zaterdag 20 januari 2018

Wês in webstriel; in oar hat der ferlet fan

Zaterdag 20 januari 2018 
Eerste zonnestralen bij zonsopgang in Castojeriz
Nieuwe columnist
De redactie van Twaklank - het informatie- en opinieblad van de Protestantse Gemeente te Stiens - vroeg me enige tijd geleden om enkele malen per jaar een column voor Twaklank te schrijven. Omdat schrijven één van mijn passies is, hoefde ik daar niet lang over na te denken, dus het ja-woord was snel gegeven. Hieronder mijn eerste column, die werd gepubliceerd in de Twaklank van december 2017.

Sinnestrielen fan PG Stiens
Daarbij introduceer ik een nieuw woord, waarvan ik in Google nog geen betekenis kon vinden, namelijk: ‘Webstriel’. Voor de titel van deze column speel ik leentjebuur bij een Fries spreekwoord over de ‘sinnestriel’, de ‘zonnestraal’, waaraan we allen behoefte hebben.
Er is al zoveel negatief nieuws in onze wereld, dichtbij en van ver, maar veel mensen hebben (on)bewust behoefte aan positief nieuws, aan een ‘sinnestriel’, om je goed te voelen. Als Protestantse Gemeente van Stiens kunnen wij daar een bijdrage aan leveren. Binnen onze kerkelijke gemeente gebeuren dagelijks en wekelijks mooie positieve dingen, dus alle reden voor ons om dat ook buiten onze gemeente uit te stralen. En juist het internet is daarbij een medium dat daar geschikt voor is. Veel van onze gemeenteleden doen dat al, getuige de vele tweets, de videosites en de Instagram- en Facebook-berichten die wij dagelijks via het internet verspreiden. Ook onze website en met daarop wekelijks de Nieuwsbrief en maandelijks de Twaklank is een mooi voorbeeld van elkaar en anderen vertellen wat we in Stiens doen. Wij hoeven ons voor onze goede werken en voor onze blijde boodschap van het evangelie niet te schamen, dus laat maar zien wat we doen.

Webstriel
Uit alle beschikbare social media-kanalen heb ik bijna tien jaar geleden één geselecteerd, en wel de weblog, met het voornemen om er een ‘sinnestriel op het internet, dus op het wereldwijde web, van te maken. Daarom noem ik de weblogberichten die ik regelmatig schrijf ook wel een ‘Webstriel’, een ‘sinnestriel op het web’. Positief nieuws over waar ik kom, over mijn werk, over onze passie voor wandelen en pelgrimeren, over mijn vrijwilligerswerk in besturen, en ook over wat wij hier in de kerk van Stiens aan goede werken verrichten. Dat mogen anderen best weten, want wij mogen trots zijn op het vele en het goede dat binnen onze Protestantse Gemeente van Stiens wordt gedaan.
In de wereld van public relations wordt vaak gezegd: ‘Be good and tell it’, dus vertel maar en laat maar zien waar we goed in zijn als kerkelijke gemeente, net zolang tot anderen over ons gaan vertellen dat wij goed bezig zijn in onze Stienser geloofsgemeenschap. Daar wil je dan toch bij horen, en daar wil je toch ook een steentje aan bijdragen?

Van Stiens tot de uiteinden der aarde
We mogen ons terdege realiseren dat juist het voor ons zo heel gewone voor anderen buiten onze kerkelijke gemeente best wel bijzonder, mooi en positief is, waar veel en graag kennis van genomen wordt. Enkele voorbeelden: mijn blog over het huiskamerconcert van dominee Jaap Overeem van juni 2017 was in oktober al 416 bekeken. Het bericht over onze Evangelisatiezondag van april 2017 is al 632 gelezen. De blog over de huwelijksinzegening van onze gemeenteleden Wilma Hoekstra & Stiena Otte in de Sint-Vituskerk is al 711 keer geopend, en mijn blog over de kerkdienst in De Hege Stins waarin dominee Desirée Scholtens werd verbonden aan de Protestants Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht was in oktober al 1026 keer bekeken.

Uitstraling is gewoon doen
Als ik naar de Top 10 kijk van landen waar mijn weblog wordt bekeken en gelezen, dan vermeldt het statistiekprogramma van mijn weblog als toplanden: Nederland, Verenigde Staten, Duitsland, Rusland, Frankrijk, België, Oekraïne, Spanje, Litouwen en Ierland. En vandaag, deze week en deze maand oktober had ik ook al bloglezers uit Peru, Singapore, Curacao, Algerije, Maleisië, China, Canada en Brazilië. Er is dus wel degelijk behoefte aan een goed praatje bij een mooi plaatje. Misschien dat u, dat jij vandaag of anders morgen al kunt beginnen om ook iets moois van onze Protestantse Gemeente van Stiens naar buiten uit te stralen.

Gewoon doen, 
wees dus ook zo’n ‘Webstriel’, 
want ‘in oar hat der ferlet fan’.

donderdag 18 januari 2018

Pelgrims, waarom gaan jullie?

Woensdag 17 januari 2018
Lezing van Jur Leinenga over pelgrims in mirakelboeken Pelgrims in mirakelboeken
Vanavond verzorgt dr. Jur Leinenga in het Hannemahuis te Harlingen een lezing over pelgrims en middeleeuwse mirakelboeken.
Pelgrimstochten en bedevaarten zijn nog altijd actueel. Ze zijn na een lange periode weer populair. De oudste reisgids in Europa, de 'Liber Sancti Jacobi' , is de reisgids naar het Spaanse Santiago de Compostela. En je kunt Anno 2018 nog steeds over die eeuwenoude pelgrimswegen lopen. Durkje en ik hebben dat zelf mogen ervaren tijdens onze pelgrimages.
Maar, vanavond ook even terug tredend in de tijd:

 • Wat bracht en brengt mensen ertoe om op bedevaart te gaan? 
 • Was en is er, naast alle individuele motieven, sprake van bepaalde trends? 

Historicus Jurjen Leinenga uit Emmen zocht het antwoord op deze vragen in de Middeleeuwen, en niet ver weg, namelijk in Nederland. Hij deed dat door het analyseren van zo’n 1300 middeleeuwse wonderverhalen in mirakelboeken met betrekking tot Maria-heiligdommen in Amersfoort, Bolsward, Delft en Den Bosch. Daardoor ontstond een helder licht op dit nog altijd actuele verschijnsel.

 • Sprongen bepaalde ziekten er bij wonderbaarlijke genezingen bovenuit? 
 • Maakte het wat uit of je man of vrouw was, en ging je liever naar een bedevaartsoord in de buurt, dan naar een heiligdom ver weg? 

Vanavond wordt ons hier in dit centrum voor Harlinger cultuur en historie ook duidelijk: de middeleeuwse Nederlander was verbazend nuchter, en bepaald niet zweverig!

Knipoogjes van God
Jur Leinenga schreef een doctoraalscriptie (1986) naar aanleiding van zijn promotie-onderzoek over de motieven en het gedrag van pelgrims in de Late Middeleeuwen, voornamelijk in Nederland. De vraag was aanvankelijk of je de beschikbare mirakelboeken over 14e-, 15e- en 16e-eeuwse wonderen hiertoe zou kunnen gebruiken.
Middeleeuwers begrepen van (ook positieve) gebeurtenissen vaak niet wat er gebeurde. Voor hen leek wat voor ons nu verklaarbaar is een wonder. Wat voor ons nu wel voor de hand ligt, zagen de Middeleeuwers in veel gevallen nog als toeval, soms als een soort knipoog van God.
Leinenga vertelt ons als voorbeeld enkele mirakelverhalen van Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort; verhalen die in dit geval overigens datering van de gebeurtenissen niet vermelden. Ook zie je in dergelijke mirakelverhalen dat - ondanks de hoge kindersterfte - in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, het affectieve gezin wel vaak voorkomt.

Trial and Error-bedevaart
We onderscheiden verschillende categorieën van mirakelverhalen, zoals bijvoorbeeld verhalen over niet-specifiek aangeduide kwalen en ziekten, over verlammingen, letsels, ontstekingen, etcetera.
Als je veel mirakelverhalen leest, zie je af en toe dat er in de Middeleeuwen ook sprake was van een soort 'trial and error-bedevaart', want als een pelgrimstocht naar bijvoorbeeld het Italiaanse Rome niet had gewerkt, ging je 'gewoon' nog eens op pelgrimstocht, maar dan bijvoorbeeld naar het Spaanse Santiago de Compostela. Kortom, de middeleeuwer zocht ook een alternatief, totdat iets wel werkte als oplossing van het gerezen probleem.

Motieven om op bedevaart te gaan
We onderscheiden twee soorten mirakelboeken, met enerzijds wonderverhalen uit prekenbundels van bijvoorbeeld de dominicanen, en anderzijds met mirakelverhalen over bedevaartsoorden.
Sommige verhalen in bepaalde mirakelboeken zijn historisch dateerbaar en dus controleerbaar, en soms met aanduidingen van sociale stand en/of plaats van herkomst van de hoofdpersoon.
Motieven om in de Middeleeuwen op bedevaart te gaan, kunnen onder andere te maken hebben met radeloosheid, het geen andere keus hebben, of geen arts kunnen betalen. Ook letsel als gevolg van ongelukken kon aanzetten tot bedevaart.
Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 2/3 deel van de pelgrim man was en dus maar 1/3 deel vrouw. Beide categorieën hebben een eigen soort reisgedrag. Vrouwen bijvoorbeeld pelgrimeerden vaker in gezelschap van anderen, hoogstwaarschijnlijk uit veiligheidsoverwegingen.

Wullen ende bervoets
Vrouwen mochten in die tijd wel degelijk zaken zelf beslissen, bijvoorbeeld om op pelgrimstocht te gaan.
Justitie liet zich in die tijd bepaald niet van de goede kant zien. Familieleden moesten bijvoorbeeld eten brengen bij gevangenen. Verder zie je geen rechtsvervolging van bijvoorbeeld ouders in geval van kindermishandeling. Volgens het toen geldende Romeinse recht was het kind het eigendom van de vader, hij mag met het kind doen wat hij wil, vandaar dat geen sprake was van rechtsvervolging bij wantoestanden.
Als in onze tijd beschouwd bizar pelgrimsgedrag zou je het toenmalig 'wullen ende bervoets' pelgrimeren kunnen noemen, ofwel in nogal hinderlijk jeukende wollen kleding en blootsvoets gaan. Bij nadere beschouwing is dat toch niet zo vreemd, want het toont ons het bewijs dat de pelgrim tijdens diens pelgrimstocht los was gekomen van aardse kwellingen.

Risico om naar de kerk te gaan
In de Middeleeuwen kwamen ziektes vaak voor als gevolg van bijvoorbeeld een slechte voeding, of er was ook wel sprake van psychosomatische klachten. Het werd in die tijd als een mirakel gezien dat je weer beter werd. Men begreep de genezing niet, dus voor de middeleeuwer leek het beter worden wel een wonder.
Veel werd wel in mirakelverhalen beschreven, maar de beschreven verschijnselen werden veelal niet begrepen. Zo lees je in dergelijke mirakelverhalen vaak dat mensen weer beter werden nadat ze een belofte (aan God of aan een heilige) hadden gedaan.
Pelgrims liepen van kerk naar kerk, en daarom was het eigenlijk ook wel een groot risico om naar een kerk in een bedevaartsoord te gaan; immers daar kwam een grote schare van mensen waarmee van alles aan de hand was qua ziektes en kwalen.

Het mirakel van Bolsward
Het tweede deel van deze avond na de pauze gaat alleen over Fryslân;  speelt zich af rond het jaar 1515, in de tijd van de 'Zwarte Hoop', in Bolsward en in 1517, de tijd van Grutte Pier, die in zijn gloriejaren enige tijd voor rust zorgde in deze regio.
Leinenga vertelt over verhalen uit het mirakelboek van Onze Lieve Vrouwe van Zevenwouden, waarin 97 verhalende beschrijvingen staan, met overigens een slechte (geen) chronologie, alsof het om een losbladig verhalenboek-systeem gaat. Het origineel van dit mirakelboek is verloren gegaan, maar er zijn in elk geval wel twee afschriften van, uit 1808 en 1890.
Hoge en lage adel-pelgrims komen niet voor in dit mirakelboek, dus de indertijd politiek-sociaal belangrijke groepen zijn de grote afwezigen in dit geschrift.
Het was in die tijd voor de hand liggend dat als er iets bijzonders gebeurde, de devotie daaromtrent aanving. Zo wordt in 1515 het eerste (Bolswarder) mirakel genoemd, en vervolgens in 1520 de eerste processie/ommegang. Nog vóór 1523 wordt vervolgens een kleine kapel gebouwd in Bolsward. Maar, in 1580 wordt alle openlijke verering niet meer toegestaan. Daarentegen zagen we in het jaar 2015 weer een processie in Bolsward, met ook bisschop Gerard de Korte als deelnemer, en met duizenden toeschouwers langs de route.

Devotie in Fryslân
Procentueel gingen er veel mensen met psychische stoornissen, met letsel en met onbekend gebleven ziektes op pelgrimstocht.
De pelgrims komen in dit Friese mirakelboek op vier na uit Fryslân, en voornamelijk van het Friese platteland.
Er was wel degelijk steun van de geestelijkheid in Fryslân, want wie meedeed aan de ommegang kreeg een aflaat op de dag van de ommegang, en er gold op zo'n dag ook een speciale vrede.
Het hoogtepunt van deze Friese devotie was waarschijnlijk al vóór de Reformatie voorbij.
Bedevaarten stonden overigens in het algemeen nu eens veel, dan weer minder in de belangstelling. Devotie bloedt dus ook wel weer eens leeg, zo blijkt.

Focus op eigen pelgrimsmotief
Spreker Jur Leinenga heeft zich in zijn promotie-onderzoek vooral gericht op de mensen die innerlijk de motivatie hadden om op bedevaart te gaan, in plaats van op de middeleeuwse mens die op bevel van een geestelijke of van een rechter op bedevaart-tocht moest gaan. Die laatstgenoemde verhalen komen in de door hem bestudeerde mirakelboeken niet voor, dus die zijn buiten beschouwing van zijn onderzoek en ook van deze lezing gebleven. De focus was en is hier dus op wie uit zichzelf wilde pelgrimeren. Daarmee kwam de focus van zijn onderzoek met name te liggen op pelgrimsgedrag en op pelgrimsmotivatie.

Zes mirakelverhalen van Harlingen
Leinenga sluit zijn presentatie af met zes verhalen van Harlingers die in dit mirakelboek worden genoemd. Over een kind dat drie dagen blind was, bij wie het gezichtsvermogen weer terug komt na een offer; over een kraamvrouw die gek wordt van de pijn en die daarvan verlost wordt als ze denkt aan Onze Lieve Vrouwe; over een jongen in razernij, met pest, die na een offer weer gezond wordt; over een volwassen maagd die beter wordt als haar moeder de mis voor haar laat opdienen; en tenslotte over over een schip dat los raakt door een niet functionerend anker, maar na een uitgesproken belofte aan Onze Lieve Vrouwe van Zevenwouden blijkt dat het anker weer functioneert.

Beschrijving is het begin van wijsheid
Aan het eind van de avond concluderen we dat mirakelboeken leuke bronnen zijn om het andere - middeleeuwse - wereldbeeld te leren kennen, over een tijd van veel minder wetenschappelijk bagage, en ook heel boeiend om door te nemen.
Leinenga: "Beschrijving is het begin van wijsheid"; Daar vinden we de grote waarde van de middeleeuwse mirakelboeken.

dinsdag 16 januari 2018

Bijbelleesrooster 2017 van het NBG

Dinsdag 16 januari 2018 
Cover van het Bijbelleesrooster 2017 van het NBG


Jaarlijkse uitgave voor iedereen toegankelijk
Elk jaar geeft het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een Bijbelleesrooster uit. Met ingang van het huidige, nieuwe kalenderjaar zijn we thuis al weer begonnen met het Bijbelleesrooster van 2018.
In het afgelopen jaar hebben we tot en met Oudejaarsdag aan tafel de Bijbel gelezen volgens het 'Bijbelleesrooster 2017'.
Dominee Klaas Touwen, Evangelisch-Luthers predikant in Arnhem, is de samensteller van dit leesrooster. Dit Bijbelleesrooster 2017 is een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap.
Dit leesrooster wordt jaarlijks als klein Bijbel-inlegboekje uitgegeven, en het kan ook worden gevonden op en gratis gedownload via de website van het NBG. En je kunt het Bijbelleesrooster ook volgen als RRS-feed, via Twitter, via www.debijbel.nl, en ook via email kun je dagelijks de bijbeltekst van de dag ontvangen.

Oecumenisch Leesrooster 
Het Bijbelleesrooster bood ook in 2017 elke dag weer een korte bijbellezing. Voorheen was dat al dan niet met een dagelijks thema. Voor het jaar 2017 is dat thema wel ingevoegd. De bijbeltekstkeuze is gebaseerd op het kerkelijk jaar, zoals dat in verschillende kerken in Nederland wordt gevierd. Dit Bijbelleesrooster heeft voor de dagelijkse lezingen de zondagse bijbellezingen van het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken als uitgangspunt gekozen. Zo sluiten de doordeweekse bijbellezingen optimaal aan bij de brede variëteit aan bijbellezingen die in verschillende kerkelijke tradities op zon- en feestdagen aan de orde komen.

A-jaar 
Het afgelopen (kerkelijk) jaar 2017 was een zogenoemd 'A-jaar'. Dat wil zeggen dat in het afgelopen jaar het Evangelie volgens Matteüs centraal stond. Daarnaast besteedde dit Bijbelleesrooster 2017 extra aandacht aan de eerste brief van Petrus en aan de profeten Jesaja en Ezechiël. Verder besteedde dit leesrooster aandacht aan het terugkijken op vijfhonderd jaar Reformatie.

Bijbelboeken en dagthema's
Behalve de bovengenoemde bijbelboeken, is in het afgelopen kalenderjaar volgens het Bijbelleesrooster 2017 ook gelezen uit de bijbelboeken: 1 Kronieken, Johannes, 2 Kronieken, 1 Korintiërs, Spreuken, Zacharia, Romeinen, Judas, 2 Johannes, Jeremia, Galaten, Exodus, Genesis, 2 Tessalonicenzen en Titus.
Enkele uitnodigende dagthema's van het afgelopen jaar waren bijvoorbeeld: Wijze wens, Rustgevend, Het komt goed, Huwelijk als metafoor, Wat is wijsheid, Keuzevrijheid, Goed regeren, Dat had je gedroomd, Schreeuw uit de diepte, Goede raad is duur, Gods moederliefde, en God vergeet Zijn volk niet.
Elke maand werden de gebruikers van het Bijbelleesrooster ook uitgenodigd om eens een uitstapje naar de NBG-website debijbel.nl te maken. Kijk bijvoorbeeld eens hoe de tempel van Salomo voor God er uit zag, of onderzoek hoe olielampen in de tijd van de Bijbel werden gebruik.

Nederlands Bijbelgenootschap
Met het uitgeven van dit Bijbelleesrooster wil het NBG het bijbellezen toegankelijker maken. Het rooster kan worden gebruikt als handvat om de Bijbel te lezen, om geïnspireerd te worden, waarbij de bijbelteksten je helpen om Gods aanwezigheid in je leven te ervaren.
Achterin het boekje wordt informatie gegeven over wat er op debijbel.nl allemaal is te ontdekken over de wereld van de Bijbel.

debijbel.nl
Het Bijbelleesrooster verwijst ook naar de NBG-website debijbel,nl, waar veel informatie kan worden gevonden over allerlei onderwerpen die met de Bijbel te maken hebben. Op die site kun je onder andere De Nieuwe Bijbelvertaling lezen. En als je lid bent van het NBG heb je de beschikking over heel veel extra's op deze bijbelsite, zoals uitleg, foto's, veel verschillende bijbelvertalingen, filmpjes, kaarten, tijdlijnen, enzovoort. Alle leden zorgen er door hun ledenbijdrage voor dat deze website en alle andere bijbelwerk steeds verder wordt uitgebreid en verbeterd.
Kijk maar eens op: debijbel.nl

vrijdag 12 januari 2018

Herdenkingsplek voor Remon Bruinsma in NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden

Vrijdag 12 januari 2018 
Remon Bruinsma herdenken in het Ontmoetingscentrum van NHL Stenden
Het ergste scenario een feit
Met meest verdrietige scenario werd helaas werkelijkheid. Onze eerste jaars student Remon Bruinsma, die al enkele weken werd vermist na een uitgaansavond, is gevonden in een stadsgracht van Leeuwarden.
In de afgelopen kerstvakantie bereikte ook onze hogeschoolgemeenschap het droevige bericht dat het lichaam van Remon Bruinsma is gevonden bij de Prinsentuin in het centrum van Leeuwarden.
Daarmee is na een maand van hoop en vrees voor allen een einde gekomen aan de onzekerheid, maar de uitkomst is diep triest en heel verdrietig.

Herdenken in stilte
Om Remon Bruinsma te gedenken heeft zijn opleiding Small Business & Retail Management naast het organiseren van een herdenkingsdienst ook een herdenkingsplek ingericht in het Ontmoetingscentrum van Stenden Hogeschool te Leeuwarden.
Momenteel kan iedereen hier terecht om Remon te gedenken en om een boodschap achter te laten voor de familie Bruinsma in het condoleance-register dat daar ook ligt.
De gebundelde reacties van dit register en ook alle ingezonden online condoleances op de intranetomgeving van onze hogeschool zullen worden overhandigd aan de familie Bruinsma.

woensdag 10 januari 2018

Kennis Maken Dag 2018 van NHL Stenden Hogeschool

Dinsdag 9 januari 2018 
Openingsact van de Kennis Maken Dag 2018

Openingsact in vuur en vlam

Dit jaar vervalt de gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst van Stenden Hogeschool, want met het oog op de bestuurlijke fusie tussen de stichtingen van NHL Hogeschool en van Stenden Hogeschool tot nieuwe Stichting NHL Stenden Hogeschool hebben de oorspronkelijke colleges van bestuur afgelopen voorjaar besloten om in plaats van deze nieuwjaarsbijeenkomst aan het begin van het nieuwe kalenderjaar en aan het begin van haar eerste bestaansjaar een zogenoemde Kennis Maken Dag te organiseren.
Deze dag is bestemd voor alle medewerkers van onze nieuwe hogeschool, die vanuit alle locaties vanmorgen met bussen naar het Kalverdijkje te Leeuwarden zijn afgereisd, om daar in de grote sporthal de openingsceremonie bij te wonen, die gepaard gaat met een indrukwekkend zangstuk omlijst met verrassende projecties op doek, waarbij langzamerhand de namen van Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool samen in elkaar overvloeien in het nieuwe logo van onze nieuwe hogeschool.

Presentatoren interviewen College van Bestuur
Opening met College van Bestuur
De presentatoren - onze collega's Nants Schilstra & Jos Zoer - heten aan het begin van de middag zo'n duizend hogeschoolcollega's welkom.
De leden van ons nieuwe College van Bestuur worden uitgenodigd om op het podium te komen, waar Jan van Iersel en Klaas-Wybo van der Hoek en Erica Schaper achtereenvolgens kort worden geïnterviewd, opdat zij iets van hun dromen, wensen en bijdragen met betrekking tot onze nieuwe hogeschool kunnen presenteren.

Burgemeester Ferd Crone
Burgemeester Ferd Crone
Daarna wordt de Leeuwarder burgemeester Ferd Crone uitgenodigd om ons vanaf het podium toe te spreken. Crone relateert daarin de nieuwe hogeschool aan Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 en prijst de vele studenten van onze hogeschool die nu al volop eraan meewerken dat mensen zich in het kader van dit 2018-project met elkaar verbinden, dat zij zich inzetten op het gebied van maatschappelijk problemen zoals bijvoorbeeld armoede. Crones boodschap is duidelijk: als Leeuwarden, Fryslân en als NHL Stenden Hogeschool zijn wij nu al overal in beeld, en daar mogen we trots op zijn.

Professor Michael Shanks
Professor Michael Shanks
Dan volgt Michael Shanks als spreker. Shanks is professor aan het Stanford Archeology Center, spreekt vandaag over 'The way of design and the future'. Twee items die Michael Schanks aanduidt als taak van een hogeschool zijn: 'Reaching out' & 'Building bridges'. 
Ook gaat hij nader in op het begrip 'T-thinking' waarbij de horizontale lijn staat voor Connectie en de vertikale lijn voor Expertise. Management ziet hij in dat opzicht als het verbinden van de verschillende beschikbaar zijnde expertises.

Professor Trudy Dehue
Professor Trudy Dehue
Volgende spreekster is Trudy Dehue, emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze houdt zich bezig met wetenschapsonderzoek en haar lezing kreeg als thema mee: 'Over feiten en alternatieve feiten'. 
Trudy Dehue:

 • Materiële (technologische) en talige ontwerpen maken werkelijkheden, en die twee verstrengelen ook nog met elkaar.
 • Wetenschapsonderzoek draagt zorg voor meer wetenschapsdemocratie, verbetert de wetenschap en resulteert in meer vertrouwen in de wetenschap.


Fotograaf Jimmy Nelson
Fotograaf Jimmy Nelson
Jimmy Nelson wijst ons bij aanvang van zijn presentatie op het feit dat de drie items van deze Kennis Maken Dag - Meet & Explore & Connect - bij uitstek passen bij de inhoud en boodschap van zijn presentatie hier en nu.
Hij begint met een anekdote van een belevenis in Soedan, om dan met een flash back naar zijn kinderjaren terug te gaan, waar en hoe alles begon.
Tussen de regels door maakt hij ons duidelijk dat anderen al heel snel over je heen vallen als je iets bijzonders doet of iets bijzonders hebt gedaan. De vraag is dan of je ermee stopt en het verbergt, of dat je doorgaat met wat je doet. Nelson kiest dan voor het laatstgenoemde scenario. Doorgaan met waar je aan bent begonnen.
Met veel expressie en met ondersteunend beeld & geluid laat hij zien waar zijn passie zit, en op welke wijze hij vaak toch gedaan krijgt wat hij beoogt.
Op blote voeten, druk heen en weer lopend op het podium en vóór het podium, stills creërend op het podium met collegeleden en andere collega's, op zijn knieën en met steeds weer nieuwe foto's en filmpjes boeit hij ons als publiek, met als eindresultaat een lang en welverdiend applaus.

Workshop van Henk Wolf
Workshops in Leeuwarden
Dan is het moment aangebroken om ons op te delen in subgroepen, uiteengaand in een groot aantal workshops her en der in de Friese hoofdstad.
Zo kun je in de sporthal aan yoga doen, of gaan schermen.
In de Leeuwarder binnenstad staan rondleidingen op het programma in de Blokhuispoort en in het Fries Museum.
En je kunt ook naar Aqua Zoo of voor het thema 'Fossylfrij Fryslân' naar ons Stenden Hotel.
Bussen rijden ook richting WTC Leeuwarden, waar ik met een groep collega's de presentatie bijwoon van onze taalkunde-collega Henk Wolf, die vertelt en voorleest over zijn botsing met een meerkoet, waardoor hij het zicht van zijn rechteroog verloor, en dat in de jaren daarna op wonderlijke wijze toch weer voor vijftig procent terug kreeg.
De geslaagde Kennis Maken Dag 2018 wordt aan het begin van de avond afgesloten met een diner in Wokpaleis Leeuwarden.

Een karakteristieke foto van spreker-fotograaf Jimmy Nelson


maandag 8 januari 2018

Winterse zonsondergang in Feinsum

Maandag 8 januari 2018 
Zonsondergang in FeinsumDraaien van west naar oost
Na enkele weken zware bewolking met heel veel regen en af en toe stormachtige wind vanuit het westen is er een kentering gekomen in het weer.
De wind komt al enkele dagen uit het oosten, veel kouder dan we in de afgelopen weken gewend waren, en de temperatuur is veel lager met nu zo'n 2 graden Celsius, die overigens bij deze koude oostenwind voor een gevoelstemperatuur zorgt van iets beneden het vriespunt.

Oranje-geel onder blauw
Resultaat van dit alles is in elk geval dat de grijze wolkenlucht passé is, want we beleven deze winters ogende dag onder een stralend blauwe hemel.
Die helder blauwe lucht staat er ook garant voor dat aan het eind van deze dag evenals gisteren de zon als een warm-oranje bol achter de horizon verdwijnt, en dat er nog geruime tijd een prachtige oranje-gele gloed van de al lang verdwenen zon als een langgerekte deken over de horizon ligt.

zondag 7 januari 2018

Ontmoeten

Zondag 7 januari 2018 
In het koor van de Sint-Vituskerk van Stiens

God met ons
Het avondgebed volgens de liturgie van Taizé vindt in Stiens vanavond plaats in de Sint-Vituskerk.
Thema van deze viering is: Ontmoeten.
We beginnen in stilte en volgen dan de uitgedeelde orde van dienst, waarop staat dat we als aanvangslied het 'Ubi Caritas' zingen; daar waar liefde heerst, en vrede, daar is God met ons.
Daarna zingen we onder begeleiding van Han op piano en Trinette op dwarsfluit het lied: 'The kingdom of God'.
Het Psalmgebed - Psalm 8 - wordt vanavond eerst in het Russisch gelezen door Dawid, en daarna in het Fries door Durkje. De delen van de lezingen worden steeds afgewisseld met een samengezongen 'Alleluja', en afgesloten met het samen zingen van 'Bless the Lord, my soul": Loovje God, myn siel, en segenje Syn namme. Bless the Lord, my soul, who leads you into life".

Verblijdt u alle volken
Daarop volgt de lezing van Mattheus 2: 1-12, door Ronald, in het Nederlands, gevolgd door het gezongen 'Wait for the Lord', Syn dei is nei, wês wach, hâld moed!'
De daarop volgende lange stilte wordt gevolgd door de voorbeden door Douwine, die wij afwisselen door het zingen van 'Kyrië eleison', en afsluiten met het samen bidden van het Onze Vader.
De gebeden vervolgen we met het zingen van 'Verblijdt u alle volken, loovje allegear de Hear. Laudate omnes gentes, en looft God altijd weer.'

Bron van Leven Liefde Licht
De hoofdverlichting van de kerkzaal gaat uit als we zingen 'Hear, it tsjuster is gjin tsjuster troch jo ljocht, de nacht is as de dei like helder'.
Dan geven we elkaar met kaarsen het licht door, ondertussen zingend 'Jésus le Christ, it ljocht yn myn libben, lit nea ta dat it tsjuster ta my sprekt.'
Bij kaarslicht zingen we verder met El Senyor, Al myn hope, Meine Hoffnung und meine Freude'.
Hierna gaan de lichten in de kerk weer aan, en worden de kaarsen gedoofd.
Dan vertrekken de aanwezigen in stilte, zoals ze ook gekomen zijn, en krijgt men als spreuk voor de komende week mee:
'De Bron van Leven, Liefde en Licht 
zij met en in ons 
en geve ons Vrede'.

Een waardevol begin van deze nieuwe week in het nog nieuwe jaar.

zondag 31 december 2017

Einde jaar 2017 = Einde gemeente Leeuwarderadeel

Zondag 31 december 2017
Knallend kleurrijk vuurwerk als slotakkoord van de gemeente
Gedenkwaardige dag
Een historische dag, omdat dit de laatste dag is van het bestaan van onze gemeente Leeuwarderadeel.
In de komende nacht in het middernachtelijk uur houdt de gemeente Leeuwarderadeel op te bestaan, om op datzelfde moment samen verder te gaan met en als gemeente Leeuwarden.
Ter gelegenheid van dat gedenkwaardige feit organiseert de gemeente Leeuwarderadeel vanavond een grootse vuurwerkshow op het dorpsplein vóór het gemeentehuis te Stiens.
Het heeft vanmorgen heel hard gewaaid, en vandaag ook veel geregend, maar zo tegen het moment dat de vuurwerkshow om 21.00 uur begint is het rustig weer en nagenoeg droog, dus het vuurwerk komt volop tot haar recht.

Frysk Folksliet as útsetter
De bezoekers van dit eindejaars- en eindegemeentevuurwerk worden getrakteerd op een nu eens sprankelend, dan weer luid knallend vuurwerk, gepaard gaand met veel kleur of soms intens wit, en ondertussen stevige muziek.
Aan het eind van het slotakkoord van deze vuurwerkshow wordt het Fries volkslied ingezet, dat door velen op het gemeentehuisplein luidkeels wordt meegezongen.
En dan wordt iedereen tenslotte via de luidsprekers een goede jaarwisseling gewenst en een gelukkig nieuw jaar in onze nieuwe gemeente Leeuwarden.


donderdag 28 december 2017

deSmaakvanNHLStendenHogeschool

Donderdag 28 december 2017 
De kerstpakketwenskaart 2017 van NHL Stenden HogeschoolCelebrate
De dagen voorafgaand aan het kerstreces zijn in veel organisaties de periode waarin een kerstpakket wordt gegeven aan alle medewerkers, en in sommige gevallen ook aan de medewerkers die aan het eind van hun loopbaan wegens bijvoorbeeld het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid van hun werk en werkgever hebben genomen.
Veelal gaat het om de traditionele kerstpakketten met geschenkartikelen of om het schenken van waardebonnen, waarmee werknemers iets naar eigen gelieven kunnen kopen, en/of waarmee ze een goed doel financieel kunnen steunen. Ook allerlei andere en mengvormen worden toegepast.
Diaconieën van kerken en voedselbanken doen in die tijd oproepen om hele of gedeeltelijke inhouden van kerstpakketten aan hen te schenken, opdat ook de minderbedeelden van onze gemeenschap delen in de vreugde van een kerstpakket.

Share
Werknemers waarderen het doorgaans dat de werkgever zelf het kerstpakket overhandigt, of dat bij grotere organisaties laat doen door de direct leidinggevenden. Op de radio hoorde ik twee weken geleden dat werkgevers in veel gevallen meer geld aan kerstpakketten besteden naarmate het moment van bestellen dichter op de kerstdagen ligt, dus kennelijk hangen de hoogte van het budget en het voorgevoel van kerst met elkaar samen.

Explore
Enige dagen voor kerst wordt er aangebeld. Een bode aan de deur met een doos die hij bij ons thuis afgeeft.
Daarin blijkt het kerstpakket te zitten van onze in oprichting zijnde nieuwe NHL Stenden Hogeschool. Een wenskaart zit in de doos, met daarop bijpassende kerst(pakket)thema's genoemd als: Celebrate & Explore & Share.
Het pakket van 'de Knegt & Leeflang' bevat artikelen van culinaire aard, met gebruiksvoorwerpen van onder andere Leeff, en Spaanse olijfolie. Kortom, goederen die in combinatie met elkaar gebruikt en verbruikt kunnen worden.
De wenskaart meldt dat, waar en hoe we alvast inspirerende recepten op een receptensite van de nieuwe hogeschool kunnen vinden; en daar kun je als collega ook je eigen tip/top-recept op plaatsen, opdat ook al je collega's zich kunnen storten op je warm aanbevolen culinaire suggesties.

Terugblik & vooruitblik
In deze wenskaart worden alle hogeschoolcollega's door de drie leden van het nieuwe College van Bestuur i.o. van de in de startblokken staande NHL Stenden Hogeschool bedankt voor het feit dat we ook in het afgelopen jaar weer "keihard hebben gewerkt: voor onze studenten, aan ons onderwijs én onze nieuwe hogeschool", en als verwijzing naar de strekking van het kerstpakket en naar de aanstaande hogescholenfusie schrijven ze ook: "Samen bepalen we de ingrediënten van onze nieuwe hogeschool".

woensdag 27 december 2017

Laat een crisis niet nodig zijn

Woensdag 27 november 2017 
Cover de essay-publicatie van Eelke de Jong

Van fors meningsverschil tot goed besluit 
Op veel beleidsterreinen bestaat onenigheid over de te volgen koers. Zo overheerst binnen Europa de mening dat de Europese schuldencrisis verkeerd is aangepakt. 
Over de oplossing daarvan bestaat echter geen eenstemmigheid. De ene groep pleit voor verdere Europese integratie, zoals een minister van Financiën voor het eurogebied. Anderen vinden dat de integratie te ver is gegaan en willen deze juist verminderen. Brexit is van het laatste een extreem voorbeeld. 
Ook op terreinen als de migratie- en klimaatproblematiek, bestaat overeenstemming over de noodzaak van fundamentele veranderingen. Tegelijk heerst er grote onenigheid over de aard van de te nemen maatregelen. 

Hoe kan men in een situatie met aanzienlijke meningsverschillen tot een goed besluit komen? 

Pleidooi voor een open debat
Hiervoor is het van belang te weten welke factoren ertoe kunnen leiden dat een goed idee wel of niet wordt uitgevoerd.
Mijn zwager, Eelke de Jong, heeft de handschoen van bovenstaande vraagstelling opgepakt, en schreef daarover het essay 'Laat een crisis niet nodig zijn', dat vorige maand in boekvorm werd gepubliceerd door uitgeverij Valkhof Pers. Eelke geeft de insteek van zijn boek alvast mee aan de lezer, met zijn ondertitel 'Pleidooi voor een open debat'.
Prof.dr. Eelke de Jong is hoogleraar Internationale Economie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zijn onderzoek beweegt zich vooral op het terrein van de internationale monetaire en financiële economie.
In zijn essay behandelt hij aan de hand van enkele cases de factoren die zorgen voor het aanvaarden of het afwijzen van beleidsadviezen op economisch gebied.
De belangrijkste twee daarvan zijn:

 • (Politieke) wil of onwil en 
 • Groepsdenken (cognitieve afwijking). 

Een open debat (waarvoor Eelke de Jong pleit) - open staand voor beleidsadviezen uit verschillende hoeken - kan de negatieve invloed van deze factoren volgens hem beperken en bijdragen aan de vorming van weloverwogen besluiten.
Zijn boodschap luidt:

 • Laat een crisis niet nodig zijn! 
 • Sta - (ook) in de huidige tijd met veel nepnieuws - open voor andere meningen.

Kritiek als trigger
De kritiek op economen en (andere) beleidsadviseurs dat zij economische problemen zoals de afgelopen kredietcrisis niet hebben voorzien, en dat zij vooraf en tijdens die crisis geen goede beleidsadviezen hebben gegeven, doet de betreffende experts die hun werk wel en ook goed hebben gedaan uiteraard pijn. Nu kun je die kritiek stilzwijgend over je heen laten komen, maar het kan ook anders. Voor Eelke werkte deze kritiek als een trigger, als aansporing om dit essay vorige zomer te schrijven.
Daarin informeert hij de lezer eerst over de geschiedenis van de advisering op een aantal beleidsterreinen, en daarna analyseert hij wat de oorzaken zijn geweest binnen en buiten de economische wetenschap, die ervoor hebben gezorgd dat het ene advies wel werd opgevolgd en het andere niet. Daarbij behandelt Eelke de Jong in hoofdstuk 2 achtereenvolgens:

 • (Het ontstaan van) de kredietcrisis;
 • De invoering van de euro (en de Europese schuldencrisis);
 • De Nederlandse problemen, zoals de depositogarantieregeling en de renteaftrek.

Interessant - niet alleen voor economen - in dit essay is de bespreking van de succesfactoren die ervoor zorgen dat een boodschap (zoals een waarschuwing / beleidsadvies) wel wordt gehoord, en wat (academische) beleidsonderzoekers en (andere) adviseurs zouden kunnen doen als zij merken dat hun gegeven adviezen worden genegeerd.

Kortom, 
een interessant essay met nuttige tips,
ook voor iedereen die adviseur is in bijvoorbeeld het onderwijs, de zorg, de industrie, bij de diverse overheden, in de milieubeweging, de visserij en in de agrarische sector.

Eelke de Jong:

 • Kritiek werkt als een trigger.
 • Nuances zijn in de praktijk belangrijk.
 • Het negeren van adviezen heeft vaak verstrekkende gevolgen gehad.
 • Het is niet verstandig te veel bezittingen van dezelfde soort in portefeuille te hebben.
 • Een correlatie (het vinden van een verband) geeft nog geen causaliteit (oorzaak) aan.
 • Op de huizenmarkt drijft een hypotheekrenteaftrek de prijs van huizen op.
 • Een gevolg van de afwijzing door mede-wetenschappers, en het feit dat het verschijnsel dat men voorspelt zich nog niet heeft voorgedaan, kan bij de boodschapper twijfel doen ontstaan.
 • Veel beleidsadviezen (uit de wetenschap) betreffen mogelijke ontwikkelingen voor een langere periode, terwijl politici juist met een korte tijdshorizon (bv. een kabinetsperiode) en met actuele ontwikkelingen werken. Oorzaken van politieke onwil kunnen gevonden worden in het verschil in termijn tussen de voorstellen en de politiek.
 • Uiteindelijk is internationale politiek altijd lokaal.
 • Mensen wegen iets negatiefs veel zwaarder dan een positieve gebeurtenis.
 • Door de ontwikkelingen in de tijd wordt men ontvankelijk voor andere gedachten.
 • Een voortdurend herhalen van argumenten kan ertoe bijdragen dat de overheersende mening verandert.
 • Omstandigheden kunnen ertoe leiden dat men de noodzaak van maatregelen inziet, of dat de kosten van de te nemen maatregelen zo sterk dalen, dat men bereid is maatregelen te nemen.
 • Wat voor zin heeft het een al afgesloten discussie weer te openen?
 • Vaak is een conclusie al getrokken voordat een discussie is begonnen.
 • Het alleen luisteren naar een dominante of politiek gewenste mening is een vreselijk gevaarlijke strategie met mogelijk grote maatschappelijke gevolgen.
 • Beter is het eerder maatregelen te nemen en het dak te repareren als de zon schijnt.
 • Politiek en wetenschap zijn niet op een waardevrije manier te bedrijven, maar zonder rationele analyse kunnen beide niet.
 • Cultuur samenvatten in een beperkt aantal dimensies die in principe wereldwijd relevant zijn, is volgens antropologen onmogelijk.


Kerst onder de regenboog

Dinsdag 26 december 2017 - Tweede Kerstdag
Feinsum onder de dubbele regenboog op Tweede Kerstdag 2017Dubbele regenboog
Dit jaar geen witte kerst, maar een grijze kerst.
Toch breekt vanmorgen hier en daar de bewolking en laat de zon even iets van zich zien.
En gedurende enkele minuten komen we dan in het Friese Feinsum onder een kleurrijke heldere regenboog, zelfs een dubbele regenboog.

dinsdag 26 december 2017

The Nativity Story

Dinsdag 26 december 2017 - Tweede Kerstdag
De DVD-cover van The Nativity Story

Kerstfilm
Kerstfilms behoren al vele jaren tot de Nederlandse en ook buitenlandse traditie tijdens of rond de kerstdagen. Er bestaat een breed scala aan kerstfilms, alle met een eigen insteek en boodschap.
Vroeger ging je naar de bioscoop op bijvoorbeeld Tweede Kerstdag, en in de loop der jaren zijn de mogelijkheden om een kerstfilm thuis te bekijken nogal uitgebreid, want videofilms en films op DVD en ook te bekijken via internet bieden volop mogelijkheden om een gewenste kerstfilm thuis te bekijken.
Bij ons thuis was het er nog nooit van gekomen om de film 'The Native Story' eens te bekijken. Deze film kwam elf jaar geleden al uit, en hij lag thuis al enkele jaren te wachten op een passend kijkmoment, dat gisteren aanbrak toen de kerstvisite was vertrokken, dus wij op de bank om deze film te bekijken.

Waardevol voor de Kersttijd
Deze film gaat vooral over de (ook innerlijke) reis van Maria (gespeeld door actrice Keisha Castle-Hughes), een eenvoudig meisje dat door God op miraculeuze wijze wordt uitverkoren om moeder te worden en zijn van Jezus, Gods eniggeboren zoon. Als film geeft het een vrij getrouw beeld van de bekende bijbelse verhalen rond de geboorte van Jezus Christus.
Regisseuse Catherine Hardwicke gaf eens aan dat ze zich bij het maken van deze film niet wilde vastklampen aan de kerkelijke doctrine rondom het geboorteverhaal van Jezus. Ze wilde met haar Jezus-film vooral een menselijk verhaal vertellen.
Opmerkelijk is dat dit de eerste Hollywoodfilm is die indertijd in het Vaticaan in wereldpremière is gegaan, in aanwezigheid van ongeveer zevenduizend genodigden. Hans Geybels, de woordvoerder van kardinaal Danneels, noemde de film eens "waardevol voor de Kersttijd". Er mag dan ook wel worden gesteld dat deze Jezus-film ook in rooms-katholieke kringen in goede aarde viel, om het maar eens op zijn bijbels uit te drukken.


Dramatische en fascinerende verfilming
De film biedt een mooi evenwicht tussen de verschillende actoren van het geboorteverhaal van Jezus.
De spanning van de Romeinse bezetting van Israël ervaar je; lenig wordt toegewerkt naar het vertrek van de goedaardige Jozef, die zijn zwangere vrouw meeneemt op een gevaarlijke reis naar de volkstelling in Bethlehem; heel mooi is de lange aanloop die de zogenoemde Wijzen uit het Oosten nemen om op het moment van de waarheid bij de pasgeboren Jezus te arriveren, en schitterend zijn de filmbeelden van deze magiërs als ze te midden van de outlaws van de toenmalige samenleving - de schaapherders - het kindje Jezus aanschouwen. Heel bijbels waren daaraan voorafgaand al de beelden van één van die herders in het veld, die de vermoeide Maria en Jozef even bij zich op adem laat komen, waarna de geboden gastvrijheid van deze 'laatste' resulteert in het als 'eerste' mogen aanschouwen van het pasgeboren kindje Jezus. Zo werd de laatste de eerste.
De verschrikkelijke kindermoord in Bethlehem in opdracht van koning Herodes zie je al vanaf het begin met dreiging aankomen, die is niet te meer te vermijden en trekt dood en verderf door het geboortedorp, ondanks het feit dat de magiërs geen gehoor hebben gegeven aan de oproep van Herodes om de geboorteplek aan te wijzen.
Het laatste visioen, lange tijd na het visioen van Zacharias in de tempel, geeft Jozef opdracht om met zijn vrouw samen met het kindje Jezus voor deze kindermoord te vluchten naar buurland Egypte, waar zij aan het eind van de film als vluchtelingen arriveren, getuige de piramiden die in de verte in beeld komen.

Trailer
Einde van het filmisch verhaal over liefde en lotsbestemming, over onheil en onderdrukking, en over dat Kind, dat de geschiedenis van onze wereld - en daarmee van ons - een geheel andere wending heeft gegeven.maandag 25 december 2017

Vrolijk Kerstfeest Iedereen in Stiens

Maandag 25 december 2017 - Kerstfeest
Kerstverhaal voor de kinderen bij de kerststal in de Stienser Sint-Vituskerk

Kerstintentie: van de V(v)ader naar de Z(z)oon
Het Kerstfeest vieren we vanmorgen in de Stienser Sint-Vituskerk. Vorig jaar gingen we tot de vader, vanmorgen gaan we tot de zoon. Evenals vorig jaar is vader, dominee Evert Overeem tijdens de ochtenddienst de voorganger in De Hege Stins te Stiens, en is zoon, dominee Jaap Overeem tijdens de ochtendviering de voorganger in de Sint-Vituskerk.
Omdat het ter gelegenheid van het Kerstfeest voor een ieder een goede Kerst-intentie zou zijn om van de Vader naar de pasgeboren Zoon te gaan, ligt het ook wel een beetje voor de hand om vanmorgen naar de Sint-Vituskerk te gaan, naar de Kerstviering met de kinderen op deze vroege Kerstochtend.

United zingt prachtige songs en begeleidt alle gezangen
Folle gjin genôch
Veel, zoniet alles is er aan gedaan om van deze Kerstfeestviering een ware belevenis te maken. Al weken zijn Ciska Haijma-Vis, Gert-Jan Zuidema en Jaap Overeem bezig om een kinderkoor van zo'n 30 kinderen goed voor te bereiden op hun inbreng in deze feestelijke ochtendviering voor jong en oud.
Er is ook een vertelster, Hiltsje Groendijk-Cuperus, de kerk is prachtig versierd in Kerst-stijl, onze gemeenteband United zingt prachtige songs en begeleidt ook de samenzang, de jeugd van Peper & Zout heeft een knappe film gemaakt - waarmee wij in gebed gaan - waarin zij bidden voor de nood in de wereld dichtbij en veraf,  en in het koor van onze dorpskerk - waar het Kerstfeest al vele eeuwen is gevierd - staat een immense kerststal, met daarin twee forse schapen, die met hun geblaat een niet geplande doch perfect getimede bijdrage leveren tijdens het aansteken van de Kerstkaars.
Het kinderkoor steelt verschillende malen de show tijdens hun zangstukken. Ze zingen hun liedjes expressief, zachtjes waar het kan, enkele malen in wisselzang, krachtig waar het er uit moet springen, en als we in samenzang aan het eind van de viering het 'Go, tell it on the mountains' nogmaals zingen, klinken helder en klaar de kinderstemmen super-enthousiast vrolijk boven de gemeentezang uit.

Wat we hier vanmorgen dan ook beleven, is hartverwarmend.

Vrolijk Kerstfeest voor Iedereen!

Twee schapen in de Kerststal van de Sint-Vituskerk te Stienszondag 24 december 2017

Kerstsamenzang 2017 in Feinsum

Zondag 24 december 2017 
Kerstsamenzang in Feinsum met fanfarekorps Crescendo uit Hijum/FeinsumDorpsbelang Stiens
De jaarlijkse kerstsamenzang op de Kerstavond vindt vanavond wederom plaats in de Sint-Vituskerk van Feinsum, die voor deze gelegenheid bij aanvang om 19.30 uur nagenoeg vol zit.
De aanwezigen worden verwelkomd door de vice-voorzitter van het organiserend Dorpsbelang Feinsum, secretaris Klaas Hoekstra. In zijn openingswoord schenkt hij onder andere aandacht aan het feit dat twee weken geleden een groep dorpsbewoners de hele dorpskerk schoon heeft gemaakt tijdens de jaarlijkse grote schoonmaakbeurt; we zitten er vanavond dan ook schoon en warmpjes bij.

Fanfarekorps Crescendo van Hijum/Finkum
Daarna begint het fanfarekorps Crescendo uit Hijum/Finkum te spelen, onder leiding van dirigente Hilda Wiersma. Het korps begeleidt evenals in voorgaande jaren vanavond ook de samenzang.
Begonnen wordt met een medley, waarin ook het gezang 'Komt allen tezamen' een plaats heeft. Dat wordt opgewekt gespeeld, zodat je het gevoel krijgt dat er iets staat te gebeuren. Geen wonder, het Kerstfeest staat voor de deur.
Daarop volgt een Frozen-medley, en dan is het tijd voor samenzang met het wereldberoemde Kerstlied 'Stille nacht, heilige nacht!'

Ook dit jaar weer prachtige tekstborden in de kerk
Kerst in koperklanken
Voordat de spreker het woord krijgt, volgt een muzikaal intermezzo in drie delen van Crescendo. Eerst spelen ze 'You raise me up', waarin de kerstklokken helder klinken, en dat wordt ingezet en vervolgd in het slotstuk met een stevige inzet van de drummer van het korps.
Tweede muziekstuk is 'Fairytale of New York', waarin duidelijk de Ierse folk-stijl doorklinkt.
De drieluik wordt afgesloten met 'It's beginning to look a lot like Christmas'.

Hendrik Liemburg op de preekstoel
Verteller Hendrik Liemburg
Daarna komt verteller Hendrik Liemburg uit Britsum aan het woord. Hij vertelt onder andere over de smartphone, alhoewel hij zich realiseert dat de smartphone evenveel (of eigenlijk niets) te maken heeft met het Kerstfeest als de kerstboom. In een Kersttijd waarin de behoefte aan wereldvrede altijd iets meer dan gemiddeld wordt gemist, geeft hij aan dat het geloof ook heden ten dage nog steeds zowel ten goede als ten kwade wordt ingezet.
Hendrik Liemburg geeft ons mee: 'Kinderen zijn van nature nooit de veroorzakers van het kwaad, maar in de praktijk wel de slachtoffers'. Gelukkig het kind dat in Fryslân wordt geboren en opgroeit - ten opzichte van bijvoorbeeld Soedan - want als kind moet je wel het geluk hebben dat je geboren wordt en opgroeit in een regio waar het goed leven is.

Kerkraam Sint-Vituskerk Feinsum
Kerstkransje plus
We beantwoorden deze kerstoverdenking met het lied 'Komt allen tezamen'.
Daarna volgt weer een muzikaal intermezzo van Crescendo met 'Merry Christmas Everybody' van Slade, 'Happy Christmas (War is over)' van John Lennon en Yoko Ono, en 'We all stand together' van Paul McCartney. De kerkgangers beantwoorden deze drieluik met een lang applaus als dank.
Staande zingen we tenslotte met zijn allen het 'Ere zij God'.
Daarna worden alle medewerkers van deze kerstbijeenkomst bedankt door Klaas Hoekstra, en tijdens het slotstuk van Crescendo wordt iedereen getrakteerd op warme chocolademelk of Glühwein, met het welbekende kerstkransje erbij. Dan is er nog volop gelegenheid om als dorpsgenoten en gasten met elkaar na te praten tijdens deze vooravond van Kerst 2017.

zaterdag 23 december 2017

Let op: Bietencampagne

Zaterdag 23 december 2017
Langzaam door de bocht bij de entree van Feinsum

Bietentransport
We zitten hier in het noorden van Fryslân nog in de jaarlijkse bietencampagne. Her en der worden - op diverse voor grote vrachtwagens goed toegankelijke opslagplaatsen - hoge bulten suikerbieten opgeworpen, in afwachting van transport naar de suikerfabriek.
Maar om het op die opslagplaatsen te krijgen, moet het eerst worden gerooid, van het land gehaald, en naar die opslagplaatsen gebracht.

Let op gevaarlijk wegdek
Dat is wat gisteren en ook vandaag gebeurt op een akker aan de Hege Hearewei, ten westen van het Friese Feinsum. De suikerbietenrooimachine is vandaag de hele dag bezig om de laatste bieten te rooien. Grote tractoren rijden de hele dag af en aan om de suikerbieten vanaf het land over de Hege Hearewei richting Hallumerhoek te transporteren.
Dat transport door die tractoren met hun hoge aanhangers - met beide die enorme wielen - brengt vanzelfsprekend met zich mee dat het wegdek over de volledige lengte van het transporttraject onder een gladde laag klei komt te liggen. Dat alle andere voertuigen die daar over heen moeten vuil worden, ligt wel voor de hand, maar dat het wegdek door die klei erop gevaarlijk glad wordt, is een niet te verwaarlozen risico voor de verkeersveiligheid.

Zorgvuldige boer
Daarom zorgt de plaatselijke bietenboer er vandaag voor dat één van de medewerkers de hele dag op een andere tractor over het transporttraject heen en weer rijdt om zo grondig mogelijk alle klei van het wegdek te schrapen met schuivers vóór- en achterop de tractor.
Ook op de splitsing van de Hege Hearewei en de Holdingawei waar het verkeer in een nu gladde bocht vanuit de Friese Bildthoek het dorp Feinsum in rijdt, wordt zo goed als mogelijk alle klei van het wegdek verwijderd.

Goed spoelen
En als aan het eind van de middag de rooimachine klaar is, en de laatste vracht suikerbieten van het land is gehaald, doet de tractor weer zijn best om de laatste kleikluiten van het wegdek te verwijderen, waarna een tweede grote tractor met een enorme giertank volgt, die het hele wegdek met een grote hoeveelheid water naspoelt, om vervolgens de laatste resten klei zo goed als mogelijk van de doorgaande wegen te halen.
Petje af voor deze suikerbietenboer, die al het mogelijk er aan doet om zijn partij suikerbieten zo snel mogelijk van het land te halen, en er dan ondertussen de hele dag en ook na afloop van zijn rooiwerk er nog voor te zorgen dat de wegen zo schoon mogelijk worden achtergelaten.

Wederzijdse verantwoordelijkheid
Omdat het wel even zal duren voordat alles door regen en berijden van het wegdek zal verdwijnen en het wegdek niet meer zo glad zal zijn, blijft het voor het overige verkeer opletten in verband met de gladheid. Laten we hopen dat alle verkeersdeelnemers hun snelheid hier aanpassen, opdat ongelukken worden voorkomen.
En zo heeft iedereen ook hier - zoals overal en altijd - zijn eigen verantwoordelijkheid te dragen voor een zo veilig mogelijk verkeer.

woensdag 20 december 2017

Burgemeester & Wethouder op werkbezoek in Ultreia in Feinsum

Woensdag 20 december 2017 
Burgemeester Joop Boertjens, Durkje Koehoorn-de Jong en wethouder Gelly Visser met de Feinsumer kerst-oranjekoek van Ultreia  
Werkbezoek B&W Leeuwarderadeel
Dat het Anno 2017 ook in de Friese gemeente Leeuwarderadeel nog zo is dat een burgemeester en de wethouders dicht bij de gemeenschap staan, blijkt als wij eind november 2017 bericht krijgen van het gemeentelijk bestuurssecretariaat dat burgemeester Joop Boertjens en wethouder Gelly Visser in december 2017 graag eens bij ons thuis op bezoek komen in onze nieuwe woning 'Ultreia' te Feinsum.
Met de oplevering van onze nieuwbouwwoning is het kleine nieuwbouwplan van het dorp voltooid, en toen de bouw van onze nieuwe woning voltooid was, is de laatste bouwkavel benut, is het laatste huis van Feinsum gebouwd, en is het dorp 'af en klaar'.

Afscheid van de gemeente Leeuwarderadeel
Om dat luister bij te zetten komen burgemeester en wethouder vanmiddag bij ons op bezoek, op de dag dat later vanmiddag in De Skalm te Stiens informeel afscheid zal worden genomen van alle inwoners van de gemeente Leeuwarderadeel, immers op 31 december 2017 wordt onze gemeente Leeuwarderadeel opgeheven, en zal verder gaan als combinatie met de nabuurgemeente Leeuwarden.

Refugio Ultreia aan het Jabikspaad in Feinsum
Bij aanvang van dit werkbezoek schenken we eerst aandacht aan de prachtige locatie van onze nieuwe woning, gelegen aan de dorpsrand van Feinsum, met panoramisch uitzicht over de weidse akkers, graslanden en over de Feinsumer Feart, richting Onze Lieve Vrouwenparochie en Oude Leije, ten westen van Feinsum.
Bij een bezichtiging van de woning komen we ook in de Fryslân-kamer en in de Sint-Jacobskamer, beide met uitzicht op het Friese Jabikspaad; de kamers waarin respectievelijk de thema's Fryslân en Pelgrimeren centraal staan.

Gelly Visser, Wiep Koehoorn, Joop Boertjens aan de koffie met Friese oranjekoek

Ljouwerteradiel, tige tank!
Met een gezellige koffie met oranjekoek-sessie sluiten we dit B&W-werkbezoek af. De Friese oranjekoek met daarop de Feinsumer pelgrimsfoto die ook is gepubliceerd in de gemeentelijke afscheidsglossy 'Tegearre oer' gaat mee naar het gemeentehuis, bestemd voor de ambtenaren van onze gemeente Leeuwarderadeel, die zich gedurende hun werkzame leven met hart en ziel hebben ingezet voor een goed functioneren van onze gemeente, waaronder ook de gemeentemedewerkers die betrokken waren bij bijvoorbeeld de grondverkoop en de vergunningverlening voorafgaande aan de bouw van onze mooie woning.


Nijkleastervergadering in Adventstijd

Maandag 18 december 2017 
In het koor van de kerk begint het Nijkleaster-bestuur haar vergaderingStilte & bezinning voorafgaand aan verbinding
De laatste bestuursvergadering van dit jaar van de Stifting Nijkleaster vindt vanavond plaats in de Voorkerk van de Sint-Radboudkerk te Jorwert, de vestigingsplaats van het Friese Nijkleaster.
Als bestuurders beginnen we zoals te doen gebruikelijk in het koor van de kloosterkerk met een meditatief moment van stilte & bezinning, onder leiding van de pionierspredikant van Nijkleaster: Hinne Wagenaar.

Naar een permanente kloostervestiging
Daarna volgt de zakelijke vergadering, waarin we terugblikken op enkele zaken van het afgelopen kalenderjaar, en vooruitblikken op bestuurszaken die in het komende jaar ter bestuurstafel zullen komen, waarbij veel tijd wordt besteed aan de plannen om op termijn iets ten noorden van Jorwert het Westerhûs als permanente kloostervestiging te realiseren.

zondag 17 december 2017

De muzikale weg naar kerstmis 2017

Zondag 17 december 2017 - 3e Zondag van Advent
Auke de Boer op vleugel & Folkert-Hans Tolsma op trompet in De Hege Stins
Kerst-traktatie
De Evangelisatiecommissie van de Protestantse Gemeente van Stiens organiseert vanavond in De Hege Stins te Stiens het jaarlijkse Kerstconcert. Het is haar muzikale weg naar kerstmis, verzorgd door twee muzikanten, in samenwerking met een vertelster.
Onze gemeente-organist Auke de Boer vormt voor dit Kerstconcert een gelegenheidsduo met de populaire blaasmusicus en zanger Folkert-Hans Tolsma. Met wisselende instrumentele samenstellingen van kerkorgel, vleugel, saxofoon, klarinet en trompet worden alle aanwezigen in de kerkzaal vanavond getrakteerd om prachtige Kerstmuziek.

Maria & Jozef met Jezus
Toegezongen op papa-dag
Op het liturgisch centrum staan nog steeds de twee beeltenissen van Maria & Jozef, waarvan stiefvader Jozef het kindje Jezus op zijn armen heeft. Vanmorgen werd uitgeroepen dat Jozef vandaag zijn Papa-dag heeft, en welverdiend, want Jozef verdwijnt na de geboorte van Jezus nogal (te) snel uit beeld. Maar vanavond zijn Jozef & Maria er met hun kindje helemaal bij.

Volop Kerst-variatie
Nu eens luisteren we naar de instrumentele intermezzo's, dan weer worden we uitgenodigd om vooraf geselecteerde Kerstliederen in samenzang mee te zingen; en er is tweemaal gelegenheid voor de mensen in de kerkzaal om uit een lijst van tien graag gezongen Kerstliederen een tweetal verzoeknummers te roepen, en na het Kerstverhaal wordt door Folkert-Hans Tolsma het welbekende lied 'Mag ik dan bij jou' solo gezongen, met begeleiding op vleugel door Auke de Boer.

Vertelster Wiepie Tolsma
Eind goed, al goed in Bolivia
Vertelster vanavond is Wiepie Tolsma, die een kerstverhaal vertelt, handelend over een straatkind in Bolivia, die terechtkomt in een opvang voor dakloze kinderen, en die daar met de nodige zorg wordt opgevangen. Het is een waar Kerstverhaal, met een happy end, want mede door de de zorg die aan dit straatkind is verleend, is deze kansarme jongen nu - meer dan twintig jaar later - advocaat.
Eind goed, al goed!

Folkert-Hans Tolsma speelt de kerststerren van de hemel

Kerst beleven
Dat deze zondagavond van de 3e Advent een top-avond wordt, had je kunnen weten, want als twee zulke topmuzikanten het beste van toetsen & blazen bij elkaar brengen, kan het niet anders of het moet behalve inhoudelijk ook in muzikaal opzicht een belevenis worden. En een belevenis is het zeker, vooral als onder de speelse klanken van de vleugel en de stevige noten van ons kerkorgel de spetterende klanken van de drie verschillende blaasinstrumenten - met zelfs ook die snelle wisselingen tijdens de muziekstukken - de boventoon voeren. Kortom een ware muzikale belevenis, ofwel een vrolijke muzikale weg naar kerstmis 2017, op deze derde zondag van Advent.

Drie kaarsen branden vandaag
donderdag 14 december 2017

Afscheid Officier Leendert Klaassen van Stenden Hogeschool

Donderdag 14 december 2017
Leendert Klaassen, Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Afscheid als voorzitter van het College van Bestuur
Vandaag neemt Leendert Klaassen afscheid als voorzitter van het College van Bestuur van Stenden Hogeschool. Op de dag dat NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool op 1 januari 2018 fuseren tot NHL Stenden Hogeschool gaat Leendert met pensioen. Vandaag zijn alle notariële fusiedocumenten ondertekend, dus deze dag is bij uitstek een natuurlijk moment om officieel en welverdiend afscheid te nemen van onze hogeschool.
Na zijn voorgaande functies als burgemeester, griffier van de Eerste Kamer en bestuurder van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie sloot Leendert Klaassen zijn professionele loopbaan bij onze hogeschool af als voorzitter van het College van Bestuur, na de succesvolle bestuursperiode waarin Leendert ook een ware ambassadeur is geweest voor internationalisering van het hoger (beroeps)onderwijs. Dat is dan ook de reden dat zijn afscheid vandaag met name in het teken staat van Internationalisering van het het hoger onderwijs.

Internationalisering en Kwaliteit
In de volle nieuwe en grootste collegezaal van Stenden Hogeschool worden alle aanwezige genodigden uit binnen- en buitenland hartelijk welkom geheten door Erica Schaper, onze nieuwe voorzitter van het College van Bestuur in oprichting van NHL Stenden Hogeschool. Zij roemt Leendert Klaassen als één van de 'founding fathers' van onze aanstaande, nieuwe fusiehogeschool en meldt dat de aan Leendert gelabelde thema's Internationalisering en Kwaliteit vandaag centraal zullen staan tijdens deze afscheidsbijeenkomst.

Celebrate your legacy!
Dan volgt Wayne Johnson, 'Head of (international) Sites', die vanmiddag als presentator de afscheidsspeeches aan elkaar verbindt. Wayne attendeert eerst de aanwezige familieleden van Leendert op het feit dat zij vanmiddag veel zullen horen over de impact die Leendert in de afgelopen jaren heeft gehad op de internationalisering van het hoger onderwijs. En Leendert roept hij op tot: "Celebrate your legacy". Tijdens zijn speech toont hij tussen de bedrijven door enkele filmfragmenten waarin onze collega's en studenten van de vier internationale campus sites in Zuid-Afrika, Qatar, Thailand en op Bali waarderende woorden spreken en zingen ten afscheid van Leendert.

Kind, warm and gratious
Dan volgt de afscheidsspeech van professor Stephen Dunnett, vice provost at State University of New York at Buffalo in de Verenigde Staten, tevens voorzitter van onze Raad van Advies van de Global Campus Sites. Dunnett roemt de insteek van Stenden Hogeschool om onze focus op 'Global Competences', immers de 'Global labour market' vraagt tegenwoordig om afgestudeerden die 'global competent' zijn.
Stenden Hogeschool noemt hij 'a highly internationalised institute', en haar voorzitter Leendert Klaassen karakteriseeert hij als: 'kind, warm and gratious'.
Stephan Dunnett over internationalisering heden ten dage: "There is no going back!"

Burgemeester van het HBO
Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen is de volgende spreker. Hij betitelt Leendert Klaassen als de 'special envoy' (afgezant, ambassadeur) van Stenden Hogeschool, en ook van het hele HBO. En in deze tijd van verregaande netwerkvorming in de internationalisering kun je dan eigenlijk niet stellen dat Leeuwarden het centrum van de wereld is, maar je mag Leeuwarden in het algemeen en Stenden Hogeschool in het bijzonder wel met recht een internationale hotspot noemen.
Thom de Graaf:

 • We hopen dat onze nieuwe onderwijsminister een stimulans wil geven aan internationalisering van het hoger onderwijs.
 • Studenten krijgen een ruimere blik in 'international classrooms'
 • Er is geen andere hogeschool in Nederland die het met haar Global Campus Sites zo structureel en grondig heeft aangepakt als Stenden Hogeschool.
 • Stenden Hogeschool is een mooi rolmodel voor hoe internationalisering van hoger onderwijs kan worden vormgegeven.

Behalve zijn buitenland-aanpak roemt Thom de Graaf ook de binnenlandse inzet van Leendert Klaassen in het hoger beroepsonderwijs. Daarbij roemt hij zijn prestaties met betrekking tot het realiseren van de nog recente conversie-operatie in het Hoger Economisch Onderwijs, en geeft daarbij aan dat de kracht van Leendert ligt in het feit dat hij iedereen wel de ruimte geeft om te handelen, en dat hij dan toch uitkomt waar hij wil. Thom de Graaf: '"Je was een burgemeester in het HBO" en "NHL Stenden Hogeschool is mede dankzij jou, Leendert, nu klaar voor de volgende stap".

Naam met respect uitgesproken
Dan volgt een verrassend deel van de middag.
Eerst krijgt Cees Bijl het woord om Leendert Klaassen toe te spreken vanuit zijn functie van voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Stenden Hogeschool. Hij roemt Leendert ook om zijn goede begin binnen de hogeschool jaren geleden, toen hij met een luisterende houding zijn werk begon en Leendert de nadruk vanaf dat moment heeft gelegd op onderwijskwaliteit.
Cees Bijl:

 • Waar haalt de man de tijd en de energie vandaan?
 • De naam van Stenden Hogeschool wordt met respect uitgesproken.

En dan geeft hij het woord door aan Ferd Crone, de burgemeester van de gemeente Leeuwarden, die met de eerst omgehangen ambtsketen aangeeft dat hij nu officieel in functie als burgervader spreekt. Hij begint met de mededeling dat hij vanmiddag Leendert niet de onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau kan uitreiken, want die onderscheiding heeft Leendert al. Dan volgt zijn toespraak, waarin hij met klem benadrukt dat het Leeuwarder hoger onderwijs een hoge waarde toevoegt aan de stad. Burgemeester Crone wijst op de bijdrage die Leendert Klaassen in meerdere opzichten leverde aan de stad en aan de organisaties in de regio, en wijst ons op het groot aantal nevenfuncties dat Leendert naast zijn voorzitterschap van ons College van Bestuur vervult. En dan komt de grote verrassing als Crone meedeelt dat het onze koning heeft behaagd om Leendert Klaassen vandaag koninklijk te onderscheiden als 'Officier in de Orde van Oranje-Nassau'. Leendert krijgt de versierselen daartoe opgespeld, met een stevig applaus van de zaal, waarmee de aanwezigen in de zaal deze welverdiende onderscheiding van harte onderschrijven.

Kwaliteit in relatie tot missie, visie en strategie
En dan aan het eind van deze sessie maakt Leendert Klaassen van de gelegenheid gebruik om tot slot zijn afscheidsspeech te houden. Hij begint te vertellen dat alle loftuitingen van vanmiddag wel heel erg ver gaan, maar dat hij er wel heel dankbaar voor is.
In zijn toespraak staan items centraal zoals: Internationalisering, Publiek bestel, Rechtmatigheid en Doelmatigheid, Transparantie, en Kwaliteit in relatie tot missie, visie en strategie.
Leendert Klaassen: "Ik heb mogen ervaren dat je van het hoger onderwijs gaat houden".
Dan roemt hij de kwaliteiten en de inzet van onze hogeschoolmedewerkers, van het management, en van de leden van de medezeggenschapsraden, en zegt dat hij veel heeft gehad aan de professionaliteit van alle mensen met wie hij dagelijks werkte.
Tenslotte bedankt hij alle sprekers van vanmiddag en sluit dan af met de stelling: "Maatgevend is de kwaliteit van wat we willen bieden".