vrijdag 29 april 2011

Visitatiedag voor Vrijetijdsmanagement

Donderdag 28 april 2011

Vandaag krijgt de opleiding Vrijetijdsmanagement van Stenden hogeschool te Leeuwarden de gelegenheid om haar kwaliteiten aan te tonen voor een externe Visiterende en Beoordelende Instantie. Volgens voorschrift in het hoger onderwijs wordt elke opleiding in het hoger onderwijs om de zes jaar gekeurd. Dit jaar is Vrijetijdsmanagement aan de beurt om haar wettelijk keurmerk, ofwel haar accreditatie opnieuw aan te vragen. Het zijn steeds wederkerende hoogtijdagen van opleidingen, waaraan vol verve wordt gewerkt.

Alle aspecten van de opleiding zijn in het afgelopen jaar geëvalueerd en daarvan is een evaluatierapport opgesteld, dat vandaag dient als uitgangspunt voor de visitatie door een gezaghebbende, onafhankelijke auditcommissie. Dit visitatiepanel bestudeert allemaal andere onderliggende documenten van de afgelopen jaren en gaat gedurende de hele dag in gesprek met allerlei stakeholders van deze opleiding, zoals: management team, studenten, college van bestuur, alumni, docenten en werkveldvertegenwoordigers. Bij deze audit ben ik vandaag betrokken bij de briefings en debriefings, waarmee alle betreffende groepen worden voorbereid en na afloop met elkaar in gesprek gaan over de ins en outs van de achtereenvolgende interviews. Aan het eind van de dag verzorgt de visitatiecommissie een korte feedbacksessie, waarin de voorzitter van het auditteam aangeeft dat deze opleiding een zeer te waarderen bijdrage levert aan de noordelijke economie van ons land.

De gesprekken van vandaag leveren naast alle beschikbare gegevens ook weer nieuwe informatie, die onze hogeschool en haar opleidingen vervolgens weer gebruiken in ons kwaliteitszorgsysteem. Vandaag heeft deze opleiding vol trots haar resultaten gepresenteerd en aangetoond wat deze hogere beroepsopleiding voor de vrijetijdssector zo bijzonder maakt.

woensdag 27 april 2011

Maitiid tusken Bûtenskilwei en Middelsédyk

Woansdei 27 april 2011

As ik betiid op 'e jûn oer de Middelsédyk fan Froubuorren nei Stiens ryd, falt myn each op de giele greiden tusken de Bûtenskilwei en de Middelsédyk, ûnder de reek fan Stiens.
Yn dizze greiden tilt it op fan de hynsteblommen.
De ieuwenâlde doarpstsjerke (Sint-Vitustsjerke) mei har heechopgeande dûbele rige linebeammen der om hinne stekt der grutsk boppe út as wie it har kroantsje op dizze goudgiele greiden.

Bestuursvergadering Stichting Jabikspaad Fryslân

Dinsdag 26 april 2011

De openingsmaand van het 'Pelgrimsinformatiecentrum Sint Jacob' is al bijna weer voorbij. Ruim twee weken na de openingsfestiviteiten van dit nieuwe pelgrimsinformatiecentrum in Sint Jabik komt het bestuur van de Stichting Jabikspaad Fryslân weer bijeen in de sfeervolle Jacobshoeve van Douwe & Klaske Wijbenga in Sint-Jacobiparochie.

Na een terugblik op de diverse verslagleggingen van en op de acties na de afgelopen bestuursbijeenkomst, besteden we aandacht aan enkele routezaken, financiële zaken, ingekomen stukken waaruit acties voortvloei(d)en en aan de public relations omtrent het Jabikspaad.

Een aanmerkelijk deel van de vergadertijd wordt besteed aan het evalueren van de voorbereidingen en van de uitvoering van de drie openingsdagen van het nieuwe pelgrimsinformatiecentrum. Behoudens enkele zaken die beter en mooier hadden gekund, zijn we bijzonder tevreden over de prachtige dagen die we samen met alle samenwerkingspartners en samen met meer dan 700 deelnemers van onze activiteiten hebben beleefd. De positieve reacties van onze gasten spreken boekdelen. Dit was een groot succes en is het resultaat van goede keuzes, van de grote inzet van alle medewerkers en van een aantrekkelijk programma van deze eerste Friese Jacobsdagen.

We zijn blij dat we als Stichting Jabikspaad Fryslân samen met de Stichting Alde Fryske Tsjerken, met Stichting De Groate Kerk, met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob en in goede samenwerking met allerlei andere locale, provinciale en landelijke organisaties in staat zijn geweest om zo'n mooi programma aan te bieden, waar zoveel mensen op af zijn gekomen en dat ook qua media volop in de belangstelling heeft gestaan. Het is een goed begin van onze hopelijk succesvolle en duurzame samenwerking in deze Friese startplaats, voor wie fietsend of wandelend wil pelgrimeren naar het Spaanse Santiago de Compostela.

Tulpenstreken trekken strepen over de zeeklei bij Noorderleeg

Paasmaandag 25 april 2011

Dit zijn de dagen waarop de tulpen in bloei staan. Of je nu door Fryslân, door Flevoland of door Noord-Holland rijdt; overal passeer je links en rechts grote percelen met bloeiende tulpen in allerlei kleuren.

Aan de zuidvoet van de Waddenzeedijk, bij het Friese Noorderleeg trekken witte en rode tulpen hun lange strepen over de Bildtse klei.

maandag 25 april 2011

Belijdenisdienst voor Pieter op Paasmorgen

Paaszondag 24 april 2011


Tussen de 500 en 600 kerkgangers zijn vanmorgen tussen 10.00 uur en 10.30 naar De Hege Stins in Stiens gekomen om samen feest te vieren ter gelegenheid van het feit dat vandaag op deze zonnige Paasmorgen twaalf jonge leden van onze Protestantse Gemeente van Stiens belijdenis van hun geloof zullen afleggen in het midden van onze kerkelijke gemeente. De voorganger in deze kerkdienst is dominee Jaap Overeem, organist is Han Giesing en verder wordt muzikale medewerking verleend door onze gemeenteband United, deze keer met oud-Stienser Jorick Feenstra als gastpianist. Voor ons als ouders is dit een bijzondere dag, want onze zoon Pieter is vandaag één van de twaalf jongeren die belijdenis gaat doen. Na alle spanning en verdriet in onze familiekring in de afgelopen weken, is dit weer een teken van geloof, hoop en liefde, voor het heden en in de toekomst.


We starten met een medley van twee liederen, die zo mooi het belijden en Pasen paren: "Mijn Jezus, ik hou van U' en 'Sta op! Een morgen ongedacht', afwisselend begeleid door United en het kerkorgel. Kerkenraadsvoorzitter Martin Jansen Klomp heet iedereen als ouderling van dienst welkom en geeft de leiding in handen van onze predikant. We zingen "Create a clean heart" en 'Heer, ik kom tot U', waarna het 'kind van de zondag', de voorganger en de gemeente afwisselend de woorden van bemoediging en groet naar elkaar uitspreken. De jongste kinderen gaan even naar de kindernevendienst en wij zingen het Paaslied 'Christus onze Heer verrees'. Vervolgens zingt dominee Jaap samen met de huisband United Opwekkingslied 670: 'Gekomen in Gods huis'.


De sessie rond doop en belijdenis wordt voorafgegaan door een mooi getuigenis van Wia Haitsma, één van de belijdeniscatechisanten. Na het gebed om de Heilige Geest, het lezen uit het Evangelie van Johannes, het zingen van 'De rivier' en de uitleg van Jaap Overeem over water, doop, belijdenis en opstanding zingen we als geloofsbelijdenis het 'Ik geloof in God de Vader', in de Opwekkingsversie. Na de Bijbellezingen uit het Evangelie van Johannes en het getuigenis van Paulus uit zijn Brief aan de Romeinen wordt Erik Buurstra gedoopt en ontvangt hij Gods Zegen van doop en belijden. Aansluitend volgt het zegenen van alle andere elf belijdeniskandidaten. Eén voor één ontvangen ze van dominee Overeem de Zegen, na het uitspreken van hun persoonlijke belijdenistekst. Voor Pieter verwijst dominee Jaap Overeem naar zijn onlangs overleden pake en geeft hij aan Pieter als belijdenistekst de bijbelwoorden mee, die ook de basis vormden voor de rouwdienst van pake: 'Prijs de Heer, jouw ziel, vergeet niet één van zijn weldaden' (naar Psalm 103:2). Zo worden 'pake en pakesêger' met heil en zegen aan elkaar verbonden. Na de inzegening beantwoorden alle nu belijdende leden de vraag om Jezus in hun leven te volgen met een hartverwarmend ja-woord.


Deze kinderen van God worden vervolgens welkom geheten in de Kerk van Christus, wereldwijd en in ons midden. Daarna zingen we 'Ik zeg het allen, dat Hij leeft'. De twaalf belijdeniskaarsen worden aangestoken aan de zojuist ook binnengedragen nieuwe Paaskaars en dan spelen en zingen twee huisgenoten van Wia Haitsma het Opwekkingslied 'Ik wil heel dicht bij U zijn' als muzikaal kado. We begonnen met een 'zing in' en eindigen na het dankgebed en de collecte met een 'zing uit'. Eerst zingen we 'Vreugde, vreugde, louter vreugde' en daarna zingen de nieuw-belijdende leden samen met dominee Jaap en United het Opwekkingslied 'Adonai'. En tenslotte wordt voorafgaand aan de met een Amen-zang beaamde wegzendingszegen het geliefde Paaslied 'U zij de glorie' hartstochtelijk gezongen.

Buiten is het nog steeds prachtig weer, dus het twaalftal gaat op aanraden van de predikant naar buiten, om op het plein vóór het kerkgebouw door de honderden passerende kerkgangers te worden gefeliciteerd met deze belangrijke dag in hun leven.

Landelijke Herdenking Tsjernobyl 25 jaar later

Stille Zaterdag 23 april 2011

Om 8.00 uur arriveren Durkje en ik in het nieuwe Gebouw X van de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. We zijn hier vandaag met het oog op de landelijke herdenkingsdag ter gelegenheid van het feit dat het aanstaande dinsdag 25 jaar geleden is dat we werden geconfronteerd met de kernramp in het Oekraïense Tsjernobyl. Eerst bezoeken we hier de bijzondere Duitse expositie van IBB Dortmund: '24 Jahre nach Tschernobyl - Mensche - Orte - Solidarität'. De 200 deelnemers van deze herdenkingsdag arriveren tussen 8.30-9.30 uur. De herdenkingsactiviteiten vinden plaats in het hoofdgebouw van Windesheim. Organisatoren van deze landelijke herdenking zijn: de Stichting Rusland Kinderhulp (SRK), het Landelijk Platform Hulp aan Tsjernobyl-kinderen (LPHT) en de twee organisaties die ik representeer: VUconnected en het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

SRK-voorzitter Klaas Koops opent de plenaire zitting in het auditorium en geeft dan de leiding over aan dagvoorzitter Esmé Wiegman (Christenunie-lid van de Tweede Kamer). Daarna volgen eerst de groetwoorden van Elena Gritsenko (ambassadeur van Wit-Rusland) en Ilya Kvas (plaatsvervanger van de ambassadeur van Oekraïne). De ambassadeur van Wit-Rusland spreekt over de tragiek van de kernramp, die zoveel levens jarenlang heeft veranderd, en ze spreekt haar dank uit voor alle geboden humanitaire hulp, met name ook de hulp van al die Nederlandse gastouders, die de Witrussische kinderen hier in Nederland behandelden alsof het hun eigen kinderen waren. Ilya Kvas vertelt namens de ambassadeur van Oekraïne dat zijn land nog steeds werkt aan de afwikkelingvan de vele projecten die voorvloeien uit de kernramp van 25 jaar geleden en ook Kvas spreekt zijn dank uit voor de door ons geboden humanitaire hulp.


Dan volgt keynote speaker professor dr. Lucas Meijs (hoogleraar Vrijwilligerswerk aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) met zijn toespraak genaamd: 'Vrijwilligerswerk en civil society'. Meijs spreekt over de karakteristieken en de kracht van het Nederlandse vrijwilligerswerk en geeft daarbij allerlei tips voor aanpassing, doorgroei en verbetering van vrijwilligerswerk in de Nederlandse samenleving. In het tweede halfuur gaat hij in gesprek met de aanwezigen aan de hand van de vele vragen die hem door de deelnemers in de zaal worden gesteld. Meijs adviseert ons om regelmatig de vraag te stellen of we als vrijwilligersorganisatie nog wel de goede dingen doen en of we nog wel gelukkig zijn met wat en hoe we dat doen. 'Blijf niet hangen in de traditie van je vrijwilligersorganisatie', is één van zijn boodschappen vandaag.


Na deze lezing volgt een Paneldiscussie met de volgende vier panelleden: Pieter Omzigt (CDA-2e Kamerlid en lid van de Raad van Europa), Johan van Dongen (LPHT-voorzitter), Geert Metselaar (SRK-bestuursadviseur) en Franka Hummels (schrijfster en journalist). Daarna worden vier korte presentaties verzorgd door achtereenvolgens: Heinze Tolsma (één van de initiatoren van de hulp aan Wit-Rusland), Henk Kerssies (over agrarische projecten in Wit-Rusland), Ria Schraverus (oprichter van de Stichting Weeshuizen Belarus) en Ton de Mei (over het humanitaire werk van Stichting Spoetnik in Oekraïne). Na afloop biedt auteur José Hennekam de door hem met Renata Oosterveen geschreven roman "Pjotrs Borsjt" aan. Daarna komt Tania Makarewich op het podium. Ze is een jonge Witrussiche vrouw, die vertelt over haar persoonlijke ervaringen tijdens haar kinder- en jeugdjaren, opgroeiend en wonen in het door de kernramp besmette gebied.


Vervolgens introduceer ik Anatoly Greben en zijn tolk Inna Karpowich. Anatoly Greben is in Wit-Rusland verantwoordelijk voor bijbelverspreidingsprojecten in de door Tsjernobyl getroffen gebieden in voornamelijk het zuiden van Wit-Rusland. Het NBG lanceert vandaag samen met SRK een hulpverleningsproject, genaamd 'Echo voor Tsjernobyl'. Dit project beoogt het mogelijk te maken en te houden dat het bijbelverpreidingswerk van en door het Witrussische bijbelgenootschap verder en duurzaam kan worden uitgebouwd.


In de lunchpauze kunnen de gasten kennis nemen van de ruim 20 informatiestands in de centrale hal en we bieden de gelegenheid voor 'Meet and Greet' met het ambassadepersoneel en met de andere 40 Witrussische gasten die deze bijeenkomst bijwonen. Ook kunnen de deelnemers hun "Wens van Zwolle" formuleren en indienen en tussen de bedrijven door kan worden geluncht. Ontmoeting en goede gesprekken staan hier centraal en daar wordt ook volop gebruik van gemaakt.


Het middaggedeelte begint met twee presentaties. De eerste is van Franka Hummels. Ze is de schrijfster van het onlangs gepubliceerde boek 'De Generatorgeneratie', het resultaat van interviews die ze hield onder de kinderen van het kernrampjaar 1986, die nu volwassen zijn geworden. Franka durft gerust te stellen dat de Nederlandse kinderopvangprogramma's voor Witrussische gastkinderen in Nederland voor deze kinderen van onschatbare waarde zijn. Eén van de geïnterviewden vertelde haar nota bene: 'Ik heb alles aan Tsjernobyl te danken'. Dat klinkt wrang, maar zo wordt het dus door deze kinderen wel ervaren.
Tweede spreker is Vladimir Kleiner, twintig jaar lang directeur van een Witrussisch kindertehuis in de regio (oblast) Gomel geweest. Hij vraagt ons vooral niet weg te gaan uit Wit-Rusland, want de Witrussische kinderen- vooral de zieke - hebben onze hulp nog nodig. Hij geeft aan dat de kinderen die in Nederland enkele weken te gast zijn, goed om zich heen kijken en op grond daarvan een eigen levensstijl bepalen en met hun Nederlandse ervaring bewuste keuzes voor hun eigen leven maken.


Voordat dagvoorzitter Esmé Wiegman het middagprogramma afsluit, volgt nog een reflectie door Geert Metselaar en Johan van Dongen op de vandaag ingediende "Wensen van Zwolle', een samenvatting van de toekomstwensen en -dromen van de deelnemers. Tot slot reageert de Witrussische ambassadeur Elena Gritsenko op deze wensen, dromen en reflecties. Gritsenko geeft aan dat haar nog zo jonge land onderweg is naar democratie en ze uit haar waardering voor de productieve en constructieve woorden die hierover vandaag ook zijn uitgesproken. Ze roept ons op vooral door te gaan met onze humanitaire hulpprogramma's en dat zij van harte bereid is om ons daarbij te faciliteren waar dat gewenst en noodzakelijk is. Een mooie afsluiting van "De Wens van Zwolle'.


Dan gaat de deur van het auditorium open en komt een grote groep Witrussische kinderen binnen. Zij verblijven momenteel enkele weken in Hollandscheveld en komen ons hier in de zaal met drie Witrussische liederen toezingen, afsluitend met het in het Russisch gezongen lied: 'Lees je Bijbel, bid elke dag, ... dat je groeien mag'. LPHT-voorzitter Johan van Dongen spreekt de afsluitende woorden uit en de bijeenkomst wordt afgesloten met het in het Russisch uitgesproken gebed 'Onze Vader'. Daarna nemen velen van de geboden gelegenheid gebruik om nog lang na te blijven voor een meer informele ontmoeting met alle aanwezigen. Met grote dank voor ieders inzet en belangstelling mogen we terugzien op een buitengewoon interessante en geslaagde herdenkingsdag.

vrijdag 22 april 2011

Meditatief voor Tsjernobyl en Wit-Rusland

Goede Vrijdag 22 april 2011


God keek naar alles wat Hij had gemaakt
en zag dat het zeer goed was.
(Genesis 1:31)God voltooide de hemel en de aarde in al haar rijkdom. Een mooie geschiedenis. Wereldwijd, in alle culturen verteld door mensen, aan mensen. Een prachtige wereld, waarin we tijdens lange wandelingen op de scheiding van aarde en water zo gelukzalig kunnen dagdromen. Natuur, te kust en te keur. En God zag dat het goed was. Zag u dat ook? Zie jij dat nog?


Tsjernobyl, 26 april 1986. Dit jaar al weer 25 jaar geleden. Een nucleaire ramp. Levensgevaarlijke radioactieve besmetting van aarde en water in Oekraïne, in Wit-Rusland, in grote delen van Europa. Wij verwachtten toen ons eerste kind. In Nederland mochten koeien niet meer buiten grazen. We werden gewaarschuwd voor vervuilde bladgroente. Is dit dan de wereld die wij aan onze kinderen doorgeven? Ja, vruchtbaar waren we, en talrijk zijn we geworden. We bevolkten de aarde en brachten haar onder ons gezag. En we heersten over de aarde, maar hadden we de aarde niet beter kunnen dienen?


Ook dit jaar gaan medewerkers van het Witrussisch Bijbelgenootschap weer op bezoek bij zieken, invaliden, kinderen, armen en ouderen in het zuiden van Wit-Rusland. Ze komen in ziekenhuizen, in revalidatiecentra, in scholen en in kerkgemeenschappen, bij de inwoners van dit door de mens vervuilde, verlaten gebied. Zij zorgen ervoor dat Bijbels en Bijbelverhalen de achtergebleven mensen daar bereiken. Het NBG dient het Witrussisch Bijbelgenootschap door deze Bijbelverspreiding met onze hulp mogelijk te maken.


Ook in Wit-Rusland wordt het Evangelie nog doorgegeven, door mensen, aan mensen. Tussen Kerst en Pasen, tussen Pinksteren en Hemelvaart, elk jaar opnieuw, dag in dag uit. En God ziet dat het goed is. Ziet u dat ook? Zie jij dat wel?


Dit meditatief is door mij geschreven en is gepubliceerd in "Bijbelwerk', het magazine voor vrijwilligers van het Nederlands Bijbelgenootschap, 21e jaargang, maart 2011.

The Passion op de Markt van Gouda

Witte Donderdag 21 april 2011


Tegen vier uur rijden Durkje en ik vanmiddag Leeuwarden uit, op weg naar Gouda. We wonen daar vanavond het mega-evenement "The Passion" bij, de Nederlandse versie van het passiespel over de laatste uren van het leven van Jezus Christus. Omdat het aan het eind van de middag is die vooraf gaat aan de Paasvakantie van velen, verwachten we grote drukte op de autosnelwegen in het midden van het land, vooral ook op grond van de vele fileberichten op de autoradio. Maar behoudens gering oponthoud bij Joure en bij een auto-ongeval nabij Emmeloord, kunnen we wonder boven wonder vlot doorrijden. Zelfs op de oostring en de zuidring rond Utrecht en op de A12 van Utrecht naar Gouda. De noordelijke baan staat over de volle lengte nagenoeg stil en ten zuiden van Utrecht de noordelijk gelegen parallelle baan ook, maar wij rijden op de baan tussen beide autobanen vlot door, als was het een vrije doortocht door de Schelfzee.


Zo komen we dan ook precies op tijd aan voor de woorden van welkom van Wim Cornelis, burgemeester van Gouda. Durkje en ik zijn uitgenodigd om het VIP-programma van The Passion bij te wonen in het Stadhuis van Gouda. Daar komen naast andere genodigden de leden van directies en besturen van de deelnemende partijen vooraf en nadien bijeen. Als bestuurslid van het Nederlands Bijbelgenootschap ben ik vanavond hierbij samen met Durkje aanwezig. 'The Passion' is het resultaat van een unieke samenwerking van de Evangelische Omroep, de omroep RKK, de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk en van ons Nederlands Bijbelgenootschap.


Tegen half negen vanavond start dit imposante mediaspektakel. Overal is licht en geluid, een camerahelicopter vliegt boven het oude stadscentrum van Gouda en dan verschijnt onze verteller van vanavond op het podium: 'Jakhals' Erik Dijkstra (van 'De Wereld Draait Door). Hij geeft tekst en uitleg over dit dramatische bijbelverhaal. Dan begint het lijdensverhaal, met de fietsende Jezus, gespeeld door zanger Syb van der Ploeg (voorheen van De Kast). Jezus 'Syb' Christus zingt 'Iedereen is van de wereld' (van The Scene). Na de introductie van de Verteller zingt Maria (de moeder van Jezus) het lied 'Altijd wel iemand' (van I.O.S.). Maria wordt gespeeld door zangeres Dominique 'Do' van Hulst.


Dan schakelt de Verteller ons door naar de Processie in Gouda. Een 6 meter lang kruis wordt door een lange stoet mensen door de binnenstad van Gouda naar de Markt gedragen. Actrice Hanna Verboom doet haar best om als een volleerd journalist-verslaggever de processie met interviews verbaal door de straten te loodsen. Na de aankondiging van het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn discipelen, zingt Jezus 'Laat het vanavond gebeuren' (van De Dijk) en dan zingt Maria 'Blijf bij mij' (van Paul de Leeuw & Ruth Jacott).


Daarna komt het verraad van de discipel Judas. Geïntroduceerd door de verteller volgt acteur Frank Lammers, die als Judas het lied 'Ik leef niet meer voor jou' zingt. Daarna volgt de verteller over de evaluatie met betrekking tot het gedrag van Judas, waarna we via een beeldverbinding naar de Processie met het kruis weer terug komen bij de verteller, die ons verhaalt over het waken en slapen in de Tuin van Getsemané. Daar zingt Jezus zijn 'Ga in mijn schoenen staan' (van De Dijk). Daarna komt Maria met het lied 'Zeg me dat het niet zo is'. Na het verraad van Jezus door Judas zingen Jezus en Judas het perfect passende, indringende lied 'Stil in mij' (van Dik Hout').


Daarna wordt Jezus gevangen genomen en zingt Thomas Berge als Petrus het lied 'Open' (van The Scene). Petrus verraadt Jezus en dan zien we Jezus in een arrestantenbusje in gesprek met twee criminelen. Aansluitend zingt Maria 'Geef mij je angst' (van Guus Meeuwis). Nadat de verteller zijn beschouwing over het verraad en arrestatie van Jezus heeft gegeven, schakelen we weer over naar de live beeldrapportage over de kruisprocessie. Het enorme, verlichte kruis wordt het marktplein op gedragen en passeert ons in de richting van het podium. De prachtige muzikale begeleiding wordt gedurende het hele programma verzorgd door een orkest op het grote podium, onder leiding van pianist Cor Bakker.


Pontius Pilatus, gespeeld door acteur Wilbert Gieske (van GTST), gaat in gesprek met Jezus en zingt samen met Jezus 'Zwart Wit' (van Frank Boeijen). De grote menigte van tussen 10.000-15.000 mensen op het marktplein schreeuwt dat Barabbas moet worden vrijgelaten en 'Kruisig Hem". De Verteller legt dan uit hoe een kruisdood in de tijd van Jezus verliep. Maria zingt daarna 'De bestemming' (van Marco Borsato).


Na de afsluitende woorden ten afscheid van de Verteller, volgt het slotlied 'Geef mij je angst'. Dat lied begint met Syb van der Ploeg, als Jezus, die hoog boven in de toren van de Sint Janskerk staat, vol in het licht; vanaf het marktplein en op het grote podiumscherm close up te zien. Alle artiesten verschijnen dan op rij op het podium en zij nemen de zang van het slotlied over. Het publiek zwaait, klapt, zingt mee, fotograferende en filmende fotocamera's en mobieltjes hoog in de lucht gericht op het podium, overal zwaaiende break lights boven het publiek, kortom één en al passie & Passie.


Na afloop worden we weer ontvangen in het Goudse Stadhuis. De genodigden maken van de gelegenheid gebruik om hier onder het genot van een hapje en een drankje met anderen terug te blikken op dit unieke, eigentijdse passiespel. Tegen half elf gaan Durkje en ik nog wandelend naar de Sint Janskerk, want hier is tot middernacht nog 'The After-Passion', georganiseerd door JOP, de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, samen met Jong Katholiek en met de Protestantse kerken van Gouda. Hier wordt gedanst, er is een Taizéviering, we luisteren naar een interview met Wilbert 'Pilatus' Gieske, er is een Prayer Point, New Day speelt en zingt jazzy gospels en we bekijken hier de expositie van de Kruiswegstatie van beeldend kunstenaar Willem Hesseling uit Gouda, een kruiswegstatie van 14 schilderijen, in het afgelopen jaar geschilderd.


In het oude stadscentrum is ogenschijnlijk niets aan het toeval overgelaten. Er is een grote politiemacht op de been, wandelend, in auto's, op motoren en op paarden. Op de toegangen naar het marktplein staan bewakers. Het is gezellig druk in de binnenstad. De terrassen langs de markt zijn overvol. Vanmiddag was het hier 26 graden Celsius, en nu even na elf uur vanavond is het nota bene nog 20 graden Celcius. Een bijzondere avond, een bijzondere locatie, een bijzonder passie-evenement met bijzondere mensen, jong en oud, ze zijn er allemaal, velen nog tot na middernacht. Hier glijden we van Witte Donderdag door de nacht naar Goede Vrijdag; Pasen is in zicht!

Voorzittersoverleg met Paasverhaal in Amsterdamse Thomaskerk

Woensdag 20 april 2011


Als het niet rechtsom kan, dan moet het maar linksom. Zo is het ook aan het eind van de middag als ik op de autoradio hoor dat er een auto-ongeluk is gebeurd in de Amsterdamse Coentunnel en de vertraging op de westelijke ringweg dientengevolge zeker een uur is. Ik kies derhalve niet voor de westring, maar de Amsterdamse oostelijke ringweg om naar de Thomaskerk in Amsterdam-Zuid te rijden. Daar voeren we vanavond het Voorzittersoverleg van de Vereniging VU-Windesheim. Hier komen de voorzitters van de Regiocomité's bijeen, waarbij ik als voorzitter het regionaal verband van de provincie Fryslân vertegenwoordig.


We zijn in gesprek met de beide bestuursvoorzitters van de Vereniging VU-Windesheim: René Smit en Elmer Mulder. Op de agenda staat eerst een mogelijke governancewijziging, die het verenigingsbestuur momenteel voorbereidt met betrekking tot de relatie van de afzondelijke instellingen (VU, VUmc en Windesheim) tot de Vereniging. Het tweede deel van de agenda betreft een tussenevaluatief gesprek over het functioneren van VUconnected. De beide onderwerpen zullen in juni 2011 verder uitgewerkt op de agenda staan van de landelijke Ledenraad van onze Vereniging. Duidelijk wordt vanavond dat we nog niet klaar zijn om de diverse scenario's zonder verdergaande voorbespreking al voor te leggen aan de Ledenraad, dus besluiten we dat we in de maand mei 2011 een volgend Voorzittersoverleg beleggen om dat wat we vanavond bespraken mee te nemen in de scenario's, die daarna zo mogelijk wel kunnen worden voorgelegd aan de eerstvolgende Ledenraadsvergadering.


Na het Voorzittersoverleg en een bilateraal overleg met de directeur van VUconnected, maak ik nog graag gebruik van het aanbod om het laatste deel van "Het verhaal van Pasen" bij te wonen, hier in de Amsterdamse Thomaskerk. Het betreft een programma van Ruben van Zwieten in het kader van "Zingeving Zuidas". Het programma bestaat uit een Paaslezing en muziek van Hrafnhildur Arnadottir (sopraan), Hanna Rijken (fluit) en Junko Sakakibara (continuo). De verhaaldelen worden afgewisseld met (slot)koralen en aria's uit de Mattheüs Passion en uit de Johannes Passion, beide van Johann Sebastiaan Bach. Een goed gevulde kerkzaal leest mee en luistert. Mooi om te zien dat hier ook veel jonge mensen hun belangstelling tonen voor "Het verhaal van Pasen".

dinsdag 19 april 2011

Tweede visitatiedag voor Hoger Hotelonderwijs ook succesvol

Dinsdag 19 april 2011


Evenals gisteren ben ik vandaag de hele dag met het management en de staf van de opleiding Hoger Hotelonderwijs van Stenden hogeschool te Leeuwarden bezig met het verzorgen van briefings en debriefings voor alle panels die de revue passeren tijdens deze tweede visitatiedag. De internationaal samengestelde visitatiecommissie voert vandaag haar auditgesprekken met docenten, management, studenten, alumni en werkveldvertegenwoordigers uit de 'hospitality industry'. De opleiding verzorgt een 'campus tour' langs de hogeschoolfaciliteiten waar de opleiding gebruik van maakt en het visitatiepanel luncht in de 'Stenden Student Lounge' in de Leeuwarder binnenstad, om ook daar te zien hoe goed onderwijs en gastvrijheid hier hand in hand gaan.


Op zulke dagen is het altijd prachtig om te zien hoe gedegen iedereen zich heeft voorbereid op het voeren van de auditgesprekken en hoe sterk afgestudeerden en werkveldvertegenwoordigers hun verbondenheid met de opleiding aantonen. Op zo'n dag zie je ook dat hoger beroepsonderwijs gebaat is bij een optimale samenwerking van studenten, medewerkers, afgestudeerden en werkveldvertegenwoordigers.


Tijdens de terugkoppeling van de voorlopige bevindingen geeft de visitatiecommissie aan dat ze heeft geconstateerd dat deze hotelschool van Stenden hogeschool ruim voldoet aan alle kwaliteitscriteria die gelden voor hoger beroepsopleidingen op het niveau van de Associate degree en van de Bachelor degree. Ook het bijzondere Leeuwarder concept van Real World Learning binnen Stenden hogeschool is tijdens dit kwaliteitsonderzoek overtuigend goed uit de verf gekomen. Kortom, een geslaagde visitatie met prima resultaten, als kroon op het goede werk van velen.

maandag 18 april 2011

Eerste visitatiedag voor Hoger Hotelonderwijs in Leeuwarden

Maandag 18 april 2011

Om de zes jaar worden alle door de overheid erkende opleidingen in het hoger beroepsonderwijs gekeurd. Aan de hand van een zogenoemd accreditatiekader wordt dan door een onafhankelijke onderzoekscommissie op de locatie van de opleiding nauwgezet onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de betreffende opleiding. Ook de HBO-opleiding Hoger Hotelonderwijs van Stenden hogeschool te Leeuwarden heeft het externe onderzoekspanel van experts uitgenodigd om tijdens een zogenoemd visitatiebezoek vandaag te starten met dit kwaliteitsonderzoek.


Vanmorgen heeft het visitatiepanel in het kader van haar onderzoek kennis genomen van alle onderliggende documenten, waaruit blijkt dat deze hogere beroepsopleiding kwalitatief aan de maat is. Het management verzorgt een presentatie over Real World Learning en gaat tegen het avonduur in nader in gesprek met het visitatiepanel. Tijdens deze dag verzorg ik de bijbehorende briefings en debriefings. Ook het College van Bestuur neemt deel aan de twee dagen durende gesprekssessies en vanmiddag verzorgen een student en een praktijkmedewerker een uitgebreide rondleiding door en langs alle faciliteiten van het toonaangevende leerbedrijf van deze opleiding: Stenden university hotel.

Vol verwachting Palmpasen

Zondag 17 april 2011

Vandaag is het Palmzondag. Dan vieren we de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Palmzondag is de zondag waarop de Stille Week begint, de week die voorafgaat aan het Paasfeest. De ochtendkerkdienst van vanmorgen in De Hege Stins wordt georganiseerd door de Evangelisatiecommissie. Het thema van deze eredienst is: 'Vol verwachting, Palmzondag'. Jezus komt Jeruzalem binnen en dan zijn de verwachtingen hoog gespannen, maar ... het is anders dan het lijkt.


Gospelkoor en -band 'New Creation' uit Joure verlenen aan deze dienst hun muzikale medewerking. De voorganger vanmorgen is dominee Akke Fokje Stienstra, oorspronkelijk uit Stiens, maar nu werkzaam in Hengelo. New Creation Gospel Choir is een interkerkelijk gospelkoor, dat bestaat uit ongeveer 30 zangers en zangeressen. De leden komen uit verschillende kerkgenootschappen. Het doel van dit gospelkoor is om door middel van aansprekende zang en muziek te getuigen van het Evangelie. En dat doen ze vanmorgen alleszins. Hun performance is professioneel en de Blijde Boodschap staat centraal.


Aan het begin van de kerkdienst verlaten de kinderen de volle kerkzaal, want zij gaan tijdens de dienst in de Kindernevendienst op eigen wijze ook aan de slag met Palmpasen. Na de preek komen de kinderen weer terug in de kerkzaal. Tijdens het zingen van een lied wandelen de basischoolkinderen daarbij in een lange optocht door de kerkzaal, met in hun handen allen een zelfgemaakt, mooi met lekkernijen versierd Palmpasenkruis, met in top de welbekende Broodhaan.

zondag 17 april 2011

Het Jabikspaad van de Feetwarmers

Zaterdag 16 april 2011

De Bildtse band de Feetwarmers heeft ter gelegenheid van de opening van het Pelgrimsinformatiecentrum in De Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie een nieuw lied gemaakt, met als titel: Jabikspaad. Het nummer gaat over de lange pelgrimsroute van Sint-Jacobiparochie naar Santiago de Compostela. Het Jabikspaad begint bij de onlangs gerestaureerde Groate Kerk van Sint Jabik. Kerk en Pelgrimsinformatiecentrum werden op 8 april 2011 feestelijk heropend.

De tekst van het vrolijke lied luidt als volgt:

We gaan 'n heel eand lopen, 't wort 'n lange togt.
Elke dâg fansels weer âns, 't is niet om 'e nogt!
Prate, lustere, drinke, kieke, rùke, dinke.
We hewwe alle tiid, loop en sing dut liet!

Refrein:
Jabikspâd, Jabikspâd, weest dou wêr 't hiene gaat.
Fan offens froeg ant avens laat, ik loop my ùt 'e naat!

Hee niet krimmenere, ja deurgaan, awesere.
Mooi weer en sonneskien, regen en ok harde wyn!
Bergen, meren, pâden, kines en bejaarden.
Wete wat je kinne, en wete wie't je binne!
2 x Refrein

Hee hee de pas d'r in, al is 't moeilek in 't begin.
Hee hee gien gestin, want we houwe de moed d 'r in!

Die't d'r komt, die't d'r komt .........

Met 't eand in sigt, sien je dan 't licht.
Trots, moe en blaren, thùs komme met 'e ferhalen.
't Fernaamste fan sôn togt, fien dieself en blief dieself.
Aventuur en naaste help, 't sit in 'e Jabiksschelp!
2x Refrein

De videoclip van dit lied is opgenomen met medewerking van de kinderen van de basisscholen in het Bildt. De vrolijke clip van dit Jabikspâd-lied van de Feetwarmers kan worden bekeken op YouTube.

Afscheidsdiner voor NBG-bestuurder in Santpoort-Zuid

Vrijdag 15 april 2011

Aansluitend op de bestuursvergadering in het kantoor van het Nederlands Bijbelgenootschap, komen we als bestuur en managementteam van het NBG bijeen in Restaurant Boschbeek in Santpoort-Zuid. Vanavond nemen we hier afscheid van dr. Hans Snoek, onze medebestuurder van de vereniging Het Nederlands Bijbelgenootschap. Hans trad in 2001 toe tot het toenmalig vernieuwde verenigingbestuur, ín 'het jaar van de bestuurlijke vernieuwing'. Nu - tien jaar later - is het na twee volledige zittingstermijnen van vijf jaar tijd geworden om afscheid te nemen van ons bestuur.


Samen met Hans' echtgenote benutten we deze informele setting om tijdens een goede maaltijd met elkaar terug te blikken op tien jaar bestuurswerk ten behoeve van tien jaar bijbelwerk, waar het uiteindelijk allemaal om draait. Bestuursvoorzitter Henk van de Graaf en NBG-directeur CeesJan Visser memoreren in hun afscheidsspeeches de expertise en het bestuurlijk inzicht van de kosmopoliet Hans Snoek; zijn bijdrage, die wij allen zo bijzonder hebben gewaardeerd. Hans mag ook met een gerust hart afscheid nemen van zijn bestuurszetel, in een periode waarin het Nederlands Bijbelgenootschap zich als een robuuste organisatie van ruim 2.000 vrijwilligers en zo'n 50 betaalde medewerkers met hart, ziel en heil inzet voor het bijbelwerk wereldwijd. Grote dank vanavond vooral ook aan Hans, voor zijn prima bijdrage aan dat goede werk.

Expositie Creatieve Therapie Beeldend

Donderdag 14 april 2011

De eerstejaars studenten van de opleiding Creatieve Therapie met als medium Beeldend van Stenden hogeschool te Leeuwarden exposeren in de CT-Expositie-vitrine langs de Kennisboulevard van ons hogeschoolgebouw aan de Rengerslaan in Leeuwarden. Als begeleidende tekst bij deze expositie las is het volgende:


Dag.
Voel je mijn zicht? Kun je begrijpen wat ik los laat?
Kun je het houden?
Ik vraag je. Sommige ogen reiken slechts tot zicht?
De jouwe ook?
Gevoel bestaat in mate, vandaar dat wij denken.
Vandaar de leidraad. Volg je me? Volg je die?

Staaslân in Stiens

Woensdag 13 april 2011

De Staaslân is een woonstraat in de wijk Aldlân van Stiens. Deze straat vormt de verbinding tussen de Lege Bosse aan de noordzijde en de Mienskar aan de zuidzijde. Het smalle 1/3-wegdeel aan de westzijde is met name bedoeld voor het langzame verkeer en wordt doorgaans ook gebruikt als parkeerstrook. Het brede 2/3-wegdeel aan de oostzijde wordt in principe bereden door het gemotoriseerde verkeer. De Staaslân ligt parallel aan en tussen de westelijk gelegen straat It Swad en de oostelijk gelegen straat de Treem.

De aanduiding 'Staaslân' is nog gebruikt tot aan de Tweede Wereldoorlog. Hiermee bedoelde men dan percelen, die in de Stienhústerpolder lagen, ten noordoosten van 'Brandenburg'. Vermoed wordt dat de naam is afgeleid van het Friese woord 'Stateslân'. Vroeger kenden we zogenoemd "Mandelân", land dat van de gemeenschap was, bedoeld voor gemeenschappelijk gebruik. Stukken land die werden afgescheiden van dat Mandelân, en die daarmee eigenstandigde percelen werden, werden ook wel 'stateslân' genoemd. Dat opsplitsen van gemeenschappelijke gronden was indertijd nodig om dergelijke afgesplitse percelen toe te kennen aan nieuwe boerenbedrijven, wanneer een nieuwe boerderij nabij of op zo'n Mandelân werd gebouwd. Op grond daarvan is het wellicht ook niet geheel toevallig dat de huidige straten Mandelân en Staaslân naast elkaar liggen in het Stienser Aldlân.

UBS Area Board Meeting in Haarlem

Dinsdag 12 april 2011

Het Nederlands Bijbelgenootschap is aangesloten bij de UBS, United Bible Societies, de wereldwijde koepel van alle nationale bijbelgenootschappen. De UBS wordt bestuurd door een Global Board, waarvan ook de directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap CeesJan Visser deel uitmaakt. De recent aangetreden General Secretary van de UBS is Mike Perreau, waarmee wij als bestuursleden van het NBG op 24 februari 2011 kennis hebben gemaakt.


In Europees verband heeft de UBS een zogenoemde 'UBS Area Board', die periodiek bijeenkomt om voor en vanuit haar Europees werkgebied tot afstemming te komen op het gebied van ieders bijbelwerk voor wat betreft bijvoorbeeld vertalen en distribueren. Deze week vergaderen de Finance Committee en de Area Board in het kantoor van het NBG te Haarlem.


Vanavond zijn we als bestuurders van het NBG uitgenodigd om kennis te maken met de Europese leden van de UBS Area Board, tijdens een diner in De Kleine Gouverneur van het Ambassador Hotel te Haarlem. Voor deze bijeenkomst zijn ook twee externe gasten uitgenodigd, die tussen de dinergangen door een speech verzorgen met betrekking tot hun werk in relatie tot nationaal en internationaal bijbelwerk in de samenwerking met het NBG.


Eerste spreker is Hugo van Woerden, Managing Director van Jongbloed, het grafisch bedrijf en de uitgeverij voor Bijbels en ander christelijke boeken, tevens winnaar van de Friese Onderneming van het Jaar 2010. Van Woerden spreekt over de actuele trends op het gebied van drukken, uitgeven en verspreiden van Bijbels en bijbelse literatuur. Tweede spreker is Haaije Feenstra, vroeger directeur van het NBG, tegenwoordig Directeur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Feenstra spreekt over de recente ontwikkelingen binnen dit werkverband van de PKN, waarbij hij specifiek aandacht besteedt aan de missionaire taak, waaraan de Protestantse Kerk in Nederland momenteel zo goed mogelijk invulling geeft. Met name op het gebied van 'Kerk in Actie' wordt met het NBG nauw samengewerkt.

maandag 11 april 2011

Landelijk Comité Tsjernobyl 25 jaar later bijeen in Steenwijk

Maandag 11 april 2011

Rond het avonduur komen we als leden van het 'Landelijk Comité Tsjernobyl 25 jaar later' wederom bijeen. De organisatie van de landelijke herdenking die we op 23 april 2011 in de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle organiseren, krijgt steeds meer vorm en inhoud. Het programma is gereed, bekend is welke sprekers een bijdrage zullen leveren, de informatiestandhouders hebben zich gemeld, rond de 200 mensen hebben zich reeds aangemeld en het aantal aanmeldingen loopt nog gestaag door; inmiddels is bekend welke 40 Witrussen vanuit Wit-Rusland deze herdenking zullen bijwonen, de openingshandeling voor de Duitse IBB-tentoonstelling is geregeld, en zo zijn er nog heel veel zaken die vanavond allemaal nog eens de revue passeren, teneinde ons ervan te vergewissen dat voor iedereen duidelijk is of wordt wat er gedaan is en wat er nog gedaan zal moeten worden.


Met het voortschrijden van de weken wordt op radio en televisie, in de schrijvende pers en op internet steeds meer aandacht geschonken aan de kernramp van 26 april 1986, binnenkort al weer 25 jaar geleden. De recente ramp in Japan, waarbij ook de kernreactoren aldaar ernstig beschadigd raakten, hebben de maatschappelijke discussie in ons land, maar ook daarbuiten, weer een stevige impact gegeven, hetgeen we ook merken aan de mate waarin om ons heen belangstelling wordt getoond voor de landelijke herdenkingsdag, die we over enkele weken zullen meemaken.


De Stichting Landelijk Platform Hulp aan Tsjernobyl-kinderen, de Stichting Rusland Kinderhulp, VU-connected en het Nederlands Bijbelgenootschap werken al ongeveer een jaar nauw samen om deze landelijke herdenking mogelijk te maken. De twee thema's over 'de kracht van het Nederlandse vrijwilligerswerk' en 'het leven in radioactief besmet gebied' geven meer dan genoeg uitdagende aanknopingspunten om een - qua vorm en inhoud - aantrekkelijk programma samen te stellen.


Vanavond staat het finetunen van dit bijzondere herdenkingsprogramma centraal; de laatste puntjes komen op de 'i'; we zijn er bijna klaar voor en verwachten dat we een bijzondere dag zullen beleven. We verwachten dat het aantal aanmeldingen voor deelname via de website van VU-connected in de komende weken nog wel behoorlijk door zal groeien.

Pelgrimszondag in Sint-Jacobiparochie

Zondag 10 april 2011

Op deze derde Jacobsdag in de heropende Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie komt vandaag een grote groep pelgrims bijeen. Het ochtendprogramma staat open voor alle belangstellenden. Het middagprogramma wordt in besloten kring georganiseerd. Om 9.30 uur begint de eredienst in De Groate Kerk, met als thema: Pelgrimstocht. Deze ochtendkerkdienst in een volle Groate Kerk wordt ook bijgewoond door de leden van de kerkelijke gemeente van Sint-Jacobiparochie, samen met de genodigden voor deze dag. De genodigden zijn onder andere de Friese leden van het Genootschap van Sint Jacob en de vrijwilligers die verbonden zijn aan de Stichting Jabikspaad Fryslân. In het bijzonder heten we ook elf leden welkom van 'De Soevereine Orde van Sint Jacob in Holland', opgericht in 1279, toen 12 edelen van deze ridderorde in de Ridderzaal te Den Haag tot ridder werden geslagen.


Na het koffiedrinken na afloop van de kerkdienst zet de groep genodigden zich in beweging. We wandelen vanuit De Groate Kerk over het pelgrimspad van het Jabikspaad van Sint-Jacobiparochie, via Oude Bildtdijk en de Boonweg naar de Waddenzeedijk. Op het zonnige terras van café-restaurant De Zwarte Haan pauzeren we, om daarna langs de Koude Vaart en over Oude Bildtdijk en de Kadal weer terug te wandelen naar Sint-Jacobiparochie.


In de Groate Kerk wordt dan een duo-lezing verzorgd over de 'Via de la Plata', de 500 kilometer lange Zilverroute, de pelgrimroute vanuit het zuid-Spaanse Sevilla naar Santiago de Compostela. Wandelpelgrim Jan Galjé vertelt over de oude Romeinse weg, een steenachtig pelgrimspad, gekarakteriseerd door lange rechte stukken weg, met hier en daar mooi geconstrueerde Romeinse bruggen. Daarna neemt fietspelgrim André Brouwer de presentatie over, aan de hand van een diaserie met mooie beelden van paden, wegen, flora & fauna en allerlei interessante bouwwerken en andere bijzonderheden langs dit oude Spaanse pelgrimspad.


Het middagprogramma wordt afgesloten met een optreden van 'Wrongel 'en Wei', een muziekgezelschap dat middeleeuwse en 16e eeuwse muziek zingt en speelt. Daarna volgt het ons welbekende 'Café Saint Jacques', waarbij we onder het genot van een hapje, een drankje en omlijst door de vrolijke muziek van Wrongel 'en Wei nog kunnen terugblikken op drie mooie, geslaagde pelgrimsdagen in Sint-Jacobiparochie.


We prijzen ons gelukkig dat we als Stichting Jabikspaad Fryslân in aangename samenwerking met Stichting De Groate Kerk, met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob èn met de Stichting Alde Fryske Tsjerken elkaar in staat hebben gesteld om met vooral ook financiële ondersteuning van veel organisaties de restauratie van De Groate Kerk en de bouw, inrichting en opening van het Pelgrimsinformatiecentrum mogelijk te maken. Een schoolvoorbeeld van eendrachtige samenwerking van een betrekkelijk groot aantal hecht samenwerkende partijen binnen en buiten Fryslân, die samen van harte staan en gaan voor een gemeenschappelijke zaak.

Open Huis van De Groate Kerk & Pelgrimsinformatiecentrum

Zaterdag 9 april 2011

Tijdens deze driedaagse 'Noordelijke Jacobsdagen' organiseert de Stichting De Groate Kerk vandaag een Open Huis in het 'Kultureel Sintrum De Groate Kerk' te Sint-Jacobiparochie. Enkele honderden belangstellenden bezoeken vanmiddag de gerestaureerde Groate Kerk en het daarin gisteren ook geopende Pelgrimsinformatiecentrum van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob en van onze Stichting Jabikspaad Fryslân.


Tijdens deze middag wordt ook de try out-voorstelling uitgevoerd van de 'Kulturele Reis' in het kader van Fryslân Kulturele Haadstêd 2018. Het Open Huis wordt aan het eind van de middag afgesloten met een akoestisch optreden van de Bildtse band de 'Feetwarmers', in Fryslân welbekend van hun geliefde 'Gaitekeesmezyk', waaronder uiteraard ook hun in dit feestjaar uitgebrachte "ferssie foor de kines fan de Bildtse basisskoalen": 'Jabikspaad'.

vrijdag 8 april 2011

Heropening van De Groate Kerk met Pelgrimsinformatiecentrum

Vrijdag 8 april 2011

De eigenaar van De Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie - de Stichting Alde Fryske Tsjerken - heeft vanmiddag haar recent gerestaureerde kerk vanmiddag heropend. Op verzoek van de huurder - de Stichting De Groate Kerk - hebben zowel het interieur als het exterieur van De Groate Kerk een grondige opknapbeurt gekregen. Samen met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob hebben we als Stichting Jabikspaad Fryslân in het grote voorportaal een drie etages tellend Pelgrimsinformatiecentrum gecreëerd. Dit nieuwe centrum voor fietsers, wandelaars en pelgrims in spe is vanmiddag gelijktijdig geopend.

Voorafgaand aan de officiële heropening is een gevarieerd programma met verschillende sprekers van de diverse organisaties die deze restauratie en vernieuwing van De Groate Kerk in eendrachtige samenwerking mogelijk hebben gemaakt. Journalist-schrijver Herman Vuijsje verzorgt een uitdagende inleiding over de toenemende populariteit van het pelgrimeren, en over de manier waarop daar ook in Nederland wordt ingespeeld. Het plaatselijke duo 'Accordéon Mélancolique' verzorgt een muzikaal intermezzo, waarin ze de genodigden als het ware meenemen op een muzikale reis naar Santiago de Compostela.

De opening wordt verricht door Cees van't Veen, directeur van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Buiten komen zo'n 100 basisschoolkinderen uit alle vier windstreken verkleed als pelgrims naar het kerkplein vóór De Groate Kerk. Daar worden feestelijke ballonnen opgelaten. En daarna volgt voor het groot aantal genodigden een informeel samenzijn, waarbij iedereen volop de gelegenheid heeft om De Groate Kerk van buiten en van binnen te bezichtigen. Achter de kerk - in het Jabikshuus - is een mooie tentoonstelling van de basisscholen over De Groate Kerk en over pelgrims en pelgrimeren. Ook het Pelgrimsinformatiecentrum van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob en van de Stichting Jabikspaad Fryslân kan worden bezichtigd.

De heropening geniet volop mediabelangstelling. Vanmorgen was Omrop Fryslân aanwezig voor een nieuwsreportage voor het televisieprogramma 'Hjoed'. Het Friesch Dagblad brengt met twee grote foto's en een redactioneel artikel op de voorpagina's van het hoofblad èn van het Regio-katern dit evenement in woord en beeld; en om 18.30 uur komt Piet Paulusma voor de opname van zijn weerbericht-reportage, vanavond vanuit Sint-Jacobiparochie bij De Groate Kerk en het prachtige Pelgrimsinformatiecentrum, dat voortaan tweewekelijks op zaterdagen is geopend voor belangstellende fietsers, wandelaars en pelgrims in spe.

donderdag 7 april 2011

De Boer kaatst met viooltjes in Stiens

Donderdag 7 april 2011

Een auto met een grote open aanhangwagen rijdt bij ons de straat in. In de laadbak is het één en al kleur en fleur. Een aanhangwagen vol viooltjes. Dozen vol viooltjes worden uit de laadbak gehaald. De viooltjes-venters gaan huis aan huis om aan de bewoners zoveel mogelijk viooltjes te verkopen.

Stiens is een dorp met veel actieve verenigingen. Veel van die verenigingen hebben jaarlijks één of enkele malen sponsoracties, lotenverkoop, verkoopacties, of allerlei andere promotionele activiteiten, teneinde zoveel mogelijk geld in het laatje te krijgen om alle verenigingsactiviteiten als viooltjes veelkleurig te laten bloeien.

De viooltjes-verkoopactie is een activiteit van de Stienser Kaatsclub "De Boer". Als inwoner van Stiens kun je eigenlijk geen 'nee' zeggen als de enthousiaste verenigingsleden bij je aanbellen met het verzoek om iets van hun handelswaar te kopen. Of je nu één viooltje koopt, of een doos vol viooltjes, of misschien wel meerdere dozen, het is altijd goed, want alle beetjes helpen. Elke euro draagt ertoe bij dat 'De Boer' met een gespekte kas kan blijven kaatsen op het mooie kaatsveld, in het centrum van ons dorp.

woensdag 6 april 2011

1000 in 2011

Woensdag 6 april 2011

Dit is mijn 1000e blogbericht. Op 23 maart 2008 schreef ik op deze weblog mijn eerste blogbericht.
publiceerde ik op 31 oktober 2009.

Regelmatig wordt me de vraag gesteld hoeveel lezers deze weblog heeft. Op zo'n dag als vandaag is het interessant om eens een kijkje te nemen in de statitieken van de provider 'Blogger' om daar inzicht in te krijgen.

Het Statistiek-programma van Blogger meldt hierover het volgende:
- In ruim 1100 dagen schreef ik 1000 blogberichten;
- Tot en met vandaag werd mijn weblog 39.188 maal bezocht, dat is over de hele looptijd 35 bezoekers per dag en gemiddeld werd elk blogbericht 39 maal bezocht;
- In de afgelopen maand werd deze weblog 4.818 maal bezocht, dat is gemiddeld 161 keer per dag;
- Gisteren is deze weblog 190 maal bezocht;
- De dag is nog niet om, maar tot op dit moment (nog een uur te gaan) is mijn weblog vandaag al 163 keer bezocht;
- Van die 163 bezoekers van vandaag waren 144 afkomstig uit Nederland, 8 uit België, 3 uit het Verenigd Koninkrijk, 3 uit Frankrijk, 2 uit Luxemburg, 1 uit Turkije en 1 uit de Verenigde Staten;
- Van die 163 bezoekers van vandaag maakten 104 bezoekers gebruik van de browser van Internet Explorer, 26 van Firefox, 24 van Safari en 9 van Chrome;
- Van die 163 bezoekers van vandaag maakten 135 bezoekers gebruik van het besturingssysteem Windows, 26 van Macintosh en 2 van iPad.

Het statistiekprogramma is een bijzonder interessante optie van Blogger, want die verschaft je verder inzicht via allerlei overzichten van bijvoorbeeld:
- de zoektermen waarmee bezoekers via zoekmachines op mijn weblogberichten komen;
- hoe het spreidingspatroon van het aantal bezoekers per uur per dag is;
- via welke verkeersbronnen (bv. Google als zoekmachine) bezoekers bij mijn weblogberichten arriveren;
- welke weblogberichten het meest worden gelezen vandaag, en in de afgelopen week, in de afgelopen maand en gedurende de hele looptijd van deze weblog.

Dat weblogs mogen worden beschouwd als 'social media' blijkt ook uit het groot aantal reacties, dat ik in de afgelopen drie jaren ontving. Regelmatig komen er informatieve vragen, krijg ik aanvullende informatie, worden correctie doorgegeven (die ik na verificatie invoer), krijg ik inhoudelijke reacties uit binnen- en buitenland en komen er verzoeken binnen of mijn gepubliceerde foto's en teksten in andere media mogen worden gepubliceerd. Ook komt het regelmatig voor dat vanuit andere weblogs en websites wordt doorgelinkt naar specifieke weblogberichten van mijn weblog. Een overzicht daarvan kan ik inzien via het statistiekprogramma van Blogger.

Drie jaar webloggebruik heeft mij de gelegenheid gegeven anderen veel te geven, maar het heeft ook anderen in de gelegenheid gesteld veel terug te geven, waarvoor aan alle lezers hierbij mijn hartelijke dank!

dinsdag 5 april 2011

Gezondheidscentrum Stiens bij nacht

Dinsdag 5 april 2011

Inmiddels is de nieuwbouw van het Gezondheidscentrum Stiens aan de Brêgeleane gereed. De samenwerkende gezondheidsinstanties hebben zich hier inmiddels in gevestigd en daarmee is het Gezondheidscentrum in bedrijf genomen. Ook vanavond laat brand er licht; teken dat er nog wordt gewerkt aan gezondheid. Aan de voorzijde langs de Brêgeleane is inmiddels de naam van het 'Gezondheidscentrum Stiens' in lichtletters aan de gevel bevestigd, voor wie het Gezondheidscentrum in de duisternis zoekt en zal vinden.

maandag 4 april 2011

Fjirtichdageliet 2008 fan Bernard Smilde

Moandei 4 april 2011

Fiere wy de fjirtich dagen
mei har frjemd'en bange fragen,
folgje wy de Minskesoan
nei syn krús en nei syn kroan.
Troch de djipte nei syn gloarje,
troch syn lijen nei fiktoarje,
Kening Jezus, Jo, ús Hear,
sjonge wy ta lof en ear.


foto: Stiltesintrum yn it Moetingssintrum fan Stenden hegeskoalle yn Ljouwert

zondag 3 april 2011

De mond van een vriend

Zondag 3 april 2011

Vanavond wordt in de Sint-Vituskerk te Stiens een Gemeentedienst gehouden, georganiseerd door de Commissie Erediensten van de Protestante Gemeente van Stiens. Voor deze avondkerkdienst is de dichter-dominee Hans Bouma uit Kampen uitgenodigd. Hij presenteert vanavond zijn poëtisch-muzikaal programma 'Dichter bij muziek', met als thema voor vanavond: 'De mond van een vriend'.

Hans Bouma's 'Dichter bij muziek' is zijn antwoord op de groeiende behoefte aan een taal, waarbij het gaat om religieuze en menselijke waarden. Een andere taal, die ruimte geeft aan het onzegbare. Een nieuwe taal, die mensen raakt tot in de diepste lagen van hun bestaan. Deze taal, zijn poëzie is zo’n taal, die - samen met muziek - recht doet aan de zo rijke 'geografie' van de menselijke ziel en die zijn luisteraars inspireert tot spirituele ervaringen.

Het programma bestaat vanavond uit vier onderdelen, speciaal voor de Veertigdagentijd, waarin we momenteel leven. Die vier poëtische collages zijn:
1. 'Zijn mensen op aarde', de opnieuw uitgesproken Psalmen 113 t/m 118;
2. 'Zomaar ineens een mens', over Jezus;
3. 'De mond van een vriend', waarin Judas uitgesproken zelf aan het woord komt;
4. 'Licht in onze ogen', over Pasen.

Deze poëzie-collages bestaan uit een steeds doorgaande stroom van muzikaal begeleide gedichten; als drijvende gedichten op muzikale stromen, die bij jou en mij wellicht belanden in de diepzee van onze ziel. De aanhoudende stroom van muzikale improvisaties zijn vanavond van de ons welbekende Auke de Boer op piano. Zijn pianoklanken dragen nu eens kabbelend, dan eens kolkend de poëtische woorden als belevenissen naar je ziel. Sterk is de combinatie van Bouma & De Boer als zij de aanwezigen in de goed gevulde kerkzaal laten luisteren naar Jezus' schimpende discipel Judas, die wij in onze beleving aantreffen op het land van de pottenbakker, het land dat inmiddels een dodenakker is. We horen en 'zien' Judas terugblikkend, evaluerend, zoekend, ja zelfs wanhopig zoekend naar zijn eigen identiteit.

Het was al mooi. Het was zo bijzonder. Toch, als hij klaar is, komt Hans Bouma nog met een toegift. De door hem dan al geprezen pianist Auke de Boer krijgt van Hans Bouma een kort gedicht, speciaal geschreven voor deze Gemeentedienst. De Boer krijgt slechts één minuut om die voor hem onbekende nieuwe woordenstroom om te zetten in een piano-improvisatie. Bouma spreekt nog even en wordt dan stil. En dàn begint Auke de Boer zijn improvisatie. Even laat Bouman hem gaan en dan valt Hans Bouma die piano-improvisatie binnen met zijn gelegenheidspoëzie. Aan het eind een korte stilte en dan nemen poëet en pianist hun welverdiende applaus in ontvangst.

Na afloop zitten Hans Bouma en zijn echtgenote achter hun goed gevulde boekentafel met veel verschillende titels van eigen werk. Durkje en ik kopen zijn 'Taal naar je hart', met teksten over leven, liefde en dood. Hans Bouma signeert zijn werk voor wie hier van hem kopen. Een korte wijle en bijna alle boeken zijn verkocht.

Lanterfanten over Route 1.2 op Schiermonnikoog

Zaterdag 2 april 2011

In Simmerdei yn'e Maitiid op Skiermûntseach.

Na de verdrietige, drukke dagen van de afgelopen twee weken, gecombineerd met de zomerse weersvoorspelling voor vandaag, leek het Durkje en mij een heilzaam besluit om ons deze zaterdag niet op allerlei zakelijke werkzaamheden te richten, maar eens weer een dag aan de wandel te gaan. Aangezien prachtig weer wordt verwacht met temperaturen die oplopen tussen de 20 en 24 graden Celsius, besluiten we er een eilanddag van te maken. We hebben nog een wandeldag op Schiermonnikoog in de planning staan, dus dat wordt onze bestemming vandaag. We bewandelen vandaag route nummer 1.2. van de wandelgids 'Friesland voor lanterfanters', hetgeen een voettocht van 24 kilometer is. Wandelgidsauteur Fokko Bosker gaf aan deze wandeling het thema mee: 'Natuur krijgt vrije hand op Schiermonnikoog; een eiland als reservaat'.

Met de bijna volle veerboot 'Monnik' vertrekken we rond 9.45 uur vanaf Lauwersoog naar Schiermonnikoog. Om 10.30 uur start onze wandeling vanaf de aanlegsteiger van de veerboot op Schiermonnikoog. Achter de Waddenzeedijk lopen we in oostelijke richting naar het Dijkpad door de eerste uitloper van de duinen. Daarna volgen we het Kwelderpad, waarbij we via een houten brug een brede slenk oversteken in de richting van het uitzichtspunt boven op de Kobbeduinen.

Aan de oostzijde van de Kobbeduinen wordt het minder druk. Hier op het Douwe Hoekstra pad mogen alleen wandelaars over de drassige kwelders lopen. Over twee weken worden deze kwelders afgesloten, aangezien dit een belangrijk broedgebied is voor de vele watervogels die hier nu al met veel kabaal verblijven. We willen naar de oostelijk gelegen Willemsduin, maar dat wordt ons moeilijk gemaakt, omdat we tweemaal voor een brede, met water gevulde slenk komen te staan, waar het pad doodloopt, aangezien er geen bruggetjes over de slenk liggen. Tweemaal lopen we in noordelijke richting langs de slenk om een smaller deel te vinden waar we de slenk over kunnen steken. Hier zie je nagenoeg geen wandelaars meer, maar des te meer volgels en konijnen. Nabij de Willemsduin houden we een rustpunt in een duinvallei. Dit is het meest oostelijke punt van onze wandeldag van vandaag.

Tussen de duinen door lopen we dan naar het Oosterstrand aan de Noordzeekust; langs Paal 13, 12 en 11, aan de noordzijde van de duinenrij. Vanaf Paal 10 gaan we verder aan de zuidzijde van de duinenrij, over het Waterstaatspad, met links van ons een groot rietveld en een brede slenk. Bij Paal 7 nemen we de strandopgang, om daar over het strand naar de vloedlijn te lopen, ter hoogte van het strandpaviljoen. Vanaf dit badstrand lopen we door de duinen over het Johannes de Jong pad. Daar pauzeren we op een bankje. Over het Reddingspad lopen we tussen duinen en drassige duinvalleien naar het veel hoger geleden Vredenhof, een begraafplaats met enkele tientallen zeemansgraven en oorlogsgraven. We ontmoeten hier weer de Braziliaanse chiropractor, die vanmorgen ook bij ons aan tafel zat op de veerboot. We ontmoeten dit fietsend stel vandaag enkele malen op verschillende plaatsen langs onze wandelroute. Vanaf Vredenhof lopen we naar de hoog op een duin gelegen Wassermann Bunker, het restant van een Duitse bunker uit de Tweede Wereldoorlog.

Via een fietspad door de duinen en het Kronkelpad door duin en bos, komen we op het Bospad aan de noordwestzijde van de Schiermonnikoogse duinen. Via achtereenvolgens Jacobspad, Scheepstrapad en nogmaal Jacobspad gaan we door de duinen in zuidelijke richting langs camping Seedúne, langs het voetbalveld en het zwembad naar het enige dorp van dit eiland: Schiermonnikoog. Aan de Langestreek en de Middelstreek is het gezellig druk, vanwege de vele wandelende en fietsende toeristen, die hier en daar de terrassen vol bezetten. Na een korte pauze bij de grote walviskaken in het dorpscentrum, wandelen we via de Westerburenweg het dorp uit, in de richting van de Westerplas. Over de dijk lopen we in zuidelijk richting tussen grote groepen ganzen en eenden door naar het Banck's Monument boven op de Waddenzeedijk.

Daar zien we de veerboot vertrekken vanuit Lauwersoog. Over de Waddenzeedijk lopen we ten zuiden van de Bancks Polder langs de oude veerdam (nu jachthaven) naar de huidige aanlegsteiger van de veerboot. Om 18.00 uur zijn we bij de veerboot, op het moment dat de veerboot bijna arriveert vanuit Lauwersoog. Om 18.30 uur vertrekken we met alweer een volle veerboot naar Lauwersoog aan vaste wal.

We hebben vandaag zo'n zeveneneenhalf uur gedaan over onze wandeltocht. De hele dag was het schitterend weer. De temperatuur is boven de 20 graden Celsius geweest. Af en toe verkoelde de zuidenwind aangenaam, maar waar we vol op de zon en uit de wind liepen, was het behoorlijk warm. Kortom, een topdag om buiten te zijn. Je ziet alle toeristen om je heen in de duinen, op het strand, op te terrassen, wandelend en fietsen ook genieten van het heerlijke weer. Een mooie zomerse dag van dit voorjaar op Schiermonnikoog.

vrijdag 1 april 2011

Treem in Stiens

Vrijdag 1 april 2011

De Treem is een woonstraat in de wijk Aldlân van Stiens. Deze straat vormt de verbinding tussen de Lege Bosse aan de noordzijde en de Mienskar aan de zuidzijde. Het smalle 1/3-wegdeel aan de westzijde is met name bedoeld voor het langzame verkeer en wordt doorgaans ook gebruikt als parkeerstrook. Het brede 2/3-wegdeel aan de oostzijde wordt in principe bereden door het gemotoriseerde verkeer. De Treem ligt parallel aan de westelijk gelegen straten Staaslân en It Swad.


Een treem is een arm van een kruiwagen, maar het is hier bedoeld in de betekenis van een melkzeef, in de vorm van een trechter. De Treem was voorheen een stuk land dat lag aan de noordzijde van de Stienser Feart, op de plaats waar de vaart afbuigt naar het zuidoosten. Maar ook dichtbij de Trijehoek werd een stuk weiland vroeger de Treem genoemd.


In het algemeen kun je stellen dat smalle stukken land, of percelen die aan één zijde versmallen tot een trechtervorm, met dwarsliggende greppels (als in een laddervorm) hier en daar met de naam 'Treem' worden aangeduid.