woensdag 28 april 2010

RadeRaad van gemeente Het Bildt in Sint-Annaparochie

Woensdag 28 april 2010

De Friese gemeente Het Bildt kent al enige tijd een zogenoemde RadeRaad. Dat is een avondvullend programma met vrije inloop voor alle inwoners en overige belangstellenden, die in contact willen komen met de burgemeester & wethouders en met de leden van de gemeenteraad. Zo zijn bijvoorbeeld vertegenwoordigers van verenigingen, bedrijven en instellingen van harte welkom om met de raads- en collegeleden van gedachten te wisselen over alles wat op dat moment speelt in de Bildtse politiek. Iedereen kan over allerlei maatschappelijke onderwerpen zijn/haar verhaal doen, vragen stellen en/of zaken aankaarten waar men moeite mee heeft. Vanavond is er eerst een uur Vrije Inloop, daarna wordt informatie gepresenteerd over het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied en tenslotte volgt informatievoorziening omtrent de actuele raadsstukken.

Gerhard Bakker (directeur van de Stichting Alde Fryske Tsjerken) en ik (als bestuursvoorzitter van de Stichting Jabikspaad Fryslân) zijn door de gemeente Het Bildt uitgenodigd om vanavond in het eerste deel van de RadeRaad een toelichting te geven op het raadsvoorstel van het College van Burgemeester & Wethouders om een gemeentelijke subsidie van € 100.000,- beschikbaar te stellen voor de restauratie van de Groate Kerk en voor de verbreding van de culturele en toeristische functie van de Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie. Van die uitnodiging maken wij vanavond graag gebruik, dus om 20.15 uur staan we op het podium van de ontvangsthal van het Bildtse gemeentehuis om ons gemeenschappelijk plan voor de Groate Kerk samen toe te lichten.

Gerhard Bakker schetst eerst het reeds aangevangen restauratieproject van de Groate Kerk en vertelt tot welke verbeteringen in het interieur van deze markante kerk deze restauratie zal leiden. Ook vertelt hij dat de toekenning van de nu voorgestelde gemeentelijke subsidie ertoe zal leiden dat de rest van de benodigde gelden voor de restauratie en de verbouwplannen van provinciale zijde zal komen uit de fondsen van Plattelandsprojecten en van Bezinningstoerisme. Gerhard Bakker legt uit dat het de bedoelling is dat de grote ingangspartij van de Groate Kerk zal worden verbouwd en ingericht als pelgrimscentrum.

In aansluiting op deze inleiding neem ik het speakers corner-stokje van Gerhard Bakker over om een presentatie te verzorgen over de plannen van onze Stichting Jabikspaad Fryslân om in samenwerking met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob een "Pelgrimscentrum Sint Jacob" in te richten in het na de restauratie en verbouwing uit drie verdiepingen bestaande toegangsportaal van de Groate Kerk. Refererend aan het recente onderzoek van vier studenten van de opleiding Vrijetijdsmanagement van Stenden hogeschool vertel ik dat er nu aantoonbare behoefte is aan een duidelijk startpunt voor het Jabikspaad in de vorm van een pelgrimscentrum, waar voldoende ruimte is voor informatie, bezinning, stilte, ontmoeting en beleving. We zijn al een jaar lang in eendrachtige samenwerking aan het werk met allerlei lokale en provinciale partijen om dit Pelgrimscentrum Sint Jacob nog in dit kalenderjaar te realiseren.

Een essentieel resultaat dat we inmiddels hebben bereikt, is dat het Nederlands Genootschap van Sint Jacob zich van harte bereid heeft verklaard en heeft besloten om vorm en inhoud te geven aan dit noordelijke steunpunt voor pelgrims en voor andere wandelaars en fietsers. Met deze vereende krachten zien we het zeker zitten om een groeiïmpuls te geven aan de Recreatie en het Toerisme in de gemeente Het Bildt op terreinen als landschap, historie, bezinning, spiritualiteit, levensbeschouwing en natuur & cultuur.

In aanvulling op onze beide presentaties worden een aantal vragen uit de zaal door ons beantwoord en dan is de aan ons toegemeten tijd al weer voorbij en kunnen we ons samen met Klaske Wijbenga (penningmeester-bestuurslid van de Stichting Jabikspaad Fryslân) nog even tussen alle aanwezigen voegen om ook met enkele leden van verschillende gemeenteraadsfracties enige tijd door te praten over alle ins en outs van het raadsvoorstel, dat op 12 mei 2010 zal passeren in de gemeenteraadsvergadering.

Geen opmerkingen: