maandag 22 februari 2010

De relatie van de Vereniging VU-Windesheim en haar instellingen

Maandag 22 februari 2010

In de vergadering van het Regiocomité Fryslân van de Vereniging VU-Windesheim op 26 januari 2010 spraken we af om voor vanavond een extra discussiebijeenkomst te beleggen, waarin we met elkaar bespreken op welke wijze we als Regiocomité input willen geven aan onder andere de Commissie Regio’s, die zich momenteel voor en met ons bezint op de manier waarop we als samenwerkingsverband van Vrije Universiteit, VU-medisch centrum, Windesheim en de Vereniging VU-Windesheim op eigentijdse wijze vorm en inhoud gaan geven aan onze positionering en profilering binnen en buiten het huidige verenigingsverband, VU-connected genoemd.

Daartoe heeft ons regiocomitélid Hans Capel een informatieve notitie geschreven, die vanavond een belangrijke bijdrage levert om de bespreking over de relatie van de Vereniging en haar instellingen richting te geven. Deze notitie geeft in het kort een mooi overzicht over onder andere de volgende aspecten van de Vereniging VU-Windesheim: de grondslag, de Verenigingsnaam, de missie en het Verenigingsdoel.

Resultaat moet vanavond worden en zijn dat we input gaan leveren aan de landelijke "Commissie Regio's", die zich bezighoudt met bijvoorbeeld:
a. De positionering van de Vereniging en VU-connected en de rol van de regio’s daarbinnen;
b. De vormgeving van de samenwerking tussen de VU-connected-organisatie en de regiocomités;
c. De rol van de Ledenraad als maatschappelijk klankbord:
d. De gewenste omvang en taken van een regio, gezien vanuit VU-connected en vanuit het oogpunt van de Ledenraad;
e. De profielen voor de leden van de Ledenraad en de Regiocomités;
f. De ledenwerving en de regio’s.

Ons niet belemmerd ziend door ernstige beperkingen, nemen wij vrijmoedig de ruimte om vanavond vanuit verschillende perspectieven te discussiëren over een aantal van onderstaande discussiepunten, waarbij we gemakshalve de drie instellingen van de Vereniging maar even als VU betitelen:
1. De VU is een instelling die belang hecht aan de relatie levensbeschouwing, wetenschap en samenleving. Als het zo is dat het specifiek christelijk karakter op de achtergrond geraakt, moet de Vereniging haar grondslag dan maar verbreden en zich niet meer als een specifiek christelijk gezelschap presenteren?
2. Zouden we de grondslag van de Vereniging zelfs kunnen schrappen, zodat iedereen - ongeacht zijn/haar levensbeschouwing - lid van de Vereniging kan worden? Zouden we dan in plaats van die grondslag kunnen volstaan met alleen het formuleren van een preambule?
3. Nu de VU in haar voortbestaan materieel niet meer afhankelijk is van de Vereniging, zouden we dan in de doelstelling van de vereniging "het instandhouden van de VU" uit onze doelstelling moeten/kunnen schrappen?
4. Is het de taak van de Vereniging om de VU kritisch te (blijven) volgen?
5. Moeten we de doelstelling van de Vereniging minimaliseren tot alleen het bijdragen aan de relatie tussen de VU en de samenleving?
6. Als we willen dat de Vereniging zich onafhankelijk van de VU zou kunnen/moeten opstellen, past daar dan nog wel bij dat de voorzitter van de Vereniging tevens de hoogste functionaris van de VU is?
7. Moet de Vereniging weer een eigen website hebben en niet - zoals nu - een onderdeel vormen van de website van VU-connected?

Voldoende voer voor discussie, zo blijkt tijdens en aan het eind van deze thema-avond. Juist het belichten vanuit een aantal extremiteiten helpt ons bij het samen zicht krijgen op wat (on)mogelijk en (on)wenselijk is. Aan het eind van deze bijeenkomst spreken we af dat de resultaten van deze discussie op schrift worden gezet, waarna die door allen worden beoordeeld en waarna de resultatenrapportage van deze avondbijeenkomst ultimo maart 2010 door ons Regiocomité zal worden aangeboden aan de leden van de Commissie Regio's. In de landelijke Ledenraadsvergadering van juni 2010 gaan we dan in landelijk verband participeren in de voortgaande discussie in dezen.

Geen opmerkingen: