woensdag 18 april 2012

Werkgroep Strategie SRK bijeen in Steenwijk

Woensdag 18 april 2012 
Aandacht voor humanitaire kinderhulpprojecten in Wit-RuslandHumanitaire kinderhulp van SRK
Vanavond komen we als voltallige SRK-strategiewerkgroep in Steenwijk bijeen om verder te werken aan het strategisch advies voor het bestuur van de christelijke Stichting Rusland Kinderhulp (SRK). Onze opdracht is om een eerste aanzet op te stellen voor de herziene strategie van SRK voor de komende jaren. Maar voordat we daar vanavond mee aan de slag gaan, nemen we eerst kennis van de Powerpoint-presentatie van ons werkgroeplid Gea, die onlangs voor een werkbezoek aan enkele kinderhulpprojecten in Wit-Rusland is geweest. Aan de hand van korte presentatieteksten en de op de locaties in Wit-Rusland gemaakte foto's krijgen we een goed beeld van de humanitaire kinderhulp die in het kader van deze projecten door de SRK-werkgroep van Meppel worden uitgevoerd. Zo zien we in elk geval weer even waar we ons vrijwilligerswerk binnen SRK allemaal voor doen.

Herijking stichtingsdoelen
Als strategiewerkgroep produceren we een strategie-notitie voor het stichtingsbestuur van de SRK. Het eerste deel van deze notitie - met daarin de doelstellingen en een nadere uitwerking daarvan - hebben we al voorgelegd aan het stichtingsbestuur, en dat deel heeft inmiddels de instemming verkregen van het SRK-bestuur. Daar kunnen en gaan we dus verder uitwerking aan geven.

Strategie nader uitgewerkt
Er zijn nog een aantal zaken die we nader willen uitwerken. Een eerste aanzet hebben we al op papier staan, maar voordat we die uitwerking ook aan het SRK-bestuur willen voorleggen, willen we nog één keer met elkaar afstemmen of dit nu de inhouden zouden moeten worden van die strategische uitwerkingen. Vanavond komen daartoe de volgende acht items aan de orde:
  1. Het waarborgen van de continuïteit van de SRK ingeval zich een calamiteit voordoet (bijvoorbeeld bij overlijden van één of meer sleutelpersonen of een politieke, financiële of organisatorische bedreiging). We bespreken de vijf belangrijkste kritische situaties waar SRK zich plotseling voor gesteld zou kunnen zien en stemmen af op welke wijze, met welk scenario, het stichtingsbestuur daarop volgens ons het beste zou kunnen reageren. Die vijf scenario's worden na vanavond door twee werkgroepleden nader en kort uitgewerkt.
  2. De betrokkenheid en de invloed van de SRK-werkgroepen. Aan de hand van een 'good practice' van de SRK-werkgroep Meppel zullen twee van onze werkgroepleden hieraan nader uitwerking geven.
  3. De zelfstandigheid van de werkgroepen. Aan zaken als kaders en randvoorwaarden hebben we in de vorige vergadering voldoende uitwerking gegeven; de op schrift staande tekst volstaat vooralsnog.
  4. De transitie van overwegend éénrichtingsverkeer qua communicatie naar een veel meer intensieve interactie in de communicatie tussen bestuur en werkgroepen en bijvoorbeeld ook tussen donateurs, vrijwilligers en bestuurders. Ook aan dit punt hebben we tot nader order voldoende uitwerking gegeven.
  5. Het productenboek, waarin een overzicht zal worden gegeven van het totale pakket aan vormen van kinderhulp, dat de SRK in haar humanitaire hulpset heeft. Middels een inventarisatie van alles wat daarover in onze stichting al beschikbaar is, zal dit productenboek t.z.t. kunnen worden opgesteld.
  6. Fondsenwerving. We bespreken in aanvullende zin nog eens op welke wijzen de SRK ook op termijn over voldoende financiële middelen kan blijven beschikken om haar kinderhulp ook in de komende jaren te continueren. We kijken naar mogelijke inkomstenbronnen en naar de wijze waarop de leden van alle werkgroepen in den lande samen een financieel gezonde basis kunnen leveren om kinderhulp in Wit-Rusland te blijven verlenen zolang dat nog is gewenst.
  7. Internationale samenwerking. Eén van onze werkgroepleden zal onze inventarisatie van grensoverschrijdende netwerken en van Nederlandse organisaties verder uitwerken.
  8. Samenwerking met organisaties in Wit-Rusland (Belarus). We hebben in dit opzicht aangegeven met welke Witrussische organisaties in de komende periode verder moet worden samengewerkt om ons humanitaire werk in Wit-Rusland te laten voortbestaan, ook als vitale organisatieëenheden niet meer zouden functioneren zoals dat voor onze kinderhulp in Wit-Rusland noodzakelijk is.
Voortgang en afronding
We werken nu naar een afronding van ons bestuursadvies. In de volgende fase worden de laatste teksten geschreven, zullen we die tekstuele voorstellen in een schriftelijke ronde bijstellen, waarna ons concept ter instemming zal worden voorgelegd aan het stichtingsbestuur, met daarbij het verzoek om onze strategievoorstellen ter bespreking en ter advisering voor te leggen in een plenaire bijeenkomst, waarvoor alle werkgroepen uit het hele land zullen worden uitgenodigd. De bevindingen van die landelijke bijeenkomst willen we dan nog verwerken in ons concept, waarna de finale versie ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan het stichtingsbestuur van onze Stichting Rusland Kinderhulp.

Geen opmerkingen: