dinsdag 30 mei 2017

Fusietoets van Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs

Vrijdag 19 mei 2017 
De (de)briefingkamer is gereed voor de start van de auditdagFusietoets

Vandaag ontvangen NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO). Het bezoek van CDHO is onderdeel van de fusietoets-aanvraag. De CDHO adviseert de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hierover.
Een auditpanel van de CDHO heeft zich uitermate goed voorbereid op deze audit, en zij geeft een groot aantal gespreksdeelnemers van NHL en Stenden de gelegenheid om ieder vanuit eigen perspectief en eigen plek in de organisatie inzicht te geven in hetgeen we in het fusie-ontwerp hebben neergelegd en over het voorbereidingsproces dat we daarin al hebben doorlopen.

Fusie-audit
De auditgesprekken van het CDHO-panel vinden gedurende de hele dag plaats met de gezamenlijke colleges van bestuur, met vertegenwoordigers van de beide medezeggenschapsraden (waaronder studenten en medewerkers), met een delegatie van de twee raden van toezicht, met docenten en onderwijsondersteunend personeel, met de beide financieel directeuren en tot slot met een aantal leden van het fusie-programmateam, waaronder de fusieprogrammacoördinator.
In een (de)briefingruimte vlakbij de panelkamer zijn we de hele auditdag met een aantal collega's bijeen om alle groepen die naar het panel gaan - en die daar later weer van terugkomen - te ontvangen, om hen de laatste informatie mee te geven ter optimale voorbereiding van het panelgesprek, om na afloop weer bij ons terug te komen, om met elkaar nog even na te praten over de inhoud en strekking van de gevoerde gesprekken.

Waardering
Aan het eind van deze auditdag vindt nog een afrondend gesprek plaats met de vier collegeleden, waarin de CDHO-commissie haar waardering uitspreekt over de wijze waarop het voortraject is verlopen. Onder andere de gehanteerde fasering, het betrekken van veel medewerkers en studenten en vooral ook de actieve en stevig betrokken rol die de medezeggenschapsraden hebben vervuld, worden benoemd.

Positieve opvatting
Het CDHO-panel combineert nu haar vooronderzoek met wat in de auditgesprekken van vandaag aan de orde is gesteld, en stelt in de komende weken een advies op dat naar de minister wordt gezonden. Naar verwachting neemt de minister in juni 2017 dan een besluit op de fusietoets. We prijzen ons gelukkig met het feit dat de CDHO-commissie aan het eind van de dag meldt dat het een positieve opvatting over de fusie heeft, en dat die ook benoemd zal worden in haar eindrapport aan de minister.

Geen opmerkingen: