maandag 12 april 2010

Proefvisitatie van Informatica en Technische Informatica in Emmen

Maandag 12 april 2010

Over enkele weken zullen de vijf HBO-Bachelor-opleidingen Techniek van Stenden hogeschool op de hogeschoollocatie in Emmen worden gevisiteerd om de kwaliteit van deze opleidingen te laten beoordelen door een extern panel van onafhankelijke, gezaghebbende deskundigen. Doel is om daarmee het keurmerk te verkrijgen waarmee deze opleidingen in de komende jaren geaccrediteerd hoger beroepsonderwijs gaan aanbieden.

De beoordeling van opleidingen in het hoger onderwijs vindt plaats op grond van onder andere een Zelfevaluatierapport en een daarop volgend Visitatiebezoek. Om hun proces van zelfevalueren, visiteren en accrediteren goed te laten verlopen, organiseren de opleidingen Informatica en Technische Informatica vandaag een proefaudit. Tijdens zo'n proefvisitatie wordt aan de hand van een concept-Zelfevaluatierapport studie gemaakt van de onderliggende documenten en worden door een auditpanel verificatiegesprekken gevoerd met bestuur, management, stafmedewerkers, opleidingscoördinatoren, studenten, docenten, alumni (afgestudeerden) en werkveldvertegenwoordigers om te beoordelen of alles klaar is voor de visitatie die over enkele weken zal plaatsvinden. Vandaag woon ik in Emmen die gesprekken bij om met alle deelnemende partijen te onderzoeken waar we nog de puntjes op de "i" kunnen zetten.

Aan het eind van de dag geeft de proefauditcommissie een eerste terugkoppelling van de auditresultaten van deze proefvisitatie. Daarna volgt nog een schriftelijke rapportage van het panel, waarmee de opleidingen de komende weken aan het werk gaan om de naderende visitatie optimaal voor te bereiden, zodat ten tijde van de visitatie alles en iedereen gereed is en opdat de externe visitatiecommissie haar kwaliteitsonderzoek dan zo goed mogelijk kan doen.

Geen opmerkingen: