zondag 29 oktober 2017

Op de 5e Jaardag van Nijkleaster naar het Westerhûs

Zondag 29 oktober 2017 
De eerste kuier-groep arriveert vanuit het veld bij het Westerhûs
5e Jaardag 2017 van Nijkleaster
Vandaag vieren we de gebruikelijke Jaardag van Stifting Nijkleaster in het Friese Jorwert. In de afgelopen jaren werd de Jaardag ingevuld met onder andere workshops, maar dit jaar heeft het stichtingsbestuur ervoor gekozen om het programma anders in te vullen. Daar is ook alle reden voor, en daarover hieronder meer.

Van Jorwert via Fûns naar het Westerhûs
Aan het eind van deze stormachtige zondagochtend arriveren Durkje en ik bij de Sint-Radboudkerk van Jorwert, waar Nijkleaster al enkele jaren haar thuisbasis heeft. Als lid van het stichtingsbestuur kan ik dan tussen twaalf uur en half één de eerste Nijkleastergasten verwelkomen, die zich in deze kloosterkerk verzamelen voor de kuier naar het Westerhûs.
We hebben vandaag namelijk een primeur, want we gaan onze donateurs, de vrienden van Nijkleaster en alle andere belangstellende gasten voor het eerst onze beoogde kloosterlocatie laten zien. Als de eerste twintig gasten in de kerk zijn gearriveerd, gaan we wandelend de kerk uit. Buiten maken we eerst even een korte kennismakingsronde, om in elk geval te weten met wie we het eerste deel van de middag naar het Westerhûs zullen gaan. Daarna wandelen we Jorwert uit, krachtig wandelend tegen de stormachtige wind richting buurtschap Fûns. Voorbij Fûns komen we op een betonnen fietspad, dat we volgen, totdat we over een smal bruggetje het veld in kunnen lopen naar de monumentale boerderij It Westerhûs.

It Westerhûs
Door het drassige weiland komen we steeds dichter bij de eeuwenoude kloosterboerderij, die we als stichting graag willen aankopen om daar de kloostergemeenschap van Nijkleaster te stichten.
Bij de boerderij aangekomen wordt in grote lijnen uitgelegd hoe de boerderij met de landerijen rondom erbij liggen, en op welke manier Nijkleaster het bestaande gebouw wil gaan restaureren en aanpassen voor het beoogde klooster, waarin begrippen als Stilte, Bezinning en Verbinding centraal staan. Daarna krijgen alle gasten de gelegenheid om binnen en buiten de boerderij te bekijken hoe boerderij en erf er momenteel bij liggen.
Eeuwenoude landkaarten laten zien dat hier op deze locatie heel lang geleden al een klooster heeft gestaan, en oude historische bronnen vertellen dat hier 30 nonnen in het jaar 1287 zijn verdronken bij de Sint-Luciavloed die dit deel van Fryslân toen overstroomde. We zijn hier dus niet alleen bij een monumentale boerderij, maar het gebied rond deze kloosterboerderij is ook historisch-archeologisch van bijzondere betekenis. Dat alles maakt het ook zo bijzonder dat Nijkleaster op deze 'gewijde' grond voortborduurt op de vroegere verwante bestemming van dit perceel.

Nieuwe lijnen in een oud landschap
Als iedereen de oude kloosterboerderij heeft bekeken, en weer terug is gewandeld naar Jorwert, gaan we in de Jorwerter Sint-Radboudkerk verder met het middagprogramma van deze Jaardag. Zo'n honderd gasten volgen dan het plenaire programma in de kerkzaal. Medebestuurslid Sietske Visser heet alle gasten hartelijk welkom en licht na enkele inleidende bewoordingen toe hoe het middagprogramma verder vorm en inhoud zal krijgen.
Eerst beleven we met zijn allen de première van de 15 minuten durende film die cineast Dio van Maaren heeft gemaakt ter gelegenheid van het lanceren van onze plannen om op afzienbare termijn een kloostergemeenschap te stichting in het Westerhûs. Prachtige filmbeelden laten ons iets moois zien van de droom van een in oprichting zijnd protestants pioniersklooster op het stille Friese platteland. Sprekende titel van deze bijzondere film: Nieuwe lijnen in een oud landschap.

Van droom naar werkelijkheid
Na het applaus van deze filmpremière krijgt stichtingsvoorzitter Henk Kroes de gelegenheid om een toelichting te geven op de passie, de droom en de ambitie van Nijkleaster. Hij maakt ook van de gelegenheid gebruik om mee te delen dat hij zijn voorzitterschap zal gaan overdragen aan een nog te zoeken nieuwe voorzitter, zodra die actief kan worden, zodat Henk Kroes zich als stichtingsbestuurslid daarna volledig en nog meer kan richten op de realisatie van het kloostergebouw in en rond het Westerhûs. Hij roept iedereen op om bij ons vooral met goede voordrachten te komen van kandidaten die bij uitstek geschikt zouden zijn om Nijkleaster bestuurlijk naar en door deze nieuwe pioniersfase te leiden.
Over het Westerhûs benadrukt Henk het bijzondere van deze vervallen boerderij als rijksmonument, de archeologische waarde van dit terrein en de agrarische natuurbeschermingsfunctie die rust op de landerijen rondom het Westerhûs, een functie die Nijkleaster vooral ook wil blijven koesteren. De huidige gemeente Littenseradiel werkt van harte mee, de nieuwe herindelingsgemeente Leeuwarden is positief gestemd over de nieuwe functie van het Westerhûs, en op grond van de reeds gevoerde gesprekken met de provincie zijn we hoopvol gestemd dat de herbestemming gerealiseerd wordt op termijn. Voorwaarde is wel dat we de vergunningen rond krijgen en dat het ons ook tijdig gaat lukken om voldoende financiële middelen ter verkrijgen.
Presentatie van Nijkleaster-stichtingsvoorzitter Henk Kroes

Bidbook om van droom realiteit te maken
Om het mogelijk te maken dat we tijdig over de benodigde financiële middelen gaan beschikken, hebben we als Nijkleaster een zogenoemd Bidbook op gesteld, waarin we vertellen en laten zien wat er nodig is om de missie van Nijkleaster - een modern protestants klooster in Friese context - realiteit te laten worden. Iedereen hier aanwezig wordt opgeroepen om vanmiddag één of meer Bidbooks mee te nemen, om daarmee als ambassadeur van Nijkleaster met ons mee te denken en te handelen om over ongeveer een jaar over voldoende financiële middelen te beschikken om de boerderij met de omliggende gronden te kopen voor de vestiging van Nijkleaster. Om de waardering uit te spreken over de opbouwende rol die de kerkelijke gemeente Westerwert in verleden, heden en toekomst speelt om van de Nijkleaster-droom werkelijkheid te maken, overhandigt Henk Kroes het eerste exemplaar van het Bidbook aan de voorzitter van het College van Rentmeesters van Westerwert, de heer Barend Spliethoff.

Van 'pine yn 't liif' naar onbeschaamde fondsenwerving
Na een koffiepauze wordt deze Jaardag afgesloten met de gebruikelijke Nijkleaster-viering. Voorganger is pionierspredikant Hinne Wagenaar.
Na het zingen van 'Bless the Lord' en 'Zomaar een dak boven wat hoofden', en de bijbellezing en het zingen van het lied 'Lit ús in hûs van stilte bouwe' door een kwartet uit het Kwartettekoor van Hindrik van der Meer (vanmiddag op piano) volgt een korte preek van de voorganger van Nijkleaster.
Dat velen van ons buikpijn - pine yn't liif - zouden hebben van de financieringsbehoefte van Nijkleaster is heel begrijpelijk, maar met de gedachtengang van Henri Nouwen in onze gedachten, over de spiritualiteit van fondsenwerving - zouden we ons toch minder bezwaard moeten voelen om anderen een financiële bijdrage te vragen voor Nijkleaster, en nodigt Hinne Wagenaar ons allen uit om toch maar onbeschaamd al het nodige in het werk te stellen om op deze verantwoorde wijze onze droom van een nieuwe kloostergemeenschap in het Westerhûs waar te maken.
Niet voor niets zongen we aan het begin van deze Nijkleaster-viering dan ook de woorden:

Westerhûs-gevelsteen Anno 1625
Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt,
als wij er binnen gaan,
om recht voor God te staan.

Geen opmerkingen: