zondag 18 december 2011

Historische Ledenraadsvergadering VU-VUmc-Windesheim

Zaterdag 17 december 2011
Pauze Ledenraad in het hoofdgebouw van de VUEen gedenkwaardige dag
Met een delegatie van drie personen van het Regiocomité Fryslân van de Vereniging VU-Windesheim rijden we vanmorgen vroeg de Afsluitdijk over richting Amsterdam. Vandaag komt de landelijke Ledenraad van de Vereniging VU-Windesheim bijeen in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit aan de Boelelaan in Amsterdam. Het wordt een gedenkwaardige dag, want we gaan als Ledenraad vandaag de Vrije Universiteit, het VU-medisch centrum en de Christelijke Hogeschool Windesheim naar twee nieuwe stichtingen afsplitsen van de Vereniging VU-Windesheim. Alles overwegend zijn we met zijn allen tot de conclusie gekomen dat het voor de toekomst van de Vereniging en voor de instellingen die van haar uitgaan, wenselijk en verantwoord is om de VU en het VU-mc onder te brengen in een stichting en om Windesheim weer onder te brengen onder een eigen Stichting Windesheim. Vandaag moeten we daartoe belangrijke beslissingen nemen, die een gedenkwaardige wending in de geschiedenis van onze Vereniging zullen betekenen.

Geldige besluitvorming
De Ledenraadsvergadering wordt voorgezeten door René Smit, één van de beide voorzitters van ons Verenigingsbestuur, tevens voorzitter van het College van Bestuur van de VU. In de vergaderzaal zijn aanwezig: Verenigingsbestuurders, leden van de Raad van Toezicht, Ledenraadsleden, Regiocomitéleden, stafmedewerkers van de instellingen en van de Vereniging en een notaris van Allen & Overy. Wie niet aanwezig kan zijn, laat vandaag zijn of haar stem gelden via een volmacht. Aan het begin van de vergadering stellen we vast dat er vandaag voldoende Ledenraadsleden aanwezig zijn om middels stemming tot geldige besluiten te kunnen komen. Voordat we tot besluitvorming over gaan, stellen we eerst het concept-verslag van de Ledenraadsvergadering van 10 september 2011 vast, waarin we een aantal voorgenomen besluiten hebben genomen, op basis waarvan we vandaag vervolgbesluiten zullen nemen.

Voorbereiding Besluitvorming splitsing Vereniging
Het Verenigingsbestuur geeft nog een toelichting op de voorliggende voorstellen tot splitsing van de Vereniging VU-Windesheim. Daarna geeft Alexandra Schaapveld, lid van de Raad van Toezicht, een toelichting op de beoogde toedeling van de vermogensbestanddelen bij de aanstaande splitsing van de Vereniging. Vervolgens geeft Pieter Bouw als voorzitter van de Raad van Toezicht een toelichting op de voordracht van de kandidaten voor de drie verschillende Raden van Toezicht, waarna ik als voorzitter van de Benoemingsadviescommissie van de Ledenraad aan de Ledenraadsleden rapporteer op welke wijze wij als Benoemingsadviescommissie zijn gekomen tot een advies aan de Raad van Toezicht en aan de Ledenraad om de vandaag voorgedragen kandidaten van de drie Raden van Toezicht te benoemen. De Ledenraad stemt unaniem aansluitend in met deze voordracht, waarmee alle elf kandidaten statutair worden benoemd.

Besluitvorming splitsing Vereniging
Na een introductie van het Verenigingsbestuur en van de aanwezig notaris Visser besluiten we unaniem dat we de VU en het VU-mc per 1 januari 2012 afsplitsen van de Vereniging VU-Windesheim en onderbrengen in een Besloten Vennootschap, waarna op dezelfde dag deze BV wordt omgezet in de nieuwe Stichting VU-VUmc. Tevens besluiten we unaniem dat we Windesheim per 1 januari 2012 afsplitsen van de Vereniging VU-Windesheim en onderbrengen in een Besloten Vennootschap, waarna op dezelfde dag deze BV wordt omgezet in de nieuwe Stichting Windesheim. De nieuwe statuten van de beide nieuwe stichtingen en van onze Vereniging worden door de Ledenraad vastgesteld, waarmee de Vereniging VU-Windesheim per 1 januari 2012 transformeert in de zogenoemde VU-Vereniging.

Remuneratievoorstel Raden van Toezicht
Na deze historische beslissingen geeft Pieter Bouw als voorzitter van de Raad van Toezicht een toelichting op het voorstel met betrekking tot de remuneratie van de pasbenoemde leden van de drie verschillende Raden van Toezicht, waarna ik als voorzitter van de Benoemingsadviescommissie van de Ledenraad aan de Ledenraadsleden rapporteer op welke wijze wij als Benoemingsadviescommissie zijn gekomen tot een advies aan de Raad van Toezicht en aan de Ledenraad om de het nu ter besluitvorming voorliggende remuneratievoorstel aan te nemen. De Ledenraad stemt unaniem aansluitend in met dit remuneratievoorstel, waarmee de bruto-vergoeding van alle leden van de Raden van Toezicht voor de komende drie jaren zijn vastgesteld. Dan is het tijd voor felicitaties en pauze.

Identiteit en Meerjarenbeleidsplannen
De splitsing tussen de Vereniging en haar instellingen zal ertoe leiden dat de Vereniging zich gaat concentreren op identiteit in brede zin en op maatschappelijke interactie. De Vereniging en haar drie afzonderlijke instellingen zullen samen Meerjarenbeleidsplannen opstellen en bij de uitvoering zal opnieuw vorm en inhoud worden gegeven aan VU-connected, als alliantie van de Vereniging en van de beide Stichtingen en haar instellingen voor hoger onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Het Verenigingsbestuur presenteert een korte kenschets van het Meerjarenplan Identiteit van onze Vereniging. De fasering wordt beschreven. Daarna worden een aantal elementen gepresenteerd en besproken, die vanuit de afzonderlijke instellingen zullen worden opgenomen in het meerjarenbeleid. De volgende drie presentaties worden verzorgd, gevolgd door plenaire reacties en interacties:
  • Vrije Universiteit: 'Academische Kern', verzorgd door René van Woudenberg, decaan van de Faculteit der Wijsbegeerte en voorzitter van de VU-Werkgroep Academische Kern. In de toekomst volgt elke bachelor-student van de VU het semester Academische Kern;
  • VU-medisch centrum: 'Zingeving en verbinding - Wat VU-medisch centrum uniek maakt', verzorgd door Reina Steenwijk, van de VU-mc-dienst Pastoraat en Geestelijke Verzorging. De kleurrijke aanpak in het kader van één van de negen VU-mc-projecten, te weten: Interculturalisatie;
  • Windesheim: 'Identiteitsontwikkeling binnen opleidingen van Windesheim', verzorgd door Jan Willem Meinsma, lid van het College van Bestuur van Windesheim. Windesheim wil haar studenten opleiden tot Normatieve Professionals. Tijdens de lunch denken we na over welke invulling wij als Ledenraadsleden graag zouden willen geven aan die normatieve professionaliteit.
Lidmaatschap van de Vereniging
Na de lunch volgt een plenaire gedachtewisseling over de gerezen dilemma's rond beoogde vormen van lidmaatschap van de onze Vereniging. Hoe aantrekkelijk is onze Vereniging voor nieuwe leden? Op welke wijze kunnen en willen jonge mensen zich middels bijvoorbeeld sociale media binden aan onze Vereniging? Welke technische infrastructuur hebben we nodig om ledenwerving en ledenorganisatie optimaal vorm en inhoud te geven? Welke vormen van lidmaatschap wensen we in de toekomst in ons Verenigingsverband? Het zijn allemaal dilemma's en principiële vragen, die om een nadere overdenking en eigentijdse keuzes vragen. De Commissie Herstructurering van de Ledenraad zal hierover in de komende maanden nadenken, om hierover in juni 2012 met voorstellen te komen naar de Ledenraad.
Geen opmerkingen: