zaterdag 30 januari 2016

Bestuursvergadering NBG te Haarlem

Vrijdag 30 januari 2016 
De Bijbel is als boek en ook digitaal verkrijgbaar

In memoriam
De eerste bestuursvergadering van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in dit kalenderjaar vindt vandaag plaats in het NBG-kantoor te Haarlem. Onze waarnemend-voorzitter Sybout van der Meer heet iedereen bij aanvang van deze vergadering welkom, en staat dan in zijn openingshandeling uitgebreid stil bij het voor iedereen toch nog zo onverwacht snelle overlijden van onze NBG-voorzitter Marleen de Pater. Daarna worden we in onze bestuurskring allen stil, om in die stilte ieder voor zich en met elkaar onze voorzitter te gedenken, die wij ook in deze korte periode na haar overlijden nog zo missen in onze NBG-gemeenschap.

Bestuursvergadering
Aan de hand van bestuursnotulen van onze vorige bijeenkomst blikken we nog terug op verschillende items die inmiddels zijn afgehandeld, en kijken we ook vooruit naar die zaken die in de komende periode onze aandacht blijven verdienen, en die om verdergaande afwikkeling vragen.
Bij het agenda-item van de verschillende mededelingen schenken we onder andere aandacht aan de vari√ęteit aan interne en externe contacten binnen en buiten het NBG. Ook de resultaten van enkele samenwerkingsvormen van het NBG met andere partijen krijgen vandaag ruimschoots de aandacht die zij verdienen.
Daarna volgt de bespreking van het Directieverslag van het NBG over het afgelopen kalenderjaar 2015.

Bestuurszaken
Het laatste deel van de vergadering passeren enkele bestuurszaken, bijvoorbeeld de invulling van de vacatures in de Ledenraad, waartoe wij als bestuur binnenkort met een voordracht voor de her te benoemen en nieuw te benoemen Ledenraadsleden zullen komen. Ook de huidige en komende bestuursvacatures worden besproken, om voor de korte en langere termijn de invulling van onze bestuursportefeuilles ook te waarborgen.
Voorst stellen we de data van de tweedaagse vast, waarop wij als bestuur samen met de directie in de gelegenheid zullen zijn om tijdens een zogenoemde bestuursretraite een aantal thema's wat uitgebreider met elkaar te bespreken, die vanwege de aard en het belang daarvan meer tijd en aandacht vragen van onze vergadertijd.

Bestuursevaluatie
Vandaag sluiten we onze bestuursvergadering af met een besloten zitting, waarin we als bestuur tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie van het bestuur ons eigen, elkaars en ons gezamenlijk functioneren evalueren. Wat gaat goed, wat kan beter en hoe kunnen wij als NBG-bestuur het Nederlands Bijbelgenootschap en haar belangrijke bijbelwerk het beste ten dienste staan. Het is goed dat wij als bestuur periodiek ook een pas op de plaats maken om met elkaar aandachtig te bespreken hoe wij het NBG met al haar leden, donateurs, medewerkers, en al die andere relaties zo goed mogelijk en met succes de nabije en verre toekomst in kunnen sturen.

Geen opmerkingen: