zondag 17 januari 2016

Nijkleaster en Doarpsnut in Jorwert bijeen

Woensdag 13 januari 2016 
Café Het Wapen van Baarderadeel in Jorwert


Keukentafelgesprekken
Dit is de tweede avond die ik deze week voor Nijkleaster in Jorwert doorbreng. De vereniging voor dorpsbelangen van Jorwert - Doarpsnut Jorwert - heeft ons meegedeeld dat binnenkort weer wordt begonnen met zogenoemde 'keukentafelgesprekken' met de inwoners van Jorwert.
Deze groepsgesprekken zijn met name bedoeld om de dorpsvisie van Doarpsnut Jorwert te actualiseren. Eén van de onderwerpen die voor deze bewonerspanels zijn geagendeerd, zal gaan over Nijkleaster in Jorwert.
Op uitnodiging van Doarpsnut Jorwert ontmoeten we als bestuurders van Stifting Nijkleaster vanavond de bestuursleden van Doarpnut in de bovenzaal van Café Het Wapen van Baarderadeel te Jorwert.

Dorpsvisie op Jorwert
Als stichtingsbestuur van Stifting Nijkleaster hebben we enige tijd geleden afgesproken dat we deze gesprekken in het dorp mede zullen gaan faciliteren met een informatiebrochure over Nijkleaster, getiteld: 'Oer de takomst fan Nijkleaster yn Jorwert'.
In die brochure beschrijven we kort de aanleiding, de achtergrond en de missie van Nijkleaster. Ook leggen we uit waarom en hoe Nijkleaster indertijd op uitnodiging van de kerkelijke gemeente Westerwert naar Jorwert is gekomen, Vanuit een beschrijving van de doelen van Nijkleaster wordt toegelicht welke locatie Nijkleaster is aangeboden, en waarom deze locatie zo goed past bij de Nijkleaster-insteek van 'kerk, kroeg, klooster. Tenslotte wordt een indicatie gegeven van de wijze waarop Nijkleaster de vestigingsplannen zou kunnen insteken en faseren, en wordt met enkele figuren een impressie gegeven van de toekomstwensen.

Huidige en nieuwe inzichten voor dorp en klooster
Met het bestuur van Doarpsnut nemen we de inhoud van deze brochure door, met de vraagstelling of deze informatie een goed beeld geeft van verleden, heden en toekomst. Deze informatie zal dan de inwoners van Jorwert een duidelijk beeld geven van Nijkleaster, en hen in de gelegenheid stellen om nadere informatieve vragen te stellen, en in de keukentafelgesprekken ook aan te geven met welke aspecten Nijkleaster in de doorontwikkeling rekening zou kunnen en/of moeten houden. Doarpsnut en Nijkleaster hopen met deze avondsessies huidige en nieuwe inzichten in beeld te krijgen over de doorontwikkeling van de dorpsvisie van Jorwert en van de kloostervisie van Nijkleaster.
We zien dan ook met belangstelling uit naar de opbrengsten van deze keukentafelgesprekken, die op afzienbare termijn zullen worden georganiseerd door Doarpsnut Jorwert.

Geen opmerkingen: