vrijdag 29 juni 2012

De kamperfoelie bloeit

Vrijdag 29 juni 2012
De kamperfoelie bloeit uitbundig


Uitbundig
Elk jaar is het weer een genot om naar te kijken: de uitbundig bloeiende kamperfoelie.
Er zijn jaren bij dat onze kamperfoelie lijdt aan een luizen-invasie, maar tot nu toe hoeven we ons daarover nog geen zorgen te maken.

Kleurenpracht
Bloem en blad zien er vitaal uit en de prachtige combinatie van geel, oranje, rood en groen zijn elke dag - en zeker ook tegen de achtergrond van een helderblauwe lucht - een lust voor het oog.

Wat ons altijd weer boeit, is dat het groeit en bloeit!


NBG-Bestuursconferentie in Het Klooster

Donderdag 28 juni 2012
Leerhotel Het Klooster in Amersfoort

Het Klooster
De tweejaarlijkse Bestuursconferentie van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) wordt gehouden in Leerhotel 'Het Klooster' te Amersfoort. Dit hotel is een leerbedrijf van het Amersfoortse Regionaal Opleidings Centrum (ROC) ASA, dat een onderdeel is van de Amarantis Onderwijsgroep. Onze opleiding Hoger Hotelonderwijs van Stenden Hogeschool is ook onderwijspartner van Het Klooster. Hun MBO- en onze HBO-studenten werken in deze praktijksetting samen aan uitdagend beroepsonderwijs. Werken en leren gaan hier hand in hand.

Fondsenwerving
Twee onderwerpen staan vandaag centraal in onze Bestuursvergadering van het NBG. Ruim drie uren wordt aandacht besteed aan het onderwerp 'Fondsenwerving'. Dit deel van de vergadering wordt ook bijgewoond door leden van de 'Commissie FEZ' (Financieel Economische Zaken), de bestuurscommissie die het NBG-bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert op bedrijfsvoering, met nadruk op de financiële kant. Ook is een vertegenwoordiger aanwezig van het onderzoeks- en adviesbureau Nassau, om de resultaten van het onderzoek met betrekking tot Fondsenwerving met ons te bespreken, als aanzet tot een adviesrapport dat deze zomer zal worden geschreven. Op de agenda staan items als: Onderzoeksresultaten, het mechanisme Ledenwerving, de SWOT-analyse (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen) van het NBG en de kansen, waar het NBG in haar bijbelwerk gebruik van kan maken. Een boeiend gesprek volgt over mogelijke verbeteringen en innovaties.

Zelfevaluatie Bestuur
Daarna nemen we afscheid van de FEZ-leden en gaan we zonder de leden van het management team van het NBG als bestuursleden verder in besloten vergadering. Ruim een uur besteden we dan aan de zelfevaluatie van ons bestuurlijk functioneren, waarbij we ook de feedback vanuit het management team van het NBG als input voor ons jaarlijks evaluatiegesprek meenemen. Aan de orde komen zaken als het functioneren van het bestuur als geheel en van de afzonderlijke bestuurders, de kwaliteit van ons besturen en toezicht houden, het profiel en de betrokkenheid van het bestuur en de bestuurders en ook de verhouding van het bestuur tot de interne gremia binnen onze vereniging en in onze werkorganisatie, zoals ledenraad, vrijwilligers en management. Dit evaluatief gesprek leidt tot aanpassingen en verbeteringen voor ons bestuurlijk functioneren van het komende bestuursjaar.

Refter
Deze conferentiedag wordt afgesloten met een diner voor het bestuur en twee leden van het management, in het restaurant (refectorium) van dit leerbedrijf. Het team van ROC ASA zorgt voor een prima maaltijd in een aangename entourage en een gastvrije atmosfeer.


woensdag 27 juni 2012

Ronde tafelsessie Digitalisering Accreditatieproces

Woensdag 27 juni 2012 
Ronde tafelsessie Accreditatieproces in het Hoger OnderwijsDigitaal informatiemanagement in het hoger onderwijs
Op uitnodiging van BCT woon ik vandaag in Hotel Van der Valk te Houten de door BCT georganiseerde ronde tafelsessie bij over het Accreditatieproces. BCT is een bedrijf dat is gespecialiseerd in het ontwikkelen en implementeren van software op het gebied van document management, workflow management, digitale archivering en zaaksystemen. De BCT-medewerkers met wie wij vandaag als vertegenwoordigers uit het hoger onderwijs aan de gesprekstafel zitten, houden zich bezig met de advisering over en de implementatie van digitaal informatiemanagement in het onderwijs. In onze ronde tafelsessie van vandaag staat de 'Digitalisering van het Accreditatieproces' centraal.

Accreditatieproces digitaliseren
BCT ontwikkelde het programma 'CORSA' om het totale proces rondom accreditatie digitaal te administreren. Hoger onderwijsinstellingen zoals Hogeschool Zuyd en Avans Hogeschool werken inmiddels met dit automatiseringspakket. Vandaag zijn behalve twee medewerkers van Avans Hogeschool ook enkele collega's bij deze ronde tafelsessie aanwezig van de Leidse Onderwijs Instelling, van Stoas en van Stenden Hogeschool. Na een eerste voorstelronde leggen we aan elkaar voor met welke verwachtingen, vragen en wensen we naar deze ronde tafelsessie zijn gekomen. We focussen vandaag op het accreditatieproces waar wij binnen onze instellingen voor hoger onderwijs allemaal mee te maken hebben.

Creëren, vaststellen en bewaren
In de volgende sessieronde inventariseren we actuele knelpunten en verbeterpunten waar we in het hoger onderwijs in het algemeen en binnen onze instellingen in het bijzonder mee te maken krijgen. Daarbij schenken we aandacht aan zaken zoals bijvoorbeeld: Infrastructuur & techniek, Genereren van documenten, Electronische dossiervorming, Interne ondersteuning van het accreditatieproces, Versiebeheer van documenten, Besturings- en beleidsprocessen, het Primaire proces (het onderwijs), Interne kwaliteitsmetingen, Benodigde formatieomvang en het Samen werken aan documenten.
Drie fasen die af en toe in relatie tot het digitaliseren van het accreditatieproces terugkomen in ons gesprek, zijn: Creëren, Vaststellen en Bewaren.

Bedrijfsvoering, Kwaliteitszorg en Accreditatie
Na de middagpauze bespreken we op welke wijze we goed overzicht krijgen en houden op alle documenten die je nodig hebt voor het accreditatieproces. Het begrip 'documenten' moet je dan zo breed mogelijk opvatten, omdat het niet alleen om beleidsdocumenten gaat, maar ook om bijvoorbeeld toetsen, studentendossiers, onderwijsproducten van studenten, onderwijsmoduulportfolio's en personeelsdossiers. De bespreking wordt gevoerd aan de hand van een 'demo' van de applicatie CORSA, zoals die momenteel bij Hogeschool Zuyd operationeel is.
Het is goed dat we vooraf eerst onderscheid hebben gemaakt in ten eerste de gehele bedrijfsvoering van een hogeschool, ten tweede het stelsel van interne kwaliteitszorg en ten derde het feitelijke accreditatieproces, omdat we bij alles wat we bespreken de ter tafel komende inhouden van onze sessie in elk geval in een groter kader kunnen plaatsen, hetgeen het ons vergemakkelijkt om ook de verbanden van wat ter tafel komt te leggen.

Checks op Docs
'Documenten' die door hogescholen decentraal en/of centraal worden geregistreerd in CORSA krijgen altijd specifieke metadata mee ten behoeve van een maximale vindbaarheid in het informatiesysteem. De uitdaging waar opleidingen en centrale diensten zich bij het werken met dit BCT-informatiesysteem voor gesteld zien, is het beantwoorden van vragen als: zijn alle vereiste documenten aanwezig, voldoet de inhoud van die documenten aan de daartoe geldende criteria (zijn ze compleet) en is de kwaliteit van de inhoud aan de maat?

Visie van BCT
Aan het eind van het middagprogramma geven de aanwezige medewerkers van BCT hun visie op wat we vandaag hebben besproken. Beginnend bij hun eerste ervaringen in gemeentelijke administraties vertellen ze dat BCT zich richt op het verkrijgen en eenmalig vastleggen van alle benodigde informatie/documenten uit alle (voorbereidende) bedrijfsprocessen en -afdelingen (bv. Finance, Onderwijs, HRM en Facilities), waarna je als organisatie in staat bent om die 'content' op basis van geldende criteria geclusterd onder te brengen op die plaatsen in het informatiesysteem (bv. het accreditatieproces van een opleiding) waar je die documenten voor die gestelde doelen nodig hebt.

Co-productie van onderwijs & bedrijf
BCT stelt zich ten doel om vanuit de opgedane praktijkervaringen in het hoger onderwijs haar applicatie zo generiek mogelijk te maken en te leveren, waarbij wij vanuit de hogescholen aangeven dat in de uitwerking van die generieke applicatie-modulen vooral ook ruimte moet zijn voor maatwerk, waar het de hogeschoolspecifieke en opleidingsspecifieke implementatie betreft.
Dat betekent zeker nog wel een lange weg te gaan bij het - zoals BCT dat zo treffend op haar brochure vermeldt - 'Samen naar een toekomstbestendig onderwijs!' BCT heeft vandaag laten zien dat ze deze doorontwikkeling naar toekomstbestendig onderwijs beschouwt als co-productieproces.

dinsdag 26 juni 2012

Zand erover

Dinsdag 26 juni 2012 
Altaar-presentatie in het Stiltecentrum van Stenden HogeschoolZand in zicht
Het is al weer ruim drie jaar geleden dat Stenden Hogeschool was omringd door grote oppervlaktes zand. Dat was de periode waarin de grote nieuwe parkeerplaatsen rond de beide hogeschoolgebouwen van de NHL Hogeschool en van Stenden Hogeschool werden aangelegd, in het kader van de doorontwikkeling van de Kenniscampus Leeuwarden.
Ook in het Stiltecentrum in het Ontmoetingscentrum van Stenden Hogeschool was zand te vinden. Niet op de grond, maar op het altaar in deze stiltekapel.

Zand uit zicht?
Inmiddels zijn die parkeerterreinen uiteraard al lang gereed en maken we daar reeds enkele jaren gebruik van, voornamelijk tijdens werkdagen. Het zand is uit het zicht verdwenen, althans op die parkeerplaatsen.
Maar niet in het Stiltecentrum.

Zand erover
Op het grote altaar in het Stiltecentrum van Stenden Hogeschool ligt een groot jutekleed.
Een ander, geel kleed ligt daar bovenop.
Een derde kleed, geel en transparant, reikt als achtergrond naar omhoog.
Over het gele onderkleed ligt een laag zand; zand erover.
Op een zandbed staat een tiental zandvormen, groot en klein, naast elkaar en op elkaar.
Tien kleine parasolletjes steken triomfantelijk uit boven deze zandsculpturen,

Kop in 't zand?
Het schooljaar is bijna ten einde.
Nog enkele weken en dan sluiten we het collegejaar af; zand erover.
Een jaar waarin veel goed is gegaan, waarin veel is geleerd.
Maar ook een jaar waarin vàst niet àlles verliep zoals je wilde; waar je allicht óók van hebt geleerd.
Steek je kop niet in het zand, maar kijk om naar wat je hebt geleerd in voor- en tegenspoed.

Voor alles is (een) tijd
Dàn is het tijd voor vakantie; zomervakantie.
Tijd om te scheppen en tijd om te hèrscheppen.
Tijd om te creëren en tijd om te recreëren.

Alles op zijn (vakantie)tijd
Zand over het afgelopen jaar.
Nieuwe vormen zoeken en vinden voor het volgende jaar.
Alles op zijn tijd.

maandag 25 juni 2012

Teamdag Quality Assurance in Leeuwarden

Maandag 25 juni 2012 
Voormalig Leeuwarder bijkantoor van de Utrecht


Jaarlijkse Teamdag
Binnen Stenden Hogeschool is het te doen gebruikelijk dat elke afdeling jaarlijks één teamdag buiten de hogeschool organiseert. Een dag ter eigen invulling door het team. Een dag waarin je in een meer informele setting activiteiten organiseert die bij voorkeur een teambindend karakter hebben. Na onze Teamdagen van 2009 en 2010 hebben we vorige jaar door omstandigheden onze teamdag helaas overgeslagen en pakken we vandaag de jaarlijkse draad weer op. Onze QA-Teamdag is vandaag in Leeuwarden.

Drijfveren
Vanmorgen beginnen we met een teambijeenkomst in één van de vergaderzalen van Post Plaza, het voormalige hoofdpostkantoor van Leeuwarden aan de Tweebaksmarkt. Samen met een collega-specialist van de Stenden-afdeling Human Resource Management en met een andere expert van '2engage organisatie advies' gaan we aan de slag met 'My Motivation Insights', over het herkennen, erkennen en benutten van elkaars drijfveer-profielen en kwaliteiten. We bespreken elkaars Drijfveer-profielen conform de systematiek van C.W. Graves, bespreken daarna ons Team-drijfveer-profiel, die de resultante is van onze individuele profielen en bespreken dan aan de hand van een teamprofiel van een collega-afdeling op welke wijze we aan de hand van hun en van ons profiel op grond van de Drijfveren-methodiek van Graves het beste kunnen inspelen op de wensen en op het gedrag van onze collega's, om samen tot een optimaal resultaat te komen. Een buitengewoon boeiend gesprek doet de ochtend bijkans ongemerkt voorbij vlieden. We sluiten deze ochtend af met een lunch in Brasserie Lourens van Post Plaza.

Rondje Leeuwarden Anders
Aan het begin van de middag ontmoeten we Carla Bison bij de Leeuwarder Blokhuispoort. Samen met twee andere gasten uit Hellevoetsluis gaan we met haar op stap door Leeuwarden in het kader van het door haar georganiseerde 'Rondje Leeuwarden Anders'. We gaan vanmiddag met Carla Bison op bezoek bij mensen in de Leeuwarder binnenstad, om hen te laten vertellen over het ambacht dat ze uitoefenen, over het gebouw waarin zij wonen of werken of over een prachtig aangelegde stadstuin. We beginnen bij de bijzondere antiekzaak 'Emmakade 2 Antiek'. Daarna bezoeken we 'Smoel' in de Nieuwe Oosterstraat, een kunstwerkplaats voor mensen met een verstandelijke beperking. Voordat we een korte theepauze hebben bij Croissanterie Vittoria, gaan we nog op bezoek in het voormalige bijkantoor van de levensverzekeringsmaatschappij 'Utrecht' aan de Tweebaksmarkt. Bovenop dit Jugendstil-bedrijfspand (1904) staat een beeld van vier pelikanen, gemaakt door kunstenaar Joseph Mendes da Costa. Na de pauze wandelen we langs de Grote of Jacobijnerkerk en de Joodse school naar het Sint Anthony Gasthuis, waar we een rondleiding krijgen aangeboden, die wordt verzorgd door Brug Bouma, de gepassioneerde tuinman van dit monumentale gasthuis. Deze aangename teamdag sluiten we gevieren af met een drankje in Grand-Café De Walrus.

zondag 24 juni 2012

Pelgrims

Zondag 24 juni 2012 
Cover van het boek Pelgrims

Pelgrim-kado voor een pelgrim
Van mijn drie collega's van de afdeling Quality Assurance van het Corporate Office van Stenden Hogeschool kreeg ik ter gelegenheid van mijn verjaardag in 2011 het boek 'Pelgrims' kado. De ondertitel van dit mooie boek luidt: 'Onderweg naar Santiago de Compostela'. Dit prachtig geïllustreerde pelgrimsboek is een publicatie van het Museum Catharijneconvent in Utrecht en van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob te Utrecht, waarvan Durkje en ik pelgrimerend lid zijn.

Jubileumboek
Het boek is gescheven onder tekstredactie van Daniëlle Lokin (Nederlands Genootschap van Sint Jacob) en onder beeldredactie van Kees van Schooten (Museum Catharijneconvent). Het boek is uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Pelgrims, Onderweg naar Santiago de Compostela', die van oktober 2011 tot en met februari 2012 werd gehouden in Museum Catharijneconvent te Utrecht. Deze tentoonstelling werd georganiseerd in het kader van het 25-jarig bestaan van ons Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Dit boek is geschreven door Daniëlle Lokin, Marije de Nood, Mireille Madou, Martin Kellens, Dirk Aerts en Paul Post.

Pelgrims in het voetspoor van pelgrims
Alles achter je laten om duizenden kilometers af te leggen naar een heilige plek. Een tocht maken vol ontberingen, met de kans dat je het er niet levend vanaf brengt. Miljoenen mensen uit heel Europa en daarbuiten reizen sinds de elfde eeuw bijvoorbeeld te voet of te paard over de Spaanse pelgrimsweg, de 'Camino de Santiago' naar Santiago de Compostela, een stad in het noordwesten van Spanje. Tegenwoordig arriveren jaarlijks ruim 200.000 pelgrims bij de kathedraal van Santiago de Compostela om onder andere het graf van de heilige apostel Jacobus de Meerdere te bezoeken. Wat drijft hen?

Wat beweegt de pelgrim
In het boek 'Pelgrims' komt het pelgrimeren in veel facetten aan bod: van de voorbereidingen van de reis tot de aankomst op de plek van bestemming en tot slot over de terugkeer naar huis. Veel hoogtepunten van de eeuwenoude traditie van het pelgrimeren zijn bijeengebracht in dit rijk geïllustreerde boek. Het boek informeert je over het ontstaan van de pelgrim, over hun pelgrimsliederen die zij tijdens de tocht zongen en zingen en over de achtergrond en de betekenis van het pelgrimeren.
De beschrijving van de fysieke pelgrimstocht op grond van eigen ervaring en dagboekfragmenten wordt gevolgd door beschouwingen over de vraag wat pelgrimeren bij de pelgrim teweegbrengt. De hedendaagse christelijke of niet-christelijke pelgrim heeft tal van redenen om op pelgrimsreis te gaan. Men gaat bijvoorbeeld op pad met een religieuze, culturele of spirituele bedoeling en/of uit behoefte aan rust en bezinning en/of ziet de pelgrimstocht als een sportieve uitdaging.

Woord vooraf & Inleiding en verantwoording
In hun 'Woord vooraf' schrijven Joost Bol (voorzitter Nederlands Genootschap van Sint Jacob) en Ruud Priem (inhoudelijk directeur Museum Catharijneconvent) dat de nog steeds groeiende belangstelling voor pelgrimeren zou kunnen samenhangen met de toegenomen belangstellig die onze geïndividualiseerde samenleving aan de dag legt voor intuïtieve ervaring, bezinning en spiritualiteit.
In hun inleidende woorden en verantwoording geven Daniëlle Lokin en Marije de Nood aan waar het van oorsprong bij deze pelgrimage om draait: de apostel Jacobus, in het Spaans 'Santiago' genoemd, ook bekend als Sint Jacob(us), en als Matamoros: de Morendoder.

Eerst was er de pelgrim
Mireille Madou schreef dit eerste hoofdstuk. Ze gaat in op de betekenis van het woord 'peregrinus", vreemdeling, pelgrim. Daarna schetst ze fysieke beelden van de peregrinus, over het hoofddeksel, de kleding, de staf, de tas en de schelp.

Sicut peregrinus
In de gedaante van een pelgrim
In haar tweede hoofdstuk beschrijft Mireille Madou de kledij van de pelgrim, specifiek in gaand op de kledij in de kunst van de 13e, de 14e en de 15e eeuw. Opvallend is de verscheidenheid in de uitbeelding, bijvoorbeeld Sint-Jacob als apostel, als pelgrim of als apostel-pelgrim.

Zingende pelgrims van Santiago
"Pelgrims zingen", schrijft Mireille Madou in haar derde hoofdstuk. "Samen liederen zingen schept een band, bevordert de saamhorigheid." Ze gaat in op het beroemd geworden lied 'Ultreia' en daarna over de gezongen gebeden en tot slot het meest populaire lied 'La grande chanson'.

De mythe van de vier wegen
Martin Kellens schrijft in hoofdstuk 4 over de vier vermeende hoofdroutes die naar Santiago de Compostela leiden. Daarbij komen de 'Gids voor de pelgrim' en de oude routes en kaarten aan de orde. Gaat het bijvoorbeeld primair om pelgrimsroutes, of zijn het de oude, belangrijkste handelsroutes waarover we spreken? Erkenning van de Raad van Europa en van Unesco (Werelderfgoed) zijn essentieel, maar duidelijk wordt in dit hoofdstuk dat verder onderzoek naar oude pelgrimswegen wenselijk is.

Hoge bergen, diepe dalen
Onderweg naar Santiago de Compostela
Marije de Nood schrijft in hoofdstuk 5 dat pelgrims een onzeker avontuur tegemoet gaan. Pelgrims nemen tijdelijk afstand van thuis, van hun sociale en maatschappelijke status. Marije schrijft over wat de pelgrim thuis laat, over het gezegend vertrek, over het begin van het avontuur, over het dak boven je hoofd voor de nacht en over de razende honger en een bezeten wereld vol gevaar. Ze schrijft over de pijn en de dood onderweg, maar ook over de vriendschappen, de geluksmomenten en de rituelen onderweg. En dan is na vele kilometers heel in de verte het einde in zicht en kom je als pelgrim oog in oog te staan met de apostel Sint Jacob.

Pelgrims op weg naar het hemelse Jeruzalem
De weg van buiten naar binnen
Daniëlle Lokin wijst in hoofdstuk 6 de lezer op het middeleeuwse geloofsleven, waarin het aardse leven als een lange pelgrimstocht werd gezien, onderweg naar het hemelse Jeruzalem. Ze noemt de motieven voor de pelgrim om op pelgrimstocht te gaan en beschrijft het zogenoemde 'geestelijk pelgrimeren', ofwel: de reis naar binnen. Ze verwijst daarbij ook naar het boek 'The pilgrim's progress' (1678) van John Bunyan. Uiteindelijk draait alles om de vraag of de bedevaart naar de apostel een ommekeer heeft bewerkstelligd in het leven van de (weer thuisgekomen) pelgrim.

De lokroep van de Jacobsweg
Pelgrimeren in de eenentwintigste eeuw
In hoofdstuk 7 verdedigt Dick Aerts zijn stelling dat de hedendaagse pelgrimage als een spel kan worden beschouwd. Het tweede thema dat hij behandelt, houdt verband met de verschuiving van het doel van de Santiagotocht. Ook gaat Aerts nader in op de gele camino-pijl. Mooi beschrijft hij ook het geheim van de geslaagd weer thuisgekomen pelgrim, die dàn pas waarlijk begrijpt wat het geheim van 'ons thuis' betekent.

De moderne pelgrim: het perspectief van actuele sacrale velden
Mij sprak met name dit achtste, verdiepende, hoofdstuk van Paul Post aan. Post schrijft over de 'rituele of de religieuze paradox', waar we aan de ene kant ritueel en religie zien verdwijnen, terwijl we aan de andere kant nieuwe en oude vormen van ritueel en religie ook in Nederland weer zien opkomen. De 'camino' noemt Post bijvoorbeeld zo'n opbloeiend devotioneel ritueel.
Eerst presenteert Paul Post iets van de achtergronden van het instrument van de zogenoemde 'sacrale velden', waarna hij de onderscheiden sacrale velden beschrijft, om tenslotte te laten zien wat we daarmee kunnen en hoe 'het werkt'.
De sacrale velden die Post onderscheidt, zijn:

 1. Religieus veld;
 2. Veld van healing;
 3. Herdenkingsveld;
 4. Veld van kunst en cultuur;
 5. Veld van leisure culture.
Bij de toepassingen brengt Post de actuele situatie en de onderlinge spanningen in beeld, schrijft hij over 'transfer en transformatie' en over de discontinuïteit, overlap en continuïteit tussen de sacrale velden van bijvoorbeeld religie en sport. Dan stelt Paul Post dat het hedendaagse succes van de 'camino' valt te verklaren uit de vaststelling dat de camino(ganger) is verbonden met (bijna) alle genoemde sacrale velden. De pelgrim is in staat om zich alle uiteenlopende sacrale velden toe te eigenen door die te verbinden aan zijn pelgrimstocht. De meervoudigheid van het profiel van de hedendaagse pelgrims zou dan ook wel eens een gouden toekomst voor de pelgrimage naar Santiago de Compostela kunnen betekenen.

Jubileumconcert 50 jaar VU-orkest 1962-2012

Zaterdag 23 juni 2012
Verteller Toon Tellegen en dirigent Daan Admiraal met het VU-orkest50 jaar VU-orkest
Als blijk van waardering voor het werk dat we als Regiocomitéleden verrichten voor de VU-vereniging en voor VU-connected zijn alle regiocomitéleden door het Bestuur van de Vereniging en de directeur van VU-connected uitgenodigd voor het Zomerconcert van het VU-orkest in het Concertgebouw te Amsterdam. Durkje en ik representeren vanavond het Regiocomité Fryslân van de Vereniging, waarvan de Vrije Universiteit, het VU-medisch centrum en de Christelijke Hogeschool Windesheim uitgaan. Het VU-orkest is het 120 leden tellende studentenorkest van de Vrije Universiteit, onder leiding van dirigent Daan Admiraal. We vieren vanavond in het Amsterdamse Concertgebouw ook het 50-jarig bestaan van dit universiteitsorkest, één van de grootste, beste en meest baanbrekende - uitdagend & vernieuwend - amateur-symfonieorkesten van Nederland. Dit jubileumconcert wordt vijfmaal uitgevoerd, te weten driemaal in juni 2012 in Amsterdam en tweemaal in juli 2012 in Moskou en in Sint-Petersburg in Rusland.

Jubileumprogramma
Vanavond worden we vanaf 19.00 uur ontvangen in één van de bijzalen van het Amsterdamse Concertgebouw. Enkele blijken van waardering in korte toespraken, een hapje en een drankje vullen het eerste uur van ons avondprogramma. Vanaf 20.15 uur vangt het muzikale programma aan. Op het programma staan vanavond de volgende vier muziekstukken:
 1. 'The Chairman Dances', een 'foxtrot for orchestra' uit de opera 'Nixon in China', van John Adams;
 2. 'Tussen Pavlovsk en Oostvoorne', een bijzondere opdrachtcompositie van Corrie van Binsbergen, met Toon Tellegen als verteller;
 3. 'An American in Paris' van George Gershwin;
 4. 'Symfonie no. 10 van Dmitri Sjostakovitsj.
The Chairman dances
In dit muziekstuk (1985) laat componist John Adams de voormalige Chinese partijleider (Chairman) Mao Tse-toeng dansen in zijn foxtrot, die een voorstudie is voor zijn opera 'Nixon in China'. Dit stuk kent ook de kenmerken van de zogenoemde 'minimal music', met bijvoorbeeld een constante puls - staccato gespeeld - en langdurige herhalingen van kleine muzikale figuurtjes, daarmee ook wel 'repetitive music' genoemd. Dit muziekstuk kent een expressief middendeel en eindigt met piano en slagwerk, waarbij een dansdreuntje op piano langzaam verdwijnt en het slagwerk overblijft en ook dat tenslotte langzaam met een zogenoemde 'fade out' verstilt.........

Tussen Pavlovsk en Oostvoorne
Dit muziekstuk (2012) van componiste Corrie van Binsbergen is geïnspireerd op en verweven met de teksten van schrijver Toon Tellegen, die vertelt over zijn Russische grootvader, over zijn familie, over eigenaardige gebruiken en over levenswijsheden.Twee verhalen van Tellegen zijn verwerkt in deze combinatie van verhaal en muziek. Het eerste verhaal 'De Atlas' begint met klezemeriaanse trekken: Tsaristisch, opjagend en sprookjesachtig. Het tweede verhaal 'De trein naar Pavlovsk en Oostvoorne' begint ijl en kinderlijk, waarna het onvoorspelbaar en onheilspellend verder gaat met herinneringen zoals die zijn beschreven in dit verhaal van Toon Tellegen. Toon leest voor uit zijn verhalen, daarbij naadloos ondersteund door de compositie van Corrie van Binsbergen. Na afloop nemen Toon Tellegen, Daan Admiraal en het orkest dankbaar het welverdiende applaus in ontvangst. En dan komt componiste Corrie van Binsbergen vanuit de zaal ook op het podium, waarna het applaus nogmaals en aanhoudend aanzwelt. Hulde dus voor deze eigentijdse gelegenheidscompositie!

An American in Paris
In dit muziekstuk (1928) van componist George Gershwin toeteren de taxi's en tikken de schoenhakjes van Parisiennes. In het stuk hoor je duidelijk de 'taxi horns', die Gershwin in zijn compositie verwerkte. Het eerste en het laatste van de vier compositiedelen zijn in Franse stijl gecomponeerd om Parijs te typeren. De tussenliggende twee delen zijn in een jazzy stijl geschreven om 'the voice of the American soul' weer te geven.

Symfonie no. 10
In dit muziekstuk (1953) schallen de initialen DSCH van componist Dmitri Sjostakovitsj.Velen beschouwen deze symfonie als de beste van Sjostakovitsj. Het eerste deel begint met een onafwendbaar drama, eerst hoogst persoonlijk, naar binnen gekeerd, somberend en berustend en later eenzaam en verlaten. Het derde thema volgt in een nieuw tempo, een treurig walsje, door de strijkers knekelig gespeeld. Het tweede deel van ruim vier minuten is demonisch, een 'essay' in duivelse orkestrale razernij. Het derde deel begint met het karakter van een vitale folkloristische dans. Hierin horen we ook het autobiografische DSCH-thema van de componist, dat ook in het vierde deel weer terugkomt. Het laatste, vierde deel begint somber en schrijnend, gevolgd door een lange en bonte parade van muzikale karakters (deuntjes). Na een herhaling van de eerste fragmenten uit het vierde deel wordt dan afgesloten met een aanstekelijke uitbundigheid.

Theatraal slot
En als dan de violen, cello, contrabas, de fluit, hobo, klarinet, fagot, saxofoon, hoorn, trompet, trombone, tuba en het slagwerk, de harp en de toetsen zwijgen, volgt een welverdiend ovationeel applaus. Dirigent Daan Admiraal maakt - zoals we dat van Daan gewend zijn - van deze staande ovatie een theatrale presentatie, opgezweept door het uitbundige publiek en de op het orkestpodiumvloer stampende orkestleden. Na een minutenlang bravo, hulde en applaus ebt het volume van het handenklappen weg als Daan Admiraal boven het orkestpodium in de wandelgang van het Amsterdamse concertgebouw verdwijnt. Voldaan verlaten de gasten de concertzaal, onderwijl hier en daar napratend met orkestleden die nog genieten van de waardering voor hun performance. Durkje en ik verlaten de parkeergarage onder het Amsterdamse Museumplein even na 23.00 uur om in en door de stilte en het duister van de kop van Noord-Holland, de Afsluitdijk en Noordwest-Fryslân in onze auto weer huiswaarts te keren. Tegen 1.00 uur rijden we voldaan Stiens binnen, nog nagenietend van dit mooie jubileumconcert van dit bijzondere studentenorkest van de VU. Wat is het prachtig dat meer dan 100 VU-studenten naast hun studie ook hun muzikale kwaliteiten in zo'n spectaculaire setting verder kunnen ontwikkelen.

zaterdag 23 juni 2012

Van CROHO naar aCROHO


Vrijdag 22 juni 2012
Het Servicekantoor van de Dienst Uitvoering Onderwijs in UtrechtCROHO
Op uitnodiging van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ben ik vandaag in het Servicekantoor van de DUO te Utrecht aanwezig bij een aCROHO-bijeenkomst. DUO is de nieuwe naam van de IBG, de voormalige Informatie Beheer Groep. De huidige DUO is het uitvoeringsorgaan van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat behalve het beheer over de Studiefinanciering ook het zogenoemde CROHO beheert, het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs, een lijst waarin van alle instellingen voor hoger onderwijs alle geaccrediteerde opleidingen met hun kenmerken staan geregistreerd.

Van analoog naar digitaal
Als vertegenwoordiger van Stenden Hogeschool zorg ik voor alle opleidingsregistraties in het Croho. Tot op heden worden alle veranderingen van de opleidingsregistraties via een mutatiebrief per post door ons doorgegeven aan de DUO te Groningen, waarna de DUO deze veranderingen in het CROHO doorvoert. Die schriftelijke procedure zal komende zomer worden omgezet in een digitale procedure, waarin mutaties via internet kunnen worden doorgegeven, in plaats van via de huidige procedure per briefpost. Daartoe is ‘aCROHO’ momenteel in ontwikkeling bij de DUO.

aCROHO
‘aCROHO’ is de nieuwe webapplicatie, die bedoeld is voor het online aanleveren en verwerken van opleidingsgegevens in het hoger onderwijs. Doel is om een juiste opleidingsregistratie in het CROHO te hebben en te houden. De afdeling binnen de DUO die zich hiermee bezig houdt, is de afdeling SSG, de afdeling StudieSchoolGegevens. De nieuwe web-applicatie aCROHO is ontwikkeld om de papierstroom tussen de onderwijsinstellingen en de DUO te verminderen en om het mutatieproces inzichtelijker te maken. Vandaag verzorgen drie medewerkers van de afdeling SSG van de DUO in Utrecht voor ons een informatieve presentatie over deze nieuwe webapplicatie aCROHO.

Web-applicatie
Zowel medewerkers van onderwijsinstellingen als medewerkers van de afdeling SSG van de DUO kunnen met behulp van deze applicatie wijzigingen doorvoeren in de registratie van het CROHO. Medewerkers van de instellingen voor hoger onderwijs krijgen via een zogenoemde ‘token’ online toegang tot de web-applicatie. Hiermee krijgen zij bijvoorbeeld de mogelijkheid om te zien wat de status van een aanvraag is. Onderwijsinstellingen kunnen via aCROHO uiteraard alleen hun eigen instellings-opleidingsdossiers raadplegen en muteren.

Nieuw mutatieproces
De medewerkers van de DUO laten nu zien hoe de nieuwe web-applicatie van aCROHO met ingang van september 2012 actief zal zijn. Daarbij wordt vandaag binnen de zogenoemde ‘veldtestomgeving’ uitgelegd op welke wijze je lopende aanvragen kunt bekijken, op welke manier je nieuwe opleidingen in het CROHO kunt (laten) registreren en hoe je wijzigingen in het actuele CROHO kunt (laten) invoeren. Als door het College van Bestuur geautoriseerde medewerker kun je vanaf 1 september 2012 alle mutaties in aCROHO online invoeren en bij afronding digitaal verzenden naar de DUO, waarna de SSG-medewerkers van de DUO na een inhoudelijke check de ingevoerde mutatie(s) vastleggen in het CROHO. Vanaf dat moment zijn dan die mutaties verwerkt in het CROHO en zijn die openbaar en derhalve ook publiek te raadplegen via de website van de DUO.

woensdag 20 juni 2012

Tegen beter weten 2

Woensdag 20 juni 2012
Cover van Tegen beter weten 2

Poëziewedstrijd
Sinds het jaar 2000 schreef de Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam als vervolg op het project 'Dichter bij de waarheid' jaarlijks een wedstrijd uit om gedichten te schrijven waarin wetenschap een rol speelt. Bij de oproep om gedichten te schrijven, werd altijd het jaarthema gegeven. In 2002 was het thema: “(dichten over) wetenschap” in de ruimste zin van het woord. Op dat thema hebben 400 dichters totaal 1.250 gedichten aangeleverd. De vijf personen tellende jury van VU-podium onder voorzitterschap van dr. Ad Zuiderent (dichter en neerlandicus) heeft een gedicht van Andrea Voigt bekroond met de ‘VU-podium Poëzieprijs 2002’.

Prijzen
Deze bloemlezing bevat 30 gedichten van 26 deelnemende dichters.
De winnende gedichten zijn:
 • 1e prijs: ‘Brief van een geoloog’ van Andrea Voigt;
 • 2e prijs: ‘Vinding' van Thom Schrijer;
 • 3e prijs: ‘Naar Oerterp' van Boris Wanders (Oerterp is de Friese dorpsnaam voor Ureterp).
Opbrengst
In het woord ‘Vooraf’ van deze gedichtenbundel schrijft algemeen VU-podium-coördinator Gert Jan Peelen dat de jury een flinke, zij het niet onprettige, klus had en verrassend gelijkgestemd bleek over de in deze poëziebundel gepubliceerde gedichten. De jury heeft overigens de gedichten geanonimiseerd beoordeeld. Volgens Peelen is het hoopvol voor de toekomst om te zien wat er poëtisch allemaal mogelijk is met een onderwerp als 'de wetenschap'. Wetenschap spreekt blijkbaar ook met behulp van poëzie tot de verbeelding.

Poëzieserie
Het tweede deel in de poëzieserie “Tegen beter weten 2” is een uitgave van het toenmalige VU-podium, gelieerd aan de Vrije Universiteit (VU), het VU-medisch centrum en Christelijke Hogeschool Windesheim.
Andere delen uit deze serie ‘Tegen beter weten’ zijn:
Geloof -/- hoop + liefde
Waar Gert Jan Peelen in zijn woord vooraf in deze gedichtenbundel wèl spreekt over 'hoop' (zie hierboven), noemt dichter Jan Slothouber 'de hoop' niet in zijn gedicht, waarin overigens 'geloof' en 'liefde' wel centraal staan. 
Dit is het in deze poëziebundel gepubliceerde gedicht van Jan Slothouber:

Zoeken naar waarheid

in de wetenschap
dat de waarheid zich
niet laat kennen biedt
geloof een uitweg

in het geloof wordt
het onkenbare
als waarheid dus als
zekerheid beschouwd

want waarheid als een
grond van zekerheid
is niet te vinden
in de werk'lijkheid

wel kan iets anders
en zelfs ongezocht
gevonden worden
zoals de liefde

 

dinsdag 19 juni 2012

De Stip in Emmen


Dinsdag 19 juni 2012
Industrieel kunstobject De Stip in Emmen

Werkdag in Emmen en Leeuwarden
Voordat we vanmiddag in onze hogeschoolvestiging te Leeuwarden bijeenkomen voor de Auditorenbijeenkomst, ben ik vanmorgen aan het werk in onze vestiging van Stenden Hogeschool in Emmen. In mijn periodiek Voortgangsconsult bespreek ik met de vertegenwoordigers van de opleiding Commerciële Economie en van het Educational Support Office de stand van zaken en de voortgang op de komende visitatie van de opleiding Commerciële Economie, die volgend jaar in Emmen zal plaatsvinden.

Emmen met Stip
Als je via de huidige hoofdingang van Stenden Hogeschool in Emmen onze hogeschoolvestiging binnen gaat, valt je oog ongetwijfeld op de enorme gasbol aan de overzijde van de doorgaande weg tussen de hogeschool en die gasbol. Deze gasbol staat aan de rand van het grootste Noord-Nederlandse bedrijventerrein, genaamd Bargermeer. Passerend over de Dordsestraat valt deze grote gasbol alleszins op. Die gasbol heeft ook een naam: ‘De Stip’.
In heel Europa zijn er nog maar twee van deze gasbollen. Het is een waar monumentaal industrieel object, symbool staand voor de verandering in energiegebruik, namelijk de verandering van bijvoorbeeld Drentse turf, via bijvoorbeeld Limburgs steenkool en bijvoorbeeld Gronings aardgas naar natuurpure Hollandse zon, wind en water.

Geen punt voor Toyisten
Vanaf het jaar 2005 waren de zogenoemde Toyisten (een kunstenaarsstroming in Emmen) eerst met energiebedrijf Essent en later met Enexis in gesprek om deze gasbol aan de Dordsestraat te veranderen in een kunstwerk. Het project is daartoe mede onder de hoede gekomen van de Stichting Living Industry Emmen. Die stichting werkte in hun unieke project samen met deze kunstenaars aan de realisatie van dit huidige kunstwerk, met een enorme oppervlakte die in nota bene in vier lagen is beschilderd. Daar komt nog bij dat het de bedoeling is dat deze beschildering door de Toyisten elke 7 jaar zal worden vernieuwd.

Beleveniscentrum
De Toyisten hebben voor dit industrieel kunstobject een bijzonder ontwerp gemaakt met als thema: ‘Leven met energie’. Toyistische schilderingen herken je aan een artistiek samenspel van kleurrijke lijnen, stippen en vormen, waarmee deze kunstenaars diepzinnige betekenissen vanuit een speels standpunt willen geven. Dit voormalige gasoverslagvat wil het verhaal vertellen van de verduurzaming van onze samenleving. De gasbol zou ooit nog eens als beleveniscentrum doorontwikkeld kunnen worden, als toekomstig boegbeeld van het Drents-provinciale klimaat- en energiebeleid. Wellicht dat onze hogeschoolopleidingen voor bijvoorbeeld Vrijetijdsmanagement, Techniek, Educatie en Gastvrijheid ooit nog eens 'partner in business' kunnen en zullen worden om dit kunstobject aan de overzijde van de doorgaande weg in Emmen ook als ‘beleveniscentrum’ te ontwikkelen en wellicht (mede) te exploiteren.

maandag 18 juni 2012

In 2012 snel, simpel en online herinschrijven

Maandag 18 juni 2012
Scan de QR-code met de app op je smartphone voor je herinschrijving


Twee stappen
Studenten in het hoger onderwijs die volgend collegejaar verder willen studeren, moeten zich tijdig herinschrijven. Dat herinschrijven bestaat uit twee onderdelen.

Stap 1
Eerste stap is het versturen van een herinschrijfverzoek via Studielink. Stenden Hogeschool vraagt haar studenten om dit herinschrijven vóór 15 juli 2012 te regelen.
Daarbij kan de student gebruik maken van de zogenoemde QR-code, de Quick Respons-code, die middels een app op de smartphone kan worden gelezen, waarmee in dit geval direct toegang wordt verkregen tot de website van Studielink. Deze QR-code vindt de student bijvoorbeeld op flyers die hier en daar in de hogeschoolgebouwen liggen.
Het is ook mogelijk om de QR-code in de figuur hierboven vanaf het beeldscherm te scannen met je smartphone. Voor wie het eens wil proberen ga je gang!

Stap 2
De tweede stap is het betalen van het collegegeld, hetgeen de student kan doen middels het verlenen van een digitale machtiging om het college éénmalig of in termijnen te betalen.
Als beide handelingen succesvol zijn afgewikkeld, is de student heringeschreven voor het komende collegejaar en kan hij/zij weer een heel jaar vooruit met zijn/haar studie.

Quick
Anno 2012 kan herinschrijven dus snel, simpel en online.

zondag 17 juni 2012

De dag van de waarheid

Zondag 17 juni 2012
EK Voetbal 2012 display van SBenRM

Nederland Portugal Duitsland Denemarken
Voor veel Nederlanders is dit de dag van de waarheid.
De derde wedstrijd van Nederland in het Europees Kampioenschap Voetbal 2012 wordt vanavond gespeeld.
> Zal Nederland vanavond winnen van Portugal?
> Zal Duitsland vanavond winnen van Denemarken?
Als aan deze beide voorwaarden is voldaan, mag het Nederlands elftal door naar de volgende ronde.

In the winning mood
De medewerkers van de Stenden Hogeschool-opleiding Small Business en Retail Management te Leeuwarden hebben in de afgelopen weken onze studenten en collega's al 'in the winning mood' gebracht.
Olé, Holland, oranje, voetbal, vlagjes en rood-wit-blauw; alles op de ondergrond van een grasgroen tapijtje; dàt zijn de ingrediënten om ieder die deze SBenRM-display passeert in de EK-voetbalsfeer te brengen.

Maar of het zal helpen?
Vanavond zullen we het weten!

Slachtemarathon 2012

Zaterdag 16 juni 2012
Over de Slachtetille naar GetswerdersylWeer of geen weer
In de stromende regen rijden Durkje en ik om 9.30 uur vanmorgen Stiens uit. We hebben een late startkaart voor de Slachtemarathon; kunnen pas om 10.45 uur starten in Raerd. Daarmee zijn we de voorlaatste groep van de 13.000 wandelaars die vandaag vanuit Raerd de 42 kilometer langeafstandwandeling naar Easterbierrum aanvangen. Het Friese 10.00 uur-nieuws op de autoradio meldt dat zojuist de 10.000e wandelaar van start is gegaan. Weerman Piet Paulusma meldt dat de buien in noordelijke richting onze provincie verlaten en hij voorspelt dat het hoogstwaarschijnlijk de rest van de dag droog zal blijven met een zuidwestelijk wind. Zijn voorspelling wordt vandaag werkelijkheid.

Vierde editie van 42 kilometer Friese cultuur
We bewandelen vandaag de eeuwenoude - inmiddels inlandige - zeedijk, genaamd 'De Slachtedyk'. Het is de bijzondere combinatie van deze historische zeedijk met de cultuur van al die omwonenden en wandelaars van verleden en heden die deze dijkwandeling zo uniek maakt. Meer dan 20 aanliggende Friese dorpen en honderden creatieve dorpelingen, kunstenaars, artiesten, dansers en muzikanten verzorgen op artistieke wijze de iets meer dan 42 kilometer lange wandeling met een breed aanbod aan beeldende kunst, muziek, dans en theater. Vanaf het jaar 2000 is de Slachtemarathon elke vier jaar georganiseerd, vandaag is het dus de vierde editie. Durkje liep al mee in 2004 en in 2008 en ik heb met Durkje de wandeling voor het eerst in 2008 gelopen.

Fase 1: Lit ús mar út ein sette
De 42.195 meter lange wandeltocht is door de organisatie verdeeld in vijf fasen, die alle een Friese fase-titel kregen. Het thema van de eerste fase is het Onzekere, spannende begin.
We verlaten ons startvak om exact 10.45 uur in het oude terpdorp Raerd, liggend aan de oever van de voormalige Middelzee. Door een haag van aanmoedigende toeschouwers lopen we door de dorpskern en verlaten we Raerd bij de oude stinspoort van de voormalige Jongema State (1525) in het Raerder Bos. Met trompetgeschal, dansende nimfen en een processie met boot en vaandeldragers worden we uitgezwaaid. Een mooi begin van de lange tocht. Bij Raerd lopen we ook even over een stukje Jabikspaad, het Fries-Overijsselse pelgrimspad. Daarna gaan we verder langs Dillesyl richting Easterwierrum.
Einde van de fase 'Laat ons maar uit eind zetten'.

Fase 2: It giet dat it slydjaget
Het thema van de tweede fase verwijst naar de Feestfase.
Zoals in zoveel andere Friese dorpen heeft ook Easterwierrum de Friese vlag in top boven op de kerktoren. Het thema van Easterwierrum is: 'Libje foar en mei elkoar'. Bij het begin van de dorpskom staat een meisje op een versmalling in de weg om met zichtbaar plezier iedereen een 'high five' te geven en succes te wensen. Het zijn ook deze kleine - niet georganiseerde - elementen die de Slachtemarathon zo groot(s) maken.
Voorbij de eerste sticker(stempel)post verlaten we Easterwierrum door een hoge feestpoort, gemaakt van wilgentenen. Iets verderop staat het eerste van de 15 'Rabobankjes' in de berm: de banken van de kringloopwinkels Estafette, waarvan op creatieve wijze kunst is gemaakt. Ter hoogte van Boazum verlaten we de verharde weg om over de Griene Dyk (een grasdijk) verder te gaan. De dijk is er nog wel, maar het gras is weg. Door de felle regen eerder vanmorgen en de meer dan tienduizend wandelaars die hier al over de grasdijk zijn gegaan, is deze 'gêrsdyk' verandert in een glibberige modderdijk. Voorbij Boazumersyl verlaat iedereen dit gehavende dijkvak met blubber aan de schoenen en modderspetters tot hoog op de wandelbroek en op de blote kuiten.
De fasetitel 'slydjaget' doet zijn naam hier eer aan, want je zou hier met een slee over heen kunnen gaan en een 'sliding' is hier ook zo gemaakt. Niemand hoor ik klagen; hier moeten we gewoon even over en doorheen. De muziek van het door Boazumers ingezongen estafette-canonlied klinkt na tientallen meters steeds uit de in de berm geplaatste luidsprekers. De muziek gaat zo met ons mee.

Geestdrift
Voorbij Boazumersyl komen we weer op de verharde weg. We steken de spoorlijn over. Twee van de vele vrijwilligers staan hier om de veiligheid van de oversteek voor alle wandelaars te waarborgen. Zonder al die vrijwillgers is zo'n mega-evenement niet mogelijk. Grote dank zijn we verschuldigd aan al die vrijwilligers die dit evenement mogelijk hebben gemaakt! Hulde!
We komen langs Lytsewierrum en door Greate Wierrum. Het korps van de Christelijke Muziek Vereniging Hosannah uit Wons speelt op een driesprong in Friese vlag-kledij de sterren van de hemel. Onder aan de vrachtwagen-oplegger waarin ze zitten, staat onder andere geschreven: 'Hosanna Wuns spylet hjir mei nocht'.
Met twee poort-pijlers worden we 'Wolkom' geheten in het dorp Reahûs. Na de eerste 12 kilometers wordt dit onze eerste rustplaats, zittend tegenover het musicerende korps in een oplegger, onderwijl kijkend naar de op het oog oneindig lint voorbijtrekkende Slachtewandelaars. Een grote groep jongeheren brult steeds hoog achter ons vanaf een getimmerde tribune als een groep wandelaars voorbijtrekt, docht net iets luider en geestdriftiger als het een groepje mooie jongedames betreft. Zij belonen dat enthousiasme met een vrolijke glimlach en lopen opgewekt door.
Tussen de met vele rode vlaggen versierde brug van Sânleastersyl verlaten we na onze etenspauze Reahûs. Dan volgt een lange, rechte weg. Voor ons nadert een helicopter. Een cameraman filmt onze lange rij wandelaars vanuit de lucht. Het resultaat is een ('wave' in english) golvend wandelend lint ('weach' yn't Frysk) van naar de helicopter zwaaiende wandelaars.
Bij De Kliuw is het ook feest. Een grote feesttent kreeg hier een houten gevel van een woonhuis; alsof hier een woning midden in een weiland staat. Twee 'living statues' staan roerloos op het veld. Voorbij De Kliuw lopen we door Hidaardersyl en langs Hidaard richting Wommels.
Einde van de fase 'Het gaat dat het sleejaagt'.

Fase 3: It falt wol in bytsje ôf
Het thema van de derde fase verwijst naar de Irritatiefase.
Ter hoogte van Wommels steken we bij Kromsyl de autoweg N359 over via de eerste van de twee Slachte-bruggen, genaamd: Nije Kromme. Aan de overzijde van de weg staat een grote vrachtwagen van Poeisz Supermarkten. Daar krijgen alle wandelaars een gratis banaan aangeboden van Poeisz, waar door de voorbijwandelaars dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Bij en voorbij dit uitdeelpunt staat een lange haag van bananendozen en immense plastic zakken in rolcontainers, waar iedereen zij/haar bananenschillen wandelend in kan gooien. Zo blijven weg en berm verschoond van schillen. Dank aan Poeisz voor dit gewaardeerde aanbod.
Verderop passeren we Swarte Beien en Tolsumersyl. Na de brug van Payesyl arriveren we in het dorp Achlum. Het dorp is prachtig versierd. Veel toeschouwers zijn hier gekomen om de wandelaars aan te moedigen. In het dorp lopen enkele voor kinderen angstaanjagend grote dinosaurus-monsters op hoge stelten. Een klein meisje zwaait voorzichtig en met groot respect naar een langs haar lopend metershoog monster. De zon schijnt aangenaam in Achlum en het is hier voor iedereen aangenaam vertoeven.
Einde van de fase 'Het valt wel een beetje af'.

Fase 4: Neffens my ha'k it wat te bot dien
Het thema van de vierde fase verwijst naar de Stiltefase.
Nabij Sopsum lopen we tussen in beide bermen liggende beeldende kunst. Bij Sopsum is een groot rustpunt ingericht. Aan de overzijde van de spoorlijn gaan we richting Kiestersyl, waar we het Van Harinxmakanaal oversteken. Aan de overzijde van het kanaal worden de wandelaars en toeschouwers vermaakt door het dames-smartlappenkoor Leed-Vermaak. Enkele meters verder is een groot Slachte Blaren (veld) Hospital ingericht. Blarenpatiënten worden in deze theater-act door 'verpleegsters' verzorgd. Ze doen dat kennelijk volgens een alternatieve geneeswijze, want de blarenpatiënten hoeven hun wandelschoenen tijdens de behandeling niet uit te trekken.
Verderop volgt een grasdijk richting A31. De A31 moeten we oversteken via de Slachtetille. De wandelaars die met moeite deze hoge brug over kunnen komen, worden daarbij geholpen door een grote groep ondersteuning biedende vrijwilligers. Zo komt iedereen over deze uitdagend steile brug. Aan de andere zijde van deze tweede Slachtebrug krijgen we een armbandje uitgereikt met daarop de tekst: 'Ik heb de Slachtetille overbrugd 16-06-'12'.
Aan de overzijde van de A31 arriveren we in Getswerdersyl. Hier nemen we een korte rustpauze, onze derde en laatste vandaag. We zitten aan de voet van de Slachtedyk en zien al die wandelaars voorbij wandelen.
Einde van de fase 'Neffens mij heb ik het wat te bot gedaan.

Fase 5: Ik bin skjin oan ein

Het thema van de laatste fase verwijst naar het Bloed, het zweet en de tranen.
Op het enkele kilometers lange eindtraject dat dan nog volgt, worden de wandelaars verrast op een gezamenlijke theater-act van inwoners van Winaam, Tsjummearum en Easterbierrum. Mannen in witte pakken en met gasmaskers op waarschuwen ons voor de gevarenzône die we gaan betreden met als waarschuwing dat ons einde spoedig zal naderen. In figuurlijk opzicht klinkt dat onheilspellend, maar in letterlijk opzicht is dat een zegen voor alle vermoeide wandelaars. De zuidwestenwind wordt steeds steviger, dus we lopen nu eens met een harde zijwind en dan eens met een krachtige wind in de rug. De zon schijnt nog altijd vrolijk en Durkje en ik hebben vandaag geen druppel regen gehad onderweg.
Verderop komen we terecht in een langgerekte straat-act van een moordzaak. 'Dêr leit in lyk op'e dyk', zo wordt ons aangekondigd door een acteur. Voorbij het 'lijk op de dijk' worden we ondervraagd door acteurs, die ons op indringende wijze vragen of wij wellicht getuige zijn geweest van de moord of er wellicht tips ter opsporing van de dader over kunnen geven.
De sneldraaiende windmolens hier in het veld zijn met een baan omkleed door schilderijen van verschillende kunstschilders. Vlak vóór de finish-plaats Easterbierrum wandelen we tussen twee grote poorten door, waarop de Friese gelukwens 'Lokwinsk' staat. Tussen de vlaggen met daarop aren door wandelen we naar de finish-plaats op het grote evenemententerrein dat is ingericht in de nabijheid van de Waddenzeedijk. Bij dit eindpunt staan camera's en reporters van Omrôp Fryslân. Later op de avond zien we ons beiden in beeld in het televisieprogramma van Omrôp Fryslân tijdens de finish in Easterbierrum.
Einde van de fase 'Ik ben schoon aan eind'.

Fryslân op zijn best
Het is 18.45 uur. We hebben de 42 kilometers van de Slachtemarathon volbracht in exact 8 uren wandelen, stilstaan en rusten. Gemiddeld dus ruim 5 kilometer per uur, wat voor ons een prima gemiddelde snelheid is. Om 15.45 uur passeerden we het kilometerbord 21,1 km, precies op de helft. Dat betekent dat we zowel de eerste helft als ook de tweede helft van de 42 kilometer in precies vier uren hebben gelopen.
Het was vandaag Fryslân op zijn best. Een divers gezelschap van overwegend Friezen aangevuld met niet-Friezen en een aantal buitenlandse wandelaars wandelt vandaag over een oeroude Friese slaperdijk, waarvan de oudste datering al terug gaat naar ruim vóór het jaar 1000. Zoveel wandelliefhebbers vóór en achter je. De hele dag geen gezeur over recessie, Europa, voetbal, werk, politiek en verkeer. Alle aandacht gaat vandaag uit naar de weg die je gaat, luisterend naar je lichaam dat zich inspant, pratend over hoe het met jou en met je medewandelaar gaat, over waar je kunt rusten, eten en drinken, hoever je al bent en hoever de finish nog is. Vóór ons loopt een groepje 'Fryske fammen', tijdens het lopen druk pratend en af en toe samen een vrolijk lied zingend. Tijdens het naast elkaar lopen en tijdens het elkaar inhalen de korte gesprekjes, ruimte gevend en van de geboden gelegenheid dankbaar gebruik makend.
De hele dag wandelplezier, van de eerste tot en met de laatste kilometer. Kortom Fryslân en de Friezen op zijn best. Met grote dank aan al die honderden vrijwilligers van de Slachtemarathon en haar partners, die deze schitterende dag - samen met alle wandelaars en toeschouwers - mogelijk hebben gemaakt!

vrijdag 15 juni 2012

Moeting yn in oranje Stenden Hegeskoalle

Freed 15 juny 2012 
Oranje gerdynen en muorren yn't Moetingsintrum @ Stenden Hegeskoalle


Oranje EK yn Fryslân
Twaris hat it Nederlânsk âlvetal de striid al ferlen yn it Jeropeesk fuotbal (EK 2012). Denemarken en Dútslân wienen harren oermânsk. Guon Hollânners hawwe noch de hope dat it heve sil, dat Nederlân dochs noch troch giet nei in finaleplak. Snein moat it dan al wêze; alle hope is no rjochte op it winnen fan Portugal ankom snein.
Nederlân kleuret oranje. De oranjegekte kinne jo op strjitte net omhinne.
Ek Fryslân sjocht oranje. Stêden en doarpen, strjitten en tunen, auto's en sels minsken kleurje oranje. De pompeblêden lizze no op it wetter yn 'e sleatten, en oranje is no tydlik Fryslâns boppe.

Docht Stenden Hegeskoalle EK mei?
Jawis, minsken prate oer fuotbal en hjir en dêr yn it gebou sjogge jo oranje tekens fan Jeropeesk fuotballeafde.
Stenden Hegeskoalle hat yn it fermidden fan har Ljouwerter haadgebou in Moetingsintrum. It Stiltesintrum en de oare twa (easterse) gebedssintrums hawwe harren stille plak oan de eastside fan it Moetingsintrum. Rûnom it rjochthoekich Moetingsintrum leit in gong. Troch dizze gong kinne jo om it ganse Moetingsintrum hinne kuierje. Rûnom is de muorre fan it Moetingsintrum oranje. En foar de glêzen tusken it Moetingsintrum en de Japanske tún hingje oranje gerdynen.

Leauwe, hope en leafde yn 'e timpel
Tsjintwurdich binne de fuotbalstadions de moderne timpels foar it folk.
It binne de timpels om inoar te moetsjen en om de hilligen te groetsjen.
Faaks leauwt it folk net mear dat harren hilligen Kening Fuotbal wurde, mar de hope bliuwt fansels ta de lêste tel en of it no winst wurdt, of ferlies, de leafde bliuwt.

donderdag 14 juni 2012

BOEKwerken @ Stenden

Donderdag 14 juni 2012 
BOEK-werk van Hanneke van Dam (Stenden Hogeschool)Jaarlijkse expositie
Af en toe schrijf ik over de kunstobjecten die worden geëxposeerd in de Bibliotheek van Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Deze tentoongestelde werkstukken zijn gemaakt door derdejaars en vierdejaars studenten van de HBO-Bachelor-opleiding 'Creatieve Therapie' van Stenden Hogeschool. Zo'n expositie draagt de naam 'BOEK', met een versiedatum als toevoeging in de titel. De kunstvoorwerpen zijn te bezichtigen op de begane grond van de Bibliotheek van Stenden Hogeschool te Leeuwarden.

Nieuwe boekvormen
De opdracht die de studenten hiertoe krijgen, is: 'Geef een bestaand boek een nieuwe vorm'. Op allerlei manier zijn boeken verwerkt in de tentoongestelde kunstobjecten. Eén van die - hier afgebeelde - objecten is gemaakt door Stenden-studente Hanneke van Dam. Het is een bijzondere combinatie geworden van een open boek met daarop een lezend poppetje met een boek op schoot. 

woensdag 13 juni 2012

Kwestie van Geluk of Kwaliteit


Woensdag 13 juni 2012
De Megageluksvogel van C1000 Kooistra in Stiens

Geluksvogel
Iemand die in alles gelukkig is, is volgens het Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal een ‘geluksvogel’. Ook korte aanduidingen als boffer, bofferd, bofkont, gelukzak, gelukshans, gelukskind of mazzelaar worden in onze taal gebruikt om aan te geven dat iemand veel, steeds of altijd geluk heeft.

Mini en Giga
Het Europees Kampioenschap Voetbal 2012 is enige dagen geleden al begonnen. Nederland lijdt weer aan de gebruikelijke oranjekoorts. De C1000-supermarkten zijn er – evenals veel andere winkels - klaar voor. Al vanaf 23 mei 2012 krijg je bij C1000 bij elke 15 euro aan boodschappen een gratis Geluksvogeltje. En op de eerste drie zaterdagen van deze maand krijg je bij besteding van minimaal € 50,- aan boodschappen zelfs een dubbelgrote GiGa Geluksvogel.

EK-selectie
Maar ook met die Gigavogel is het nog niet genoeg, want naast deze geluksvogels brengt C1000 nog meer vogels in (op)stelling. Tot en met 23 juni 2012 ontvang je bij deze supermarktketen als koper van een aantal geselecteerde Unilever-producten speciale spelersvogeltjes van de Nederlandse selectiespelers. Dat zijn spelershoofden op pootjes en met oranje vleugels. C1000: “Geef Oranje vleugels met onze Geluksvogeltjes”.

Kwaliteit duurt het langst
Alle geluk van de wereld hebben, is mooi. Maar of dat genoeg is om bij voetbal te winnen, valt te betwijfelen. Zoals zo vaak in het leven, gaat het toch veelal en vooral om kwaliteit hebben en kwaliteit leveren. Het feest zal niet veel kleiner zijn als je nationaal voetbalteam geluk heeft en wint. Meer voldoening op langere termijn geeft het om kampioen te worden door kwalitatief goed voetbal te leveren. Kwaliteit dwingt respect af en met kwaliteit heb je ook volgend jaar nog alleszins recht van spreken.

dinsdag 12 juni 2012

Visitatie Academische Opleiding tot Leraar Basisonderwijs

Dinsdag 12 juni 2012
Rijksuniversiteit Groningen in de voormalige Hortus BotanicusVoormalige apothekerstuin
Tussen de Groninger Grote Rozenstraat en de Grote Kruisstraat ligt de voormalige Hortus Botanicus van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze tuin is in het jaar 1626 aangelegd door de apotheker Henricus Munting. In 1966 verhuisde de Hortus Botanicus naar het landgoed De Wolf in Haren. De gebouwen rondom deze tuin van Muntinge zijn tot op heden in gebruik bij de Rijksuniversiteit Groningen. Eén van deze gebouwen is het Muntinge-gebouw. Dit gebouw is vandaag de locatie waar de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) onze Academische Opleiding tot Leraar Basisonderwijs visiteert.

AOLB
De Academische Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (AOLB) is een initiatief van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en van de drie Opleidingen tot Leraar Basisonderwijs van de NHL Hogeschool in Leeuwarden en van de Hanzehogeschool en Stenden Hogeschool in Groningen. De nieuwe opleiding bestaat inmiddels twee jaar en de studenten zijn ingeschreven bij de Hanzehogeschool of bij Stenden Hogeschool. Het onderwijs wordt verzorgd in de Groninger vestigingen van de RUG, Hanzehogeschool en Stenden Hogeschool. Afgestudeerde studenten verdienen twee diploma's, te weten: de HBO-Bachelor degree van de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs en de WO-Bachelor degree voor de opleiding Pedagogische Wetenschappen.

Advies Nieuw Traject
Nu deze AOLB twee jaar bestaat en volgend jaar het derde jaar en het jaar daarna het vierde leerjaar gaat aanbieden, hebben de vier samenwerkende instellingen voor hoger onderwijs de NVAO uitgenodigd om in het kader van een zogenoemd 'Advies Nieuw Traject' dit nieuwe onderwijstraject te visiteren met een onafhankelijk en gezaghebbend visitatiepanel, teneinde onderzoek te doen naar de kwaliteit van dit nieuwe traject. Daartoe hebben de vier instellingen een Kritisch Reflectie geschreven en is een groot aantal onderwijsdocumenten voorgelegd ter bestudering en beoordeling door het NVAO-onderzoekspanel.

Panelgesprekken
Gedurende de hele visitatiedag begeleid ik met een collega van Stenden Hogeschool en van de Rijksuniversiteit Groningen alle groepen betrokkenen voorafgaand èn na het panelgesprek, dat deze groepen achtereenvolgens voeren met het visitatiepanel. De uit de vier samenwerkingspartners samengestelde groepen waarmee het NVAO-panel gedurende deze dag achtereenvolgens in gesprek gaat, zijn: de Stuurgroep AOLB bestaande uit het management, de Vakdocenten, de Pedagogisch-didactische docenten, Eerste- en tweedejaars studenten en een groep Werkveldvertegenwoordigers.

Terugkoppeling eerste bevindingen
Aan het eind van deze visitatiedag volgt een korte terugkoppeling van de voorlopige bevindingen van het NVAO-visitatiepanel. Panelvoorzitter dr. Gerda Geerdink noemt de Academische Opleiding tot Leraar Basisonderwijs van deze vier samenwerkende hoger onderwijsinstellingen een geweldig initiatief, dat ook zeker moet slagen. Aan de hand van de NVAO-beoordelingsstandaarden wordt een eerste indruk gegeven van de bevindingen van het onderzoekspanel. Daarbij worden alvast enkele aanbevelingen gegeven waarmee de opleiding volgende stappen in ontwikkeling en doorontwikkeling kan maken. Na afloop van deze presentatie wordt het visitatiepanel bedankt door prof. dr. Greetje van der Werf, hoogleraar Onderwijzen & Leren aan de Rijksuniversiteit, tevens voorzitter van de Stuurgroep van het samenwerkingsverband. Ze bedankt de visitatiecommissie voor de grondige wijze waarop het panel haar visitatiebezoek heeft uitgevoerd en voor de eerste resultaten met aanbevelingen.

Wij zien nu met belangstelling uit naar het onderzoeksrapport dat over enkele weken door de NVAO zal worden aangeboden aan de vier samenwerkende instellingen voor hoger onderwijs.


maandag 11 juni 2012

Jong in Meppel

Maandag 11 juni 2012
Ooievaarsnest met jongen @ Stenden Hogeschool MeppelOoievaarsnesten toen
Als kind wist ik vroeger precies waar ze stonden: de hoge palen met daarop de ooievaarsnesten.
In het voorjaar was het een feest als je op die hooggelegen nesten de ooievaarsjongen zag zitten of staan.
Maar de ooievaarsstand liep achteruit en die metershoge plateau's op palen bleven leeg, zelfs in het voorjaar, ook in Fryslân.
Je zag ze hier zelden meer, die mooie ooievaars, eind zeventiger jaren.

Ooievaarsnesten nu
Maar ze zijn zichtbaar weer terug.
De ooievaarsstations - ook in Fryslân - hebben daar een positieve bijdrage aan geleverd.
Wie Meppel bij het Meppeler ziekenhuis verlaat richting De Wijk en Hoogeveen, zal ze hoogstwaarschijnlijk zien: die majestueuze ooievaars; roerloos staand bovenop de lichtmasten, hoog boven het wegdek.

Stendens ooievaarsnest
Vanmorgen ben ik voor overleg in de vestiging van Stenden Hogeschool in Meppel.
Onze hogeschoolvestiging is daar gelegen temidden van een uniek mooie schooltuin; precies zoals een schooltuin van een Opleiding tot Leraar Basisonderwijs zou moeten zijn.
Het Voortgangsconsult over de aanstaande visitatie van onze Academische Opleiding tot Leraar Basisonderwijs vindt vandaag plaats op de bovenverdieping van deze Meppeler hogeschoolvestiging.
Enkele meters vóór de gevel van het schoolgebouw staat een hoge paal met daarop een ooievaarsnest met jongen.
Wat een pracht, om zo in het schoollokaal op gelijke hoogte te staan als het ooievaarsnest en om vanuit het lokaal zicht te hebben op het doen en laten van de ooievaarsjongen.

Groei en bloei in eigen tuin

Zondag 10 juni 2012


Je hoeft niet altijd kilometers in je auto te rijden;
of eerst over lange paden en door eindeloze lanen te fietsen;
geen uren te wandelen,
om te genieten van de je omringende natuur.

Ook heel dichtbij,
wellicht in je eigen tuin,
of zomaar in een berm,
om niet achteloos aan voorbij te gaan.

Wat ons altijd weer boeit,
is dat het groeit en bloeit.

zondag 10 juni 2012

Ledenraadsvergadering VU-Vereniging nieuwe stijl

Zaterdag 9 juni 2012 
Plenaire terugkoppeling aan de Commissie Herstructurering
Nieuwe Verenigingsstructuur
Nadat we op 17 december 2011 de benodigde besluiten hebben genomen in de Ledenraadsvergadering van de Vereniging VU-Windesheim is per 1 januari 2012 de Vereniging VU-Windesheim omgezet tot VU-Vereniging, zijn de Vrije Universiteit en het VU-medisch centrum in Amsterdam ondergebracht in de Stichting VU-VUmc en is de Christelijke Hogeschool Windesheim ondergebracht in de Stichting Windesheim. Vandaag vindt in de VU te Amsterdam de eerste landelijke Ledenraadsvergadering van de VU-Vereniging plaats in deze nieuwe structuur. Om 8.00 uur vertrek ik als lid van deze Ledenraad naar Amsterdam, samen met twee leden van ons Regiocomité Fryslân. Een derde lid van ons Regiocomité voegt zich in Amsterdam bij onze delegatie. Gevieren vertegenwoordigen we vandaag de Friese leden van de VU-vereniging in de Ledenraadsvergadering van de VU-Vereniging nieuwe stijl.

Meerjarenplan Identiteit in wording
Omdat Cees Veerman, de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de Vereniging, de Ledenraadsvergadering onverhoopt niet kan voorzitten, is de leiding van deze bijeenkomst vandaag is handen van Leendert Bikker, tevens lid van Raad van Toezicht van onze Vereniging. Het eerste inhoudelijke agendapunt is de Stand van Zaken met betrekking tot het in wording zijnde 'Meerjarenplan Identiteit' van de VU-Vereniging. Aan de hand van een Richtinggevend Kader hebben de VU, het VU-mc, Windesheim en onze Vereniging elk een zogenoemd Statusrapport geschreven, waarvan de inhouden vandaag worden besproken.

Zingeving en Bewegen
Om ons een indicatie te geven of deze statusrapporten een goede basis zouden kunnen vormen voor de later vast te stellen identiteitsagenda van de Vereniging, worden ter illustratie de volgende twee presentaties verzorgd:

 • De eerste presentatie wordt verzorgd door dr. Peter de Haan, Manager Theologie en Levensbeschouwing van het Domein Bewegen & Educatie van Windesheim. Zijn presentatie gaat over de 'Minor Zingeving voor Professionals bij Windesheim'; één van de keuzevakken van Windesheim, die ook door studenten van collega-instellingen van Windesheim kan worden gevolgd.
 • De tweede presentatie wordt verzorgd door prof.dr. Erik Scherder, hoogleraar bij de afdeling Klinische Neuropsychologie van de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zijn presentatie gaat over de relatie van 'Bewegen, Eten en Cognitie', handelend over het effect op het brein van het al dan niet bewegen.
In december 2012 zal in de volgende Ledenraadsvergadering de globale identiteitsagenda hoogstwaarschijnlijk worden vastgesteld, waarna onze drie instellingen en onze Vereniging de daarin opgenomen beleidsplannen zullen gaan implementeren.

Herstructurering VU-Vereniging
In het tweede agendapunt reflecteren we op de voorlopige resultaten van het werk van de Commissie Herstructurering Vereniging en op de rol van de Ledenraad. Commissielid Peter van den Boom presenteert de eerste tussenresultaten van deze commissie. Na de lunch delen we als Ledenraadsleden de inzichten van de commissie in een interactieve werkvorm. We inventariseren, verzamelen, presenteren en delen de argumenten en overwegingen voor het vervolg. Over enkele maanden zal de commissie met suggesties komen met betrekking tot lidmaatschapsvormen, ledenverbanden, Ledenraads(leden)profielen, werving/selectie/benoeming van Ledenraadsleden en de relatie tussen de Ledenraad en het Bestuur van de Vereniging.

Terugblik op boekjaar 2011
Aansluitend stellen we het verslag vast van onze voorgaande Ledenraadsvergadering in december 2011. Vervolgens bespreken we een Memo over de Terugblik op 2011, waarin kort informatie wordt gegeven over de drie instellingen van onze Vereniging. Ook het concept van het Jaarverslag 2011 van de Raad van Toezicht van de Vereniging passeert de revue.
De Ledenraad keurt met enige kanttekeningen de Jaarrekening 2011 van de Vereniging VU-Windesheim goed, verzoekt om de waarderingsgrondslag van twee Besloten Vennootschappen van de Vereniging met ingang van boekjaar 2012 te wijzigen en verleent na ook de bespreking van de Controleverklaring van de accountants Ernst & Young en van het Jaarverslag 2011 van de Vereniging kwijting aan de (toenmalige) leden van het Algemeen Bestuur en van de Raad van Toezicht voor de uitoefening van hun taken in het verslagjaar 2011.

Mutaties in de Raden van Toezicht
Sinds het vertrek van Pieter Bouw als voorzitter van de Raden van Toezicht van de Stichting VU-VU-mc en van de VU-Vereniging is Cees Veerman voorzitter geworden van beide Raden van Toezicht. Als Benoemingsadviescommissie (waarvan ik voorzitter ben) voor de leden van de Raad van Toezicht hebben we een positief advies gegeven op de voordracht van de Raad van Toezicht van de VU-Vereniging om Jacqueline Rijsdijk, lid van de Raad van Toezicht van de Stichting VU-VUmc, ook te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de VU-Vereniging. Op voordracht van de voorzitter en op mijn positief advies namens de Benoemingsadviescommissie wordt mevrouw Rijsdijk benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van onze Vereniging. We nemen afscheid van een bijzonder gewaardeerd lid van de Raad van Toezicht van de VU-Vereniging, de heer Rein Willems. In de vacature die daardoor binnenkort ontstaat, zullen we eind 2012 voorzien in de volgende Ledenraadsvergadering.

Afsluiting eerste Ledenraadsvergadering
Het Verenigingsbestuur en de Raad van Toezicht van onze Vereniging verklaren dat de splitsingsoperatie van onze Vereniging en haar instellingen en de vorming van de nieuwe Vereniging en de twee Stichtingen die van haar uitgaan tot op heden geen knelpunten hebben opgeleverd die om nader overleg met onze Ledenraad vragen. Voorafgaand aan de Rondvraag volgen dan nog enkele mondelinge mededelingen vanuit de instellingen VU, VU-mc en Windesheim. Om 15.15 uur sluit de voorzitter deze eerste vergadering van de Ledenraad van de VU-Vereniging.