zondag 17 januari 2016

Nijkleaster vergadert in de kerk van Jorwert

Dinsdag 12 januari 2016 
Zicht op het koor van de Sint-Radboudkerk 

Stilte en bezinning vooraf
Als bestuur van de Stifting Nijkleaster hebben we vanavond de eerste bestuursvergadering van dit kalenderjaar.
We komen daartoe bijeen in de Sint-Radboudkerk te Jorwert.
Voorafgaand aan het zakelijk vergaderdeel komen we eerst bijeen in het koor van de oude Jorwerter dorpskerk, om hier in een korte viering onder leiding van de pionierspredikant Hinne Wagenaar stil te worden in dit vroege avonduur, om de stille overgang van de hectiek van de werkdag te maken naar de avondvergadering in de Voorkerk van deze bijzondere kloosterlocatie van Nijkleaster.

In verbinding verder
Bij aanvang van de vergadering maken we kennis met een kandidaat-bestuurder, die onze bijeenkomst vanavond ter kennismaking en oriëntatie bijwoont.
Na de gebruikelijke vergaderopening met bijvoorbeeld verslaglegging, actielijst, ingekomen stukken en mededelingen krijgen we eerst een rapportage over de activiteiten uit de afgelopen werkperiode van de Kleasterried van Nijkleaster.
Daarop volgen de laatste voorbereidingen voor het overleg dat we als bestuur morgen hebben met het bestuur van Doarpsnut Jorwert, en ook de voorbereiding van ons bestuurlijk overleg met het College van Kerkrentmeesters van de kerkelijke gemeente Westerwert wordt daarna voorbereid.
Daarna geef ik een rapportage over de voortgang op diverse lopende trajecten voor wat betreft contracten en verzekeringen, en bespreken we mijn eerste schets van de profielschets voor de twee Kleaster-archivarissen die we graag aan ons enthousiaste team van Kleaster-vrijwilligers zouden willen toevoegen.
Ook gaan we verder op zoek naar succesvolle activiteiten om ons kunstbezit van de werken van de Friese kunstenaar Jentsje Popma te exposeren en te verkopen, teneinde de opbrengst geheel volgens de wens van deze beroemde Friese kunstenaar aan te wenden voor het realiseren van ons eigentijds nieuw Fries klooster in het stille midden van Fryslân, in Jorwert.

Geen opmerkingen: