donderdag 24 april 2014

De ontwikkeling van Kwaliteitsmanagement in het HBO

Donderdag 24 april 2014
Presentatie van Gerard HupperetzVisie op Kwaliteitsmanagement
Het is een tendens in het hoger onderwijs dat kwaliteitsmanagement steeds meer als controlemechanisme wordt ingezet, als een soort interne inspectie. Dat is op zich wel begrijpelijk, gezien de heftige discussies over de kwaliteit van het Hoger Beroepsonderwijs (HBO), maar kwaliteitsmanagement heeft toch zeker ook een verbeter- en ontwikkeldimensie.
Je kunt daarbij afvragen, wat daarvoor nodig is. Welke leiderschapsstijl hoort daar bijvoorbeeld bij?
Rondom dergelijke werkvragen komen we vanmiddag in het Cursus- en vergadercentrum Domstad te Utrecht bijeen als leden van het Platform HBO van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement. Aspecten die vandaag tijdens onze netwerkbijeenkomst over de (door)ontwikkeling van kwaliteitsmanagement in het HBO zoal aan bod komen, zijn:
 • • Leidinggeven aan professionals;
 • • De balans tussen gedrag, systeem en cultuur;
 • • Rollen van kwaliteitsmanagement: wie vervult welke rol in welke samenhang, en welke werkwijzen passen hierbij?;
 • • De cultuur van het beroep en de inkleuring van kwaliteitsmanagement.
Sprekers
Alle gasten worden welkom geheten door netwerkvoorzitter Paul Nieuwenhuis.
De netwerkbijeenkomst wordt ingeleid door Annemieke Voets, lid van ons netwerk en van de Agendacommissie.
Vanmiddag voeren twee sprekers het woord:
 • • Eerste spreker is Gerard Hupperetz, directeur van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys, die ook ervaring heeft als visitatiepanellid bij de Evaluatieburo’s Hobéon en NQA.
 • • Tweede spreker is Ben van Schijndel, lid van ons netwerk en mede-auteur van het boek “Kwaliteitsmanagement in de praktijk”, dat vorig jaar verscheen.
Kwaliteit van de medewerkers
De titel van Gerard Hupperetz zijn presentatie luidt: ‘Inspirerende medewerkers, de sleutel voor kwaliteit’. Hij begint met een inleiding over enkele persoonlijke verwonder-elementen, over de ontwikkelingen in het hoger onderwijs in de afgelopen jaren; over zaken zoals taakbeleid, praktijkoriëntatie van docenten, visie op goed en betaalbaar onderwijs, en over minoren.
De Juridische Hogeschool werkt met een platte organisatie, met één directeur en één adjunct-directeur op 200 medewerkers. Er wordt ruimte gegeven aan de professional, maar wel met Richting, Rekenschap en Resultaat. Respect hebben voor studenten, collega’s, werkveld en materiaal zijn belangrijk.
En de ontwikkeling van de medewerker staat centraal; functioneringsgesprekken worden dan ook ontwikkelgesprekken genoemd. Alle docenten gaan een traject in van Pedagogisch-didactische vorming, van Praktijkgericht onderzoek en van Toetsing. Als we echter nòg verder door zouden schieten met het streven om alleen docenten op master-niveau in huis te hebben, doe je de bachelor-docenten – die vaak heel goede docenten zijn – tekort, zo wordt ook vanuit de zaal beaamd.
Als basis geldt dat de organisatie op orde is. Studenten worden bijvoorbeeld overal bij betrokken (moduulevaluaties, panelgesprekken, in diverse commissies, er is een Schrijfcentrum), en het werkveld heeft ook een duidelijke rol. De school heeft een professioneel loket naar buiten. Gastlessen worden gegeven door mensen die in de beroepen werken waarvoor de opleiding HBO-jurist opleidt.
Alle blokboeken beginnen met de melding van de veranderingen die daarin ten opzichte van de vorige versie zijn doorgevoerd.
De opleiding werkt met een Kwaliteitscommissie en met een Toetscommissie. De Onderwijscommissie houdt zich bezig met de samenhang van het programma.

Prioriteiten
De directie wil het de medewerkers vooral mogelijk maken om hun werk goed te doen, hen ook niet lastig te vallen met zaken waar ze zich niet mee bezig hoeven te houden. Toch worstelt Gerard wel met de vraag waarom de spirit van de eerste 40 medewerkers niet kan worden vastgehouden door de huidige 200 medewerkers. Je wilt heel veel aandacht geven aan je personeel, maar dat wordt lastiger naarmate je school groeit. Je moet er in elk geval voor elkaar zijn, hen vertrouwen geven, en een keiharde afrekencultuur is voor de meeste docenten geen goede weg.
Volgens Gerard krijgen de hogescholen voldoende geld om kwaliteit te leveren.
Er is geen eenheidsmodel voor kwaliteit van elke (hoge)school, want elke opleiding heeft zo zijn eigen karakteristieken.
Gerard vindt dat de focus momenteel wel erg zwaar ligt op onderzoek, en vraagt zich af waar de praktijkgerichtheid van de opleiding blijft. Als we zoveel en zulke hoge eenzijdige eisen (blijven) stellen aan de kwaliteiten van medewerkers, kun je je afvragen of we dan voor het HBO wel de goede keuze maken.

Kwaliteit is van iedereen
Ben van Schijndel schakelt na de pauze van de presentatie van Gerard naar zijn eigen presentatie. Ben wijst ons op zaken als operational excellence en relationele kwaliteit.
Daarna begint hij met een overzicht van de ontwikkelingen in het kwaliteitsmanagement; over de focus achtereenvolgens op: beheersen, borgen, besturen en verantwoorden; en over de in de hogeschoolpraktijk herkende paradigmawisseling van beheersing naar betrokkenheid. Betrokkenheid en verantwoorden zijn de actuele quality items van de 21e eeuw.
In de uitwerking van strategische hogeschooldoelen (de algemeen geformuleerde doelstellingen van bijvoorbeeld rendementen en scholing) vervullen de opleidingsmanagers een belangrijke rol als ‘hitteschild’, waar het gaat om het formuleren van geaccepteerde operationele opleidingsteamdoelen. Opleidingsmanagers zorgen er zo voor dat docenten niet worden gehinderd door alle gedoe vanuit bestuur en management, waardoor docenten de volle aandacht kunnen geven aan het realiseren van de vastgestelde opleidingsdoelen.
Ben van Schijndel: De NVAO-standaarden gaan vooral over beheersing, meten is weten, controle, organisatie. Het huidige accreditatiekader schiet daarin door, en daardoor mis je eigenlijk de zaken waar het in het onderwijs vooral om gaat. Deze stelling wordt vanuit de zaal bestreden en genuanceerd.

Technisch, Sociaal, Vernieuwend
Vervolgens noemt Ben de zeven kenmerken van goed functionerende teams, een onderwerp waarover hij in 2010 hier in onze kring ook als eens een presentatie verzorgde.
Dan blikt hij met ons vooruit naar de toekomst. Hij adviseert om aan te sluiten bij het werkende kwaliteitszorgstelsel . Zorg ervoor dat je op de hoogte blijft van nieuwe succesvolle theorieën. Ga voor een lerende organisatie. Vernieuwend werken is ook wel eens een beetje ongehoorzaam zijn, en - let wel - de bedoeling is belangrijker dan het systeem.
Daarna spreekt Ben over de karakteristiek en de rollen van de kwaliteitsmanager/-medewerker, met aandacht voor techniek (wees een expert) , voor sociale vaardigheid (bouw bruggen en coach), en voor vernieuwing (wees adviseur en verbeteraar).

Slot
Na afloop van beide presentaties worden enkele vragen gesteld en beantwoord, en worden eigen ervaringen gelegd naast hetgeen vanmiddag is genoemd.
Paul Nieuwenhuis bedankt de sprekers voor hun inhoudelijke bijdragen, en inventariseert dan nog de gewenste onderwerpen voor de netwerkbijeenkomsten van het volgende collegejaar 2014-2015.
Na het inhoudelijk programma van deze bijeenkomst bestaat nog de gelegenheid om met elkaar na te praten over het onderwerp en/of in gesprek te gaan over allerlei andere zaken, die je graag in een meer informele setting met elkaar wilt bespreken.

CNVO-Ledenvergadering Sector Hoger Onderwijs

Woensdag 23 april 2014
Tiny Hekkenberg en Maurice LimmenVakbondswerk in het Hoger Onderwijs
De Sectorraad Hoger Onderwijs van CNV Onderwijs organiseert vandaag in het CNV-hoofdkantoor te Utrecht de jaarlijkse ledenvergadering, waarin we elkaar informeren over de ontwikkelingen in het Hoger Onderwijs; over de toekomst van het hoger onderwijs in het algemeen, in relatie tot de toekomst van, en de rol die de vakbond daarin in het bijzonder speelt.
Naast de presentaties die in zo’n bijeenkomst worden verzorgd, is er uitgebreid gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de zaken die momenteel in het hoger onderwijs spelen. Bij deze vergadering zijn ook bestuurders en medewerkers van CNV Onderwijs aanwezig, om ons te informeren en om van ons te horen welke items van het hoger onderwijs voor de vakbond in de komende tijd van belang zijn.

De nieuwe CNV-voorzitter aan het woord
Sectorraadsvoorzitster Tiny Hekkenberg heet iedereen welkom met enkele citaten uit het boek ‘Effectief idealisme’, geschreven door Sectorraadslid Eelco van den Dool. Daarin staat een herkenbaar patroon van alle idealisten centraal. Aan het eind van deze dag meldt Tiny overigens ook vrolijk dat er nog steeds groei zit in het ledenaantal van onze sector Hoger Onderwijs. Als deze stijging doorzet, zullen we op afzienbare termijn ons 1.000e lid kunnen begroeten bij de sector Hoger Onderwijs van CNV Onderwijs.
Maurice Limmen, de nieuwe voorzitter van het CNV, is aanwezig en stelt zichzelf aan ons voor. Hij is sinds het jaar 2000 al werkzaam bij het CNV; sinds enkele maanden als CNV-voorzitter. Maurice geeft aan dat momenteel veel verworvenheden in het onderwijs onder druk staan door flexibilisering van en uitbuiting & verdringing in de arbeidsmarkt. De wereld van de arbeid is momenteel fundamenteel aan het veranderen, en de vraag is hoe we daar mee omgaan. In combinatie met open Europese grenzen ondermijnt dat de arbeidsmarkt momenteel fundamenteel, en dat raakt onze positie en onze belangen in de arbeidsmarkt. Daarom moeten we het daar als vakbond vooral over hebben. Daarbij zouden we ons ook moeten richten op het gesprek in en met ‘Europa’, om ook op dat niveau de kwaliteit van onze Nederlandse arbeidsmarkt weer te herstellen. Maurice pleit daarbij tevens voor verdergaande samenwerking van verschillende afdelingen binnen onze vakbond, en ook voor samenwerking van het CNV met andere vakbonden. Hij hoopt dat we daarmee èn dàn eerlijker regels – tegen de race naar de bodem van de Nederlandse arbeidsmarkt - kunnen realiseren.

Gesprek over Onderwijs
Ook in het onderwijs moeten we ons richten op verdergaande ontwikkeling van onze onderwijsberoepensector. Ook in het onderwijs hebben mensen daaraan behoefte, volgens Maurice.
Na zijn korte presentatie is er volop gelegenheid om met deze nieuwe CNV-voorzitter in gesprek te gaan over hetgeen in zijn inleiding aan de orde kwam. Veel vragen uit de zaal gaan echter vooral ook over wat dit concreet betekent voor het werk van de medewerkers in het hoger onderwijs.

Presentatie van de voorzitter van CNV Onderwijs
Helen van den Berg – voorzitter van CNVO - vertelt na de pauze over de ontwikkelingen in het hoger onderwijs en over de samenwerking van CNVO met CNV Publieke Zaak (Zorg & Overheid & Universiteiten). Voor die samenwerking zijn geen belemmeringen gevonden, dus inmiddels zijn CNV-O en CNV-PZ gezamenlijk de zogenoemde inrichtingsfase ingegaan. De verenigingen en de werkorganisaties zullen op termjn worden samengevoegd. Beoogd wordt om met drie pijlers/sectoren te gaan werken, waarbij er in elk geval een sector Onderwijs zal komen (naast Zorg & Welzijn en Overheid). Elke sector krijgt een eigen bestuur. Ontmoeting & Uitwisseling zullen in de nieuwe structuur in (inter)sectorale verbanden (communities) centraal staan.
Kaderstellend in dit samenwerkingsproces zijn: Herkenbaarheid van de eigen sector, Kwaliteit van dienstverlening, en Onder de CNV-vlag blijven. “Het Schooljournaal zal niet verdwijnen”, aldus Helen.

Bouwen aan een nieuwe CNVO-Visienota 2015-2019
Het bestuur van CNV Onderwijs wil samen met haar leden bouwen aan een nieuwe Visienota voor de periode van 2015-2019. Een eerste concept is als aanzet in de Algemene Vergadering gepresenteerd. De volgende drie thema’s zullen waarschijnlijk centraal komen te staan in deze nieuwe visienota: Meer waardering, Meer werkgelegenheid en Minder werkdruk. Deze drie zijn ontleend aan het voorliggende Nationaal Onderwijsakkoord.
We inventariseren aan de hand van de drie werkvragen van het bestuur op welke wijze onze Sectorraad input vanuit het Hoger Onderwijs kan leveren voor deze in ontwikkeling zijnde Visienota.

Professionaliseringsdoelen worden niet gehaald
Van allerlei kanten komen daarna uiteenlopende items, die de aanwezige CNVO-leden ook relevant vinden met betrekking tot deze nieuwe Visienota. Een thema dat steeds weer terugkomt in de discussie, is de roep om professionalisering van medewerkers in het Hoger Onderwijs. Nu we eenmaal zover zijn dat er een belangrijke professionaliseringparagraaf is vastgelegd in de CAO van het Hoger Onderwijs, zijn alle partijen eraan gehouden daaraan uitvoering te geven. Om diverse – veelal voor iedereen heel herkenbare – redenen lukt het veel hogescholen nog niet om de gewenste professionalisering in voldoende mate te realiseren. De feitelijke taakbelasting en de door medewerkers ervaren werkdruk staan het realiseren van de beoogde en overeengekomen deskundigheidsbevordering geheel of gedeeltelijk helaas in de weg. Hogescholen halen daarmee hun taakstelling niet. De vraag is dan welke rol de vakbond zou moeten spelen bij het bijvoorbeeld auditen van de mate waarin hogescholen erin slagen om de geplande professionalisering in zijn volle omvang zowel kwalitatief als kwantitatief te realiseren.

woensdag 23 april 2014

Vergaderen na Pasen in Nijkleaster

Dinsdag 22 april 2014
Het paaskruis van Nijkleaster in Jorwert

Stilstaan bij het Paasfeest
Na de vieringen in de Veertigdagentijd en van Pasen komen we vanavond als stichtingsbestuur van Nijkleaster rond de Tafel van Verhalen bijeen, in de voorkerk van de Sint-Radboudkerk te Jorwert. Maar voordat we aan het zakelijk deel van onze bestuursvergadering beginnen, nemen pionierspredikant Hinne Wagenaar & bestuurslid Sietske Visser ons eerst mee naar de kerkzaal. Hier staan we letterlijk en figuurlijk stil bij het paaskruis van Nijkleaster. Hinne & Sietske vertellen over de 'Nijkleaster-dei' van afgelopen Stille Zaterdag, en over de doorlopende vieringen van Stille Zaterdag & Paaszondag.

Kruis & Kroon
De bezoekers van de Nijkleaster-vieringen hebben in het kader van deze liturgische vieringen een driedimensionaal kruisvormig ijzerraam geheel vol gevlochten met onder andere wilgentwijgen, narcissen en veldbloemen. Aan de voet van het kruis ligt een van prikkeldraad gevlochten doornenkroon. Geschreven gedachten hangen als groende blaadjes rondom het kruis en verderop in de kerk. Allemaal verstilde tekenen van een intens gevierd Paasfeest.

Bestuursprogramma
Na deze terugblik op het Paasfeest richten we onze blik vooruit op de toekomst van Nijkleaster.
Het bestuur vergadert vanavond onder andere over:
 • Publicaties van en over Nijkleaster - we staan volop in de belangstelling van allerlei pers;
 • Bestuurszaken, over bestuursvacatures, en we stellen het Rooster van Benoemen & Aftreden en ook het Protocol voor de jaarlijkse bestuurlijke Zelfevaluatie vast. 
 • Huisvesting, met betrekking tot de fondsenwerving van de Ferdjippiing voor de verbouwing van de voorkerk, en over de voortgang op de locatiekeuze van het in ontwikkeling komende kloostergebouw van Nijkleaster.
 • Kleasterried, met rapportages over de activiteiten en programmering, en de recent bijgewoonde retraite van Missionair Werk voor de Pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland.
 • Bedrijfshulpverlening en Calamiteitenplan.
 • Religieuze kunst, met aandacht voor de film, het gedicht en een beeldje dat in de afgelopen weken aan Nijkleaster werden aangeboden en in dank aanvaard.
De Heare ûntkeart it goede net
We leven en werken nu in de tijd tussen Pasen en Pinksteren, en hopen dat onze nu al positief verlopende fondsenwervingsactie nog zoveel extra gelden zal opleveren, die het ons mogelijk gaan maken om in de komende zomer Nijkleaster uit te breiden met een extra verdiepingsvloer in de voorkerk van de Sint-Radboudkerk van Jorwert. We hopen dat we ons doel bereiken en zien in Godsvertrouwen die toekomst tegemoet. Niet voor niets eindigde de bijbellezing van bestuursvoorzitter Henk Kroes aan het begin van deze bestuursvergadering met de slotwoorden van Palm 84:
'Heare Almachtig,
hoe gelokkich is de minske dy't op Jo betrout."

maandag 21 april 2014

1.2 Naar Buiten over het Witte Nonnenpad

Paasmaandag 21 april 2014
De liefdesbrief van de non aan de soldaat

Wandelen tussen twee buien
De buienradar geeft vanmorgen vroeg aan dat we vandaag tussen 12.00-15.00 uur de grootste kans hebben op een aantal regenloze uren. We hebben gisterochtend na de Paasviering met Joske & Dethmer afgesproken dat we vandaag met zijn vieren een eind gaan wandelen, en dat we vanmorgen de tijd, route en startpunt nog nader zouden afspreken. Dienovereenkomstig spreken we halverwege deze ochtend af dat we vandaag vanuit Marum het 'Witte Nonnenpad' zullen gaan bewandelen. We rijden met zijn vieren van Stiens naar Marum, waar we tegen 12.00 uur arriveren.

Marum
Onderweg regende het een beetje, maar als we in Marum bij de oude dorpskerk aan de Noorderringweg arriveren, is het droog. Het is prima wandelweer, weliswaar met een stevige oostenwind, maar bij een aangename voorjaarstemperatuur
Met zijn vieren gaan we vandaag aan de wandel in West-Groningen. We volgen route nummer 1.2 van de wandelgids 'naar buiten! - 25 wandel-weekenden". De titel van deze themawandeling is: 'Witte Nonnenpad'.
De wandelgids vermeldt dat het een 12 kilometer lange route is, maar als we later vanmiddag weer bij de auto in Marum arriveren, geeft de track-software van de smartphone aan dat de route feitelijk 15,5 kilometer lang is. Maar dat deert ons niet, want we bewandelen een prachtige route met een verrassende variatie aan landschappen.

Haarsterbos
We starten bij de hooggelegen rode kerk van Marum, deels gebouwd van eeuwenoude kloostermoppen.
Buiten de bebouwde kom van Marum doorkruisen we in westelijke richting het langgerekte Haarsterbos, dat aan de zuidzijde parallel aan de A7 ligt. Hier en daar liggen nog omgevallen bomen, die vast en zeker tijdens de zware herfststorm van oktober 2013 zijn omgewaaid.
Langs een zandpad komen we op de Haarsterweg, waarna we via de Postdijk de A7 oversteken, om dan in westelijke richting over de Kloosterweg onze route te vervolgen.
Na ongeveer vijf kwartier lopen, nemen we een korte rustpauze, om even wat te eten en te drinken, gezeten op enkele geplastificeerde hooibalen iets voorbij het Trimuntbos.

Liefdesbrief van de non
We wandelen hier in het landschap tussen Marum en het natuurgebied van Trimunt, waar in 1098 een klooster werd gesticht in het Haarsterbos, waar we zojuist doorheen liepen.
In de berm van de Kloosterweg in Trimunt staat een houten bord met daarop een liefdesbrief bevestigd. In deze brief verklaart een non haar liefde heimelijk aan een Spaanse soldaat.

Trimuntbos en Jilt Dijksheide
We verlaten de Leidijk voor een kriskras-wandeling door het Trimuntbos, waarin we ook een driehoekig heideveldje passeren. Na het bos vervolgen we ons pad over de Jilt Dijksheide. Eerst passeren we een heideven, en verderop zien we enkele Schotse Hooglanders op het heideveld grazen. Vanaf de noordkant gaan we in zuidoostelijke richting dwars door dit drassige heidegebied. Op de laaggelegen delen van dit heideveld zien we hier en daar tussen de ondiepe waterpartijen lichtgekleurde zwerfkeien liggen, hoogstwaarschijnlijk vanuit het noorden van Europa naar hier aangevoerd ten tijde van de IJstijd.

De oude trambaan
Op het meest zuidelijke punt van de Jilt Dijksheide betreden we het Natuurpad, dat eigenlijk het oude spoortracé is van de voormalige trambaan van Drachten, via Marum, Leek en Roden naar Groningen. Dit kaarsrechte fiets-wandelpad voert ons weer terug onder de A7 door, naar Marum. Via de Legeweg komen we weer terug bij de roodstenen kerk van Marum.
Juist op het moment dat we bij de auto arriveren, begint het zachtjes te regenen. Als we terugrijden van Marum naar Stiens, verslechtert het weer zienderogen, en als we het laatste stuk van Leeuwarden naar Stiens rijden, gaan we inmiddels door een flinke regen huiswaarts. We hebben dus exact de mooiste wandeluren van deze Tweede Paasdag meegenomen, en kunnen dan ook terugzien op een hele mooie wandeldag, door het verrassend gevarieerde landschap van West-Groningen.

zondag 20 april 2014

1.1 Naar Buiten over het Abel Tasmanpad

Paaszondag 20 april 2014
Met de zelfbedieningspont oversteken in de Grotegastermolenpolder


Paasfeest binnen en buiten
Na de feestelijke belevenis van een mooie Paasviering onder leiding van dominee Jaap Overeem en onder muzikale begeleiding van de koperblazers van De Muziekfabriek in De Hege Stins van Stiens nemen we de gelegenheid om eerst nog even koffie te drinken en daarna te genieten van een heerlijke paasmaaltijd.
Het is prachtig zonnig weer, weliswaar met een stevige oostenwind, maar bij een temperatuur van rond de 20 à 21 graden Celsius. We blijven niet binnen, maar gaan Naar Buiten.
Durkje en ik gaan vandaag aan de wandel in West-Groningen. We volgen route nummer 1.1 van de wandelgids 'naar buiten! - 25 wandel-weekenden". De titel van deze themawandeling is: 'Abel Tasmanpad'.

Rikkerdapad
Om half drie vanmiddag begint onze 11 kilometer lange wandeltocht in Lutjegast tussen de boerderij Rikkerda en de ijsbaan van het dorp. We lopen vanuit Lutjegast door de drassige velden richting Grootegast. Deze dorpsnamen verklaren de ondergrond waarop we lopen. 'Lutje' betekent 'klein', en 'gast' verwijst naar een zandrug. We lopen dus van de kleine zandrug naar de grote zandrug, die beide zijn ontstaan door het stuwende ijs in de IJstijd.
Achter de boerderij (voorheen een borg) Rikkerda betreden we voorbij een begrazingshek het Rikkerdapad, genoemd naar de voormalige burcht Rikkerda. We wandelen over een mooi veldpad en over kleine houten hangbruggetjes door de drassige weilanden naar het Abel Tasmanpad.

Abel Tasmanpad
Dit betrekkelijk nieuwe veldpad is genoemd naar Abel Tasman, die in het jaar 1603 hier in Lutjegast is geboren, en die later beroemd werd als ontdekkingsreiziger van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), als de ontdekker van Tasmanië en van Nieuw-Zeeland.
In het eerste veld voorbij de entree van het Abel Tasmanpad passeren we 'De Baak'. Dit is een zes meter hoog kunstwerk van tot drie zuilen opgestapelde grote zwerfkeien, met daar bovenop enkele platte zwerfkeien. Dit 'landmark' staat als een opvallend baken midden in het veld, in het landschap dat hier de overgang vormt van het zuidelijk gelegen Drents Plateau en het noordelijk gelegen zeekleigebied. Dit vertikale monument van hunebedstenen ligt op de plaats waar de 'lutje gast' vroeger het puntje vormde van het schiereiland Westerkwartier, aan de voormalige oever van de Waddenzee. 

Eendenkooi en zelfbedieningspont
Verderop bezoeken we in de drassige Grotegastermolenpolder de restanten van een eendenkooi. Hier staat nu een vogelkijkhut. Daarna gaan we door een moerasachtig bosperceel, waar we met droge voeten doorheen kunnen, omdat we over een twee planken breed vlonderpad kunnen lopen.
In het open veld steken we op een gegeven moment met een houten vlot een petgat over. Aan de overzijde van het petgat staan drie meisjes en een moeder uit Grootegast, die ons helpen om deze zelfbedieningspont veilig aan te meren aan de overzijde van de brede sloot. Wij verlaten het vlot, en de meisje steken vervolgens over naar de andere kant.
Over een zandpad bereiken we het meest zuidelijke punt van deze route, de Caspar Roblesdijk, gelegen ten noorden van Grootegast.

Westerzand en Buikstede
Over deze geasfalteerde polderdijk lopen we - tegen de straffe wind in - in oostelijke richting naar de poldermolen 'De Eendracht'. Daar gaan we in noordelijke richting verder over een schelpenpad naar het buurtschap Westerzand. Dit pad scheidt de Grotegastermolenpolder aan onze linkerzijde van de Sebalderbuurstermolenpolder rechts van ons.
In Westerzand steken we de Abel Tasmanweg over, om dan door de Westerzandermolenpolder over een smal asfaltweggetje tussen de weidegebieden vol bloeiende paardenbloemen en pinksterbloemen naar het buurtschap Buikstede te lopen.

Eibersburen en Lutjegast
Bij Buikstede staan we voor het brede Van Starkenborghkanaal. We gaan linksaf over de kanaaldijk aan de zuidzijde van het kanaal, in westelijke richting naar de kanaalbrug ter hoogte van Eibersburen.
Vóór de hoge kanaalbrug slaan we linksaf om dan in zuidelijke richting terug te lopen naar Lutjegast, waar we om 17.00 uur weer naast de ijsbaan bij onze hier geparkeerde auto arriveren.
Via Visvliet en de Friese wouden rijden we dan naar Broeksterwâld, waar we rond het avonduur een bezoek brengen aan Durkje haar ouders. Halverwege de avond zijn we weer thuis in Stiens, terugblikkend om een prachtige Paaszondag.

zaterdag 19 april 2014

Einde 40dagentijd op Stille Zaterdag

Stille Zaterdag 19 april 2014
Spaardoosje van 2013 in 2014

Stilte & beweging

vrijdag 18 april 2014

Angstige stilte op Goede Vrijdag

Goede Vrijdag 18 april 2014
Angstige stilte, verbeeld in de Sint-Vituskerk van StiensSlapend rijk worden in Angstige stilte

Wij zouden met Hem waken.
 
Hij knielde, maar ik lag
door 't lijden heen te slapen...
 
En toen Hij mij daar zag
is Hij toch weer gaan knielen.
 
Want zo is 't Koninkrijk:
een Koning die mij diende.
 
Word ik dan slápend rijk?

Dit zijn de goede woorden, speciaal voor deze Goede Vrijdag-viering gedicht door Evert Overeem, de vader van onze voorganger Jaap Overeem. Het is één van de zeven coupletten die wij vanavond in wisselzang met de Sweelinck Cantorij zingen in de Sint-Vituskerk van Stiens.

Luisteren, zien en zingen
Bij de ingang van de kerkzaal staat een liturgisch bloemstuk, dat de 'Angstige stilte' verbeeldt, die ons zo aangrijpt tijdens de viering van Goede Vrijdag, voorafgaand aan het Paasfeest.
Deze avonddienst en dit bovenstaande lied spreekt over en zingt over het lijden & sterven van Jezus Christus.
Onder leiding van dominee Jaap Overeem, dirigent Take Beukema en organist-pianist Han Giesing volgen we het programma van deze liturgische viering, in het kader van de drie kerkdiensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, die als thema meekregen: 'Verander muren in deuren', naar een spreuk van Loesje.
Vanavond luisteren we naar de Bijbellezingen van de lector, luisteren we naar de zang van de Sweelinck Cantorij, en zingen we samen enkele liederen.
 
Donker en stil
In het centrum van de kerk ligt een groot houten kruis op de grond, want .... het kruis staat vandaag op deze Goede Vrijdag centraal.
Halverwege de viering worden we door de voorganger genodigd om allen naar voren te komen, om één voor één een rode tulp te leggen op het houten kruis.
De kerk zit vol, en er zijn genoeg tulpen beschikbaar.
Minutenlang komen alle gemeenteleden in eerbied naar voren om hun tulp op of bij het houten kruis te leggen.
Als iedereen bij het kruis de knieën heeft gebogen om zijn of haar tulp bij te leggen, is het lange kruis aan het oog onttrokken, omdat het geheel is bedekt met roodbloeiende tulpen.
Tijdens het slotlied van de Sweelinck Cantorij, na de Zegen, wordt de paaskaars gedoofd, en verlaten we allen in de doodsstilte van het graf de kerk.

Goede Vrijdag in het dorp
Als we buiten komen, strekken de zachte klanken van het klokgelui van de kleine klok van de Sint-Vituskerk zich uit over de daken van de huizen rondom de oude kerktoren.
En wij?
Als kerkgangers verspreiden ook wij ons - wandelend of rijdend - over het donkere, stille dorp.

The Passion 2014 in Groningen

Witte Donderdag 17 april 2014
Beau van Erven Dorens als verteller bij The Passion 2014 in GroningenWitte Donderdag met uitzicht op Pasen
Deze avond van de Witte Donderdag is in de aanloop naar het Paasfeest een bijzondere. Massaal komen duizenden mensen naar de Vismarkt en de Grote Markt in de stad Groningen om daar een bijzonder media-spektakel te beleven: The Passion.
The Passion vertelt de geschiedenis van de laatste dagen van Jezus Christus. Het is het eeuwenoude Bijbelverhaal, dan de kern vormt van het christelijke geloof. Het is het verhaal van de beroemdste persoon aller tijden, van Jezus, de Messias, die na een afgrijselijke lijdensweg stierf aan het kruis, waardoor jij en ik vergeving van alle zonden kunnen verkrijgen. Na drie dagen echter liep deze Zoon van God Zijn graf uit, want Zijn dood betekent niet het einde, maar luidt juist een nieuw begin in, voor jou en voor mij. Het verhaal van Jezus gaat dus door, in jou en in mij, en door jou en door mij.
Op deze Witte Donderdag kijken we alvast over Goede Vrijdag en Stille Zaterdag heen, naar het vergezicht van het Paasfeest, dat we zondag feestelijk zullen vieren.

VIP-programma vooraf
The Passion is een intense mediaproductie van de EO en RKK, samen met partners als het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), Jong Katholiek, de Protestantse Kerk in Nederland, de gemeente Groningen, en nog veel meer andere deelnemende organisaties.
Durkje en ik zijn op grond van mijn lidmaatschap van het bestuur van het NBG door de EO genodigd om samen met andere bestuurders, directieleden en medewerkers aanwezig te zijn bij een Relatie-ontvangst, waarin alle representanten van de samenwerkende organisaties elkaar ontmoeten voorafgaand aan de uitvoering van The Passion.
We worden ontvangen in stadscafé-restaurant 't Feithhuis nabij de Grote Markt te Groningen. Na een woord van welkom worden we toegesproken door de waarnemend Groninger burgemeester Ruud Vreeman, en daarna door EO-directeur Arjan Lock, die samen met RKK-directeur Leo Fijen onze gastheer is vanavond. Zijn toespraak sluit Arjan Lock af met een tafelgebed, waarna het buffet wordt geopend voor de aanwezige gasten.

Het lijdensverhaal aan 20.000 + 3.000.000 mensen verteld
Om 20.30 uur staan we op een volle Vismarkt met ruim 12.000 toeschouwers, die in de aanhoudende regen diep weggedoken in regenponcho's en onder paraplu's in afwachting zijn van de eerste beelden en klanken van The Passion. Op de Grote Markt staan ook nog ongeveer 8.000 mensen om The Passion op grote videoschermen te kunnen volgen. Ruim 20.000 bezoekers in Groningen; en meer dan drie miljoen televisiekijkers volgen vanavond de live-uitzending op de televisie, dus deze vierde Passion (de eerste was in 2011 in Gouda) is een mega-event dat steeds meer kijkers trekt.
Op het lange podium staat Beau van Erven Dorens. Hij is vanavond de Verteller. Deze SBS6-presentator, acteur, schrijver en producent spreekt zijn respect uit voor die ruim 20.000 toeschouwers die allen in de regen dit schouwspel van muziek, beelden, vertelling en zang bijwonen.

Multi-mediaal passiespel
Alle kijkers op straat en voor de televisie krijgen nu een ruim anderhalf uur durend modern passiespel gepresenteerd, waarvan een deel live op het plein, een deel als filmbeelden van eerder en elders opgenomen video-reportages, en tussen die bedrijven door wordt af en toe live doorgeschakeld naar een processie, die ondertussen van start gaat bij het Groninger voetbalstadion, vanwaar een enorme lichtbak in de vorm van een kruis door dragers naar de Vismarkt wordt gedragen, gevolgd door een lange stoet van mensen die met deze processie meelopen.
Het muzikale deel van The Passion begint met het lied 'Alles is liefde' (van Bløf) van Jezus (gespeeld door Jan Dulles). Daarna zingt Maria (gespeeld door Simone Kleinsma) het lied 'Als je naar me lacht' (van Marco Borsato). Voordat wordt doorgeschakeld naar de processie zingen Jezus en Petrus (gespeeld door Stanley Burleson) het lied 'Omarm me' (van Bløf).
Nadat de Verteller het verhaal heeft verteld over 'het laatste avondmaal van Jezus en Zijn discipelen', zingt Jezus het beroemde lied van Ramses Shaffy: 'Zing, vecht, huil bid'.

Zo wordt een wisselend programma gepresenteerd:
 • Maria zingt 'Jij bent niet van deze wereld' (van Stef Bos);
 • De Verteller verhaalt over de worsteling van Judas;
 • Judas (gespeeld door Jamai Loman) zingt 'Gevallen of gevlogen' (van Guus Meeuwis);
 • We schakelen naar de processie;
 • De Verteller vertelt over Jezus in de tuin van Getsémané;
 • Jezus zingt 'Hou me vast' (van De Dijk);
 • Maria zingt 'Kijk omhoog' (van Nick & Simon);
 • We kijken naar het filmpje over het verraad van Judas
 • Jezus en Judas zingen 'Margaritha' (van Marco Borsato);
 • Petrus zingt 'Oceaan" (van Racoon);
 • Maria zingt 'Waarom nou jij' (van Marco Borsato);
 • Weer schakelen we naar de processie;
 • Jezus wordt voorgeleid aan Pontius Pilatus (gespeeld door Jack van Gelder);
 • Jezus en Pilatus zingen 'Zwart Wit' (van Frank Boeijen);
 • Op de pleinen roepen 20.000 toeschouwers: 'Kruisig Hem";
 • Jezus en Maria zingen 'Hou van mij' (van 3JS).
Doodsoorzaak: Verstikking!
Dan volgt een heel indringend stuk van The Passion.
Er wordt niet meer gesproken.
Onder de klanken van indrukwekkende muziek wordt vanaf de achterzijde van de Vismarkt het enorme witte kruis tussen de menigte door het plein op gedragen in de richting van het lange podium voorop het volle plein. Als het grote witte kruis stil houdt vóór het podium, vertelt Pontius Pilatus met alle pijnlijke details over de gruwelijk kruisdood van Jezus.
Pilatus: Doodsoorzaak: Verstikking! . .. ... .... ..... ...... .......

Geconcentreerd kijken en meezingen
Daarna zingt Maria het lied 'Voor altijd' (van Marco Borsato). Dan is het moment aangebroken dat de Verteller het indringende verhaal van het lijden & sterven van Jezus Christus afsluit.
Dan komen tijdens een lichtshow alle artiesten nog eenmaal het podium op. Tijdens deze finale zingen alle artiesten samen het lied 'Kijk omhoog' (van Nick & Simon).
Tijdens de hele pleinvoorstelling zie je overal smartphones en fotocamera's omhoog rijzen. Foto's en films worden gemaakt van alle gebeurtenissen. De meeste liederen worden tijdens het optreden soms ingetogen, maar soms ook uitbundig meegezongen. De toeschouwers leven intens mee met wat ze zien en horen. Sommigen hebben niet eens in de gaten dat ondertussen het regenen is gestopt. Nog steeds zijn paraplu's boven de menigte zichtbaar, terwijl het minutenlang al droog is. Eén en al geconcentreerde aandacht dus op het plein voor dit schouwspel.

Zorgen dat de Bijbel de mensen bereikt en aanspreekt
Na de slotklanken wordt het publiek verzocht de Vismarkt te verlaten, omdat alles hier direct moet worden afgebroken, aangezien hier op dit plein morgenochtend een bloemetjesmarkt zal zijn op Goede Vrijdag. De toeschouwers zetten zich rustig in beweging in de richting van alle uitgangen van het plein. Onderweg ontmoeten we ook nog een groep mede-gemeenteleden van onze kerkelijk gemeente van Stiens, die met een groep van jong & oud met de trein naar Groningen zijn gekomen om dit eigentijdse passiestuk live bij te wonen.
Durkje en ik brengen nog een bezoek aan de Martinikerk, die binnen geheel in teken staat van Passion en Pasen. Je kunt hier de Klassieke Kruiswegstatie bekijken, of in de Kapel de Plek van Gebed & Zegen bezoeken. Er wordt op het orgel gespeeld, er is een Plek voor Gesprek en een Jongerenhoek, en je kunt koffie of thee drinken aan het Buffet.
Wij steken het Martinikerkhof over en gaan nog even naar 't Feithhuis, waar we welkom zijn voor een hapje en een drankje, om daar met alle relaties van het Nederlands Bijbelgenootschap en met alle andere mede-organisatoren van The Passion nog even na te genieten van en na te praten over deze geslaagde uitvoering van The Passion.
In onze missie van het Nederlands Bijbelgenootschap staat dat we ervoor willen zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt. Terugblikkend mogen we constateren dat we met de deelname van het NBG er samen met al die anderen voor hebben gezorgd dat we een positieve bijdrage hebben geleverd aan onze missie.

Voor de hele uitzending van The Passion,

Nieuwe opdrachten bij Stenden Hogeschool in Meppel

Woensdag 16 april 2014

Stenden Hogeschool in Meppel


Een school in een tuin
Stenden Hogeschool heeft in Nederland vijf vestigingen in Assen, Emmen, Groningen, Leeuwarden en Meppel, en in het buitenland op Bali, in Thailand, in Qatar en in Zuid-Afrika.
Vandaag ben ik aan het werk in onze hogeschoolvestiging te Meppel. Dit architectonisch bijzondere gebouw is gelegen in een prachtige schooltuin, met een grote variëteit aan planten en dieren, waaronder een ooievaarspaar op een hooggeplaatst ooievaarsnest aan de zuidzijde van het hogeschoolgebouw.

Offertegesprekken
Van diverse hogeschoollocaties komen we vandaag bijeen in deze Meppeler vestiging, om achtereenvolgens samen met twee Evaluatieburo's twee nieuwe accreditatieprojecten op te starten. Met Hobéon Certificering en met de Netherlands Quality Agency bespreken we de beoogde opdrachten, die zij als opdrachtnemers voor en met ons zouden kunnen uitvoeren binnen de Stenden-School of Education en in de Stenden-School of Commerce. Deze offertegesprekken zullen leiden tot twee offertes, op grond waarvan bij wederzijdse overeenstemming door Stenden Hogeschool opdracht wordt gegeven visitatietrajecten voor te bereiden en uit te voeren.

dinsdag 15 april 2014

Bollenbloei

Dinsdag 15 april 2014
Voorjaarspracht in perk en borderDonker
Maandenlang hebben ze heimelijk verborgen ondergronds de winter doorgebracht.
Niemand zag ze zitten.
De bollen.

Warmte
In het vroege voorjaar wordt het bovengronds en ondergronds steeds een beetje warmer.
Niemand ziet ze dan nog zitten.
De bollen.

Licht
Dan volgt het licht, en warmte, van de zonneschijn.
Ieder ziet ze dan verschijnen.
Het blad, de stengel en de knop.

Pracht
Tot volle wasdom komt het bolgewas dan bovengronds.
En kijk ze dan eens staan.
Blauw druifje, krokus, narcis, tulp en hyacint.

zondag 13 april 2014

De Larense bossen bij Noordlaren

Zondagmiddag 13 april 2014
Over het zandpad in Noordlaren naar het Oude VeerhuisDa's pas fit met Fitpas @ Stenden
Gezondheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Het vormt binnen Stenden Hogeschoool al sinds 2007 onderdeel van haar visie & missie, en heeft met ingang van het collegejaar 2010-2011 gestalte gekregen in het Stenden Gezondheidsbeleid. Dit hogeschoolbeleid is erop gericht je als medewerker het vertrouwen en de ondersteuning te geven duurzaam actief te zijn en te blijven. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het hebben en houden van werk met behoud van fysieke en mentale gezondheid in een omgeving die je daartoe in staat stelt en ondersteunt.
Maar hoe wordt met dat Stenden Gezondheidsbeleid handen en voeten gegeven aan de visie en de missie van onze hogeschool?
Welnu, medewerkers van Stenden Hogeschool krijgen bijvoorbeeld regelmatig een zogenoemde 'Fitpas Nieuwsbrief'. De nieuwsbrief van 5 november 2013 bevatte ook een item over herfstwandelingen, waarbij je van elke provincie van Nederland een wandelroute kon downloaden, om een mooie wandeling te maken in de kleurrijke natuur. De Groningse wandeling in deze novembernieuwsbrief was de 'Larense bossen', gelegen ten westen van Noordlaren.

Gevarieerd landschap
Letterlijk klokslag 12.00 uur stappen Durkje en ik nabij de kerktoren van Noordlaren uit de auto bij het Oude Veerhuis aan het kanaaltje dat naar het Zuidlaardermeer voert. Hier begint vanmiddag onze wandeling onder een puur-Hollandse wolkenlucht, met een frisse voorjaarswind en af en toe genoeglijke zonnige perioden, bij een temperatuur van ongeveer 13 graden Celsius. We gaan vanmiddag 14 kilometer wandelen in het eslandschap tussen Noordlaren en Midlaren in het oosten, en de Drentsche Aa in het westen. Voor wandelaars die genieten van gevarieerde landschappen is deze wandelroute een aanrader.

Es & Bos
Vanaf het haventje bij het Oude Veerhuis lopen we eerst naar de 12e eeuwse Bartholomeüskerk in Noordlaren. Via de Kerkstraat lopen we naar de Zuidlaarderweg. Voorbij de openbare basisschool gaan we een zandpad op, over de Noordlaarder Esch. Via de Duinweg en de Beslotenveenseweg komen we op de Pollsweg, die we verderop verlaten om het Noordlaarder Bosch in te gaan.
Ten zuiden van het Noordlaarder Bosch passeren we in het open veld een kleine kudde Schotse Hooglanders.
Via de Tolhuisweg en het bos -en heidegebied van De Vijftig Bunder komen we bij het Wijde Veen, waar we op een picknickbank genieten van een lunchpauze in de aangenaam verwarmende voorjaarszon.

Verrassend mooie route
Verderop komen we weer op de Tolhuisweg, om al spoedig via de Duinweg onze route te vervolgen over de Haasakkers. Dan komen we weer in het open veld van de Noordlaarder Esch, waar we in de bocht van het pad een hunebed passeren. Van dit Groninger hunebed resteert nog slechts één sluitsteen, vier draagstenen en twee dekstenen, maar het is onmiskenbaar een hunebed.
Voorbij dit hunebed wandelen we via het brede zandpad over de Noordlaarder Esch weer terug naar Noordlaren.
En ook in Noordlaren laat men de wandelaars niet zomaar over alleen plaveisel lopen, want via de Zuiderstraat en de Boenderstraat word je geleid naar het oude zandpad ten westen van Noordlaren, waarover je achter de Bartholomeüskerk weer terug loopt naar het Oude Veerhuis in Noordlaren.
Tot de laatste meters blijft deze wandelroute verrassend mooi.
Toevalligerwijs: letterlijk klokslag 15.00 uur arriveren Durkje en ik nabij de kerktoren van Noordlaren bij onze auto naast het Oude Veerhuis; exact drie uren na vertrek.

Palmpasenoptocht naar het Skilhiem in Stiens

Zondagochtend 13 april 2014
De kinderen stellen zich op voor de Palmpasen-optochtKlanken en kleuren
De kerkdienst vanmorgen in de Sint-Vituskerk is een superkorte kinderdienst. In het koor van de kerk staan en liggen tientallen prachtig versierde Palmpasenstokken, die in de afgelopen zondagen van de Veertigdagentijd door de kinderen in de kerk zijn versierd tijdens de Kindernevendiensten. De kerkzaal is behoorlijk vol en de omgevingsgeluiden zijn anders dan normaal, want er zitten vandaag heel veel kinderen in de kerk. Er heerst een vrolijk-gezellige sfeer, want het grote aantal kinderen & hun kleurrijk versierde Pampasenstokken klinken & kleuren als een bont palet van geluiden & tinten.

Vriendschap
Om 9.30 uur begint de korte viering. We zingen enkele liederen over het naderende Paasfeest, beluisteren de bijbellezing naar het evangelie van Matteüs en luisteren naar de mini-overdenking van dominee Jaap Overeem, die de kinderen en hun ouders en alle andere kerkgangers iets vertelt over vriendschap, over bij elkaar blijven, of elkaar in de steek laten. In de komende week zal deze thematiek actueel worden, als we zullen lezen, horen en ervaren dat Jezus aan de vooravond van zijn lijden en sterven in zijn doodsangsten in het nachtelijk uur geconfronteerd wordt met het nabij zijn van zijn leerlingen, zijn vrienden die Hem door hun slaap overmand Zijn eenzaamheid laten ervaren, en die ook later - als de nood nog hoger wordt - Hem jammerlijk in de steek laten.

Palmzondag
Maar voordat we de vandaag aangevangen Stille Week in gaan, vieren jong en oud vandaag nog vrolijk Palmpasen, ofwel de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Aan het eind van de korte viering worden de kinderen uitgenodigd om in het koor van de kerk te komen, en wordt aan de volwassenen gevraagd om zich buiten op te stellen, om daar de kinderen op te wachten, die straks met hun Palmpasen-kruisen naar buiten zullen komen.
Een lange rij kinderen komt naar buiten, allen met hun mooi versierde witte Palmpasen-kruis, met daar bovenop de haan.
De kinderen zullen straks samen met hun ouders en met de andere kerkgangers in een lange optocht door Stiens naar het woonzorgcentrum Skilhiem lopen. Eerst zullen ze in optocht helemaal om het Skilhiem heen lopen, om ook de bewoners van de gesloten afdeling hun mooie Palmpasenstokken te laten zien. En daarna zal de lange stoet het Skilhiem in te gaan, om in de grote zaal op bezoek te gaan bij de bewoners van dit Stienser woonzorgcentrum, met wie ze straks samen koffie & fris gaan drinken. Ook zal daar voor jong en oud een verrassing zijn.

Palmpasenoptocht
Buiten, nog bij de Sint-Vituskerk, staan de kinderen klaar voor de Palmpasenoptocht. Dan begint de zware kerkklok in de toren van de Sint-Vituskerk te luiden, en zet de optocht zich in beweging. Tussen de kinderen en de volwassenen lopen enkele koperblazers mee, die de optocht muzikaal begeleiden.
Als je hieronder op de illustratie klikt, zie je de Palmpasen-optocht bij de Sint-Vituskerk vertrekken, naar het Skilhiem.

zaterdag 12 april 2014

Voorjaarswandeling op Ameland

Zaterdag 12 april 2014
Albert de Hoop vertelt in de Kooiduinen over AmelandVoorjaarswandeling Regio Fryslân
Als Regiocontactpersonen van de Regio Fryslân van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob organiseren Elly Koopman & Klaske Scholte vandaag de jaarlijkse Voorjaarswandeling voor de Genootschapsleden. Dit jaar hebben de Friese mede-Genootschapsleden Ingrid Magré & Albert de Hoop (burgemeester van Ameland) aangeboden dat zij de organisatie van deze zonnige dag op zich nemen. En daar krijgt niemand spijt van, want we beleven een fantastische wandeldag op Ameland; goed georganiseerd, keurig verzorgd en een prachtige wandeling van ongeveer 15 kilometer over dit mooie Friese Waddeneiland.

Wadden, dijk en polders
Iets meer dan 30 Genootschapsleden melden zich vanmorgen tegen half tien op de pier van Holwerd, bij de veerboot, die om 9.30 uur van wal steekt richting Ameland. Om 10.15 uur staan Ingrid & Albert op de veerdam klaar om ons te verwelkomen en ons direct mee te nemen voor deze Voorjaarswandeling.
Bij de jachthaven gaan we buitendijks over de Waddenzeedijk in oostelijke richting, om ruim twee kilometer verderop de Waddendijk over te steken, om onze tocht in dezelfde richting binnendijks te vervolgen. Het zicht op de Waddenzee verruilen we dan dus voor het uitzicht over de Amelander polders, en over de duinen verderop in het noorden.

Caminopijlen op Ameland?
Door de Kooilanden lopen we naar de Kooiplaats, waar we om 11.45 uur arriveren, om daar met elkaar aangenaam te pauzeren en heerlijk te lunchen van voornamelijk Amelander streekproducten.
Daarna gaan we de Kooiduinen in. Albert de Hoop fungeert onderweg als gids, hier en daar even stoppend, om iets de vertellen over de cultuur, historie en natuur van Ameland, onder andere over de Eendenkooi in het midden van de Kooiduinen.
De pelgrims Albert & Ingrid hebben de hele wandelroute op originele wijze bewegwijzerd met gele caminopijlen, die de pelgrims onder ons op de Spaanse camino de pelgrimsweg naar Santiago de Compostela wezen.

Duinen, strand, zee en bos
Ten noorden van de Kooiduinen steken we de zeewering van de Buurderduinen over, waarna een lange strandwandeling volgt in westelijke richting. We hebben vandaag schitterend voorjaarsweer, met een stevige wind, maar wel een aangenaam schijnende zon, prima wandelweer dus.
Als we het strand verlaten, gaan we verder door het Nesserbos, om uiteindelijk uit te komen bij de dienstwoning van burgervader Albert de Hoop & Ingrid Magré. Aan de duinzijde van hun ambtswoning hebben ze een partytent opgezet, zodat de tientallen wandelaars in de luwte kunnen genieten van alle hapjes & drankjes in het gebruikelijk 'Café Saint Jacques', zoals we deze slotsessie in pelgrimskringen noemen. We toasten op onze gastvrouw Ingrid & gastheer Albert, en krijgen ruimschoots de tijd om met elkaar binnen en buiten nog gezellig na te genieten van deze schitterende en welverzorgde voorjaarswandeldag op Ameland.

Dag Waddendiamant Ameland
Bij het afscheid krijgen alle gasten nog een attentie mee van Ingrid & Albert: een gele caminopijl, met daarop een geschreven dankwoord en daarop en daarbij enkele uitingen van Ameland-promotie.
Voldaan en terugblikkend op een hele mooie eilandwandeling keren alle deelnemers met de voorlaatste of laatste veerboot weer terug naar de vaste wal.
Einde van een welgeslaagde wandelbelevenis op het 'Waddendiamant Ameland'.

vrijdag 11 april 2014

Afscheid in Wanswerd

Vrijdag 11 april 2014
De Petruskerk van Wanswerd

In Jezus ontslapen
Aanvang deze week is onze oud-CHN-collega Getie Muntinghe-Visser overleden. In de jaren dat ik Hoofd Opleiding SPH was, en daarna adjunct-Instituutsdirecteur M&M, was Getie daar Faculteitsdirecteur, en daarna Instituutsdirecteur van het Instituut Mens & Maatschappij (M&M). We hebben enkele jaren nauw en plezierig samengewerkt, en daarna is Getie wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd vertrokken uit de Christelijke Hogeschool Nederland (CHN). Getie overleed deze week op 75-jarige leeftijd.

Een lange staat van dienst
In een goed gevulde Petruskerk komen we vanmiddag bijeen in haar woonplaats Wanswerd, waar de Dienst van Woord en Gebed voorafgaat aan haar begrafenis. Een vijftiental oud-collega's zijn ook aanwezig om Getie de laatste eer te bewijzen. Drie daarvan zijn momenteel nog werkzaam aan de huidige Stenden Hogeschool, en de anderen zijn allen oud-medewerkers van Stenden Hogeschool en/of van haar rechtsvoorganger de CHN te Leeuwarden.
Getie had een lange staat van dienst bij de CHN, en ook nog bij haar rechtsvoorgangers de Prinses Marijkeschool en de Akademie Fiswerd, waar zij indertijd is begonnen als docente Gezondheidsleer bij de toenmalige opleiding HBO-Jeugdwelzijnswerk, de tegenwoordige HBO-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH).

75 jaren
De voorganger van deze rouwdienst in de eeuwenoude Petruskerk is dominee A. Bouman. Organist is Geert Tolsma. De schriftlezingen voorafgaande aan de overdenking zijn uit Psalm 139 en uit Openbaring: 'En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde'. Tijdens de overdenking en in de persoonlijke woorden van haar (klein)kinderen wordt haar levensloop beschreven; over haar geboorte op Ambon waar haar vader predikant was, over haar kampjaren als kind, over wonen en naar school gaan in Australië, haar studie geneeskunde in Groningen, haar werkzame jaren als arts, docente en directeur, en over enkele inhouden van haar levensloop, die Getie voor haar kinderen en kleinkinderen op schrift heeft gezet; haar zoon Friso leest ons daaruit een aantal fragmenten voor. We herkennen allen haar sterk ontwikkelde rechtvaardigheidsgevoel en haar oprechte aandacht voor haar naasten.

Haar psalmen wijden aan Zijn lof
Getie wordt en is begraven - in het licht van een warme voorjaarszon - op het kerkhof van de Petruskerk, in haar dorp Wanswerd, waar haar vader lang geleden predikant was, waar haar familie - en ook Getie - zovele jaren heeft gewoond, en waar zij zo betrokken was bij het wel en wee van de kleine dorpsgemeenschap en bij 'haar' Petruskerk, waarin zij ook vele jaren in ambten heeft gediend en als kerkganger heeft gezongen.
Wij zingen Anno 2014 rondom haar kist enkele woorden van de oude onberijmde Psalm 146, die hier ook in het bijzijn van Getie gedurende haar levensjaren al zo vaak zullen zijn gezongen:
Prijs den Heer' met blijde galmen;
gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan zijn lof:
'k zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

Nieuwe Stenden-kledinglijn en Merchandise in de Stenden Shop

Donderdag 10 april 2014
Het Stenden-assortiment in de Stenden Shop

Stenden Merchandise
Stenden Hogeschool heeft inmiddels een nieuwe leverancier geselecteerd voor haar eigen Stenden-kledinglijn en Stenden Merchandise.
Voor de nieuwe kleding en voor alle andere artikelen kunnen we sinds kort terecht in de Stenden Shops van de hogeschoolvestigingen in Emmen en Leeuwarden.
Het Stenden-assortiment bestaat onder andere uit T-shirts, poloshirts, sweatshirts, petten, mutsen, paraplu's, sporttassen; en dat alles met de bekende woord- en beeldmerken van Stenden Hogeschool, in de verschillende Stenden-kleuren uitgevoerd.

Stenden Shop
Inmiddels ligt het standaard-assortiment in de Stenden Shop, en voor wie iets wil hebben ten behoeve van speciale gelegenheden zoals Open dagen, Personeelsactiviteiten, of Conferenties, bestaat ook de mogelijkheid om verschillende andere 'give aways' met daarop het Stenden-logo te bestellen.
Als je nu de geheel vernieuwde Stenden Shop in Leeuwarden binnenkomt, valt je direct de mooie nieuwe witte presentatiewand op, waarin het gehele standaard-assortiment van Stenden-kleding en Merchandise overzichtelijk is gepresenteerd.

woensdag 9 april 2014

Greg Officer exposeert in Stiens

Woensdag 9 april 2014

Blue Matter, mixed media op canvas (25 x 30 cm)


Aanloop naar fulltime schilderen
In het Stienser gemeentehuis van Leeuwarderadeel kan tot en met eind juni 2014 een solo-expositie van Greg Officer worden bezichtigd. De titel van deze schilderijententoonstelling luidt: 'Abstract Investigations'.
Greg Officer - geboren in 1947 in de Verenigde Staten - heeft altijd getekend en geschilderd. Hij is door de jaren heen kunstopleidingen en cursussen blijven volgen. Aanvankelijk wilde hij reclame-kunstenaar worden, maar uiteindelijk koos hij voor een studie Psychologie. Daarna studeerde hij Theologie in Groningen. Pas in 2006 ging hij fulltime schilderen.

Betekenis geven
Greg: “In mijn werk ben ik steeds op zoek naar authenticiteit, zo eerlijk mogelijk, en dichtbij mijzelf blijven. Ik schilder wat mij raakt. Het gaat mij niet om schoonheid of perfectie in een schilderij, maar om ideeën, emoties en betekenissen, zowel existentiële als associatieve betekenissen.”

Proces en materiaal centraal
Na jarenlang naturalistisch-figuratief te hebben geschilderd, volgde voor Officer een fase van puur abstracte en monochrome werken, vooral om het proces en de materialen van het schilderen verder te onderzoeken. Vandaar ook het expositie-thema 'Abstract Investigations'. 
Nu komt er - als resultaat daarvan - geleidelijk 'meer' op het doek tevoorschijn. Het werk in deze solo-expositie is een weergave van zijn ontwikkelproces.

dinsdag 8 april 2014

2.000 in 2014

Dinsdag 8 april 2014
Vandaag het 2.000e weblogbericht gepubliceerd

2.000
Dit is mijn 2.000e blogbericht op deze weblog.
Regelmatig wordt me de vraag gesteld hoeveel lezers deze weblog heeft. Op zo'n dag als vandaag is het interessant om weer eens een kijkje te nemen in de statistieken van de provider 'Blogger' om daar inzicht in te krijgen.
 
Statistiek
Het Statistiek-programma van Blogger meldt hierover het volgende:
-         In ruim 2.200 dagen schreef ik 2.000 blogberichten;
-         Tot en met vandaag werd:
o       mijn weblog 249.317 maal bezocht (in 2011 was dat nog 39.188 maal & in 2012: 137.958),
o       dat is over de hele looptijd gemiddeld 113 bezoekers per dag (in 2011: 35 & 2012: 84) en
o       gemiddeld werd elk blogbericht 125 maal bezocht (in 2011: 39 & 2012: 92);
-         In de afgelopen maand werd deze weblog 6.004 maal bezocht (in 2011: 4.818 & 2012: 8.088),
o       dat is gemiddeld 200 keer per dag (in 2011: 161 & 2012: 232);
-         Gisteren is deze weblog 195 maal bezocht (in 2011: 190 & 2012: 204);
-         Vandaag is mijn weblog al 228 keer bezocht (in 2011: 163 & 2012: 247);
-         Van die 228 bezoekers van vandaag waren:
o       133 afkomstig uit Nederland (in 2011: 144 & 2012: 195),
o       50 uit Duitsland (in 2011: 0 & 2012: 0),
o       9 uit Canada (in 2011: 0 & 2012: 0),
o       2 uit Singapore (in 2011: 0 & 2012: 0),
o       0 uit België (in 2011: 8 & 2012: 3),
o       0 uit het Verenigd Koninkrijk (in 2011: 3 & 2012: 2),
o       0 uit Frankrijk (in 2011: 3 & 2012: 18),
o       0 uit Luxemburg (in 2011: 2 & 2012: 0),
o       0 uit Turkije (in 2011: 1 & 2012: 0),
o       34 uit de Verenigde Staten (in 2011: 1 & 2012: 25),
o       0 uit Spanje (2011: 0 & 2012: 2),
o       8 uit Rusland (in 2011: 0 & 2012: 1) en
o       0 uit Oekraïne (in 2011: 0 & 2012: 1);
-         Van die 228 bezoekers van vandaag maakten (afgerond ongeveer)
o       32% van de bezoekers gebruik van de browser van Internet Explorer (in 2011: 64% & 2012: 49%),
o       36% van Firefox (in 2011: 16% & 2012: 29%),
o       11% van Safari (in 2011: 15% & 2012: 12%),
o       1% van Mobile Safari (in 2011: 0% & 2012: 0%),
o       15% van Chrome (in 2011: 6% & 2012: 11%),
o       1% van BingPreview (in 2011: 0% & 2012: 2%),
o       1% van Chromeframe (in 2011: 0% & 2012: 1%),
o       1% van GSA (in 2011: 0% & 2012: 0%) en
o       0% van Opera (in 2011: 0% & 2012: 1%);
-         Van die 228 bezoekers van vandaag maakte (afgerond ongeveer)
o       54% van de bezoekers gebruik van het besturingssysteem Windows (in 2011: 83 & 2012: 75%) ,
o       7% van Macintosh (in 2011: 16% & 2012: 5%),
o       7% van iPad (in 2011: 1% & 2012: 1%),
o       1% van iPhone (in 2011: 0% & 2012: 0%),  
o       23% van Linux (in 2011: 0% & 2012: 16%),
o       5% van Android (in 2011: 0% & 2012: 1%) en
o       1% van Other Unix (in 2011: 0% & 2012: 1%);
Inzicht door overzicht
Het statistiekprogramma is een bijzonder interessante optie van Blogger, want die verschaft je verder inzicht via allerlei overzichten van bijvoorbeeld:
- de zoektermen waarmee bezoekers via zoekmachines op mijn weblogberichten komen;
- hoe het spreidingspatroon van het aantal bezoekers per uur per dag is;
- via welke verkeersbronnen (bv. Google als zoekmachine) bezoekers bij mijn weblogberichten arriveren;
- welke weblogberichten het meest worden gelezen vandaag, en in de afgelopen week, in de afgelopen maand en gedurende de hele looptijd van deze weblog.

Reacties van lezers
Dat weblogs mogen worden beschouwd als 'social media' blijkt ook uit het groot aantal reacties, dat ik in de afgelopen 6 jaar ontving. Regelmatig komen er informatieve vragen, krijg ik aanvullende informatie, worden correcties doorgegeven (die ik na verificatie invoer), krijg ik inhoudelijke reacties uit binnen- en buitenland en komen er verzoeken binnen of mijn gepubliceerde foto's en teksten in andere media mogen worden gepubliceerd. Ook komt het regelmatig voor dat vanuit andere weblogs en websites wordt doorgelinkt naar specifieke weblogberichten van mijn weblog. Een overzicht daarvan kan ik inzien via het statistiekprogramma van Blogger.

Halen & brengen
Zes jaar webloggebruik heeft mij de gelegenheid gegeven anderen veel te geven, maar het heeft ook anderen in de gelegenheid gesteld veel terug te geven, waarvoor aan alle lezers hierbij mijn hartelijke dank!