maandag 6 april 2009

Lêste gearkomste ta oprjochting Frysk oekumenysk platfoarm

Moandei 6 april 2009

Nochris komt ús oprjochtingswurkgroep gear yn Wurdum foar de lêste tariedings ta de oprjochting fan in nij Frysk oekumenysk platfoarm. It Kristlik Frysk Selskip (KFS) wurdt no noch net ûntbûn sa't earder noch it doel wie. De KFS-leden hawwe yn 'e Ledegearkomste 2009 yn Stiens frege om it KFS noch in skoftsje oerein te hâlden, oan't dit nije platfoarm har wearde wier makke hat as fuortsetter fan it wurk fan it KFS.

Hjoed karre wy de lêste feroarings yn it konsept fan it karbrief fan 'e notaris goed. No is ek bekend wa't de earste sân bestjoerders wurde fan it nije platfoarm. En hjoed beslute wy ek wat de nije namme wurdt fan it platfoarm. In wichtige gearkomste, want no binne wy klear om de nije stifting notarieel op te rjochtsjen. Dat it sil no wêze.

Wy hawwe der hjoed net safolle wurk fan om ek fuortendaliks de datum, de lokaasje en it programma fan 'e oprjochtinggearkomste fêst te lizzen. Us skriuwer hat fuort ek al in konsept fan it útnoegingsbrief klear makke, dat it duorret net lang en wy binne klear.

Alle beëage dielnimmende organisaasjes wurde ynkoarten útnoege om oer in tal wiken de feestlike oprjochtingsgearkomste mei de notaris yn ús fermidden by te wenjen. As it programma dat wy op it each hawwe ek sa útfierd wurde kin, sette wy noch foar kommende simmer mei fleur en faasje útein. Fryslân is dan in weardefol platfoarm ryker, wêrfan in soad grutte en lytse organisaasjes mei in kristlike sinjatuer no al oanjûn hawwe dat hja ferlet hawwe fan sa'n fysyk en fral firtueel nij moetingsplak foar Fryske oekumene.

Geen opmerkingen: