vrijdag 27 april 2012

Syt HIjlkema exposeert in De Hege Stins

Vrijdag 27 april 2012
De kip in de doos; schilderij van Syt Hijlkema

Het Palet
Elke woensdagmorgen komt Schildersgroep ‘Het Palet’ bijeen in ‘De Kampioen’ te Hijum om te schilderen. Het resultaat van deze schildersessies was in de maanden januari en februari 2011 te bekijken in de ontvangsthal van De Hege Stins te Stiens. Van alle leden van deze schildersgroep hing hier toen een gevarieerd assortiment schilderstukken.

Duo-expositie
Na Pasen 2011 exposeren de leden van deze schildersgroep ieder afzonderlijk uitgebreider hun eigen werk in de kerk. Tot 29 mei 2012 exposeren weer twee leden van deze schildersgroep van Hijum in de hal van De Hege Stins in Stiens. Het zijn Syt Hijlkema en Elly de Vries-Walthaus, beiden wonende in Hallum.

De hin yn de doaze
Syt Hijlkema begon te schilderen in het jaar 2006. Ze had toen nog nooit een schiilderskwast gebruikt. Nadat Hijlkema werd geconfronteerd met kanker en met de daarop volgende bestralingen, ging ze naar het 'Open Atelier' van het Medisch Centrum Leeuwarden. Daar ging ze als een vorm van therapie creatief aan het werk. 
Hijlkema schildert met acryl, waterverf en met olieverf. Het schilderen met olieverf heeft haar voorkeur. Vorig jaar heeft Syt les gehad van kunstschilder Jan Kooistra. Ze noemt zichzelf een beginneling en vindt het heerlijk om met palet & kwast achter de schildersezel te staan. 
 
De kip in de doos.
De boodschappen zijn al uit de doos.
Misschien komt er nu een ei ....
(Syt Hijlkema)
 
 

donderdag 26 april 2012

Visitatie van HTenRO

Donderdag 26 april 2012
Afsluiting van de visitatiedagen door de Academic DeanDag 1
Gisteren is de visitatie van de Stenden Hogeschool-opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs (HTenRO) van start gegaan. Een onafhankelijke en gezaghebbende onderzoekscommissie is gistermiddag aan de slag gegaan om de kwaliteit van de HBO-Bachelor-opleiding HTenRO te beoordelen, zoals dat in Nederland periodiek voor alle graadverlenende opleidingen in het hoger onderwijs wordt gedaan. Het Visitatiepanel heeft een zelfevaluatierapport van de opleiding bestudeerd en nam gisteren ook kennis van een groot aantal andere documenten waarin deze opleiding staat beschreven. In het kader van dit zesjaarlijks onderzoek heeft de commissie gisteren ook met de eerste twee studentengroepen gesproken.

Dag 2
Met een volle agenda gaat de visitatiecommissie van de Netherlands Quality Agency vandaag aan het werk. Gedurende een lange werkdag wordt een groot aantal gesprekken gevoerd met onder andere studenten, stagebegeleiders, stagedocenten, afgestudeerden, opleidingsdocenten, managementteamleden, lectoren en met de studentleden en docentleden van de diverse commissies die deze opleiding rijk is. Met de momenteel in het buitenland werkzame betrokkenen kunnen panelgesprekken via Skype en telefonisch worden gevoerd.
Tussen de bedrijven door is het visitatiepanel in de gelegenheid in een aangrenzende ruimte kennis te nemen van de onderliggende opleidingsdocumenten en kunnen de commissieleden zich terugtrekken voor intern beraad.
Na een lange werkdag rapporteert de visitatiecommissie in grote lijnen haar eerste, voorlopige bevindingen en sluit de Academic Dean Kenneth Miller tegen het avonduur deze boeiende visitatiedag af, waarbij de leden van het visitatiepanel en alle andere medewerkers van de opleiding hartelijk worden bedankt voor hun inzet en bijdrage met betrekking tot deze afgelopen twee visitatiedagen.
Het visitatiepanel zal over enkele weken het visitatierapport - met daarin haar beoordeling van de opleiding - toezenden.

woensdag 25 april 2012

Elly de Vries exposeert in De Hege Stins


Woensdag 25 april 2012
Schilderij van Elly de Vries-Walthaus

Het Palet
Elke woensdagmorgen komt Schildersgroep ‘Het Palet’ bijeen in ‘De Kampioen’ te Hijum om te schilderen. Het resultaat van deze schildersessies was in de maanden januari en februari 2011 te bekijken in de ontvangsthal van De Hege Stins te Stiens. Van alle leden van deze schildersgroep hing hier toen een gevarieerd assortiment schilderstukken.

Duo-expositie
Na Pasen 2011 exposeren de leden van deze schildersgroep ieder afzonderlijk uitgebreider hun eigen werk in de kerk. Tot 29 mei 2012 exposeren weer twee leden van deze schildersgroep van Hijum in de hal van De Hege Stins in Stiens. Het zijn Elly de Vries-Walthaus en Syt Hijlkema, beiden wonende in Hallum.

Jugendstil
Elly de Vries-Walthaus schildert inmiddels al weer anderhalf jaar éénmaal in de week in Hijum bij Schildersgroep Het Palet. Elly wordt voornamelijk geïnspireerd door de natuur, zoals door bloemen en vogels. De Vries zoekt naar een eigen stijl en naar een eigen vorm die bij haar past. Daarbij laat ze zich tevens inspireren door de Tsjechische Jugendstil-schilder Alfons Mucha (1860-1939). Dat is ook te zien aan één van haar schilderijen in De Hege Stins: het portret van de vrouw met de bloemen.

dinsdag 24 april 2012

Uitbundig voorjaar in het Stiltecentrum

Dinsdag 24 april 2012
Tulpen spreken van de Lente in het StiltecentrumLente & feest = Lentefeest
Op de dag dat de lente begon, schreef ik dat het christendom al in de vroegchristelijke tijd enkele symbolen ontleende aan de van oorsprong heidense feesten. Daarin speelde natuurverering een belangrijke rol. Na een lange, koude winter werd de komst van het voorjaar gevierd. Diverse culturen kenden – en kennen nog steeds – hun Lentefeesten, met oude symbolen, die we soms ook weer herkennen in het christendom. In de lente heeft de natuur het leven en de vruchtbaarheid weer doen ontwaken. Wat dood leek, blijkt toch te leven. Zo heeft ook bij Jezus de dood niet het laatste woord. Dat was met Pasen alleszins een feestje waard. Dat vierden we dan ook tijdens het Paasfeest op 8 april 2012.

Uitbundig rood, wit, roze, geel
De symboliek van de toen nog kleine bloeiende plantjes in het Stiltecentrum van het Ontmoetingscentrum in de Leeuwarder vestiging van Stenden Hogeschool verwees naar dat toekomstig Lentefeest, naar dat Paasfeest. Met Pasen brak het leven door de dood heen. Pasen was niet meer te stuiten en het Lenteleven was ook niet meer te stuiten. Wie momenteel buiten goed in de tuinen kijkt, ziet al de hoog opgeschoten tulpen staan. Ze staan sinds kort in bloei of anders dient die bloei zich spoedig aan. Die nieuwe lente en het nieuwe leven kun je in het Stiltecentrum van Stenden Hogeschool nu ook elke dag vieren, geholpen door uitbundig bloeiende tulpen, in rood, in wit, in roze en in geel, met op de plaats waar het donkere groen terzijde is geschoven, de vogeltjes in het prille lentegroen.

maandag 23 april 2012

Fries regiocomité van de VU-vereniging bijeen

Maandag 23 april 2012
Cover van de Reisgids 2012

Vereniging en activiteiten
Vanavond heeft het Friese Regiocomité van de VU-Vereniging haar vergadering in Stenden University Hotel te Leeuwarden. In deze bijeenkomsten spreken we doorgaans over de VU-Verenigingzaken en over de organisatie en planning van onze komende publieksactiviteiten. Vanavond staat met name de activiteitenplanning centraal.

Regiocomité Fryslân
Na de bespreking en de vaststelling van het verslag van de vorige vergadering passeren een aantal ingekomen stukken van binnen en buiten ons Verenigingsverband. Evenals de vorige bijeenkomst heten we ook vanavond een kandidaat-lid voor ons Regiocomité Fryslân welkom. Met het oog op de statutaire ledenvergadering van oktober 2012 waarin nieuwe leden van het regiocomité en van de landelijke Ledenraad worden benoemd, wonen de kandidaat-leden ter introductie een aantal vergaderingen van ons Regiocomité bij. Het is een mooie gelegenheid om kennis te maken met elkaar en om kennis te nemen van het werk binnen ons Regiocomité. Bovendien kunnen we ook direct al nuttig gebruik maken van hun expertise die zij inbrengen door deel te nemen aan onze bespreking van de diverse agendapunten.

Regionale programmering 2012-2013
We hebben enige weken geleden de Reisgids 2012 ontvangen van VU-Connected, waarin voorbeelden van Regionale programmering staan. We bespreken op welke wijze we deze formats voor de programmering van onze komende publieksactiviteiten vorm en inhoud kunnen geven, bij voorkeur in samenwerking met regionale partners, bijvoorbeeld met het Friesch Dagblad, waarmee we al enige jaren samenwerken.
We spreken onder andere over de Sminialezing van oktober 2012 over Sociale Innovatie, over de mogelijkheid van Kennisdiners over Slim Eten, over een Kuier in Fryslân, over een onderwerp handelend over banken en financiële markten en over de VU-Alumnibijeenkomst van 2013. Als alles volgens plan verloopt, zullen we vlak voor de zomervakantie weer een serie publieksbijeenkomsten voorbereiden om die in het najaar van 2012 en in het voorjaar van 2013 in Fryslân aan een breed publiek van belangstellenden te presenteren.

zondag 22 april 2012

Lanterfanten over Route 4.8 van Deinum naar Leeuwarden

Zondag 22 april 2012
De Sint-Margaretakerk op de terp van Boksum

Regen of geen regen
Als we vroeg in de morgen wakker worden, regent het behoorlijk. De buienradar laat even later zien dat het in noordwest-Fryslân tussen 9.20 uur en 11.20 uur droog zal blijven en dat vanaf dat moment nog een smal buienfront over deze regio zal drijven, kans gevend op neerslag. Daarna zou dan een lange droge periode volgen. We trekken de wandelschoenen aan en rijden de ene auto naar het treinstation van Leeuwarden en dan gaan Durkje en ik met de andere auto naar het treinstation van Deinum, het Friese dorp 'mei de sipel op 'e toer'. Om 10.20 uur lopen we vanuit Deinum vanaf het treinstation bij het talud naar beneden, om daar over het fietspad langs de N31 in de richting van Boksum te lopen. Er waait een koude, harde wind, maar het is gelukkig wel droog.

Van Deinum naar Boksum
We wandelen vandaag de 8e route uit het vierde deel van de wandelgidsenserie 'Friesland voor lanterfanters'. Deze achtste route draagt als thema: 'Groen denken manifesteert zich in Techum'. Het is de 14 kilometer lange wandelroute van Deinum naar Leeuwarden. Vanuit Deinum naderen we het terpdorp Boksum. In Boksum lopen we door het klaphek om via het smalle kerkpad bij de terp op te lopen naar de hoog op de terp gelegen Sint-Margaretakerk, waarvan het tufstenen gedeelte dateert uit het jaar 1100. De kerktoren is van 1843.

Weide(vogel)gebied
We lopen door de zondagsrust van Boksum en verlaten dit Friese dorpje bij de kruising met de Hegedyk. We komen dan op de Nylânsdyk, die nabij de spoorwegovergang over gaat in de Boksumerdyk. Vóór ons zien we Leeuwarden al liggen. We passeren Nij Bosma Zathe, het moderne praktijkcentrum voor onderzoek en kennisoverdracht voor de melkveehouderij in de drie noordelijke provincies. Hier blijkt dat het vier kilometer lange Boerenlandpad momenteel niet publiek toegankelijk is voor wandelaars. Nij Bosma Zathe is namelijk ook een weidevogelboerderij, met op haar 30 hectare weiland veel nesten van scholeksters, grutto's, kieviten en tureluurs. Tot behoud van onze geliefde weidevogels is het Boerenlandpad tot medio juni gesloten voor het publiek. Daardoor wordt onze wandelroute van vandaag met vier kilometer ingekort. Nij Bosma Zathe heeft ook een biogasinstallatie, waarmee men ongeveer 1.100 huishoudens - onder andere in Techum - van electriciteit en warmte voorziet. We vervolgen onze route en passeren links en rechts enkele nesten waarop meerkoeten ons nauwlettend gadeslaan.

Swettepaad en Swetteblom
Verderop steken we over de brug de Zwette (Sneekertrekvaart) over, waarna we in zuidelijke richting aan de oostzijde over het fietspad langs de Zwette wandelen. De routegids geeft aan dat we dit fietspad moeten verlaten bij de splitsing met de Kempenaersreed, maar een pad met die aanduiding zien we niet. Als we ter hoogte van Jellum zijn, weten we zeker dat we het bedoelde pad al zijn gepasseerd. We besluiten nog verder door te lopen langs de Zwette, naar de plaats waar we door biologische boer Jochum Rijpma op 7 juni 2009 al eens met zijn roeibootje over de Zwette zijn gevaren, ter hoogte van zijn ecologische boerderijcamping 'De Swetteblom'. Daar gaan we in oostelijke richting verder, met de kerktoren van Wurdum recht vóór ons. We verlengen hiermee onze wandelroute met ongeveer drie kilometer, waardoor onze wandelroute vandaag op ongeveer 13 kilometer uit komt. Bij de Werpsterhoek steken we de N32/A32 over. Hier zijn enige weken geleden de graafwerkzaamheden begonnen om de nieuwe ringweg van 'De Haak om Leeuwarden' aan te leggen.

Techum en Goutum
Langs de N32 lopen we over de Uniadyk richting Leeuwarden. Als we het Alddjip zijn overgestoken, lopen we de nieuwe Leeuwarder woonwijk Techum binnen. Tussen de Brede School en de ernaast liggende vervallen boerderij nemen we een smal, slingerend weggetje, dat ons tussen de velden en bouwpercelen door eerst langs de energiecentrale Eco Zathe en daarna langs Goutums crematorium voert. Hier begint het te regenen. Met de paraplu kunnen we prima verder wandelen. In Goutum pauzeren we op een bankje vlakbij de ijsbaan en het feesthok De Kûle. Het is al weer droog, het waait nauwelijks meer en de zon breekt voorzichtig door tussen de dikke wolken. Ons meegenomen brood smaakt hier heerlijk in de frisse buitenlucht. We hebben nu 2,5 uur onafgebroken gelopen, dus een korte rustpauze hebben we nu wel verdiend, vinden we.

Leeuwarden
Na dit aangenaam verpozen op de grens van Goutum en Leeuwarden lopen we door over het fietspad naar het Van Harinxmakanaal. Hier steken we eerst de Harinxmabrug over en daarna gaan we door de nieuwe voetgangers- en fietstunnel onder de Leeuwarder Aldlânsdyk door. In Leeuwarden volgen we daarna de Verlengde Schrans tot aan de spoorwegovergang nabij het NS-station. We lopen door de Hollanderwijk achter het treinstation langs en gaan dan door de stationstunnel naar het station. Tegenover het station hebben we de auto vanmorgen geparkeerd. Het is nu bijna half twee in de middag, dus we hebben de 13 kilometers vandaag in ongeveer drie uren gelopen.

zaterdag 21 april 2012

Lanterfanten over Route 4.10 als stadswandeling door Leeuwarden

Zaterdag 21 april 2012
Ambtenaar in de oude bibliotheek van het Friese provinciehuisRondje Leeuwarden
Alhoewel er voor vandaag regelmatig regen wordt voorspeld, maken Durkje en ik toch een wandeldag van deze dag. We kiezen een route van 14 kilometer door Leeuwarden. Het is de tiende - en daarmee de laatste - route van de vierdelige wandelgidsenserie 'Friesland voor lanterfanters', met als ondertitel 'een voetreis rond natuurlijk Leeuwarden in 10 dagen', geschreven door Fokko Bosker. De wandelgids noemt als begin- en eindpunt van deze route het centraal treinstation van Leeuwarden, maar omdat het een rondgang is door onze Friese hoofdstad, maakt het eigenlijk niet uit waar je de route begin.

Regen
Als we van Stiens naar Leeuwarden rijden, regent het en we besluiten te starten op de Kenniscampus Leeuwarden, op het parkeerterrein naast Stenden Hogeschool. Omdat het nieuwe Friese provinciehuis vandaag haar open huis organiseert en omdat deze wandelroute langs het provinciehuis gaat, hadden we al besloten de bezichtiging van het nieuwe Friese provinciehuis in onze stadswandeling op te nemen. Vanwege de regen starten we derhalve dichtbij het provinciehuis, zodat we het provinciehuis kunnen bezichtigen op het moment dat het buiten nogal regenachtig is.

Oude stadscentrum
Vanaf het parkeerterrein naast Stenden Hogeschool vertrekken we tegen 10.00 uur. Als we langs de Dokkumer Ee lopen, horen we in de verte de klokken van de Leeuwarder Bonifatiuskerk de tijd van de dag luiden. Aan de overzijde van de Noorderbrug lopen we om de Garnizoens Infirmerie heen, om verderop de Grote of Jacobijnerkerk te passeren. Door enkele oude straten van Leeuwarden - zoals de Wijde Gaststeeg en de beide Kerkstraten - lopen we naar de stille kant van de Nieuwstad. Langs de Leeuwarder Waag, door de Peperstraat, voorbij de Weaze en door de Uniabuurt arriveren we bij de Blokhuispoort, de voormalige Leeuwarder gevangenis.

Wolkom
Dan komen we op de Tweebaksmarkt bij het gerenoveerde, verbouwde en grotendeels nieuwgebouwde Friese provinciehuis. Door een haag van gastvrouwen en gastheren worden we hartelijk welkom geheten. Tientallen andere gasten beginnen hun rondleiding door het provinciehuis ook met de aangeboden koffie met cake. Tegelijk met ons komt ook de Commissaris van de Koningin in Fryslân - John Jorritsma - het provinciehuis binnen. Het valt me op dat hij in zijn vrijetijdskleding niet zo representatief gekleed gaat als het overige provinciale personeel, dat qua uiterlijke presentatie en gastvrijheid hun beste beentje voorzet. Ook enkele van onze dorpsbewoners die werkzaam zijn bij de provincie zijn aanwezig om hun gasten aangenaam te laten verpozen in dit prachtige vernieuwde en nieuwe provinciehuis.

Entertainment
Verschillende acteurs staan en zitten op prominente plaatsen om de bezoekers van het provinciehuis te entertainen. Een vervaarlijk uitziende vrouw met een zwaard laat Durkje en mij gelukkig ongedeerd passeren als ik in een eerste opwelling op dreigend verzoek het goede wachtwoord roep, te weten: "Bûter, brea en griene tsiis". We komen in de oude bibliotheek van het honderden jaren oude provinciehuis. Ineens zijn we ver terug in de tijd. De schrijvende ambtenaar doopt zijn pen in de inktpot en schrijft in opperste concentratie weer een naam in het grote boek dat voor hem op het bureau open ligt. De ambtenaar kijkt nog even op en vraagt ons bij binnenkomst de regels van de bibliotheek te respecteren. Als een vrouw na ons binnenkomt en hem vraag wat die regel is, krijgt ze met een kwade blik van de ambtenaar verwijtend te horen dat ze zich stil moet houden in de bibliotheek. En als ze iets over de bibliotheek wil weten, moet ze dat maar lezen in het rondleidingsboekje dat ze bij binnenkomst in het provinciehuis kreeg, want: 'daar staat alles wel in wat ze moet weten'.

Leeuwarderadeel
Na dit verrassende bezoek aan het provinciehuis gaan we verder met onze stadswandeling. Het regent niet meer. Bij de Emmakade steken we de stadsgracht over en bij Achter de Hoven kruisen we de spoorlijn, om vervolgens naar het treinstation van Leeuwarden te lopen. We doorkruisen het stationsgebouw en gaan door de spoortunnel naar en door de Hollanderwijk, gekenmerkt door de woningbouw van architect Willem Cornelis de Groot. Dit stadsgedeelte dateert van de tijd dat het dorp Huizum nog de hoofdplaats was van onze gemeente Leeuwarderadeel. Ons gemeentehuis stond hier vroeger ook, tot aan de gemeentelijke herindeling van 1944 in de Tweede Wereldoorlog.

Weer protest
We gaan door het Julianapark, steken de Julianalaan over en wandelen naar het Van Harinxmakanaal, waar we over het parallelle voetpad langs lopen tot aan de spoorlijn Heerenveen-Leeuwarden. Door het stadspark en het sportpark van de wijk Aldlân gaan we naar de Stephensonviaduct, waar we de spoorlijn over steken, om verderop voorbij de Hermesbrug langs de Harlingertrekweg richting stadscentrum te lopen. Bij de Verlaatsbrug zien we aan de overkant van de Harlingervaart het kampement van Occupy Leeuwarden liggen. Inmiddels regent het weer. Geen van de leden van de Occupy-protestbeweging is buiten tussen de tenten te zien. Voorbij het Westerpark pauzeren we op een bankje aan de Westersingel, met uitzicht op de Vrouwenpoortsbrug en de Oldehove. Tijdens het eten van een broodje zitten we dicht naast elkaar onder beider paraplu's om zo goed mogelijk te schuilen voor de steeds heviger wordende regen. We krijgen zelfs een enkele minuten durende hagelbui op onze paraplu's.

Stadsparken
Dan is het weer droog en breekt de zon even door. Ten noordoosten van de Vrouwenpoortsbrug wandelen we vlakbij de Pier Pander-tempel het stadspark van de Noorderplantage in. Bij de Oldehove verderop zien we dat op het plein van het Oldehoofsterkerkhof wordt gesport, in het kader van de startactiviteiten van de Nationale Sportweek. Langs de Noorderstadsgracht lopen we door de Prinsentuin langs de Koperen Tuin, om verderop langs de Wissedwinger en de Infirmerie weer bij de Noorderbrug te komen. Over de Spanjaardslaan gaan we naar het Rengerspark. Door het Rengerspark wandelen we langs het standbeeld van 'Us hûnen' (met de Friese hondenrassen Stabij en Wetterhûn) en het Indië-monument weer terug naar onze auto op het parkeerterrein bij het Haak-gebouw van Stenden Hogeschool aan de Rengerslaan.

Verleden en heden
Tussen 9.45 uur en 13.45 uur hebben we vandaag een aantrekkelijke stadswandeling van 14 kilometer gelopen met veel afwisseling en een 'bjusterbaarlike rûnlieding troch it Provinsjehûs fan de provinsje Fryslân'. Fokko Bosker gaf deze stadswandeling als thema: 'De geschiedenis van Leeuwarden in één omloop'. Het lijkt inderdaad een tijdreis in notendop; in vier uren wandelen door ruim duizend jaar stadsgeschiedenis. Een ware kennismaking met de monumentale historie van de Friese hoofdstad; over de oude terpen die vroeger bescherming boden tegen de landinwaarts komende Middelsé, door de lusthof van de Friese stadhouder Willem Frederik van Nassau, langs het standbeeld van de Leeuwarder schrijver Francois Haverschmidt (Piet Paaltjens) en ongeveer een uur vertoevend in het nog niet eens officieel geopende nieuwe provinciehuis van Fryslân.

vrijdag 20 april 2012

Tjirkstrjitte in Stiens


Vrijdag 20 april 2012
Tjirkstrjitte vanaf de Moundyk ter hoogte van de SnipstrjitteLangs vogelstraten
De Tjirkstrjitte is een woonstraat in de Stienser woonwijk Stiens-West. Het is een doorgaande straat, met alleen huizen aan de noordzijde van de straat. Aan de zuidkant van de straat ligt de Stienser ijsbaan, die gedurende het veldseizoen ook als kaatsveld en als evenemententerrein wordt gebruikt.
Als je vanaf de Moundyk de Tjirkstrjitte in rijdt in oostelijke richting, passeer je achtereenvolgens de afsplitsingen aan je linker zijde van de Snipstrjitte, de Ljurkstrjitte, de Skriesstrjitte en de Wylpstrjitte, om uiteindelijk aan het eind van de straat uit te komen op de Uniawei. De ijsbaan (ofwel het kaatsveld) ligt langs de volle lengte van de Tjirkstrjitte.

Smoarch as in tjirk
‘Tjirk’ is de Friese vogelnaam voor de ‘Tureluur’. Deze waadvogel wordt in Fryslân ook wel vaak ‘Tsjirk’ of soms ‘Tutering’ genoemd. De tureluur is een kleine Nederlandse weidevogels, die je vooral ook kunt herkennen aan de oranje poten en aan de oranje basis van de snavel. In de broedtijd bouwt de tureluur bij voorkeur een nest in een vochtig weiland, goed verstopt in een graspol, soms zelfs dicht in de buurt van het nest van een kievit. Omdat de tureluur het nest nogal bevuilt, kennen de Friezen het spreekwoord: 'Sa smoarch als in tjirk' (zo vies als een tureluur). In de zomer voedt de tureluur zich vooral met insecten, slakken en wormen en als de tureluur in de winterperiode naar de kust trekt, worden vooral kreeftachtigen, wadpieren en schelpdieren gegeten.

Tureluurslust
Wie in de zomerperiode wandelt of fietst tussen Stiens en de Dokkumer Ee zal nagenoeg zeker kunnen genieten van deze prachtige weidevogel, hoog staand op een paal of met zijn vrolijke roep hoog in de lucht; niet bepaald 'om tureluurs te worden', maar wel een lust voor oog en oor.

donderdag 19 april 2012

Knielen op een bed violen


Donderdag 19 april 2012
Azalea's op de boekcover van Siebelink

"Ik ben altijd bang geweest om het complete verhaal te vertellen: het geleidelijke maar onstuitbare afglijden van een zachtaardig maar in zijn jeugd verwond man - vluchtend in het zwartste calvinisme - en het verdriet dat hij in zijn naaste omgeving veroorzaakt.
Het is ook het verhaal van een grote liefde.
Een man en een vrouw: de een wil overleven in het hiernamaals, de ander in het nu."

Zwaar zwart calvinisme
Die zinnen schrijft auteur Jan Siebelink in een brief aan zijn uitgever De Bezige Bij. Met die woorden geeft Siebelink kort maar duidelijk aan wat de thematiek is die hij beschreef in zijn boek ‘Knielen op een bed violen’. Het zwaarmoedige boek kwam uit in 2005 en ik las het in de zomervakantie van 2006 in de zonovergoten Franse Provence. Ook vandaag, al bijna zes jaar later, zit ik direct weer in de inhoud en in de sfeer van zijn boek, als ik die enkele zinnen van Siebelink herlees, zoals ze staan gedrukt op de achterzijde van zijn boek. De man en de vrouw waarnaar Siebelink verwijst, zijn in wezen Jan zijn vader en moeder. Een boek met autobiografische kenmerken dus.

Hans Sie(belink) v(ader) e(n) z(oon)
Hoofdpersoon in deze roman is Hans Sievez. Na een conflict met zijn diepreligieuze vader onttrekt Hans zich aan zijn vaders gezag en vertrekt hij naar Den Haag. Daar leert Hans het vak van tuinder. Hij trouwt met zijn jeugdliefde en zet in Velp een kwekerij op. Dan slaat de tragiek toe, want wat zijn vader overkwam, overkomt Hans nu ook. Hans Sievez raakt in de ban van een rigide calvinistische predikant en het duur maar even of de volgelingen van die predikant dringen binnen in het denken en in het gedrag van Hans.

“Toen de predikers in colonne weer onder de haag waren verdwenen,
knielde Hans op het bed violen,
vouwde zijn handen.
Als Hans Sievez het nog niet had geweten,
nu was het heel zeker:
hij maakte deel uit van de broeders,
maakte werkelijk deel uit van het wonder.”

Hans raakt erin verstrikt, met als gevolg dat zijn kwekerij en zijn gezin eraan kapot gaan. Het contrast tekent zich pagina na pagina steeds verder af, van de man, echtgenoot en vader, in zijn zoektocht naar het eeuwige heil, zo anders dan de krachtige, liefdevolle en aardse vrouw, echtgenote en moeder, in haar strijden voor haar gezin, met eeuwige liefde voor haar man.

Indirecte afrekening
Als je in dit verhaal de poging van Jan Siebelink leest om zijn vader te begrijpen, wordt het een aangrijpend verhaal. De auteur dringt wel heel diep door in de tragiek die het gezin treft. Het gaat zelfs zover dat Hans zijn vrouw en kinderen geen toestemming krijgen om afscheid van Hans te nemen op het moment dat Hans op sterven ligt. Daarin gaat Siebelink ver, te ver, want daarin gaat hij verder dan dat in dergelijke zwaar-protestantse kringen gangbaar is.
Laten we onder andere in dàt gebeuren dan maar de roman ook beschouwen als een afrekening van Jan Siebelink met diezelfde (zijn) vader. Het noodlot wordt niet geromantiseerd. Het noodlot grijpt je als lezer aan. Je ziet de schade in het gezin van - de in zijn jeugd beschadigde - Hans steeds groter worden. Het verhaal roept gevoelens op van begrip, van medelijden, maar ook van veroordeling en afkeuring. Waar Siebelink zijn lezer in die sfeer van veroordeling en afkeuring mee neemt en mee krijgt, rekent Siebelink indirect door zijn lezers af met zijn vader.

woensdag 18 april 2012

Werkgroep Strategie SRK bijeen in Steenwijk

Woensdag 18 april 2012 
Aandacht voor humanitaire kinderhulpprojecten in Wit-RuslandHumanitaire kinderhulp van SRK
Vanavond komen we als voltallige SRK-strategiewerkgroep in Steenwijk bijeen om verder te werken aan het strategisch advies voor het bestuur van de christelijke Stichting Rusland Kinderhulp (SRK). Onze opdracht is om een eerste aanzet op te stellen voor de herziene strategie van SRK voor de komende jaren. Maar voordat we daar vanavond mee aan de slag gaan, nemen we eerst kennis van de Powerpoint-presentatie van ons werkgroeplid Gea, die onlangs voor een werkbezoek aan enkele kinderhulpprojecten in Wit-Rusland is geweest. Aan de hand van korte presentatieteksten en de op de locaties in Wit-Rusland gemaakte foto's krijgen we een goed beeld van de humanitaire kinderhulp die in het kader van deze projecten door de SRK-werkgroep van Meppel worden uitgevoerd. Zo zien we in elk geval weer even waar we ons vrijwilligerswerk binnen SRK allemaal voor doen.

Herijking stichtingsdoelen
Als strategiewerkgroep produceren we een strategie-notitie voor het stichtingsbestuur van de SRK. Het eerste deel van deze notitie - met daarin de doelstellingen en een nadere uitwerking daarvan - hebben we al voorgelegd aan het stichtingsbestuur, en dat deel heeft inmiddels de instemming verkregen van het SRK-bestuur. Daar kunnen en gaan we dus verder uitwerking aan geven.

Strategie nader uitgewerkt
Er zijn nog een aantal zaken die we nader willen uitwerken. Een eerste aanzet hebben we al op papier staan, maar voordat we die uitwerking ook aan het SRK-bestuur willen voorleggen, willen we nog één keer met elkaar afstemmen of dit nu de inhouden zouden moeten worden van die strategische uitwerkingen. Vanavond komen daartoe de volgende acht items aan de orde:
 1. Het waarborgen van de continuïteit van de SRK ingeval zich een calamiteit voordoet (bijvoorbeeld bij overlijden van één of meer sleutelpersonen of een politieke, financiële of organisatorische bedreiging). We bespreken de vijf belangrijkste kritische situaties waar SRK zich plotseling voor gesteld zou kunnen zien en stemmen af op welke wijze, met welk scenario, het stichtingsbestuur daarop volgens ons het beste zou kunnen reageren. Die vijf scenario's worden na vanavond door twee werkgroepleden nader en kort uitgewerkt.
 2. De betrokkenheid en de invloed van de SRK-werkgroepen. Aan de hand van een 'good practice' van de SRK-werkgroep Meppel zullen twee van onze werkgroepleden hieraan nader uitwerking geven.
 3. De zelfstandigheid van de werkgroepen. Aan zaken als kaders en randvoorwaarden hebben we in de vorige vergadering voldoende uitwerking gegeven; de op schrift staande tekst volstaat vooralsnog.
 4. De transitie van overwegend éénrichtingsverkeer qua communicatie naar een veel meer intensieve interactie in de communicatie tussen bestuur en werkgroepen en bijvoorbeeld ook tussen donateurs, vrijwilligers en bestuurders. Ook aan dit punt hebben we tot nader order voldoende uitwerking gegeven.
 5. Het productenboek, waarin een overzicht zal worden gegeven van het totale pakket aan vormen van kinderhulp, dat de SRK in haar humanitaire hulpset heeft. Middels een inventarisatie van alles wat daarover in onze stichting al beschikbaar is, zal dit productenboek t.z.t. kunnen worden opgesteld.
 6. Fondsenwerving. We bespreken in aanvullende zin nog eens op welke wijzen de SRK ook op termijn over voldoende financiële middelen kan blijven beschikken om haar kinderhulp ook in de komende jaren te continueren. We kijken naar mogelijke inkomstenbronnen en naar de wijze waarop de leden van alle werkgroepen in den lande samen een financieel gezonde basis kunnen leveren om kinderhulp in Wit-Rusland te blijven verlenen zolang dat nog is gewenst.
 7. Internationale samenwerking. Eén van onze werkgroepleden zal onze inventarisatie van grensoverschrijdende netwerken en van Nederlandse organisaties verder uitwerken.
 8. Samenwerking met organisaties in Wit-Rusland (Belarus). We hebben in dit opzicht aangegeven met welke Witrussische organisaties in de komende periode verder moet worden samengewerkt om ons humanitaire werk in Wit-Rusland te laten voortbestaan, ook als vitale organisatieëenheden niet meer zouden functioneren zoals dat voor onze kinderhulp in Wit-Rusland noodzakelijk is.
Voortgang en afronding
We werken nu naar een afronding van ons bestuursadvies. In de volgende fase worden de laatste teksten geschreven, zullen we die tekstuele voorstellen in een schriftelijke ronde bijstellen, waarna ons concept ter instemming zal worden voorgelegd aan het stichtingsbestuur, met daarbij het verzoek om onze strategievoorstellen ter bespreking en ter advisering voor te leggen in een plenaire bijeenkomst, waarvoor alle werkgroepen uit het hele land zullen worden uitgenodigd. De bevindingen van die landelijke bijeenkomst willen we dan nog verwerken in ons concept, waarna de finale versie ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan het stichtingsbestuur van onze Stichting Rusland Kinderhulp.

dinsdag 17 april 2012

Offreren om te visiteren

Dinsdag 17 april 2012 
Onderwijs gaat onverminderd door in Emmen


Kwaliteitscontrole
Elk jaar starten we bij Stenden Hogeschool een aantal accreditatietrajecten, om onze HBO-opleidingen periodiek te laten keuren door een onderzoekspanel van onafhankelijke, gezaghebbende experts. Daartoe hebben we in de afgelopen jaren gewerkt met een aantal Nederlandse en Duitse visiterende en beoordelende instanties, zoals Certiked, Hobéon, NQA en FIBAA. Deze evaluatieburo's keuren de kwaliteit van onze opleidingen en schrijven hun onderzoeksbevindingen in een keuringsrapport, dat vervolgens moet worden gezonden naar de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), die dan uiteindelijk beoordeelt of onze opleidingen opnieuw het kwaliteitskeurmerk verdienen en dan worden geaccrediteerd.

Offreren
In het eerste kwartaal van 2012 hebben we al zeven nieuwe accreditatietrajecten gestart. Met de evaluatieburo's zijn inmiddels alle offertegesprekken gevoerd, die leiden tot het verlenen van de verschillende opdrachten van de opleidingen aan deze evaluatieburo's om in de eerste drie kwartalen van het jaar 2013 deze opleidingen te beoordelen op de kwaliteitscriteria, zoals die door de Nederlandse overheid zijn voorgeschreven voor geaccrediteerd hoger onderwijs. Vandaag ben ik werkzaam in onze Stenden Hogeschoolvestiging in Emmen om daar het laatste offertegesprek te voeren voor één van die zeven Stenden-opleidingen, die in het jaar 2013 weer zullen worden beoordeeld.

Upgrading
Onze Emmer hogeschoolvestiging heeft in de afgelopen jaren al een grondige upgrade ondergaan. De nieuwbouw en verbouw en de vernieuwing van het interieur van het hogeschoolgebouw hebben gezorgd voor een opvallende facelift, met als doel en resultaat dat het gebouw aan de nieuwste eisen voldoet, die je mag stellen aan een modern hogeschoolgebouw. En nog steeds gaat de verbouwing door. Aan onder andere een nieuwe ingangspartij en een grondige modernisering van gangen en lokalen wordt momenteel hard gewerkt. Delen van het gebouw zijn afgesloten om de bouwvakkers enerzijds en de studenten & medewerkers anderzijds zonder al te veel overlast voor elkaar hun eigen werk te laten verrichten. In het hart van het hogeschoolgebouw, in het open leercentrum, zitten tientallen studenten individueel en in groepjes te werken. Tijdens de verbouwing gaat het onderwijs onverminderd door.

maandag 16 april 2012

Wob Bijlsma exposeert in Stiens


Maandag 16 april 2012
Abstract werk in gemengde techniek

Gevarieerd werk
Tot en met eind juni 2012 exposeert de Leeuwarden amateurkunstschilder Wob Bijlsma enkele van zijn kunstwerken in de Openbare Bibliotheek van Stiens. Het tentoongestelde werk bestaat onder andere uit portretten, landschappen en abstracte werken, zowel in het platte vlak als in reliëf.

Schilderles
Wob Bijlsma schildert vanaf 1984.
Bijlsma heeft schilderles gehad van onder andere Hendrik Elings, en hij heeft verschillende cursussen gevolgd bij It Frysk Skildershûs van Doet Boersma in Leeuwarden, van Anne de Haan in Dokkum en van Peter van Houten in Foudgum.

Figuratief en abstract
Het werk van Wob Bijlsma is voornamelijk figuratief, met een voorkeur voor (zelf)portretten en landschappen.
Maar in de afgelopen vier à vijf jaar produceert hij ook abstract werk, geschilderd in olieverf, op waterbasis of in acryl, deels gemengd met andere materialen, zoals metaaldraad en textiel, pasta, steentjes en vogelzaad, waardoor op sommige plekken in de schilderijen een reliëfwerking ontstaat.
Bij het abstracte schilderen is Bijlsma vooral gefascineerd door de werking van de kleuren.

zondag 15 april 2012

Kloosterpad 1453 van Damwâld naar Dokkum (deel 3)

Zondag 15 april 2012 
Bij de twee molens op het Bolwerk van Dokkum


Start wandelseizoen 2012
Na de evangelisatiekerkdienst en het koffiedrinken vanmorgen en de warme maaltijd rond het midddaguur rijden Durkje en ik aan het begin van de middag naar Damwâld. Het is mooi zonnig weer met nog wel een frisse noordenwind, maar toch aangenaam wandelweer, dus na onze lange winterstop is het vandaag een dag bij uitstek om weer eens onze wandelschoenen aan te trekken om zo langzamerhand weer lange afstandswandelingen te gaan ondernemen. We beginnen ons wandelseizoen 2012 met een korte wandeling van zo'n 10 kilometer, in Noordoost-Fryslân.

Noordertraject
We bewandelen vandaag nog een stukje van het 'Friese Kloosterpad 1453'. Het Zuidertraject van dit eeuwenoude kloosterpad hebben we in februari 2011 gelopen en het Noordertraject bewandelden we daarna in maart 2011. Toen kozen we ervoor om de westelijke variant van het Noordertraject te lopen, dat vanaf Damwâld via Rinsumageest en Sijbrandahuis aankomt in de Friese Elfstedenstad Dokkum. Maar dit Noordertraject kent ook een oostelijke variant vanuit Damwâld naar Dokkum. Die routevariant lopen Durkje en ik vanmiddag.

Damwâld = Akkerwoude +  Murmerwoude +  Dantumawoude
Vanuit Stiens rijden we naar Damwâld, waar we onze middagwandeling beginnen bij de kerk van het voormalige Akkerwoude. Over de Voorweg gaan we in oostelijke richting naar het centrumkruispunt van Damwâld. Daar passeren we de oude dorpskerk van het voormalige Murmerwoude, oorspronkelijk toegewijd aan Bonifatius. Voorbij de rotonde passeren we aan onze rechterhand de 'Fermanje', ofwel de Vermaning, de Doopsgezinde kerk van het vroegere Dantumawoude. Daarna gaat het verder in de richting van de twaalfde eeuwse dorpskerk van Dantumawoude, oorspronkelijk gewijd aan Benedictus. Nog vóór we deze kerk bereiken, gaan we echter in noordelijke richting over de Hoeksterlaan naar de Kooilaan, richting Dokkum.

Friese Kloosterpad 1453 voltooid
Na de Kooilaan gaan we over de Trekweg naar het fietsers- en voetgangerstunneltje, dat onder de zuidelijke ringweg van Dokkum door gaat. In Dokkum volgen we eerst het Damwâldsterreedsje en de Parklaan. In noordelijke richting passeren we over de Woudweg vlak vóór het Dokkumer stadscentrum de Bonifatiuskapel. Bij het bolwerk aangekomen nabij de Woudpoortbrug sluiten we de wandellus van het Noordertraject van het Friese Kloosterpad 1453.

Terug naar Damwâld
Over het voetpad langs de Lyceumweg volgen we dan het water, met aan de overzijde van het water het Zuiderbolwerk, een deel van de oorspronkelijke verdedigingswerken van deze oude Friese stad. Waar het Zuiderbolwerk over gaat in het Baantjebolwerk krijgen we een prachtig uitzicht over de beide molens die hier op de hoeken van het Dokkumer Bolwerk staan. Langs de Birdaarderstraatweg lopen we Dokkum uit. Over het fietspad van de Rondweg-West lopen we langs de N356. Over het fietspad langs de Murmerwoudsterweg gaan we in zuidelijke richting weer terug naar Damwâld. Iets zuidelijker gaan we over het fietspad langs de Haadwei. We passeren onderweg de Koailoane ter hoogte van het buurtschap Wâldhiem. Eigenlijk willen we over de Achterwei terug lopen naar de Damwâldster Foarwei, maar aan de oostzijde van Achterwei is door een  gegraven sloot de doorgang van de Haadwei naar de Achterwei geblokkeerd. Op zich is dat geen probleem, want om het Damwâldster winkelcentrum heen lopend en over het bedrijventerrein kunnen we ook naar de Foarwei lopen, waar onze auto staat geparkeerd.

Bedevaart door Oost-Fryslân
Na ongeveer 2,5 uur wandelen arriveren we bij de auto achter de kerk van Akkerwoude. We rijden naar Broeksterwoude om daar een kop koffie te drinken bij de ouders van Durkje. Na het avondeten verlaten we Broeksterwâld en rijden door het nog steeds door de voorjaarszon beschenen Bûtenfjild naar de Dokkumer Ee, die we bij Burdaard oversteken. Via Bartlehiem en de Hallumer Mieden arriveren we weer thuis in Stiens. Einde van een mooie eerste wandelmiddag in het voorjaar van 2012. Met dit laatste wandeltraject beëindigen we vanmiddag onze driedaagse bedevaart van Smalle Ee naar Dokkum, over het eeuwenoude kloosterpad in het oosten van Fryslân.

Chinees-Japans wokken met mem

Zaterdag 14 april 2012
Met vaardige hand werken bij de grillplaat

Opeinde
Ter gelegenheid van haar 76e verjaardag van aanvang volgende week biedt mem vanavond alle kinderen en alle kleinkinderen een Chinees-Japans buffet aan. Het is gelukt om op één kleinkind na iedereen vanavond om 18.30 uur bijeen te krijgen in het Golden Wok Paleis Opeinde, het Chinees-Japans Wok Restaurant in het Friese Opeinde. Nu staat Opeinde in deze regio wel bekend om de zomerse geur van haar grasdrogerij, maar van deze geur is in dit voorjaar nog niets te ruiken. Wel heeft een boer hier uit de streek onmiskenbaar de inhoud van zijn giertank uitgereden over het land hier in de buurt. Maar dat zal ons de pret niet drukken, want als we in het wokpaleis hartelijk welkom worden geheten door één van de Chinese medewerkers, treden we een eldorado van oosterse etensgeuren binnen. Het restaurant is al goed gevuld met gasten en je kunt zien dat gasten en personeel hier aangenaam met elkaar vertoeven.

Grillen en wokken
Als de rijke schare van kinderen en kleinkinderen vanuit alle windstreken is neergestreken in het restaurant, opent mem deze gezamenlijke avondmaaltijd voor onze familie. Dit wokrestaurant is opvallend goed voorzien van een uitgebreide keus aan kant en klare maaltijdcomponenten, aangevuld met lange koelmeubels vol allerhande soorten vlees, vis, groente en fruit. Voor degene die nauwgezet zijn of haar specifieke lievelingseten vergaart en ook voor de qua etenswaren meer avontuurlijk ingestelde familieleden is hier volop keus tussen standaardmaaltijden en culinaire maatwerkmaaltijden. Vijf koks doen zichtbaar hun best om voor alle gasten die maaltijdcomponenten op de brede grillplaat of in de wokpannen te bereiden, die ertoe bijdragen dat straks een heerlijke combinatie van smaak, kleur en geur op de etensborden wordt meegegeven. De Chinese kok die mijn visselectie grilt zorgt er met vaardige hand voor dat al na enkele minuten een overheerlijk resultaat op mijn bord ligt. Met een beetje smakelijke saus en een vleugje fijne kruiden ligt een mooie visschotel klaar voor consumptie.

Het goede leven vieren
En zo genieten we als familie vanavond allen van een feestelijke sfeer met lekker eten en drinken. Tot en met het moment van vertrek ervaren we ook de gastvrije sfeer van het vriendelijke personeel van dit Opeinder restaurant. En aan het eind van de avond wordt mem ook door het bedienend personeel nog feestelijk in het zonnetje gezet met een spetterende ijsfontein. We prijzen ons gelukkig dat we in zo'n goede sfeer samen mogen en kunnen genieten van de goede dingen van het leven. Zo vieren we samen het goede leven en de ons gegeven levensjaren.

zaterdag 14 april 2012

Bestuursvergadering NBG in Haarlem

Vrijdag 13 april 2012
Entree van het NBG-kantoor in Haarlem

Bestuur en MT
De bestuursvergadering van het Nederlands Bijbelgenootschap hebben we vandaag zoals te doen gebruikelijk in het kantoor van het NBG aan de Zijlweg te Haarlem. Het bestuur vergadert vanmiddag met het management team (MT) van het NBG. Na de afhandeling van de notulen, de besluitenlijst en de voortgangslijst bespreken we de lijst met schriftelijke mededelingen en het overzicht van de relevante contacten en correspondentie van de periode tussen onze vorige vergadering en de bestuursbijeenkomst van vandaag. Aan de orde komen dan items als personeelszaken, United Bible Societies (UBS), samenwerking met partners, The Passion Rotterdam 2012, NBG-publicaties, werkbezoeken en de resultaten vanuit de ondernemingsraad.

Rapportages
Het tweede cluster van onze agendapunten wordt gevormd door diverse rapportages. We bespreken bijvoorbeeld het NBG-Jaarverslag over het kalenderjaar 2011. Daarbij gaan we in op het concept-Accountantsverslag 2011, de Financiële Jaarrekening 2011 met daarbij het pre-advies van de bestuursadviescommissie Financieel-Economische Zaken (FEZ), de overige delen van het Jaarverslag 2011 en het concept van de Verantwoordingsverklaring ten behoeve van de jaarrapportage aan het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Daarna bespreken we de financiële rapportage met betrekking tot Fondsenwerving over de eerste twee maanden van dit lopende kalenderjaar.

Bestuurszaken
Het derde cluster agendaonderwerpen gaat over allerlei bestuurszaken. Aan de hand van een eerste shortlist-versie met mogelijke kandidaten bespreken we het profiel voor een nieuwe bestuursvoorzitter van het NBG en komen we tot afspraken over de wijze waarop we de zoekprocedure verder vorm en inhoud zullen geven, teneinde tijdig in de aanstaande vacature van de bestuursvoorzitter te kunnen voorzien. Daarna stellen we de agenda vast voor de statutaire vergadering van de NBG-Ledenraad, die in juni 2012 zal worden gehouden. Ook het programma van de tweedaagse NBG-bestuursconferentie die eind juni 2012 in Amersfoort zal worden gehouden, wordt besproken, bijgesteld en vastgesteld.

De Bijbel is relevant
Daarnaast volgt nog een varia van andere gespreksonderwerpen. Zo komen we bijvoorbeeld tot de voordracht van NBG-Leden van Verdienste aan de Ledenraad, die in juni op onze bestuursvoordracht besluit. Ook de samenwerking met onze natuurlijke partner het christelijke mediabedrijf Jongbloed uit Heerenveen komt uitgebreid aan de orde. Samen met twee management team-leden die in maart 2012 op werkbezoek waren in West-Afrika blikken we aan de hand van het verslag van hun werkbezoek terug op de resultaten van de gesprekken met onze Westafrikaanse partner-bijbelgenootschappen. Ook de eerste inmiddels gepubliceerde Bijbeltapes en de recente lancering van nieuwe NBG-website 'Meer over de Bijbel' komen ter tafel. Het is mooi om te zien hoeveel activiteiten het Nederlands Bijbelgenootschap vol verve en met succes ontplooit, teneinde de mensen in Nederland en in het buitenland met Gods Woord in de Bijbel te bereiken op een dusdanige attractieve manier dat die Bijbel de mensen aanspreekt.

Snipstrjitte in Stiens

Donderdag 12 april 2012
De Snipstrjitte met het politiebureau op de achtergrond

Snipstrjitte
De Snipstrjitte is een woonstraat in de Stienser woonwijk Stiens-West. Het is een korte straat met slechts drie wooneenheden aan de oostzijde van de straat. Vanuit deze woningen kijk je in westelijke richting uit over achtereenvolgens de Moundyk en de Brédijk, die beide parallel aan de Snipstrjitte liggen, èn over de daar achter liggende akkers en velden die ten westen van de Brédyk (de N357) liggen. De Snipstrjitte is één van de vijf doorgaande wegen, die aan de noordzijde de Ljipstrjitte en aan de zuidzijde de Tjirkstrjitte met elkaar verbinden.Aan de noordzijde van de Snipstrjitte ligt het Stienser politieburo en aan de zuidzijde ligt de ijsbaan, tevens kaatsveld en Stienser evenemententerrein (voor bijvoorbeeld de jaarlijkse taptoe).

Snip
Een snip is een in Nederland voorkomende vogel, die doorgaans leeft op natte gronden (moeras en weide) en op de heide. In Nederland kennen we bijvoorbeeld de Watersnip, de Poelsnip en de Houtsnip.
De snip kent in Fryslân veel verschillende namen, wat erop zou kunnen duiden dat de snip vroeger al in verschillende Friese regio's een voorkomende vogelsoort was. Enkele Friese vogelnamen die aan de snip werden gegeven, zijn bijvoorbeeld: Bletterlamke, Maailamke, Wjerlamke, Wettersnip en Himelgeit.
Voorts is de snip in Nederland ook bekend geworden als de vogel die staat afgebeeld op het bankbiljet van 100 gulden, vandaar dat een biljet van honderd gulden in het gulden-tijdperk ook wel 'een snip' werd genoemd.

Het antwoord is geen antwoord
Kinderen willen graag alles weten, maar ouders hebben nogal eens de gewoonte om de vragen van hun kinderen te ontwijken.
De wijze waarop dat in Fryslân wel werd gedaan, en misschien nu nog wel, is bijvoorbeeld als volgt:

'De kokensdoar giet iepen.
Hindrik sjocht syn mem yn 'e koken.
Hja siedet it iten.

Hindrik freget: "Mem, wat ite wy hjoed?"
Mem: "Snippen mei lange bekken!"

Hindrik: "Snippen mei lange bekken?"

donderdag 12 april 2012

Haal het beste uit jezelf

Woensdag 11 april 2012
De scholingsfolder van Stenden Hogeschool

Scholingsfolder 2012
In maart 2012 kregen alle medewerkers van Stenden Hogeschool de scholingsfolder 'Haal het beste uit jezelf!' op hun thuisadres toegezonden. In deze folder vinden we een kort overzicht van de studiemogelijkheden die het College van Bestuur samen met de Corporate Office-afdeling Human Resource Management aanbiedt aan alle collega's van Stenden Hogeschool.

Kwaliteit begint bij jou
In een begeleidende aanbiedingsbrief schrijft vice-voorzitter van het College van Bestuur Klaas-Wybo van der Hoek dat persoonlijke ontwikkeling voor ons als Stenden-medewerkers van belang is, omdat we daarmee een belangrijke basis leggen voor een goede kwaliteit van het onderwijs dat we onze studenten aanbieden, ongeacht of we docent zijn of niet-onderwijzend personeel. Investeren in je eigen ontwikkeling vergroot je toekomstkansen en biedt je de kans om het beste uit jezelf te halen. Niet voor niets luidt de ondertitel op de cover van deze scholingsfolder dan ook: 'Kwaliteit van het onderwijs begint bij jou!'.

Visie & Waarden
In deze scholingsfolder wordt informatie gegeven over bijvoorbeeld kortdurende trainingen. Die scholingsactiviteiten zijn met name gebaseerd op: 
 1. de onderwijsvisie van Stenden Hogeschool;
 2. de kernwaarden van Stenden: interculturele sensitiviteit, meesterschap, ondernemerschap en waardengedreven handelen.
Korte trainingen
Bij kortdurende trainingen denken we bijvoorbeeld aan:
 • Trainingen op het gebied van Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) voor docenten en voor niet-onderwijsgevenden;
 • Cambridge Engels op drie taalniveau's, leidend tot het erkende Cambridge-certificaat;
 • Persoonlijk leiderschap, vanuit de theorie van de '7 Habits of Highly Effective People' (Covey);
 • Interculturele Sensitiviteit, met focus op cultureel (zelf)bewustzijn, leren over andere culturen, werken met diversiteit, omgaan met onzekerheden en het ontwikkelen van culturele sensitiviteit;
 • Ook korte scholingen op maat zijn mogelijkheden; denk bijvoorbeeld aan trainingen op het gebied van afstudeerbegeleiding, toetsen & beoordelen, creatief denken, afstandsonderwijs en intervisie-begeleiding.
Onderwijskwaliteit voor de student
Voor een docent is het belangrijk om royaal boven de aan te bieden leerstof te staan. Om daar goed in te voorzien, biedt Stenden Hogeschool haar medewerkers ook de mogelijkheid om een Master-degree te halen of om via een traject te promoveren tot doctor. Deze, maar ook alle andere scholingsmogelijkheden, garanderen dat we onze studenten van Stenden Hogeschool de onderwijskwaliteit kunnen blijven bieden, waar onze studenten recht op hebben.

woensdag 11 april 2012

Henk Vijver werkt aan verzoening in Colombia

Dinsdag 10 april 2012
Folder van Kerk in Actie over Henk Vijver

Verzoening
Afgelopen Paaszondag kregen we bij het betreden van de kerkzaal in De Hege Stins een folder, waarop een foto staat afgebeeld van Henk Vijver. De folder vertelt dat Henk Vijver vanaf mei 2012 voor enkele maanden per jaar naar Colombia zal worden uitgezonden als medewerker van Kerk in Actie in Colombia. Vijver zal vooral op bezoek gaan bij kerk- en dorpsgemeenschappen die onder geweld hebben geleden of daar nog steeds aan lijden. Het oecumenische project waaraan Henk zijn medewerking zal verlenen, is het project 'Verzoening' van een aantal Colombiaanse kerken. Centrale projectvraag is: 'Hoe kunnen mensen verder leven met een traumatisch verleden'.

Fries bloed in Latijns-Amerikaanse aderen
Henk Vijver is een Fries. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en aan het Institutio Superior Evangélico de Estudios Teológicos in Buenes Aires. In de 70er jaren was hij predikant in Fryslân en vanaf 2003 in Oss. In de jaren 80 was hij in Argentinië werkzaam als studentenpredikant en als docent systematische theologie. In die periode promoveerde Henk Vijver aan de VU op zijn studie over de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie. Terug in Nederland werd Vijver een jaar gevangenispredikant in Leeuwarden. Van 1991-2003 was Vijver docent aan de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland (CHN; tegenwoordig Stenden Hogeschool). Henk was daar docent Bedrijfsethiek en hij was de oprichter en coördinator van het Ontmoetingscentrum (het studiecentrum voor ethiek en levensbeschouwing; en het Stiltecentrum). Elf jaar lang waren wij collega's binnen de CHN. Samen met Henk Vijver en met enkele andere CHN-collega's hebben we in die jaren gepubliceerd, waaronder:
 • In 1993 het CHN-katern 'Gastvrijheid: een bijzonder begrip' (waarin ik het hoofdstuk 'Gastvrijheid: onze opdracht met een belofte' schreef);
 • In 1997 het boek 'In hoger beroep, 10 jaar Christelijke Hogeschool Noord-Nederland' (waarin ik het hoofdstuk 'De kerk als dienstverlenende organisatie' schreef.
In 2003 werd Henk Vijver gemeentepredikant in het Brabantse Oss. Toch zie je zijn affiniteit met Latijns-Amerika weer tevoorschijn komen, nu Henk wederom naar het Zuid-Amerikaanse land Colombia zal worden uitgezonden.

Verzoening groeit van onderaf
In Colombia zal Henk Vijver ook theologisch onderwijs verzorgen en materiaal ontwikkelen waarin het geloof en de Bijbel perspectief bieden aan gelovigen en aan kerkelijke gemeenten die hun weg moeten zoeken in die harde dagelijkse realiteit van Colombia. Samen met de collega-theoloog/ethicus Edgar López wil Henk eerst naar de verhalen van (ook getraumatiseerde) Colombianen luisteren. Ze zullen ook de bezinning op woorden als 'rechtvaardigheid, vergeving en verzoening' proberen te stimuleren. Van deze Colombianen mag dan het verleden kapot zijn gemaakt, maar dat hoeft niet te betekenen dat hun heden en hun toekomst ook nog kapot wordt gemaakt. Verzoening zal hier van onderaf moeten groeien, maar daar moet je wel wat voor doen. Daar willen Henk Vijver en Edgar López iets aan bijdragen. Zoals Henk Vijver in Colombia aan het werk gaat, zal Edgar López vanuit Colombia ook aan het werk gaan met studenten van de VU in Amsterdam. Zo krijgt Nederlands-Colombiaanse interactie gestalte.

Uitzending brengt kerken in actie
Op zondagmiddag 15 april 2012 zal de middagkerkdienst zijn in de Grote Kerk van Leeuwarden, waarin Henk Vijver door 'Kerk in Actie' officieel zal worden uitgezonden naar Colombia, waar hij als Enrique Vijver aan zijn opdracht gaat beginnen. Onze kerkelijke gemeente in Stiens heeft toegezegd dat ze Henk daarbij ook financieel zullen steunen. Met Stiens zullen meer kerkelijke gemeenten betrokken zijn en worden bij het werk dat Henk Vijver via 'Kerk in Actie Interactief' zal gaan verrichten.maandag 9 april 2012

Ljipstrjitte in Stiens

Paasmaandag 9 april 2012
Ljipstrjitte, gezien vanaf de Moundyk in StiensVan Moundyk naar Wylpstrjitte
Aan de westzijde van het oude dorpscentrum van Stiens ligt de woonwijk 'Stiens-West'. Eén van de woonstraten die vanaf de Moundyk in oostelijke richting naar het winkelcentrum van Stiens leidt, is de Ljipstrjitte. Vanaf de Moundyk begint de Ljipstrjitte ter hoogte van het enkele jaren geleden gebouwde - maar inmiddels als weer leegstaande en te koop staande - politiebureau van Stiens.
Nog naast het politiebureau is de eerste afslag van de Ljipstrjitte: de Snipstrjitte. Als je die afslag passeert en verder gaat in oostelijke richting, kom je langs de kruisingen waar de Ljipstrjitte achtereenvolgens de Ljurkstrjitte en de Skriesstrjitte kruist. Vlak vóór het parkeerterrein vóór en naast het Stienser gemeentehuis van de gemeente Leeuwarderadeel eindigt de Ljipstrjitte, ter hoogte van de Wylpstrjitte.

Fûgels fan Stiens
De straten van deze wijk Stiens-West zijn genoemd naar weidevogels. Het zijn de (op zijn Fries) 'greidefûgels' die hier in de nabijheid van Stiens de voorkomende vogelsoorten waren en zijn. De Friese straatnaam 'Ljipstrjitte' kun je naar de Nederlandse taal vertalen als 'Kievitstraat'.

Kievit
"In ljip' is dus 'een kievit'; de zo geliefde weidevogel die hier in Fryslân gelukkig nog steeds een veel voorkomende vogelsoort is in de weilanden en op de akkers, ook rond ons dorp. Het is een gracieuze vogel, als in een elegant maatpak en met een mooie kuif op de vogelkop. Je moet in het veld vooral eens rustig de tijd nemen om te genieten van het gedrag van de kievit. De spectaculaire, acrobatische en buitelende capriolen van de kievit zijn zo karakteristiek voor deze Friese weidevogel. De snel klappende bewegingen van beide vleugels maken het voor de vogelminnende Friezen zo welbekende geluid.
Met een beetje geluk kun je rijdend over de Ljipstrjitte vanuit het Stienser dorpscentrum in het westen over de Moundyk en de Brédyk (N357) heen in het veld nog steeds de ljip/kievit zien vliegen boven het Stienser Nijlân.


De HEER is waarlijk opgestaan!

Paaszondag 8 april 2012
Liturgisch Centrum van De Hege Stins op Paaszondag 2012Er zit muziek in Pasen
Het is Paasmorgen in De Hege Stins van Stiens. Een aanhoudende stroom kerkgangers wandelt vanuit alle windrichtingen de kerk binnen. De bijzaal van de kerkzaal is al geopend, maar tegen 9.30 uur moet ook het podium van de bijzaal nog worden geopend om daar de laatst binnengekomen kerkgangers nog een goede zitplaats te bieden. Het valt op dat het orgel niet wordt bespeeld vóór aanvang van de kerkdienst. Er is geen organist aanwezig. Dat is voor een feestelijke viering op Paasmorgen een grote teleurstelling, want juist in zo'n vrolijke Paasviering dragen feestelijke orgelklanken bij aan een fleurige kerkdienst. Nog mooier op zo'n Paasmorgen is de combinatie van orgel en enkele koperblazers, die samen uitbundig Pasen inluiden. Maar niets van dat al. Geen orgel- en geen koperklanken.
Zit er dan geen muziek maar in Pasen?

Pasen blijkt niet meer te stuiten, hoe ook .....
Maar als de nood het hoogst is, is ook de redding nabij. Enkele gemeenteleden rijden de piano naar het liturgisch centrum naast de preekstoel. Wij prijzen ons gelukkig met het feit dat ons predikantengezin Overeem-Scholtens ook in de kerk zit, genietend van hun welverdiende 'vrije zondag'. Dominee Jaap Overeem neemt achter de piano plaats en al spoedig klinken zijn blijde pianoklanken - met enige geluidsversterking van Taco Osinga luid en duidelijk - door de hele kerkzaal.

Het Paasfeest kan beginnen. 
Pasen 'is niet meer te stuiten; hoe ook een wolf verslindt het lam.'
(vrijmoedig gewijzigd op basis van een (Kerst-)gedicht van Gerrit Achterberg; woorden ontleend aan ds. Jaap Overeem op Kerstmorgen 2011).

Dankzij de welwillendheid van onze gemeentepredikant Jaap Overeem kan er vandaag met zijn uitbundige pianobegeleiding naar hartenlust en vrolijk worden gezongen op deze Paasmorgen van 2012. Vol bewondering genieten de gemeenteleden van de totaal onvoorbereide, maar knappe pianobegeleiding met hele mooie improvisaties voor, tijdens en na de samenzang. Aan het eind van de kerkdienst verwoordt ouderling van dienst Loes de Vries dat op passende wijze in de richting van onze pianist: "Je hebt ons vanmorgen gered". Een welverdiend applaus valt Jaap Overeem ten deel. Dit zijn de waardevolle momenten voor een kerkelijke gemeente, wanneer je elkaar laat merken dat je elkaars talenten en de dienstbaarheid aan elkaar zo welgemeend waardeert.
Op het liturgisch centrum opent de ouderling van dienst de kerkdienst. Voorganger is onze gemeentepredikant Janny van Dijken, onder wiens liturgische leiding we vanmorgen een mooie Paasdienst vieren.

Een rijk liturgisch centrum
Vanuit de kerkzaal kijken wij over de lijdenstafel heen naar een rijk gevuld liturgisch centrum.
Op de lijdenstafel ligt het kruis, dat is gemaakt van spiegels, waar nog de waxinelichtjes op staan die in de afgelopen Stille week hebben gebrand. Aan beide zijden de voorjaarsbloemen, als waren het de engelen in het lege graf van Jezus, en al waren het de engelen die nog veel eerder elk aan een zijde op de Ark van het Verbond in de Tabernakel stonden. Die lijdenstafel is trouwens in de paasnacht met opzet scheef neergezet, terwijl de kerkruimte juist uitnodigt om het meubilair recht of haaks in de ruimte te plaatsen. De lijdenstafel staat ongeveer op 45 graden diagonaal, om te laten zien dat je het wonder van Pasen niet kunt inkapselen in een systeem, maar dat Pasen dwars staat op de werkelijkheid van daar en toen, en dwars op onze werkelijkheid hier en nu.
Op de avondmaalstafel staan avondmaalsattributen, zoals een broodschaal en een wijnkan met wijnbeker. De lampjes die de kinderen meenemen naar de Kindernevendienst en de Spaardoosjes van de Veertigdagentijd staan naast elkaar. Twee witte kaarsen worden aangestoken als symbool voor de aanwezigheid van de twee overleden 'pakes' (opa's) die vandaag niet bij deze doopdienst kunnen zijn - want vanmorgen worden twee baby's gedoopt. De doopkaarsen liggen al klaar op de avondmaalstafel. De nieuwe Paaskaars, waaraan de twee witte gedenkkaarsen en de twee doopkaarsen worden aangestoken, staat naast de preekstoel.
Aan het eind van het liturgisch centrum staat de viertafel met daarover het witte feestkleed voor het Paasfeest. Wit, zoals ook het antependium over de avondmaalstafel. Het dode hout van het gaffelkruis op de viertafel - waarin vorige week de groene Hederatakken al een begin van het nieuwe leven lieten zien - is vandaag rijkelijk versierd met feestelijk witte bloemen. Het nieuwe leven heeft de dood zichtbaar en overtuigend overwonnen; het is nu Pasen.
Tussen de avondmaalstafel en de viertafel staan twee vazen, met in elke vaas een bloem.We gedenken met de witte lelie het overlijden op Goede Vrijdag van een gemeentelid en we bidden om een zegen over de overledene en om kracht voor de nabestaanden. We danken ook voor de geboorte van een baby in onze gemeente en zien die geboorte van de afgelopen week gesymboliseerd in de rode roos in de andere vaas.

Paasviering
Aan het begin van de kerkdienst worden vanmorgen de twee baby's s van de families Van Lingen en Van der Meulen gedoopt. Alle kinderen in de kerk vullen gezamenlijk met bekers en met flesjes het doopvont daartoe. Dan wordt er gedoopt en zingen we blij de doopouders, een broer, een zus en de dopelingen toe.
De drie schriftlezingen worden vandaag verzorgd door lector Wout de Vries en dominee Janny van Dijken preekt haar bezielende Paasboodschap. Aan het eind van de kerkdienst vertelt ze dat we vandaag maar één kerkdienst hebben, maar dat nu aan het eind van de dienst blijkt dat die wel een lengte heeft van nagenoeg twee opeenvolgende kerkdiensten. Dat klopt, maar voor de aanwezige kerkgangers - zo hoor ik hier en daar - is dat geen enkel probleem, want zo'n mooie Paasviering, waarin zoveel gezegende zaken passeren, gaat voor je gevoel als een zucht voorbij.
En dan krijgen we na afloop van de dienst de gelegenheid om de gelukkige doopouders en hun familie te feliciteren en Gods zegen te wensen bij de geloofsopvoeding van hun al zo geliefde dochter en zoon.
En dan is er tenslotte koffie in de ontvangsthal van de kerk en zonneschijn buiten op de wapperende kerkvlag aan de doorgaande weg.

Jouw verstand en God


Stille Zaterdag 7 april 2012
Cover, ontwerp van Thomas van Oostrum

Intellectuele vragen
Wat heeft God nou met je verstand te maken? Je gelooft toch niet met je verstand, dat doe je toch met je hart? Nou dan!
Je hersens gebruik je om te studeren en bij je werk, en er zijn nog wel een paar dingen waar het handig is als je je hersens erbij houdt.
Maar geloof, God, de Bijbel, de kerk of de gemeente, bidden, evangeliseren - dat is iets heel anders. Nietwaar?
Nee, niet waar. Ontdek zelf waar het om gaat.

Christelijk jeugdwerk
In het jaar 1995 publiceerde Henk P. Medema het boek ‘Jouw verstand en God’. In 1998 en in 2002 verschenen al een tweede en een derde druk. Dat was in de periode dat ik provinciaal bestuursvoorzitter was van de ‘Federatie Christelijk Jeugdwerk Friesland’, de koepelorganisatie van veel kerkelijke en niet kerkelijke organisaties voor christelijk jeugdwerk in de provincie Fryslân. Indertijd heb ik dit boek van Henk Medema gekocht, ben er in begonnen te lezen, maar heb het om een of andere reden toen niet helemaal uitgelezen. Bij het opruimen vond ik onlangs het halfgelezen boek; een mooie aanleiding om ook de rest van het boek maar eens te lezen, nu al weer zo’n tien jaar later.

Handboek voor jongeren
Dit boek verscheen in de negentiger jaren als een deel uit de serie ‘handboeken voor jongeren’. Deze serie en dit boek wordt van harte aanbevolen door Youth for Christ Nederland. Dit handboek gaat eerlijk en openhartig in op intellectuele vragen waar jonge mensen mee worstelen. In dit boek legt Henk Medema vanuit de denk- en belevingswereld van de jongere de bijbelse boodschap uit en beantwoordt hij hun vragen. In heldere bewoordingen en met een overzichtelijke indeling worden de meest voorkomende vragen en probleemvelden van de Bijbel beantwoord. Door dit vragenderwijs te doen, activeert Medema de lezer om actief mee te denken en laat hij zijn lezers vrij om een persoonlijke visie op diverse vormen van bijbeluitleg te ontwikkelen.

Gebruik je hersens
De Bijbel zegt dat we God eer moeten geven in ons lichaam, dus met je handen, je voeten, je oren, je ogen en ook met je verstand. Geloof heeft ook alles te maken met je verstand. Medema begint zijn boek met de inleiding, getiteld: ‘Gebruik je hersens’.
God vraagt van ons dat we onze hersens gebruiken, dat we Zijn Woorden onderzoeken en dat we Hem gehoorzamen. God vraagt geen onlogische of onbegrijpelijke dingen. Niet voor niets gaf Hij ons het denkvermogen. God wil dat we in Hem geloven met ons volle verstand.

Vragen, opdrachten, studie
Regelmatig nodigt Henk Medema je uit om de Bijbel er zelf ook maar eens op na te lezen, want – zo schrijft hij: ‘Het staat er echt’.
Na elk hoofdstuk geeft Henk Medema je vragen om verder over na te denken. Met en door die vragen is het boek ook prima in (gespreks)groepsverband te gebruiken is. De auteur heeft 50 vragen geformuleerd; bijbelkritische vragen, want de Bijbel kan echt wel tegen een stootje. Dergelijke vragen nodigen je al snel uit tot verdere studie.

De Bijbel
Hoofdstuk 1 gaat over wie ons bewijst dat de Bijbel betrouwbaar is. Hoe weten we bijvoorbeeld dat de Bijbel Gods Woord is? Staan er bijvoorbeeld ook fouten in de Bijbel. Medema wijst je in elk geval op enkele tegenstrijdigheden in de Bijbel.

God
In hoofdstuk 2 beschrijft Henk Medema hoe we zeker kunnen weten dat God bestaat. Daarbij legt hij bijvoorbeeld uit wat de Bijbel en wat de wetenschap zeggen over de kwestie of het heelal en de onze aarde zijn ontstaan door schepping of door evolutie. Medema wijst zijn lezers er op dat de vraagstelling in dezen belangrijk is, want als die vraagstelling al verkeerd is, zal het antwoord ook nooit goed zijn. Volgens Medema is de vraag voor ons geloof niet zozeer hóe (wetenschap) de Schepper alles heeft gemaakt, maar òf (geloof) er een Schepper is die alles heeft gemaakt.
Ook een ander moeilijk vraagstuk schuwt Medema niet, namelijk: als God liefde is, hoe kan Hij dan al het lijden in de wereld toelaten? Regeert de Here God? Of lijdt Hij met ons mee en is Hij nabij in ons lijden en in onze moeilijkheden? En, wat moeten wij denken van wonderen, het niet-herhaalbare, dat wat ons verstand te boven gaat, maar wat niet tegen ons verstand in gaat?
Medema sluit af met een nadenkertje: God verbergt zich in Zijn openbaring. Gods Woord-openbaring lees je in de Bijbel. Daar lees je dat God zich in Jezus (de Zoon van God) ten volle openbaart. Maar alleen als je je hart opent voor Gods Woord, dan gaat er iets met je gebeuren.

Jezus
In het 3e hoofdstuk neemt Medema de lezer mee in de vraag of Jezus wel echt heeft geleefd.
Medema:
 • Jezus heeft de hele wereldgeschiedenis ingrijpend beïnvloed, weinig gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis zijn zo zorgvuldig gedocumenteerd;
 • Als Jezus wordt geboren (zie het Nieuwe Testament in de Bijbel), blijkt dat alle voorgaande profetieën (van het Oude Testament) tot op de letter nauwkeurig in vervulling gaan;
 • Jezus was zozeer Mens, alsof Hij helemaal niet God was; en tegelijk was Jezus zozeer God, alsof Hij helemaal niet een Mens was. Men nam Jezus tijdens zijn leven uiterst serieus en op Hem was niet het allergeringste aan te merken; Hij was waarlijk zonder zonde;
 • Het kan toch niet voor niets zijn dat miljoenen mensen zich met hart en ziel aan Hem hebben uitgeleverd?
Christendom
In hoofdstuk 4 ligt het vraagstuk op tafel of het christendom de beste godsdienst is. Eerst beschrijft Henk Medema de grote wereldgodsdiensten, zoals: het jodendom, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme en het confucianisme.
In aansluiting daarop schrijft hij dat het christendom de enige godsdienst is waarin het gaat om een persoonlijke, oneindige God, die zich openbaart door naar ons toe te komen.
Jezus, Immanuël, betekent: God met ons.

Jijzelf
In hoofdstuk 5 vraagt Henk Medema de gelovige lezer of hij of zij als gelovige mag twijfelen. Hij beschrijft - ter verduidelijking - eerst de volgende soorten twijfel:
 • Emotionele twijfel;
 • Wilstwijfel;
 • Logische twijfel;
 • Ethische twijfel;
 • Geloofstwijfel.
Medema nodigt de jongeren uit om zelf een keuze te maken, om zelf te kiezen voor een bewust en persoonlijk geloof. Hij sluit dan af met een paragraaf over het dienen van God.
Medema verwoordt dat als volgt:
“Het begint in je hart;
Het gaat door naar je verstand, dat onderworpen wordt aan het gezag van Gods Woord;
Het brengt je gevoel in beweging;
Het richt jouw wil naar Gods wil;
Het maakt je talenten bruikbaar voor hem;
Het brengt je dicht bij Hem, en er is niets dat daar bovenuit gaat.”