zaterdag 8 juni 2019

Inloopavond voor It Westerhûs in Hilaard

Dinsdag 4 juni 2019 
Een eerste impressie-maquette van It Westerhûs bij de inloopavond in HilaardVoorontwerpbestemmingsplan

Als bestuur van de Stifting Nijkleaster hebben we het voorontwerpbestemmingsplan Leeuwarden Buitengebied met het oog op de realisatie van Nijkleaster ter inzage gelegd. Bedoeld bestemmingsplan voorziet in de realisatie van ons beoogde klooster met woonruimte voor maximaal twaalf 'kleasterlingen' en met twaalf kloostercellen voor tijdelijke gasten, in de nu nog vervallen boerderij It Westerhûs, onder de rook van Hilaard. De aangebouwde ligboxstal en de oude sleufsilo's worden gesloopt en de in verval geraakte monumentale boerderij - een rijksmonument - gaan we restaureren en krijgt een kloosterfunctie.
Twee jaar geleden hebben we over onze eerste plannen een inloopavond voor inwoners van Hilaard georganiseerd in het dorpshuis van Hilaard, en voor vanavond hebben we hen ter inspraak weer uitgenodigd in dorpshuis De Twatine. Enkele tientallen belangstellenden hebben gehoor gegeven aan onze uitnodiging. Aan hen laten we vanavond alvast ook een eerste ontwerpschets en de eerste impressie-maquette zien van ons voorlopig ontwerp, maar de focus ligt vanavond op het van toepassing zijnde bestemmingsplan daartoe.
Gerko Last opent namens Nijkleaster het avondprogramma als avondvoorzitter en geeft als eerste pionierspredikant Hinne Wagenaar van Nijkleaster het woord, waarin hij in het kort enige historie van Nijkleaster schetst.

"Lit ús in hûs fan stilte bouwe"
Bestuursvoorzitter Henk Kroes krijgt daarna het woord. Kroes citeert de dichtregel "Lit ús in hûs fan stilte bouwe" als typering voor wat Nijkleaster in It Westerhûs bedoelt te zijn.
Henk vertelt dat we de twee afgelopen jaren nodig hebben gehad om vanavond dit eerste voorontwerpbestemmingsplan op verantwoorde wijze te kunnen presenteren. Die tijd hadden we ook hard nodig om de benodigde fondsen te werven om een begin te kunnen maken met het voorontwerp van onze kloosterbouwplannen. It Westerhûs is momenteel in deplorabele staat, en het is nodig dat we op korte termijn beginnen met de aankoop en restauratie van dit rijksmonument, om van deze monumentale boerderij weer iets moois te maken, teneinde dit rijksmonument voor de toekomst te bewaren. Omdat de gronden rond de boerderij tegen de voormalige Middelsee aan liggen, willen we vooral ook de archeologische waarde van het land - waaronder bijvoorbeeld de terp - behouden. Omdat de agrarische bestemming van de gronden rond de boerderij lang geleden al is afgekocht en het nu die bestemming niet meer heeft, is de provincie van harte bereid om ontheffing te verlenen voor de nieuwe kloosterbestemming in dit deel van de Fryske Greidhoeke, waarmee door de stilte van een klooster ook de functie van vogelbiotoop in stand wordt gehouden.
We presenteren vanavond weliswaar het totale meerjarenplan, met die aantekening dat we in dit stadium niet over de financiële middelen beschikken om het hele plan ten uitvoer te brengen, dus we zullen op kleine schaal beginnen met deze kloosterstichting. Ook gaan we nog verder onderzoeken hoe we het klooster zo duurzaam mogelijk kunnen bouwen en beheren.

Landschap behouden en beheren
De tweede presentatie wordt verzorgd door Els van der Laan, die vertelt dat ze al meer dan twintig jaar werkzaam is als landschapsarchitecte in Fryslân, en in de rest van Noord-Nederland. Van der Laan vertelt dat It Westerhûs in het centrum ligt van de omliggende kerken, en dat we hebben gezien dat de tussenliggende kerkenpaden nog steeds zichtbaar zijn in het landschap. Els geeft ook aan dat Nijkleaster op kleine schaal gaat beginnen, en dat de terp van It Westerhûs wel een agrarische bestemming blijft houden. Daar zouden bijvoorbeeld schapen kunnen grazen. Verder zal terdege rekening worden gehouden met archeologische en verkeerskundige aspecten, waarover ook al meerdere onderzoeken lopen, teneinde daarin verantwoorde keuzes te maken in het vervolgtraject. Zo is bijvoorbeeld het plan om het parkeerterrein van het kloostergebied verdiept in het landschap aan te leggen, en komt op het kloosterterrein ook een kloostertuin.

Pleats wurdt kleaster
Derde spreker is Kees de Haan, van architectenburo Jong te Lemmer, die samen met zijn ook aanwezige collega Wytze Bouwma vanavond eerste impressieschetsen en de pas gereedgekomen eerste versie van een maquette presenteert. Doel is om deze monumentale boerderij te restaureren, met als insteek dat het daarna als klooster kan functioneren, waar kan worden gewoond en kort kan worden verbleven in het gastenverblijf en in de kloosterhof, om te werken aan stilte, bezinning en verbinding, de essentials van Nijkleaster.
In de koffiepauze kunnen de gasten de eerste voorontwerpen op papier en van de maquette bewonderen, en dan volgt daarna een uitgebreide vragenronde, waarin over alle zaken kan worden gevraagd, en de sprekers van vanavond de gelegenheid krijgen om hun toelichting te geven op de beoogde bestemming. Er worden vragen gesteld over het conserveren van de historische waarde van het kloosterterrein, over te toegankelijkheid van het klooster, over de doelgroepen voor wie Nijkleaster is bedoeld, en aan de orde komt dat het de bedoeling is dat er een openbaar toegankelijk pad over het kloosterterrein komt, waarmee oude kerkpaden zoals langs de oude opvaart richting Fûns buiten het vogelbroedseizoen weer ere kunnen worden hersteld.

Met het oog op de toekomst
Er zijn ook enkele gemeenteraadsleden aanwezig om te peilen hoe de stemming vanavond is, en boekdelen spreekt bijvoorbeeld al de eerste vraag die door een dorpsbewoner wordt gesteld: "Wanneer gaan jullie los?"
Wij hopen dat wij volgend jaar kunnen beginnen om van dit vervallen rijksmonument weer iets moois te maken, en dat voor de verre toekomst te behouden, door het een nieuwe functie te geven: "Lit ús in hûs fan stilte bouwe".

Geen opmerkingen: