donderdag 19 oktober 2017

Regionale informatiemiddag van NVAO in Zwolle

Woensdag 18 oktober 2017 
Plenaire terugkoppeling van één van de workshops over Zelfevaluatie


Drie regionale informatiemiddagen
De NVAO organiseert dit najaar drie informatiemiddagen over het Nederlandse accreditatiestelsel en over de geldende beoordelingskaders van 2014 en 2016. Met name in het kader van het meest actuele beoordelingskader 2016 spreken we vanmiddag over het proces in de praktijk van het hoger onderwijs. Deze drie informatiesessies zijn een vervolg op de interactieve workshops die vorig jaar plaatsvonden rond de ontwikkeling van het nieuwe beoordelingskader.
Dit jaar zijn de informatiemiddagen vooral bestemd voor die medewerkers van opleidingen uit het hoger onderwijs, die komend najaar of in 2018 starten met de voorbereiding op het accreditatieproces, ofwel de opleidingen in de visitatiegroepen met inleverdata van 1 november 2018, 1 mei 2019 en 1 november 2019. Maar ook kwaliteitszorgmedewerkers van instellingen en vertegenwoordigers van koepel- en evaluatieorganisaties en de deelnemers aan eerdere bijeenkomsten zijn van harte welkom.

Uitgangspunten van de strategie
Dat deze bijeenkomsten door de instellingen voor hoger onderwijs bijzonder worden gewaardeerd, blijkt wel uit het feit dat alle drie bijeenkomsten al vóór aanvang van de eerste sessie waren volgeboekt. Vandaag in de Christelijke Hogeschool Windesheim zijn er ongeveer 80 deelnemers, en van onze Stenden Hogeschool zijn we prima vertegenwoordigd met zes collega's.
Vanaf 12:00 uur worden alle deelnemers ontvangen met een lunch en om 12:45 uur wordt deze middagbijeenkomst geopend door René Hageman, Afdelingshoofd Nederland van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).
Hageman vertelt in zijn openingstoespraak dat de focus vanmiddag zal liggen op de uitgangspunten van de strategie van het nu geldende beoordelingskader voor opleidingen in het hoger onderwijs. Hij benoemt daarbij zaken als: Vertrouwen en zelfvertrouwen; Autonomie en eigenaarschap; Verantwoording en transparantie.
Deze drie identieke informatiemiddagen passen in bovengenoemde strategie, want vanmiddag vormen we hier een platform ter inspiratie, leren we van elkaar, anticiperen we op werkvragen en informeren we elkaar over specifieke procedures.

Openingstoespraak van René Hageman van de NVAO
Beoordelen versus ontwikkelen
De oplettende luisteraar zal zijn opgevallen dat René Hageman consequent de term 'verbetergesprek' noemt, waar hij - denk ik - eigenlijk het 'ontwikkelgesprek' bedoelt. Ik ontvang dat begrip toch elke keer maar als 'ontwikkelgesprek', want nu beoordelen en ontwikkelen in het nieuwe, huidige accreditatiestelsel in de visitatie als afzonderlijke items worden beschouwd, is het wel zo zuiver om te spreken over en het te interpreteren als ontwikkelgesprek. Vanmiddag horen we overigens in de workshops ook hele mooie voorbeelden van de verschillende wijzen waarop hogescholen/opleidingen nu al vorm en inhoud (hebben ge)geven aan motiverende ontwikkelgesprekken. Met daarnaast ook de toegenomen vormvrijheid in het huidige accreditatiestelsel in ogenschouw genomen, blijkt visiteren behalve functioneel ook 'leuker' te worden.

Deelsessie 1 Locatiebezoek
Na deze opening gaan we in groepen uiteen naar de parallelle deelsessies over de Zelfevaluatie, over het Locatiebezoek en over de Toets Nieuwe Opleiding.
De eerste deelsessie die ik bijwoon, wordt verzorgd door Nancy Van San, Thomas de Bruijn en Ilse van der Lans van de NVAO, met Mark Fokkema van de NQA die een pitch over het Ontwikkelgesprek verzorgt. We gaan in wisselende samenstellingen langs enkele statafels, waar we spreken over het visitatiedagprogramma, het ontwikkelgesprek en tops & tips inzake het locatiebezoek.

Deelsessie 2 Zelfevaluatie
Mijn tweede deelsessie gaat over de Zelfevaluatie. Die wordt verzorgd door Lieve Desplenter, Frank Wamelink en Gijs Kremers van de NVAO, en nu wederom ook Mark Fokkema, die hier een pitch verzorgt over zelfevaluaties. Fokkema vertelt dat het aantal inspirerende voorbeelden van zelfevaluatiereapporten tot nu toe nog wel tegenvalt, en dat de studentenhoofdstukken van Kritische Reflecties veelal veel munitie bevatten voor de gesprekken op visitatiedagen. Studenten willen graag gehoord worden, en de personeelscomponent komt er in een zelfevaluatierapport nogal eens bekaaid van af. Toch groeit de vormenrijkdom, want eens kreeg een visitatiecommissie de Kritische Reflectie met alle onderliggende documenten voor de visitatiedag op een Ipad aangeboden, en Mark Fokkema heeft zelfs al eens een Kritische Reflectie in de vorm van een film gezien. Dat was voor de visitatiepanelleden even wennen, maar het kan wel, als je er als opleiding maar voor zorgt dat het visitatiepanel er goed mee aan de slag kan. De boodschap aan ons is: Doe wat jezelf prettig vindt als opleiding.
Tijdens deze deelsessie spreken we voornamelijk over zaken als: het beperkt aantal bijlagen van een Kritische reflectie, het Studentenhoofdstuk, en de vormvrijheid van de Kritische Reflectie.

Informatiemarkt
Na de twee rondes deelsessies komen we weer bijeen in de grote zaal, voor de Informatiemarkt en Café. We worden in de gelegenheid gesteld om in een meer informele setting kennis te nemen van alle posterpresentaties van de NVAO en van de aanwezige Evaluatieburo's. Dan is er ook volop gelegenheid om de vertegenwoordigers van NVAO, van Evaluatieburo's, en van de de collega-instellingen uit het hoger onderwijs vragen te stellen over kwesties waar je meer over zou willen weten. Van die gelegenheid wordt goed gebruik gemaakt, en bovendien is het ook een mooie gelegenheid om elkaar en elkaars werk beter te leren kennen.
Alles overziend kan worden gesteld dat dergelijke informatiebijeenkomsten goede gelegenheden zijn om je op de hoogte te stellen van alle ins en outs inzake het geldende accreditatiestelsel in het hoger onderwijs.

Geen opmerkingen: