woensdag 23 januari 2013

Vergadering Regiocomité Fryslân in Leeuwarden

Maandag 21 januari 2013
Locatie van de Alumnibijeenkomst 2013

Regiocomitévergadering
Voor het eerst in dit kalenderjaar komt het Regiocomité Fryslân van de VU-Vereniging weer bijeen in haar periodiek overleg. Vanavond wordt vergaderd in de voor ons gebruikelijke vergaderlocatie van Stenden University Hotel in Leeuwarden.
We verwelkomen een kandidaat-regiocomitélid in onze kring, die ter introductie onze bijeenkomst bijwoont om nader kennis maken met onze Regiocomitéleden en met de taken die wij in de Verenigingsregio Fryslân verrichten voor en met VU-Connected en ten behoeve van onze VU-vereniging, waarvan de Stichting VU-VU-mc (en haar instellingen) en de Stichting Windesheim (en haar instelling) uitgaan.

Lessen in de Crisis
Nadat we de uiteenlopende schriftelijke en digitale communicatie van de afgelopen twee maanden hebben doorgelopen, blikken we terug op de tweede thema-avond van de drieluik 'Lessen in de Crisis', die in november 2013 werd verzorgd door prof. dr. Roelf Haan. Later bespreken we nog de derde thema-avond van deze drieluik, die binnenkort in Tresoar te Leeuwarden zal worden verzorgd door drs. Wim Boonstra, de landelijk bekende chef-econoom van Rabobank Nederland. Ook dit belooft weer een boeiende publieksavond te worden, waar alle belangstellenden van harte welkom zijn.

Alumnibijeenkomst
Ongeveer twee weken later organiseren we de jaarlijkse Alumnibijeenkomst voor de in Fryslân wonende afgestudeerden van de Vrije Universiteit Amsterdam. Elk jaar zijn we te gast op de werkplek van een alumnus of alumna van de VU. Dit jaar zullen we worden ontvangen in het nieuwe Friese Provinciehuis te Leeuwarden, door dr. Alice van Unen, die strateeg en adviseur jeugdzorg is bij de Provincie Fryslân. Ze zal in haar presentatie uitleggen wat het betekent om als wetenschapper in dienst te treden en te zijn in het politiek bedrijf van een provincie.

Wereldvoedselvraagstuk
Ene nieuw thema waaraan we in het volgende seizoen graag uitwerking willen geven, is het Wereldvoedselvraagstuk. Een buitengewoon actueel onderwerp, waar veel over wordt geschreven en gesproken. We zijn op de hoogte van de lokale overschotten en tekorten aan voedsel, we weten dat ook in Nederland betrekkelijk veel voedsel wordt verspild en weggegooid; we kennen de relatie tussen voeding en duurzaamheid, en we weten maar al te goed hoe kwetsbaar onze gezondheid is als we te maken krijgen met problemen die zich voordoen in de voedselketen. Onze uitdaging is nu om op het snijvlak van wetenschap en Friese samenleving op zoek te gaan naar onderwerpen die het maatschappelijk debat over het voedselvraagstuk - ook heel dichtbij in Fryslân - een inhoudelijke impuls te geven.

Verenigingszaken
Het laatste cluster van gespreksonderwerpen van vanavond gaat over allerlei zaken die momenteel spelen in het landelijk verband van onze VU-Vereniging. Zo blikken we terug op de resultaten van de in november 2012 gehouden landelijke Ledenraadsvergadering, bespreken we de resultaten van het recente onderzoek naar het functioneren van de Raad van Toezicht van VU/VU-mc en bespreken we de onderwerpen die in de komende weken en maanden in verenigingsverband op de werkagenda staan.


Geen opmerkingen: