vrijdag 29 juni 2012

NBG-Bestuursconferentie in Het Klooster

Donderdag 28 juni 2012
Leerhotel Het Klooster in Amersfoort

Het Klooster
De tweejaarlijkse Bestuursconferentie van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) wordt gehouden in Leerhotel 'Het Klooster' te Amersfoort. Dit hotel is een leerbedrijf van het Amersfoortse Regionaal Opleidings Centrum (ROC) ASA, dat een onderdeel is van de Amarantis Onderwijsgroep. Onze opleiding Hoger Hotelonderwijs van Stenden Hogeschool is ook onderwijspartner van Het Klooster. Hun MBO- en onze HBO-studenten werken in deze praktijksetting samen aan uitdagend beroepsonderwijs. Werken en leren gaan hier hand in hand.

Fondsenwerving
Twee onderwerpen staan vandaag centraal in onze Bestuursvergadering van het NBG. Ruim drie uren wordt aandacht besteed aan het onderwerp 'Fondsenwerving'. Dit deel van de vergadering wordt ook bijgewoond door leden van de 'Commissie FEZ' (Financieel Economische Zaken), de bestuurscommissie die het NBG-bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert op bedrijfsvoering, met nadruk op de financiƫle kant. Ook is een vertegenwoordiger aanwezig van het onderzoeks- en adviesbureau Nassau, om de resultaten van het onderzoek met betrekking tot Fondsenwerving met ons te bespreken, als aanzet tot een adviesrapport dat deze zomer zal worden geschreven. Op de agenda staan items als: Onderzoeksresultaten, het mechanisme Ledenwerving, de SWOT-analyse (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen) van het NBG en de kansen, waar het NBG in haar bijbelwerk gebruik van kan maken. Een boeiend gesprek volgt over mogelijke verbeteringen en innovaties.

Zelfevaluatie Bestuur
Daarna nemen we afscheid van de FEZ-leden en gaan we zonder de leden van het management team van het NBG als bestuursleden verder in besloten vergadering. Ruim een uur besteden we dan aan de zelfevaluatie van ons bestuurlijk functioneren, waarbij we ook de feedback vanuit het management team van het NBG als input voor ons jaarlijks evaluatiegesprek meenemen. Aan de orde komen zaken als het functioneren van het bestuur als geheel en van de afzonderlijke bestuurders, de kwaliteit van ons besturen en toezicht houden, het profiel en de betrokkenheid van het bestuur en de bestuurders en ook de verhouding van het bestuur tot de interne gremia binnen onze vereniging en in onze werkorganisatie, zoals ledenraad, vrijwilligers en management. Dit evaluatief gesprek leidt tot aanpassingen en verbeteringen voor ons bestuurlijk functioneren van het komende bestuursjaar.

Refter
Deze conferentiedag wordt afgesloten met een diner voor het bestuur en twee leden van het management, in het restaurant (refectorium) van dit leerbedrijf. Het team van ROC ASA zorgt voor een prima maaltijd in een aangename entourage en een gastvrije atmosfeer.


Geen opmerkingen: