woensdag 30 januari 2013

Start Proefvisitatie Media en Entertainment Management

Woensdag 30 januari 2013 
Expositieruimte van Media en Entertainment ManagementKlaar voor de start
Op de scheiding van ochtend en middag is het stil, heel stil, in de twee geschakelde zalen van Stenden University Hotel in Leeuwarden. Vanmorgen zijn collega's en studenten hier aan het werk geweest om de beide vergaderzalen in gereedheid te brengen voor de Proefvisitatie van de HBO-bachelor-opleiding Media en Entertainment Management van Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

Keurmerk voor hoger onderwijs
Eenmaal in de zes jaar moet elke graadverlenende opleiding in het Nederlandse hoger onderwijs worden geëvalueerd, beoordeeld en goedgekeurd om als een door de Nederlandse overheid erkende opleiding in de daarop volgende jaren te mogen worden aangeboden binnen het Nederlandse stelsel van hoger onderwijs.
Dit jaar is onze opleiding Media en Entertainment Management aan de beurt om te worden beoordeeld door een visitatieorganisatie, teneinde het vereiste keurmerk van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie te verdienen.

Generale repetitie
Vanmiddag zijn de laatste voorbereidingen getroffen en vanmiddag is als generale repetitie de zogenoemde Proefvisitatie aangevangen, om met elkaar te bekijken of de opleiding tijdig gereed is voor de visitatie en om met elkaar nog eens het hele draaiboek door te nemen van alle voorbereidingen en de uitvoering van zo'n voor de opleiding belangrijke visitatiedag.

Panelgesprekken
Aan de andere zijde van de flexibele tussenwand is een panelopstelling opgebouwd. Daar zullen vanmiddag, vanavond en morgen panelgesprekken plaatsvinden tussen een proefvisitatiecommissie en de afzonderlijke panels van studenten, afgestudeerden, werkveldvertegenwoordigers, management en docenten, die allen de te visiteren opleiding vertegenwoordigen.

Documentenstudie
Aan deze zijde van de flexibele tussenwand ligt een groot aantal documenten van de te beoordelen opleiding. Deze documenten zijn voor een deel als hard copy-versie in te zien en voor een deel (ook) in een digitale versie. Hier liggen bijvoorbeeld Onderwijsmoduulboeken, Notulen van de Opleidingsexamencommissie, Scripties van studenten, Onderwijsexamenreglementen, Beleidsdocumenten, Tevredenheidsonderzoeksrapportages, Toetsen en Studieboeken. Via een autorisatiecode is het mogelijk een groot aantal documenten digitaal te raadplegen, die op het netwerk van de hogeschool zijn opgeslagen voor dergelijke audits.

Aanvang Proefvisitatie
Op de scheiding van deze ochtend en middag is het hier nu stil. Straks zal het hier een drukte van belang zijn. Dan wordt het Proefvisitatiepanel hier ontvangen en ga ik ze briefen teneinde dit auditteam goed voorbereid aan haar werk te kunnen laten beginnen. Vanmiddag zal het audit team worden rondgeleid langs de diverse faciliteiten van de opleiding, waaronder het uitdagende leerbedrijf en de professionele studio. Vanmiddag wordt hier ook de eerste groep medewerkers van de opleiding verwacht om met het proefvisitatiepanel in gesprek te gaan over de uiteenlopende aspecten, die de kwaliteit van deze hogere beroepsopleiding bepalen.

dinsdag 29 januari 2013

Die eeuwige student

Dinsdag 29 januari 2013 
Keynote speaker Wayne Johnson presents The Eternal StudentsStenden Samenscholingsdag 2013 in Assen
Met bussen worden de medewerkers van Stenden Hogeschool vanmorgen van hun standplaats naar onze Stenden Hogeschoollocatie Assen gereden. We komen hier om 9.00 uur met honderden medewerkers bijeen in Theater De Nieuwe Kolk voor de jaarlijkse Samenscholingsdag voor alle medewerkers van Stenden Hogeschool.
Het thema van deze dag is 'Die eeuwige student'. Gedurende de hele dag wordt een groot aantal activiteiten rondom dit thema georganiseerd; vanmorgen in het nieuwe Asser theater en vanmiddag in de Asser Stenden Hogeschoolvestiging.
Om 9.30 uur wordt de Samenscholingsdag geopend met een muzikale show.
Daarna worden we welkom geheten door de leden van ons College van Bestuur: Leendert Klaassen & Klaas-Wybo van der Hoek.

Wayne Johnson
Eerste keynote speaker is Stenden-collega Wayne Johnson, de General Manager van onze Stenden Hogeschoolvestiging in Qatar, gevestigd in de hoofdstad Doha. Het thema van zijn presentatie is: 'The Eternal Student'. 
Wayne, die is opgegroeid in Zuid-Afrika, begint zijn presentatie over Nelson Mandela, die ook tijdens zijn jarenlange gevangenschap bleef studeren. Mandela: "Education is the most powerfull weapen to change the world". 
Centraal staat in de boodschap van Wayne dat het onderwijs dat wij als Stenden Hogeschool verzorgen niet alleen bedoeld is voor het ontwikkelingsproces van de student, maar zeker óók voor de ontwikkeling van alle mensen om ons heen.
Wayne Johnson:
 • When you stop learning, you stop living;
 • When your education stops, your learning starts;
 • Learning is a serious business;
 • Stenden means that you are not only learning here, but learning world wide. 
Niek van den Adel
Tweede spreker is Niek van den Adel, die is bekroond met de 'Hotello of the Year Award 2013'. Niek is afgestudeerd aan onze hogere hotelschool en werd twee jaar geleden als gevolg van een motorongeluk geconfronteerd met een hoge dwarslaesie. Maar dat weerhield Niek niet om nieuwe dingen te leren. Zo toont hij ons bijvoorbeeld een filmpje van zijn skiles op een skistoel op de piste.
Niek van den Adel:
 • Geluk zit niet in je benen;
 • Wat mij echt gelukkig maakt, zijn de dingen die ik nog kan;
 • Iedereen heeft een handicap, maar bij mij kun je dat beter zien;
 • De echte handicap zit in je hoofd.
Dick Swaab
Derde spreker is professor dr. Dick Swaab, hersenonderzoeker en auteur van het boek 'Wij zijn ons brein'.
Dick Swaab:
 • Tot het 3e/4e levensjaar zien we bij kinderen een spurt in de groei van hersencellen;
 • Onze hersenen zijn rond het 24e levensjaar volgroeid;
 • Iedereen heeft een uniek brein;
 • Men moet niet te lang wachten met de uithuisplaatsing van kinderen, omdat verwaarlozing van kinderen negatieve invloed heeft op de hersenen;
 • Tijdens grote eenzaamheid kunnen er hallucinaties uit je hersenen komen, terwijl je denkt dat het van buiten komt;
 • We zouden meer naar 'behandeling' moeten in plaats van 'straffen', indien er bij een dader sprake is van een hersenziekte;
 • Een goede docent is iemand die mensen nieuwsgierig maakt naar meer;
 • Tijdens leren worden nieuwe verbindingen in de hersenen gelegd, waar je de rest van je leven mee verder kunt.
Tim de Vries
Na de pauze luisteren we naar prachtig vioolspel van de twaalfjarige violiste Tim de Vries: Fantasy voor soloviool van Telemann en Caprices van Rode.

Gabriël Anthonio
Daarna volgt de vierde spreker: dr. Gabriël Anthonio, gedragswetenschapper/pedagoog, tevens lector bij Stenden Hogeschool. Het thema van zijn lezing is: 'Die eeuwige student ...... en het brein van die ander'. In een prachtige serie cases van 'Achterstevoren lopen', Boze man in tram 5' en 'Michelinpoppetje in het zwembad', vertelt Gabriël over zijn zoon Mahil: "met elkaar praten kan niet, maar met elkaar dansen wel'.
Gabriël Anthonio:
 • Je leert door iemand die sterker is dan jij;
 • Je leert door wat op je af komt;
 • Mahil sprak de mens in de mens aan, en niet de verwording ervan;
 • We zijn steeds op zoek naar het leren, onderzoeken die en maken contact;
 • Het brein van die ander leren we kennen in het aangezicht van die ander; 
 • De eeuwige student is gebaat bij die eeuwige docent.
Walking & Working
Na dit ochtendprogramma volgt een 'Winter Walking Lunch' van Theater De Nieuwe Kolk naar onze Stenden Hogeschoollocatie. Onderweg worden we getrakteerd op warme dranken en op Drents krentenbrood. Op het schoolplein worden we door onze Asser collega's in witte pakken ontvangen en krijgen we op het schoolplein een prima verzorgde lunch aangeboden in een gezellige entourage.
Na de lunch worden we 'at random' ingedeeld in de workshopsessie van vanmiddag. Ik ben ingedeeld als deelnemer van de volgende twee workshops van:
 1. Stenden-lector Jim Slevin, van het lectoraat Organizations and Social Media;
 2. Stenden lector Alex Riemersma, van het lectoraat Multilangualism in Education.

Speeddate, Listen and Dance
Daarna volgen de vooraf geplande speeddate-sessies; een mooie gelegenheid om vanuit je eigen werkzaamheden binnen Stenden Hogeschool eens kort van gedachten te wisselen met lectoren en met leden van hun kenniskringen. Ik heb gekozen voor een speeddate-sessie met:
 1. Lector Gabriël Anthonio, van het lectoraat 'Leadership and Change Management';
 2. Kenniskringlid Chris Beuker, over zijn PhD-onderzoek 'Beter resultaat door meer empathie'.
De afsluitende Receptie wordt ingeleid met een nieuwjaarstoespraak van Leendert Klaassen en daarna volgt tot 17.30 uur een informele sessie met muziek, totdat de bussen voorrijden om ons weer terug te rijden naar onder andere enkele hogeschoolvestigingen van Stenden Hogeschool.
We kunnen terugzien op een leerzame en zeker ook welverzorgde en aangename Samenscholingsdag 2013.

maandag 28 januari 2013

Een historische dag voor het Koninkrijk der Nederlanden

Maandag 28 januari 2013


"Zoals u allen weet, hoop ik over enkele dagen mijn 75e verjaardag te vieren. 
 Ik ben dankbaar dat het mij gegund is deze dag in goede gezondheid tegemoet te gaan. 
Aan het einde van dit jaar zullen wij herdenken dat ons land 200 jaar geleden een koninkrijk werd, waarmee in onze geschiedenis een nieuw tijdperk aanbrak. 
Het samenvallen van deze twee bijzondere gebeurtenissen is voor mij de aanleiding geweest te besluiten dit jaar uit mijn ambt terug te treden. 
Het lijkt mij een goed moment om deze stap, die ik al enige jaren overweeg, nu daadwerkelijk te nemen.

Ik heb het altijd als een uitzonderlijk voorrecht beschouwd een groot deel van mijn leven in dienst van ons land te kunnen stellen en overeenkomstig mijn opdracht invulling te mogen geven aan het koningschap. 
Daarbij was prins Claus mij vele jaren tot grote steun. 


Tot op de dag van vandaag heeft deze mooie taak mij veel voldoening geschonken. 
Het is inspirerend zich bij mensen betrokken te voelen, mee te leven met verdriet en te delen in tijden van vreugde en nationale trots. 
Dat heb ik eveneens mogen ervaren in de Caraïbische delen van ons koninkrijk, waar ik ook altijd veel warmte en hartelijkheid heb ondervonden. 

Ik treed dan ook niet terug omdat het ambt mij te zwaar zou vallen, maar vanuit de overtuiging dat de verantwoordelijkheid voor ons land nu in handen van een nieuwe generatie moet liggen. 

Het is met het grootste vertrouwen dat ik op 30 april van dit jaar het koningschap zal overdragen aan mijn zoon, de Prins van Oranje. 

Hij en prinses Máxima zijn ten volle op hun toekomstige taak voorbereid. 
Zij zullen ons land met toewijding dienen, getrouw de grondwet onderhouden en met al hun talenten een eigen invulling geven aan het koningschap. 


Gesterkt voel ik mij door de gedachte dat het plaatsmaken voor mijn opvolger niet betekent dat ik afscheid neem van ú. 
Ik hoop dat ik velen van u nog dikwijls kan ontmoeten. 

Ik ben u diep dankbaar voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven in de vele mooie jaren waarin ik uw koningin mocht zijn."

Hare Majesteit de Koningin


zondag 27 januari 2013

PIT-dienst in de Sint-Vituskerk

Zondag 27 januari 2013 
United en het mannenensemble in de Sint-Vituskerk

Een uurtje langer pitten
Normaal gesproken beginnen onze beide kerkdiensten op de zondagochtenden in De Hege Stins en in de Sint-Vituskerk om 9.30 uur. Periodiek wordt daar echter een uitzondering op gemaakt, waar het gaat om de zogenoemde PIT-diensten.
PIT-diensten zijn diensten die een uur later aanvangen, en die de gemeenteleden - vooral ook met het oog op uitgaande jongeren - de gelegenheid bieden om op zondagochtend een uurtje langer uit te slapen, om dan gezamenlijk naar de zondagochtendviering te gaan. Verder zijn het ochtendkerkdiensten, waarin meer dan gemiddelde variatie wordt ingebouwd, waarbij met name muziek een prominente plaats krijgt.

Veel variatie
Vandaag gaan we naar de PIT-dienst in de Stienser Sint-Vituskerk. Voorafgaand aan de dienst is er voor de kerkgangers de gelegenheid om met elkaar een kop koffie te drinken. Om 10.30 begint de kerkdienst, waarin dominee Jaap Overeem vanmorgen onze voorganger is.
Er is geen organist ingepland, omdat onze gemeenteband 'United' voor de muzikale ondersteuning zal zorgen. Verder heeft een gelegenheidsensemble van zeven heren uit onze gemeente zich terdege voorbereid om ook hun vocale medewerking aan deze kerkdienst te verlenen.
We zijn in Stiens al enkele jaren gewend aan een lector voor de bijbellezingen in de kerkdienst, maar deze maal worden we verrast met niet één, twee of drie, maar zelfs vier lectoren.
Ook in de muziek tijdens de kerkdienst wordt aandacht gevraagd voor iets nieuws.

Liedkeus
Discussiëren over liederen is zo oud als de weg naar Rome. Is ons huidige 'Liedboek voor de Kerken' bijvoorbeeld sleets geworden? Of vindt u de Opwekkingsliederen misschien te plat? Of gaat het je liturgisch allemaal boven de pet? Probeer maar eens om bijpassende liederen te selecteren voor een kerkdienst met muziek en teksten die iedereen ook nog aanspreken. 't Valt niet mee, maar 't is wel een leuke uitdaging.
Vandaag zingen United, het mannenensemble en wij als andere aanwezige gemeenteleden ook liederen van muziekpastor Marten Kamminga. Zijn liederen zijn doorgaans eenvoudig; je zingt ze al mee na ze één keer te hebben gehoord. Toch wordt in die eenvoud van het lied niets afgedaan aan de blijde boodschap, integendeel!.

Pittig met pit
Dat er qua variatie veel mogelijk is, zien en beleven we vanmorgen. De band zingt alleen, maar ook samen met het mannenensemble en met de gemeente. Tijdens één van de bijbellezingen van één van de vier lectoren, zingt een gelegenheidskwartet van de band en het ensemble bij de ronde achterwand van het koor van de kerk de gemeente en de lector toe.
Een andere bijbellezing wordt door de lectorengroep in woorden en in daden gepresenteerd. De tekst wordt gelezen en het verhaal van Jezus in de tempel wordt door de lectoren gelijktijdig gespeeld in het centrum van de kerkzaal.
Onder begeleiding van de muziekband zingen we in navolging van het mannenensemble een lied in canon.
Als kerkganger moet je goed opletten, want we krijgen veel en snelle wisselingen van luisteren en van meezingen.

Bepaald dus geen dienst om er even een uurtje bij te gaan zitten pitten; 
'but that's not a pity'.

Truth or Dare

Zaterdag 26 januari 2013 
Toanielgroep Sater spyle Truth or Dare yn LjouwertSater
Vanavond speelt de Friese toneelgroep 'Sater' in de Harmonie te Leeuwarden het toneelstuk 'Truth of Dare'.
Dit Friestalige toneelstuk is geschreven door Joke van Balen, die ook één van de drie toneelspeelsters is van haar stuk. De andere speelsters zijn Margriet Jorna en Joke Kuperus. 
De vertaalster is Agatha Hylkema en de regiseuse is mijn Stenden-collega Janneke Kingma. En verder werkt een groep muzikanten mee, bestaande uit componist Hans Haan, Willem Kingma, Martijn Heeg en Bolke van den Berg.
Durkje en ik zitten vanavond in een goed gevulde toneelzaal om ons te laten verrassen door Fries toneel van Sater.

Herkenbaar en hilarisch, maar ook vlijmscherp
Het toneelstuk gaat over drie vrouwen, rond de veertig en op een punt waar alles verandert. Ze zijn ondanks hun ogenschijnlijk succesvolle leven, dat is gevuld met carrière, met kinderen en met geloof in het eigen kunnen, in een midlife crisis terecht komen.
 • Carolien (gespeeld door Joke van Balen) is directeur, een ambitieuze carrièrevrouw, die vlijmscherp en pijnlijk feedback geeft aan Tineke en Merel. 
 • Tineke (gespeeld door Joke Kuperus) is getrouwd met een slager en werkt zes dagen van de week in de slagerij, als een tijdbom, volstrekt niet bewust van enig ontploffingsgevaar.
 • Merel (gespeeld door Margriet Jorna) heeft een spirituele inslag, doet aan yoga en heeft als enige ongetrouwde van het trio ineens een vurige kinderwens op 42-jarige leeftijd.

Het feest is over
De drie dames hebben samen economie gestudeerd in Groningen en zijn daarna ieder hun eigen weg gegaan.
Het stuk begint met een flashback, waarin we zien hoe deze drie vrouwen 15 jaar na afstuderen weer eens bij elkaar komen om een reünie van hun oude economische faculteit voor te bereiden.
Ze halen eerst allerlei herinneringen op en laten daarin aan elkaar zien wie en wat ze zijn geworden in het leven. Als publiek merken we dan dat deze ogenschijnlijk sterke, en ook heel verschillende, vrouwen leven in hun kwetsbare periode. Het feest van hun jonge levensjaren is geweest en ze moeten een nieuw leven opbouwen met zichzelf als hoofdpersoon.

Confrontaties
Na de eerste sessie in de woonkamer van Merel verplaatst de actie zich naar het café, waar een door alle drie oud-studenten geadoreerde klasgenoot in een band speelt. Dan gaan de dames los, geholpen door wijn en cognac.
Voordat je het in de gaten hebt, ben je als publiek betrokken bij een gevaarlijk spel, waarin het breekpunt van deze vroege veertigers in beeld komt.
In hun oude en bekende waarheidsspelletje 'Truth or Dare’ leggen ze - zij het na hopeloos voorafgaand protest - openhartig een aantal van hun geheimen bloot uit hun gezamenlijke verleden. Verzwegen amoureuze affaires, een echtgenoot die ongemakkelijk reageert als hij volkomen onverwacht de volgende ochtend met zoonlief mee moet naar het voetbalveld, een late kinderwens, het zijn enkele van de gebeurtenissen die zorgen voor een breuk in het tot aan vandaag nog zo vredige bestaan van Tineke, Merel en Carolien.

Vermakelijk stuk
En zo gaat het toneelstuk dus over relaties, over verantwoordelijk voelen en zijn, over verwachtingen hebben, over geluk en twijfel, maar vooral ook over bewust en onbewust verlangen naar .....
De teksten zijn humoristisch en vol mild cynisme.
Het geheel wordt doorspekt met mooie fragmenten live muziek van de band op het podium. Muziek, die de sfeer van het stuk versterkt en die de afzonderlijke acts aankleden en scheiden waar dat past.
De schouwburgzaal zit behoorlijk vol en het publiek reageert adequaat op humoristische en cynische sketches. De karakters en levenslopen van de drie klasgenoten worden knap op de bühne gebracht. Het speeltempo houdt de vaart erin en het stuk verveelt geen minuut. Voordat je het in de gaten hebt, gaat het licht uit en neemt dit Friese toneelgezelschap een welverdiend, enthousiast applaus in ontvangst.

Hâns, over waarheid en durf
Sater speelt dit stuk in februari 2013 nog driemaal, in Mantgum, in Warns en in Gorredijk, dus wie nog wil genieten van dit prachtige stuk, heeft nu nog de kans om erachter te komen wie 'Hâns' is en waar Hâns uit onverwachte hoek opduikt in de flashbacks van deze drie klasgenoten.
Tegen wie het aandurft als man of als vrouw om de waarheid onder ogen te zien, zou ik met betrekking tot de nog volgende drie toneelvoorstellingen willen zeggen: 'Net stinne, der hinne!'.

zaterdag 26 januari 2013

Bestuursvergadering Nederlands Bijbelgenootschap

Vrijdag 25 januari 2013
Variatie op NBG-beeldmerk

Besloten sessie
Het viel deze keer niet mee om een extra bestuursvergadering in de afgelopen weken in te plannen. Steeds was er weer iets dat ons belemmerde om als voltallig bestuur voorafgaande aan de reguliere bestuursvergadering van vandaag eens even enkele uren bijeen te komen om separaat een aantal zaken van personele en van intern bestuurlijke aard te bespreken. Dan was er sprake van ziekte, dan weer overviel ons de sneeuw en gladheid en ook het agendatechnisch zo arrangeren wat we in een complete samenstelling zouden vergaderen viel niet mee. Dat is dan ook de reden dat we het eerste gedeelte van de regulier ingeplande bestuursvergadering van vandaag aanvangen met een besloten sessie.

Jubileum 200 jaar NBG
In het tweede deel van deze vergadering in Haarlem gaan we nader in op een aantal zaken van meer mededelende aard; ook met betrekking tot diverse correspondentie en externe contacten van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).
Een ander, belangrijk punt van deze bestuursbijeenkomst is het samen met het management team bespreken van de planvorming met betrekking tot het jubileum dat we we in 2014 met velen zullen gaan vieren, ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het NBG. In dat verband bespreken we onder andere het NBG-jubileumthema voor 2014 daarna ook de begroting en de beoogde jubileumprojecten die voor 2014 zijn geformuleerd. Het ziet er goed uit en we hopen en verwachten dan ook dat dit belangrijke jubileumjaar een goed jaar zal worden voor het Nederlands Bijbelgenootschap, en voor het nog steeds gewenste bijbelwerk, waarvoor het NBG bijna twee eeuwen geleden is opgericht.

Kies Nú voor De Toekomst

Donderdag 24 januari 2013
De gemeenteraad roept op om deel te nemen aan het referendum


Referendum Leeuwarderadeel
Het zal hoogstwaarschijnlijk geen enkele volwassen burger van onze Friese gemeente Leeuwarderadeel zijn ontgaan dat we volgende week naar de stembus kunnen gaan.
Al maandenlang wordt erover gesproken om de stemgerechtige inwoners van onze gemeente zich uit te laten spreken over een ophanden zijnde fusie met de gemeente Leeuwarden òf met de andere vier plattelandsgemeenten van Noardwest-Fryslân.

Leeuwarden of Noardwest-Fryslân
Al sinds halverwege de vorige eeuw bestaat er een haat-liefdeverhouding tussen de gemeenten Leeuwarderadeel en Leeuwarden. In de negentiger jaren is al eens een referendum gehouden in de gemeente Leeuwarderadeel over mogelijke herindeling met de gemeente Leeuwarden. De bevolking van Leeuwarderadeel heeft die herindeling toen met een grote meerderheid afgewezen.
Daarna is lang gepoogd om via een intergemeentelijke samenwerking van de gemeenten Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Het Bildt en Ferweradeel toe te groeien naar een gemeentelijke herindeling van deze vier plattelandsgemeenten. Maar ook dat heeft niet geleid tot het beoogde resultaat.

Raadplegend referendum
Inmiddels hebben de kiesgerechtigden van de gemeente Leeuwarden een oproepkaart ontvangen voor een raadplegend referendum over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Leeuwarderadeel. Dit nieuwe referendum zal volgende week woensdag worden gehouden.
De gemeenteraad van onze gemeente Leeuwarderadeel is van plan om in de maand februari of maart 2013 een besluit te nemen over een herindeling van onze gemeente en wil daartoe graag de voorkeur van haar kiesgerechtigde burgers weten.
Met dit referendum kunnen wij als burgers aangeven aan welke raadsbesluit wij als inwoners van onze gemeente voorkeur geven, waarbij we kunnen kiezen uit:
 • Een herindeling met de gemeente Leeuwarden;
 • Een herindeling met de gemeenten van Noardwest-Fryslân (met Het Bildt, Franekeradeel, Harlingen en Menaldumadeel).
Geldigheid en voorkeur
Of er al dan niet tot gemeentelijke herindeling wordt overgegaan, is geen optie, want die keuze heeft de gemeenteraad al gemaakt. De gemeenteraad van Leeuwarderadeel kiest voor herindeling.
De uitslag van dit raadplegend referendum is niet bindend voor de gemeenteraad. De gemeenteraad is zelf verantwoordelijk voor het nemen van de beslissing om al dan niet voor herindeling te kiezen, en ook om te kiezen met welke partnergemeente(n) die herindeling zal gaan plaatsvinden.
Onze gemeenteraad heeft vooraf vastgesteld dat indien tenminste 60% geldige stemmen wordt uitgebracht, de uitslag van dit referendum nadien geldig wordt verklaard.
Vervolgens wordt door de gemeenteraad beoordeeld of uit de geldig ingediende stembriefjes een duidelijke voorkeur van de bevolking spreekt.
De opkomst en de uitslag van dit raadplegend referendum vormen dan mede de input voor de politieke partijen in de gemeenteraad om te komen tot besluitvorming inzake gemeentelijke herindeling.

Oproep om te kiezen
Er is door de gemeente, door politieke partijen, door belangengroepen en door individuele burgers al van alles aan gedaan om dit referendum onder de aandacht te brengen.
Al wekenlang staat de weekkrant Stienser Omroeper vol met uiteenlopende opinieartikelen over de beoogde herindeling. Voordelen en nadelen en reacties op voordelen en nadelen zijn inmiddels in wellevende en in geagiteerde bewoordingen heen en weer geschreven, dus de gemoederen zijn in een aantal gelederen in onze gemeente hoog opgelopen.
De jongeren in onze gemeente hebben deze week nog een brief ontvangen, waarin burgemeester Boertjens deze jongeren oproep om vooral hun stem uit te brengen, om zo ook mee te kiezen voor de toekomst van hun eigen gemeente.
Ook de ramen van het gemeentehuis van de gemeente Leeuwarderadeel in Stiens zijn beplakt met affiches, als oproep om vooral te gaan stemmen. En tijdens de geringe openingsuren van ons gemeentehuis staat een straatdisplay bij de ingang van het gemeentehuis met de oproep om Nú vooral voor De Toekomst van onze gemeente te kiezen.

En nu?
Wat wilt u?
En wat denk je?
 Gaan we naar de stad?
Of blijven we een plattelandsgemeente?

woensdag 23 januari 2013

Visitatievoorbereiding in Emmen

Woensdag 23 januari 2013 
Stenden Hogeschool in Emmen

Middag in Emmen
Vanmorgen werk ik in de Leeuwarder locatie van Stenden Hogeschool, maar vanmiddag ben ik op werkbezoek bij onze hogeschoolvestiging in Emmen.
We hebben hier vanmiddag het kennismakingsbezoek van de visitatiepanelsecretaris van de Netherlands Quality Agency (NQA), die hier eind maart 2013 met een visitatiecommissie op bezoek zal komen om de kwaliteit van de HBO-opleiding Commerciële Economie te beoordelen. Zo'n audit door een extern, onafhankelijk en gezaghebbend visitatiepanel wordt in het Nederlandse hoger onderwijs elke zes jaar georganiseerd, ten behoeve van het verkrijgen van het benodigde keurmerk van de overheid om deze opleiding de komende jaren te mogen blijven aanbieden.

Sneeuwvrij
Niet alleen Fryslân ligt bedekt onder een laag sneeuw. Ook de hele rit door de provincie Drenthe naar Emmen in de Nederlands-Duitse grensstreek betekent een schier eindeloze tocht door een besneeuwde provincie Drenthe. De wegen zijn al weer 'zwart', zoals ze de status van 'schoon van sneeuw' tegenwoordig noemen. Het vriest licht en een heerlijk aangename winterzon schijnt volop en laat het landschap glinsteren.
Ook op het campusterrein van Stenden Hogeschool ligt sneeuw. Het parkeerterrein en de wandelpaden tussen het parkeerterrein en de verschillende hogeschoolingangen zijn keurig geveegd, dus over de toegankelijkheid van campus en school niets dan goed. We kunnen er komen, we kunnen erin en we kunnen aan het werk!

Vergadering Stichtingsbestuur Nijkleaster in Jorwert

Dinsdag 22 januari 2013 
Detail van één van de artist impressions van de voorkerk

Terug in Jorwert
Door een ijzig en besneeuwd landschap rijd ik vanavond in het donkere midden van Fryslân over de smalle binnenwegen naar Jorwert, waar we vanavond als bestuur van de Stichting Nijkleaster bijeenkomen.
De oude dorpskerk van Jorwert, waarin momenteel en tot nader order Nijkleaster is gevestigd, staat in een winters witte entourage in de hier en nu stille dorpskom van Jorwert.

Veel media-aandacht
Vóór, tijdens en na de start van Nijkleaster in oktober 2012 heeft Nijkleaster lokaal, regionaal. provinciaal en nationaal volop in de belangstelling gestaan. Allerlei media hebben uitgebreid aandacht besteed aan de start van dit Fries-protestantse klooster in wording. Tijdschriften, kranten, radio en televisie hebben Nijkleaster nu al een behoorlijke naamsbekendheid gegeven.

Hartverwarmend
Voordat we vanavond allerlei zakelijke aangelegenheden bespreken, nemen we de tijd om met elkaar ook de successen van de afgelopen weken te vieren. Bijzonder gelukkig zijn we bijvoorbeeld met de wekelijkse Kleaster-kuier, die elke woensdagochtend door Nijkleaster wordt georganiseerd. Iedereen die daarbij wil zijn, is van harte welkom om mee te vieren en mee te wandelen en samen na afloop te eten. De ervaringen daarvan zijn tot op heden hartverwarmend. Onze gasten komen uit het hele land. Ze genieten van de ontmoeting en ervaren hier bij Nijkleaster de stilte, de bezinning en de verbinding.

Tweede bouwfase Nijkleaster
Nu de eerste fase van de verbouw van de voorkerk is afgerond, zijn we begonnen met de tweede bouwfase, die een verdiepingsvloer beoogt in de voorkerk van de Jorwerter kerk. Als dat is gerealiseerd, kunnen we gelijktijdig twee groepen in Nijkleaster ontvangen, en ook verschillende activiteiten gelijktijdig organiseren. We bespreken een aantal artist impressions van de wijzen waarop we vorm zouden kunnen geven aan die bovenruimte in de voorkerk van Nijkleaster.
Een bouwhistorisch onderzoek loopt, we werken er hard aan om ook de financiering van deze tweede bouwfase te organiseren en denken ondertussen na over de gewenste functionaliteiten van Nijkleaster in deze eeuwenoude dorpskerk. We zien goede mogelijkheden om met behoud van het oorspronkelijke karakter van deze kerk een verantwoorde draai te geven aan de inrichting van de voorkerk, die vooral ook past bij deze kerk.

Pionieren is hard werken
We zijn een bijzondere pioniersplek in Fryslân en dat betekent daadwerkelijk pionieren. Er moet van alles gebeuren. Van activiteiten organiseren tot verzekeringen regelen, van promotie maken voor onze activiteiten tot financieren van de bouwplannen, van werken met enthousiaste vrijwilligers tot het arrangeren van een sluitende exploitatie, van oog voor duurzaamheid tot het zoeken van gastgezinnen, van bezinningstoerisme tot bancaire zaken en van fondsenwerving tot taalbeleid. Van ons als medewerkers, bestuurders en andere vrijwilligers wordt veel gevraagd; om veel te doen en om goed te doen. En als je dan ziet met hoeveel passie en inzet iedereen daaraan werkt, zal het toch zeker lukken om iets moois van Nijkleaster te maken, een geheel nieuw protestants klooster in Fryslân, dat mensen verbindt met God en met elkaar.

Vergadering Regiocomité Fryslân in Leeuwarden

Maandag 21 januari 2013
Locatie van de Alumnibijeenkomst 2013

Regiocomitévergadering
Voor het eerst in dit kalenderjaar komt het Regiocomité Fryslân van de VU-Vereniging weer bijeen in haar periodiek overleg. Vanavond wordt vergaderd in de voor ons gebruikelijke vergaderlocatie van Stenden University Hotel in Leeuwarden.
We verwelkomen een kandidaat-regiocomitélid in onze kring, die ter introductie onze bijeenkomst bijwoont om nader kennis maken met onze Regiocomitéleden en met de taken die wij in de Verenigingsregio Fryslân verrichten voor en met VU-Connected en ten behoeve van onze VU-vereniging, waarvan de Stichting VU-VU-mc (en haar instellingen) en de Stichting Windesheim (en haar instelling) uitgaan.

Lessen in de Crisis
Nadat we de uiteenlopende schriftelijke en digitale communicatie van de afgelopen twee maanden hebben doorgelopen, blikken we terug op de tweede thema-avond van de drieluik 'Lessen in de Crisis', die in november 2013 werd verzorgd door prof. dr. Roelf Haan. Later bespreken we nog de derde thema-avond van deze drieluik, die binnenkort in Tresoar te Leeuwarden zal worden verzorgd door drs. Wim Boonstra, de landelijk bekende chef-econoom van Rabobank Nederland. Ook dit belooft weer een boeiende publieksavond te worden, waar alle belangstellenden van harte welkom zijn.

Alumnibijeenkomst
Ongeveer twee weken later organiseren we de jaarlijkse Alumnibijeenkomst voor de in Fryslân wonende afgestudeerden van de Vrije Universiteit Amsterdam. Elk jaar zijn we te gast op de werkplek van een alumnus of alumna van de VU. Dit jaar zullen we worden ontvangen in het nieuwe Friese Provinciehuis te Leeuwarden, door dr. Alice van Unen, die strateeg en adviseur jeugdzorg is bij de Provincie Fryslân. Ze zal in haar presentatie uitleggen wat het betekent om als wetenschapper in dienst te treden en te zijn in het politiek bedrijf van een provincie.

Wereldvoedselvraagstuk
Ene nieuw thema waaraan we in het volgende seizoen graag uitwerking willen geven, is het Wereldvoedselvraagstuk. Een buitengewoon actueel onderwerp, waar veel over wordt geschreven en gesproken. We zijn op de hoogte van de lokale overschotten en tekorten aan voedsel, we weten dat ook in Nederland betrekkelijk veel voedsel wordt verspild en weggegooid; we kennen de relatie tussen voeding en duurzaamheid, en we weten maar al te goed hoe kwetsbaar onze gezondheid is als we te maken krijgen met problemen die zich voordoen in de voedselketen. Onze uitdaging is nu om op het snijvlak van wetenschap en Friese samenleving op zoek te gaan naar onderwerpen die het maatschappelijk debat over het voedselvraagstuk - ook heel dichtbij in Fryslân - een inhoudelijke impuls te geven.

Verenigingszaken
Het laatste cluster van gespreksonderwerpen van vanavond gaat over allerlei zaken die momenteel spelen in het landelijk verband van onze VU-Vereniging. Zo blikken we terug op de resultaten van de in november 2012 gehouden landelijke Ledenraadsvergadering, bespreken we de resultaten van het recente onderzoek naar het functioneren van de Raad van Toezicht van VU/VU-mc en bespreken we de onderwerpen die in de komende weken en maanden in verenigingsverband op de werkagenda staan.


zondag 20 januari 2013

Looft den Heer - De Heer is mijn herder

Zondag 20 januari 2013 
Looft den Heer - zingt - De Heer is mijn herderChristelijk Gemengd Koor van Stiens
We kunnen ons in onze dorpsgemeenschap en in onze kerkelijke gemeente gelukkig prijzen - ofwel 'rijkelijk gezegend' weten - met het feit dat we een christelijk gemengd koor hebben. Het is het bijna 83 jaar oude koor 'Looft den Heer', dat al enige jaren onder de bezielende leiding staat van dirigent Jelle de Jong. Het koor bestaat uit bijna 30 leden, waarvan een kwart heren.
Vanavond organiseert dit Stienser koor de Gemeentedienst in De Hege Stins te Stiens. Een goed gevulde kerkzaal is in afwachting van een mooie zangdienst, als om 19.00 uur het koor de kerkzaal binnen komt.

De Heer is mijn herder
Voorganger van deze avondzangdienst is dominee Desirée Scholtens en onze organist is vanavond Han Giesing. Pieter bedient vanavond de beamer.
Het koor heeft voor vanavond gekozen voor het thema: 'De Heer is mijn herder', naar Psalm 23.
Veel liederen die door het koor - of met het koor in samenzang - worden gezongen, komen uit de Engelse traditie en zijn gerelateerd aan deze Psalm. Vanwege de Engelse benadering zal deze zangdienst van vanavond lijken op het bekende televisieprogramma 'Songs of Praise'.
In wisselzang beginnen we met het lied 'Zing volop Gods lof'.

Collage
Daarna volgt een collage van het welbekende lied 'De Heer is mijn herder', eerst in het Nederlands in de versie van Lied 14 uit het 'Liedboek voor de Kerken'. En uiteraard zingen we dit lied ook in de Friestalige versie 'Myn Hoeder is de Heare God'. En om het Engelse karakter te benadrukken, besluiten we deze collage met de Engelstalige versie 'The Lord is my Shepherd' in de uitvoering van Maurice Greene (1695-1755).
Dirigent Jelle de Jong, die ook zeer wel bedreven is op de piano, sluit deze muzikale collage af met een knappe piano-improvisatie op 'De Heer is mijn herder'.

Van Bijbel tot Buber
Dominee Scholtens leest uit de Bijbel de 23e Psalm: De Heer is mijn herder.
Daarna komen achtereenvolgens de liederen 'Voor alle heilgen', 'O Jesus, I Have Promised' en dan een hele mooie vertolking van 'Wees mijn Leidsman'.
Voorafgaand aan de meditatie komt een intermezzo op piano door dirigent Jelle de Jong.
Het ultrakorte meditatieve moment van dominee Scholtens bestaat uit een Chassidische vertelling van Martin Buber.

Zang en samenzang
Na deze korte bezinning beluisteren en zingen we op wisselende wijze de volgende liederen:
 • Waar voert vandaag het oude spoor; naar een tekst van Sytze de Vries (1945);
 • Vol verlangen; naar de tekst van Ad van Noord;
 • Siehe, wir preisen selig; gecomponeerd door F. Mendelsohn-Bartholdy, hier in een bewerking van Gerrit Stulp;
 • O Lord, my God
 • Christus is de ware hoeksteen; aanvankelijk Henri Purcells 'Christ is made the sure foundation', maar vanavond gezongen volgens de tekst van Sytze de Vries.
Rijkelijk gezegend
Het wordt ons vanavond wel duidelijk dat 'Looft den Heer' het zingen van moeilijke muziekstukken niet schuwt, en het koor slaagt erin ook deze uitdagende liederen knap te presenteren.
Voordat dominee Desirée Scholtens ons nog de zegen mee geeft, krijgt het koor 'Looft den Heer' van de gemeente een hartelijk applaus na hun laatste gezonden woorden:

'Laat ons rijkelijk gezegend nu van hieruit verder gaan".


zaterdag 19 januari 2013

KFFB-Jiergearkomste 2012

Sneon 19 jannewaris 2013 
Blommen foar skriuwers Rommert Tjeerdsma en Anders M. RozendalIepenje mei fertriet
De Jiergearkomste 2013 fan de KFFB wurdt hjoed hâlden yn de Kuriostsjerke te Ljouwert. Op it momint dat de seal om 14.00 oere hast fol sit, hjit KFFB-foarsitter Johannes Bakker alle KFFB-leden yn de seal wolkom. Bakker iepenet dizze gearkomste mei de earste fersen fan Psalm 37, om't dat de fersen binne dy't ôfrûne woansdei ek lêzen binne yn de routsjinst foar Jurjen Faber fan Wikel, de beëage nije bestjoerder foar de KFFB, dy't ferline wike sa hommels ferstoarn is, noch mar 58 jier âld. "Wês stil foar de Heare", lêst de foarsitter, en nei dizze skriftlêzing betinke wy Jurjen Faber yn in momint fan stilwêzen.

Jierferslach 2012 fan de skriuwer
KFFB-skriuwer Corry Rozendal lêst foar ús it Jierferslach fan de KFFB oer it ôfrûne jier. Rozendal sjocht benammen werom op de útjeften fan 2012 en fertelt oer de promoasje-aksje fan it bestjoer om de nije Fryske bernebibel fan de KFFB rûnom te ferkeapjen. Ek de boekeferkeap op 'e Drachtster Boekemerke wurdt troch Corry neamd.
Oanslutend sjongt Grytsje Kingma trije moaie lieten út de KFFB-dichtbondels fan Atze Bosch:
 1. Wetterdripke op reis; út 'Alles op syn tiid'; oer de reis út de bergen nei de see;
 2. De Seedyk; út 'Neilêzing'; oer de daam as trouwe wachter sa geef om Fryslân hinne;
 3. De útstrûper; ek út 'Alles op syn tiid'; prachtich byldzjend songen, by't libben sei Atze Bosch ris tsjin Grytsje Kingma: "Do hast it michje fleanen leard".
Jierferslach 2012 fan de ponghâlder
KFFB-ponghâlder Corry Rozendal lêst foar ús it Finansjeel Jierferslach fan de KFFB oer it ôfrûne jier. Sy jout in taljochting op de Eskploitaasjerekken 2012, dy't sluten is mei in posityf saldo. Ek mei it fermogen op de Balâns op 1 jannewaris 2013 is fan de min nei de plus gien.
KFFB-foarsitter Johannes Bakker slút dit finansjeel part fan de gearkomste ôf mei de wurden: "Wy binne moai droech oer de feart kommen".

Utjefteplan 2013 fan de karkommisje
KFFB-bestjoerder en lid fan de KFFB-karkommisje Pytsje de Graaf presentearret it Utjefteplan fan de nije KFFB-boeken fan 2013:
 • Yn febrewaris it nije boek van Rommert Tjeerdsma: 'Om Doutzen', oer de opkomst fan de NSB, oer goed en ferkeard, en mei in leafdesferhaal;
 • Yn maaie it nije boek fan Anders Minnes Rozendal: 'De smaak fan alsem'; oer troch it libben skarreljende jonge minsken, dy't in died stelle wolle.
Oer it septimberboek kin noch neat sein wurde, maar wol wurdt neamd dat is soarchlik is dat der sa'n bytsje manuskripten yntsjinne wurde tsjintwurdich. It bestjoer ropt eltsenien op om in goed manuskript yn te bringen.
De KFFB-skriuwers Tjeerdsma en Rozendal komme nei de bestjoerstafel om mei in lokwinsk en blommen fan KFFB-bestjoerder Dussy Ybema yn it sintsje set te wurden. Ien fan de priiswinners, Rommert Tjeerdsma, sprekt nei ôfrin koart oer syn nije boek.

Grytsje Kingma sjongt 
Foar it skoft sjongt Grytsje Kingma trije lieten fan Atze Bosch:
 1. Leafde is it reitsjen; út 'Wylde Goes'; oer: God is dêr't leafde is, want leafde is fan God;
 2. Al sil gjin nôt mear rypje op 'e bou; út 'Neilêzing'; in oersetting fan 'Wanneer de vijgeboom niet bloeien zou';
 3. Ofskie fan 'e dei; út 'Neilêzing. 
Yn it skoft is der kofje en tee en kinne boeken en CD's kocht wurde fan de KFFB en fan Grytsje Kingma.
Nei it skoft sjongt Grytsje Kingma noch trije lieten fan Atze Bosch:
 1. H twa O; út 'Alles op syn tiid', oer buorman-gemikus Germ dy't fan 'e frou mei it H2O foar de dokter komme moat;
 2. Yn 'e skurte fan mem; út 'Wylde goes'; mei: 'Wêrst ek hinnegiest sil ik dy moetsje, oant de dea dy berint en dyn libben nij begjint'.
 3. De frede fan 'e greiden; út 'Wylde goes'; wy sjonge inoar ta beslút ta: "Djippe frede mei komme oer dy, mei Gods leafde no groeie yn dy".
Nei it omfreegjen slút foarsitter Bakker dizze noflike en literêr-muzikale jiergearkomste.

vrijdag 18 januari 2013

Routebeheerders en Stempelhouders van het Jabikspaad

Vrijdag 18 januari 2013 
Jelle Terluin vertelt over de stempels van het JabikspaadJaarlijkse informatieavond
De Stichting Jabikspaad Fryslân wordt in haar werk ondersteund door een groot aantal vrijwilligers. Twee groepen vrijwilligers zijn door het stichtingsbestuur uitgenodigd om vanavond de jaarlijkse informatieavond bij te wonen in ons Pelgrimsinformatiecentrum in De Groate Kerk te Sint-Jacobiparochie. We hebben voor vanavond de Routebeheerders en de Stempelposthouders uitgenodigd voor een wederzijdse informatie-uitwisseling en om elkaar informeel te ontmoeten.

Routebeheerders en stempelposthouders
De Routebeheerders dragen zorg voor een kwalitatief goede bewegwijzering. Zij houden toezicht op de route van ons pelgrimspad voor fietsers en voor wandelaars. Zij zorgen bijvoorbeeld voor duidelijk zichtbare wegwijzers en houden in de gaten of de route niet tijdelijk of permanent wordt onderbroken. Zo nodig stellen ze omleidingen voor, die op de website van de Stichting Jabikspaad Fryslân worden vermeld, voor zolang dat nodig of wenselijk is.
Stempelposthouders beheren een pelgrimsstempel van het Jabikspaad, om zo'n stempel op verzoek van passerende fietsers of wandelaars in het pelgrimspaspoort van die voorbijtrekkende fietser of wandelaar te zetten.

Route en stempels van het Jabikspaad
Bestuurslid Peet Luehof heet alle routebeheerders en stempelposthouders welkom en presenteert een aantal actuele ontwikkelingen rondom het Jabikspaad. Hij vertelt bijvoorbeeld over de dit jaar gepubliceerde nieuwe uitgave van onze wandelgids van het Jabikspaad, waarin ook een aantal routewijzigingen zijn opgenomen. Ook de nieuwe bewegwijzering met routepaaltjes langs het Jabikspaad in de provincie Overijssel en de fietsknooppunten langs het Jabikspaad komen aan de orde.
Bestuurslid Elly Koopman vertelt het een en ander over de pelgrimsstempels van het Jabikspaad. Langs dit Fries-Overijsselse pelgrimspad hebben we momenteel 74 stempelposten. Ze vertelt ook over de nieuwe stempelposten langs de route, waarvan een aantal nieuwe stempelposthouders vanavond aanwezig zijn.

Friese heraldiek voor pelgrims
Daarna volgt een Powerpoint-presentatie van Jelle Terluin over alle verschillende stempels die hij in de afgelopen jaren voor het Jabikspaad heeft ontworpen. Jelle Terluin is lid van de 'Fryske Rie foar Heraldyk' en heeft in de afgelopen jaren een groot aantal unieke pelgrimsstempels ontworpen. Deze stempels zijn door  hem in zwart-wit getekend ten behoeve van de stempels, en in kleur uitgewerkt ten behoeve van bijvoorbeeld stickers, die als souvernir kunnen worden verkocht.

Voorstellingen, plaatsen en symbolen
Aan de hand van zijn stempels volgen we de oostroute en de westroute van het Jabikspaad, van Sint-Jacobiparochie via Jirnsum tot Hasselt. De stempels worden in beide uitvoering op het scherm geprojecteerd en heraldicus Terluin vertelt daarbij wat de symbolen, vormen en kleuren van deze pelgrimsstempels betekenen.
Zo passeren bijvoorbeeld de Slikwerker van Zwarte Haan, het Klooster Mariëngaarde van Hallum, Dekemastate van Jelsum en de Jirnsumer Moeting van Jirnsum. Ook de Overijsselse pelgrimsplaatsen van het Jabikspaad zoals Oldemarkt, Kalenberg en Blokzijl passeren de revue. Jelle Terluin vertelt ons over de symbolen van ons pelgrimspad, over bijvoorbeeld de Jacobsschelp, de wulk, de kloosters, kruisen en sterren.

Beeldverslag van een pelgrimage
Het wordt een uitermate boeiende avond, waarin prachtige stempels worden getoond, met daarbij een duidelijke uitleg van de maker van al deze door fietsers en wandelaars zo gewaardeerde doorgangsbewijzen, die in je pelgrimspaspoort zo'n mooi beeldverslag geven van de pelgrimsroute van onze Fries-Overijselse aanlooproute naar Santiago de Compostela.

donderdag 17 januari 2013

De iisbaan is iepen!

Tongerdei 17 jannewaris 2013 
Bernewille op 'e iisbaan fan Stiens


It iis hâld
It is safier: de iisbaan fan Stiens is iepen; jo kinne hjir wer knap reedride.
In moaie grutte iisflier leit yn it fermidden fan ús doarp; by't simmer keatsfjild, mar no iisbaan.
Spitigernôch leit der noch wol in bytsje droege snie op it iis, mar dat hoecht in lytse en grutte rider der wier net fan te wjerhâlden om de earste streken op dit natoeriis te setten.

Bernewille
It is oan 'e ein fan 'e middei noch net botte drok op 'e Stienzer iisbaan.
It binne benammen bern dy't harren fermeitsje op it skoandere iis.
Hjir en dêr in heit & mem en in pake & beppe - tinkt my - om te helpen en om tafersjoch te hâlden.
Lit de bern mar moai skowe; boartsjendewiis leare hja sa it riden wol.

Driekoningen in de winter

Woensdag 16 januari 2013
Driekoningen op het altaar in het StiltecentrumDrie stronken van Isaï
In december 2012 schreef ik een blogbericht over de 'stronken van Isaï' in het Stiltecentrum van het Ontmoetingscentrum van Stenden Hogeschool in Leeuwarden.
Advent & Kerst en Oud & Nieuw zijn voorbij, maar de winter is aangevangen en prominent in beeld.
Met sneeuw & ijs is het Nederlandse landschap omgetoverd in een sprookjesachtig winterland.

Winter
In het Stiltecentrum zijn de stronken blijven staan.
De entourage is echter geheel anders.
De drie stronken staan nu versierd in gekleurde pracht en praal, op spiegels, als ware het spiegelglad ijs.
Op de spiegels en op de voet van het altaar liggen grote 'sneeuwkristallen' als decoratie.
Tussen het altaar en en de achterwand hangen witte sluiers en slierten met witte bolletjes, sneeuwvlokken?

Drie wijzen
Zou deze veranderde opstelling een verwijzing zijn naar Driekoningen?

En kijk eens naar buiten ...
hoeveel waarheid zit er in de oude weerspreuk:
Als Driekoningen is in het land, 
komt de vorst in 't vaderland.

dinsdag 15 januari 2013

Lucie van der Horst exposeert in Stiens

Dinsdag 15 januari 2013
Links de Winterse Rozenbottel en rechts de SneeuwbloemLandschappen
Lucie van der Horst-Ritsema uit Stiens exposeert tot en met maart 2013 een aantal van haar foto’s in het gemeentehuis van Leeuwarderadeel in Stiens.
Lucie heeft vanaf haar tienerjaren fotografie als hobby. Haar favoriete onderwerp is het landschap in de breedste zin van het woord. Dit kan zowel in en nabij haar woonplaats zijn, als in verre (vakantie)oorden.

Licht en kleur
Ze probeert een tweedimensionaal beeld meer driedimensionaal te maken.
Het bijzondere licht in de ochtend en 's avonds spreekt haar bijzonder aan.
Ook weerspiegelingen, kleurenspel, wolkenformaties en zonsopgang en zonsondergang hebben haar bijzondere aandacht.
Naast landschappen fotografeert ze graag natuur, en met name close ups van planten en dieren.
Ook vindt ze het een uitdaging om mensen ongedwongen in fotobeelden vast te leggen.

Gevarieerde collectie
Tijdens haar huidige expositie kunt je verschillende voorbeelden van deze bovenstaande interessegebieden bekijken.
Zo hangen in het gemeentehuis momenteel bijvoorbeeld winterlandschappen uit Stiens, en winterse close-ups van flora.
Twee voorbeelden daarvan zijn onder andere de foto's 'Winterse rozenbottel' en 'Sneeuwbloem', beide gefotografeerd in het jaar 2012.
Ook enkele foto’s van wilde dieren, die ze in Zuid-Afrika fotografeerde, worden hier tentoongesteld.
De foto-expositie wordt gecompleteerd met foto’s met een verscheidenheid aan onderwerpen, onder andere gemaakt in Stiens, in Zuid-Afrika en in West-Australië.

maandag 14 januari 2013

Resonansgroep Onderzoek Accreditatiestelsel

Maandag 14 januari 2013 
Auto's komen uit de mist en verdwijnen in de mist op de A27Weer heen
Nederland is maar een betrekkelijk klein land, en toch kan het weerbeeld van dag tot dag en van regio tot regio zichtbaar en aanmerkelijk verschillen.
Waar we gisteren nog te maken hadden met een mooie (half)bewolkte winterlucht, wordt vandaag door de zware laaghangende bewolking je omgeving plaatselijk aan het oog onttrokken.
Als ik vanmorgen vanuit het noorden van Fryslân vertrek, is het zicht nog prima, maar zodra ik de Noordoostpolder in rijd, is het zicht beperkt. Dikke mistbanken belemmeren je hier en daar enig zicht, in elk geval over grotere afstand. Voorbijrijdende auto's zijn even zichtbaar, en dan al snel weer onzichtbaar. 

Resonansgroep
Ik ben op de A27 onderweg naar Utrecht. In het kantoor van de Inspectie van het Onderwijs komen we vandaag als Resonansgroep voor de tweede maal bijeen (de 1e was in november 2012) om als vertegenwoordigende leden van onze deelnemende organisaties de door de Onderwijsinspectie voorgelegde plannen te bespreken voor het periodiek onderzoek naar het functioneren van het Nederlandse accreditatiestelsel in het hoger onderwijs. De Resonansgroep bestaat uit representanten van de koepelorganisaties, deskundingen vanuit de kringen van visitatiepanels, van docenten (ik vertegenwoordig de onderwijsvakorganisaties via CNV-Onderwijs), van studenten èn een onafhankelijk lid. Als leden van deze Resonansgroep adviseren we vandaag op de beoogde onderzoeksopzet en op de onderzoeksuitvoering; en in een later stadium op de onderzoeksrapportage.

Integraal onderzoek
Het integrale onderzoek naar het functioneren van het accreditatiestelsel zal bestaan uit ten eerste een analyse van alle beschikbare van toepassing zijnde documenten, ten tweede gesprekken met organisaties die binnen het huidige accreditatiestelsel functioneren, ten derde een breedte-onderzoek onder instellingen voor hoger onderwijs en ten vierde een diepte-onderzoek aan de hand van een aantal nog nader te bepalen cases.
Vandaag bespreken we het concept van het 'Toezichtskader Accreditatiestelsel Hoger Onderwijs', de beoogde opzet van het 'Onderzoek Accreditatiestelsel 2012-2013' en het concept van de Vragenlijst met de bijbehorende Toelichting bij die enquête.

Waardering
Het eerste deel van de vergadering wordt besteed aan de bespreking van het Waarderingskader, dat de onderwijsinspectie van plan is te gaan hanteren voor de beoordeling van het functioneren van het accreditatiestelsel.
Er zal met verschillende vragenlijsten worden gewerkt; in te vullen op centraal niveau en door het opleidingsmanagement voor wat betreft een opleidingsbeoordeling, en in te vullen op centraal niveau voor wat betreft een Instellingstoets Kwaliteitszorg.
Met de tien voorgestelde Standaarden als vertrekpunt bespreken we zo'n vragenlijst in detail. Aan de orde komen aspecten zoals: Voorlichting, Onafhankelijkheid, Deskundigheid, Betrouwbaarheid, Validiteit, Zorgvuldigheid, Stimulans, Transparantie en Accreditatielasten. 

Follow up
Na vandaag zullen de inspecteurs het onderzoek verder vorm en inhoud geven. De vragenlijsten zullen worden aangescherpt, er zal een toelichting worden geschreven bij ieder onderwerp en de antwoordcategorieën zullen worden aangepast.
In februari 2013 zal het onderzoek dan van start gaan en in maart 2013 zal onze Resonansgroep voor de derde maal bijeenkomen, om de eerste resultaten van de ingevulde vragenlijsten te bespreken en om te adviseren op de geplande vorm en inhouden van de case studies die aansluitend worden uitgevoerd.

Weer terug
Als ik aan het eind van de middag weer buiten sta, bedekt een dunne laag sneeuw alles om me heen. Voorzichtig rijd ik vanaf het inspectiekantoor naar de Ring van Utrecht, om daar aan te sluiten in de langzaam rijdende stoet auto's op de autosnelweg. 
Ten oosten van Utrecht is de omgeving sneeuwwit, ten noorden van Utrecht wordt de sneeuwlaag in noordelijke richting steeds dunner. En als ik over de A27 Flevoland in rijd, is er nog weinig sneeuw te bekennen. Het is merkbaar nog wel glad op de autosnelweg, dus de meeste auto's op de rechter rijbaan passen hun snelheid voorzichtigheidshalve aan. Het vriest trouwens maar één tot twee graden.

En in Fryslân?
Maar als ik nabij Lemmer het zuiden van Fryslân binnen rijd, is de temperatuur beduidend lager. Hier vriest het nu al vijf graden en er ligt geen sneeuw. Als dit zo de komende dagen zonder sneeuw doorgaat met vriezen, kunnen de Friezen over enkele dagen op de meeste ijsbanen al op grote schaal schaatsen.
Als het buiten kouder wordt, worden de schaatsminnende Friezen warm bij de gedachte dat er kan worden geschaatst op natuurijs.

zondag 13 januari 2013

Lanterfanten over Route 4.9 Leeuwarden - Lytse Geast v.v.

Zondag 13 januari 2013
Over een polderdijkje bij boerderij Louwsmar in de Louwsmarpolder


 

Winterwandeling
Met de voorspelling van temperaturen rond het vriespunt, halfbewolkt, een kleine kans op neerslag en een weercijfer 8 beloofde het voor vandaag een mooie wandeldag te worden. Na alle regen van de afgelopen weken is dat een opluchting; eindelijk weer eens langdurig buiten zijn, zonder je zorgen te hoeven maken over regen.
Durkje en ik lopen vandaag route 9 van het vierde deel van de wandelgidsenserie 'Friesland voor Lanterfanters.

17 of 27?
De wandelgids geeft aan dat deze route een lengte heeft van 17 kilometer. Als geoefende wandelaar kun je met een blik op de kaart inschatten dat deze afstandsmeting hoogstwaarschijnlijk wat aan de te lage kant is. Uiteindelijk zijn we met een hele korte lunchpauze ruim vijf uren en een kwartier onderweg, wat ons doet vermoeden dat de werkelijke afstand dichter bij 27 kilometer dan bij 17 kilometer ligt. De reële afstand van de gehele route zal waarschijnlijk zo rond de 25 kilometer zijn.

Potmarge

We starten bij het NS-hoofdstation van Leeuwarden en dan lopen we naar de Potmarge, om langs dit oude riviertje in oostelijke richting te lopen, nu eens aan de zuidzijde, dan weer aan de noordzijde van de Potmarge. We gaan over het Potmargepaad achtereenvolgens onder de Oostergoweg door, onder de Drachtsterweg door en als we dan ook onder de Langdeelstraat door zijn gegaan, gaat het Potmargepaad over in de Oude Lune, tot aan Wide Greons.

Froskepôle
Daar steken we via de brug van de Aldlânsdyk de Wide Greons over, om aan de overzijde langs de Wide Greons en het Woudmansdiep naar het 'eiland' Froskepôle te lopen. Daar maken we een ronde over dit langgerekte schiereiland.
Via de Avondsterweg, de Zuiderkruisweg en de Planetenlaan gaat het dan verder naar het Alddeel.

Louwsmarpolder
Aan de overzijde van het Alddeel komen we op de Rustenburgerweg, die ons de toegang geeft tot de Louwsmarpolder. Ter hoogte van de boerderij van biologische boer Gerben Engwerda begint een smal fietspaadje over de polderdijkjes van de Louwsmarpolder.
Na een korte lunchpauze op een bankje in de aangename winterzon gaan we verder in oostelijke richting over de lange rechte Louwsmarwei. Daarna buigt de route op het meest oostelijke punt af naar het noordwesten.

Lytse Geast
Over de Symen Halbeswei lopen we dan naar het gehucht Lytse Geast.
Vanuit Lytse Geast gaat het in westelijke richting over de Rustenburgerweg weer richting Leeuwarden terug.
Verderop gaat het dan in noordelijke richting verder over de Alddiel, langs de molen Swarte Prinsch tot aan de overweg van de spoorlijn Groningen <> Leeuwarden. Een trein passeert deze overweg vlak nadat wij het spoor zijn overgestoken.

Camminghaburen
Ter hoogte van de Merjedobbe slaan we linksaf, om langs de schaapskudde aan de zuidkant van de Nije Wielen in de richting van Leeuwarden te lopen.
We wandelen de Leeuwarder wijk Camminghaburen binnen, om daar vanaf Uilenburgstate deze waterrijke woonwijk te doorkruisen in de richting van het wijkwinkelcentrum.
Aan de westzijde van Camminghaburen gaan we via een fiets-en voetgangstunnel onder de Anne Vondelingweg door.

Stadswandelen in Leeuwarden
Via het Kalverdijkje, door de woonwijk Schieringen en over het Cambuurpad gaat het dan verder, om aan de overzijde van de Bleeklaan de stadsgracht bij Hoeksterpad over te steken, om zo het oude stadscentrum van Leeuwarden weer binnen te wandelen.
Langs de Bonifatiuskerk, over het Bonifatiusplein en langs het standbeeld van Bonifatius komen we bij en langs de binnenstadsgracht van de Voorstreek.
Tenslotte gaat het langs het Leeuwarder Waaggebouw door het winkelcentrum weer terug naar het NS-hoofdstation, waar we halverwege de middag arriveren na een prachtige winterse wandeldag.

Winterlicht
Dit was wederom een verrassend mooie wandelroute. We hebben al veel in en vooral rond Leeuwarden gewandeld, maar deze streek ten zuidoosten van Leeuwarden hadden we nog nooit bewandeld.
Het weer was vandaag prachtig, veelal bewolkt, maar zo halverwege de dag ook een aantal hele mooie zonnige perioden. Dan zorgen de blauwe lucht en het mooi gekleurde licht van de winterzon voor schitterende foto-impressies met hele mooie kleuren.

Winterpracht
Omdat de temperatuur vandaag schommelt tussen één graad onder en één graad boven nul, blijft de meeste rijp mooi zitten op de graslanden, op de bomen en in het riet. Langs de oevers van de sloten zien we hier en daar enkele Blauwe Reigers in hun pogen een winterhapje te vangen, voordat de sloten in de komende dagen dicht zullen vriezen. Hier en daar ligt door de vorst prachtig vormgegeven 'bomiis' in de door het zware landbouwverkeer kapotgereden wegbermen. En op enkele smalle waterlopen en stilstaande waterpartijen ligt al een dun laagje ijs, zij het nog zo fragiel dat er van schaatsen vandaag op deze plaatsen geen sprake kan zijn. Maar fietsen en wandelen in deze vroege winterpracht is hier volop mogelijk.

zaterdag 12 januari 2013

NeilêzingSneon 12 jannewaris 2013
De dichtbondel 'Neilêzing' van Atze Bosch

Earste dichtbondel
In ‘letbloeier’, sa wurdt de dichter-skriuwer Atze Bosch (1927-2011) neamd op ’e efterflap fan syn twadde dichtbondel. Syn earste dichtbondel ‘Alles op syn tiid ferskynde by de KFFB yn jannewaris 2009, doe’t Bosch al oer de tachtich jier wie. In wiere letbloeier. As bestjoer fan de Kristlik Fryske Folksbibleteek hawwe wy Atze yn de KFFB-jiergearkomste fanjannewaris 2009 it earste eksimplaar útrikt fan syn moaie earste dichtbondel. Dat wie in fertsjinne kroan op alle fersen, dy’t er skreaun hie.

Twadde dichtbondel
Mar Atze Bosch hie folle mear poëzy skreaun. Dat doe’t twa jier letter - ein 2011 - syn ierdske libbensreis dien wie, lei der noch mear as genôch om in twadde bondel út te jaan. In nije, twadde dichtbondel waard nei Bosch syn ferstjerren gearstald troch in kommisje, besteande út syn omkesizzer Janke Feenstra-Bosch, skriuwster-sjongeres Grytsje Kingma-Zantema en dr. Bernard Smilde (sweager fan Atze).
Yn novimber 2012 wie syn twadde bondel ferzen klear en op 16 novimber 2012 wie ik der by yn Tresoar yn Ljouwert, doe’t postúm de twadde dichtbondel fan Bosch by de KFFB ferskynde. Dy bondel krige as titel: ‘Neilêzing’, as ferwizing nei it weardefolle, dat op it lân noch efterbliuwt, nei de rispinge. Op it omslach stiet in bypassende foto fan frou J.Y. Sijens-Wassenaar.

Neilêzing
Bosch syn teksten sprekke oan troch suver en linich taalgebrûk, en springe der bytiden út troch geastige en geastlike rykdom. Wa’t syn pinnefruchten lêst, sil soks wis ûnderfine.
De 66 gedichten yn dizze nije dichtbondel fan de KFFB binne printe yn de folgjende acht tema’s:
 1. Fryslân en it Frysk, mei bygelyks it moaie gedicht oer ‘De emigrant’ en oer ‘De Bonkefeart’.
 2. Leafde en lok; mei ‘Ljochtmoannenacht’ mei linige fersrigels lykas: ‘Tusken beamkeguod en reiden, op ‘e grins fan heide en fean, by de bosk-omseame greiden sjochst in boerespultsje stean’;
 3. Boerelân en boerelibben; mei in hjerstich tredde koeplet yn it ‘Jister-Trijelûk’;
 4. Jier en dei; lês dêr yn ‘Ofskie fan ‘e dei’ oer ‘in berntsje, skjin tenein troch mem yn ’t smûke bedsje lein,’;
 5. Bisten en blommen; mei ‘Snie’, dat alles wisket ûnder in wintersk bewâld, foar in bern in toverwrâld;
 6. Lieten út oratoaria, lykas: Ruth, Mozes en ‘It ljocht fan ‘e wrâld’;
 7. Om Krysttiid hinne; fan, oer en tusken ‘Krêbe en krús’;
 8. Oare geastlike teksten, mei de oersetting ‘De minsken fan foarby’, hja binn’yn it ljocht, binn’frij.
By josels begjinne
As bestjoerder fan de KFFB haw ik Atze Bosch yn de ôfrûne jierren kennen leard as in freonlik en beskieden man. Syn moaie gedicht ‘Net in oar’ stiet ek yn dizze nije bondel. It is in gedicht dat dy beskieden Atze Bosch as Neilêzing fan syn skriuwsels oan ús oerlanget as wy eltse nije dei begjinne; thús, op it wurk, yn tsjerke, op it sportfjild en op strjitte. Tink dan nochris oan en libje dizze wurden fan Atze Bosch:

Net in oar

Jei dei oan dei de frede nei;
dêr moatte wy nei stribje,
dat jong en âld op hiel de wrâld yn frede en leafde libje.

Mar dy’t soks wol, ferwachtingsfol,
moat net in oar oerwinne,
mar earst teset oer eigen hert en by himsels begjinne.
 

vrijdag 11 januari 2013

Kalender West-Afrika 2012

Vrijdag 11 januari 2013 
Denis op de cover van de NBG-jaarkalender voor 2012

Benin & Burkina Faso &  Togo
In het jaar 2011 heeft het Nederlands Bijbelgenootschap een jaarkalender voor het daaropvolgende kalenderjaar uitgegeven. Dat is de 'Kalender West-Afrika 2012'.
Als NBG steunen we het bijbelwerk in West-Afrika, met name in de landen Burkina Faso, Benin en Togo. In het jaar 2010 zijn we voor de periode die loopt tot en met het jaar 2014 een speciale band aangegaan met de bijbelgenootschappen van deze drie Westafrikaanse landen. Samen staan we immers veel sterker als het gaat om de verspreiding van het evangelie.

Nieuwe bijbels in 2014
In het jubileumjaar 2014 (het NBG bestaat dan 200 jaar) zullen we in Nederland de 'Bijbel in Gewone Taal' publiceren. In het kader van 'wij een Bijbel, zij een Bijbel' is het de bedoeling dat we samen met deze drie Westafrikaanse bijbelgenootschappen ook in die landen een nieuwe Bijbel zullen uitgeven, zoals de Mina-vertaling in Togo, in Benin de bijbelvertaling in het Gun en in Burkina Faso de zogenoemde Mòorébijbel. Het streven is om in die drie landen totaal meer dan 100.000 Bijbels te verspreiden.
De netto-opbrengst van deze NBG-kalender is bestemd voor de bijbelprojecten in Benin, Togo en Burkina Faso.

Inhoud van de kalender
De jaarkalender bevat een dubbelblad voor elke kalendermaand. Aan de bovenzijde staat een paginagrote foto van een enkele of van groepen Afrikanen.
Elk fotoblad bevat ook een bijbeltekst, die afkomstig is uit 'De Nieuwe Bijbelvertaling' (NBV, 2007) van het NBG.
Op het onderblad staan de weeknummers en de dagen van de maand vermeld. Bij elke dag staat een verwijzing naar een bijbeltekst. Die bijbelteksten zijn gebaseerd op het bijbelleesrooster, dat dominee Klaas Touwen elk jaar voor het NBG samenstelt, als leesrooster voor de dagelijkse bijbellezing.
De foto's en de beschrijving in de kalender zijn van Joyce van de Veen, Hoofd Bijbelwerk van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Nederland ontmoet West-Afrika
Joyce van de Veen noemt in haar Voorwoord van deze jaarkalender het thema 'Nederland ontmoet West-Afrika'.
Met deze kalender hebben we vorig jaar een mooi beeld gegeven en gekregen van het waardevolle bijbelwerk dat het Nederlands Bijbelgenootschap in Togo, Benin en Burkina Faso verricht.
Enkele van die foto's die het bijbelwerk van het NBG uitbeelden, zijn bijvoorbeeld:
 • De foto van een jonge vrouw in Togo, die deelnam aan een alfabetiseringcursus, die daardoor het woord van God heeft leren kennen;
 • Twee blinde vrouwen uit Burkina Faso, die ieder een Bijbel in braille lezen;
 • Een man en een vrouw in Benin, die samen zitten te luisteren naar het programma 'Faith Comes by Hearing' op een Proclaimer, waarmee ze bijbelgedeelten krijgen voorgelezen, omdat ze zelf niet kunnen lezen.
Denis
Op de cover van deze NBG-kalender staat een foto van Denis Porgo uit Ouagadougou in Burkina Faso. Denis leest uit het boekje dat hij van het Bijbelgenootschap kreeg. De titel van dat boek is:

Je garde la Parole de Dieu dans mon coeur
vertaald is dat:
Ik bewaar het woord van God in mijn hart
 

donderdag 10 januari 2013

Us 'graffiti' Heit in Leeuwarden

Donderdag 10 januari 2013 
Willem Lodewijk in de graffitiversie van Roy SchreuderWillem Lodewijk toen en nu
Toen mijn oog bijna een jaar geleden (op 23 januari 2012) in Leeuwarden op een graffiti-kunstwerk viel, heb ik daar een foto van gemaakt. Het gaat om de beeltenis van Willem Lodewijk, die in graffiti is gespoten op een transformatorhuisje op de hoek van het Schoenmakersperk en de Groeneweg.
Dit kunstwerk is gemaakt door graffityschrijver Roy Schreuder, die is aangesloten bij de 'Stichting Graffitiplatform Leeuwarden'.
Roy Schreuder zijn graffitykunstwerk is de bewerking van een schilderij van M.J. van Miereveld, die Willem Lodewijk portretteerde zo rond de jaren 1620-1640. Het originele schilderij hangt in Museum Het Prinsenhof te Delft. De versie van Roy Schreuder is een knappe kopie, maar dan in een veel kleurrijker versie.

Us Heit
Willem Lodewijk leefde van 1560 tot 1620. Hij was graaf van Nassau-Dillenburg en is ook stadhouder van Fryslân geweest gedurende de laatste 36 jaren van zijn leven. Wij kennen hem in Fryslân vooral als 'Us Heit' (ofwel: onze vader). Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg was indertijd ook kapitein-generaal van het leger van Fryslân en tevens samen met prins Maurits van Oranje opperbevelhebber van het Staatse Leger, in de strijd tegen de Spanjaarden.

Meer kunst op straat
Niet alleen hier staat een nutskastje beschilderd met een oude meester. Ook elders in Leeuwarden kun je in verschillende wijken uiteenlopende graffitikunstwerken vinden, die in opdracht van de gemeente Leeuwarden en/of op verzoek van Leeuwarder wijkpanels zijn gemaakt, door leden van het Graffitiplatform Leeuwarden.
Zo hebben bijvoorbeeld de graffityschrijvers Ron de Haan en Harke Broersma onlangs in opdracht van het Leeuwarder Wijkpanel Huizum-West tien electriciteitskastjes opgeleukt. Dat past onder andere in het kader van Culturele Hoofdstad 2018: meer kunst op straat.
Ook in de Leeuwarder wijk Westeinde staan al 28 dergelijk beschilderde nutskastjes; en momenteel wordt ook in de Muziek-, Transvaal- en Vogelwijk gewerkt aan een zelfde project.

woensdag 9 januari 2013

De achterwaartse rol

Woensdag 9 januari 2013 
CHN Homo Studens van Wilhado Berends uit AlmeloSchool of Education
Komend vanaf de hoofdentree van het onderwijsgebouw van Stenden Hogeschool te Emmen. loop je ter hoogte van de zij-ingang door een iets smallere doorgang om op de afdeling van de School of Education te komen, de School waaronder de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs ressorteert, in de volksmond nog steeds ook de 'Pabo' genoemd.
Langs de muur van die doorgang staat een werkstuk dat niet qua kleur, maar wel qua vorm opvalt.

Achterwaartse rol
Het werkstuk bestaat uit een drietal kinderfiguren. De combinatie toont een door een kind uitgevoerde 'achterwaartse rol'. Dat is een rugwaartse tuimeling over het hoofd heen, waarbij de benen geplooid zijn tijdens die beweging. Het is een oefening die kinderen tijdens hun lessen lichamelijke oefening in de gymzaal leren op de gymnastiekmat.
Het is een mooie combinatie, die qua kunstwerk heel goed past bij een opleiding waar studenten worden opgeleid om leerkracht in het basisonderwijs te worden.
Bij dit werkstuk wordt als 'titel' en als 'maker' genoemd: 'CHN Homo Ludens' en 'Wilhado Berends uit Almelo'.