zaterdag 1 november 2008

Wylde Goes fan KFFB bringt Iona-lieten yn Fryslân

Sneon 1 novimber 2008

As KFFB-bestjoer hawwe wy koartlyn boppesteande lietebondel útjûn. It is "Wylde Goes", mei lieten út Glasgow en Iona, oerset troch Atze Bosch. It boek is publisearre op snein 5 oktober 2008; sjoch dêrta myn ferslach fan dy dei in dizze weblog. De oare redaksjeleden fan dizze útjefte binne: Jan Breimer, René Silvis, Hinne Wagenaar en Jan Wouda.

It nije Fryske lieteboek befettet 35 kûpletlieten mei in koarsetting of in piano-/oargelbegelieding en hat ek noch 18 koartere lieten dy't allegearre in koarsetting hawwe. Alle teksten binne yn it Frysk en yn it Ingelsk werjûn. By in part is ek de Hollânsktalige oersetting opnommen. It boek hat KFFB-nûmer: 449 en ISBN-nûmer: 978 90 74918 67 1. Yn 'e boekhannel èn by de KFFB kinne jo dizze moaie útjefte keapje foar € 17,50

Faaks wolle jo ek lid wurde fan ús feriening de Kristlik Fryske Folks Bibleteek (KFFB). It lidmaatskip fan 'e KFFB kostet € 27,00 yn 't jier. Dêrfoar krije jo trije kear yn 't jier (yn febrewaris, maaie en septimber) in roman; en de Frysk literêre krante "De fleanende krie" krije jo der dan ek noch trije kear op ta. Fia ynternet kinne jo fuortendaliks lid wurde op 'e side: http://kffb.nl/nijlid.html

It lêste liet fan dizze Iona-bondel is in songen gebed fan treast, mei as refrein:
Wês mei minsken yn need,
jou har frede yn leed,
God fan heil, wol har hielje.

Geen opmerkingen: