor. Deze gekruiste pelgrimsstafjes èn de Jacobsschelp werden kenmerkend als teken van Santiago de Compostela. De pelgrimsstaf in zijn linkerhand en de rozenkrans in de rechterhand maken het beeld van de heilige als pelgrim compleet.

vrijdag 20 januari 2012

Het eerste woord

Vrijdag 20 januari 2012
Boekomslag van Het eerste woord

De Pelgrim
In Nederland kennen we het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, een vereniging van en voor wandelaars in het algemeen en pelgrims in het bijzonder, die zich verbinden aan de Europese pelgrimspaden van Sint Jacob. Ook België kent zo’n pelgrimsgenootschap: het Vlaams Compostelagenootschap, opgericht in 1985. Toen dit Vlaams pelgrimsgenootschap vorig jaar 25 jaar bestond, verscheen ook het honderdste nummer van hun driemaandelijks magazine: De Pelgrim. Hoofdredacteur Dick Aerts schreef daarin bijna altijd zijn vaste rubriek: Het eerste woord. Deze artikelen van Aerts hebben veel pelgrims geïnspireerd en hun pelgrimstocht verrijkt. Dick Aerts schrijft over allerlei aspecten van het pelgrimeren in het algemeen en in het bijzonder over de bedevaart naar het Spaanse Santiago de Compostela.

Thema’s
Ter gelegenheid van het Vlaamse jubileum werd een selectie van deze artikelen gebundeld en in boekvorm uitgegeven. Dat boek kreeg als titel ‘Het eerste woord’ en als ondertitel ‘Overwegingen voor Santiagogangers’. Dirk Aerts maakte voor deze bloemlezing een keuze van 45 artikelen, die de afgelopen 25 jaar in De Pelgrim verschenen en die hij thematisch ordende in de volgende thema’s:
 • -    Het vertrek; met daarin de woorden van Franz Kafka, die schreef: “Voortdurend hier vandaan, alleen zó kan ik mijn doel bereiken’.;
 • -    Mythen en legenden, waarin wordt gesteld dat het oud-heroïsche beeld van de Matamoros (Morendoder) niet goed meer past in onze hedendaagse cultuur, waarin ‘verdraagzaamheid’ een belangrijke waarde is geworden;
 • -    Pelgrims van vandaag, die de wegen naar Santiago de Compostela opnieuw ontdekken en opnieuw aandacht krijgen voor spirituele waarden;
 • -    Pelgrims en toeristen; voor beiden vormt de camino (pelgrimspad) een machtig reservoir van verhalen, ideeën en theorieën, maar een pelgrim geeft nooit de hoop op om een betere wereld te vinden, waar een toerist tevreden is met de dingen zoals ze zijn; toch zijn we altijd die twee samen: een beetje pelgrim en een beetje toerist;
 • -    Rituelen; over de eindeloze herhaling van dezelfde handelingen, zoals bijvoorbeeld: begroeten, afscheid nemen, dezelfde refugio delen en samen eten;
 • -    Landschappen: mensen hebben het creatieve vermogen om in een landschap de zin en betekenis te vinden die we als mens zo broodnodig hebben;
 • -    Ruimte en tijd: je weet als pelgrim nog nauwelijks welke dag van de week het is en je raakt stilaan geïsoleerd van wat in de gewone wereld rondom jou gebeurt;
 • -    Heilig en profaan; laat ons ervan uitgaan dat we allemaal wel in staat zijn om aan te voelen wat heilig is;
 • -    Mensen onderweg: de ogenblikken waarop je meer te zien krijgt dan alleen de buitenkant zijn momenten van genade;
 • -    Het geheim van de pelgrim: om op een pelgrimstocht veel te ontvangen moeten we bereid zijn om veel achterwege te laten;
 • -    Jacobswegen vandaag en morgen: het proces van ontwikkeling van nieuwe wegen is in Frankrijk en Spanje nog niet afgerond;
 • -    De terugkeer: voor veel pelgrims een ware ontnuchtering, maar het is ook zo dat je pas bij je thuiskomst ontdekt waar het gedurende heel je tocht echt om is gegaan.
Compositie
Antoon van Tuyl zorgde voor de zwart-wit-tekeningen: de visuele element, die ruimte bieden voor een persoonlijke invulling. Op de omslag van het boek staat een foto van Jos van Montfort. De bundel is geproduceerd onder redactie van Martin Kellens. Het boek is een gevarieerde verzameling van overwegingen geworden binnen de domeinen: Vrijetijdsbeleving, Zingeving en Cultuurgeschiedenis.

Citaten
Dirk Aerts - die ook aan de wieg stond van het Vlaamse Compostelagenootschap, waarvan hij tussen 1992 en 2006 voorzitter was – schrijft in dit boek onder andere:
 • -    De Jakobswegen zijn opnieuw een bindend element geworden in een Europese samenleving die op zoek is naar zin;
 • -    De indrukken die men [pelgrims] bij de aankomst [in Santiago de Compostela] opdoet, kunnen onmogelijk wedijveren met de diepe ervaringen onderweg [op het pelgrimspad];
 • -    Wanneer beweerd wordt dat men echt weet wat het volk wil, dan is oppositie uitgesloten en staat de poort open voor totalitarisme;
 • -    Het is eigen aan de mens om nieuwe fenomenen aanvankelijk met traditionele kaders te benaderen;
 • -    Elke waarheid die ons aangeboden wordt, vinden we verdacht;
 • -    Onwetendheid en lichtgelovigheid kunnen de weg vrijmaken voor de ergste dingen;
 • -    Sint Jacob is een universele heilige gebleven;
 • -    Langs de camino leeft onder de Santiagogangers in de zomermaanden een gemeenschap die totaal verschillend is van de dagelijkse realiteit;
 • -    Op pelgrimstocht gaan is op de eerste plaats een spiritueel avontuur; maar het is tegelijk zoveel meer;
 • -    Pelgrimeren is geen nieuwe vorm van reizen, maar wel een dimensie ervan;
 • -    Op het Jacobspad is men nooit alleen;
 • -    De  moderniteit heeft de behoefte aan rituelen niet gedoofd;
 • -    Rituelen zijn instrumenten waarmee het onzegbare tot uiting kan worden gebracht;
 • -    Het landschap opent onze zintuigen en nodigt ons uit ons open te stellen voor de wereld als geheel;
 • -    Het conflict tussen onze cultuur en die langs de pelgrimswegen heeft iets tragisch;
 • -    Het genoegen aan het eind wordt groter naarmate je meer risico’s hebt genomen;
 • -    Je bij het uitoefenen van je taken strikt houden aan de tijd werkt rust in de hand en verschaft een gevoel van vrijheid;
 • -    Voor wie zich ervoor openstelt, houdt de weg altijd verrassingen in;
 • -    Na enkele dagen gaan de meesten van de pelgrims zo op in de nieuw ontdekte werkelijkheid dat ze tijd en ruimte vergeten en slechts één wens hebben: dat dit avontuur voor eeuwig kan blijven duren;
 • -    De meest aangrijpende gebeurtenissen zijn altijd de meest onverwachte;
 • -    De ervaring van de pelgrimstocht heeft de pelgrims veranderd en daarom kijkt hij ook met andere ogen naar zijn thuis;
 • -    Velen dromen van een dergelijke tocht maar de pelgrim is de enige die hem ook echt heeft aangedurfd.

donderdag 19 januari 2012

Study Abroad: A World of Opportunities

Donderdag 19 januari 2012
Cover brochure Stenden Hogeschool

Internationale onderwijservaring
Stenden Hogeschool biedt haar studenten de zogenoemde 'Grand Tour' aan. De Grand Tour biedt onze studenten de unieke mogelijkheid om een internationale onderwijservaring te beleven. Het is de kans bij uitstek om studeren en reizen te combineren en om een fantastische tijd in het buitenland door te brengen, waarin je kennis maakt met andere culturen en andere landen. Zonder studievertraging op te lopen, kunnen Stenden-studenten delen van hun opleiding volgen in bijvoorbeeld Europa, Afrika, Azië en/of in het Midden-Oosten.

Study abroad
De organisatie van de Grand Tour is in handen van het zogenoemde 'Grand Tour Team' van Stenden Hogeschool. Als student kun je gebruik maken van het aanbod om keuzemodulen (minoren/minors) in het buitenland te volgen of om in het buitenland stage te lopen. Maar je kunt ook een regulier deel van je studie (majoren/majors) in het buitenland volgen.

Een fantastische tijd
Studenten die gebruik maken van de Grand Tour maken kennis met culturele verschillen en betreden gebieden met een spectaculaire natuur. Ze raken geïnspireerd door mensen, die leven in een volkomen ander land en milieu. Studenten ontwikkelen zich snel op de buitenlandse locaties in persoonlijk en in professioneel opzicht en ze verbeteren hun taalvaardigheden. Hun toekomstige werkgevers waarderen doorgaans hun internationale ervaring, hun mate van zelfstandigheid en hun organisatievaardigheden. Behalve de vele vaardigheden, vergaart de student kennis uit bijzondere bronnen en is zo'n onderwijsperiode voor elke student een tijd om nooit te vergeten.

Informatiebrochure
Voor belangstellende studenten heeft Stenden Hogeschool een kleurrijke brochure gemaakt, waarin in 24 pagina's een uitgebreid overzicht wordt gegeven van alle ins en outs omtrent een periode van studie in het buitenland. Deze brochure geeft informatie over de Grand Tour, over uitwisselingsprogramma's en over buitenlandstages. De brochure biedt studenten de volgende informatie:
 • De 'Grand Tour' in een 'World of Opportunities': over de geschiedenis, verwachtingen en doelgroepen; meer dan 400 studenten maken jaarlijks al gebruik van de Grand Tour;
 • Get involved: over bijvoorbeeld deelname aan ontwikkelingsprojecten in Zuid-Afrika en over het leveren van een bijdrage aan duurzaam toerisme in Thailand;
 • Leeuwarden als internationale studentenstad: over de 11.000 studenten van Stenden van 65 verschillende nationaliteiten;
 • De Stenden Campus Site van Port Alfred in Zuid-Afrika, waar studenten bijvoorbeeld Hotel Management en Wildlife Management kunnen studeren;
 • De Stenden Campus Site van Doha in Qatar, waar alleen al 21 nationaliteiten worden vertegenwoordigd door het team van staf en docenten;
 • De Stenden Campus Site van Bangkok in Thailand, waar ons onderwijs wordt aangeboden als een joint venture met de Rangsit Universiteit van Bangkok;
 • De Stenden Campus Site op Bali in Indonesië, waarvan een studente verklaart: "All the facilities on Stenden University Bali will ensure your have a smooth study period';
 • Een programma-overzicht van alle onderwijsmodulen van de wereldwijde Grand Tour;
 • De procedure voor aanmelding, toelating, voorbereiding, visa en kosten;
 • Een uitnodiging om je als student nader te informeren via de website, in informatiebijeenkomsten en voor persoonlijke vragen bij het Grand Tour-kantoor;
 • Het uitgebreide studentenuitwisselingsprogramma, waar jaarlijks zo'n 200 studenten gebruik van maken op meer dan honderd buitenlandse universiteiten en hogescholen;
 • De stages in het buitenland, waarvan veel werkgevers vinden dat die de student net dat pluspakket bieden, die afgestudeerden van Stenden Hogeschool aantrekkelijk maken op de arbeidsmarkt.

woensdag 18 januari 2012

Janny van Lingen exposeert in De Hege Stins

Woensdag 18 januari 2012
Schilderij van Janny van Lingen


Het Palet
Elke woensdagmorgen komt Schildersgroep ‘Het Palet’ bijeen in ‘De Kampioen’ te Hijum om te schilderen. Het resultaat van deze schildersessies was in de maanden januari en februari 2011 te bekijken in de ontvangsthal van De Hege Stins te Stiens. Van alle leden van deze schildersgroep hing hier toen een gevarieerd assortiment schilderstukken.

Duo-expositie
Na Pasen 2011 exposeren de leden van deze schildersgroep ieder afzonderlijk uitgebreider hun eigen werk in de kerk. Momenteel exposeren weer twee leden van deze schildersgroep van Hijum in de hal van De Hege Stins in Stiens. Het zijn Janny van Lingen en Gerrie Wiersma, beiden wonende in Stiens.

Janny van Lingen
Janny van Lingen en Gerrie Wiersma hebben gedurende twee winterseizoenen schilderles gehad van Bianca de Gier. Sinds september 2010 zijn Gerrie en Janny lid van de Hijumer schildersgroep Het Palet; een gezellige en meelevende club, waarin ze zich prima thuis voelen. Janny en Gerrie quilten samen met enkele anderen ook al ongeveer vijftien jaar. Beiden schilderen meestal met acryl. Ze ervaren het schilderen als een plezierige bezigheid. Op de afbeelding bij deze tekst zie je een schilderij van Janny van Lingen.

dinsdag 17 januari 2012

Reiken naar licht

Dinsdag 17 januari 2011
Voorplaat van de Missie-ZendingsKalender 2011

MZK 2011
De Missie-ZendingsKalender (MZK) is een gezamenlijke uitgave van "Mensen met een Missie" en de "Nederlandse Zendingsraad". Met deze jaarkalender wil men laten zien hoe medechristenen in het zuidelijk halfrond van de wereld hun geloof in samenleving & cultuur ter sprake brengen. De Missie-Zendingskalender 2011 kreeg als titel "Reiken naar licht - Afrika danst het leven" en bevat schilderijen van de Nigeriaanse beeldhouwer, schilder en grafisch kunstenaar Tony Nwachukwu.

Milieu en samenleving
"Als Afrika zich echt wil ontwikkelen, moet het uitgaan van de eigen kracht en van de eigen wensen en behoeften." Dat is de overtuiging van Tony Nwachukwu, en dat is wat hij wil laten zien met zijn eigen beeldtaal in de schilderijen van deze Missie-ZendingsKalender 2011. In Nwachukwu's dertien schilderijen van deze kalender staan milieu en samenleving in Afrika centraal, want juist met die twee zaken is het in Tony zijn vaderland droevig gesteld. Met deze schilderijen legt Tony Nwachukwu een verbinding tussen enerzijds de oude Nok-, Igbo- en Benin-beschaving en anderzijds de westerse invloed van tegenwoordig. Tony waarschuwt bijvoorbeeld voor de milieuschade door ongecontroleerde oliewinning in zijn land. In zijn werk snijdt hij maatschappelijke kwesties aan, zoals: onrecht, milieuvervuiling, cultuur en religie, en het conflict daartussen.

Herwaardering van Afrikaanse cultuur
Tony Nwachukwu studeerde kunsten aan de universiteit van Nigeria. Na zijn studie werd hij docent kunstgeschiedenis. Later maakte hij de gewaagde overstap naar het zelfstandig kunstenaarschap, en hij opende een galerie in het Nigeriaanse Igboland. Nwachukwu vindt dat Nigeria evenals veel andere Afrikaanse landen zich voor haar ontwikkeling teveel richt op westerse concepten, die veelal niet bij Afrikaanse landen passen. Tony pleit derhalve voor een herwaardering van de Afrikaanse cultuur. Met zijn schilderijen pleit hij wel voor een ontvankelijkheid voor nieuwe inzichten en ideeën, maar niet alleen vanuit het Westen.

Levensweg
Op de voorplaat van de Missie-ZendingsKalender 2011 zien we Tony Nwachukwu zijn schilderij 'Life's way', ofwel 'Levensweg'. Het is een batik op linnen, gemaakt in het jaar 2008. Tony behoort tot de Igbo, een christelijk volk in zuidoost-Nigeria. In 1967 riepen de Igbo in Nigeria de republiek 'Biafra' uit. Na drie jaar burgeroorlog werd een einde gemaakt aan die republiek. Tijdens die 'Biafra-oorlog' moesten de vrouwen op zoek naar voedsel voor hun kinderen. Dat deden ze veelal 's nachts. Als de zon donkerrood onderging, gingen de vrouwen op pad, op zoek naar voedsel, op weg om te overleven, op 'Levensweg'.

maandag 16 januari 2012

VU-connected in de regio Fryslân

Maandag 16 januari 2012
Flyer van Het Ideale Netwerk VUconnected

VU-podium
Aan het eind van het jaar 2011 heeft de Vereniging VU-Windesheim twee nieuwe stichtingen opgericht, waarin enerzijds de Christelijke Hogeschool Windesheim en anderzijds de Vrije Universiteit met VU-medisch centrum gezamenlijk zijn ondergebracht. In de oude constellatie is enkele jaren geleden het publieksplatform VU-podium opgericht, dat zich gedurende de afgelopen jaren met name heeft gericht op publieksactiviteiten op het snijvlak van levensbeschouwing, wetenschap en samenleving. VU-podium heeft zich in de loop van de jaren doorontwikkeld en opereert nu landelijk en regionaal onder de naam VU-connected.

VU-connected
Nu echter de bestuurlijk-juridische ontvlechting van onze Vereniging en haar drie instellingen in de twee nieuwe stichtingen heeft plaatsgevonden, is ook het moment gekomen om ons nader te bezinnen op de herstructurering van onze Vereniging en van VU-connected. In het kader daarvan zijn wij als leden van het Friese Regiocomité van de huidige VU-vereniging vanavond in gesprek met Tom Doude van Troostwijk, directeur van VU-connected. Dit gesprek vindt plaats in een vergaderzaal van Stenden University Hotel in Leeuwarden.

Evaluatie en strategie
Het Regiocomité Fryslân heeft in de afgelopen maanden zoals te doen gebruikelijk regelmatig haar werkprocessen en haar publieksactiviteiten geëvalueerd en geanalyseerd. De evaluatie van met name onze recente Friese Debatcafé's hebben daarin een belangrijke rol gespeeld. VU-connected heeft ook niet stilgezeten, want daar is op centraal nivo inmiddels een nieuwe strategisch en conceptueel kader gemaakt. De evaluaties van Regiocomité Fryslân hebben geresulteerd in een aantal gespreksvragen, in zeven thema's geclusterd. Insteek is dat we er vanavond in slagen om onze regionale vraagstellingen op passende wijze te spiegelen aan het beoogd landelijk kader voor de komende jaren van VU-connected. Uiteindelijk is één van de doelen dat alle Regiocomité's optimaal samenwerken met het landelijk VU-connectedbureau, om regionaal en landelijk bijvoorbeeld tot een passend aanbod van publieksactiviteiten te komen, uitgaande van het profiel van onze organisatie en aansluitend bij de behoeften en wensen van de uiteenlopende doelgroepen in de regio.

Netwerklid van VU-connected
VU-connected beoogt in de komende jaren een maatschappelijk gezicht van de VU-vereniging te worden. VU-connected organiseert inmiddels projecten en events met een ideëel karakter. Die publieksactiviteiten kunnen je inspireren tot oplossingen rondom actuele maatschappelijke kwesties. Iedereen die dat wil, kan en mag zich aansluiten bij dit ideële netwerk. Je kunt je aansluiten als netwerklid van VU-connected.

Verenigingslid van de VU-vereniging
Maar je kunt ook een stapje verder gaan en Verenigingslid worden van de landelijke VU-vereniging. Verenigingsleden krijgen alle Verenigingsinformatie, worden ook uitgenodigd voor de Regionale Ledenvergaderingen, hebben stemrecht, kunnen lid worden van het Regiocomité van de regio waarin het Verenigingslid woont en kunnen vanuit de eigen regio door de mede-Verenigingsleden worden afgevaardigd als stemhebbend lid van en naar de landelijke Ledenraad van onze VU-Vereniging. VU-Verenigingsleden profiteren als pluspakket gratis van alle voordelen die netwerkleden van VU-connected genieten.

zondag 15 januari 2012

Stedpaed

Zondag 15 januari 2012
Omslag van de wandelgids Stedpaed

Wandeldag
Een periode van veel en harde wind, storm en regen hebben we achter de rug. Voor vandaag wordt aangenaam weer voorspeld: flinke zonnige perioden halverwege de dag. Durkje en ik besluiten om vandaag weer eens te gaan wandelen. Gezien de grote hoeveelheid neerslag van de afgelopen weken en de wateroverlast van de afgelopen dagen, kiezen we ervoor een pad te bewandelen dat het hele jaar door goed bewandeld kan worden, te weten het Stedpaed.

Wandelgids
In het jaar 2010 heeft de 'Vereniging Plaatselijk Belang Stiens' een wandelgids van het Stedpaed uitgegeven. De Stienser Durk Reitsma zorgde voor de teksten, mijn ex-CHN-collega Gryt Elzinga-Kooistra zorgde voor de tekstverwerking en onze Stienser wijkmedebewoner Jaap Bams zorgde voor de opmaak, de foto's en het tekenwerk van de wandelgids van het Stedpaed. De routegids is in meerkleurendruk gemaakt, waarbij de gekleurde teksten behoren bij dezelfde kleuren op de routekaarten.

Stedpaed
Het Stedpaed is het pad van en naar de stad Leeuwarden. Het eeuwenoude Stedpaed was vroeger een belangrijke verbindingsweg tussen Leeuwarden en de ten noorden van de stad geleden dorpjes, buurtschappen, stinzen en states. De huidige wandelroute van het Stedpaed gaat zoveel mogelijk - waar dat nog kan - over het voormalige tracé van dit oude Noordfriese pad. De route begint bij de Noorderbrug in Leeuwarden en eindigt bij De Loane in Hijum. Deze route is ongeveer 12 kilometer lang, dus zo'n 3 uren gaans.

Bij de Oude Noorderbegraafplaats
Leeuwarden
We parkeren de auto achter Camstraburen en beginnen onze dagtocht bij de Noorderbrug (Anno 1938) in Leeuwarden. Het is letterlijk klokslag 10.30 uur, want we horen verderop een kerkklok het halfuur aankondigen. Vanaf deze brug over de uit 1494 daterende Noorderstadsgracht wandelen we over de Spanjaardslaan naar de Jelsumerstraat. In het Rengerspark zien we al de eerste krokussen en sneeuwklokjes bloeien in de heerlijk warme winterzon. Een fikse boomzwam parasiteert hier op de dikke boomstam van een oude parkboom. We passeren langs de Oude Meer de Oude Noorderbegraafplaats en de Joodse begraafplaats.

Jelsumer Binnenpaed
Bij zwembad De Blauwe Golf steken we de Dammelaan over, om vervolgens ten noorden van de Dammelaan naar de Tylkedam te gaan. Als we op het oude Jelsumer Binnenpad komen, steken we de Kalkvaart (ofwel het Kalkenendje) over om dan achter de studentenhuisvesting van de oude legerkazerne naar de Vierhuisterweg te lopen. We gaan verder over het Jelsumer Binnenpaed, over het smalle betonpad door de weilanden, gelegen ten oosten van het Leeuwarder Bos. Inmiddels lopen we ook op het tracé van het Jabikspaad; de bewegwijzering met de Friese Jacobsschelp (de wulk) valt hier duidelijk op. Bij het Sylsterhout steken we de Jelsumer Feart over en dan komen we uiteindelijk bij de boerderij Haskerastate op de Haskedyk, vanwaar we over de Dekemawei richting Jelsum lopen.

Martenastate in Koarnjum

Jelsum en Koarnjum
Via de Finsterbuorren en de Griene Singel lopen we naar Dekemastate. Langs en voorbij de westelijke ringmuur (it Skytsingeltsje) van Dekemastate komen we Op 'e terp van Jelsum. Via De Lange Jammer, de Skierhústerwei en de Bendyk lopen we van Jelsum naar Koarnjum. We verlaten de Martenawei en gaan dan door de Bokkestege, over het Tsjerkepaed langs het ijsbaanterrein, over De Wier en door de Swarte Singel naar Martenastate.

Britsum en Stiens
Over de Joussenswei lopen we van Koarnjum naar Britsum. Halverwege deze weg steken we het voormalige vaarwater van de Jousen over. In Britsum lopen we over het Stedpaed, op de plaats waar dit eeuwenoude pad de naamgever is geworden van de doorgaande weg door Britsum. We verlaten Britsum over de Menno van Coehoornwei, de weg die naar de hier in Britsum geboren vestingbouwer Menno van Coehoorn is genoemd. Via de brug van de Griene Leane steken we de Stienzer Feart over en dan lopen we tussen de Stienser Feart en de Stienser volkstuinen over het schelpenpad naar de kruising van de Stienser Feart en de Kletsefeart. Op deze driesprong pauzeren we op een bankje, met uitzicht over het water en op Britsum, aan de andere zijde van de Stienzer Feart.

Truerd en Hoarne
Na onze rustpauze lopen we langs de Kletsefeart in de richting van onze woonwijk Aldlân in Stiens. Dan verlaten we het Jabikspaad. We steken namelijk de Kletsefeart over en gaan over de Trijehoeksdyk naar het Mierepaed, in de richting van kinderboerderij Doniastate. Bij deze kinderboerderij kruisen we de Truerderdyk, om vervolgens over de Harnsterdyk vanuit het buurtschap Truerd via het buurtschap Hoarne naar het buurtschap Swaerd (ofwel Swaerderterp) te lopen. Bij Hoarne steken we de Wurge Feart over.

Swaerd en Poelhúzen
Vanuit Swaerd lopen we over de Poeldyk naar de Poelhústerbrêge, waar we de Feinsumer Feart oversteken. Langs de vaartswal staan enkele graafmachines, waarmee men momenteel de Feinsumer Feart uitdiept, teneinde de Elfstedenvaarroute weer optimaal bevaarbaar te maken in de richting van de Dokkumer Ee. We arriveren in het buurtschap Poelhúzen, voorheen het middeleeuwse Herum, waar vroeger een uithof van het Friese klooster Mariëngaarde stond.

Feinsum en Hijum
Voorbij Poelhúzen steken we de Brédyk (de weg van Leeuwarden naar Holwerd) over en lopen we verder in westelijke richting over de Iestdyk. Ter hoogte van het zuidelijker gelegen Feinsum gaan we in noordelijke richting over een smal wandel- en fietspad tussen de velden en akkers door naar onze bestemming in Hijum. We bellen Pieter (als we hier op het Binnenpaed lopen), die ons vanuit Stiens met de auto uit Hijum haalt.
We hebben vandaag schitterend wandelweer. Bijna geen wind, lichtbewolkt en een heerlijk warme zon vanuit het zuiden. De vrolijke zonnestralen beschijnen hier het prachtige kleilandschap van de opgebilde en ingepolderde velden en akkers, waar eeuwen geleden nog de voormalige Middelzee bij eb en vloed stroomde.

zaterdag 14 januari 2012

Gerrie Wiersma exposeert in De Hege Stins

Zaterdag 14 januari 2012
De eerste streken wurde set op 'e Rypster polder - acryl - 2011


 
Het Palet
Elke woensdagmorgen komt Schildersgroep ‘Het Palet’ bijeen in ‘De Kampioen’ te Hijum om te schilderen. Het resultaat van deze schildersessies was in de maanden januari en februari 2011 te bekijken in de ontvangsthal van De Hege Stins te Stiens. Van alle leden van deze schildersgroep hing hier toen een gevarieerd assortiment schilderstukken.

Duo-expositie
Na Pasen 2011 exposeren de leden van deze schildersgroep ieder afzonderlijk uitgebreider hun eigen werk in de kerk. Momenteel exposeren weer twee leden van deze schildersgroep van Hijum in de hal van De Hege Stins in Stiens. Het zijn Gerrie Wiersma en Janny van Lingen, beiden wonende in Stiens.

Gerrie Wiersma
Gerrie Wiersma en Janny van Lingen hebben gedurende twee winterseizoenen schilderles gehad van Bianca de Gier. Sinds september 2010 zijn Janny en Gerrie lid van de Hijumer schildersgroep Het Palet; een gezellige en meelevende club, waarin ze zich prima thuis voelen. Gerrie en Janny quilten samen met enkele anderen ook al ongeveer vijftien jaar. Beiden schilderen meestal met acryl, maar Gerrie schildert tegenwoordig ook wel met olieverf. Ze ervaren het schilderen als een plezierige bezigheid.

De Rypsterpolder
Eén van de schilderijen die Gerrie Wiersma op dit moment exposeert in De Hege Stins kreeg als bijschift: ‘De eerste streken wurde set op ‘e Rypsterpolder 29 nov. 2010’. Op het schilderij zie je de eerste schaatsers bij de molen van de Rypsterpolder, nabij het Friese Ryptsjerk. Het is een acryl-schilderij, gedateerd met het kalenderjaar 2011. De Rypsterpolder staat bekend als de plaats bij uitstek waar je al na lichte vorst kunt schaatsen. De dunne ijslaag op deze onder water gelopen polder leent zich er al snel voor om op te schaatsen. Zodra de eerste schaatsers hun streken op deze dunne ijsvloer zetten, is Omrop Fryslân TV erbij om daarvan de eerste filmbeelden te maken, die uiteraard nog dezelfde dag op de Friese televisie verschijnen.

vrijdag 13 januari 2012

Accreditatie en kwaliteitzorg

Vrijdag 13 januari 2012
Omslag boek Accreditatie en kwaliteitzorg

Kwaliteitszorg & accreditatie
In het kader van mijn deelname als cursist aan een leergang van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid kreeg ik het boek ‘Accreditatie en kwaliteitzorg’ toegezonden. Dit boek is geproduceerd onder redactie van Peter Kwikkers. Mede-auteurs zijn Don Westerheijden, Noël Vercruysse, Eus Schalkwijk, Chris Peels en Hans Frederik. De ondertitel van dit boek luidt: ‘De accreditatie van hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen'. Het boek is uitgegeven in het jaar 2011; met name naar aanleiding van de per 1 januari 2011 in werking getreden tweede generatie van het accreditatiestelsel voor het Nederlands hoger onderwijs. Voor wie zich voor en/of in het hoger onderwijs professioneel bezighoudt met kwaliteitszorg in het algemeen en met accreditatie in het bijzonder is het zo spoedig mogelijk lezen van dit boek een aanrader. Dit boek is de derde publicatie in de serie 'Wegen voor hoger onderwijs en wetenschap'.

Verbeteren & beoordelen
Hoewel het nieuwe accreditatiemodel van 2010/2011 voor ingewijden veel bekende elementen bevat, moeten onderwijsmakers, managers en bestuurders op een andere manier tegen het operationaliseren, managen en besturen van kwaliteitszorg aankijken. Ook voor leden van Raden van Toezicht is het zaak dat zij hun toezichthoudende taken hierop instellen. Het inmiddels van toepassing zijnde accreditatiemodel is een mengvorm geworden van toetsen & beoordelen op zowel instellingsnivo als opleidingsniveau. Dit boek biedt alle belangengroepen zowel een theoretische als een praktische doorkijk in interne kwaliteitzorg (kwaliteitsverbetering) en in de externe kwaliteitzorg (kwaliteitstoetsing) voor het gegeven en het te geven onderwijs in hogescholen en universiteiten.

Context & content
Het auteursteam beoogt in dit boek antwoord te geven op vragen als:

• Hoe verliep de ontwikkeling van kwaliteitszorg en accreditatie tot nu toe;
• Wat verandert er in dit nieuwe model en en waarom vindt die verandering plaats;
• Wat zijn de toekomstperspectieven voor de werkingsduur van dit wederom doorontwikkelde model;
• Hoe zit het met de kosten en baten van dit accreditatiemodel;
• Wat zijn scenario’s voor het wenkend perspectief, gezien andere veranderingen die ook op stapel staan?

Besproken wordt bijvoorbeeld de zelfevaluatie, de taak, rol, opstelling en positie van de Evaluatiebureau’s, van de visitatiecommissies en hun secretarissen, van de Onderwijsinspectie en van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. De onderliggende nieuwe wetgeving en de beoordelingscriteria van het nieuwe Accreditatiekader worden onder de loep genomen, evenals de omgang met de subjectiviteit die in elk beoordelingsproces besloten ligt. De maatstaf in dit boek voor beschrijven, analyseren en beoordelen is de mate waarin onze Nederlandse en Vlaamse modellen van kwaliteitszorg, visitatie en accreditatie meerwaarde leveren voor en toegroeien naar een robuust, werkzaam èn betaalbaar Europees model. Uiteraard ontbreekt in dit boek de internationale context niet, immers, Nederland en Vlaanderen staan naast elkaar in het licht van de internationale ontwikkelingen in het algemeen en van het (Europese) Bolognaproces in het bijzonder.

Concept en context
Hoofdstuk 1 gaat in op de conceptuele aspecten van het begrip accreditatie en op de context waarin de ontwikkeling ervan moet worden geplaatst.

Beleidstheorie en beleid
Hoofdstuk 2 omvat Vlaamse en Nederlandse beleidsontwikkelingen. Het theoretisch kader en een aantal kernbegrippen passeren de revue om een gemeenschappelijk denkkader en eenduidige terminologie te bevorderen.

Internationale ontwikkelingen
Hoofdstuk 3 meet kwaliteitszorg en accreditatie af aan internationale ontwikkelingen en houdt ons een spiegel vanuit andere landen voor.

Accreditatie: wet en recht
Hoofdstuk 4 belicht de nieuwe accreditatiewetgeving, met een beschrijvende analyse van èn reflecties op de bestuurlijk-juridische uitwerkingen en mogelijke effecten daarvan in de praktijk.

Accreditatiekader en Accreditatiebesluit
Hoofdstuk 5 gaat praktijkgericht in op de lagere regelgeving van het Accreditatiekader en van het Accreditatiebesluit.

Kwaliteitszorg en visitatie in voorbereiding
Hoofdstuk 6 behandelt de voorbereidingsfase op de visitatie; bijvoorbeeld de zelfevaluatiefase, die leidt tot een zogenoemde Kritische Reflectie. Ook de voorbereidingen op de visitatie en op de accreditatieaanvraag komen hier aan de orde.

Organisatie van evaluatie en visitatie
Tussen hoofdstuk 6 en 7 vinden we een Intermezzo, waarin een korte beschrijving wordt gegeven van de organisatie en de uitvoering van het proces van evalueren en visiteren. Van vijf evaluatieburo’s die in Nederland werkzaam zijn, worden enkele karakteristieken genoemd.

Rentmeesters van kwaliteit
Hoofdstuk 7 richt zich vooral op ontwikkelingen in de (naaste) toekomst. Wat is te verwachten; worden de doelen gehaald; waar liggen valkuilen, zijn er nog verbeteringen mogelijk?

Rationale
Dit boek helpt je om antwoorden te vinden op de vraag of we voor wat betreft kwaliteitszorg en accreditatie nu het goede model en de goede invulling te pakken hebben èn of het en hoe het vandaag of morgen wellicht nog beter kan. Daarbij kunnen we niet genoeg benadrukken dat voortdurend blijven verbeteren van alles wat we doen in het hoger onderwijs een kwestie is van collectieve verantwoordelijkheid.donderdag 12 januari 2012

Systemen en structuren. Een stevig bouwwerk

Donderdag 12 januari 2012
Peter Kwikkers doceert over Kwaliteitszorg en Accreditatie

 


Verdiepingsprogramma
Vandaag begin ik in Utrecht met de leergang ‘Onderwijskwaliteit en accreditatie’, aangeboden door het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid. Het is de eerste dag van een vierdaags verdiepingsprogramma, met als ondertitel van de leergang: ‘Verbetering van kwaliteitscultuur en kritische reflectie’. De leergang is bedoeld voor wie zich professioneel bezighoudt met onderwijskwaliteit, kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs.

Nieuw accreditatiemodel
Aanleiding voor de aanbieding van deze leergang is het onlangs per 1 januari 2011 ingevoerde accreditatiemodel 2010/2011, dat al weer de tweede generatie is van het model dat in het jaar 2003 is geïmplementeerd. Nieuw is dat dit nieuwe model bestaat uit de combinatie van een Instellingstoets en Opleidingsaccreditatie, de laatste volgens een Uitgebreid of een Beperkt model. De docenten van deze leergang zijn Peter Kwikkers, Pieter Mostert en Paul van Deursen.

WHW
Vandaag starten we met docent-auteur Peter Kwikkers. Onder zijn redactie is vorig jaar het boek ‘Accreditatie en kwaliteitzorg’ geschreven en gepubliceerd. Dat boek is voor de eerste sessie van vandaag de reader, die we kregen toegezonden ter voorbereiding op deze bijeenkomst. Thema van het programma van vandaag is ‘Systemen en structuren. Een stevig bouwwerk’. Peter Kwikkers is jurist, landelijk in het hoger onderwijs ook als zodanig bekend, dus het ligt voor de hand dat zijn boek en zijn cursusprogramma  grotendeels juridisch zijn geörienteerd. De focus ligt vandaag op de ‘Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek’ (de WHW) in relatie tot het recent ingevoerde nieuwe accreditatiemodel voor het Nederlandse hoger onderwijs.

Accreditatiestelsel
In de periode van voorbereiding op deze cursusdag hebben we vooral studie gemaakt van de opzet van het Nederlandse (en het Vlaamse) accreditatiesysteem, met aandacht voor bijvoorbeeld: het beleid, de achtergronden, de wettelijke kaders, internationale aspecten, procedures, besluiten, toetsing en visitaties. Vandaag gaan we nader in op de wijze waarop je aankijkt tegen de structuur, welke wetten en regels gelden voor wat betreft de actuele Accreditatiekaders en waar die regels en dat kader voor zijn bedoeld. Aan het eind van de middag bespreken we welke uiteenlopende posities wij als beroepskrachten in instellingen voor hoger onderwijs hebben en wat dat betekent voor onze dagelijkse werkpraktijk in die instelling.

Inhouden van de 1e sessie
Tijdens deze eerste sessie spreken we met betrekking tot wetgeving en organisatie onder andere over de volgende zaken:
- Houd in je werk voortdurend rekening met de volgende zaken: de wetgeving (met name de WHW), de Accreditatiekaders van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), de interne regels en het beleid van je instelling en je opdracht van het management en/of van het bestuur;
- De realiteit van ons werk is dat we opereren in een wild samenspel van normen, zoals die worden gehanteerd door alle uiteenlopende belangengroepen waarmee we samenwerken;
- Als het erop aan komt, moet je uiteindelijk alles (kunnen) toetsen aan de geldende wetgeving (met name de WHW);
- Bij problemen is het cruciaal dat je een integrale aanpak kiest, waarin inhoudelijke, juridische en bestuurlijke elementen zijn geïntegreerd;
- Goede kwaliteitsoordelen van opleidingen zijn tot stand gekomen na de nodige constateringen, analyse en beoordeling, en een grondige argumentatie;
- De wettelijke (WHW-)regels en normen zouden leidend moeten zijn bij alle besluiten die de accrediterende organisatie neemt, dus de NVAO-besluiten zou je ook altijd aan de WHW moeten kunnen spiegelen en toetsen;
- Als instellingen, evaluatieburo’s en de accreditatieorganisatie van mening verschillen over de gegeven oordelen op NVAO-standaarden, verdient het aanbeveling om ook te kijken naar de beoordelingscriteria zoals die zijn gegeven in de wet (WHW).

woensdag 11 januari 2012

Stenden-Kerstgeschenkenbrochure 2011

Woensdag 11 januari 2012 
Kerstgeschenkenbrochure 2011 van Stenden


Kerstboodschap
Het kerstpakket voor de medewerkers van Stenden Hogeschool is in 2011 naar het thuisadres gezonden in de vorm van een Kerstgeschenkenbrochure. In het voorwoord voorin dit magazine bedankt het College van Bestuur alle medewerkers voor hun inzet in het afgelopen kalenderjaar en wensen de Collegeleden alle collega's en hun naasten een zeer plezierige Kersttijd en een Gelukkig Nieuwjaar. Zoals te doen gebruikelijk is ook deze Stenden-publicatie tweetalig opgesteld, in het Nederlands en in het Engels.

Highlights 2011
Verderop in de brochure wordt een overzicht geboden van enkele hoogtepunten voor Stenden Hogeschool in het afgelopen jaar 2011. Daar komt aan de orde:
- het onderzoeksrapport Expert Panel Internationalisering, waarin allerlei handreikingen zijn gegeven om onze internationalisering nog verder te versterken;
- de verdergaande academisering die afgelopen jaar centraal stond;
- de versterkingen van alle hogeschoolvestigingen, zoals een grote verbouwing, extra computers voor studenten, profilering en de opening van ons Leerhotel op de vestiging van Stenden University South Africa.

Goede voornemens
Halverwege het magazine staat het portret met 'Goede voornemens' van een echtpaar uit onze hogeschoolgemeenschap, dat in het tweede semester van dit collegejaar aan het werk zal gaan op onze hogeschoolvestiging in het Zuidafrikaanse Port Alfred. Achterin de brochure staat een verzameling citaten: kerst- en nieuwjaarsgroeten van afdelingen en collega's van Stenden Hogeschool. Op de laatste pagina van deze Kerstgeschenkenbrochure wordt uitgelegd op welke manier je je persoonlijke kerstkado kunt bestellen via internet, of door gebruik te maken van de antwoordkaart.

Geschenkenthema's
Voor de rest bestaat dit magazine uit een gevarieerd overzicht van allerlei kado's, waaruit je een keus kunt maken als kerstpakket voor 2011. Alle kerstpakketkado's zijn thematisch gerangschikt in de volgende kadoclusters:
  1. Belevenissen & Ontspanning;
  2. Boeken;
  3. Eten & Drinken;
  4. Goede doelen;
  5. Kerstpakketten;
  6. Multimedia;
  7. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen;
  8. Parfums en Make up;
  9. Reizen;
10. Sieraden;
11. Tassen;
12. Tijdschriften;
13. Tuinieren en Klussen;
14. Wellness & Body;
15. Wonen.

Bestellen
Zo is er voor iedere collega's wel een passend kerstkado te selecteren, voor jezelf, voor iemand anders, een kerstpakket in een doos, een tegoedbon, een besteding aan een goed doel of een maatschappelijk verantwoord product. Tot het eind van de maand januari 2012 kan iedere collega een persoonlijke keus maken om het gewenst kerstpakket op afzienbare termijn thuis in ontvangst te nemen.

dinsdag 10 januari 2012

Het ruilen is begonnen

Dinsdag 10 januari 2012
AH-CSL-korfbalplaatje 127 Pieter Koehoorn

Korfbalplaatjesactie
Op donderdag 5 januari 2012 schreef ik over de Korfbalplaatjesactie voor de korfbalvereniging CSL te Britsum, waarmee Albert Heijn Hiemstra te Stiens vorige week van start is gegaan. Zo langzamerhand zullen nagenoeg alle CSL-leden waarschijnlijk hun korfbalplaatjesalbum wel hebben ontvangen, dus het verzamelen van de meer dan 200 korfbalplaatjes is in alle hevigheid begonnen. Naarmate het plaatjesalbum voller wordt met de fotostickers, worden de verzamelaars uiteraard fanatieker om ook die laatste korfbalplaatjes nog in bezit te krijgen.

Boodschappen
Veel CSL-leden hebben alle familie, vrienden en kennissen in Stiens en omstreken met klem opgeroepen gedurende de looptijd van zes weken vooral alle boodschappen te kopen bij Albert Heijn in Stiens, want bij elke tien Euro aan boodschappen bemachtig je dan het felbegeerde witte zakje met daarin weer vijf nieuwe korfbalplaatjes.

Ruilen
Maar er is natuurlijk nog een manier om de korfbalplaatjesverzameling compleet te krijgen. De leden van de korfbalvereniging zien elkaar in elk geval twee keer per week in de sporthal, bij trainingen en wedstrijden. Die ontmoetingsmomenten zijn uiteraard gelegenheden bij uitstek om je dubbele plaatjes te ruilen tegen de fotostickers die je nog niet in je verenigingsalbum hebt.

Spannend
Zoals in heel Stiens is ook bij ons thuis de CSL-koorts weer uitgebroken, want Pieter probeert ook alle geoorloofde mogelijkheden te benutten om van deze of gene de witte zakjes met plaatjes of losse korfbalplaatjes te verkrijgen. En elke keer als iemand dan weer thuis komt met zakjes en/of plaatjes is het natuurlijk feest en spannend of het alleen maar dubbele foto's zijn, of dat er toch weer een felbegeerd plaatje bij zit, dat nog niet in het korfbalalbum is geplakt.

Sociale functie
Het is in elk geval een sportieve win-win-actie, want voor zowel AH-supermarktondernemer Jelle Hiemstra als voor de korfballeden van CSL valt er wat te winnen, zowel in materieel opzicht (financieel en plaatjes) als ook in immaterieel opzicht. In immaterieel opzicht gaat het er vooral om, om - gesteund door iedereen die helpt - het samen als leden, team(s) en vereniging zo sociaal-solidair-sportief te organiseren dat na afloop van deze promotionele actie zoveel mogelijk CSL-leden zoveel mogelijk korfbalplaatjes in hun album hebben. Hoe meer korfbalplaatjes in je album komen, hoe waardevoller het korfbalplaatjesalbum ook naar de toekomst wordt, want het zal allicht interessant voor je zijn om over tien of twintig of dertig jaar nog eens je plaatjesalbum van 2012 door te bladeren om te bekijken met wie je toen een team en de vereniging CSL vormde.

Ze zijn welkom
En wie in de komende vier weken zijn boodschappen bij Albert Heijn in Stiens haalt, weet in elk geval dat hij/zij bij de kassa bij het afrekenen vooral even moet vragen naar de witte zakjes met CSL-korfbalplaatjes. Pieter zal ze graag van je in ontvangst nemen en je daarvoor sportief-dankbaar zijn.

Als je dus witte korfbalzakjes hebt ..... geef ze dan aan Pieter!

maandag 9 januari 2012

Zonder die last verder

Maandag 9 januari 2012
Zonder last verder als pelgrim in Petit

Bakens van Sint Jacob
In het zuiden van Frankrijk vind je op veel plaatsen langs het pelgrimspad in de richting van het Spaanse Santiago de Compostela korte betonnen palen met daarop de Jacobsschelp, één van de symbolen waaraan je een pelgrim en het pelgrimspad herkent.

Baken van Petit
Op 16 oktober 2011 wandelden Durkje en ik van Arthez-de-Béarn naar Navarrenx, een 31 kilometer lange dagtocht op het pelgrimspad van Sint Jacob. Nabij het Franse gehucht Petit passeerden we zo'n betonnen paal met daarin zo'n Jacobsschelp.

Meer dan stenen
Op nagenoeg al die betonnen bakens - wegmarkeringen voor pelgrims - vind je stenen, grote en kleine, meestal een behoorlijke stapel. De meeste stenen op zo'n paal hebben een betekenis. Ze zijn een symbool voor wat voorbijgaande pelgrims hier aan last hebben achtergelaten. Ze zijn de stille getuigen van doorgaans emotionele herinneringen en ervaringen. Door een steen achter te laten, laat je bijvoorbeeld iets achter dat licht of zwaar op je gemoed drukt.
- De één laat hier een oud of nieuw conflict achter zich; het is verwerkt, het is genoeg, ik laat het los;
- Een ander verwerkt hier een verlieservaring; je laat iets van je verdriet achter als je bijvoorbeeld een geliefde verloor, aan de dood, of aan het leven;
- Of een pelgrim loopt al enkele dagen na te denken over de verkeerde beslissing(en) die hij/zij eens (of keer op keer) heeft genomen in zijn/haar leven; maar hier stop ik met peinzen, met verwijten, met treuren, hier laat ik het los, hier laat ik het achter.

Loslaten, hier en nu
De palen en de stenen, ze staan en liggen overal. Op kruispunten (ook in je leven), zomaar ineens langs de weg, in een berm tegen de bosrand, of een eindje verder langs het pad in het open veld. 
Als pelgrim besef je onderweg op zo'n plek ineens dat je in je leven dat wat je belast soms heel lang meeneemt in je denken en in je handelen, soms ook te kort, maar dan komt het plotseling toch weer terug, soms te lang, en dan komt hopelijk eens het moment om het los te laten. En dan staat daar die betonnen paal, of ligt daar zomaar aan de voet van een dikke boom al een stapel stenen van anderen, of vind je zo'n stapel stenen onverwacht bij een rustbankje boven op een heuvel met een eindeloos uitzicht.

Zonder last verder
Ineens weet je het, besef je het, hier en nu laat ik mijn last achter.
Je kijk nog even achterom en richt de blik dan vooruit op de weg die je hebt te gaan.
Ik leg mijn steen op de stapel, bij alle stenen van mijn voor(bij)gangers.
Ik ga vanaf hier en nu verder zonder deze last.
Fluitend loop je door.
Lichter dan voorheen.