maandag 9 februari 2009

Benoemingsadviescommissie in de VU te Amsterdam

Maandag 9 februari 2009

De landelijke Ledenraad van de Vereniging VU-Windesheim heeft op 15 november 2008 uit haar midden drie Ledenraadsleden benoemd, die samen de statutaire Benoemingsadviescommissie vormen (zie daartoe mijn weblogbericht van die 15e november). Op basis van een voorlopige maatregel was ik al lid van de toen nog voorlopige commissie (zie daartoe mijn weblogbericht van 7 oktober 2008). Vanavond komt de geïnstalleerde Benoemingsadviescommissie voor het eerst bijeen in de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam.

De Benoemingsadviescommissie voert overleg met de Raad van Toezicht van de vereniging op het moment dat de Raad een voordracht voor een nieuw te benoemen of een her te benoemen lid voor de Raad van Toezicht gaat doen aan de landelijke Ledenraad. Als Benoemingsadviescommissie spreken we dan eerst met de voorgestelde kandidaat-toezichthouder, waarna we een advies aan de Raad van Toezicht en aan de Ledenraad geven m.b.t. deze voordracht. Ook stemt de Raad van Toezicht bij elke nieuwe bestuursvoorzittersbenoeming de profielschets voor de voorzitter van het College van Bestuur van de VU en voor de voorzitter van de Raad van Bestuur van het VU-Medisch Centrum af met de Benoemingsadviescommissie. Voorts kan de Raad van Toezicht of het Verenigingsbestuur incidenteel overleg voeren over een aantal statutaire zaken, zulks ter voorbereiding op bijvoorbeeld de aanstaande vergadering van de landelijke Ledenraad.

Vanavond komen we als nieuw samengestelde Benoemingsadviescommissie bijeen in een eerste overleg met de secretaris en de voorzitter van het Bestuur van de Vereniging VU-Windesheim. We bespreken de voorgenomen werkwijze van de Benoemingsadviescommissie, in relatie tot de Raad van Toezicht, het Verenigingsbestuur en de Ledenraad, waarbij we nader ingaan op bijvoorbeeld de uitvoering van de taken, de facilitering en de vastlegging van onze werkwijze. Met deze vastlegging beogen we dat nieuwe leden van de Raad van Toezicht op goede wijze welkom worden geheten en op grond van correct gevoerde kennismakingsgesprekken worden voorgedragen aan de Ledenraad als kandidaat-lid van de Raad van Toezicht.

Tweede agendapunt is het voorliggende voorstel van het Presidium aan de Raad van Toezicht omtrent de remuneratie van de leden van de Raad van Toezicht. Wij geven vanavond ter vergadering ons advies op dit wijzigingsvoorstel voor de vacatiegelden, opdat de Raad van Toezicht - de Benoemingsadviescommissie gehoord hebbend - komend voorjaar aan de Ledenraad een nieuwe, geactualiseerde remuneratieregeling ter vaststelling kan voorleggen.

Geen opmerkingen: