zondag 24 januari 2016

Nieuwjaarsbijeenkomst van Ma'laap in Stiens

Donderdag 21 januari 2016 
Maamke en Janneke introduceren de brainstorm voor Ma'laap


Diaconaal onderwijsproject vanuit PG Stiens
Ma’laap is binnen onze Protestantse Gemeente (PG) van Stiens als diaconaal project ontstaan op initiatief van ons mede-gemeentelid Nasir. Nasir is in 2013 samen met zijn familie vanuit Pakistan in Stiens komen wonen en lid geworden van onze kerkelijke gemeente. Ondanks de grote afstand tussen Stiens en zijn geboortestad Lahore, wenst Nasir iets te betekenen voor zijn lokale gemeenschap in Pakistan.
'Ma'laap' betekent 'verbinding'. Het Stienser project Ma'laap verbindt mensen vanuit en buiten het Friese Stiens met het Pakistaanse Lahore.
Nasir wil samen met ons zijn christelijke gemeente in Pakistan helpen verder (op) te bouwen. Het is Nasir zijn overtuiging dat de basis hiervoor goed onderwijs is. Centraal in dit project staan dan ook goed onderwijs en begeleiding, om kinderen zo lang mogelijk naar school te laten gaan. In Pakistan is het namelijk niet vanzelfsprekend dat kinderen na hun 12e jaar nog naar school gaan. Veel kinderen moeten dan aan het werk, aangezien het gezin onvoldoende inkomsten heeft om aansluitend onderwijst te betalen.

Ma'laap verbindt Nederlandse sponsoren met Pakistaanse kinderen
In ruim een jaar tijd zijn de werkgroepleden van Ma'laap erin geslaagd om voor de beoogde 50 Pakistaanse schoolkinderen een sponsor te vinden. Deze sponsoren wonen veelal in Stiens, maar er zijn ook veel mensen (ver) buiten ons dorp, die hun warme betrokkenheid hebben getoond met dit onderwijsproject, en die ook sponsor zijn geworden voor één van de 50 kinderen, die nu door hun bijdrage in de gelegenheid worden gesteld om elke schooldag christelijk onderwijs te genieten.
Zoals het Ma'laap-project de Nederlandse sponsoren verbindt met de Pakistaanse kinderen, zo doet de plaatselijke werkgroep in Stiens ook haar best om de sponsoren te verbinden met de werkgroepleden, en ook als sponsoren met elkaar. Een meervoudige 'Ma'laap' dus in de ware betekenis.

Ondernemende studenten organiseren de nieuwjaarsbijeenkomst
Vanavond vindt er in De Hege Stins te Stiens een nieuwjaarsbijeenkomst plaats voor alle sponsoren en alle betrokkenen binnen het project Ma'laap.
Het wordt een inspirerende avond, waarbij alle aanwezigen meedenken over hoe Ma’laap zich het beste zou kunnen doorontwikkelen in de komende jaren, en over de doelen waar de projectgroepleden in het komende jaar op zouden kunnen gaan investeren.
Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd om ieders wensen en ideeën te gaan delen tijdens deze gezellige avond, onder het genot van een Pakistaans hapje en een drankje.
Deze avond wordt georganiseerd door twee studentes Verpleegkunde van de Leeuwarder NHL Hogeschool. Janneke Halbersma en Maamke Hek volgen momenteel het onderwijssemester van de HBO-minor 'Ondernemen'. Voor hun keuzevak wilden zij graag een evenement organiseren voor ons project Ma’laap. Durkje en ik wonen hun nieuwjaarsprogramma vanavond bij.

Succesvol sponsorprogramma
De beide studenten heten alle aanwezigen hartelijk welkom, en gedurende de hele avond zorgen zij op voortreffelijke wijze voor een goede verzorging van alle sponsoren en werkgroepleden.
Deze nieuwjaarsbijeenkomst wordt geopend door Pieter Dijkhuis, één van de Stienser werkgroepleden van Ma'laap. Na zijn woorden van welkom en gebed licht hij aan alle sponsoren de op schrift gestelde financiële verantwoording toe van de sponsorbijdragen, de inkomsten uit diverse acties van het afgelopen jaar, en van de uitgaven aan kwartaalbijdragen aan de christelijke school in Lahore en van de extra zaken die Ma'laap in het afgelopen jaar heeft aangeboden aan de school en aan de kinderen, zoals een beamer voor de school, en een kerstgroetkadootje voor alle kinderen. Tot grote tevredenheid van iedereen zien we dat de vaste sponsorbijdragen inmiddels voldoende zijn om alle 50 schoolkinderen te sponsoren, en dat met de extra inkomsten mooie zaken voor school en kind zijn gerealiseerd. Fijn dat het zo goed gaat.

Skype fellowship
Volgende spreker is Nasir. die met enige vertaalondersteuning van Pieter Koehoorn zijn deel van de presentatie over Ma'laap verzorgt. Namens de schoolgemeenschap in Lahore bedankt Nasir in de nu aanwezige deelnemers alle sponsoren van dit waarde(n)volle onderwijsproject in Pakistan.
Nasir vertelt onder andere over enkele mooie voorbeelden van de Skype-fellowship' tussen Stiens en Lahore. Zo heeft bijvoorbeeld de deelnemende basisschooldirectrice Titia een Skype-websessie verzorgd voor de leerkrachten in Lahore. De deelnemende kindertherapeute Elly heeft een Skype-sessie voor ouders verzorgd over het opvoeden en begeleiden van kinderen en een Skype-sessie met de schoolkinderen ("Dat was echt 'fun'"). De Stienser predikante Desirée heeft voor de vrouwenclub van Lahore een vormende, toerustende Skype-sessie verzorgd. De ervaring is dat deze verbinding tussen Stiens en Lahore buitengewoon wordt gewaardeerd, want vooral ook de aandacht vanuit het buitenland, waarbij christenen van ver met liefde in woord en daad omzien naar de armoedeproblematiek in Pakistan doet onze relaties in Pakistan bijzonder goed.

Skypen en schrijven is ook ma'laap
En nu is de blik vooral gericht op het lopende kalenderjaar, waarin ook weer nieuwe ideeën voor verbinding (ma'laap) worden gezocht voor Skype-sessies met Pakistaanse docenten, ouders, gemeenteleden en sponsorkinderen.
Nasir complimenteert de sponsoren ook voor hun mooie brieven, die ze aan hun sponsorkinderen hebben geschreven. Al die brieven hebben in Lahore veel vreugde en geluk gebracht. Een persoonlijke brief is echt ma'laap (verbinding).
Ook goed is om te horen en te weten dat de christelijke school in Lahore zo langzamerhand een goede reputatie heeft opgebouwd, mede vanwege het feit dat dit schooltje nu internationale contacten onderhoudt met het Friese Stiens in het verre Nederland.

Brainstorm-sessie
In het tweede gedeelte van deze avond staat de aangekondigde brainstormsessie centraal. Janneke en Maamke leggen uit wat de spelregels van de brainstorm zijn. Daarna gaan we allen in subgroepen uiteen, om in het bijzijn van een werkgroeplid van Ma'laap met elkaar na te denken over een vijftal gespreksvragen die ons bevragen op het korte verleden, het huidige heden en de hopelijk nog lange toekomst van dit Fries-Pakistaanse sponsorprogramma.
Als de brainstormsessie is afgelopen, vindt er een pauze plaats waarin we nog een hapje en een drankje kunnen nuttigen.

Onderzoeksresultaten
Na de pauze presenteren de twee studenten Maamke & Janneke de resultaten van hun onderzoekje, dat onlangs werd gehouden in de kring van de zeven werkgroepleden van Ma'laap. Dit onderzoek was gericht op het project, vooral met betrekking tot de verwachtingen van de werkgroepleden.
Ze vertellen over het succes dat in de periode van ruim een jaar het hele sponsorprogramma van 50 kinderen al is gerealiseerd met het vinden van 50 sponsoren. Nu is het project Ma'laap als diaconaal project nog nauw verbonden met onze Protestantse Gemeente van Stiens, en ondertussen wordt nagedacht over de wijze waarop dit project op langere termijn in blijvende verbinding met onze kerkelijke gemeente al dan niet in een vorm van verzelfstandiging verder zou kunnen gaan en/of groeien.
Verder wordt hier en daar wel eens gedroomd om ooit nog eens naar Lahore in Pakistan te gaan, om ook een bezoek te brengen aan de christelijke school en gemeenschap van Lahore. Voorop staat in elk geval de wens om te groeien in betrokkenheid op de sponsorkinderen van Ma'laap.

Voortgaand optimaliseren 
De werkgroepleden hebben in elk geval ook aangegeven dat ze duidelijke toekomstdoelen willen formuleren voor de toekomst. De sponsoren geven vanavond aan dat ze bijzonder te spreken zijn over de wijze waarop de werkgroep van Ma'laap alles in het werk stelt om dit verbindingsproject succesvol te laten zijn, en geven aan dat het voor hen al goed gaat als het huidige programma in stand blijft en blijft staan voor een goede verbinding in Nederland en met Pakistan. Leg de lat vooral niet te hoog, want het zou jammer zijn dat het programma dan te groot wordt om door de enthousiaste vrijwillige werkgroepleden te onderhouden. Het gaat nu zo goed, dus laten we dat koesteren, en van daaruit voorzichtig en verantwoord verder gaan op de ingeslagen goede weg.

Geen opmerkingen: