zaterdag 13 juni 2009

Ledenraadsvergadering Vereniging VU-Windesheim in VUmc Amsterdam

Vrijdag 12 juni 2009

De vergadering van de Ledenraad van de Vereniging VU-Windesheim woon ik vandaag bij, samen met de twee andere Friese Ledenraadsleden Hans Capel en Ties Jan Eekhof. De bijeenkomst vindt plaats in het VU medisch centrum (VUmc) te Amsterdam. Verenigingsvoorzitter Elmer Mulder, tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van VUmc, opent deze statutaire vergadering.

Vóór de pauze staat de voortgang van het in 2008 vastgestelde "Meerjarenplan Vereniging VU-Windesheim 2008-2012" centraal. Elmer Mulder presenteert de stand van zaken op de hernieuwde impuls die wordt gegeven aan de ontwikkeling van de bijzondere (christelijke) identiteit van de instellingen. Daarna worden we door de VUmc-"Dienst Pastoraat en Geestelijke Verzorging" uitvoeriger geïnformeerd over de algemene identiteitsontwikkeling binnen VUmc door Jeannette Delver, en door Reina Steenwijk specifiek over de wijze waarop Interculturalisatie vorm en inhoud krijgt binnen het Diversiteitsbeleid.
Dit agendapunt wordt afgesloten met een voortgangsrapportage over de Opbouw van de Vereniging en over de programmaorganisatie VU-Connected, door Verenigingsvoorzitter René Smit, tevens voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit (VU), wiens rapportage wordt vervolgd met een plenaire discussie over de landelijke en regionale ontwikkelingen, ervaringen en verbetervoorstellen inzake de Vereniging en VU-Connected.

Na de pauze volgen een aantal statutaire zaken.
Eerst bespreken we de "Taken & Werkwijze van de Benoemingsadvies Commissie" (BAC), de commissie van de Ledenraad waarvan ik voorzitter ben, die o.a. gesprekken voert met (her) te benoemen leden van de Raad van Toezicht, teneinde de Ledenraad te adviseren op de voorliggende benoemingsvoordrachten.
Daarna presenteert de voorzitter van de Raad van Toezicht Pieter Bouw het "Verslag van de Raad van Toezicht 2008" en verleent de Ledenraad na een gespreksronde met de Raad van Toezicht kwijting over het afgelopen jaar. Daarna keurt de Ledenraad de Jaarrekening 2008 goed en verleent daarmee kwijting voor de de verenigingsbestuurders en voor de leden van de Raad van Toezicht.
Voorafgaand aan de Mededelingen en Rondvraag stelt de Ledenraad op voorstel van het Algemeen Bestuur en op positief advies van de Benoemingsadviescommissie ook de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht vast, zoals die is vastgelegd in de "Remuneratieregeling Raad van Toezicht".

's Avonds wordt afgesloten met een Diner Pensent in het mooie nieuwe bedrijfsrestaurant van het VUmc. Tijdens het diner wordt gediscussieerd over de tussen de dinergangen door gepresenteerde bijdrage van René Smit over de ontwikkeling van de nieuwe VU-Campus in het VU-Kwartier aan de Amsterdamse Zuidas, over de bijdrage van Elmer Mulder over de Patiëntenveiligheid van het VUmc en over de actuele ontwikkelingen binnen Christelijke Hogeschool Windesheim, verzorgd door Albert Cornelissen, de per 1 april 2009 benoemde en aangetreden Voorzitter van het College van Bestuur (tevens lid van het Algemeen Verenigingsbestuur), met wie wij vandaag persoonlijk kennismaken.
Aan het eind van het diner sluit tafelpreses Elmer Mulder deze halfjaarlijkse Ledenraadsvergadering af, waarna de ledenraadsleden weer huiswaarts keren naar hun provincie die zij in deze vergadering representeren.

Geen opmerkingen: