donderdag 13 september 2018

Nijkleasterbestuur evalueert en bestuurt

Dinsdag 11 september 2018 
Interieur van de Sint-Radboudkerk van Nijkleaster in JorwertTerugblikken met het oog op de toekomst
Maandelijks komt het Nijkleaster-bestuur in de Sint-Radboudkerk van Jorwert bijeen om te vergaderen over allerlei afgeronde, lopende en komende zaken van Nijkleaster.
Eenmaal per jaar wordt de bestuursvergadering gecombineerd met een zogenoemde bestuurlijke zelfevaluatie, waarin medewerkers vooraf reflecteren op het functioneren van het stichtingsbestuur van Nijkleaster, en de bestuurders mede aan de hand van die reflecties ook hun eigen en elkaars bestuurlijk functioneren evalueren, met ook aandacht voor de kwaliteit van het Nijkleaster-bestuur als team.

Bestuursevaluatie
Vanavond komen we als bestuur om 18.00 uur bijeen in de Voorkerk van de Sint-Radboudkerk, de kloosterkerk van Nijkleaster in het Friese Jorwert.
We beginnen met een eenvoudige, doch goede maaltijd om de komende uren weldoorvoed in te gaan, voor eerst de evaluatiesessie en daarna de reguliere bestuursvergadering.
De bestuursevaluatie wordt begonnen met een ronde, waarin alle bestuurders één voor één reflecterende uitspraken doen over ons individueel en collectief functioneren. Aansluitend worden de medebestuurders in de gelegenheid gesteld informatieve vragen aan elkaar te stellen. Als we deze ronde hebben afgewikkeld, blikken we terug op de rode draden die we vanavond in alle individuele en collectieve bespiegelingen hebben gehoord. De resultaten van deze inventarisatieronde worden na vanavond schriftelijk uitgewerkt door voorzitter en secretaris, om dan in de volgende bestuursvergadering tot conclusies te komen voor afspraken en acties met het oog op het komende bestuursjaar. Zo krijgen we zicht op de vraag of we de goede dingen ook goed hebben gedaan, en hoe goed nog beter kan worden.

Bestuursvergadering
In het zakelijke deel van de vergadering dat daarop volgt, bespreken we de resultaten van alle besprekingen die bestuurders individueel of in subgroepen hebben gevoerd met partijen binnen en vooral ook buiten Nijkleaster. Er is weer veel gedaan op terreinen van bijvoorbeeld bouwplannen, Popma-exposities, fondsenwerving, organisatie-doorontwikkeling, en met betrekking tot de werkrelaties met de beroepskrachten, vrijwilligers, Kleasterlingen en de bezoekers van de Kleaster-activiteiten van Nijkleaster. 
De uren van deze boeiende avondsessie vliegen om, dus voordat we het in de gaten hebben, is het al 22.30 uur bij het afsluiten van ons laatste agendapunt van deze bestuurdersbijeenkomst.

Tijdens het vergaderen gaan ander zaken gewoon door
Ook in en rond onze kloosterkerk gaan andere zaken vanavond 'gewoon' door. Zo verblijft vanavond ook een pelgrim uit Lisse in de kloosterkerk, die hier vannacht in de kerk-refugio overnacht, om morgen weer verder te pelgrimeren over het Jabikspaad. En bij het verlaten van de kerk ontmoeten we de in hun regenkleding diep weggedoken gasten, die vanavond te gast waren bij het openluchtspel in de notaristuin van Jorwert.

Geen opmerkingen: