zondag 30 september 2018

Lûd fan de Middelsee yn Feinsum

Zondag 30 september 2018 
Lûd fan korpsen en rapper yn Feinsum
Under de toer 2018
Vandaag vindt in Fryslân het evenement 'Lûd fan de Middelsee' plaats. Dit is één van de Friese 'Under de Toer'-projecten, dat voor dit evenement van vandaag bestaat uit enkele bijzondere locatieconcerten in het gebied van de voormalige Middelsee, en dat vanavond wordt afgesloten met een slotspektakel op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden.
'Lûd fan de Middelsee' is een initiatief van 'Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden' (SML). Sinds juni 2017 werken 17 muziekverenigingen onder deze naam samen. Het is niet voor niets dat de verenigingen elkaar hebben opgezocht. In onze steeds veranderende maatschappij voelen zij óók het belang om met de tijd mee te gaan. Dat betekent jezelf steeds opnieuw uitvinden om bestaansrecht te houden. Samen kun je dat veel beter dan alleen.
Jezelf opnieuw uitvinden; dat werd dan ook het motto van het 'Under de Toer'-project 'Lûd fan de Middelsee'. Dit is het verhaal over 17 Leeuwarder muziekverenigingen, over een verdwenen zee èn een toren. Niet zomaar een toren, maar de Leeuwarder Oldehove, het trotse symbool van Leeuwarden. Aan de voet van die oude stadstoren vindt vanavond het slotspektakel plaats.

Lûd fan de Middelsee
Stel je de oude Middelsee eens voor, met Leeuwarden als bedrijvige havenstad. De stad leeft volop, maar de zee is verdwenen. Maar, wie goed in het landschap kijkt, kan de oevers van de voormalige Middelsee nog steeds herkennen. Die vroegere zeekust van Oostergo en de eeuwenoude dorpen langs die voormalige kust zijn vandaag het decor voor zeven bijzondere concerten, aangeboden door de 17 muziekverenigingen van SML.
Op prachtige locaties in Hijum, bij ons in Feinsum, en in Stiens, Britsum, Koarnjum, Jelsum en Leeuwarden vullen de 17 muziekverenigingen vanmiddag de verdwenen zee als het ware met muziek. Geïnspireerd door de elementen vuur, water, lucht en aarde èn de concertlocatie vertellen ze hun verhaal.
Het publiek doet de locaties per fiets aan op een 30 kilometer lange fietsroute vanaf NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Fietsend is op deze zonnige, half bewolkte middag de beste manier om over die afstand van 30 kilometer de onmetelijke luchten en de weidsheid van het oude Friese landschap van zee (nieuw land), kust en (oud) land te ervaren.

Een enthousiast publiek in Feinsum
Eén rapper en drie korpsen in Feinsum
Om half drie vanmiddag is het zover dat 3 van de 17 korpsen hun concert gaan verzorgen in Feinsum. Dat zou aanvankelijk plaatsvinden in het daartoe gereedliggende weiland aan de zuidelijke voet van de kerktoren (ûnder de toer) van de Feinsumer Sint-Vituskerk, ware het niet dat enkele korpsleden bij aankomst te kennen gaven dat ze het spelen in het weiland niet zien zitten. Daarom werd uitgeweken naar de tuin van de nieuwbouwwoning naast kerk. Om half twee is dan ook iedereen druk in de weer om het evenemententerrein her in te richten, om de korpsleden met een gerust hart te kunnen laten spelen. Ruim vóór half drie - de aanvangstijd van de eerste concertronde - is alles gereed.
Inwoners van Feinsum en uit de wijde omtrek zijn naar deze plek gekomen, om samen met de arriverende toerfietsers te genieten van het openluchtconcert, van het gelegenheidskorps, dat een combinatie is van één rapper en drie korpsen, te weten: de fanfare van het 'Fries Seniorenorkest', de harmonie 'Ons Genoegen Leeuwarden' en fanfare 'De Kriich' uit Wergea.
Twee maal een half uur lang geniet het publiek onder een stralende zon volop van de korpsmuziek, af en toe afgewisseld met het rappen van de rapper.


Appeloogst 2018 in Feinsum

Zaterdag 29 september 2018 
Mooie appels voor taart of moes

Van de boom in de pan

Als ik de deurbel hoor, ontmoet ik bij de voordeur drie meisjes, met een fiets, met een korf aan het stuur.
Of ik ook appels van hen wil kopen, heel geschikt om er een appeltaart van de maken, zo wordt gezegd.
Het zijn prachtige appels, afkomstig uit de boomgaard van één van de meisjes, die verderop buiten ons dorp woont.
De appels worden per zes verkocht, dus nog niet wetend of ze gebruikt zullen worden voor een zelfgemaakt appeltaart of voor verse appelmoes uit eigen keuken, vraag ik om twaalf appels.
De meisjes zijn zichtbaar verguld met deze verkoop, en nemen na de verkoop vrolijk afscheid.
De appels komen vanavond terecht in een kookpan, en aan het eind van de avond staat er een schaal met een fruitig frisse Feinsumer appelmoes op het keukenblad, genoeg en bovenal lekker voor de komende dagen.

Zonsondergang in Feinsum

Vrijdagavond 28 september 2018

Zonsondergang in Feinsum

Accreditatiebeoordeling binnen het Experiment Leeruitkomsten

Vrijdag 28 september 2018 
Presentatie van Henri Ponds van de NVAO over het Experiment Leeruitkomsten
Experiment Leeruitkomsten in het HBO
Momenteel loopt er binnen het Hoger Beroepsonderwijs een experiment van enkele jaren over vergaande flexibilisering van het onderwijs van beroepsopleidingen binnen Nederlandse hogescholen. Tijdens dit zogenoemde 'Experiment Leeruitkomsten' zijn op verschillende momenten evaluatiemomenten ingebouwd teneinde externe deskundigen in de gelegenheid te stellen om onafhankelijk en gezaghebbend uitspraken te doen over de kwaliteit van de resultaten van dit omvangrijke project.
Vandaag komen we met de eerste groep deelnemende hogescholen bijeen in het Vergader- en Cursuscentrum Domstad te Utrecht, om samen met Henri Ponds en Anne Martens van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) te spreken over de accreditatiebeoordelingen die op korte en langere termijn plaats zullen vinden aangaande dit experiment. Deze bijeenkomst is georganiseerd en wordt geleid door de NVAO.

Faciliteren, evalueren en beoordelen
Henri Ponds begint met een toelichting op de aanloop naar dit experiment; over de instap van hogescholen en opleidingen, over de goedkeuring van een voorbeeldaanvraag, en over het instellen van een projectgroep van het Ministerie van OC&W, de Inspectie en van de NVAO.
In dit experiment wordt gewerkt met groeidocumenten van instellingen, waarop monitorgesprekken volgen, resulterend in feedback vanuit de NVAO.
Het experiment faciliteert ruimte en tijd voor ontwikkeling van onderwijs en organisatie.
Uitvoering van dit experimentele project vraagt om voortdurende interne kwaliteitszorg en kwaliteitsverbetering, met een externe verantwoording over de gerealiseerde kwaliteit.
Dat laatste is een serieus en belangrijk uitgangspunt, immers het mag dan een experiment zijn, de deelnemende flexibele opleidingen leiden ondertussen wel op tot een geaccrediteerd diploma voor afgestudeerden. Waar gedurende de looptijd van het experiment nog geen eindwerken zijn, worden in de formele beoordeling de in elk geval wel beschikbare tussenproducten van het genoten onderwijs beoordeeld.
De opleidingsbeoordeling vindt bij voorkeur plaats in het derde jaar van het lopende experiment, zoveel mogelijk efficiënt en effectief. Per instelling wordt in het beoordelingstraject maatwerk geleverd.

Gewijzigd panelcriterium
Er mag nergens en nimmer twijfel zijn over de kwaliteit van het beoordelingsproces en over de kwaliteit van de studentwerken.
De opleidingsbeoordeling moet leiden tot een oordeel per NVAO-Standaard en per experimenteervariant. Daarom hangt het huidig geldende beoordelingsprotocol van dit experiment onder het reguliere NVAO-beoordelingskader van 2016, dat voor alle opleidingen in het Hoger Onderwijs geldt. Zo gelden bijvoorbeeld de reguliere eisen ook bij de panelsamenstelling, bij de aandacht voor experimentspecifieke onderwijs- en toetsdeskundigheid.
Toepassen van het vier-ogen-principe binnen het beoordelingspanel is lopende het experiment recent toegevoegd door de NVAO, om de gelijkvormigheid met de beoordeling van het reguliere voltijdse onderwijs te borgen. Daarom moet er - ook ingeval clustering van opleidingen - minimaal één visitatiepanellid uit het domein zelf komen, en nu daarnaast ook nog een ander panellid uit tenminste een verwant vak-domein, bijvoorbeeld uit een domein waarin professionals werken die de afgestudeerden in hun eigen werksetting ontmoeten.

Locatiebezoek
De opleiding en het bezoekende beoordelingspanel stellen samen het bezoekprogramma vast.
De insteek is om de projectresultaten generiek te beoordelen waar het kan, en specifiek te beoordelen waar dat per opleiding moet.
Het accent ligt op het vaststellen van de gerealiseerde kwaliteit per experimenteervariant en verder op de werking van het nieuwe onderwijsconcept binnen de specifiek opleiding.
De uitkomst moet zijn dat het beoordelingsresultaat een stevige ondersteuning van het Experiment Leeruitkomsten is. De gekozen en gehanteerde onderwijsconcepten dienen duidelijk positief bij te dragen aan de versterking in de brede uitrol van en naar flexibel hoger onderwijs. Verder moet uiteraard ook het vereiste onderwijsniveau worden behaald.
Het ontwikkelgesprek tijdens het locatiebezoek van het beoordelingspanel mag generiek zijn (over bijvoorbeeld een onderwijsconcept zoals Design Based Education), maar als het item (opleidings)specifiek is, moet de beoordeling daarvan ook specifiek worden uitgevoerd.

Vragenronde
De domeindeskundigen van de visitatiepanels moeten vooral ook uitspraken doen over de gerealiseerde leerresultaten. De NVAO doet dat daarom niet zelf in andere stadia van dit experiment.  Zo kan de NVAO - qua functiescheiding - in haar eigen rol blijven.

 • Wanneer is het resultaat (niet) goed genoeg? 
 • Kun je dat wel evalueren? 

Als bijvoorbeeld een student om bepaalde - eigen - redenen overstapt van experimenteel flexibel naar regulier onderwijs, dan zou je toch kunnen zeggen dat de NVAO daar geen oordeel over kan vellen. De NVAO kan een opleiding ook niet afrekenen op de ontwikkelingsfase waarin het concept zich - ook in de eindfase - binnen het experiment bevindt. Die keus is immers aan de hogeschool zelf.
Maar het experiment moet er in elk geval wel toe gaan leiden dat dit experiment welbeargumenteerd kán worden uitgerold over het hele hoger onderwijs, want als dat niet het geval is, wordt de kans kleiner dat deze vorm van flexibilisering kan en zal worden opgenomen in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW).
Het beoordelingspanel bespreekt met de opleiding voorafgaand aan de visitatie van hoeveel studenten zij tussentijdse werken of de eventueel al beschikbare eindwerken wil zien.

Gedeelde uitdagingen van(uit) HAN en Avans
Sabine van Eldik
Frank Friens van Avans en Sabine van Eldik van de HAN nemen vervolgens een deel van dit programma over.
Ze presenteren en gaan met de aanwezige vertegenwoordigers van de NVAO en van de deelnemende hogescholen in gesprek over onder andere de uitdagingen met betrekking tot de voorbereiding van het beoordelingstraject, en over de organisatie en de uitvoering van de visitatie en accreditatie van deze experimenteervariant in het HBO. Dit programmadeel gaat derhalve over de overall afstemming van de hogescholen onderling, die alle deelnemen aan dit experiment.
Frank Vriens

In hun presentatie en in het groepsgesprek komen de volgende vijf uitdagingen aan de orde, waarvoor we ons allen met dit experiment zien gesteld:

 • De Gerealiseerde kwaliteit in de experimenteervariant(en);
 • Wat moet/kan generiek (per hogeschool/domein /faculteitsbreed) en wat kan/moet opleidingsspecifiek;
 • Een dekkend en deskundig panel voor meerdere opleidingen tegelijkertijd;
 • Éen passend programma van het locatiebezoek voor meerdere opleidingen in beperkte tijd;
 • De hoge kosten en dat dit arbeidsintensief werken is.


Afscheid van Paul van Amsterdam van NHL Stenden Hogeschool

Donderdag 27 september 2018 
Afscheidsspeech van Paul van AmsterdamTwaalf jaar inzet

Vandaag is het een bijzondere dag voor Paul van Amsterdam, onze collega van NHL Stenden Hogeschool, die in de afgelopen twaalf jaar veel en goed werk heeft verzet binnen Stenden Hogeschool en sinds kort ook nog bij de Opleiding tot leraar Basisonderwijs binnen de gefuseerde NHL Stenden Hogeschool.
Aan het eind van de middag komen we met veel collega's, studenten en oud-collega's bijeen in het café van NHL Stenden Hogeschool, om daar op passende wijze afscheid te nemen van Paul.
Het eerste woord is aan Paul zelf, die kort enkele van zijn werkzaamheden van de afgelopen jaren resumeert, en ook nader in gaat op de nieuwe weg die de Opleiding tot leraar Basisonderwijs in de recente fusie is ingeslagen, om vanuit het verleden in het heden deze opleiding naar de toekomst op eigentijdse leest te schoeien.

Dank zij Paul
Daarna krijgt Klaas-Wybo van der Hoek het woord, die als lid van het College van Bestuur met enkele anekdotes vertelt over diverse ins en out omtrent Paul, uit de afgelopen twaalf jaar.
Laatste spreekster is Jantine Kuipers, die als huidige Academiedirecteur Paul met lovende woorden toespreekt over zijn voortvarende aanpak, van wat er allemaal binnen onze hogeschool en binnen haar opleiding moest worden gedaan in de voorbije jaren.
Al deze prijzende woorden sluiten we af met het zingen van een feestelijk lied, onder gitaarbegeleiding. Over de grote emmer met rode rozen heen, zingen we uit volle borst: "Wat mijn mond niet zeggen kan, zeggen rozen aan deze man".
We zijn dankbaar dat we samen met Paul en zijn ook aanwezige familieleden dit pensioen-afscheid zo feestelijk kunnen vieren.

NBG-Rayonontmoeting Westerkwartier 2018 in Kornhorn

Woensdag 26 september 2018
Mark Koelewijn presenteert werkmateriaal voor de Bijbelzondag van 2018

Westerkwartier in De Schakel van Kornhorn

Als bestuurslid van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) bezoek ik elk jaar één van de Rayonontmoetingen van NBG-vrijwilligers in de NBG-regio Noord en Oost (bij toerbeurt in Fryslân, Drenthe, Groningen en de Noordoostpolder).
In de maanden september en oktober 2018 worden in NBG-regio Noord en Oost 16 van dergelijke Rayonontmoetingen georganiseerd.
Vanavond woon ik de jaarlijkse Rayonontmoeting bij van het rayon Westerkwartier, in De Schakel, in de zaal achter de Christelijke Gereformeerde kerk van het Groningse Kornhorn. Ongeveer twintig NBG-vrijwilligers zijn vanavond naar deze bijeenkomst gekomen om zich te laten inspireren voor het komende bijbelseizoen van het NBG.

Vertel eens over Bartimeüs
De avond staat onder leiding van Mark Koelewijn, de NBG-regiocoördinator voor Regio Noord en Oost.
De avond wordt door de regionale teamcoach Corry geopend met gebed en met het voorlezen van een bijbelgedeelte over Jezus' genezing van de blinde Bartimeüs. Deze bijbeltekst zal tijdens de komende Bijbelzondag centraal staan.
Daarop deelt Mark kaartjes uit, waarop per kaartje iemand wordt genoemd, die iets vindt van de wonderbaarlijke genezing van deze blinde man, bijvoorbeeld: een oogarts of Bartimeüs' vader. We denken na wat wij in die rol zouden vertellen over deze bijzondere gebeurtenis, en daarna vertellen enkelen hun verhaal, waarna de anderen in de zaal raden wie hier aan het woord is. We doen deze oefening om zelf en met elkaar eens te ervaren wat je zoal met een bijbeltekst kunt doen.

Bijbelwerk in binnen- en buitenland
Daarna vertelt Mark aan de hand van enkele foto's en filmpjes op het beamerscherm over het bijbelwerk dat door het NBG met de ingekomen gelden het afgelopen jaar mogelijk is geweest, onder andere buitenlands bijbelwerk, zoals bijvoorbeeld de verspreiding van (1 miljoen) Bijbels in Cuba, over de - ook in het Westerkwartier - georganiseerde fietstochten met verhalen uit de Samenleesbijbel, over de Bijbelquiz en de Bijbelzondag 2017, over de kado-actie met de Adventskalender van 2017, en over de groei van het aantal abonnees van de kindernevendienstmethode 'Bijbel Basics'.

Bijbelzondag 28 oktober 2018: Met andere ogen
Daarna wordt gepresenteerd wat de plannen zijn voor de aanstaande Bijbelzondag, met als thema: 'Met andere ogen'. De collectes van deze Bijbelzondag zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in Kenia een eigen Bijbel krijgen.
Vanavond wordt daarover een informatiepakket uitgereikt, en vertelt Mark over allerlei elementen voor, tijdens en na deze Bijbelzondag, waaronder: de beschikbare preekschets voor predikanten, met ideeën voor de kerkdienst, en verder het kindermateriaal, de kerkcollecte-informatie, de poster, en de kerkbankenkaart. Ook wordt ingezet op de deelname van scholen, want ook zij kunnen meesparen voor het bijbelwerk in Kenia. Het NBG verzorgt daartoe graag voorafgaand gastlessen op scholen die hieraan meewerken.

Bijbelwerk = goed werk
Er komt nog veel meer ter tafel, zoals de uitgaven van de NBG-uitgeverij, zoals het boek 'Dwalen door verhalen', over het rondwandelproject 'Op groene voet', over de goedkope weggeef-editie van de 'Bijbel in Gewone Taal', over de komende nieuwe NBG-presentatieset, over de gratis Bijbel-app.
Conclusie na zo'n Rayonontmoeting in de regio is dan ook dat er in de afgelopen periode weer heel veel goeds aan bijbelwerk is gedaan, en dat we toch ook vanavond weer onder ogen zien dat er ook in de komende periode weer heel veel goed vrijwilligerswerk kan worden verzet om de Bijbel en het bijbelwerk van het Nederlands Bijbelgenootschap positief onder de aandacht te brengen.

Afscheid met dank & Welkom met élan
Mark en Corry
Grote dank is wat deze NBG-vrijwilligers dubbel en dwars verdienen, want dit zijn de mensen met hart voor de zaak, die hard werken aan alle bijbelwerk in de regio, om al dat zo gewenste bijbelwerk in binnen- en buitenland met zijn allen mogelijk te maken. En als we vanavond dan afscheid gaan nemen van teamcoach Corry, past het ook helemaal dat Mark waarderende woorden uitspreekt aan Corry, die zich meer dan tien jaar met hart en ziel heeft ingezet voor het vele en goede bijbelwerk in het Groninger Westerkwartier.
Gerda & Paula
En direct daarna krijgen de nieuwe teamcoaches Gerda en Paula het podium, om zichzelf voor te stellen als de nieuwe teamcoaches voor de hier aanwezige vrijwilligers. Vol enthousiasme pakken ze hun nieuwe rol aan, door direct de verbinding te leggen tussen het programma-aanbod van Mark, en de activiteiten die deze en alle andere rayon-vrijwilligers in het komende bijbelwerkseizoen met elkaar gaan ontplooien.
Mark sluit deze boeiende vrijwilligersavond af met gebed, en dan is er nog gelegenheid om het geëxposeerde NBG-werkmateriaal te bekijken en mee te nemen naar huis. We nemen afscheid van elkaar en gaan ieder weer terug naar de eigen woonplaats in de regio, in het rayon waar ook in het komende werkseizoen het bijbelwerk van het NBG weer volop verder zal gaan.

zondag 23 september 2018

Pelgrimsdag 13 pelgrimeren op Psalm 13

Zondag 23 september 2018
Opklaringen boven het Gelderse Montferland

13
De pelgrimstocht van Durkje en mij van Sint-Jacobiparochie naar Santiago de Compostela, en iets verder door naar Cabo Fisterra duurde 152 + 4 = 156 dagen. Met enige berekening had dat ook wel in 150 dagen gekund.
Wij zijn er op uit getrokken, naar buiten getreden, en ontdekten onderweg steeds meer dat je gaandeweg ook een reis naar binnen maakt, een innerlijke reis. Die reis naar binnen kun je sturen door elke dag een tekst ter bezinning mee te nemen, die je dan wandelend en/of rustend overdenkt. Durkje en ik hebben dat niet gedaan.
Maar daar hoeft het niet bij te blijven.
Ik ben opnieuw op reis gegaan.
Deze denkbeeldige tocht is een reis van Psalmen, van één Psalm voor elke pelgrimsdag. Een avontuur met de vraag wat het verbinden van de volgende Psalm aan de volgende Pelgrimsdag op je wandeling naar binnen van je vraagt, en wat het je heeft geschonken als je wandeling met God en met elkaar ten einde is.
Een inleiding op deze Psalmenpelgrimage schreef ik in mijn blog van 16 januari 2015.
Nog steeds nieuwsgierig naar onze bestemming, en bovenal naar wat deze weg ons brengt, wandel ik vandaag verder op deze denkbeeldige Psalmenreis met Psalm 13 op Pelgrimsdag 13.

Leestip
Hieronder staat eerst een weblink naar ons wandelverslag van deze Pelgrimsdag.
Daaronder staat een weblink naar deze Psalm, met de bijbeltekst van de 'Nieuwe Bijbelvertaling' (NBG 2004).
Onder de Psalm staan altijd de tussenkopjes van de 'Bijbel in Gewone Taal' (NBG 2014).
Ultreia!

Van Doetinchem naar Spijk

Vergeet mij niet, Heer
Heer, ik vertrouw op u

Donkere wolken
Deze dertiende pelgrimsdag van Doetinchem naar Spijk begint grijs en grauw, zonder enig teken van zonneschijn voor nu of later vandaag. In Nederland kennen we dit weer maar al te goed; zo'n donkere lucht, die je bepaald niet het gevoel geeft dat het op afzienbare termijn veel beter zal gaan worden. Je vraagt je af of dit weer uitzichtloos is, en misschien maak je je wel zorgen over de mogelijkheid dat dit weerbeeld ook nog eens zomaar verslechtert en je door de weergoden met wind en regen wordt afgestraft tijdens je buitendag.
Onze 13e voettocht op het pelgrimspad vindt plaats op Pinkstermaandag, een dag nadat we in vuur en vlam zijn gezet door het Pinksterfeest, de maandag waarop je toch liever de kentering van zon en licht beleeft, dan het grijs en grauw van een zwaar oerhollands wolkendek.

Opklaringen
Het duurt even, maar deze kentering komt uiteindelijk wèl op deze Pinkstermaandag. 's Middags breekt de zon af en toe door het wolkendek, en warmen we ons in het volle licht aan de warmte van de zon.
De zon heeft ons niet vergeten, onze teleurstelling omtrent het grijze weer slaat om in een vreugdevolle triomf van helder zonlicht. De zon bleek toch door de wolken heen te breken.
En wij?
Wij zien in de ochtend die weersverbetering nog niet, tot nader order berustend in wat het weer nu is; maar daarentegen opgewekt als de zon zichtbaar triomfeert, en om ons heen de natuur als het ware gaat jubelen en zingen in het stralende zonlicht. 

Dan zal ik vrolijk zingen
Deze dertiende pelgrimsdag sluit qua weer als metafoor wel aan bij de thematiek van Psalm 13, zij het dat de problematiek van psalm 13 meer impact heeft.
De psalmist David vraagt zich middels deze psalm in de duisternis van zijn leven af hij nog wel bij God in beeld is. Kennelijk ziet de dichter daar geen teken van. De wolken van zorg en verdriet belemmeren het zicht op licht en vreugd. David wil graag in het volle licht komen te staan, bevrijd van schaduw en duister, want dan pas kan en zal hij triomfantelijk juichen dat niet de dood het laatste woord heeft, maar dat bij God het overleven overwint.
Geloof en vertrouwen gaan bij de psalmist hand in hand, en als de lucht dan opklaart en je weer zicht krijgt op Gods onmisbare liefde, is er volop reden om te jubelen en God lof te zingen.

Heer, 
geef ons licht en lucht, 
dan kunnen wij de lofzang gaande houden;
ontneem ons nimmer dat gezang.

Kijk, luister en zing mee: PSALM 13

zaterdag 22 september 2018

Keunst yn'e tsjerke fan Feinsum

Zaterdag 22 september 2018 
Expositie van Feinsumers in de Sint-Vituskerk van FeinsumTrimdiel Keunstroute 2018
In de maand september is de Feinsumer Sint-Vituskerk de plek om in ons dorp kunst in brede zin te zien en te beleven.
Vandaag en morgen is in onze voormalige gemeente Leeuwarderadeel voor de elfde keer de zogenoemde 'Trimdiel Keunstroute'. Op een groot aantal locaties die herkenbaar zijn aan de Trimdiel Keunstroute-vlag exposeren deelnemende kunstenaars hun werk aan het publiek. Ook Feinsum doet mee aan deze jaarlijkse kunstroute.

Kunst uit Feinsum
In Feinsum is eerder dit jaar een initiatiefgroep in het leven geroepen, die opereert onder de naam 'Kunstgroep Feinsum CH2018', waarbij CH2018 verwijst naar het project 'Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018', het kader waarbinnen dit weekend deze kunstroute wordt georganiseerd.
Deze Feinsumer kunstgroep heeft de inwoners van Feinsum in mei 2018 opgeroepen om mee te doen aan deze tentoonstelling, door het aanleveren van zelfgemaakte kunstwerken, zoals bijvoorbeeld eigen werk van schilderen, fotograferen, boetseren, knippen. Iedereen die creatief bezig is, werd hiermee in de gelegenheid gesteld om eigen creatief werk te exposeren.
Ook de kinderen werden niet vergeten, want gistermiddag werd in de consistorie van de Feinsumer Sint-Vituskerk een teken- en schilderworkshop voor kinderen van 4-15 jaar. Er werd gewerkt met vetkrijt en verf.
Alle aangeleverde en gisteren gemaakte kunstwerken worden dit weekend tentoongesteld in de kerkzaal van de Sint-Vituskerk.
Vanmiddag neem ik de gelegenheid te baat om alle resultaten van schilderen, tekenen, fotograferen en naaldwerk te bezichtigen.

vrijdag 21 september 2018

Zuiderzeepad

Vrijdag 21 september 2018 
Cover van de routegids van het Zuiderzeepad

Wandelen rond het Gouden Hart van Nederland
Bij haar afscheid als directeur van MBO-Zakelijke Dienstverlening van het Friesland College kreeg Durkje van het medewerkersteam onder andere de routegids van het Zuiderzeepad. Dit 405 kilometer Lange-Afstands-Wandelpad nummer 8 (LAW) van Enkhuizen via Amsterdam naar Stavoren stond al geruime tijd op onze wandeldoelenlijst, dus dit afscheidsgeschenk was een mooie aanleiding om het rondje IJsselmeer toch maar eens te gaan maken.
De gehele route hebben we gelopen in de periode tussen september 2016 en juni 2018. In 18 wandeldagen hebben we de 405 kilometers gewandeld, met derhalve een gemiddelde wandelafstand van 22,5 kilometers per dag.
De ondertitel van deze publicatie is 'Wandelen rond het Gouden Hart van Nederland', waarbij met het gouden hart uiteraard de voormalige Zuiderzee, en daarmee het huidige IJsselmeer wordt bedoeld.

Editie 2007
Deze routegids is in 1985 gepubliceerd, samengesteld door Diederik Mönch en Jim Mönch, en wij hebben bij onze wandelingen de versie van 2007 gebruikt, die mee het resultaat is van het werk van de Werkgroep Zuiderzeepad, die zorgt voor het beheer van de route en de markering en voor de controle van de beschrijving en de route. Onderweg hebben we gemerkt dat de route van 2007 is aangepast in de versie van 2017. Met name in Fryslân ontdekten we bijvoorbeeld dat de plaatsen Sloten, Wikel en Balk uit de route (2017) zijn verwijderd en dat de route nu zuidelijker, dus dichter bij het IJsselmeer verder gaat. Wij hebben er echter voor gekozen om - ondanks de verwijderde markeringen - toch maar de oorspronkelijke 2007-route te lopen, daarbij de meegenomen wandelgids volgend.

Zuiderzee werd IJsselmeer
Nederland is een echt waterland. Wandelen op het Zuiderzeepad (LAW 8) betekent kilometers genieten van prachtige uitzichten op het IJsselmeer, door monumentale (Hanze)stadjes als Enkhuizen en Kampen, en lopen over ook speciaal voor de wandelaar opengestelde IJsselmeerdijken.
De 405 kilometer lange route (2007) rond het ‘Gouden Hart van Nederland’ biedt letterlijk zicht op de eeuwenoude Nederlandse strijd tegen het water van de gebieden rond de voormalige Zuiderzee. Doorbraak-kolken, stoomgemalen, sluizen en molens herinneren ons heden ten dage nog aan die strijd.
Na weer een grote overstroming was het aan het begin van de 20e eeuw genoeg: de aanleg van de Afsluitdijk betekende het einde van de zoute binnenzee. 40% van de zee werd polder. Kolonisten bevolkten de polders en zetten er bedrijven op. De waterbeheersing bracht Nederland veiligheid en internationale faam.
En het tegenwoordige IJsselmeer is nu een internationaal vogelgebied van grote importantie, het belangrijkste zoetwater-’wetland’van Noordwest-Europa voor overwinterende watervogels.

18 etappes
Het Zuiderzeepad is in twee richtingen bewegwijzerd met een wit-rode markering.
Durkje en ik hebben de route vanuit Enkhuizen via Amsterdam en Kampen naar Stavoren gelopen. Daarbij wandelden we achtereenvolgens door de volgende streken: West-Friesland, Zeevang, Waterland, Amsterdam, Amstel & Vecht, Gooi & Eemland, Gelderse Vallei, Veluwe, Veluwerand, IJsseldelta, Wieden & Weerribben, Lage Midden en Gaasterland.
We hebben  in onze 18 wandeldagen de volgende etappes (totaal 404,1 kilometer) in onderstaande volgorde gelopen:dinsdag 18 september 2018

Onvoorwaardelijke liefde

Dinsdag 18 september 2018 
Cover van de Veertigdagenkalender 2018

Veertigdagenkalender 2018
De commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking van het Friese Franeker en de PKN-gemeente van Bitgum, Bitgummole, Marsum en Ingelum hebben voor de bezinningstijd voorafgaande aan het Paasfeest van 2018 de 'Veertigdagenkalender 2018' uitgegeven, met als thema: 'Onvoorwaardelijke liefde'. Daarmee sluit deze kalender thematisch aan bij de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie.

Fondswerving
Van mijn collega Adalgard kocht ik voorafgaande aan deze 40-dagentijd een exemplaar van die Veertigdagenkalender, om daaruit in de Veertigdagentijd elke dag de aangegeven tekst aan tafel na de avondmaaltijd ter overdenking te lezen.
De opbrengst van deze kalenderverkoop was voor de uitzending van Eman & Hillie Telaumbanua-Venemans en hun gezin. De voorbereiding op hun toekomstige missie was voorafgaand aan de Veertigdagentijd reeds begonnen.

Vandaag de dag
De dagteksten in deze Veertigdagenkalender 2018 vragen om bezinning. Deze bezinningskalender bevat voor elke dag een een gedicht, een recept, een spreuk, een overweging, een cartoon, of een andere tekst.
Enkele thema's van deze dagteksten zijn:

 • Daar waar liefde is
 • Van waarde
 • Vasten anders
 • Geroepen om lief te hebben
 • Genoeg voor iedereen!
 • Breng ons samen
 • Zorg voor kwetsbare mensen en kinderen.

Doe alles uit liefde
Op zaterdag 24 februari 2018 lazen wij een tekst van Augustinus (354-430; bisschop, filosoof, theoloog, kerkvader) met als titel:

Heb lief

Heb lief en doe wat je wilt.
Als je zwijgt, zwijg uit liefde.
Als je spreekt, spreek uit liefde.
Als je iemand terechtwijst, doe het uit liefde.
Als je vergeeft, vergeef uit liefde.
Laat de wortel van de liefde in je binnenste groeien.
Uit die wortel kan slechts het goede voortkomen.

maandag 17 september 2018

Zonsondergang in Feinsum

Maandag 17 september 2018

Zonsondergang in Feinsum

35 van de 60

Zondag 16 september 2018 
Feestelijk huiskamerconcert van Grytz & Grize in Feinsum60 & 35
In het kader van mijn 60e verjaardag, en van die 60 jaar het 35e huwelijksjubileumjaar van Durkje en mij, hebben we de naaste familie en vrienden uitgenodigd om dat vandaag bij ons thuis met ons te vieren.
Om deze vreugdevolle mijlpalen feestelijk te omlijsten, hebben we het Friese muziekduo 'Grytz & Grize' uitgenodigd om een huiskamerconcert te verzorgen, opgebouwd uit hun Friestalig repertoire, aangevuld met enkele Engelstalige ballads en klassiekers.
Ook onze Pakistaanse vrienden Nasir & Shabana zijn er vandaag bij. Zij zijn vorige week feestelijk van start gegaan met hun eigen onderneming 'Lahore Catering', en zij verzorgen vandaag de Pakistaanse hapjes tijdens dit feest.

Huiskamerconcert
Om 15.00 uur begint in onze woonkamer het huiskamerconcert van Grytz & Grize met het mooie Friese lied 'Plúskes yn 'e wyn'. Tijdens het concert passeren veel Friese liedjes uit hun fleurige repertoire, zoals de songs 'Route soleil', 'Dûnsje my de leafde út', en natuurlijk eveneens 'Sei Age'. De meezing-klassieker 'In nije dei' doet het ook vandaag goed, en prachtig is de Friese vertaling van 'Verdronken vlinder', die wordt vertolkt als 'Fersopen protter'.
Vooral de ballad 'In your arms' doet het bij het jongere publiek goed, maar ook de humoristische songs als 'Living doll' en 'Don't advertise your man' worden enthousiast onthaald.
Een feestelijke bijdrage levert 'Jambalaya' aan de hand van Durkjes draai aan de 'Gisel van Grisel', en ook evergreens als 'Hello Mary Lou' en 'These boots are made for walking' doen het heel goed bij dit publiek vandaag.

Bliuw by my
Heel mooi is bij dit huwelijksjubileumconcert de afsluiting van Grytz & Grize met hun mooie Friese lied 'Bliuw by my'. Een welverdiend applaus valt de muzikanten Grytsje & Douwe ten deel.
Nadat 'Grytz & Grize' bedankt zijn voor hun prachtige huiskamerconcert, staan Shabana & Nasir klaar om onze gasten onder het genot van de drankjes te verwennen met een heerlijk assortiment Pakistaanse hapjes.
Als rond het avonduur de laatste gasten zijn vertrokken, laten wij thuis de boel de boel, en vertrekken naar Pingjum, waar we vanavond met onze kinderen en kleinzoon genieten van een feestdiner in Pizzeria Pingjum, dat zich profileert met de slogan 'Italiaans van het Wad'.
Aan het eind van deze bijzondere dag mogen we toch wel stellen dat we de twee feestelijkheden van deze dag met onze naaste familie en vrienden uitbundig hebben gevierd.

Route soleil:

zaterdag 15 september 2018

Two Steps Forward

Zaterdag 15 september 2018 
Cover van 'Camino'

Schrijvend pelgrimsduo
Graeme Simsion en zijn vrouw Anne Buist - beiden schrijver - liepen samen de pelgrimstocht vanuit het Franse Cluny naar het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostela. De enige pelgrim die zij onderweg op de 'Chemin de Cluny' (tot aan Le-Puy-en-Velay) ontmoetten, was een Belg, die dit schrijversechtpaar aanmoedigde om samen een liefdesverhaal te schrijven over twee pelgrims van middelbare leeftijd.
Graeme en Ann lieten zich daartoe inspireren door de mensen die zij tijdens hun eerste en hun tweede pelgrimstocht op de Camino ontmoetten, door mensen die hen gastvrij ontvingen, en door de mensen die de pelgrimsroute markeren en onderhouden. Het resultaat van dit schrijversproject is een boeiende roman geworden over vriendschap, familie, de liefde en over de grote uitdagingen van het leven.

 • Wat maakt het leven de moeite waard? 
 • En wat is het verschil tussen het leven dat je leeft en het leven dat je kiest?

De oorspronkelijk titel van deze roman is 'Two Steps Forward'. Voor de Nederlandstalige lezersmarkt is de roman vertaald door Mieke Trouw-Luyckx, en kreeg de roman als titel: 'Camino'. Op de cover van het boek staat - passend bij het verhaal en bij de realiteit van de Camino: Wie kom je tegen op weg naar Santiago?

Jezelf en de ander vinden
Hoofdpersonen van deze roman zijn de Amerikaanse kunstenares Zoë en de Engelse ontwerper Martin, die elkaar bij aanvang van het verhaal overigens niet kennen. Om een nieuwe start te maken in hun leven, gaan ze – alleen – de lange weg afleggen die vanuit het schilderachtige Cluny naar Santiago de Compostela in het noordwesten van Spanje leidt, over de beroemde 'Camino de Santiago', de pelgrimsroute van Sint Jakob. Ze kijken ernaar uit om in de voetsporen van de pelgrims te stappen die hun al eeuwen voorgingen op de Camino.
Er wordt door ervaringsdeskundigen vaak gezegd dat de Camino je verandert. De Camino zou je de kans geven om een nieuwe versie van jezelf te vinden. De pelgrimsroman gaan niet alleen over die vraag, maar ook over het vraagstuk of deze twee wel heel verschillende mensen elkaar op hun pelgrimage ook vinden.
Het 33e hoofdstuk - geschreven door Zoë - is in mijn ogen één van de mooist geschreven hoofdstukken van deze roman. Martin en Zoë wandelen samen wel de prachtige pelgrimsstad Conques binnen, maar samen weer verder trekken, zit er niet in.

Martin en Zoë zoeken wel, maar vinden (nog) niet
Martin, een 52-jarige Britse ingenieur-ontwerper, denkt onderweg veel aan zijn vechtscheiding, en ook het contact met zijn puberdochter houdt hem danig bezig. De 44-jarige Amerikaanse kunstenares Zoë rouwt om haar drie maanden eerder overleden echtgenoot. Beiden zijn in het Franse Cluny, waar ze ook beiden (maar niet samen) besluiten de 2.000 kilometer lange pelgrimstocht richting Santiago de Compostella te lopen.
Martin en Zoë ontmoeten elkaar, zien elkaar, maar vinden elkaar bepaald niet snel. Steeds weer ontstaat een confrontatie, gelegen in het feit dat ze onderweg eigenlijk eerst nog in het reine moeten zien te komen met zichzelf, met hun omgeving en met hun eigen verleden.
We lezen is wissellezing over hun beider dagelijkse wandeltochten, over het zoeken naar overnachtingsplaatsen, het overwinnen van lichamelijke ongemakken, over het contact met de natuur en met de andere pelgrims die allemaal een 'eigen rugzakje vol levenservaringen' met zich meedragen.

Wat kom je tegen op de weg naar Santiago?

 • Het lot spreekt tot diegenen die bereid zijn te luisteren.
 • Bepaalde mensen hebben alleen maar oog voor toevalligheden, en niet voor al je voorbereidingen en wat je daarmee doet.
 • De meeste wandelaars willen geen religieuze tocht, maar willen een spirituele reis maken.
 • Spanje is een autoroute van pelgrims.
 • Als je nu niet vertrekt, wanneer dan wel? En als jij niet gaat, wie dan wel?
 • De eerste les van de Chemin: accepteer wat je wordt aangeboden.
 • De Chemin zal je veranderen.
 • De Chemin is geen gewone wandeling.
 • Eerste les van de Camino: iedereen doet de Camino op zijn eigen manier.
 • Als mensen het zelf goed hebben, ontstaat er een doorsijpeleffect.
 • Blijf openstaan voor alles wat je meemaakt. Go with the flow. Jij bepaalt het pad niet, maar dat doet de Camino.
 • Het geeft veel voldoening om met goede spullen te werken.
 • Ik voelde me goed: onafhankelijk en vrij.
 • Ik had deze tocht gepland als een zakelijke onderneming, maar het drong tot me door dat het ook een gelegenheid was om over allerlei zaken na te denken.
 • Als je eenmaal van het pad was afgeweken, was het moeilijk om de route weer terug te vinden.
 • Het was een goed gevoel dat boven religie uitsteeg.
 • Ik had troost gevonden in de eenvoud van mijn dagelijkse routine.
 • De Camino speelde zich af op een andere golflengte dan de rest van het leven, maar iets in me genoot van het verschil en omarmde het als een vriend die ik lange tijd kwijt was geweest.
 • Franse winkels hebben talloze redenen om gesloten te zijn.
 • Wat je ook presteert, er is altijd wel iemand die je overtreft.
 • Tot op zekere hoogte was de reis een herhaling van zetten.
 • Sint Rochus is de patroonheilige van de pelgrims.
 • Bij een beter uitzicht voelde ik mijn hart even opspringen.
 • We krijgen allemaal tekenen te zien, maar we hebben er doorgaans geen oog voor of interpreteren ze verkeerd.
 • Het pad is geen rechte lijn, maar met elke stap kom je dichter bij je doel.
 • De Pyreneeën zagen eruit alsof ik ze kon aanraken.
 • Ik heb geleerd dat er meer manieren zijn om iets aan te pakken. Er is geen goede of foute manier.
 • Wat je zoekt, zul je op de weg naar Santiago vinden. Je moet het niet te snel opgeven.
 • Iedereen met een lange relatie houdt rekening met zijn partner, en het aantal aanpassingen wordt steeds groter.
 • Ik wilde erachter komen in welk opzicht ik weer mezelf moest worden.
 • De Camino lopen is net als het leven: soms moet je bepaalde zaken - en mensen - achterlaten.
 • De Camino doet fluisterend zijn magische werk.
 • Ik begon me zowel nederig als sterk te voelen.
 • Een belangrijke les die je leert als je ouder wordt, is dat je de meeste problemen aan jezelf te wijten hebt.
 • Ik had gedacht dat de Camino me alles had geleerd wat ik moest leren, maar nu bleek dat me aan het einde van de reis nog een zware les wachtte.
 • Op het laatst geloofde ik niet meer alleen in het lot met al zijn grillen, maar ook in de speciale kracht van de Camino. Die wreef je maar weer eens goed onder de neus dat je sommige dingen gewoon niet in je eentje voor elkaar krijgt.
 • Er waren veel redenen geweest om de Camino niet te lopen, maar ik was er toch aan begonnen. Eén dag tegelijk.
 • Ik had nog iets heel belangrijks geleerd: je moet weten wat je moet vasthouden of loslaten, maar ook wat je moet laten herleven.
 • Ik had gevonden wat ik was kwijtgeraakt: het geloof in mezelf, en het lef om risico's te nemen voor dingen die ik belangrijk vond.


donderdag 13 september 2018

Zonsondergang in Feinsum

Donderdag 13 september 2018 

Zonsondergang in Feinsum


Nijkleasterbestuur evalueert en bestuurt

Dinsdag 11 september 2018 
Interieur van de Sint-Radboudkerk van Nijkleaster in JorwertTerugblikken met het oog op de toekomst
Maandelijks komt het Nijkleaster-bestuur in de Sint-Radboudkerk van Jorwert bijeen om te vergaderen over allerlei afgeronde, lopende en komende zaken van Nijkleaster.
Eenmaal per jaar wordt de bestuursvergadering gecombineerd met een zogenoemde bestuurlijke zelfevaluatie, waarin medewerkers vooraf reflecteren op het functioneren van het stichtingsbestuur van Nijkleaster, en de bestuurders mede aan de hand van die reflecties ook hun eigen en elkaars bestuurlijk functioneren evalueren, met ook aandacht voor de kwaliteit van het Nijkleaster-bestuur als team.

Bestuursevaluatie
Vanavond komen we als bestuur om 18.00 uur bijeen in de Voorkerk van de Sint-Radboudkerk, de kloosterkerk van Nijkleaster in het Friese Jorwert.
We beginnen met een eenvoudige, doch goede maaltijd om de komende uren weldoorvoed in te gaan, voor eerst de evaluatiesessie en daarna de reguliere bestuursvergadering.
De bestuursevaluatie wordt begonnen met een ronde, waarin alle bestuurders één voor één reflecterende uitspraken doen over ons individueel en collectief functioneren. Aansluitend worden de medebestuurders in de gelegenheid gesteld informatieve vragen aan elkaar te stellen. Als we deze ronde hebben afgewikkeld, blikken we terug op de rode draden die we vanavond in alle individuele en collectieve bespiegelingen hebben gehoord. De resultaten van deze inventarisatieronde worden na vanavond schriftelijk uitgewerkt door voorzitter en secretaris, om dan in de volgende bestuursvergadering tot conclusies te komen voor afspraken en acties met het oog op het komende bestuursjaar. Zo krijgen we zicht op de vraag of we de goede dingen ook goed hebben gedaan, en hoe goed nog beter kan worden.

Bestuursvergadering
In het zakelijke deel van de vergadering dat daarop volgt, bespreken we de resultaten van alle besprekingen die bestuurders individueel of in subgroepen hebben gevoerd met partijen binnen en vooral ook buiten Nijkleaster. Er is weer veel gedaan op terreinen van bijvoorbeeld bouwplannen, Popma-exposities, fondsenwerving, organisatie-doorontwikkeling, en met betrekking tot de werkrelaties met de beroepskrachten, vrijwilligers, Kleasterlingen en de bezoekers van de Kleaster-activiteiten van Nijkleaster. 
De uren van deze boeiende avondsessie vliegen om, dus voordat we het in de gaten hebben, is het al 22.30 uur bij het afsluiten van ons laatste agendapunt van deze bestuurdersbijeenkomst.

Tijdens het vergaderen gaan ander zaken gewoon door
Ook in en rond onze kloosterkerk gaan andere zaken vanavond 'gewoon' door. Zo verblijft vanavond ook een pelgrim uit Lisse in de kloosterkerk, die hier vannacht in de kerk-refugio overnacht, om morgen weer verder te pelgrimeren over het Jabikspaad. En bij het verlaten van de kerk ontmoeten we de in hun regenkleding diep weggedoken gasten, die vanavond te gast waren bij het openluchtspel in de notaristuin van Jorwert.

zondag 9 september 2018

Oude Diep

Zondag 9 september 2018 
Runderen bij de Boerenveensche PlassenJubileumwandeling
Volgens het weerbericht belooft het vandaag mooi wandelweer te worden, zonnig en droog, dus we hebben gisteren besloten om vandaag een wandeltocht te gaan maken. Omdat Durkje en ik vandaag onze 35e trouwdag vieren, hebben we een wandelroute geselecteerd nabij Hoogeveen, de plaats waar we 5 van deze 35 jaren als gezin hebben gewoond. Kortom even een dag terug naar de tijd van het eind van de tachtiger jaren van de vorige eeuw.
Het bleek ons gisteren dat de ANWB-wandelroute met de naam 'Oude Diep' begint en eindigt bij het OV-station van Hoogeveen. Daar rijden we derhalve vanmorgen om 8:15 naar toe, zodat we daar om 9.30 uur klaar staan voor onze 17 kilometer lange wandelroute van vandaag.

Spaarbankbosch en Pesse
Vanuit Hoogeveen gaan we over het spoor in noordelijke richting naar Pesse. Daarbij komen we eerst in het Spaarbankbosch, waar we gemakkelijk de wandelroute kunnen volgen, omdat de ANWB-bewegwijzering hier - maar ook elders - prima is. Ter hoogte van de PKN-kerk van Pesse komen we - nog steeds - in het Spaarbankbosch weer uit bij de doorgaande weg van Hoogeveeen naar Pesse. De kerkdeuren staan wagenwijd open, wellicht uitnodigend voor de komende kerkdienst, dus dan zouden we deze kerk even kunnen bezichtigen. Als we de hal van de kerk in lopen, zien we dat er een andere reden is dat de kerkdeuren open staan. De kerk heeft recent een nieuwe betonvloer gekregen, dus alle deuren staan open om het beton goed te laten drogen. Het kerkorgel is ingepakt in plastic, dus verder is er niet veel te bezichtigen in deze kerk.
In Pesse willen we graag koffiedrinken, en daar blijkt de meevaller dat Restaurant 't Trefpunt een half uur eerder dan aangekondigd de deuren opent op het moment dat wij arriveren, maar het door ons gekozen jubileumgebak is momenteel niet voorradig. Na enig overleg blijkt er wel een lekker alternatief te zijn, dus dat is ook prima, kortom toch nog koffie met een feestelijke traktatie erbij.

Boerenveensche Plassen en Zwartschaap
Het is maar goed dat we hier onze koffiepauze hebben genoten, want op de rest van de route is geen horeca-voorziening (open), zo blijkt later.
Over een mooi karrenspoor gaan we over de Kleine Esch richting Boerenveensche Plassen. Er loopt een klinkerweg door het natuurgebied van de Boerenveensche Plassen, dat wij van west naar oost volgen. Links van ons loopt een kudde runderen bij één van deze Boerenveensche Plassen.
Aan de grens van dit natuurgebied kruisen we eerst de spoorlijn Hoogeveen-Assen, en daarna de Wijsterseweg, om vervolgens rechtdoor te lopen naar het Oude Diep, die hier prachtig door haar beekdal meandert. Onze wandelroute van vandaag is naar deze beek genoemd.
Eerst lopen we verder langs de oostzijde van het beekdal, en iets verderop steken we het Oude Diep weer over en gaan we verder langs de westzijde van het beekdal, over een smal pad door een langgerekt bosperceel.
Na de Oostermaat steken we het Boerenveld over, om dan via de Diepweg richting Zwartschaap te lopen. In de grote bocht tussen Zwartschaap en Stuifzand vinden we een bank met zicht op grazende koeien in het veld, waar we rusten en lunchen.

Stuifzand en Hoogeveen
Na deze picknickpauze wandelen we het dorp Stuifzand in. We blijven ook buiten het dorp dezelfde doorgaande weg volgen, tot aan de Middenveldweg aan de noordzijde van Hoogeveen.
Eerst volgen we dan het fietspad aan de noordzijde van de Middenveldweg, maar voorbij de rotonde moeten we bij het talud naar beneden, om dan aan de lage zijde ten noorden van de Middenveldweg naar het treinspoor te lopen over een met hoog gras begroeid karrenspoor.
Vlakbij het Oude Diep volgen we daarna het asfaltweggetje ten oosten van de spoorlijn, waarmee we Hoogeveen weer in wandelen ter hoogte van het OV-station.
Het is 14:00 uur als we bij onze auto arriveren, dus nog voldoende tijd om een ritje door onze voormalige woonplaats Hoogeveen te maken, waarna we via dorpen als Echten, Ruinen, Havelte en Darp weer over de autosnelweg huiswaarts keren. Om deze feestelijke dag nog een extra feestelijk tintje voor ons mee te geven, trakteren we onszelf op de terugweg nog maar eens op iets lekkers bij Luning's Restaurant op de Brink in Ruinen, het dorp waar we in de afgelopen jaren meerdere keren door zijn gekomen tijdens onze wandeldagen. En zo sluiten we deze mooie zonnige dag af, op deze zondag waarop de temperatuur de 22 graden Celsius bereikt. Heerlijk weer om een dag buiten actief te zijn.

zaterdag 8 september 2018

Handwerk van De Losse Stekken in de Sint-Vituskerk van Feinsum

Zaterdagmiddag 8 september 2018 
Handwerk-expositie van De Losse Stekken in de Sint-Vituskerk van FeinsumOpen Monumentendag
Vandaag is het de jaarlijkse Open Monumentendag. Ook de Sint-Vituskerk van Feinsum is vanmiddag opengesteld voor het publiek. Twee grote vlaggen van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en van Open Monumentendag hangen ter hoogte van de ingang van de kerk langs de Holdingawei, als uitnodiging om vandaag deze eeuwenoude dorpskerk te komen bezichtigen.
Als ik de kerk binnen ga, zijn er bijvoorbeeld al automobilisten binnen geweest die vandaag deelnemen aan een toerrit voor Mercedes-cabriolets, en ook twee fotografen van een fotoclub hebben de kerk al met hun fotoapparatuur bekeken.

De Losse Stekken
Om deze bezichtingingsdag en de kerk nog aantrekkelijker te maken, heeft de Feinsumer breiclub 'De Losse Stekken' de gelegenheid te baat genomen om tijdens deze Open Monumentendag een expositie te organiseren van allerhande handwerk, dat is gemaakt door de leden van de breiclub van ons dorp.
Dit handwerk draagt kleurrijk bij aan een gezellige sfeer in deze doorgaans gesloten dorpskerk.
De tentoonstelling bestaat uit recent werk, maar er is ook handwerk te zien van bijvoorbeeld truien die al vele jaren geleden zijn gebreid en gedragen. Daarmee biedt het tentoongestelde werk een mooi overzicht van vele jaren breicultuur.
Leuk is ook het idee om een deel van het textiel te presenteren hangend aan een lange 'waslijn', en hangend over een ouderwets houten wasrek, in het Fries ook wel 'rak' genoemd.

Kleurrijk poppenbreiwerk voor jong en oud in Feinsum


Lahore Catering gaat van start tijdens braderie in Stiens

Zaterdag 8 september 2018 
Openingsspeech bij de start van Lahore Catering in Stiens Onderwijsproject Ma'Laap van Stiens voor Lahore
Zes jaar geleden kwamen Nasir & Shabana met hun gezin vanuit de stad Lahore in Pakistan via het asielzoekerscentrum van Sint-Annaparochie naar Stiens, om in ons land een nieuw bestaan op te bouwen. Sindsdien heeft het echtpaar niet stilgezeten, want na een jaar later het inburgeringsexamen gehaald te hebben, werd begonnen met hun eerste project. In samenwerking met enkele andere pioniers van de Protestantse Gemeente van Stiens hebben ze een sponsorproject opgestart, waarmee in de Pakistaanse stad Lahore momenteel al zo'n 80 kinderen van een christelijke basisschool worden gesponsord door ruim 60 Nederlandse sponsoren. Hun project Mala'Laap is mede door hun innemende houding en door hun geloof, hoop en liefde inmiddels een doorslaggevend succes geworden, waar een grote groep sponsoren van harte haar bijdrage aan levert.

Lahore Catering in Stiens
Ondertussen hebben Shabana & Nasir zich in de afgelopen jaren steeds verder geprofessionaliseerd in hun tweede project, namelijk het bereiden, verkopen en uitserveren van Pakistaanse maaltijden en hapjes voor groepsbijeenkomsten. De opbrengst van deze maaltijdcomponenten werd grotendeels geschonken aan het opstarten van het onderwijssponsorproject Ma'Laap.
Nu - enkele jaren later - is het enerzijds zover dat het sponsorproject zelfstandig kan draaien op de bijdragen van sponsoren, en is het anderzijds zover dat Nasir & Shabana klaar zijn om de volgende stap in hun professionele loopbaan in Nederland te kunnen maken. Die doorstart wordt vandaag onder grote belangstelling op de braderie gemaakt met de officiële opening van Lahore Catering in Stiens.


Officiële opening op de braderie van Stiens
Lahore Catering heeft vandaag een grote stand op de braderie van Stiens, waarop Pakistaans wordt gekookt, waar een Pakistaanse meeneemmaaltijd kan worden gekocht, en waar zoete en hartige Pakistaanse hapjes staan, waarmee de passerende braderie-bezoekers worden verwend. Ondertussen delen de kinderen van de aanwezige Pakistaanse gezinnen mooie flyers uit, waarop het catering-aanbod van Lahore Catering wordt gepromoot.
Bij de officiële start van Lahore Catering wordt gespeecht, een zegenbede uitgesproken, alle vrienden van Lahore Catering worden bedankt, en dan wordt het lint doorgeknipt, waarmee Lahore Catering met applaus van het publiek feestelijk van start is gegaan.

Maak kennis met de heerlijke Pakistaanse keuken
Lahore Catering verzorgt vanaf vandaag originele Pakistaanse buffet-maaltijden. Deze bijzondere cateringservice komt tegemoet aan speciale wensen bij allerlei evenementen, zoals bijvoorbeeld: huwelijksfeesten, verjaardagen, conferenties, jubilea en bedrijfsfeesten. Alles wordt gemaakt van verse ingrediënten.
Lahore Catering verzorgt ook workshops waarin je kennis kunt maken met de Pakistaanse keuken, door het koken en eten van een Pakistaanse maaltijd. Dat kan ook bij je thuis of in de bedrijfskeuken van je organisatie.


Er is bij Lahore Catering een ruime keus aan Pakistaanse maaltijdcomponenten, waarbij vooral wordt aangesloten op je speciale wensen. En voor wie dat wil, is het ook mogelijk om de maaltijd of het feest te omlijsten met Pakistaanse live muziek en met verrassende goocheltrucs. Vooraf wordt goed met elkaar overlegd wat de vraag is en wat Lahore Catering kan en gaan leveren om het geheel tot een succes te maken.
In Stiens prijzen wij ons gelukkig dat Lahore Catering zich met passie heeft verbonden aan Stiens, en wij wensen Shabana & Nasir veel succes met hun Lahore Catering.


vrijdag 7 september 2018

Boekpresintaasje fan Biografy oer A.M. Wybenga yn Nijewier

Freed 7 september 2018
Jan Minno Rozendal krijt syn biografy fan Jehannes Bakker
Jan Minno Rozendal oer Anders Minnes Wybenga
Nei in lange tiid fan tarieding, boarne-ûndersyk, skriuwen, lêzen en werskriuwen is it hjoed dan sa fier dat de Fryske flagge út kin by sealesintrum Nij Sion yn it Fryske Nijewier.
In grutte groep minsken – folle mear as tocht - is ôfreizge nei Nij Sion om de feestlike boekpresintaasje by te wenjen fan de nije biografy oer de Fryske dichter en skriuwer Anders Minnes Wybenga, dy’t skreaun is troch de Fryske histoarikus Jan Minno Rozendal (1979), soan fan de Fryske skriuwers Corry Rozendal-Boelens (1946) en Anders Minnes Rozendal (1946), en oerpakesizzer fan Anders Minnes Wybenga (1881-1948).

Earste eksimplaar foar de wethâlder
Utjouwer fan dizze nije biografy is de Kristlik Fryske Folksbibleteek (KFFB), dat KFFB-ferieningsfoarsitter Jehannes Bakker iepenet healwei de middei dizze presintaasje-gearkomste, alhiel optein dat der safolle minsken ôfkommen binne op dizze moaie middei.
It KFFB-bestjoer hat it duo Eaglefield nûge om wilens dizze gearkomste in tal moaie lieten te sjongen. Hja sjonge foar ús ûnder oare harren Sinneliet en In Psalm.
Dan wurdt Pytsje de Graaf-van der Meer nei foaren frege. As wethâlder fan dizze gemeente Dongeradeel krijt hja fan foarsitter Bakker it earste eksimplaar oanbean fan de nije biografy. Yn har tankwurd seit hja tige nijsgjirrich te wêzen nei de ynhâld fan dizze nije publikaasje. Ek priizget wethâlder De Graaf de KFFB dat De Fryske Boekeklub jonge skriuwers lykas Jan Minno Rozendal de kâns jout om harren pinnefruchten te publisearjen.
Pytsje de Graaf en Jehannes Bakker

Twadde eksimplaar foar de histoarikus-skriuwer
It twadde eksimplaar wurdt dêrnei troch de KFFB-bestjoersfoarsitter oanbean oan de biograaf Jan Minno Rozendal. 
Foardat dizze ûndersiker-skriuwer it wurd krijt, harkje wy nei in tal deklamaasjes fan Akke Brouwer, dy’t yn dit programmablokje dichtwurk van Anders Minnes Wybenga útsprekt, bygelyks it gedicht ‘Jou my”( wat bliids fan blommen mei; en wat ljocht fan lieten mei).
Dan krijt biograaf Jan Minno Rozendal it wurd oer syn nije biografy ‘Yn eigen taal’.
Jan Minno fertelt dat hy fan de KFFB de opdracht krige om yn it ramt fan Ljouwert Kulturele Haadstêd 2018 dizze biografy te skriuwen. Rozendal hat skiednis studearre, mei ek ‘Biografie’ as stúdzjefak.
Rozendal seit dat wy hjir yn Nij Sion op in wichtich plak binne yn it libben fan A.M. Wybenga, want hjir op dit plak yn Nijewier stie foarhinne It Lokael, dêr’t Anders Minnes Wybenga yn de Nijewierster tsjerklike Jongfeinteferiening as fyftjinjierrige it fûnemint krige foar syn trije identiteiten, nammentlik: Kristen, Fries en Dichter. Dit wie de tiid en it plak foar Anders Minnes Wybenga om sels gedichten en ferhalen te skriuwen, yn it Frysk! Dat wie bysûnder, om’t it brûken fan de Fryske taal yn tsjerke net gewoan wie. Mar Anders Minnes Wybenga, skreau yn it Frysk, en presintearre syn foardrachten yn it Frysk.
Dit earste blok fan de presintaasje wurdt efkes opfolge troch in tal lieten fan it duo Eaglefield, lykas it liet ‘Jûntiid’. Mar hja leare ús ek in nij liet, mei de titel ‘Lân’, dat skreaun is troch Anders Minnes Wybenga, en dat op muzyk set is troch Geart van der Heide.
Presintaasje fan Jan Minno Rozendal
Ynfloeden en konflikten foarmje de rjochtlinige dichter-skriuwer
Nei dit muzikaal intermezzo giet Jan Minno Rozendal fierder mei syn presintaasje oer syn oerpake Wybenga. Hy fertelt oer de frekwinte kontakten fan Wybenga mei de Fryske dûmny Wumkes, ek al sa’n foarman fan it brûken fan de Fryske taal yn tsjerke. Wumkes hat grutte ynfloed hân op it libben en op it wurk fan Wybenga.
Anders Minnes Wybenga begûn as skriuwer fan it tydskrift ‘Yn ús eigen tael’, en waard letter as opfolger fan Wumkes de samler fan dit tydskrift. Yn de jierren tusken 1908 en 1923 wurke Wybenga oan it muoisume proses fan syn eigen Fryske beriming fan alle Psalmen.
Fierders fertelt histoarikus Rozendal oer in tal konflikten fan Wybenga, mei bygelyks De Jongfryske Mienskip (oer skriftuer as geastlik fûnamint), mei E.B. Folkertsma (oer it KFS en har tydskrift) en mei it Grifformeard Frysk Selskip (oer syn konservativere opstelling dat it Frysk dochs better mar net yn tsjerke brûkt wurde moast).

Biografy is no te keap
Oaremoarn is it 70 jier lyn dat Anders Minnes Wybenga ferstoarn is. Dizze ‘Soan fan Fryslân’ is hjir yn de omkriten fan Nijewier noch lang net fergetten, mar bûten dizze regio ken men dizze dichter-skriuwer net sa goed (mear). Wybenga fertsjinnet 70 jier nei syn ferstjerren alle oandacht, dat wy priizgje ús dat ús feriening KFFB mei Jan Minno Rozendal hjoed dizze moaie biografy fan Anders Minnes Wybenga presintearret.
Nei dizze presintaasje folget noch in deklamaasje fan Akke Brouwer, oer it gedicht fan Wybenga: ‘De tún’ (1946), en oer syn ‘Ek as ik swij’ (hâld ik myn idealen) (1934).
As foarsitter Bakker alle minsken tank sein hat foar harren ynbring, giet it boekediske iepen, en kinne de belangstellenden yn de seal de nije biografy oer Wybenga fuortendaliks keapje. Nei de noflike gearsit kuierje de oanwêzigen dan Nij Sion út, mei it tsjokke boek yn ’e hân. Ik kin jo it keapjen fan dizze weardefolle biografy oer de bysûndere Anders Minnes Wybenga fan herten oanrekommandearje!
Monumint foar Anders Minnes Wybenga yn Nijewier

donderdag 6 september 2018

Eerste opening Hogeschooljaar NHL Stenden Hogeschool

Donderdag 6 september 2018 
Grote belangstelling van studenten voor het gastcollege van Nienke PlasGastcollege met muziek
Nienke Plas
Vandaag is het een heuglijke dag, want voor het eerst sinds het bestaan van de pas sinds vorige week bestaande nieuwe 'NHL Stenden Hogeschool' wordt haar hogeschooljaar officieel geopend.
Na de woorden van welkom door Erica Schaper, voorzitter van het College van Bestuur, verzorgt Nienke Plas voor een publiek van honderden studenten en hogeschoolmedewerkers een gastcollege. Nienke is een bekende - onder jongeren populaire - Nederlandse YouTuber en presentatrice. In haar gastcollege gaat ze in op onderwerpen als de invloed van social media op haar en op ons leven, en vertelt ze hoe ze om gaat met alle (media)aandacht die ze tot nu toe heeft gekregen.
Daarna verzorgt de Friese gitarist-zanger de muzikale omlijsting.

Zorg voor student en omgeving
Vervolgens is aan Erica Schaper de eer om als eerste voorzitter van het eerste College van Bestuur het eerste hogeschooljaar (2018-2019) van onze nieuwe fusiehogeschool te openen.
Daarbij staan we met haar ook stil bij het overlijden van alle studenten en medewerkers in het afgelopen jaar, ook van het nog zo recente tragische overlijden van een studente van onze hogeschoolvestiging in Emmen. Erica Schaper: "Deze week staat de wereld even stil. Dan is alles ineens relatief. Dan gaat onze aandacht vooral uit naar de zorg voor onze studenten, en voor hun omgeving".
Na een moment van gepaste stilte, gaan we toch verder met dit middagprogramma. Erica Schaper benoemt enkele karakteristieken van onze nieuwe hogeschool, zoals Multicampushogeschool, Design Based Education en onze Zwaartepunten: Vital Regions, Smart Sustainable Industries en Service Economy.
De hogescholenfusie van de voormalige NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool kun je beschouwen als een transitieproces, als een inspirerende reis, waarvoor geen reisgids bestaat. Er is hard gewerkt om de fusie te realiseren, met als resultaat dat we vandaag de opening van ons hogeschooljaar 2018-2019 met een enthousiast applaus bezegelen.

What .... if ....
Aansluitend volgt een Design Based Intermezzo, dat wordt verzorgd door NHL Stenden Hogeschool-docent Erik Prins, tevens consultant op het gebied van Business Model Innovation.
Erik benadrukt het belang van de verbinding tussen werkveld en onderwijs, tussen organisaties en studenten.
We zouden vooral onzekerheden moeten omhelzen, want die inspireren je om met nieuwe ideeën te komen. Zo start bijvoorbeeld elk nieuw ontwerp met de uitdaging van: Wat ... als ....

Beweeg mee & Bouw mee!
Professor Jan Rotmans
Volgende gastspreker is Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde en Duurzaamheid.
Hij spreekt met name over fundamentele wijzigingen in onze samenleving:

 • Wij maken onderdeel uit van een snelle, revollutionaire evolutie.
 • Alles draait om data.
 • We moeten vóóruit, naar het 'digitale touwtje door de voordeur'.
 • Als we onze stelsels herijken, hebben we chaos. Probeer daar vooral de leuke dingen van te zien. Chaos heb je nodig om te veranderen.
 • Waarom vertrouwen we elkaar niet meer? We moeten elkaar weer leren vertrouwen.
 • De disruptieve burger en student wil steeds meer zelf organiseren.
 • De nieuwe maak-industrie zie ik floreren. Dat wordt de kurk van de samenleving.
 • We gaan naar gepersonaliseerd onderwijs. Iedere student gaan we dus ongelijk behandelen.
 • Alles draait om kwaliteit en rendement.
 • We moeten studenten opleiden voor: dynamiek, verandering, onzekerheid en wendbaarheid.
 • De nieuwe student wil multi-/interdisciplinair worden opgeleid.
 • De hogeschool moet een innovatiecampus worden.
 • Docenten moeten zich aantrekken dat wij de meest gedemotiveerde studenten hebben, maar die studenten moeten zich dat zelf ook aantrekken.
 • Houd je organisatie zo eenvoudig mogelijk.
 • Wees dienstbaar aan het onderwijs.
 • Maak van Design Based Education geen dogma.
 • 99% van de op universiteiten gecreëerde kennis wordt niet gebruikt.
 • Academici blijf je wel nodig hebben, maar zij moeten zich gaan verhouden tot de maakindustrie.
 • Beweeg mee.
 • Bouw mee.


Nelson Mandela als rolmodel
Ambassadeur Geoff Doidge
En dan, aan het eind van dit middagprogramma volgt nog een bijzondere, indrukwekkende toespraak, van Geoff Doidge, de Zuid-Afrikaanse ambassadeur in het Thaise Bangkok.
Geoff Doidge was 16 jaar actief in het ANC, en ook minister in het kabinet van Nelson Mandela.
Doidge spreekt over Internationalisation & Education, en laat daarbij op imponerende wijze merken hoezeer hij is geïnspireerd door Nelson Mandela.
Geoff Doidge prijst NHL Stenden Hogeschool voor de dynamiek die hij nu al in onze nieuwe hogeschool heeft aangetroffen.
Hij noemt Nelson Mandela als het rolmodel voor tolerantie, vergeving, zelfbevrijding; karakteriseert hem als vrijheidsstrijder, en noemt wijlen Mandela één van de grootste morele leiders die hij kent.
Verder roemt hij NHL Stenden Hogeschool om de belangrijke rol die onze hogeschool met haar hogeschoolvestiging in Zuid-Afrika vervult. En van onze alumni geeft hij aan dat onze afgestudeerden hoog gewaardeerd worden om hun eigenschappen.