zaterdag 14 april 2012

Bestuursvergadering NBG in Haarlem

Vrijdag 13 april 2012
Entree van het NBG-kantoor in Haarlem

Bestuur en MT
De bestuursvergadering van het Nederlands Bijbelgenootschap hebben we vandaag zoals te doen gebruikelijk in het kantoor van het NBG aan de Zijlweg te Haarlem. Het bestuur vergadert vanmiddag met het management team (MT) van het NBG. Na de afhandeling van de notulen, de besluitenlijst en de voortgangslijst bespreken we de lijst met schriftelijke mededelingen en het overzicht van de relevante contacten en correspondentie van de periode tussen onze vorige vergadering en de bestuursbijeenkomst van vandaag. Aan de orde komen dan items als personeelszaken, United Bible Societies (UBS), samenwerking met partners, The Passion Rotterdam 2012, NBG-publicaties, werkbezoeken en de resultaten vanuit de ondernemingsraad.

Rapportages
Het tweede cluster van onze agendapunten wordt gevormd door diverse rapportages. We bespreken bijvoorbeeld het NBG-Jaarverslag over het kalenderjaar 2011. Daarbij gaan we in op het concept-Accountantsverslag 2011, de Financiƫle Jaarrekening 2011 met daarbij het pre-advies van de bestuursadviescommissie Financieel-Economische Zaken (FEZ), de overige delen van het Jaarverslag 2011 en het concept van de Verantwoordingsverklaring ten behoeve van de jaarrapportage aan het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Daarna bespreken we de financiƫle rapportage met betrekking tot Fondsenwerving over de eerste twee maanden van dit lopende kalenderjaar.

Bestuurszaken
Het derde cluster agendaonderwerpen gaat over allerlei bestuurszaken. Aan de hand van een eerste shortlist-versie met mogelijke kandidaten bespreken we het profiel voor een nieuwe bestuursvoorzitter van het NBG en komen we tot afspraken over de wijze waarop we de zoekprocedure verder vorm en inhoud zullen geven, teneinde tijdig in de aanstaande vacature van de bestuursvoorzitter te kunnen voorzien. Daarna stellen we de agenda vast voor de statutaire vergadering van de NBG-Ledenraad, die in juni 2012 zal worden gehouden. Ook het programma van de tweedaagse NBG-bestuursconferentie die eind juni 2012 in Amersfoort zal worden gehouden, wordt besproken, bijgesteld en vastgesteld.

De Bijbel is relevant
Daarnaast volgt nog een varia van andere gespreksonderwerpen. Zo komen we bijvoorbeeld tot de voordracht van NBG-Leden van Verdienste aan de Ledenraad, die in juni op onze bestuursvoordracht besluit. Ook de samenwerking met onze natuurlijke partner het christelijke mediabedrijf Jongbloed uit Heerenveen komt uitgebreid aan de orde. Samen met twee management team-leden die in maart 2012 op werkbezoek waren in West-Afrika blikken we aan de hand van het verslag van hun werkbezoek terug op de resultaten van de gesprekken met onze Westafrikaanse partner-bijbelgenootschappen. Ook de eerste inmiddels gepubliceerde Bijbeltapes en de recente lancering van nieuwe NBG-website 'Meer over de Bijbel' komen ter tafel. Het is mooi om te zien hoeveel activiteiten het Nederlands Bijbelgenootschap vol verve en met succes ontplooit, teneinde de mensen in Nederland en in het buitenland met Gods Woord in de Bijbel te bereiken op een dusdanige attractieve manier dat die Bijbel de mensen aanspreekt.

Geen opmerkingen: