donderdag 21 juli 2011

Bijbel in Gewone Taal

Donderdag 21 juli 2011


In het jaar 2014 verschijnt een nieuwe Nederlandse vertaling van de Bijbel, de zogenoemde 'Bijbel in Gewone Taal' (BGT). Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) wil dat iedereen de mogelijkheid heeft om de Bijbel te lezen. Daarom wordt nu naast de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) van 2004 een nieuwe vertaling gemaakt met gewone woorden en overzichtelijke zinnen, met heldere verbanden en een duidelijke tekstindeling. Een nieuwe Bijbel dus in gewone Nederlandse taal, die leesbaar en duidelijk is voor iedereen. Oók voor de geoefende bijbellezer biedt deze BGT-vertaling nieuw perspectief, want je gaat met deze aanpak weer eens met geheel andere ogen naar de inhoud van de Bijbel kijken.

Met deze vertaling wordt de inhoud van de Bijbel niet versimpeld, maar de taal mag niet meer een barrière vormen om bij de inhoud en bij de betekenis van de Bijbel te komen. Je kunt immers pas over de inhoud van de Bijbel goed nadenken, als je ook begrijpt wat er staat. In de Bijbel in Gewone Taal blijven de bijbelse beelden wel bewaard, maar de nieuwe vertaling moet ook duidelijk maken wat er met die bijbelse beelden wordt bedoeld. Bijbelse termen worden bijvoorbeeld uitgelegd.

De Bijbel in Gewone Taal wordt een echte vertaling van de complete Bijbel. Alle boeken van het Oude en van het Nieuwe Testament komen erin. Er wordt rechtstreeks uit de bronteksten vertaald, dus uit het Hebreeuws en uit het Grieks. Twaalf geschoolde vertalers werken momenteel aan deze nieuwe vertaling. Daar zitten kenners van de brontekst van de Bijbel bij, en ook mensen die gespecialiseerd zijn in moderne, begrijpelijke Nederlandse taal. Een brontekstkenner en een neerlandicus werken als koppel samen. De vertalers beoordelen en bespreken elkaars werk, om de vertaling gezamenlijk nog mooier en beter te maken. Adviseurs van de Stichting Makkelijk Lezen geven advies en momenteel zijn diverse meeleesgroepen bezig om commentaar te geven op de eerste resultaten van de nieuwe vertaling.

Om je een voorbeeld te geven van het verschil tussen de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) en de Bijbel in Gewone Taal (2014) zie je hieronder eerst de tekst van de NBV en daarna de tekst zoals die hoogstwaarschijnlijk in de BGT van 2014 zal worden. Hieronder volgt tweemaal een vers uit de Bergrede van Jezus, die je kunt vinden in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, in het bijbelboek Matteüs 5:6.

In de Nieuwe Bijbelvertaling staat nu:
'Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden".

In de Bijbel in Gewone Taal zou dat zo kunnen worden:
'Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en dat het allerbelangrijkste vinden.
Want God zal hun moeite belonen'.

Geen opmerkingen: