zondag 10 juni 2012

Ledenraadsvergadering VU-Vereniging nieuwe stijl

Zaterdag 9 juni 2012 
Plenaire terugkoppeling aan de Commissie Herstructurering
Nieuwe Verenigingsstructuur
Nadat we op 17 december 2011 de benodigde besluiten hebben genomen in de Ledenraadsvergadering van de Vereniging VU-Windesheim is per 1 januari 2012 de Vereniging VU-Windesheim omgezet tot VU-Vereniging, zijn de Vrije Universiteit en het VU-medisch centrum in Amsterdam ondergebracht in de Stichting VU-VUmc en is de Christelijke Hogeschool Windesheim ondergebracht in de Stichting Windesheim. Vandaag vindt in de VU te Amsterdam de eerste landelijke Ledenraadsvergadering van de VU-Vereniging plaats in deze nieuwe structuur. Om 8.00 uur vertrek ik als lid van deze Ledenraad naar Amsterdam, samen met twee leden van ons Regiocomité Fryslân. Een derde lid van ons Regiocomité voegt zich in Amsterdam bij onze delegatie. Gevieren vertegenwoordigen we vandaag de Friese leden van de VU-vereniging in de Ledenraadsvergadering van de VU-Vereniging nieuwe stijl.

Meerjarenplan Identiteit in wording
Omdat Cees Veerman, de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de Vereniging, de Ledenraadsvergadering onverhoopt niet kan voorzitten, is de leiding van deze bijeenkomst vandaag is handen van Leendert Bikker, tevens lid van Raad van Toezicht van onze Vereniging. Het eerste inhoudelijke agendapunt is de Stand van Zaken met betrekking tot het in wording zijnde 'Meerjarenplan Identiteit' van de VU-Vereniging. Aan de hand van een Richtinggevend Kader hebben de VU, het VU-mc, Windesheim en onze Vereniging elk een zogenoemd Statusrapport geschreven, waarvan de inhouden vandaag worden besproken.

Zingeving en Bewegen
Om ons een indicatie te geven of deze statusrapporten een goede basis zouden kunnen vormen voor de later vast te stellen identiteitsagenda van de Vereniging, worden ter illustratie de volgende twee presentaties verzorgd:

  • De eerste presentatie wordt verzorgd door dr. Peter de Haan, Manager Theologie en Levensbeschouwing van het Domein Bewegen & Educatie van Windesheim. Zijn presentatie gaat over de 'Minor Zingeving voor Professionals bij Windesheim'; één van de keuzevakken van Windesheim, die ook door studenten van collega-instellingen van Windesheim kan worden gevolgd.
  • De tweede presentatie wordt verzorgd door prof.dr. Erik Scherder, hoogleraar bij de afdeling Klinische Neuropsychologie van de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zijn presentatie gaat over de relatie van 'Bewegen, Eten en Cognitie', handelend over het effect op het brein van het al dan niet bewegen.
In december 2012 zal in de volgende Ledenraadsvergadering de globale identiteitsagenda hoogstwaarschijnlijk worden vastgesteld, waarna onze drie instellingen en onze Vereniging de daarin opgenomen beleidsplannen zullen gaan implementeren.

Herstructurering VU-Vereniging
In het tweede agendapunt reflecteren we op de voorlopige resultaten van het werk van de Commissie Herstructurering Vereniging en op de rol van de Ledenraad. Commissielid Peter van den Boom presenteert de eerste tussenresultaten van deze commissie. Na de lunch delen we als Ledenraadsleden de inzichten van de commissie in een interactieve werkvorm. We inventariseren, verzamelen, presenteren en delen de argumenten en overwegingen voor het vervolg. Over enkele maanden zal de commissie met suggesties komen met betrekking tot lidmaatschapsvormen, ledenverbanden, Ledenraads(leden)profielen, werving/selectie/benoeming van Ledenraadsleden en de relatie tussen de Ledenraad en het Bestuur van de Vereniging.

Terugblik op boekjaar 2011
Aansluitend stellen we het verslag vast van onze voorgaande Ledenraadsvergadering in december 2011. Vervolgens bespreken we een Memo over de Terugblik op 2011, waarin kort informatie wordt gegeven over de drie instellingen van onze Vereniging. Ook het concept van het Jaarverslag 2011 van de Raad van Toezicht van de Vereniging passeert de revue.
De Ledenraad keurt met enige kanttekeningen de Jaarrekening 2011 van de Vereniging VU-Windesheim goed, verzoekt om de waarderingsgrondslag van twee Besloten Vennootschappen van de Vereniging met ingang van boekjaar 2012 te wijzigen en verleent na ook de bespreking van de Controleverklaring van de accountants Ernst & Young en van het Jaarverslag 2011 van de Vereniging kwijting aan de (toenmalige) leden van het Algemeen Bestuur en van de Raad van Toezicht voor de uitoefening van hun taken in het verslagjaar 2011.

Mutaties in de Raden van Toezicht
Sinds het vertrek van Pieter Bouw als voorzitter van de Raden van Toezicht van de Stichting VU-VU-mc en van de VU-Vereniging is Cees Veerman voorzitter geworden van beide Raden van Toezicht. Als Benoemingsadviescommissie (waarvan ik voorzitter ben) voor de leden van de Raad van Toezicht hebben we een positief advies gegeven op de voordracht van de Raad van Toezicht van de VU-Vereniging om Jacqueline Rijsdijk, lid van de Raad van Toezicht van de Stichting VU-VUmc, ook te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de VU-Vereniging. Op voordracht van de voorzitter en op mijn positief advies namens de Benoemingsadviescommissie wordt mevrouw Rijsdijk benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van onze Vereniging. We nemen afscheid van een bijzonder gewaardeerd lid van de Raad van Toezicht van de VU-Vereniging, de heer Rein Willems. In de vacature die daardoor binnenkort ontstaat, zullen we eind 2012 voorzien in de volgende Ledenraadsvergadering.

Afsluiting eerste Ledenraadsvergadering
Het Verenigingsbestuur en de Raad van Toezicht van onze Vereniging verklaren dat de splitsingsoperatie van onze Vereniging en haar instellingen en de vorming van de nieuwe Vereniging en de twee Stichtingen die van haar uitgaan tot op heden geen knelpunten hebben opgeleverd die om nader overleg met onze Ledenraad vragen. Voorafgaand aan de Rondvraag volgen dan nog enkele mondelinge mededelingen vanuit de instellingen VU, VU-mc en Windesheim. Om 15.15 uur sluit de voorzitter deze eerste vergadering van de Ledenraad van de VU-Vereniging.


Geen opmerkingen: