zondag 10 juni 2012

Een huis vol visite

Vrijdag 8 juni 2012 
Cover van de informatiebrochure over visitatie


Visite
De titel van deze blogtekst van vandaag zou je kunnen associëren met de welbekende songtekst van 'Lenny Kuhr & Les Poppys' in de grootste hit van Lenny Kuhr, getiteld: 'Visite' (1980). Daar gaat het hier en nu echter niet om. Hier verwijst de titel "Een huis vol visite' namelijk naar een brochure die vorige maand door en binnen Stenden Hogeschool is uitgegeven. De ondertitel van deze brochure 'Een huis vol visite' luidt: 'Hoe de kwaliteit van de opleiding beoordeeld wordt'. De combinatie van titel en ondertitel verwijzen onmiskenbaar naar de inhoud van deze brochure: de visitatie van een opleiding in het hoger onderwijs.

Visitatie
In deze brochure wordt het proces van de opleidingsbeoordeling beschreven, zoals die wordt uitgevoerd door een externe commissie van deskundige, gezaghebbende visitatiepanelleden. De nadruk in de tekst van deze brochure ligt op de zogenoemde proefvisitatie en visitatie. Deze publicatie is geschreven voor en wordt uitgereikt aan deelnemers van een (proef)visitatie, om hen in het kort een beeld te geven van de verschillende fasen van een opleidingsaccreditatieproject en van de diverse rollen van alle betrokkenen in dit proces.

Inhoud
Deze informatiebrochure bevat informatie over:
  • Het accreditatieproces dat elke graadverlenende opleiding in het hoger onderwijs om de zes jaar doorloopt;
  • De Kritische Reflectie, waarin de opleiding verslag doet van haar zesjaarlijkse zelfevaluatie;
  • De Proefvisitatie, die je zou kunnen omschrijven als de generale repetitie van de aanstaande visitatie;
  • De Visitatie, waarbij de lezer een indruk krijgt van de vorm en de inhoud van het onderzoek dat het externe onderzoeksteam zal doen;
  • Enkele tips voor gespreksvoering om het gesprek met het visitatiepanel correct te laten verlopen;
  • Een schatting van de tijdsbesteding die van de deelnemers zal worden gevraagd;
  • De facilitering die van toepassing is op de visitatie;
  • Een lijst met de op dit proces van toepassing zijnde afkortingen en hun betekenis.
De brochure is tweetalig uitgevoerd, zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal. De brochure wordt uitgereikt deelnemers van een visitatieproces, zoals bijvoorbeeld studenten, afgestudeerden, docenten, werkveldvertegenwoordigers, management, bestuur en stafmedewerkers.Geen opmerkingen: