maandag 31 maart 2014

Tweede visitatiedag van de OLB @ Stenden @ Meppel

Bewijsdocumenten voor de visitatie in Meppel
Maandag 31 maart 2014

Accreditatie
De visitatie van de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (OLB) van Stenden Hogeschool duurt drie dagen. De eerste visitatiedag van de OLB vond inmiddels plaats in onze hogeschoolvestiging te Leeuwarden, op 19 maart 2014.
Morgen is de derde visitatiedag in Groningen, en vandaag zijn we hiertoe allen aanwezig in onze Stenden-OLB-vestiging te Meppel.
In de drie noordelijke provincies Fryslân, Groningen en Drenthe biedt Stenden Hogeschool haar opleidingsplaatsen tot leraar basisonderwijs aan in Leeuwarden, Groningen, Assen, Emmen en Meppel. Conform de geldende regelgeving wordt deze opleiding elke zes jaar grondig gekeurd, teneinde een nieuwe accreditatie voor de komende jaren te verkrijgen. Met zo'n toegekend keurmerk mag de opleiding in de komende jaren de lerarenopleiding voor het basisonderwijs aanbieden, zal de overheid deze opleiding bekostigen, hebben studenten recht op studiefinanciering en mag de hogeschool aan afgestudeerden het door de overheid erkende diploma uitreiken, waaraan de bevoegdheid tot het verzorgen van basisonderwijs is verbonden. Zo'n accreditatie is dus belangrijk voor de studenten, voor de hogeschool en voor het basisonderwijs.

Keurmerk hoger onderwijs geeft vertrouwen
Een opleiding in het hoger beroepsonderwijs schrijft ten behoeve van deze opleidingsbeoordeling eerst een zogenoemde 'Kritische Reflectie', waarin de opleiding zichzelf op grond van allerlei gegevens van studenten, docenten, overige hogeschoolmedewerkers, afgestudeerden en werkveldvertegenwoordigers evalueert voor wat betreft de kwaliteit van het gegeven onderwijs en van de gerealiseerde onderwijsresultaten.
Daarna komt een visitatiecommissie van externe, onafhankelijke en gezaghebbende panelleden bij de opleiding op bezoek (visitatie) om te verifiëren of de inhoud van dat zelfevaluatierapport in overeenstemming is met de aangeleverde bewijsdocumenten, en met de mondelinge verklaringen van de bovengenoemde betrokkenen.
Bij een voldoende resultaat, zendt de opleiding het visitatierapport in naar de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), en vraagt daarmee dan de heraccreditatie voor de komende jaren aan. De NVAO beslist dan als door de minister aangewezen accreditatieorganisatie op deze accreditatieaanvraag. Een opleiding die niet geaccrediteerd wordt, verdwijnt uit het Nederlandse onderwijsbestel, dus de belangen om zo'n accreditatie te behalen, zijn groot voor studenten, voor hogescholen en voor het werkveld waarvoor zo'n opleiding de beginnende beroepsbeoefenaars opleidt.

Speciaal opleidingstraject voor internationale basisscholen
Vandaag is dus de tweede van de drie visitatiedagen. Gedurende de hele dag gaat het visitatiepanel van het Evaluatiebureau Aequi in gesprek met studenten, docenten en management van de opleiding. Daarnaast neemt deze visitatiecommissie de tijd om de bewijsdocumentatie te bestuderen, en om tussen de bedrijven door ook in intern beraad zich een beeld te vormen van de kwaliteit van deze voor het werkveld zo belangrijke lerarenopleiding. Vandaag spreekt het visitatiepanel bijvoorbeeld met docenten- en studentenvertegenwoordigers van de propedeuse, van de hoofdfase en van de afstudeerfase van alle Stenden-OLB-vestigingen. Ook wordt gesproken met vertegenwoordigers van commissies, zoals de Studentenraad, de Opleidingscommissie en de Opleidingsexamencommissie. Omdat onze vestiging in Meppel ook het speciale traject van de internationale lerarenopleiding in huis heeft, wordt hier vandaag ook gesproken met studenten en docenten van dat internationale, speciale OLB-traject. Eén van deze panelgesprekken voert het panel via een groeps-Skype met Stenden-OLB-studenten van deze 'international stream', die momenteel in Duitsland in een onderwijs-onderzoeksproject actief zijn.
Zo vormt het visitatiepanel zich in de loop van deze dag, en van de andere twee dagen, een beeld van de kwaliteit van deze Stenden-opleiding.

zondag 30 maart 2014

2.1 Naar Buiten over Historische wandelpaden en ferme dijken

Zondag 30 maart 2014

In het voorjaar Schar drogen aan het linnen-droogrek op de zeedijk te Paesens


Peazemerlânnen
Mooi weer wordt voorspeld, met temperaturen die oplopen tot 20 - en zelfs 24 - graden Celsius. Durkje en ik gaan vandaag aan de wandel in Noordoost-Fryslân. We volgen route nummer 2.1 van de wandelgids 'naar buiten! - 25 wandel-weekenden". De titel van deze themawandeling is: 'Historische wandelpaden en ferme dijken'.
Om kwart over elf begint onze 12 kilometer lange wandeltocht op een kruispunt midden in het veld tussen Oosternijkerk en Paesens. We lopen over de Lytse Wei naar de zeedijk ter hoogte van de Peazemerlânnen. We genieten van het uitzicht over de kwelders van dit buitendijks gebied en de Waddenzee, maar we kunnen helaas Ameland, Engelsmanplaat en Schiermonnikoog niet zien, omdat het daarvoor onvoldoende helder is boven de Waddenzee.

Bantpolder en Alddyk
Binnendijks volgen we de dijkweg in oostelijke richting naar de Bantpolder. Als we bij de Bantpolder arriveren, gaan we rechtsaf over een binnendijk verder in zuidoostelijke richting. Links van ons zitten enkele duizenden ganzen druk te doen in de laaggelegen polder. Een enkele kievit vliegt er zenuwachtig klapwiekend tussendoor. Als we de Bantpolder voorbij zijn, wandelen we vlakbij het Lauwersmeer zuidwestelijk, richting Anjum.
Nog vóór Anjum gaan we na een korte pauze de Alddyk op, een oudere zeedijk landinwaarts, met rechts van ons akkers en weiden en links achter de dijk de oude boerderijen en arbeidershuisjes. Eén van die huisjes is grotendeels gebouwd van 'Alde Friezen', ofwel kloostermoppen, waarmee eeuwen geleden de Friese kloosters, stinsen en kerken werden gebouwd.

Schar drogen op de zeedijk in Paesens
Via de dijkdoorgang komen we op de Dyksterwei, die we volgen naar Paesens, waar we bij de 'Koffie en Tee Drinkerij Yke-Muoi' een kopje koffie drinken als tweede pleisterplaats vandaag.
In Paesens beklimmen we de zeedijk, waar op de kop van de dijk een opvallend lichtblauw 'rak' staat; een Fries linnen-droogrek, dat wij nog herkennen van onze kinderjaren. Ook in vissersplaatsen aan de Noordfriese kust was het te doen gebruikelijk om in het voorjaar platvis uit de Waddenzee in de voorjaarswarme zeewind te laten drogen. Hier op de dijk hangen drie rijen Schar aan metalen staven op de liggers van het droogrek te drogen in de heerlijke voorjaarszon, bij een temperatuur vanmiddag van 18 graden Celsius. Als de Schar hier zo een week kan drogen in de voorjaarszon, kan er volgende week worden gegeten van de zeewindgedroogde platvis, een ware lekkernij voor de liefhebber van vis.

Vogels altijd welkom
We gaan weer door over de kop van de zeedijk, langs Paesens, tussen de blatende schapen en lammeren door, langs museum 't Fiskershúske en langs Moddergat. Ter hoogte van het Bezoekerscentrum 'Het Garnalenfabriekje' (1924) - waar een grote groep ganzen rondjes vliegt boven een foerageergebied - buigen we af van de zeedijk, om naar het zuiden richting Nes te lopen. Dan komen we voorbij het bekende vogelopvangcentrum 'De Fûgelpits'. Aan het toegangshek hangt een informatiebordje met daarop de bezoekerstijden, maar met enige vanzelfsprekendheid staat daaronder de niet mis te verstane volgende tekst: "Vogels altijd welkom".

Langs de oever van de Paesens naar Paesens
We verlaten de Mosselbankweg, om links af te buigen naar het riviertje de Paesens. Een vrouw fietst ons voorbij, haar aangelijnde hond rechts aan de bagagedrager gebonden. Als de door de wegberm rennende hond stil wil houden om zijn behoefte te doen, geeft dat een remmende terugslag op de fiets, waardoor de vrouw op de fiets naar rechts in de berm wordt getrokken. Door snel te remmen, kan ze nog voorkomen dat ze niet met fiets en al via de smalle berm in de daarnaast liggende sloot terechtkomt.
Langs de Paesens lopen we richting Paesens. Vóór dit voormalige vissersdorpje buigen we af naar rechts, om dan langs molen De Hond door de berm van de Mounewei terug te lopen naar de auto, die recht vóór ons staat op de kruising van de Mounewei en de Lytse Wei. Rond drie uur zijn we weer terug bij de auto, waarna we huiswaarts keren door het weidse kleilandschap van Noord-Fryslân.

zaterdag 29 maart 2014

Jiergearkomste 2014 fan Krúspunt yn Feanwâlden

Sneon 29 maart 2014
Fleurich meiïnoar sjonge yn de jiergearkomste fan KrúspuntEarste Lustrum
Hjoed hâldt Stifting Krúspunt har fyfde Jiergearkomste yn Feanwâlden. Krúspunt wol in moetingsplak wêze foar dielnimmende organisaasjes en stipers en alle oaren, dy't mear wolle mei it Frysk yn en om tsjerke. Fan't simmer is it al wer fiif jier lyn dat wy Krúspunt oprjochte hawwe, yn de Sint-Redbadtsjerke fan it Fryske Jorwert. Yn de ôfrûne fiif jier hat Krúspunt al in soad goede dingen dien, en de stifting is no al útwreide ta 27 dielnimmende organisaasjes, lykas de KFFB, de Stichting Jabikspaad Fryslân, it Nederlânsk Bibelgenoatskip en de Stifting Nijkleaster. Alle persoanlike stipers en alle dielnimmende organisaasjes binne troch it stiftingsbestjoer fan Krúspunt noege om allegearre dizze jiergearkomste by te wenjen.

Gods wurd hat sprutsen yn de tiid
Nei de ynrin mei kofje en/of tee yn De Mienskip kuierje wy nei de Jehannestsjerke fan Feanwâlden. Dèr fange wy oan mei in Moarnsgebed ûnder lieding fan Krúspunt-foarsitter Hinne Wagenaar. Oan dizze koarte Fryske fesper wurdt meiwurkt trjoch oargelist Geart van der Heide en it mingd koar 'Canzone' út De Westereen, ûnder lieding fan Jaep Meems.
Nei ôfrin wurdt yn tsjerke de winner bekend makke fan de priisfraach, dy't Krúspunt útskrean hat foar it skriuwen fan in nij Frysk krystliet. Toos Reichman jouwt it wurd oan sjurylid Alex Riemersma, dy't mei dûmny David de Jong en muzikus Olchert Clevering de seleksje fan it winnende krystliet dien hat. Mei syn prachtich liet 'Gods wurd hat sprutsen yn de tiid' wint Jacobus Knol fan't jier de Bernard Smildepriis 2014. It liet is muzikaal, teologysk en literêr in knappe oersetting wurden, dyt goed sjongsum is.
God sil Syn wrâld fernije.....
En sjonge sil, wa't no noch stil ferkwynt yn boei en bannen.....
De tiid fergiet, mar 't stjerrend sied jout fruchten oer de mjitte.

Saaklik, oer Dongerdaam en Sjonge
Wer werom yn De Mienskip folget it saaklik part, oer it jierferslach, it finansjeel ferslach, it ferslach fan de kaskommisje en de bestjoersferkiezing. Dernei folget de oanbieding fan it boekje 'Feroarings yn Dongerdaam', in weromsjen op de ôfslutende gearkomste fan it Kristlik Frysk Selskip, wêr't Krúspunt no de fuortsetting fan is.
Foardat elts de gelegenheid krijt om yn it skoft syn meinommen brochje te behimmeljen, sjonge wy fleurich in tal lieten meiïnoar, ûnder lieding fan dirigint Jaep Meems, mei syn koar Canzone, en pianist Geart van der Heide.
't Goede is sterker as't kweade, leafde sterker as haat.
Ljocht is sterker as tsjuster, libben sterker as dea.
Hy hat oerwûn, Syn leafde draacht ús.

De Skierstins en Teology yn Fryslân
Yn it lange middeisskoft krijt elts de gelegenheid om De Skierstins en de stinzeblommen rûnom te besjen. Yn de Skierstins is in útstalling oer de kleasters yn de Midsieuwen, en wy kinne dêr ek wurk en oar materiaal fan en oer de Fryske skriuwer Theun de Vries fan Feanwâlden besjen.
Nei it skoft folget yn De Mienskip in koarte presintaasje fan Hinne Wagenaar oer de plannen fan Krúspunt foar kursussen oer Fryske teology en oer Teology yn Fryslân, bygelyks oer lânskip & tsjerke, oer bibeloersettings & lieteboeken, oer kuiertochten oer geastlike foargongers en oer Fryske, kontekstuele teology.
Foar it skoft slút Koen Zondag it earste part fan it middeisprogramma ôf mei de risseltaten fan syn enkête ûnder meniste foargongers: De Menisten en it Frysk yn tsjerke.

Sjong mei hert en siel yn de Jûnssang
It lêste part fan dizze jiergearkomste is wer yn de Jehannestsjerke. Fan in gelegenheidskoar únder lieding fan Keimpe van der Meer en mei Oane Reitsma op it oargel krije wy in moaie Jûnssang oanbean, in bewurking fan in Ingelske Evensong. Anneke Bos is de lektor.
It fangt oan mei it oargelspul 'Diapason Movement' fan John Bennett, en dan folget in tal lieten mei foarsang, koarsang en meiïnoar sjonge. Mei it krêftig oargelspul 'Short Voluntary' fan John Worgan wurdt dizze Jûnssang en dizze jiergearkomste fan Krúspunt ôfsluten.
Dêrom nim ik ek diel yn dizze lofmuzyk,
besjong mei hert en siel de gloarje fan Syn ryk!
Dat no tenei ek myn gesang
myn libben lang
Him priizje mei!

Pelgrimsavond ten afscheid

Vrijdag 28 maart 2014

Avondmaaltijd voor pelgrimsAfscheidsavond voor pelgrims
Als bestuur van de Stichting Jabikspaad Fryslân komen we vanavond voor een bijzondere bijeenkomst bijeen bij Gosse & Griet. Ze hebben besloten om over enkele weken de lange pelgrimstocht naar Santiago de Compostela vanuit Fryslân wandelend af te leggen.
Gosse verlaat het bestuur van onze stichting om dan voor de tweede maal deze aantrekkelijke pelgrimage aan te vangen, maar deze keer samen met zijn echtgenote.
Ter gelegenheid van dit afscheid bieden Gosse & Griet ons een afscheidsavond aan.

De tafel van eten en verhalen
Tegen de avond zijn we bijeengekomen. We laten ons eerst informeren over de plannen van dit nieuwbakken pelgrimsstel, en daarna gaan we met elkaar aan tafel, waar we de avond doorbrengen met een gezamenlijke maaltijd.
Iedereen die de pelgrimage naar Santiago de Compostela al heeft voltooid, weet dat de fietsende en wandelende pelgrims meestal in kleine of grote groepen in een eetcafé, restaurant of huiskamersetting in een refugio de avond samen aangenaam doorbrengen, onderwijl genietend van een gezamenlijke maaltijd, veelal allen bij elkaar vergaderd aan één lange tafel.
Er wordt dan genoten van een heerlijke avondmaaltijd, die de pelgrims na een ingespannen fiets- of wandeltocht dan in dank aanvaarden. Er wordt dan een voedzaam pelgrimsmenu gegeten, wijn en water geschonken, en doorlopend wordt de hele avond steeds weer heel verrassend gesproken over alle belevenissen van de afgelopen dag, van de voorgaande dagen, en van allerlei andere zaken die ieders pelgrimage met zich meebrengt.

Buen Camino
Zo zitten we ook vanavond op buitengewoon onderhoudende wijze met elkaar aan tafel om oude en jonge pelgrimsherinneringen op te halen, en samen met Gosse & Griet ook vooruit te blikken op die unieke wandelpelgrimage, die zij binnenkort gezamenlijk zullen aanvangen.
Wat een mooi vooruitzicht hebben zij, aan de vooravond van hun meer dan drieduizend kilometer lange pelgrimstocht, en wat zullen ze onderweg veel zien en beleven.
We hopen en gunnen Gosse & Griet van harte dat zij hun unieke wandelpelgrimage met voorspoed mogen aanvangen, doorbrengen en voltooien. Een waardevolle tocht en een behouden aankomst zij hen van harte gegund en we wensen hen Gods onmisbare Zegen vóór, tijdens en na deze uitdagende en waarde(n)volle pelgrimsreis.
Gosse & Griet: Buen Camino!, Ultreia! en Oan't sjen!

donderdag 27 maart 2014

Fryske Bôle fan Nico & Aeltsje

Donderdag 27 maart 2014
Bôle-banner aan de voet van de Oudebildtdijk

Earlik hearlik fan Fryske grûn
De eerste partij lokaal en duurzaam geteelde partij tarwe van Koopmans Meel is verwerkt in een nieuwe broodsoort, genaamd: Fryske Bôle.
Fryske Bôle is ambachtelijk gebakken Fries streekbrood met de smaak van vroeger.
Dit nieuwe brood wordt gebakken met duurzaam geteelde tarwe, afkomstig uit de Noordfriese gemeente het Bildt. Daar wordt deze tarwe verbouwd op kleine percelen, direct achter de Bildtdijken langs de Waddenzee. De invloeden van de zilte zeelucht en het weidse Friese kleilandschap zijn terug te vinden in de geur en smaak van Fryske Bôle.
Na de oogst wordt deze tarwe gemalen op een Friese molen, en daarna gebakken door de Fryske Echte Bakkers.
Terecht wordt deze 'Bôle' dan ook omschreven als 'earlik hearlik fan Fryske grûn'.

Fryske Bôle no ek yn Stiens
Op 20 januari 2014 was de primeur-presentatie van deze Fryske Bôle; en vanaf die dag was het direct verkrijgbaar bij de Friese Echte Bakkers.
Ter gelegenheid van deze brood-primeur werd een spandoek onthuld op een Bildtse akker van Maatschap Jensma. Meester Boulanger Wietse Schiere had ter gelegenheid van deze feestelijke presentatie een uitgebreid broodbuffet gemaakt, teneinde een aantal van zijn meesterlijke Fryske Bôle-recepten te presenteren.
Deze Fryske Bôle is een mooi voorbeeld van lokale ketensamenwerking, namelijk:
Van boer tot akker, naar molenaar en bakker.
Inmiddels hebben wij ook al genoten van dit (h)eerlijke brood, want ook onze eigen dorpsbakker 'Nico & Aeltsje de Groot' heeft deze broodsoort in het bak- en verkoopassortiment opgenomen.

woensdag 26 maart 2014

Ljocht en tsjuster oer feart en lân

Woansdei 26 maart 2014
De Stienser Feart by de Griene Leane fan Stiens


Kontrast oer wetter en lân
Oan de ein fan de middei wikselje ljocht en skaad inoar ôf.
As ik oer de brêge fan de Griene Leane de Stienser Feart krús om Stiens yn te gean, leit de grins fan ljocht en skaad oer it wetter fan 'e feart.
It kontrast fan ljocht en tsjuster sjocht men hijr en no oer wetter en lân, mar ek yn 'e loft.
Efter my in skerpe sinne yn in healbewolkte ljochte loft mei sniewite wolken, en in ljocht skaad oer ikkers en greiden.
Foar my ît fûle ljocht oer de Stienser folkstún en oer it Stienser Aldlân, en dochs bedobbe ûnder een tichte tsjusterblaue loft.

Krús fan tsjuster en ljocht
Twa diagonalen, tekene troch de iene streek fan tsjuster en skaad, en de oare streek fan ljocht en sinne, mei harren krús hjir boppe de skieding fan wetter en lân.
In krús fan tsjuster en ljocht, in moai symboal fan de hjoeddeistige Fjirtichdagentiid, dy't wy hân hawwe as it tsjuster fan de dea wiksele hat mei it ljocht fan in nij libben.

dinsdag 25 maart 2014

Uitbreiding Studentenhuisvesting in Studiestad Leeuwarden

Dinsdag 25 maart 2014
De studentenhuisvesting in aanbouw op de KenniscampusStuderen & wonen op de Kenniscampus
Aan de noordzijde van Leeuwarden wordt al enkele jaren gebouwd aan de realisatie van de Kenniscampus Leeuwarden. De NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool zijn naast elkaar gevestigd op deze campus, met het zogenoemde Kennisplein als openlucht verbindingsruimte. 
Deze kenniscampus combineert wonen, werken en studeren; en één van de doelen is om op de Kenniscampus Leeuwarden nieuwe initiatieven te stimuleren en te initiëren. Zo is bijvoorbeeld al een Bewegingscentrum op de campus gerealiseerd.
Op deze prachtige locatie - gelegen op wandelafstand van het stadscentrum - wordt momenteel ten behoeve van een optimale studentenhuisvesting een hoogwaardig appartementencomplex voor studenten gebouwd.

Uniek qua ontwerp en uitvoering

Studentenhuisvesting Leeuwarden had vanaf het begin een toekomstbestendig ontwerp voor ogen. De kamers zijn breder dan een gemiddelde studentenkamers. Daardoor mag je deze studentenkamers ook wel betitelen als appartementen.
Er zijn hoge eisen gesteld aan de vormgeving en aan detaillering. De gevels bijvoorbeeld zijn uitgevoerd in ambachtelijke handvorm bakstenen.
Een royaal gevoel van ruimte ontstaat dankzij een efficiënte indeling van keuken, douche en toilet. Elke kamer heeft bovendien veel daglicht.Door de toepassing van veel duurzame materialen is dit studentencomplex één van de meest duurzame in Nederland.

Gereed in juni 2014
Op 22 mei 2013 werd de eerste paal geslagen voor deze unieke studentenhuisvesting op onze Leeuwarder Kenniscampus. Dit werd gedaan door Thea Koster, wethouder van de gemeente Leeuwarden, die toen onder andere Jeugd & Onderwijs, Stedelijke vernieuwing en Kenniscampus Leeuwarden in portefeuille had.
De bouw van de studentenhuisvesting ligt op schema. In juni 2014 worden de appartementen opgeleverd.

maandag 24 maart 2014

Expositie Minor Beeldende Praktijken 2014

Maandag 24 maart 2014
Werkstuk van de Minor Beeldende Praktijken

Keuzemoduul
De HBO-Bachelor-opleiding Creatieve Therapie van Stenden Hogeschool ontwikkelde de minor ‘Beeldende Praktijken’. 
Dit keuzemoduul is bestemd voor alle studenten die zich willen professionaliseren in de beeldende richting, en die beeldende werkvormen willen inzetten binnen hun toekomstige beroepspraktijk van bijvoorbeeld:
 • De Sociaal-Pedagogische Hulpverlening;
 • Het Basisonderwijs;
 • De Creatieve Therapie;
 • Personeel en Arbeid;
 • De Vrijetijdssector;
 • Media en Entertainment-sector.
Creativiteit en improvisatie
Door de associatieve werkwijze en door de speelse omgang met beeldende middelen vergroten deze deelnemende studenten van Stenden Hogeschool hun creativiteit en hun improvisatievermogen en ontwikkelen ze zich tot vindingrijke professionals, die creatieve processen weten te stimuleren bij diegenen die later aan hun leiding en/of zorg worden toevertrouwd in het werkveld waarvoor ze nu worden opgeleid.

Expositie in Stenden Leeuwarden
Deze minor wordt tenslotte afgesloten met een presentatie van het gemaakte beeldend werk
In de vitrine van Creatieve Therapie aan de Kennisboulevard van Stenden Hogeschool in Leeuwarden wordt momenteel een deel van dit gemaakte beeldend werk gepresenteerd.
De werkstukken in deze vitrine zijn gemaakt tijdens de workshops:
 • Taal en Beeld
 • Ruimtelijke werkvormen
 • Schilderen
Met deze expositie krijgen we allen een beeld van wat in de werkplaatsuren van dit keuzemoduul zoal is gemaakt.

zondag 23 maart 2014

Het goede leven is ... oninvoelbaar

Zondag 23 maart 2014
Cover van de lustrumuitgave van Wim Haan

Oninvoelbaar
Toen het Blaise Pascal Instituut van de Vrije Universiteit te Amsterdam in het jaar 2004 haar 25-jarig bestaan vierde, publiceerde dit jubilerende instituut van de VU een Lustrumcassette, met daarin vijf lustrumuitgaven.
De titel van deze Lustrumcassette luidt: 'Het goede leven is ...'.
Eén van de lustrumuitgaven in deze cassette is geschreven door Wim Haan, en kreeg als titel: 'Het goede leven ... oninvoelbaar'.
 
Vijfdelige jubileumserie
Deze jubileumserie van vijf publicaties bestaat uit de volgende delen:
 1. 1. Het goede leven is ... geluk(t) - van - Bert Musschenga;
 2. 2. Het goede leven is ... zonde? - van - Anton van Harskamp; 
 3. 3. Het goede leven is ... te weinig groen - van - Jan J. Boersema;
 4. 4. Het goede leven ... tegenover het kwaad - van - Bettine Siertsema;
 5. 5. Het goede leven is ... oninvoelbaar - van - Wim Haan.
Diversiteit
Wim Haan is momenteel als Coördinator Diversiteit verbonden aan de Dienst Studentenzaken van de Vrije Universiteit. Daarnaast is hij secretaris van de Regiegroep Diversiteit. 
Sinds 1979 houdt hij zich bezig met de bestudering van het fenomeen nieuwe religieuze bewegingen. Vanaf 2000 hebben genderthema's zijn belangstelling, en vanaf 2005 is daar een nieuwe belangstelling bij gekomen: het onderwerp Diversiteit, met name culturele en levensbeschouwelijke diversiteit van de studentenpopulatie van de Vrije Universiteit.

Nieuwe religieuze bewegingen
Onder het 'goede leven' verstaat Haan dan: dàt wat met vrede in jezelf te maken heeft, niet met het verstand, maar enkel met het hart.
Wim Haan begint met het geven van een aantal voorbeelden van mensen die het goede leven op paradoxale wijze vorm geven; die bijvoorbeeld kiezen voor een vormgeving van het positief leven, die soms letterlijk pijn doet en die gepaard gaat met ontberingen, met isolement en met vrijheidsbeperking. Dat zoiets ook heel destructief kan zijn, illustreert hij aan de hand van de commune van de Peoples Temple Church in Jonestown in Frans-Guyana, waar de communeleden na een toespraak van hun predikant Jim Jones in 1978 collectief zelfmoord pleegden.

Jouw of mijn goede leven
Ogenschijnlijk leven sommige mensen een goed leven, maar toch sluimert daar vaak een leeg gevoel, dat soms zomaar heftig naar boven komt, en wel zó overheersend dat het alle positieve dingen in het leven vertroebelt. Hoe dieper mensen zich voordien in het goede leven stortten, hoe groter de teleurstelling en het onbegrip zijn wanneer men zich realiseert dat hun goede leven tòch niet zo goed is als men aanvankelijk dacht.
Niet alleen in de mens ontstaan tegenstellingen tussen het al dan niet (volgtijdelijk) ervaren van het goede leven. Problemen kunnen ook ontstaan indien er tussen twee partijen uiteenlopende en tegenovergestelde beelden bestaan van het goede leven. Voorbeelden daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan verschillende beelden die leven tussen pubers en hun ouders, en tussen familieleden die hun naasten verliezen aan isolerende sektarische bewegingen.

De oninvoelbaarheid van het kloosterleven
En wie herkent niet het gevoel van invoelbaarheid; bijvoorbeeld omtrent de vraag of de mens gelukkig kan worden, zijn en blijven in een gesloten kloostergemeenschap, in een leven van een geheel andere orde dan daarbuiten. Het is een mooi voorbeeld van het feit dat het intellect van de één niet kan vatten wat zich in de liefdesrelatie van de ander, tussen bijvoorbeeld een monnik en Jezus Christus, voltrekt.

Genderdysforie
Buitengewoon bijzonder is het dankbare werk van het genderteam van het VU-medisch centrum in Amsterdam, in de behandeling van mensen die geboren zijn met een vorm van genderdysforie, die tijdens hun jeugd onvrede (gaan) voelen met hun geboortegeslacht. Hoe onbeschrijfelijk oninvoelbaar is het gevoel van die jongen die een vrouw wil zijn, en dat meisje dat een man wil zijn. Hoe zou je als verre of naaste buitenstaander ooit de pijn en onzekerheid kunnen voelen, die je naaste voelt in alle medicalisering voorafgaande, tijdens en na allerlei letterlijk en figuurlijk ingrijpende operaties. Dat is toch volstrekt oninvoelbaar?

Als het goede leven pijn gaat doen
Diezelfde kwetsbaarheid ervaren ook de mensen die kiezen voor een radicale ommekeer in hun leven, die zich daardoor kwetsbaar maken en een sociaal isolement riskeren. Mensen kiezen soms voor een levenswijze, die bij anderen onbegrip en irritatie oplevert, en die vaak ook tot agressieve reacties leidt. Vooral als deze 'omgekeerde mensen' de absolute waarheid gevonden (denken te) hebben, en veelal (ogenschijnlijk) geen oog meer hebben voor nuances, kan voor hen dat goede leven ook als pijnlijk worden ervaren, als omstanders daar bijvoorbeeld vol onbegrip en/of agressief op reageren.

Van wie is het goede leven?
En hoe is dat met ons? Met jou? En met mij?
Hoe reageren wij als iets dat zo totáál anders is dan onze eigen levenswijze, te dichtbij komt?
Gaan bij ons dan de haren overeind staan?
Liggen dan bij jou en/of bij mij afwijzing en afkeuring op de loer?
Hoe gaan wij zelf om met dergelijke ernstige conflicten in onze relaties met onze naasten?
Als je voor een dergelijk dilemma komt te staan, ga je je dan afvragen of je nog wel als neutraal toeschouwer erbij kunt blijven staan?

Accepteer je het goede leven van die ander?
Of is alleen jouw leven het goede leven?
 
En wat vindt die ander van jóuw goede leven?

zaterdag 22 maart 2014

Bildtse Soete Grouwe Ortefergadering 2014

Zaterdag 22 maart 2014

Bestuurlijk overleg in het Jabikshuus van De Groate Kerk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuurlijk overleg
Het jaarlijks bestuurlijk overleg van onze Stichting Jabikspaad Fryslân (SJF) met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob (NGvSJ), met Stichting De Groate Kerk (SDGK) en met Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT) vindt vandaag plaats in het Jabikshuus van De Groate Kerk te Sint-Jacobiparochie. Het is dit jaar de eerste keer dat een bestuursdelegatie van één van de partijen – het NGvSJ - verstek laat gaan, maar dat bestuur laat zich vandaag wel middels een bestuursmandaat vertegenwoordigen door haar coördinatoren van het Pelgrimsinformatiecentrum Sint Jacob, dat is gevestigd in het voorportaal van De Groate Kerk. Ook de gemeente Het Bildt is vertegenwoordigd door Oene Krist, die indertijd ook een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van ons Pelgrimsinformatiecentrum in Sint-Jacobiparochie. Na een korte voorstelronde passeren de notulen van ons bestuurlijk overleg van vorig jaar de revue.

Jaarlijkse gebruikersevaluatie
Daarna volgt een rondje evaluatie van het afgelopen jaar:
-          Het Pelgrimsinformatiecentrum Sint Jacob (PICSJ) was in het afgelopen jaar 24 maal een zaterdag geopend. Het enthousiasme van de vrijwilligers is groot. Hier wordt tweewekelijks voorlichting gegeven namens het Genootschap en voor het Fries-Overijsselse Jabikspaad, het pelgrimspad van Sint-Jacobiparochie naar Hasselt, de aanlooproute voor pelgrims richting Santiago de Compostela. Het zijn niet alleen Nederlandse, maar ook buitenlandse pelgrims die hier in het PICSJ op bezoek komen; één van de gasten van vorig jaar kwam uit het Spaanse Santiago de Compostela.
-          Voor wat betreft SDGK loopt alles goed.
-          Namens het Jabikspaad rapporteren medebestuurslid Klaske Wijbenga en ik in aanvulling op bovenstaande over onder andere de Zomerexposities van 2013 & 2014, over de Wandel- en Fiets-RAI, over de nieuwe Jabiksrûntsjes (die we met Stichting Tsjerkepaad ontwikkelen), en over allerlei publicitaire uitingen zoals: poster, (e)magazines, pelgrimsweekend, flyer, Facebook en ons nieuwe Fotoreportage-boek van het Jabikspaad.
-          We bespreken enkele critical incidents van het afgelopen werkjaar, teneinde bijtijds te regelen dat de samenwerking ook in het komende jaar vlot verloopt.

Gebruiksovereenkomst
We evalueren de inhoud van de Gebruiksovereenkomst, die door alle vier partijen in 2012 is opgesteld en ondertekend. Gedurende de eerste twee gebruiksjaren konden twee gebruikers per jaar tweemaal een dag om niet gebruik maken van De Groate Kerk. Het NGvSJ vraagt SDGK of dat gratis arrangement voor de gebruikers voortaan eenmaal per jaar voor een dag kan worden gehandhaafd.
We spreken af dat we de afgesproken gebruiksvergoeding uit de Gebruiksovereenkomst halen, om die voortaan jaarlijks als geactualiseerd addendum te hechten aan de Gebruiksovereenkomst, die dan in de komende jaren als raamovereenkomst gaat gelden. Bij de jaarlijks overeen te komen dagvergoeding zal dan gedifferentieerd worden naar de verschillende ruimtes, zoals de kerkzaal en het Jabikshuus.
Ook over de onderlinge verrekening van energiekosten wordt gesproken.
Tevens wordt afgestemd hoe qua organisatie en logistiek wordt geregeld dat verschillende gebruiksgroepen elkaar tijdens gelijktijdige activiteiten niet hinderen qua doorloop en geluid.
Gesproken wordt tevens over bouwkundige zaken.

Plannen voor 2014
We bespreken wat er komend jaar allemaal staat te gebeuren.
De Zomerexpositie 2014 wordt dit jaar georganiseerd door SJF, het NGvSJ en SDGK. We worden geïnformeerd over het thema, over de activiteiten, en over het tentoonstellingsmateriaal. De opening zal zijn op vrijdagavond 4 juli 2014. Gedurende de tien daaropvolgende zomerweken zal de tentoonstelling in De Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie elke zaterdag zijn geopend van 10.00-16.00 uur. Tijdens de tweede en vierde zaterdag van de maand zal ook het PICSJ volledig zijn bemand met voorlichters van het NGvSJ, zoals dat elke maand te doen gebruikelijk is.
Met betrekking tot het Jabikspaad melden we dat bij de Stichting Jabikspaad Fryslân inmiddels een begin is gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe website, die veel meer dan voorheen interactie-toepassingen zal krijgen. Ook de digitalisering van onder andere routes, bewegwijzering en informatievoorziening onderweg wordt in dat ontwerp- en ontwikkelproces meegenomen.

Kansen en wensen voor de toekomst
Onze dagvoorzitter Gerhard Bakker – directeur van de SAFT - leidt dit laatste gespreksonderwerp in met een verwijzing naar het mark(e)t(ing)onderzoek dat studenten van Stenden Hogeschool indertijd voor de SAFT hebben gedaan, met niet alleen de focus op plaatselijke, maar ook op bovenplaatselijke en bovenprovinciale werking.
Oene Krist beschrijft de plannen die in het noorden van Fryslân momenteel leven om op termijn mogelijk tot gemeentelijke herindeling te komen als gemeenten Het Bildt, Menameradiel en Franekeradeel. Hij roept ons op gezamenlijk op afzienbare termijn te komen tot een beleidsvisie en een beleidsplan, waarin onze plannen worden geformuleerd voor Het Bildt en Sint-Jacobiparochie met betrekking tot bijvoorbeeld historie, cultuur, gezondheid, beweging en toerisme. Vooral het organiseren van een jaarlijks pelgrimsevenement wordt door de overheidsbestuurders en door de burgers en ondernemers van de gemeente als waardevol en gewenst beschouwd. Een mooi voorbeeld daarvan is de Zomerexpositie 2014, die we nu met zijn drieën als samenwerkende organisaties (SJF, NGvSJ en SDGK) organiseren in De Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie. Het thema ‘Pelgrimage’ is een positief en populair thema, waarbinnen je de komende jaren heel goed veel meer zou kunnen organiseren. Er liggen vast en zeker goede mogelijkheden op het gebied van activiteiten en thema’s. Daarbij hoef je niet alleen aan fysieke zaken te denken, want ook qua digitaal werken liggen er goede kansen.

Kansen voor de toekomst
SAFT meldt dat volgend jaar het 45-jarig bestaan van de SAFT zal worden gevierd. We inventariseren alvast of en hoe we daar vanuit De Groate Kerk op een passende manier bij kunnen aansluiten in en vanuit Sint-Jacobiparochie.
We spreken over het optimaal gaan benutten van digitale/electronische middelen om zoveel mogelijk bekendheid te genereren over bijvoorbeeld pelgrimeren, over het Pelgrimsinformatiecentrum en over het Jabikspaad. Toepassing van onder andere websites, social media, gps en apps worden zeker ook in die doorontwikkeling meegenomen.

donderdag 20 maart 2014

De Ferdjipping = De Verdieping

Donderdag 20 maart 2014
De voorkant van de brochure over de nieuwe verdieping voor NijkleasterDe Ferdjipping
Nijkleaster in het Friese Jorwert is volop in beweging. Sinds de opening van dit nieuwe Friese protestantse klooster is er veel gedaan en gebeurd. Het aantal bezoekers is overweldigend; zo groot zelfs, dat we de Sint-Radboudkerk in Jorwert moeten aanpassen om onze (groepen) gasten op een goede manier te kunnen ontvangen. We hebben daarom dringend behoefte aan een tweede verdieping in de Voorkerk. In het Fries noemen we die gewenste extra bovenruimte: 'De Ferdjipping'.

It ferhaal giet fierder
Om het bouwen van deze nieuwe verdiepingsvloer mogelijk te maken, hebben we nog veel geld nodig. Meer dan tweederde van het geld is inmiddels binnen, dankzij een aantal schenkingen, waaronder de toegezegde subsidie van de provincie Fryslân. Dat is alvast goed nieuws.
Om het resterende bedrag op korte termijn bij elkaar te krijgen, zijn we deze maand een actie gestart met als titel 'Het verhaal gaat door (Fries: It ferhaal giet fierder). Als we dit voorjaar de laatste gelden binnen krijgen, kan ons bouwproject al in de komende zomer met voldoende financiële middelen van start. Op bovenstaande schets kun je zien hoe de voorkerk er dan na de verbouwing aan de binnenkant uitziet.
Architect Romke Lemstra maakte een mooie animatie over de 'nieuwe’ Voorkerk.

Fotogeschenk van Han Reeder
Als bestuur van de Stifting Nijkleaster bieden wij onze (huidige en toekomstige) vrienden een unieke kans, namelijk: meebouwen aan de toekomst van Nijkleaster èn lid te zijn van een bijzonder gezelschap. Wie aan Nijkleaster nu € 1.000 (of vijf jaar lang 200 euro) schenkt voor deze verbouwing, krijgt in september van dit jaar als dank een bijzonder geschenk: een prachtige, ingelijste foto van de beroemde kunstenaar-fotograaf Han Reeder.
Fotograaf Reeder was onder de indruk van de kerk. Reeder fotografeerde in de kerk van Jorwert een Bijbel uit 1912: precies 100 jaar vóór de start van Nijkleaster.
Het inspireerde onze Nijkleaster-pionierspredikant Hinne Wagenaar tot de huidige actietitel ‘Het verhaal gaat door’.

Besloten bijeenkomst voor wie schenkt
Dit unieke foto-kunstwerk van Han Reeder wordt met getekend certificaat (maximaal 100 beschikbaar) uitgereikt op een besloten bijeenkomst in de kerk van Jorwert, waar onder andere architect Romke Lemstra, fotograaf Han Reeder, bestuursvoorzitter Henk Kroes, auteur Geert Mak en pionierspredikant Hinne Wagenaar aan meewerken. Deze besloten bijeenkomst vindt plaats op 28 september 2014. Iedereen die nu een bijdrage van € 1.000,- overmaakt of toezegt, wordt persoonlijk voor deze bijzondere VIP-bijeenkomst uitgenodigd.

Hoe u kunt helpen?
* Maak € 1.000,- over op bankrekening NL02ABNA0541418440, ten name van Stifting Nijkleaster, onder vermelding van ‘Ferdjipping’.
of:
* Doe een periodieke schenking van minimaal € 200 euro per jaar, voor de periode van 5 jaar.
U kunt dit doen door
dit formulier in te vullen.
* Print deze antwoordkaart, vul hem in, en stuur het ingevulde formulier naar Nijkleaster in Jorwert.
* Vul dit web-formulier in met uw aanmelding, opmerking en/of vraag, en dan neemt men van Nijkleaster zo snel mogelijk contact met u op.

Voor meer informatie, zie de actie-brochure.
Doet u mee?
Helpt u ook?

woensdag 19 maart 2014

Verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Leeuwarderadeel

Woensdag 19 maart 2014
Promotie voor de gemeenteraadsverkiezing van Leeuwarderadeel te Stiens


10
Vandaag is de dag dat we onze stem kunnen uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel. Onze gemeente kent totaal tien stemlokalen, waarvan één in Koarnjum, in Hijum, in Britsum en in Alde Leije, en de overige zes stemlokalen bevinden zich in Stiens. Vandaag zijn alle stemlokalen 13,5 klokuren onafgebroken geopend tussen 7.30-21.00 uur.

5 & 81
Onze kandidatenlijst is samengesteld uit vijf lijsten, te weten:
 • 1. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) - met 19 kandidaten;
 • 2. Gemeentebelangen Leeuwarderadeel - met 21 kandidaten;
 • 3. FNP - met 15 kandidaten;
 • 4. CDA - met 16 kandidaten;
 • 5. VVD - met 10 kandidaten.
We hebben deze keer dus keus uit vijf partijen en 81 kandidaten.

Graag uw aandacht!
Door de partijleden is in de afgelopen weken veel werk verzet. Nadat het proces rondom het schrijven van het verkiezingsprogramma en de kandidaatstelling was afgewikkeld, kon de verkiezingscampagne in werking worden gezet.
Her en der verschenen verkiezingsborden langs wegen en in tuinen. Je zag posters achter de ramen. Op straat en thuis kreeg je flyers. Canvasdoeken werden gespannen in dorpen en wijken. In het centrum was een informatiestand. In de Stienser Omroeper werd geadverteerd, gepubliceerd en gedebatteerd. Ook middels websites en social media zoals Facebook en Twitter werd aandacht getrokken. Kosten noch moeite werden gespaard om de kiezers te overtuigen te gaan stemmen en vooral op de genoemde partij te stemmen.

Lijst 6?
Op diverse locaties in onze gemeente staan de grote aanplakborden, waarop de lokale partijen hun verkiezingsaffiches mochten plakken. Velen rijden er dagelijks achteloos of met enige aandacht aan voorbij. Maar laten we eens gaan kijken wat er nu op één van die borden staat. Daarvoor neem ik bij wijze van voorbeeld het bord aan de Uniawei te Stiens.
Twee zaken vallen al snel op:
 1. 1e. VVD, CDA, FNP en GBL hebben allemaal één affiche opgehangen (weliswaar in verschillende formaten), maar de P.v.d.A. heeft er daarentegen zes affiches op geplakt.
 2. 2e. Daarna is D66 gekomen (nota bene een partij die niet op de kandidatenlijst van onze gemeente staat), en deze partijleden hebben hun poster onverschrokken over twee posters van de P.v.d.A. geplakt, met daarop de geheimzinnige mededeling: 'Binnenkort ook bij u in de buurt'.

dinsdag 18 maart 2014

Juffrouw Ooievaar te Meppel

Dinsdag 18 maart 2014
Juffrouw Ooievaar thuis in Meppel


Jawel,
daar is ze weer:
juffrouw Ooievaar te Meppel.

Generaties ooievaars
Morgen beginnen we met de visitatie van de Stenden-Opleiding tot Leraar Basisonderwijs, dus vandaag ben ik nog even op bezoek bij het management team van deze opleiding op onze Stenden hogeschoollocatie te Meppel, om de laatste zaken ter voorbereiding voor morgen nog even met elkaar door te spreken.
De bijzondere schooltuin van dit evenzo bijzondere hogeschoolgebouw heeft al jaren een nestpaal, met daarop een ooievaarsnest. De paal staat op slechts enkele meters verwijderd van het hogeschoolgebouw, dus als je op de bovenverdieping in één van de leslokalen staat, sta je zo ongeveer oog in oog met de familie ooievaar, als zij op het nest verblijven.
Vorig jaar was dit nest ook weer gevuld met jonge ooievaars, die op deze hooggelegen nestplaats groot zijn geworden. Door gebruik te maken van een webcam konden alle inwoners van Meppel vorig jaar meegenieten van de belevenissen van de familie Ooievaar op dit nest.

Geduld oefenen
De vergadering van vanmorgen bereid ik nog even voor in het leslokaal dat een prachtig uitzicht biedt op dit ooievaarsnest. Juffrouw Ooievaar zit zo vroeg in dit jaar zowaar al weer op het nest; roerloos, stil voor zich uit kijkend.
Als een collega bij me in het lokaal komt, komt er ineens beweging op het nest. Juffrouw Ooievaar strekt zich en buigt haar kop ver achterover, ondertussen even luidkeels klepperend, zoals we dat gewend zijn van ooievaars.
Dan staat ze op, strekt haar vleugels, en verlaat met krachtige slag klapwiekend haar hooggeplaatste nest.
Zij en wij zullen nog wel even geduld moeten oefenen, maar over enkele weken zullen er vast en zeker weer enkele jonge ooievaars hun koppies met lange snavels over de nestrand steken.
Geduld is ook hier een schone zaak.
Welkom Juffrouw Ooievaar!

maandag 17 maart 2014

Vervolgbijeenkomst Clustergewijze Accreditatie in het Hoger Onderwijs

Maandag 17 maart 2014
Presentatie van Roeland Smits

Clusters & Visitatiegroepen
Rond het avonduur komen we als genodigden van de Vereniging Hogescholen vandaag bijeen in Vergadercentrum Domstad te Utrecht. Het thema dat in deze bijeenkomst centraal staat, is: ‘Clustergewijs Accrediteren’. Op 11 februari 2014 vond in dit verband de eerste informatiebijeenkomst plaats, nadat door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op grond van de ‘Wet Versterking Kwaliteitswaarborgen Hoger Onderwijs’ (2013) bekend was gemaakt dat met ingang van 1 januari 2014 trapsgewijs wordt ingevoerd dat opleidingen in het door haar (on)bekostigde hoger onderwijs clustergewijs gevisiteerd,  geaccrediteerd en vergeleken zullen worden, waarbij de feitelijke invoering met ingang van 1 januari 2015 volledig in werking zal treden.
Vóór 15 april 2014 dienen alle hoger onderwijsinstellingen aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) door te geven met welke clusters en/of visitatiegroepen zij in de toekomst het traject van visiteren en accrediteren in wensen te gaan. Daarna zal de NVAO een besluit nemen over de visitatiegroepen, waarin deze opleidingen voor de komende jaren worden ingedeeld.
Vereniging Hogescholen faciliteert het proces
In verenigingsverband van de Vereniging Hogescholen is afgesproken dat de Vereniging Hogescholen ten tijde van de voorbereiding de procesregie zal voeren, om waar nodig en/of gewenst op verenigingsnivo te coördineren, teneinde de invoering centraal te faciliteren. De Vereniging Hogescholen adviseert, informeert, behartigt de belangen van de aangesloten hogescholen en zorgt voor het monitoren van de voortgang.
Namens het bestuur van de Vereniging Hogescholen heet Taskforce-voorzitter Leendert Klaassen ongeveer veertig hogeschoolcollega’s hartelijk welkom, en in het bijzonder ook de directeuren van drie Evaluatieburo’s, en Henri Ponds, die als beleidsmedewerker van de NVAO vanavond ook aanwezig is om ons te informeren en om onze vragen te beantwoorden.
Sprekers en inhoud
Vier mensen zullen vanavond het woord voeren. Eerst Roeland Smits als adviseur namens de Vereniging Hogescholen, daarna Barbara  Schaefers namens de Hogeschool Arnhem en Nijmegen & Paul Nieuwenhuis namens Saxion Hogescholen, en na de pauze Henri Ponds namens de NVAO.
Enkele zaken die vanmiddag en vanavond aan de orde komen, zijn:
 • Enkele van de doelstellingen van de beoogde clustergewijze accreditatie is het verkrijgen van een nog beter inzicht in de kwaliteit van de opleidingen in het hoger onderwijs, zulks door het doen vergelijken van aan elkaar verwante (inhoudelijk vergelijkbare) opleidingen, op grond van dezelfde maatstaven. Verwacht mag worden dat er op den duur ook richtlijnen zullen komen voor het onderling vergelijken van gevisiteerde en geaccrediteerde opleidingen. In hun Landelijk Opleidingsoverleg zouden opleidingen bijvoorbeeld ook bij de collectieve opdrachtverlening van visitaties in hun visitatiegroep aan de gecontracteerde evaluatieburo’s nadere gezamenlijke aandachtspunten kunnen meegeven, die het onderling vergelijken van opleidingen vergemakkelijkt, en doet aansluiten bij de behoeften en wensen die die opleidingen daaromtrent gevoelen.
 • Geadviseerd wordt om bij het groeperen in visitatiegroepen een praktische insteek te kiezen, inzake die aspecten waar de opleiding op dat moment belang bij heeft. Een aspect zoals de (uitslag van de) Instellingstoets Kwaliteitszorg is een voorbeeld van een niet relevant indelingscriterium.  Het vormen van een visitatiegroep van een aantal opleidingen binnen één hogeschool wordt als niet wenselijk beschouwd, want dan mis je onder andere de optie tot vergelijking tussen verschillende instellingen.
 • Zorg ervoor dat visitatiegroepen niet te groot worden. Een omvang van 5 tot 10 opleidingen wordt doorgaans als passend geacht, alhoewel vanavond ook doorklinkt dat de praktijk al heeft uitgewezen dat een groepsomvang van acht opleidingen al een forse werklast (ook voor een Evaluatieburo) geeft.
 • Allerlei praktijkproblemen dienen zich aan. Hoe moet je bijvoorbeeld omgaan met opleidingen die momenteel al in een hersteloperatie zitten, of die momenteel daar al voor in aanmerking komen. Hun accreditatietermijnen zullen uit de pas gaan lopen bij landelijk gebruikelijke accreditatietermijnen. Tot nader order lijkt het verstandig om voor al die opleidingen uit te blijven gaan van de oorspronkelijke, landelijke accreditatietermijn, want de kans is groot dat bij latere accreditatie na een hersteloperatie de NVAO uiteindelijk weer uit zal gaan van de landelijke, originele accreditatietermijnen, zulks om alle opleidingen qua temporisering weer met elkaar in lijn te brengen.
 • Uit de diverse presentaties blijkt vandaag hoever bij wijze van voorbeeld twee hogescholen en landelijk alle sectoren van het bekostigde hoger beroepsonderwijs momenteel zijn met het samenstellen van visitatiegroepen voor de opleidingen die tot deze sectoren behoren. Een behoorlijk deel is klaar, een aanmerkelijk deel zal deze en volgende week tot besluiten komen, en er resteert nog een deel van het hele opleidingenaanbod waarvoor het om uiteenlopende redenen moeilijk is om tot toetreding tot een bepaalde visitatiegroep te komen. Een uitdaging is het bijvoorbeeld nog wel om een passende oplossing te vinden voor het groot aantal lerarenopleidingen dat enkele hogescholen in huis hebben; die enerzijds wel overlap vertonen, maar op hun vakgebied weer aanmerkelijke verschillen vertonen. Vroeger konden die gecombineerd worden gevisiteerd op instellingsnivo, maar nu moeten al die opleidingen wellicht worden gegroepeerd met inhoudelijk vergelijkbare collega-opleidingen van (enkele? of alle?) collega-hogescholen?
 • Deze week volgt nog overleg tussen de NVAO en de verenigde onbekostigde instellingen over de wijze waarop onbekostigde opleidingen hun aansluiting zoeken en vinden op deze landelijke clusteroperatie. De Vereniging Hogescholen geeft haar opleidingen ruimte om in het vormen van visitatiegroepen ook onbekostigde opleidingen/instellingen mee te nemen, maar de Vereniging Hogescholen heeft daarin geen regierol gekregen en genomen.
 • In de tweede helft van deze week ontvangen alle hogescholen van de NVAO een format en een procedure, die alle bekostigde en onbekostigde hogescholen moeten hanteren bij het individueel of collectief doorgeven van de gevormde visitatiegroepen.
 • Als opleidingen zich aansluiten bij een visitatiegroep uit een ander Cluster verdient het aanbeveling dat de betreffende opleiding/hogeschool bij de NVAO meldt op grond van welke argumenten men aansluiting zoekt bij die opleidingen in dat andere cluster.
 • Vraag aan alle hogeschoolcollega’s is ervoor te zorgen dat alle Collegevoorzitters op 28 maart 2014 – de dag van de Algemene Vergadering  van de Vereniging Hogescholen - weten bij welke visitatiegroepen alle opleidingen van hun hogeschool zich wensen aan te sluiten, en dat zij weten waar op dat moment nog de resterende knelpunten zitten.
 • Het is de bedoeling dat we als hogescholen op 1 april 2014 in beeld hebben welke visitatiegroepen zich in de voorgaande weken landelijk hebben gevormd.
 • Als het gezien de ontwikkelingen in de komende weken gewenst en/of noodzakelijk is dat we in dit verband nogmaals een afstemmingsbijeenkomst hebben, dan zal de Vereniging Hogescholen die organiseren in de periode tussen 1 en 14 april 2014.
 • Opleidingen(clusters)  die in 2015 of 2016 moeten worden geaccrediteerd, dienen in april 2014 bij de NVAO exact aan te geven tot welke visitatiegroep zij wensen te behoren. Opleidingen(clusters) die pas in 2017 of later moeten worden geaccrediteerd, kunnen in april volstaan met een globale indicatie van de visitatiegroepen waartoe zij te zijner tijd wensen te behoren. Zodra de eerste tranche van 2015 en 2016 bij de NVAO concreet en finaal in beeld is, wordt dan nader ingezoomd op concrete besluitvorming met betrekking tot visitatiegroepen van opleidingen die in 2017 en daarna worden geaccrediteerd.
 • Alle hogescholen moeten erin voorzien dat rechtstreeks of via hun samenwerkingsverbanden vóór 15 april 2014 van alle opleidingen aan de NVAO is doorgegeven bij welke visitatiegroep die opleidingen zich wensen aan te sluiten.
 • Als na deze landelijke operatie in ons Verenigingsverband uiteindelijk toch nog een aantal restopleidingen overblijven die geen aansluiting hebben gezocht of gevonden bij de gecreëerde visitatiegroepen, behoudt de NVAO zich het recht voor om die opleidingen zelf toe te delen aan de door hen nader aan te wijzen visitatiegroepen. Overigens ligt het in de veronderstelling dat een heel klein aantal opleidingen onomstotelijk zó uniek is dat het voor die opleidingen niet mogelijk en ook niet wenselijk is dat zij aansluiting zouden moeten zoeken bij bepaalde visitatiegroepen, met name waar de inhoudelijke vergelijkbaarheid te ver te zoeken is.
 • Op 1 juni 2014 zullen de visitatiegroepen zijn vastgesteld door de NVAO.
 • De NVAO heeft de bevoegdheid om ten behoeve van een goed verloop van dit clustergewijs vergelijken de geldende accreditatietermijn van opleidingen met zo’n twee jaar (en desnoods meer) te verkorten. De Minister is bevoegd om voor datzelfde doel de accreditatietermijn van een opleiding met ten hoogste twee jaar te verlengen.

Het Driemalig Lachen op Nijkleaster-zondag

Zondag 16 maart 2014
Het kunstwerk van Werkman boven de kanselbijbel van NijkleasterWerkman en Chassidische verhalen
Gisteren heeft Nijkleaster-bestuurder dominee Jan Henk Hamoen de Nijkleaster-zaterdag verzorgd in de Voorkerk van de Sint-Radboudkerk van Jorwert, de eeuwenoude dorpskerk, waarin Nijkleaster is gevestigd.
Een grote groep kerkgangers van de protestantse gemeente Westerwert en gasten van Nijkleaster zijn vanmorgen naar de Sint-Radboudkerk gekomen om hier de Kleaster-viering bij te wonen, gevolgd door een Kleaster-kuier en een groepsgesprek rond de Tafel van Verhalen in de Voorkerk.
Vanmorgen is ook een groep gasten aanwezig van de Oecumenische Basisgemeente van de Waalse kerk van Leeuwarden, dus met zo'n grote groep is het gezellig in de viering, en daarna.
De viering sluit vanmorgen aan op de Kleasterdag van gisteren. Daar stonden het leven en werken van de kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman en Chassidische verhalen centraal. In de viering van vanmorgen komen deze thema’s terug.

Viering van Nijkleaster in Jorwert
Op de derde zondag van de aangekondigde maanden van het jaar beginnen we de zondag om 9.30 uur met een korte viering in de Sint-Radboudkerk van Jorwert. Het is een gezamenlijke dienst van de plaatselijke kerkelijke gemeente Westerwert en van de Stifting Nijkleaster.
Voorganger is onze pionierspredikant Hinne Wagenaar, die vanmorgen een vijftigtal mensen - jong en oud - welkom heet in het koor van de eeuwenoude dorpskerk van Jorwert.

Zingen, lezen, bidden en luisteren
We openen - na de voorzang - in samenzang met: "Iepenje my foar jo goedens, en reitsje my oan."
Daarna leest de voorganger 'Het Zonnelied' van Franciscus van Assisi; en aansluitend zingen we achtereenvolgens drietalig het mooie Iona-lied: "Take, o take me as i am".
Na dit lied leest Hinne Wagenaar het Chassidische verhaal: 'Het Driemalig Lachen', en dan volgt een korte preek over Chassidische verhalen, over het pas gelezen verhaal en over Hendrik Werkman en zijn kunstwerken, waarvan één van zijn werken - over 'Het Driemalig Lachen' - in het koor van de kerk tentoongesteld staat.

En waar ga jij van dansen?
"En waar ga jij van dansen, als je je geloof in ogenschouw neemt?, vraagt Hinne Wagenaar aan de aanwezigen in de kring,
Nadat de voorganger ons deze bezinningsvraag heeft meegegeven, mogen we in een moment van eerst stilte en daarna pianospel meditatief stilstaan bij de vraagstelling wat dit oude Chassidische verhaal hier en nu met ons doet.
Dat stille, meditatieve moment sluiten we af met het samen gezongen lied: 'Ik danste die morgen toen de wereld begon'.
Na enkele mededelingen en een collecte volgt het slotgebed, dat we afsluiten met het samen gezongen Friestalige 'Onze Vader': "God fan fier en hein ús Heit".
Na de zegenbede zingen we elkaar zegenend toe:"Frede foar dy; Vrede voor jou".

Een kuier of een goed gesprek na de Kleasterkoek
En dan staat er voor iedereen koffie, thee en vruchtensap klaar; met het inmiddels welbekende stuk 'Kleasterkoeke", speciaal voor Nijkleaster gebakken.
Dit is een gezellig moment van ontmoeten, als doorgang naar - voor wie dat wil - een tweede programmadeel van deze Kleastersnein.
Voor de wandelliefhebbers is er de gelegenheid om in het veld rondom Jorwert een 5 kilometer lange Kleasterkuier van een uur te maken. Als Durkje en ik met de wandelgroep de kerk verlaten, gaan de anderen naar de voorkerk van de Sint-Radboudkerk, waar ze onder gespreksleiding van Hinne Wagenaar ongeveer drie kwartier napraten over de tekst en het thema's van het Chassidische verhaal en van de preek van vanmorgen. Daar luistert men naar elkaars bevindingen, ervaringen en gedachten, om zo de betekenis van dit oude verhaal voor het leven te delen.

Kleasterkuier naar en over het Jabikspaad
Durkje en ik gaan dus mee naar buiten voor de Kleaster-kuier. Onder leiding van Sietske Visser verlaten we Jorwert aan de noordzijde, om langs de vervallen Kingma-pleats de Leonser polder in te wandelen. Tot aan de boerderijruïne lopen we allen in Stilte. Op het boerderijerf leest Sietske het Chassidische verhaal nogmaals, en dan wandelen we verder door het veld, ondertussen Bezinnend over de vraag wat ons als gelovigen zou laten dansen in het leven.
Dan bereiken we het Jabikspaad, dat hier door het veld tussen Leons en Jorwert loopt. Over het Jabikspaad wandelen we door de weilanden weer terug naar Jorwert, waarbij we een wandelmaatje zoeken, met wie we ons Verbinden, met wie we in gesprek kunnen komen over bijvoorbeeld de viering vanmorgen, over het Chassidische verhaal en/of over de thematiek daarvan.
Als we weer bij de Sint-Radboudkerk arriveren, staat daar de koffie voor iedereen klaar.

Derde zondag van de maand Nijkleastersnein
Het is prachtig dat we met zulk mooi voorjaarsweer de derde Nijkleastersnein mogen vieren. In de komende maanden van april tot en met juni 2014 zullen we op de ochtend van elke derde zondag van de maand vanaf 9.30 uur hier in de Sint-Radboudkerk van Jorwert weer bijeenkomen voor de Kleastersnein van Nijkleaster, het nieuwe Friese klooster in Jorwert. Iedereen is welkom!

zaterdag 15 maart 2014

An Irish Blessing @ Stenden Leeuwarden

Zaterdag 15 maart 2014

An Irish Blessing @ Stenden

Zegen in de stille tijd
Als ik in het Ontmoetingscentrum van Stenden Hogeschool te Leeuwarden het Stiltecentrum binnenloop, brandt daar in de heilzame stilte één kaarsje.
Herkomst en reden zijn onbekend, maar wel valt op dat boven het lichtje een kaart staat.

Irish Blessing
Op die kaart staat een Ierse zegenbede,

de 'Irish Blessing':

May de road rise to meet you.
May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face.
The rain fall soft upon your fields.
And untill we meet again,
may God hold you in the palm of his hand.

Besturen en leren in het NBG-bestuur

Vrijdag 14 maart 2014
2014 is het jubileumjaar voor het NBG

Bestuursvergadering
De eerste bestuursvergadering van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) van dit kalenderjaar vindt vandaag plaats in het NBG-kantoor te Haarlem. Eén van de agendapunten is de nieuwe strategie van het NBG, waar al geruime tijd samen met medewerkers en vrijwilligers de voorbereidingen voor worden getroffen met het oog op 2015 en daarna. Vandaag wordt specifiek stilgestaan bij de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe lidmaatschapsformule.
Dan volgen agendapunten over dit jubileumjaar met het aanstaande jubileumfestival, de samenwerking met het Vlaams Bijbelgenootschap, en we stellen het gewijzigde Directiestatuut vast, aangezien de directie van het NBG vorig jaar met een directielid is uitgebreid.
Voordat we aan de rondvraag beginnen, volgen enkele Bestuurszaken, waaronder het voorstel ter benoeming van leden van verdienste, de voordracht van het Landelijk Beraad inzake mijn beoogde herbenoeming en een terugblik op de vorige Ledenraadsvergadering.

Samen werken leidt tot samen leren
Na een korte pauze gaan we als bestuur en directie verder. Nu de zakelijke vergadering is afgelopen, gaan we voort met een Studiebijeenkomst over Governance. Onze studiebijeenkomst staat onder leiding van professor dr. ir. Rienk Goodijk, senior consultant bij GITP en als bijzonder hoogleraar 'Governance in het (semi-)publieke domein' verbonden aan Tias Nimbas Business School van de Universiteit van Tilburg.
Bij ons onderwerp Governance staan vandaag drie typen vragen centraal met betrekking tot; Inrichting, Aansturing en Reputatie.
In zijn presentatie en in de gesprekken tussendoor, gaan we nader in op onderwerpen zoals:
 • Het NBG-verenigingsmodel met een toezichthoudend bestuur;
 • De verhouding tussen onder andere Bestuur, Directie, Ondernemingsraad, Ledenraad en Landelijk Beraad;
 • De mogelijkheden voor elkaars rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; met onder andere aandacht voor begrippen als: rolzuiverheid en rolvastheid;
 • Van Regelgeving & modellen naar Werking & doen;
 • De 'Lessons learned'; het omgaan met belangrijke dilemma's in onze werkpraktijk, met aandacht voor begrippen, zoals: betrokkenheid vs. distantie, strategisch partnerschap, hoofdlijnen vs. details, betrokkenheid & contacten de diverse stakeholders (bijvoorbeeld Verenigingsleden, waaronder de vrijwilligers) [Mapping, Mobilising, Managing], statuten & reglementen, visie & strategische documenten, enz.
Waardevol in deze bijeenkomst is dat we voortdurend aan de hand van onze casuïstiek van het NBG concreet de werkpraktijk van verleden, heden en toekomst de revue laten passeren. Samen werken leidt zo tot samen leren.

donderdag 13 maart 2014

Gerrie de Haan exposeert in De Hege Stins

Donderdag 13 maart 2014
Schilderij van Gerrie de Haan

Tekenen & schilderen
Gedurende de maanden maart & april 2014 exposeert Gerrie de Haan uit Stiens enkele van haar schilderijen in De Hege Stins te Stiens.
Gerrie tekent & schildert al sinds haar kinderjaren. Ze volgde een cursus in tekenen & schilderen; en leerde ook veel van haar vader, die kunstschilder en reclameschilder was.

Variatie
Haar voorkeur gaat uit naar landschappen, zeegezichten en bloemen. 
Gerrie gebruikt niet alleen de kwast, maar ook de roller en het paletmes.
Soms maakt ze daarbij gebruik van zand en andere materialen. Dat geeft aan haar schilderijen dan een extra dimensie.

Impressie
Gerrie de Haan maakt ook tekeningen of schilderijen in opdracht.
Al enkele jaren schildert Gerrie elke week in Cultureel Centrum De Skalm te Stiens, samen met zeven andere dames, onder de clubnaam 'Impressie'.

woensdag 12 maart 2014

Lezend reizen of Reizend lezen

Woensdag 12 maart 2014
De Boekenweek-etalage van Boekhandel Van der Velde in Leeuwarden


Ondertussen ergens anders
Het is weer Boekenweek.
Als je een boekwinkel passeert, zal de Boekenweek-thema-etalage en de openstaande deur je vast en zeker uitnodigen om de boekwinkel binnen te lopen, op zoek naar .....?
De Nederlandse boekwinkels zijn nu van top tot teen opgetuigd om een rijke schat aan boeken te presenteren en te verkopen.
Het thema van de huidige Boekenweek is 'Reizen', met als motto: 'Ondertussen ergens anders'.
Wie een boek koopt en gaat lezen, reist in gedachten mee naar andere plaatsen en naar andere tijden; wellicht naar tijden en plaatsen waar je anders nooit zou (kunnen) komen.

Reizen & lezen
Tot en met 16 maart 2014 krijg je van de boekhandelaar bij aankoop van een Nederlandstalig boek van tenminste € 12,50 het Boekenweekgeschenk 2014.
Het Boekenweekgeschenk van dit jaar is het boek 'Een mooie jonge vrouw', geschreven door Tommy Wieringa.
En ook dit jaar is het weer zo dat je op de afsluitende Boekenweekzondag - aanstaande zondag - op vertoon van dit Boekenweekgeschenk de hele dag gratis mag reizen met de trein.
Dat past mooi bij het thema van Boekenweek 2014: Reizen.
Reizen & Lezen, een mooie combinatie.

maandag 10 maart 2014

Een huis voor God

Maandag 10 maart 2014
Een huis voor God in De Hege Stins te Stiens


Godshuizen in hout en steen
Vorig jaar is ons kerkelijk centrum De Hege Stins behoorlijk onder handen genomen, door het interieur grondig te vernieuwen.
In het kader van dat herinrichtingsproject hebben enkele gemeenteleden onder leiding van ons gemeentelid Rinnie Nauta meegedaan aan een symbolisch bouwproject, een kunstproject, dat als titel kreeg: 'Een huis voor God'.
God wil overal wonen, waar mensen voor God een huis bouwen. Eeuwenlang zijn godshuizen gebouwd in hout & steen, bijvoorbeeld: kapellen, kerken, basilieken en kathedralen. Maar je mag zeker ook je hart beschouwen als een huis voor God, dus ... zet je deur maar open!

Expositie van een symbolisch bouwproject
Om ons er later aan te herinneren dat we in het jaar 2013 fysiek verder hebben gebouwd aan één van onze Stienser godshuizen, hebben 15 gemeenteleden samen hun kleurrijke compositie gemaakt van 'Een huis voor God', zulks naar een ontwerp van Rinnie Nauta.
Voor dit kunstwerk is gebruik gemaakt van platte houtvormen van bijvoorbeeld triplex, balkjes, panlatten en schuttingplanken.
Nadat iedereen zijn of haar deel van dit kunstwerk had gemaakt, was het uiteraard een uitdaging om van dit kleurrijke geheel van verschillende vormen & kleuren een aantrekkelijke compositie te maken.
Dat die exercitie óók goed is gelukt, kan iedere bezoeker van De Hege Stins bewonderen, want dit mooie kunstwerk hangt al geruime tijd in de smaakvol gerenoveerde ontvangsthal van ons kerkelijk centrum te Stiens.

De Wallebosroute bij Beetsterzwaag

Zondag 9 maart 2014

Restanten van de oktoberstormschade in het Wallebos bij Beetsterzwaag 


Da's pas fit met Fitpas @ Stenden
Gezondheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Het vormt binnen Stenden Hogeschoool al sinds 2007 onderdeel van haar visie en missie, en heeft met ingang van het collegejaar 2010-2011 gestalte gekregen in het Stenden Gezondheidsbeleid. Dit hogeschoolbeleid is erop gericht je als medewerker het vertrouwen en de ondersteuning te geven duurzaam actief te zijn en te blijven. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het hebben en houden van werk met behoud van fysieke en mentale gezondheid in een omgeving die je daartoe in staat stelt en ondersteunt.
Maar hoe wordt met dat Stenden Gezondheidsbeleid handen en voeten gegeven aan de visie en de missie van onze hogeschool?
Welnu, medewerkers van Stenden Hogeschool krijgen bijvoorbeeld regelmatig een zogenoemde 'Fitpas Nieuwsbrief'. De nieuwsbrief van 5 november 2013 ging onder andere over zwemmen, over een deurhanger met bewegingsoefeningen, over een lekker & gezond recept met bospaddenstoelen & walnoten.
Ook bevatte deze nieuwsbrief een item over herfstwandelingen, waarbij je van elke provincie van Nederland een wandelroute kon downloaden, om een mooie wandeling te maken in de kleurrijke natuur. De Friese wandeling in deze novembernieuwsbrief was de 'Wallebosroute' ten zuiden van Beetsterzwaag.

De Walle
Aan de zuidzijde van het bosrijke Friese Beetsterzwaag ligt een heel oude kade, die 'De Walle' wordt genoemd. Deze kade begint bij de hooggelegen gronden ten zuiden van Beetsterzwaag, en loopt naar het westen door tot voorbij het Friese Aldeboarn.
De Walle fungeerde eeuwen geleden als een waterkering voor het noorden van Fryslân, als bij hoge waterstanden van de toenmalige Zuiderzee het hele lage midden van Fryslân onder het opkomende zeewater stroomde. De Walle wordt ook wel beschouwd als de oudste waterkerende dijk van Fryslân.
Aan de zuidkant wordt De Walle begrensd door het riviertje Koningsdiep, in het Fries ook wel het 'Alddjip' genoemd.
Tussen De Walle en (de hooilanden ten zuiden van) het Alddjip ligt een bos, dat het 'Wallebos' wordt genoemd.

Wallebosroute
Vanmorgen genoten we van een mooie kerkdienst in De Hege Stins van Stiens, waarin we voorafgaand aan het avondmaal op deze eerste zondag van de Veertigdagentijd vijftien Witrussische kinderen hebben ontvangen, die hier bij ons in Stiens de komende weken te gast zullen zijn voor een gezondheidsverblijf in Stienser gastgezinnen.
Vandaag is het fantastisch voorjaarsweer, met volop zon, en een temperatuur die oploopt tot nota bene 20 graden Celsius. Geen dag dus om binnen te zitten, maar wel een dag om erop uit te trekken, om buiten te genieten van dit magnifieke voorjaarsweer.
Durkje en ik rijden derhalve aan het begin van de middag naar Beetsterzwaag, om een boswandeling van zes kilometer te maken in het Wallebos, tussen Beetsterzwaag en het Alddjip (Koningsdiep), ten zuiden van Beetsterzwaag, de zogenoemde Wallebosroute.

Ruige bospaden
Achter het gemeentehuis van de gemeente Opsterland begint de route bij de Notariskoepel. Via de Freulesingel lopen we door het park te midden van grote percelen met prachtig paars-witte krokussen in zuidelijke richting naar het bosgebied. Bij de Walle gaan we het Wallebos in. De aangegeven route gaat niet over de gebaande bredere boslanen, maar over de smalle, veelal ruige bospaden, die zichtbaar niet frequent worden bewandeld.
Nabij de Zandlaan wijken we even van de aangegeven route af, om bij de brug over het Alddjip op het meest zuidelijke punt van deze route even te genieten van het uitzicht over het Koningsdiep en de velden ten zuiden van deze oude meanderende rivier.

Restanten van de verwoestende oktoberstorm
Via een witte paaltjesroute gaan we dan door het Wallebos weer terug in noordelijke richting. Hier en daar is nog de lichte en zware schade te zien van de verwoestende oktoberstorm van vorig jaar. Ook hier zijn veel bomen omgewaaid. Vlakbij Beetsterzwaag ligt nog een enorme boom over het wandelpad. Het uit de grond gerukte wortelstelsel torent met zo'n vier à vijf meter hoog boven de grond uit. Het zal nog een flinke klus zijn om deze kolossale boom op te ruimen. Deze oude boom heeft in zijn val ook enkel andere nevenstaande bomen neergehaald. Als alles binnenkort is weggehaald, zal dat hier resulteren in een gapend gat in dit deel van het bos.
Via het Merkelân en de Freulesingel arriveren we anderhalf uur later weer bij de Notariskapel achter het gemeentehuis aan de Hoofdstraat van Beetsterzwaag; einde van een aangename boswandeling op deze warme voorjaarszondag.