maandag 3 juni 2019

Starting a Master study successfully in The Netherlands

Maandag 3 juni 2019 
Master Thesis van Pieter Koehoorn MA, MISM

Master Graduation
In het jaar 2015 studeerde Pieter Koehoorn af voor de opleiding Master of International Service Management bij Stenden University (University of Applied Sciences te Leeuwarden) en bij London Metropolitan University te London. Zijn afstudeerbegeleider was dr. Sjoerd Gehrels.
De Master Thesis die Pieter Koehoorn schreef op basis van zijn afstudeeronderzoek kreeg als titel: 'Starting a Master study successfully in The Netherlands'. In de week die vooraf ging aan de diploma-uitreiking werd dit onderzoeksrapport gepubliceerd in boekvorm.
De 'graduation ceremony' vond plaats op 11 december 2015 in Leeuwarden.

Leidraad voor 'Master degree courses' in hoger onderwijs
Dit boek vormde vier jaar geleden bij de toen geldende wet- en regelgeving inzake het starten van nieuwe Master-opleidingen een prima leidraad bij het ontwerpen, aanvragen en ontwikkelen van nieuwe Master-opleidingen, die in Nederland en ook internationaal in de markt van hoger onderwijs werden gezet.

  • Het boek begint met een inhoudsopgave en met een overzicht van de in de hoger onderwijspraktijk en in dit boek gebruikte terminologie en afkortingen; zulks om het lezen en begrijpen van deze handleiding voor het opzetten van nieuwe Master-opleidingen zo comfortabel mogelijk te maken.
  • Het inleidende eerste hoofdstuk als introductie en handelend over de gehanteerde onderzoeksmethodiek begint met de probleemanalyse, en beschrijft het belang van het onderzoeksproject. Daarna worden de onderzoeksdoelen en de bedoeling van dit onderzoek(srapport) beschreven. Dit hoofdstuk eindigt met de allesomvattende probleemstelling, en met de daaronder liggende onderzoeksvragen.
  • In hoofdstuk 2 ligt de nadruk op de beschikbare literatuur inzake het starten van nieuwe Master-opleidingen in het Nederlandse hoger onderwijs. De betreffende processtappen worden beschreven, evenals de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Het onderzoek richtte zich ook op de internationale aspecten die van belang zijn bij het starten van een nieuwe Master-opleiding in de Nederlandse hoger onderwijsmarkt. Behalve de personele items komen ook de kwaliteitsaspecten van een nieuwe Master-opleiding aan de orde, zoals de te behalen eindkwalificaties, het onderwijsprogramma, de voorzieningen en dienstverlening ten behoeve van bijvoorbeeld docenten en studenten, het toetsen en beoordelen, en de financiële garanties die een instellingsbestuur geven aan studenten die zich aanmelden voor zo'n Master-opleiding. Uiteraard ontbreekt ook de aandacht voor de relatie met het afnemende werkveld niet, en wordt aandacht besteed aan de wetenschappelijk/beroepsgerichte oriëntatie en het Master-nivo van de opleiding in opbouw.
  • Hoofdstuk 3 begint met een conceptueel raamwerk, waarin de belangrijkste items overzichtelijk worden weergegeven, die voor een onderwijsinstelling relevant zijn bij het starten van een nieuwe Master-opleiding. Daarna volgt een uitleg van dit framework.
  • Hoofdstuk 4 is vooral gericht op de gehanteerde onderzoeksmethodiek van dit afstudeeronderzoek, waarin zaken aan de orde komen als: onderzoeksontwerp, onderzoeksmethode, onderzoeksproces, wijze van gegevensverzameling, interviewvragen, dataverzameling, begrenzing van het onderzoek, bepaling van de onderzoeksgroep en van de steekproefomvang, de betrouwbaarheid en validiteit, de data-analysemethode en de verantwoording van de gehanteerde methodiek.
  • In het vijfde hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten besproken. 
  • Hoofdstuk 6 beschrijft hoe de beschikbare literatuur over dit onderwerp enerzijds en de verkregen onderzoeksbevindingen anderzijds in verhouding tot elkaar staan.
  • Tot slot volgen in het zevende hoofdstuk de belangrijkste conclusies en aanbevelingen, ook voor het afnemend werkveld en voor mogelijk verder onderzoek.
  • De zeventig daaropvolgende pagina's bevatten literatuurverwijzingen en zestien appendices met betrekking tot dit onderzoeksproject en -rapport.
  • De inhoudsopgave bevat ten behoeve van het gemak voor de lezer twee lijsten waarin wordt verwezen naar alle tabellen en figuren die in dit boek zijn opgenomen.

Geen opmerkingen: