maandag 28 april 2008

Keninginne Beatrix is wolkom yn Fryslân

Maandag 28 april 2008

Op Koninginnedag 30 april 2008 komt koningin Beatrix haar verjaardagsfeest vieren in Friesland. Makkum & Franeker worden met een bezoek vereerd. Al weken laten de media in Friesland de voortgang van alle voorbereidingen van dit koninklijk bezoek zien en horen.

Ook onze zoon & dochter Jan Wijbe & Baukje zijn klaar voor deze aanstaande Koninginnedag, getuige de Koninginnedag-uitdossing van deze twee studenten.

Makkum & Franeker en Jan Wijbe & Baukje zijn er klaar voor; laat onze koningin maar komen.
"Ús keninginne Beatrix is is mei har famylje wolkom yn Fryslân!".zondag 27 april 2008

Profielschets nieuwe PKN-predikant Stiens

Zondag 27 april 2008
Omdat onze predikante ds. Charlotte Kremer-Elzinga vorige week afscheid heeft genomen van de gemeente, gaat gemeentelid de heer Joop Visser uit Stiens vandaag op zijn als altijd enthousiasmerende wijze voor in de ochtendkerkdienst in De Hege Stins. Na afloop drinken we in de ontvangsthal van de kerk samen koffie.

Na het koffiedrinken begint het extra Gemeenteberaad, dat door de Kerkenraad is uitgeschreven in verband met het vertrek van ds. Kremer-Elzinga. De Kerkenraad en het College van Kerkrentmeester delen beargumenteerd mee dat de Kerkenraad heeft besloten dat we als gemeente van plan zijn weer een fulltime predikant te beroepen. De profielschets voor de aanstaande predikant wordt gepresenteerd en toegelicht en vragen uit de gemeente over dit profiel worden naar gelieven beantwoord. Tenslotte deelt de Kerkenraad mee wie de Gereformeerde en Hervormde gemeenteleden zijn die samen de Beroepingscommissie zullen vormen, teneinde bij Kerkeraad en Gemeente te zijner tijd te komen tot een beroepingsvoordracht voor een nieuwe predikant.

De zorgvuldigheid die onze Kerkenraad heeft betracht bij alle voorbereidingen tot op vandaag worden aan het slot met een instemmend applaus vanuit het Gemeenteberaad beloond. De Beroepingscommissie gaat nu in gepaste stilte haar verantwoordelijke werk doen en wij zien hun voordracht met belangstelling tegemoet.

zaterdag 26 april 2008

Friese Kustpad van Sint-Jacobiparochie naar Blija

Zaterdag 26 april 2008

Ons vierde traject van het Friese Kustpad begint met lichte regen in Sint-Jacobiparochie. Door de Westhoek en over de Oude Bildtdijk wandelen we naar de Zeedijk en daarna in de richting van Zwarte Haan. Dan over de Poldijk en over de Buitendijk Zeedijk lopen we buitendijks door het Noorderleeg. Daarna wandelen we door de velden ten noorden van Westernijkerk en ten noorden van Marrum naar Ferwerd. De bewolking verdwijnt.

Bij Ferwerd ligt het pad deels op de oude spoordijk en gaat het door het dorpscentrum. Voorbij Ferwerd komen we in Hegebeintum, waar we rondom gaan aan de voet van Nederlands hoogste terp.
Ten noorden van Hegebeintum passeren we - inmiddels met volop zon - een grote akker met bloeiende tulpen onder Blija. En dan tenslotte nog een keer over een stukje tracé van de oude spoorlijn van het Dokkumer Lokaaltsje komen we na 27 kilometer bij de dorpskerk van Blija, waar onze zoon Jan Wijbe met een auto klaar staat om Durkje en mij weer naar Sint-Jacobiparochie te brengen.

vrijdag 25 april 2008

Doorstart nieuwbouw Ny Stins in Stiens

Vrijdag 25 april 2008

Even heeft in Stiens op de driesprong van Uniawei, Wylpstrjitte en Langebuorren de nieuwbouw stilgelegen. Enkele weken was het stil in de verlaten bouwput. Nu is Bijland Bouw BV weer aan het werk om het appartementencomplex "Ny Stins" uit de grond te laten verrijzen.

Ny Stins biedt op de benedenverdieping binnenkort plaats aan winkeliers en andere dienstverleners. De appartementen komen er boven. Een aantal bewoners zullen uitzicht krijgen over het Stienser kaatsveld, tevens ijsbaan en evenemententerrein.

Ny Stins wordt voor het centrum van Stiens een beeldbepalend gebouw, omdat het ligt aan de zuidelijke toegangsweg naar de voor Stiens zo karakteristieke hoofdwinkelstraat van de Langebuorren.

donderdag 24 april 2008

1e SBO-scholingsdag Accreditatie in Hilversum

Donderdag 24 april 2008

In Hilversum starten we vandaag met de 5-daagse SBO-opleiding "Kwaliteitsverbetering en accreditatie in het hoger onderwijs". Theo Douma is hoofddocent voor dit opleidingsprogramma. Deelnemers zijn afkomstig van universiteiten, hogescholen en van de Defensie Academie.
We gaan aan het werk met het begrip "kwaliteit", en vooral met de actuele beweging in de richting van het momenteel in ontwikkeling zijnde nieuwe Accreditatiestelsel voor het Hoger Onderwijs. Onze focus is daarbij wat er binnen onze hoger onderwijsinstellingen op middellange termijn gaat veranderen bij de invoering van dit nieuwe accreditatiestelsel.

Aan het eind van deze cursusdag bespreken we onder leiding van Reen Pouwels de wijze waarop haar hogeschool Inholland kwaliteit borgt op het niveau van de Instelling en van de Schools met haar afzonderlijke opleidingen.

woensdag 23 april 2008

2e Dag Proefvisitatie OLB in Leeuwarden

Woensdag 23 april 2008

Het tweede deel van de generale repetitie voor de visitatie van de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs vindt plaats in de Leeuwarder vestiging van Stenden hogeschool, voorheen de CHN. Het proefvisitatiepanel van gisteren en vandaag is samengesteld uit zes interne en externe experts, die allen vanuit hun eigen expertise documenten beoordelen en op grond daarvan verificatiegesprekken voeren met diverse stakeholders van deze waarde(n)volle opleiding.

De hele dag is het proefvisitatiepanel in gesprek met alumni, studenten, docenten, college van bestuur èn nogmaals met het opleidingsmanagement. Een grote groep studenten uit de leerbedrijven van onze hogeschool èn veel stafmedewerkers uit de dienstenorganisatie doen hun uiterste best om voor het proefvisitatiepanel èn voor de te visiteren groepen deze tweedaagse tot een succes te maken.

Het is goed om er op zulke hoogtijdagen ook bij stil te staan dat een groep van zo ongeveer 100 mensen zichtbaar èn achter de schermen ieder hun essentiële bijdrage leveren om zulke uitdagende visitatiedagen vlekkeloos te laten verlopen. Dan is het een zegen om daar ook een positieve bijdrage aan te mogen leveren.

dinsdag 22 april 2008

1e Dag Proefvisitatie OLB Emmen, Groningen, Leeuwarden

Dinsdag 22 april 2008

Tegen 7.00 uur in de auto om om 8.30 uur te kunnen starten met de eerste dag van de proefvisitatie van de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs op de locatie van Stenden hogeschool in Emmen, voorheen de CHN-opleiding. Daar worden we ontvangen door de locatiemanager en vier studenten, die voor proefvisitatiepanelvoorzitter Dominicus Kamsma en -secretaris Cees Rusticus een rondleiding verzorgen.

Dan in de auto naar onze OLB-locatie in Groningen, waar twee studenten en de locatiemanager ook een rondleiding aanbieden. In Emmen en in Groningen brengen we daarbij een bezoek aan enkele lessen, waaronder de schrijfles van Esther Grünewald in Groningen.

Aan het begin van de middag rijden we naar de OLB-vestiging in Leeuwarden. Daar vinden tot in de avond aaneensluitend de panelgesprekken plaats met het opleidingsmanagement en met docenten, met studenten en met werkveldvertegenwoordigers.

maandag 21 april 2008

Start accreditatie IBandL en LenE in Emmen

Maandag 21 april 2008

Rond het middaguur komen we in de vestiging Emmen van Stenden hogeschool (voorheen Hogeschool Drenthe) bijeen om de twee accreditatietrajecten van onze opleidingen "International Business and Languages" en "Logistiek en Economie" op te starten. Daartoe ben ik in gesprek met de drie opleidingscoördinatoren Kees Elbers, Jan de Geus en Rob Bary, en met scheidend directeur Willem Bakker, wiens directiefunctie binnenkort wordt overgedragen aan collega Sjoerd van der Galiën.


De opleidingen IBandL en LenE starten in 2008 met de zelfevaluatie en worden gevisiteerd in 2009 om daarna in 2010 te worden geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie, de NVAO.

zondag 20 april 2008

Friese Kustpad van Harlingen naar Sint-Jacobiparochie

Zondag 20 april 2008

We beginnen ons derde traject van het Friese Kustpad bij de Industriehaven van Harlingen, ter hoogte van Midlum.

Over de Vijfdelendijk lopen we buitendijks naar het gemaal van Roptazijl. Vervolgens via Wijnaldum langs de Sexbierumervaart naar Getswerdersyl. Onderweg zien Durkje en ik dat bij Franeker vandaag de nieuwe Slachtebrug over de A31 wordt aangelegd.

Voorbij Getswerdersyl gaat het over de Slachtedyk naar Oosterbierum en dan direct door naar de zeedijk. En tenslotte komen we eerst over de Sédyk via Koehool en dan voorbij Dijkshoek over de 13e eeuwse Griene Dyk na 25 kilometer aan in Sint-Jacobiparochie.

zaterdag 19 april 2008

De eerste snee

Zaterdag 19 april 2008

Een dag om in en rond huis een aantal klussen op te pakken. Het is vandaag in het noorden van Nederland - dus hier ook in Friesland - mooi weer.


Aan het begin van de avond gaat de zon in het westen met een zacht-oranje kleur onder. Een mooi moment om voor het eerst dit kalenderjaar het gras weer te maaien: de eerste snee.


De Haagbeuk draagt inmiddels zijn eerste bladeren en de dikke, kleverige knoppen van de Kastanje openen zich en het eerste blad ontvouwt zich.

vrijdag 18 april 2008

KFFB-gearkomste yn de Kurios-tsjerke fan Ljouwert


Freed 18 april 2008

Yn de twadde helte fan de middei is ús bestjoersgearkomste fan de Kristlik Fryske Folks Bibleteek, de KFFB. Diskear moat it fanwege syn syk wêzen sûnder ús foarsitter Minne Vis.

Wy ferwolkomje ús nije bestjoerslid Tialda Dijkstra en ek noch ús oankommende skathâlder Corry Rozendal-Boelens, dy't op 'en doer it finansjele wurk en de ledeadministraasje fan ús tsjintwurdige skriuwer/skathâlder Dick Eisma oer nimme sil.

Ús gearkomste giet hjoed fral oer allerhande feroarings yn ús bestjoerlik fermidden dy't yn 2008 en foar in part ek yn 2009 ophannen binne. Hjoed docht ek mar wer dúdlik bliken dat bestjoersleden meastentiids in soad wurk foar de feriening dogge, wat net alle dagen sichtber is, mar wol alle dagen trochgiet. Wy sjogge der meiinoar op ta dat it bestjoerlike en it organisatoryske wurk fan de KFFB sa goed mooglik trochgiet, ek as it minsklik sjoen swier keallet as it troch siik wêzen net mear kin sa as jo dat eins wolle. Mar meiinoar fine wy ek hjoed yn ús gearkommen oplossings, dy 't ús as bestjoer en feriening op passende wize wer fierder troch en fierder yn de tiid bringe.

donderdag 17 april 2008

Wordt de kwaliteitszorgmedewerker overbodig?

Donderdag 17 april 2008
Het thema vandaag van de bijeenkomst in Utrecht van het NNK-Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg is: "Wordt de kwaliteitsmedewerker overbodig?". LNK-voorzitter Ben van Schijndel introduceert de spreker van vandaag: Léon van der Meij, Consultant van M'ij Organisatieadvies. In zijn inleidende presentatie schetst Léon eerst een aantal algemene actuele ontwikkelingen in het onderwijs, gevolgd door een aantal specifieke actuele ontwikkelingen met betrekking tot de setting waarin de kwaliteitszorgmedewerker nu en in de toekomst werkt.

Daarna gaan we in 5 workshops van elk 8 personen uiteen om op basis van een voorafgaande brainstormcarrousel samen te formuleren wat de kwaliteitszorgfunctie in het onderwijs gaat worden en welke rol en functie de kwaliteitszorgmedewerker daarin vervult.

In het laatste halfuur worden een aantal conclusies en visies gepresenteerd. Kortom, een gevarieerd middagprogramma met deze keer behalve stafmedewerkers uit het HBO ook een relatief groot aantal gast-deelnemers uit het MBO en gast-deelnemers die niet in het onderwijs werkzaam zijn.

72e jarig fan ôns mem

Woensdug 16 april 2008

Fandaag wordt ons mem 72 jaar. Wij fiere dut heuglike fait metnander in Drachten. De heule dâg deur is it as altyd een kommen en gaan fan femily, buren en andere kunde. Hait het weer een mooie ferjarigskaart maakt foor mem. Deuze ferjarigskaart hangt op in mooi plakky in 'e kamer an 'e muur. De Bildtse flaggys en alle winskaarten hange deur de heule kamer. Wy binne segende minsen nou't wy metnander weer in jaar feerder binne.

dinsdag 15 april 2008

Nieuwe HBO-Masteropleiding Leren & Innoveren

Dinsdag 15 april 2008

In navolging van het succes van onze gemeenschappelijke masteropleiding Special Educational Needs hebben Stenden hogeschool en Christelijke Hogeschool Windesheim wederom hun krachten gebundeld. Samen gaan beide hogescholen een nieuwe "Educatieve HBO-Masteropleiding Leren & Innoveren" aanbieden. Veel werk is al verzet om dit mogelijk te maken.

Vanmiddag en vanavond hebben Windesheim en Stenden de benodigde expertise bijeengebracht om afspraken te maken hoe en wanneer de aanvraag voor accreditatie van de nieuwe opleiding bij de NVAO zal worden ingediend. Stuurgroep, Projectleiding, Lectoren, Docenten en Kwaliteitszorg-stafmedewerkers zijn vandaag in Zwolle bijeen om afwisselend in subgroepen en plenair daartoe van gedachten te wisselen over de vorm, de inhoud en de aanvraagprocedure met betrekking tot deze beoogde nieuwe opleiding.
Als in de avond het nieuwe actieplan voor de komende werken gereed is, weet iedereen wat hem of haar vanaf vandaag staat te doen om dit nieuwe onderwijsprogramma op verantwoorde wijze te realiseren.

maandag 14 april 2008

Atema's Formido deco bouwmarkt in Stiens

Maandag 14 april 2008

Aan het eind van de middag op de terugweg naar huis nog even twee buislampen kopen bij de familie Atema in Stiens.

Vroeger was de Doe-het-zelfwinkel van de familie Atema te vinden in de Piter Jellessingel, aan de voet van het koor van de Sint Vituskerk, op de terp van Stiens. Enige jaren geleden verhuisde deze winkel naar het buiten de dorpskom gelegen nieuwe Bedrijventerrein Middelsee, ten noordoosten van Stiens. Daar voerde men eerst de winkelformule van Doeland. Intussen trad onze oud-CHN-student "Small Business en Retail Management" - Atema's zoon Lars Jan Atema - in in dit winkelbedrijf.

Enkele maanden geleden werd de formule van Doeland verruild voor die van "Formido deco bouwmarkt". In het zicht van de Stienser kerktoren - nog steeds onder de klokslag van de eeuwen oude Sint Vituskerk - wordt door de familie Atema wederom het ondernemerschap in dit familiebedrijf van generatie op generatie overgedragen.

zondag 13 april 2008

Jeugddienst "Een kast vol verhalen"

Zondag 13 april 2008

Vanavond is het onze Stienser jongerengroep "Rondom 20" die de tweewelijkse Gemeentedienst in De Hege Stins organiseert. Het is een Jeugddienst. Rondom 20 heeft gekozen voor een gevarieerde toneeluitvoering met veel muziek tussendoor. Het thema is "Een kast vol verhalen". Onze zoon Jan Wijbe maakt deel uit van deze groep creatievelingen, die al meer dan vijf jaar actief zijn in het geheel zelf schrijven èn uitvoeren van jeugddiensten in Stiens en in omliggende dorpen.

In het toneelspel spelen ze een groot aantal Gelijkenissen uit de Bijbel, allemaal naar eigentijdse kwesties uitgebeeld. En tussendoor zingen we onder begeleiding van hun muziekgroep bijbehorende kinderliederen.
Als alle spiegelverhalen zijn gespeeld, passeren ze nogmaals in een aantal "stills", toegelicht met de boodschap van het verhaal voor jou & mij en voor hier & nu.

Een knappe prestatie om een hele kerkzaal zo lang te boeien met prachtig spel, met sterke inhouden en met mooie muziek. Complimenten en dank voor deze alweer zo mooie jeugddienst.

zaterdag 12 april 2008

Nei 100 Jier Kristlik Frysk Selskip

Sneon 12 april 2008

Hjoed fiere wy meiinoar it ieufeest fan it Kristlik Frysk Selskip (KFS). Grutsk kinne wy allegearre wêze op de ryke rispinge fan hûndert jier krewearjen foar Frysk yn 'e Earetsjinst, bygelyks: ús Fryske Bibeloersetting, it Fryske Lieteboek foar de Tsjerken, Fryske foargongers, Fryske eretsjinsten, it Fryske Tsjinstboek, de nije Fryske lietebondel "Tuskentiden", alle jierren it Fryske Bûsboekje, folle gjin genôch. Ús oprjochter fan 1908, dûmny Sipke Huismans, hie hjoed grutsk wêze kinnen op dit risseltaat; ek al kin it fansels noch mear en noch better.

Op 'e middei bin ik by de Ledegearkomste, dy't folge wurdt troch de Jubiléumgearkomste yn Tresoar yn Ljouwert. In feestrede fan foarsitter dûmny Liuwe Westra, de oanbieding fan it jubiléumboek "Mei it wiffe skip", de Tresoar-presintaasje fan de Ynventaris fan it argyf van de KFS, de presintaasje fan de nije KFS-lietebondel "Tusken rein en sinne". Trije jonges sjonge in tal lieten út dizze nije Fryske bondel, ûnder muzykale begelieding fan oargelist Olchert Clevering.

En jûn binnen Durkje en ik yn de Fenixtsjerke by de moaie útfiering fan it sjongstik "Jona" fan it Kwartettekoar ûnder lieding fan Hindrik van der Meer. Koartsein, de ganse dei feest mei de blik foarút op nochris hûndert jier.

vrijdag 11 april 2008

Friese Kustpad van Allingawier naar Harlingen


Vrijdag 11 april 2008

Ons tweede traject van het Friese Kustpad begint vandaag voor Durkje en mij in het museumdorp Allingawier. Langs het Van Panhuyskanaal en de Groote Zijlroede komen we in Makkum. Door het weiland - langs de Melkvaart - gaan we door Polder de Weeren naar Wons.

Daarna wandelen we over oude polderdijken achtereenvolgens door de Gooijumerpolder, door Polder Pingjum en door Polder de Eendracht en steken daarna de N31 over om op de Waddenzeedijk aan te komen. Hier, op de Caspar de Roblesdijk is Harlingen in zicht.

In Harlingen passeren we De Stenen Man, de Zuiderhaven, de Noorderhaven, de Zoutsloot, de Tsjerk Hiddessluizen en de Vissershaven en tenslotte beëindigen we na 25 kilometer onze dagtocht vlak vóór Midlum.

dinsdag 8 april 2008

Joop Bouma exposeert in Stiens


Dinsdag 8 april 2008

Joop Bouma, de secretaris van het "Regiocomité Fryslân van de Vereniging VU-Windesheim" waarvan ik voorzitter ben, exposeert na enkele jaren weer in Stiens; in de Openbare Bibliotheek. Deze keer samen met de drie andere kunstschilders van zijn schildergroep "Kwartziet".

Kwartziet bestaat uit vier schilders, die elkaar hebben ontmoet bij de Drachtster schildergroep "Jan Planting", waarvan de naam is ontleend aan een bekend Drachtster schilder, tevens de eerste docent van deze groep. De groep "Jan Planting" heeft meerdere, later bekend geworden, Friese schilders voortgebracht, die daarna aan hun groep ook als schilderdocent les hebben gegeven. Denk bijvoorbeeld aan mijn twee oud-tekenleraren Jan Freark van der Bij en Klaas Koopmans en zijn zoon - tevens mijn oud-klasgenoot - Gosse Koopmans.

Deze vier schilders - gefascineerd door het kijken naar het landschap - hebben elkaar ontmoet in een samenwerking, uitmondend in de verbeelding van hun eigen unieke visies. Durk van der Meer: "Het gedroomde landschap", Gabbe Faber: "Het vereenvoudigde landschap", Aafje Hartlief: "Het expressieve landschap" en Joop Bouma: "Het nuchtere landschap".

Samen creeërden zij de stroming "Persoonlijke Schilderkunst". Een stroming die zij in gang hebben willen zetten door slechts vanuit een persoonlijke bewogenheid (vanuit innerlijke hetzij uiterlijke beroering) te schilderen binnen het raam van de conventionele schilderkunst d.m.v. het platte vlak en de geëigende materialen. Regelmatig schilderen zij met elkaar. Binnen met behulp van schetsen en zelf gefotografeerde beelden en ook buiten in de vrije natuur.

Vanmiddag bezoek ik hun expositie. In de grote bibliotheekzaal hangen vier van de vijf schilderijen van Joop, waaronder in acryl het 90 x 120 cm grote doek "Zomer in Dokkum" van Joop Bouma uit 2007.

Voorjaarsconcert VU-orkest in de Beurs van Berlage te Amsterdam


Maandag 7 april 2008

Vanavond zijn we genodigd om het Voorjaarsconcert van het VU-Orkest bij te wonen in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Samen met Durkje en enkele leden van het Regiocomité Fryslân wonen we deze bijeenkomst bij, die wordt georganiseerd voor met name Verenigingsleden en medewerkers en relaties van de Vrije Universiteit, VU medisch centrum en Windesheim.

Nadat bestuursvoorzitter René Smit iedereen welkom heeft geheten, verzorgt eerst Mient Jan Faber (bijzonder VU-hoogleraar "Citizen's involvement in war situations") zijn VU-project "Academische Vrijheid", over de hulp die de VU geeft aan wetenschappers in nood in Irak. Daarna presenteert VU-mc-hoogleraar Kindergeneeskunde John Roord zijn VU-mc-project "Doctor 2 Doctor", over de hulp die VU-mc-kinderartsen geven aan collega's in Kenia.

Het VU-orkest o.l.v. dirigent Daan Admiraal speelt vóór de pauze "Also Sprach Zarathustra" (1896) van Richard Strauss en na de pauze "Lyrische Symfonie" (1924) van Alexander von Zemlinsky, met als solisten sopraan Lenneke Ruiten en bariton Pieter Hendriks.

zaterdag 5 april 2008

Vruchten van de Plataan


Zaterdag 5 april 2008

De zomer van 2007 was voor onze Plataan een goed jaar, want in het najaar hing de boom vol vruchten.

In de herfst verloor de Plataan alle bladeren, maar niet zijn groene vruchten met harde stekels.

Pas in het voorjaar waaiden de vruchten van de boom, en dan alleen op de momenten dat het hard woei. Waar je ook kijkt in de tuin, overal lagen de inmiddels bruine, zachte vruchtbollen in het gras en in de border.
Vandaag heeft de Plataan nog geen blad, maar dat zal niet lang meer duren. De kans is groot dat enkele oude vruchten van vorig jaar nog wel even zullen blijven hangen en dat ze door de nieuwe bladeren voor een groot deel aan het zicht worden onttrokken. De vandaag nog vruchtdragende, bladloze Plataan is klaar voor het komende seizoen.

vrijdag 4 april 2008

Friese Kustpad van Stavoren naar Allingawier


Vrijdag 4 april 2008

Vandaag starten Durkje en ik met de Lange Afstandswandeling "Friese Kustpad" (LAW 5-4). Dit wandelpad volgt de Friese IJsselmeer- en Waddenzeekust van Stavoren naar Lauwersoog, over een afstand van 131 kilometer.
Wij wandelen vandaag van Stavoren naar Allingawier: 27 kilometer.
De route loopt eerst van Stavoren over de IJsselmeerdijk via Molkwerum naar Hindeloopen. Daarna over de IJsselmeerdijk tussen de schapen en lammeren door het natuurreservaat Stoenckherne en dan langs It Soal naar Workum. En daarna van Workum via Doniaburen en Ferwoude door de Aaltjemeerpolder en door Parregaastermeer naar het eindpunt Allingawier.

donderdag 3 april 2008

Foar it NBG op Radio Middelsé


Tongersdei 3 april 2008

Op útnoeging fan de radiomakkers Joukje Deelstra en Roelie Groenewoud bin ik jûn tusken seis ûre en healwei sânen yn'e útstjoering fan Radio Middelsé. En as Joukje en Roelie jo útnoegje, kinne jo gjin nee sizze. It lûd fan harren programma "Tsjerke yn beweging" moat dochs tongersdeitejûns op de radio's klinke yn hiel noardwest-Fryslân. Dat ik haw tasein dat ik der wêze sil.
De útstjoering giet oer myn trije nije frijwilligersfunksjes der't ik foar frege bin troch it Nederlânsk Bibel Genoatskip (NBG) út Haarlem: it Regioteam, it Lânlik Berie en de lânlike Ledenrie fan it NBG. It radiofraachpetear mei Joukje Deelstra giet oer it wurk fan it NBG yn pleatslike wurkgroepen, yn Regio Noard-Nederlân, yn de frijwilligersbeweging en fan ús ferieningsbestjoer en de Haarlemmer wurkorganisaasje. Nei in lytse tweintig minuten jout radiotechnikus Henk van der Heide oan dat ús tiid om is en dan wurdt ôfslûten mei muzyk.

dinsdag 1 april 2008

NOVO-scholing voor ESO-Expertise in St. Nicolaasga


Dinsdag 1 april 2008

Vandaag is (na gisteren) de laatste van de tweedaagse NOVO-scholingsdag die wij als team van ESO-Expertise van Stenden hogeschool volgen. Twee dagen ben ik met 15 kollega's van het ESO-Expertise-team onder leiding van twee kursusleidsters bezig om o.a. de Missie, de Visie, de Doelen en de Activiteiten van onze dienst(en) te (her)overwegen, om ze nog beter aan te laten sluiten bij de nieuwe situatie die is ontstaan na de fusie van de voormalige Christelijke Hogeschool Nederland en de voormalige Hogeschool Drenthe.

Door de grote hoeveel dienstverlenende taken die wij binnen en buiten onze fusiehogeschool (gaan) verrichten, is de omvang van ons team in het eerste kwartaal van dit kalenderjaar bijna verdubbeld. Tijd dus om direct concrete afspraken te maken hoe wij ons werk als team zo goed mogelijk samen met en voor onze interne "klanten" doen.

Wij concluderen aan het eind van vanmiddag dat we deze twee dagen in Hotel Restaurant de Oorsprong in Sint Nicolaasga "samen wijzer zijn geworden" t.b.v. het accepteren, uitvoeren en afwikkelen van onze dienstverlening in en voor onze "new university".